Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator"

Transkript

1 Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private botilbud Indholdsfortegnelse LOVGIVNING 2 INDLEDNING 2 KOMMUNENS TILSYN 2 BUDGETTET 2 Formål 3 Budgettets grundlag 3 Budgetforudsætninger og sammenligning 3 Budgettets elementer 5 Indtægter 5 Lønudgifter til medarbejdere 5 Ejendomsudgifter 6 Egenbetaling Opholdsbetaling for unge over 18 år, der har ophold på et privat opholdssted for børn og unge. 7 Øvrige udgifter 7 Tilsynsbetaling 9 Henlæggelser/overskud/fortjeneste 9 Personlige udgifter for unge over 18 år 10 Budgettets årshjul 10 REGNSKABET 10 Formål 10 Revisionskrav 11 Regnskabets indhold Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse med noter og specifikationer Balance med noter og specifikationer Revisionsprotokollat Forvaltningsrevision 15 Overskud/underskud 15 Særligt vedrørende underskud 15 Særligt vedrørende egenkapitalen 15 Negativ egenkapital 15 Særligt vedrørende anskaffelser 15 Tidsfrist for aflevering 16

2 Økonomisk tilsyn Side 2/16 Lovgivning Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Vejledning nr. 1 til serviceloven. Kapitel 10, punkt 73 - punkt 91 Vejledning om godkendelse af tilsyn med private opholdssteder og private botilbud (KL, Danske Regioner 2006) Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Indledning Der skal foretages en vurdering af budgettet og årsregnskabet og godkendelse af anvendelsen og disponeringen af et eventuelt overskud. Såfremt informationsniveau, entydighed og gennemskuelighed ikke er tilstrækkelig og som minimum er i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, kan der i medfør af 25, stk. 2 i Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 indhentes yderligere oplysninger, hvis dette skønnes påkrævet. Kommunalbestyrelsen godkender tilbuddets budget, hvis det afspejler aktiviteterne på tilbuddet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den målgruppe stedet er godkendt til at modtage. Disse retningslinjer forpligter endvidere bestyrelserne til at overholde de til enhver tid fastsatte krav vedrørende budgetlægning, regnskab og revision - uanset selskabsform. Kommunens tilsyn Kommunerne er forpligtet til løbende at føre det økonomiske tilsyn med private opholdssteder og botilbud, som i forlængelse heraf har pligt til at levere økonomiske data: Ved opstart/godkendelse af opholdsstedet/botilbuddet Ved årlig godkendelse af budget til brug for prisfastsættelses/opholdsbetaling Ved årlig behandling af årsrapporten/årsregnskabet Ved opstart/godkendelse af opholdssted/botilbud behandles ikke i denne vejledning. Budgettet En gang årligt skal kommunerne som tilsynsmyndighed godkende private opholdssteders og private botilbuds budgetramme. Budgetforslaget skal være godkendt og underskrevet af bestyrelsen eller af ejeren forinden dets fremsendelse til kommunen. Budgetforslaget skal være indsendt til godkendelse senest den 1. oktober før det kommende budgetår. Kommunen godkender budgettet senest den 1. december. Kommunen kan indkalde til budgetmøde med tilbuddet under behandling af budgetforslaget, hvis der opstår behov for yderligere afklaring eller ændring.

3 Økonomisk tilsyn Side 3/16 Formål Kommunalbestyrelsen godkender opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets budget, hvis det afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den kreds af brugere, som stedet ønsker at modtage. Budgetrammen godkendes som helhed. Budgettet tager udgangspunkt i opholdsstedet/botilbuddets godkendelse. Opholdssteder/botilbud, der søger om ændringer i deres godkendelse, fremsender særskilt ansøgning til tilsynsenheden. Budgettets grundlag I det samlede budget for opholdsstedet/botilbuddet indgår følgende hovedelementer 1 : Indtægter Lønudgifter til medarbejdere Ejendomsudgifter (evt. med egenbetaling) Øvrige udgifter Henlæggelser Overskud Budgettet baseres på medmindre anden aftale er truffet at opholdsstedet/botilbuddet er til rådighed i 365 dage. I forbindelse med godkendelsen af budgettet fastsættes en belægningsprocent med henblik på fastsættelse af taksten. Udgangspunktet vil være minimum 99 % belægning. [Klyngekommunerne må tage konkret stilling til belægningsprocentens størrelse den bør variere efter forholdene eksempel kan nystartede tilbud forvente en lavere belægningsprocent end veletablerede tilbud] Opholdsbetalingen opkræves over 12 betalingsmåneder. Ændringer i budgettet udover prisstigning i forhold til året før (pris- og lønfremskrivningen) skal beskrives og begrundes. Som udgangspunkt behandles budgettet en gang om året. Tilbuddet har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der i løbet af budgetåret sker ændringer, der har afgørende betydning for tilbuddenes økonomi. Hvis der er behov for omfattende ændringer af budgettet i budgetåret, sendes en ansøgning med nyt budget herom til kommunen. Ved omfattende ændringer menes bl.a. ny afdeling, flere beboere, nye aktiviteter og en permanent overbelægning. Overbelægning skal altid godkendes og godkendelsen skal altid være skriftlig. Budgetforudsætninger og sammenligning I budgettet skal fremgå væsentlige budgetforudsætninger til forståelse af budgettet. Generelle forventninger til det kommende år. 1 Der kan på børne- og ungeområdet henvises til KL s taksttabel, der omhandler øvrige udgifter (særlige udgifter ligger udenfor de vejledende takster). Klyngesamarbejdet bør afklare, hvordan overskud konkret skal håndteres.

4 Økonomisk tilsyn Side 4/16 Beskrivelse af planer om nye aktiviteter og tiltag for det kommende år. Forventede, væsentlige og/eller ekstraordinære forhold, der vil påvirke budgettet. Til brug for et samlet overblik over opholdsstedets/botilbuddets økonomi indsættes det hovedtal i følgende tabel: Regnskab 2010 Budget 2011* Forventet regnskab 2011* Budget 2012* Bemærkninger Indtægter i alt Udgifter: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Tilsyn Udgifter i alt Difference indtægter - udgifter Henlæggelser** Over/underskud/fortjeneste** Balance * Årets tal (d.v.s. ikke P/L fremskrevet) *[Klyngekommunerne kan med fordel opstille opholdsstedet/botilbuddets regnskabsresultat igennem flere år og sætte det op imod den generelle P/L-udvikling for dermed at få et samlet overblik over prisudviklingen] **[Klyngekommunerne bør overveje om disse to række skal med i opstillingen. De er medtaget, fordi det er vigtigt, at disse elementer af budgettet er synliggjort; men kan også være en del af balancen.] Det er ikke muligt at overføre midler fra ejendomsudgifter, øvrige udgifter, særlige udgifter til lønbudget. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte tilbud og de øvrige aktiviteter med særskilt bevilling. Såfremt der er en intern skole på tilbuddet skal de lokale skolemyndigheder godkende indhold og takst. Der skal indgås driftsoverenskomst på området. Tilbuddet er forpligtet til at holde de økonomiske midler adskilt fra private midler. Der må ikke foretages væsentlig større investeringer end budgetteret, herunder opstartsomkostninger i startåret til indretning og vedligeholdelse af lokaler, småanskaffelser samt anskaffelse af inventar og driftsmidler, der påvirker opholdsstedets, botilbuddets og behandlingstilbuddets økonomi uden forudgående aftale med kommunen. Dagbeskæftigelse, aflastning, og andre sideaktiviteter samt fordelingsnøgler Har botilbuddet dagbeskæftigelse, aflastning, og andre sideaktiviteter, skal der udarbejdes et særskilt budgetforslag herfor. Alle andre aktiver skal godkendes af kommunen.

5 Økonomisk tilsyn Side 5/16 Såfremt det er godkendt af kommunen, at tilbuddet deler materielle aktiver, fysiske rammer, administration, personaleressourcer m.v. med andre aktiviteter eller privat personer, skal de dertil knyttede udgifter fordeles ved hjælp af fordelingsnøgler, ligesom der skal udarbejdes afdelingsregnskaber. Der redegøres for princippet bag fordelingsnøglerne. Budgettets elementer Indtægter Indtægter kan dække over takstindtægter, beboernes egenbetaling og øvrige indtægter. Lønudgifter til medarbejdere Kommunen godkender de samlede lønudgifter på opholdsstedets budget. Der tages udgangspunkt i den godkendte normering og aktuelle medarbejdersammensætning, samt det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende stillingskategorier på døgninstitutionsområdet i region Sjælland. Kommunen udmelder løntallet i juli (jfr. Årshjulet nedenfor). Opholdsstedet foretager indplacering af personale og leder i disse stillingskategorier. Udover de ved udmeldingen skitserede stillingskategorier kan opholdsstedet/botilbuddet med en særlig målgruppe eller med et særligt tilbud ansætte specialiserede medarbejdere f.eks. psykologer m.fl. Ved budgettering af disse stillingskategorier er udgangspunktet kommunens gennemsnitslønninger for tilsvarende stillingskategorier 2. Fastsættelsen af den samlede lønramme beror på en konkret vurdering af blandt andet medarbejdersammensætningen og normeringen med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe. Der kan som udgangspunkt alene være 1 leder i et tilbud. Opholdssteder og botilbud med en særlig målgruppe eller med et særligt tilbud ansætte medarbejdere f.eks. psykologer, afrusningskonsulenter m.fl. Ved budgettering af disse stillingskategorier vil udgangspunktet være kommunens gennemsnitslønninger for tilsvarende stillingskategorier. Løngruppen skal desuden indeholde alle personaleafhængige udgifter såsom pension, ATP, AER, feriegodtgørelse, lovpligtig barselsfond. Løntilskud/flexløntilskud/sygedagpenge skal ligeledes medtages under løn til medarbejdere. Ekstra tildelt pædagogstøtte/personaleressourcer skal ligeledes medtages under løn til medarbejdere. Opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets ledelse har ansvaret for personalets ansættelse. Tilsynet godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen og kan i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund til en samtale. 2 Det bør overvejes, om tilbud, der ikke har aftale om pensionsordning for medarbejderne, skal anvende årsløn minus arbejdsgiverandelen til pensionen.

6 Økonomisk tilsyn Side 6/16 Tilsynet kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. børne- og straffeattest. I lønrammen kan medregnes udgifter til vikar med op til 8 % af den samlede lønsum. Ejendomsudgifter Opholdsstedets organisationsform og ejendommens ejerforhold er afgørende for, hvilken model der kan anvendes ved fastsættelse af ejendomsudgifter. Fastsættelse af ejendomsudgifter sker ud fra en af to modeller: Omkostningsbestemt ejendomsudgift eller Markedsbestemt leje Socialministeriet har i vejledningen opstillet følgende tabel: Organisering Selvejende Institution Enkeltmandsvirksomhed Anden selskabsform med begrænset ansvar Ejendommen er ejet af tilbuddet Omkostningsbestemt ejendomsudgift inklusiv afdrag Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksklusiv afdrag, men inklusiv afkast af indskudt kapital Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksklusiv afdrag, men inklusiv afkast af indskudt kapital Ejendommen er lejet Markedsleje Markedsleje eller lejefastsættelsesprincipperne i lejeloven henholdsvis boligreguleringsloven Markedsleje Markedspris for lejemålet Udgifterne til leje af fast ejendom ikke må overstige, hvad der anses for normale lejeudgifter for tilsvarende ejendom. [Her kan eventuelt indsættes den højeste husleje, kommunen kan godkende pr. m 2 pr. år.] Ved uenighed om markedsprisen i forbindelse med husleje kan der indhentes en valuarvurdering fra en valuar udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening som supplement til fastsættelsen af huslejen. Udgifterne hertil afholdes af den part, der ønsker valuarvurderingen. Dokumentation for huslejen sker ved kopi af lejekontrakten. Ejendomsudgifter skal være opdelt i husleje, el, vand, varme, vedligehold, huslejeindtægter, egen andel og eventuelt skatte/afgifter/renovation. Vedligeholdelsesudgifter kan fastsættes efter en konkret vurdering med baggrund i almindelige anerkendte satser for vedligeholdelse med udgangspunkt i bygningernes art, anvendelse og størrelse.

7 Økonomisk tilsyn Side 7/16 Der kan ikke godkendes udgifter til udvendig vedligeholdelse af lejede bygninger. Når der i ejendomsudgifterne er udgiftsfordeling mellem privat og tilbuddet skal den samlede udgift samt den aftalte fordelingsnøgle fremgå. For personer, der stiller ejendommen til rådighed for tilbuddet, gælder, at afdragene på lånene og renteudgifter skal afholdes af personernes privatøkonomi, således at afdragene er uafhængige af tilbuddet og dettes regnskab. Fastboende personales og leders huslejebetaling skal fremgå af budgettet 3. Egenbetaling Opholdsbetaling for unge over 18 år, der har ophold på et privat opholdssted for børn og unge. Beboere over 18 år, der har ophold på et opholdssted for børn og unge skal som andre voksne med ophold i botilbud betale en andel af opholdsbetaling med udgangspunkt i regler for egenbetaling. Egenbetaling fastsættes af de visiterende myndigheder med udgangspunkt i den enkelte beboers personlige forhold og i opholdsstedets budget. Hertil udregner opholdsstedet til brug for de visiterende myndigheder forslag til egenbetaling med udgangspunkt i det godkendte budget. Egenbetalingen fastsættes med udgangspunkt i en andel af de budgetterede ejendomsudgifter, herunder el, varme og vand m.v. samt udgifter til kost, vask og rengøring mv. Ved beregning af andel af ejendomsudgifter sondres mellem service- og boligareal. Beboere betaler som udgangspunkt ikke for udgifter forbundet med servicearealer. For opholdssteder, der har beboere over 18 år, skal der i opholdsprisen for disse voksne beboere korrigeres for de personlige udgifter, som beboere selv skal afholde i lighed med andre voksne. Der er her tale om udgifter til f.eks. lommepenge, tøj, medicin, indbo-, ansvars og ulykkeforsikringer, telefon, privat kørsel, ferierejser, fornøjelser, personlig pleje (frisør m.v.). Disse personlige udgifter er ikke en del af opholdsstedets ydelser til de voksne og er ligeledes ikke en del af beboernes egenbetaling. Såfremt opholdet bliver længerevarende, afholder beboerne ligeledes udgifter til indretning af eget værelse/bolig. Det forudsættes, at opholdsstedet reducerer de samlede udgifter, svarende til omfanget af ovenstående udgifter, som de voksne beboere selv betaler. Øvrige udgifter Øvrige udgifter godkendes som helhed, men rammen skal opdeles, så den er tilstrækkelig gennemskuelighed. Øvrige udgifter skal opdeles på nedenstående undergrupper, der er vist eksempler på poster under hver gruppe, disse eksempler er ikke udtømmende: Inventar småanskaffelser leje inventar 3 Det bemærkes, at ejerne skal bo på ejendommen, hvis der er bopælspligt på den.

8 Økonomisk tilsyn Side 8/16 Administration revisor bogholderiassistance gebyr og porto kontingenter licens telefon personaleudgifter kursus møder forsikringer omkostninger til lønservicebureau aviser/blade/faglitteratur egen andele Husholdning husholdning (bespisning mm.) rengøring kostandele ansatte egen andele Beboerkonto arbejdsdusører aktiviteter lommepenge beklædning ferie, lejrtur og rejser medicin konfirmation Supervision supervision, vejledning og kurser Transport vægtafgift/forsikring vedligeholdelse/reparation autohjælp brændstof bus- /togkort og hjemrejse udbetalt kørselsgodtgørelse modtaget kørselsgodtgørelse parkering Andre udgifter og afskrivninger afskrivninger på driftsmidler og inventar småanskaffelser Finansielle poster renteindtægter/-udgifter kursgevinst/-tab på værdipapirer

9 Økonomisk tilsyn Side 9/16 Særlige ydelser udgifter hvor der er behov for en ekstraordinær særlig indsats til behandling og støtte, hvor den ekstraordinære indsats ikke kan finansieres inden for takstabellens rammer herunder ekstraordinær supervision og vejledning. Særlige ydelser kan f.eks. være i relation til: - Stærkt adfærdsmæssigt afvigende børn og unge - Psykisk og fysisk udviklingshæmmede - Unge med psykiske lidelser - Børn og unge med massive kriminalitetsproblemer - Børn og unge med misbrugsproblemer Ved godkendelse af opholdsstedets budget kan Goodwill ikke medregnes. Tilsynsbetaling Tilsynsbetaling vises særskilt i budgettet. Henlæggelser/overskud/fortjeneste [Klyngesamarbejdet bør drøfte og aftale nærmere, hvordan klyngen skal forholde sig fortjeneste på forretningsmæssige vilkår ] 4 Der kan hensættes midler til konsolidering, udvikling og bygningsmæssige forbedringer. De budgetterede henlæggelserne skal klart fremgå af budgettet med beløb og formål. 4 I bekendtgørelse nr anføres det i 21 stk. 2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område godkende anvendelsen af et eventuelt overskud ved driften af opholdsstedet, botilbuddet eller behandlingstilbuddet og skal sikre, at henlæggelser, ekstraordinære økonomiske dispositioner og øvrige ekstraordinære dispositioner falder inden for opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets formål. Intentionen med denne bestemmelse var, at private leverandører ikke over tid må erhverve en offentlig betalt formuedannelse. Denne paragraf i Retssikkerhedsloven er imidlertid ophævet med vedtagelsen af L 185, Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som er vedtaget til ikrafttræden 1. juli 2011 (vedtaget under overskriften Bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven ). Intentionen med denne bestemmelse er, at private leverandører kan opnå fortjeneste. Det fremgår af bemærkninger til denne lovændring, at vedtagelsen af lovforslaget skulle følges op af en ændring af 21 i bekendtgørelse nr. 1580; men denne er aldrig effektueret. Det fremgår imidlertid af bemærkningerne, at Ophævelsen af retssikkerhedslovens 43, stk. 1, ændrer ikke på, at en kommune eller region, der indgår længerevarende driftsaftaler på ikke forretningsmæssige vilkår, vil kunne indgå evt. fornødne aftaler om stillingtagen til utilsigtet formueophobning. I bemærkningerne skelnes der således mellem forretningsmæssige vilkår og drift af opgaver, som ikke indgås på forretningsmæssige vilkår ; men det er uklart, hvor grænsen er mellem disse. [En mulig afklaring kunne være at tage udgangspunkt i tilbuddets ejerforhold eksempelvis ville enmandsvirksomheder og aktieselskaber have forretningsmæssige motiver, mens selvejende institutioner næppe i samme grad ville have dette motiv trænger dog til præcisering.] Da der ikke er ændret på det eksisterende regelsæt i vejledningen punkt 77 skal kommunen fortsat konkret forholde sig til de i budgettet anførte henlæggelser og ekstraordinære dispositioner. [Den usikkerhed, der hermed er skabt omkring formuedannelse afklares i forbindelse med den forventede snarlige revision af tilsynsbestemmelserne.] Det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til konsekvenserne af fjernelsen af 43 stk. 1

10 Økonomisk tilsyn Side 10/16 Personlige udgifter for unge over 18 år For opholdssteder, der har beboere over 18 år, skal der i opholdsprisen for disse beboere korrigeres for de personlige udgifter, som beboerne selv skal afholde i lighed med andre voksne. Det er eksempelvis udgifter til lommepenge, tøj, medicin, indbo-, ansvars- og ulykkesforsikringer, telefon, privat kørsel, ferierejser, fornøjelser, personlig pleje (frisør m.v.). Disse personlige udgifter er ikke en del af opholdsstedets ydelser til de voksne og er ligeledes ikke en del af beboernes egenbetaling. Det forudsættes, at opholdsstedet reducerer de samlede udgifter svarende til omfanget af disse udgifter, som de voksne beboere selv betaler. Budgettets årshjul Budgettets årshjul vil i hovedtræk være som følger: Tidspunkt Juli/august Aktivitet Materiale til brug for opholdsstedernes/botilbuddenes budgetudarbejdelse fremsendes, eksempelvis: Fremskrivningsprocent ifølge KL s taksttabel Løntal/løntabeller til brug for budgettering af lønog vikarudgifter Andre budgetrelevante oplysninger 1. oktober Opholdsstedets/botilbuddets budgetforslag for det kommende budgetår fremsendes til kommunen. Senest 1. december Kommunen meddeler opholdsstedet/botilbuddet sin stillingtagen til det modtagne budget. Regnskabet Formål Der skal foretage en vurdering af årsregnskabet i forhold til overholdelse af godkendelsesgrundlaget, generel økonomi og godkendt budget, herunder normeringsforbrug. Regnskabet skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunen skal imidlertid Vurderer anvendelsen og henlæggelserne af et evt. overskud ved driften Tilse at der ikke er flyttet midler fra budgetposten øvrig drift til løn, Tage stilling til ekstraordinære dispositioner der er truffet i årets løb Tage stilling til ændringer i de økonomiske forhold Påse at regnskabet er revideret af en registreret revisor. Der kan eventuelt stilles yderligere krav til regnskabsaflæggelsen og til revisionen.

11 Økonomisk tilsyn Side 11/16 Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven, og skal være så gennemskueligt som muligt. 5 Såfremt informationsniveau, entydighed og gennemskuelighed ikke er tilstrækkelig kan kommunen i medfør af 25, stk. 2 i bekendtgørelse nr indhente yderligere oplysninger, hvis dette skønnes påkrævet. Endvidere kan kommunen forbeholde sig ret til indsigt i regnskabsbilag/materialer m.v. Revisionskrav Revisionen skal være uafhængig af tilbuddet og skal i henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december , stk. 1 foretages af statsautoriseret revisor, registreret revisor, BDO Kommunernes Revision, Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andet kommunalt revisionsorgan. Revisoren skal efterkomme de krav vedrørende regnskabsaflæggelsen, som måtte blive stillet af kommunen jævnfør bekendtgørelsens 26, stk. 2. Ifølge 26, stk. 2 skal revisor revidere årsregnskab i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Med god offentlig revisionsskik sigtes der til bestemmelsen i Rigsrevisorlovens 3. Denne bestemmelse klargør en sondring mellem finansiel revision og forvaltningsrevision. Finansiel revision omfatter den grundlæggende kontrol med, at regnskaberne er korrekt ført og afsluttet, samt at der er fornøden dokumentation for afholdelsen af udgifter. Forvaltningsrevision omfatter blandt andet bedømmelse af om en institutions samlede opgaver er udført på en økonomisk og hensigtsmæssig måde, og om resultaterne svarer til de opstillede mål (se endvidere afsnit II om regnskabets indhold). Regnskabets indhold Regnskabet bør i hovedtræk som minimum indeholde følgende elementer: 1. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultatopgørelse med noter og specifikationer 6. Balance med noter og specifikationer 7. Revisionsprotokollat 8. Forvaltningsrevision 1. Ledelsespåtegning Ejer/fondsbestyrelsens godkendelse af regnskabet. 2. Revisionspåtegning Revisor skal afgive påtegning på det reviderede årsregnskab, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med de godkendte budgetter samt de i øvrigt indgåede aftaler. 5 Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven kapitel 5 regnskabsklasse A, med mindre andet følger af særlige regler eller evt. årsregnskabslovens afsnit III, regnskabsklasse B.

12 Økonomisk tilsyn Side 12/16 Revisorpåtegning skal indeholde følgende: Den udførte revision. Forbehold. Supplerende oplysninger, herunder at fordelingsnøgler og grundlag herfor anses for at være realistiske og i overensstemmelse med de faktiske forhold samt i overensstemmelse med det godkendte. Anmærkninger om at de udsendte vejledninger for budget og regnskab, og andre indgåede aftaler er fulgt, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med vilkår i evt. lejekontrakt samt andre godkendte aftaler. Konklusion. 3. Ledelsesberetning Ejer/fondsbestyrelse 6 skal udarbejde beretning som skal indeholde følgende: Beskrivelse af tilbuddet med udgangspunkt i godkendelsesoversigt/skrivelse samt evt. godkendte ændringer i det sociale tilbud i Oplysninger om den faktiske personalenormering i regnskabsåret fordelt på stillingskategorier. Oplysninger om den faktiske beboerbelægning i regnskabsåret. Beskrivelse af eventuelle ændringer/afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne, herunder aftaler indgået med den godkendende myndighed i løbet af regnskabsåret. Årets resultat med forklaringer på afvigelser mellem den ordinære drift i regnskabsåret og det godkendte budget. Der redegøres for ekstraordinære indtægter og udgifter, herunder indtægter og udgifter relateret til levering af særydelser. Regnskabets resultatopgørelse (indtægter og udgifter) og status (aktiver og passiver) skal alene omfatte forhold i relation til tilbuddet. 4. Anvendt regnskabspraksis Der skal være oplysninger om anvendte regnskabsprincipper, herunder afskrivningsprincipper og anvendte fordelingsnøgler (med fornødne forklaringer) med henblik på adskillelse af tilbuddet og eventuelle sideaktiviteter. 5. Resultatopgørelse med noter og specifikationer Resultatopgørelsen opstilles i hovedblokkene: Lønudgifter, ejendomsudgifter, øvrige udgifter og tilsynsbetaling. Afvigelser mellem det godkendte budget og regnskab anføres og forklares for såvel hovedblokkene (lønudgifter, ejendomsudgifter, øvrige udgifter og tilsynsbetaling) som for de enkelte poster i hovedblokkene. 6 Det bemærkes, at det i Bekendtgørelse nr Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 16 stk. 3, at familiemedlemmer ikke må udgøre bestyrelsernes flertal.

13 Økonomisk tilsyn Side 13/16 Genbrug af opstillingen fra budgetgodkendelse kan eventuel bruges s.a. Regnskab 2011 Budget 2011 Regnskab 2010 Bemærkninger Indtægter i alt Udgifter: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Tilsyn Udgifter i alt Difference indtægter - udgifter Balance Regnskabet skal forklares ved noter og specifikationer se nedenstående. - Lønudgifter: Udgiftsblokken indeholder løn til samtlige ansatte, herunder løn til leder ved lederejet tilbud. Alle tilbuddets udgifter vedrørende løn, pension, feriepenge, feriegodtgørelse, ATP, AER, lovpligtig arbejdsgiverforsikring posteres under hovedblokken lønudgifter. Vederlag til bestyrelsesmedlemmer skal ligeledes være indeholdt, men uspecificeret. Lønudgifter som kommer fra særydelser, opgøres særskilt i forhold til lønudgifter, der er relateret til den ordinære drift jf. det godkendte budget. Oplysninger om personalestaben med angivelse af navn, stillingskategori, normering, løn, pensionsordning vedlægges regnskabet som bilag. - Ejendomsudgifter som enten kan være den omkostningsbestemte model eller markedspris for lejemål. Den anvendte model skal være identisk med den i budgettet godkendte model/metode og er bestemmende for hvilke poster, der kan medtages under udgiftsblokken (se de vedlagte skemaer). Fonde, som afdrager på lån til ejendom, kan udgiftsføre disse afdrag over driftsregnskabet. Dette gælder ligeledes visse andre selskaber med begrænset ansvar, for hvem det forudgående er godkendt af kommunen. Derudover kan der ikke udgiftsføres afdrag på lån over driften. Jf. pkt. 75 i Socialministeriets vejledning kan der for lederejede tilbud medtages en forrentning af den samlede indskudte kapital som en udgift. 4 Der kan som udgangspunkt ikke foretages regnskabsmæssige afskrivninger på fast ejendom. - Øvrige udgifter: vedrørende afskrivninger skal der redegøres for de anvendte afskrivningsprincipper, ligesom der skal indsendes en opgørelse (anlægskartotek), hvor anskaffelsesværdi, tidligere års afskrivninger, årets afskrivninger og restværdi på hvert af de enkelte anlægsaktiver fremgår. - Tilsynsbetaling: Tilsynsbetaling vises særskilt i regnskabet. - Særydelser: Eventuelle udgifter til ikke budgetterede særydelser aftalt med de visiterende myndigheder, opgøres som ekstraordinær udgift for den enkelte beboer. Eventuelle indtægter fra ikke budgetterede særydelser aftalt med de visiterende myndigheder opgøres for den enkelte beboer. - Opholdsbetalingen opgøres for den enkelte beboer og vedlægges som bilag.

14 Økonomisk tilsyn Side 14/16 - Andre relevante noter/specifikationer. - Det skal fremgå, såfremt der har været afholdt udgifter, som er aftalt finansieret af tidligere års overskud. 6. Balance med noter og specifikationer Regnskabet indeholder endvidere statusopgørelse (aktiver og passiver) og skal indeholde uddybende noter og specifikationer. Regnskabets status skal alene indeholde poster i relation til tilbuddet, jf. 13 i Socialministeriets bekendtgørelse. Eventuelle forpligtelser, leasing m.v., bevægelser i opsamlet overskud/formue vises særskilt i noterne. For lederejet tilbuds vedkommende medtages ikke ejendomme samt gæld m.v. i relation til ejendomme, som ejes af leder. For lederejet tilbuds vedkommende accepteres et udtræk svarende til eventuel skat af tilbuddets nettooverskud. I den forbindelse vedlægges dokumentation for pålagt skattebetaling herunder redegøres for grundlaget for skatteberegningen. 7. Revisionsprotokollat I henhold til Lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisor føre revisionsprotokol. Det af revisionen udarbejdede revisionsprotokollat fremsendes sammen med årsregnskabet. Der skal foretages en afrapportering om det udførte arbejde samt konklusion herpå. Afrapporteringen skal blandt andet indeholde nedenstående 6 punkter/områder: 1. Revision af opholdsbetaling; herunder om det er påset ved gennemgang af anbringelseskontrakter, at opkrævning af opholdsbetaling svarer til det godkendte. 2. Revision af løn; herunder om det er påset, at der er afholdt udgifter i overensstemmelse med den godkendte normering/vagtplan og at pensionsaftaler er indgået og efterlevet. 3. Revision af ejendomsudgifter; herunder om udgifter til vedligeholdelse er anvendt i forhold til lejekontrakt, evt. andre bestemmelser. Er ejers (eller andre for tilbuddet uvedkommende) private brug af ejendommen udskilt af årsregnskabet. 4. Revision af øvrige udgifter; herunder vurdering af inventaranskaffelsers relevans i forhold til tilbuddets godkendelsesgrundlag. 5. Revision af fordelingsnøgler; herunder om der er en klar adskillelse mellem tilbuddet og sideaktiviteter (eks. intern skole, udslusning, dagbeskæftigelse mv.) i form af begrundede fordelingsnøgler. 6. Uanmeldte beholdningseftersyn; herunder resultatet heraf og konklusion herpå. Evt. protokollatter i løbet af året skal ligeledes indsendes i forbindelse med regnskabet. For at sikre at pris og kvalitet hænger sammen med det konkret niveau skal der ligeledes foreligge følgende oplysninger: a. Oplysning om den faktiske belægning. b. Oplysning om den godkendte personalenormering har været overholdt i forhold til den faktiske belægning.

15 Økonomisk tilsyn Side 15/16 8. Forvaltningsrevision Regnskabet skal jf. bekendtgørelsen 26, stk. 2 revideres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Med god offentlig revisionsskik sigtes der til bestemmelsen i Rigsrevisorlovens 3 som indebærer at der skal udføres forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen omfatter revision af: - Sparsommelighed: Er goder og tjenesteydelser erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. - Produktivitet: Er der et optimalt forhold imellem ressourceanvendelsen og udbytte. - Effektivitet: I hvilket omfang har man nået de mål som var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse. - Økonomistyring: Har institutionen foretaget de fornødne økonomiske hensyn m.h.t. ledelse og styring. Overskud/underskud [Klyngesamarbejdet bør drøfte og aftale nærmere, hvordan klyngen skal forholde sig fortjeneste på forretningsmæssige vilkår, se note 4] 7 Særligt vedrørende underskud Underskud påhviler alene driftsherren/fonden. Særligt vedrørende egenkapitalen Overført resultat jf. egenkapitalen (= opsparede overskud) sammensætter sig af følgende poster og skal specificeres i en note 8. Negativ egenkapital Tilbud, der har en negativ egenkapital og som viderefører driften pålægges at foretage en særlig budgetopfølgning og opfordres til at få tilvejebragt et økonomisk forsvarligt fundament gennem en planlagt konsolidering. Tilbuddet skal orientere kommunen herom. Såfremt denne konsolidering ændrer ved godkendelsesgrundlaget, skal kommunen straks orienteres med henblik på en eventuel ny godkendelse. Tilbud med en betydelig negativ egenkapital kan kun undtagelsesvis videreføre driften. Særligt vedrørende anskaffelser Anskaffelser medtages i årsregnskabet som følger: - Småanskaffelser under kr. inkl. moms 9 udgiftsføres i anskaffelsesåret over driften under blokken øvrige udgifter. Der opfordres til, at der udarbejdes og medsendes en inventarliste over disse småanskaffelser. 7 Der henvises til note 4; men en mulig konsekvens heraf kunne være, at såfremt driften af tilbuddet udelukkende foregår på forretningsmæssige vilkår, kan kommunen ikke involvere sig i overskuddet, med mindre der er andet lovgrundlag som tilsiger dette, som for eksempel fondslovgivningen. Hvis driften af tilbuddet ikke foregår på forretningsmæssige vilkår, skal håndtering af overskud/underskud på forhånd være aftalt mellem parterne. 8 - akkumulerede afdrag på prioritetsgæld, primo (= tidligere særlig konto for opskrivninger) - Årets afdrag - Overført resultat, primo (= tidligere særlig konto for opskrivninger) - Årets resultat - Overført resultat pr i alt 9 Taksten følger skattevæsnets se

16 Økonomisk tilsyn Side 16/16 - Anskaffelser over kr. inkl. moms optages i status som materielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over deres levetid. Disse afskrivninger udgiftsføres over driften under blokken øvrige udgifter. Anlægskartotek skal vedlægges som bilag til regnskabet. Tidsfrist for aflevering Regnskabet med tilhørende bilag indsendes til kommunen senest den 1. maj og skal som minimum indeholde følgende: Regnskab jf. årsregnskabsloven Revisionsprotokollater Anlægskartotek Bilag: - Specifikation af lønudgifter pr. medarbejder (se opstilling i skema) - Specifikation af opholdsbetaling pr. beboer (se opstilling i skema) - Aktuelle medarbejderlister, beboerlister og medlemmer af bestyrelsen

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Økonomisk tilsyn det generelle tilsyn Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder og private

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2012.

Gældende fra 1. januar 2012. Slagelse Kommunes instruks til udarbejdelse af budget og årsregnskab for private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere beliggende i Slagelse Kommune. Gældende

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 1 af 5 03-01-2011 07:47 BEK nr 1580 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Kapitel 2 Oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 90/2012 C mod Statsautoriseret revisor A truffet sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne.

Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne. Hjørring Kommune 23. august 2013 Vejledende retningslinier for budget for år 2014 for private opholdssteder for børn og unge samt botilbud for voksne. Som udgangspunkt skal budgettet udfærdiges i overensstemmelse

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet

Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Hvem står for tilsyn og godkendelse? Godkendelse

Læs mere

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016

EXPRESS LEVERING ApS. Bådehavnsgade 12, København SV. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 EXPRESS LEVERING ApS Bådehavnsgade 12, 2 2450 København SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 27/05/2016 Nayyer Awais Ahmad Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst

Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner. Udkast den 31. januar 2014. Driftsoverenskomst Standarddriftsoverenskomst for driftsoverenskomster indgået med selvejende institutioner Udkast den 31. januar 2014 Driftsoverenskomst mellem Aarhus Kommune Aarhus Kommune og bestyrelsen for den selvejende

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Nuna Fonden REG-nr

Nuna Fonden REG-nr statsautoriserede revisorer Imaneq 18 Postboks 319 3900 Nuuk Grønland Telefon +299 32 31 33 Telefax +299 32 30 66 Nuna Fonden REG-nr. 1488.3592 Årsrapport 2009/10 Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede

Læs mere

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad

KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad Frederiksberg Kommune KKUC Bofællesskaber Skt. Nikolaj vej 8, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Leder Hans Henrik Dybvad 30. november 2015 Sagsbeh.: Sikr04 J.nr.: 27.51.04-K09-4-15 Partshøring om påtænkt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening. CVR-nr Årsrapport 2016

Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening. CVR-nr Årsrapport 2016 Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening CVR-nr. 29 59 88 27 Årsrapport 2016 Dansk Islamisk Begravelsesfonds Støtteforening Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens påtegning 2 Revisors

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05

Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Den Selvejende Institution Fredericia Krisecenter Sjællandsgade 46, 7000 Fredericia CVR 11 10 60 05 Årsregnskab 2013 Mogens Petersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår

Andelsboligforeningen Thorsvang. Årsrapport for 2012 31. regnskabsår Andelsboligforeningen Thorsvang Årsrapport for 2012 31. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis. 6 Resultatopgørelse.

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Foreningen. FAIR Danmark. Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39

Foreningen. FAIR Danmark. Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39 Foreningen FAIR Danmark Årsrapport 1/1 2010-31/12 2010 CVR 31 82 34 39 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Ledelseserklæring... 2 Bestyrelsens underskrifter... 3 Revisionspåtegning... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016

Nordic Mentor ApS Gistrupparken Gistrup CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Nordic Mentor ApS Gistrupparken 38 9260 Gistrup

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011

Den selvejende institution Vejrum Fritidscenter. Årsregnskabet for 2011 CVR. nr. 11650384 Årsregnskabet for 2011 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere