K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978."

Transkript

1 Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. marts 2009 har Revisortilsynet i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 4, og stk. 3, klaget over henholdsvis revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr , og registreret revisor Bengt Møller personligt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli Den indklagede revisionsvirksomhed er ved kendelse afsagt den 20. juni 2008 af Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer idømt en bøde på kr. for tilsidesættelse af god revisorskik ved at have forsømt at implementere et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem i forbindelse med den lovpligtige kvalitetskontrol for Klagen angår, om revisionsvirksomheden havde implementeret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, samt om der var mangler ved erklæringsarbejde, som revisor havde udført. Sagsfremstilling: Indklagede, registreret revisor Bengt Møller, var på tidspunktet for klagens indgivelse indehaver af den medindklagede revisionsvirksomhed, revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr , der var en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med én registreret revisor og ét kontorsted. Efter at Revisortilsynet havde udtaget revisionsvirksomheden til kvalitetskontrol for 2007, afgav kvalitetskontrollanten den 2. december 2008 erklæring og anførte bl. a.: 1

2 Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har vi i flere tilfælde konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem ikke anvendes fuldt ud, at det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret, samt at delkonklusioner og afsluttende konklusioner er utilstrækkelige. Vi har endvidere konstateret, at der i konkrete erklæringsopgaver ikke er afgivet tiltrædelsesprotokollater. Ved gennemgang af den efterfølgende interne kvalitetskontrol har vi konstateret at denne er gennemført, men ikke er gennemført i henhold til det beskrevne kvalitetsstyringssystem. Samtidig har vi konstateret, at de afgivne erklæringer om assistance med regnskabsopstilling ikke opfylder kravene i erklæringsbekendtgørelsen idet det ikke klart fremgår af de afgivne erklæringer, at der ikke er udført gennemgang(review). Der udtrykkes endvidere en moderat grad af sikkerhed til trods for, at det, jf. erklæringsbekendtgørelsen, klart skal fremgå at der ikke udtrykkes nogen grad af sikkerhed. Konklusion Som følge af de anførte forbehold er det vor opfattelse, at det etablerede og implementerede kvalitetsstyringssystem ikke anvendes i tilstrækkelig grad, og at det udførte arbejde ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver i henhold til erklæringsbekendtgørelsens 14 ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen, at der ikke afgives tiltrædelsesprotokollat samt at den efterfølgende interne kontrol ikke er blevet gennemført i henhold til det beskrevne kvalitetsstyringssystem. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer fremgår, at revisionsvirksomheden anvender Danias kvalitetsmanual, der imidlertid ikke er opdateret siden Ifølge manualen skal der foretages en efterfølgende intern kontrol én gang årligt, således at der udtages 5 revisionssager og 5 reviewsager til kontrol hvert år. Dette efterleves imidlertid ikke, idet der kun er foretaget kontrol af én af hver type sager. Ifølge kvalitetskontrollantens arbejdspapirer ( Bilag 5a, checkliste 4a gennemgang af en konkret revisionsopgave ) blev der foretaget kontrol af 5 enkeltsager, hvoraf en faldt uden for Revisortilsynets kontrol. De 4 øvrige sager vedrører to anpartsselskaber, et I/S og en personligt drevet virksomhed. Af kontrollantens arbejdspapirer fremgik navnlig følgende: Vedrørende B( ) B( ) ApS: Vedrørende accept og fortsættelse af klientforholdet: 2

3 Der er udarbejdet en habilitetsvurdering på klientforholdet i Der er ikke afgivet en årlig habilitetsvurdering på klientforholdet siden. Vedrørende planlægning af revisionsopgaven: Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for fastlæggelse af væsentlighedsniveau. Der er ikke fastsat et væsentlighedsniveau, og konklusionen vedrørende væsentlighed er ikke udfyldt. Den udarbejdede revisionsplan bærer præg af at være en checkliste. Revisionsplanen indeholder ingen beskrivelser af de revisionshandlinger, der skal udføres. Vedrørende udførelsen af revisionsopgaven: Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for den udførte revision. Revisionsplanen, der reelt set er en checkliste anvendes, men der findes ikke anden dokumentation blandt revisors arbejdspapirer for de revisionshandlinger, der er udført. Revisors arbejdspapirer vedrørende den udførte revision består udelukkende af revisionsplanen og ledelsens regnskabserklæring. Det udarbejdede revisionsprotokollat indeholder ikke en beskrivelse af den udførte revision. Vedrørende K( ) ApS Vedrørende accept og fortsættelse af klientforholdet: Der er udarbejdet en habilitetsvurdering på klientforholdet i Der er ikke afgivet en årlig habilitetsvurdering på klientforholdet siden. Vedrørende planlægning af revisionsopgaven: En beskrivelse af revisionsstrategien mangler. Der forelå ingen udarbejdet revisionsplan. Vedrørende udførelsen af revisionsopgaven: Revisor har ikke dokumenteret, hvorvidt der er revideret under hensyntagen til, at selskabet har en negativ egenkapital. Der foreligger en kopi af selskabets anlægskartotek, men revisors kontrol af anlægsaktivernes tilstedeværelse er ikke dokumenteret. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for debitorernes værdiansættelse og tilstedeværelse, idet der ikke er foretaget kontrol for efterfølgende indbetalinger. Debitorer er indregnet til kr., svarende til 67 % af balancen. Det udarbejdede revisionsprotokollat indeholder ikke en beskrivelse af den udførte revision. Vedrørende revisors dokumentation for virksomheden som en going concern: Selskabet har en negativ egenkapital i regnskabsperioden 2007/08 på kr. 3

4 Registreret revisor Bengt Møller har været selskabets generalforsamlingsvalgte revisor siden selskabets stiftelse i Selskabet har haft en negativ egenkapital siden regnskabsåret 2001/2002. Registreret revisor Bengt Møller har i ingen af sine revisionspåtegninger på årsrapporter siden 2001/2002 og frem afgivet en supplerende oplysning eller taget forbehold for going concern. Den afgivne revisionspåtegning på selskabets årsrapport for 2007/08 indeholder en bekræftende konklusion uden en supplerende oplysning. Revisor har i sine arbejdspapirer konkluderet om going concern-forudsætningen, at den foreligger så længe, anpartshaverne kan finansiere det. Ydermere har revisor konkluderet under væsentlighed, at virksomheden skal forbedre indtjeningen. Revisor har oplyst overfor kontrollanten, at familien bag selskabet har ydet lån til selskabet på samlet kr. Såfremt selskabet ikke kan genetablere anpartskapitalen ved egen drift, vil disse lån kunne konverteres til anpartskapital. Disse lån er ikke omtalt i selskabets årsrapport, hverken i balancen, noterne eller i ledelsesberetning. Vedrørende S( ) P( ) I/S Den afgivne erklæring minder meget om en reviewerklæring, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem arbejdspapirer og den afgivne erklæring. Det fremgår ikke klart, at der ikke er udført gennemgang, og der udtrykkes en moderat grad af sikkerhed. Vedrørende den personligt drevne virksomhed D( ) N( ) T( )-C( ) Der er udarbejdet en habilitetsvurdering på klientforholdet i Der er ikke afgivet en årlig habilitetsvurdering på klientforholdet siden. Den afgivne erklæring minder meget om en reviewerklæring, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem arbejdspapirer og den afgivne erklæring. Det fremgår ikke klart, at der ikke er udført gennemgang, og der udtrykkes en moderat grad af sikkerhed. Klagen: Revisortilsynet har i skrivelse af 3. juli 2009 præciseret indbringelsen af indklagede for ikke at have afgivet erklæringer i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen således: Revisortilsynet har indbragt revisor for ikke at have afgivet et forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen for K( ) ApS. Revisortilsynet har herefter rejst følgende klagepunkter: 1) Overfor revisionsvirksomheden: Revisionsvirksomheden har ikke implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, idet den efterfølgende interne kvalitetskontrol ikke udføres i overensstemmelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer, og idet kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes fuldt ud på revisors erklæringsopgaver. 2) 4

5 Overfor revisor personligt: 2a) Planlægningen af erklæringsopgaver er mangelfuld, og det udførte arbejde og omfanget heraf er utilstrækkeligt og kun delvist dokumenteret. 2b) Den afgivne erklæring på årsrapporten for 1. april 2007 til 31. marts 2008 for K( ) ApS opfylder ikke erklæringsbekendtgørelsen. Sagens behandling: Indklagede har i skrivelse af 20. april 2009 til Revisornævnet oplyst, at han den 12. marts 2009 har anmodet om at blive slettet i revisorregisteret. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som svar på en forespørgsel fra nævnet oplyst, at revisionsvirksomheden Bengt Møller er afmeldt i Revireg efter henvendelse fra Bengt Møller af 13. marts Registreret revisor Bengt Møller er dermed ikke længere tilknyttet en aktiv revisionsvirksomhed i Revireg. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden anført, at revisionsvirksomheder i henhold til Revisionsstandard 1 skal etablere et kvalitetsstyringssystem, der er udformet til at give en høj grad af sikkerhed for, at revisionsvirksomheden og dens medarbejdere overholder faglige standarder samt lovgivningen og anden regulering, og at erklæringer afgivet af revisionsvirksomheden eller dens partnere er passende efter omstændighederne. Den indklagede revisionsvirksomhed har ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kvalitetsstyringssystemet anvendes fuldt ud på erklæringsopgaver i revisionsvirksomhedens navn. De udtagne kontrolsager viser, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for revisors habilitetsvurdering af klientforholdet. Ligeledes er planlægningen af de to revisionsopgaver mangelfuld, og der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for de revisionshandlinger, som revisor har udført ved revisionen. Endvidere er revisionsprotokollaterne for begge revisionsopgavers vedkommende mangelfuldt udformet. Hertil kommer, at indklagede ikke, sådan som revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem foreskriver, har udtaget minimum 5 revisionssager og 5 reviewsager til gennemgang i den interne kvalitetskontrol, men alene udtaget i alt 2 sager. Over for revisor personligt har Revisortilsynet anført, at indklagede ikke har planlagt og udført kontrolsagerne i overensstemmelse med god revisorskik. Uanset om det er revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem, skal en revisor, som udfører opgaver omhandlet i revisorlovens 1, stk. 2, følge reglerne i revisorloven. Revisor skal ifølge revisorlovens 2, stk. 2, udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder. Med hensyn til going concern-forudsætningen i K( ) ApS har Revisortilsynet anført, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret sin stillingtagen til, hvorvidt forudsætningerne for going concern er til stede. Selskabet har haft en negativ egenkapital siden 2001/02. 5

6 Af arbejdspapirerne fremgår, at virksomheden er en going concern, så længe anpartshaverne kan finansiere det. Dette er imidlertid ikke en tilstrækkelig dokumentation for, at anpartshaverne er forpligtet til at understøtte selskabets fortsatte drift i form af bindende tilsagn fra anpartshaverne. Ydermere har selskabet ikke oplyst om de af anpartshaverne ydede lån til selskabet hverken i balancen eller i noterne. Endvidere har selskabet ikke i årsrapportens ledelsesberetning omtalt, hvorvidt forudsætningerne for at betragte virksomheden som en going concern er til stede. Der er således ikke fremskaffet et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at årsrapporten kunne aflægges under forudsætning for going concern, og indklagede burde derfor som minimum have afgivet en revisionspåtegning med en supplerende oplysning om going concern på årsrapporten for 2007/08 for K( ) ApS. Indklagede har herved overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 1, og RS 570 og dermed tilsidesat god revisorskik. Indklagede har anført, at han har udført efterfølgende kvalitetskontrol, dog beklageligvis alene for så vidt angår 2 sager. Årsagen til, at der alene blev udtaget 2 sager, kan være, at der i tilsynets tidligere vejledning alene stod nævnt 2 sager. Indklagede beklager, at han ikke har været opmærksom på, at habilitetsvurdering skal dateres og underskrives en gang om året. Indklagede har videre anført, at det er uforståeligt, at et kvalitetsstyringssystem, der blev godkendt med få og små forbehold ved den seneste kvalitetskontrol, ved denne kontrol kan betegnes som så mangelfuld, som tilfældet er. Anvendelse af systemet sker i meget små virksomheder, og der kan let findes fejl og mangler, hvis man er bagateljæger. Alle indklagedes kunder er små og overskuelige virksomheder, hvor indklagede i hvert fald for revisionskunders vedkommende selv foretager både bogføring og regnskabsudarbejdelse. Han har derfor været gennem alle bilag i årets løb. Det giver et godt indtryk af, hvad der foregår i en virksomhed, herunder om der er alvorlige fejl eller andet, der begrunder en nærmere undersøgelse. En decideret revisionsplanlægning kan derfor være således, at den ikke opfylder alle formelle krav ifølge kvalitetsmanualen, men det forhold befinder sig trods alt i småtingsafdelingen. Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skulle have taget forbehold i revisionspåtegningen i årsrapporten for K( ) ApS, har indklagede anført, at han har haft kendskab til selskabet fra starten. Det drejer sig om et lille firma, der drives af mand og kone. Der er, ud over vareleverandører og løbende gæld for moms og A-skat, ingen fremmede kreditorer, idet det er direktionen og ægtefælle, der står for den største gæld. Enhver regnskabslæser med indsigt i regnskaber kan straks se, at kapitalen er negativ, men da skattevæsenet er eneste udenforstående, der ser regnskabet, har indklagede beklageligvis ikke fundet anledning til at nævne forholdet i revisionspåtegningen. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Det følger af 57, stk. 4, i revisorloven af 2008, at sagen skal afgøres på grundlag af reglerne i revisorloven af Ad klagen over revisionsvirksomheden (klagepunkt 1): 6

7 Ved revisorloven af 2003 blev der indført obligatorisk kvalitetskontrol, og det blev påbudt, at erklæringsarbejde skulle udføres under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem. Efter disse regler der i det væsentlige er videreført under den nugældende revisorlov af 2008 påhviler pligten til at etablere og anvende det fornødne kvalitetsstyringssystem revisionsvirksomheden som sådan. Der blev samtidig givet Revisortilsynet adgang til at rette et direkte disciplinæransvar mod revisionsvirksomheden i anledning af kvalitetskontrol. Derimod kan mangler ved kvalitetsstyringssystemet og dets anvendelse ikke gøres gældende mod revisor personligt. De revisionsvirksomheder, der er undergivet dette direkte ansvar, blev angivet i 2003-lovens 12, stk. 1, og omfatter derfor også enkeltmandsvirksomheder. På denne baggrund er det antaget i fast nævnspraksis, at revisorloven på dette punkt har fraveget straffelovens ordning hvorefter en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed ikke kan pålægges strafansvar således, at også den typiske enkeltmandsvirksomhed kan være ansvarssubjekt for disciplinæransvaret for så vidt angår mangler ved kvalitetsstyringssystemet. Sammenhængen med straffelovens regler fører imidlertid til, at enkeltmandsvirksomheden kun kan være selvstændigt ansvarssubjekt for disciplinæransvaret, når den har status som revisionsvirksomhed og ellers ikke. Heraf følger, at adgangen til at pålægge enkeltmandsvirksomheden disciplinæransvar kun består, så længe virksomheden består som revisionsvirksomhed. I det foreliggende tilfælde er den indklagede enkeltmandsvirksomhed ophørt som revisionsvirksomhed den 13. marts 2009, hvor den blev afmeldt i Revireg. Herefter kan den ikke længere være ansvarssubjekt for disciplinæransvaret. Nævnet afviser derfor denne del af klagen. Ad klagen over revisor personligt (klagepunkt 2): Ad klagepunkt 2a: Efter indholdet af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer findes det godtgjort, at der savnedes dokumentation for, at den indklagede revisors erklæringsarbejde levede op til gældende krav med hensyn til uafhængighed samt planlægning og udførelse af arbejdet. Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet af et kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden kan ikke fritage revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik. Ad klagepunkt 2b: Således som sagen er forelagt for nævnet findes det ikke dokumenteret, at indklagede burde have afgivet en supplerende oplysning om going concern i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2007/08 for K( ) ApS. Indklagede frifindes derfor for denne del af klagen. Ad sanktionsspørgsmålet: 7

8 I tilfælde, hvor det alene er de formelle dokumentationskrav, der ikke er overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde, og hvor overtrædelsen dermed må anses som udslag af det manglende eller utilstrækkelige kvalitetsstyringssystem, vil nævnet sædvanligvis lade disciplinærstraffen bortfalde over for revisionsvirksomhedens indehaver personligt, når overtrædelsen samtidig selvstændigt sanktioneres over for revisionsvirksomheden, I det foreliggende tilfælde pålægges virksomheden ikke sanktioner, jf. klagepunkt 1, og der er derfor ikke grundlag for strafbortfald for de under klagepunkt 2a anførte mangler. Henset til at der er udført erklæringsarbejde, uden at grundlaget herfor er planlagt og dokumenteret i overensstemmelse med god revisorskik, pålægges indklagede en bøde, der passende kan fastsættes til kr., jf. 44, stk. 1, i revisorlovens af 2008, jf. tidligere 20, stk. 1, i revisorloven af T h i b e s t e m m e s: Klagen over den nu ophørte revisionsvirksomhed, Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr , afvises. Indklagede, registreret revisor Bengt Møller personligt, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i revisorloven. Lone Molsted 8

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere