Beskrivelse af jobområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af jobområdet"

Transkript

1 Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen for FKB Viden- og forretningsservice er medarbejdere, der typisk arbejder med specialiserede/særlige administrative funktioner og kundeservice, så som advokatsekretærer, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, revisorassistenter, marketingassistenter, samt eventkoordinatorer og eventassistenter inden for et bredt felt af private servicevirksomheder, hvis primære forretningsområde(r) er, at producere og sælge viden eller tjenesteydelser til andre virksomheder (business service). Området omfatter et segment af de mere videnintensive servicevirksomheder IT-, konsulent-, advokat-, revisor-, kommunikations- og andre typer virksomhedsrådgivning, men også de mindre videnintensive virksomheder, såsom kontorservice, eventbureauer, telemarketing, bygningsservice, rengøring mv. Generelt set dækker området over produktionen og salget af ikke fysiske produkter, selvom disse virksomheder ikke altid kan afgrænses og defineres ens. Kerneydelser for virksomheder der yder videnservice omhandler produktion og salg af viden indenfor fx jura, revision, økonomi, markedsføring, reklame, teknisk rådgivning, rekruttering og virksomhedsrådgivning. Forretningsservice er produktion og salg af service i form af fx revision, bogføring og regnskab, juridisk rådgivning, fremstilling af markedsføringskampagner med tilhørende brandingprodukter (annoncer, brochurer, bannere mv.). Virksomhedernes kerneydelser er således at udføre arbejde for andre primært i form af service og rådgivning. Målgruppen inden for jobområdet er de administrative medarbejdere, der arbejder med administration, service og sagsbehandling/kundeservice i relation til de nævnte fagområder, ofte med tæt tilknytning til de enkelte fagspecialister. Det administrative arbejde kræver typisk en særlig faglig dybde afhængigt af det aktuelle viden- og forretningsservice område. Dele af jobområdet er lovreguleret, fx advokatvirksomhed og revision, hvilket ligeledes er med til at stille særlige krav til udøvelse og til medarbejdernes faglighed. Ud over de tidligere nævnte områder omfatter jobområdet også administrative og fagspecifikke arbejdsopgaver inden for ejendomshandel og -service, udlejning af fast ejendom og andet, public relations og meningsmålings- og markedsanalyseinstitutter, kreditvurderings- og kreditværdighedsoplysningsfirmaer, tolkning og oversættelsesservice, formidling af arbejdskraft og rådgivning ved personaleudvælgelse, samt licens-, ophavsrettighedsservice mv.

2 Side 2 af 15 Administration og kundeservice inden for udvikling, herunder planlægning og markedsføring samt gennemførelse af events er et nyt område inden for viden- og forretningsservice. I de senere år har flere og flere virksomheder valgt at outsource nogle af deres arbejdsfunktioner, herunder også events, og også private kunder vælger at lade professionelle bistå sig i forbindelse med for eksempel større fester og bryllupper. Det har skabt job i virksomheder, der har valgt at specialisere sig i at løse denne form for opgaver, typisk betegnet eventbureauer. I eventbureauer er udvikling, planlægning, markedsføring og gennemførelse af events det primære formål, og dermed den primære arbejdsfunktion. Produktet kan for eksempel være receptioner, sportsbegivenheder, kulturelle aktiviteter, firma- og temafester, produktlancering, bryllupper, naturoplevelser o. lign. Administration og kundeservice inden for udvikling, herunder planlægning og markedsføring samt gennemførelse af events sker i øvrigt i mange typer virksomheder, kulturinstitutioner og offentlige organisationer, hvor denne funktion er en integreret del i virksomheden. Hele jobområdet præges af stigende brug af teknologi, stigende kundekrav og behov for innovation. Mange af de typiske sekretæropgaver skifter karakter: teknologiudbredelsen formindsker dels skriveopgaver, og stiller dels krav til nye teknologibaserede serviceydelser, nye forventninger og krav fra kunder (blandt andet som resultat af globaliseringen), bidrager til ændrede servicebehov og forventninger til innovation. Udviklingen genererer nye arbejdsopgaver, der afhængigt af arbejdsorganiseringen i større eller mindre grad påvirker de administrative medarbejderes dagligdag. Desuden forventes der fortsat at være efterspørgsel efter specialiserede ydelser, men også for allround-baseret viden blandt nogle virksomhedstyper. Inden for området viden- og forretningsservice er der ifølge de indberettede oplysninger hos Danmarks Statistik (fra 2005) ca personer beskæftiget i Danmark, hvoraf den primære målgruppe for denne kompetencebeskrivelse anslås at omfatte ca personer. Ud over den primære målgruppe anslås det, at den sekundære målgruppe udgør i størrelsesordenen personer. Typiske arbejdspladser inden for jobområdet Der er tale om et bredt spektrum af virksomheder og virksomhedstyper inden for den private servicesektor. De fleste af områderne omfatter alt fra små enkeltmandsvirksomheder til store internationale koncerner, herunder inden for advokatbranchen. Advokatsekretærerne arbejder generelt meget selvstændigt, og varetager en væsentlig del af sagsgangen i relation til områder som ejendomsadministration, handel med ejendom, virksomhedsregistrering, inkasso, dødsbo og konkurs. På andre områder såsom voldgiftssager, stævninger, retssager, straffesager, mediering mv. har de mere en støttefunktion, da ydelserne i højere grad består af juridisk rådgivning, der varetages af en advokat. Inden for kommunikations-, PR-, og reklamebranchen har den teknologiske udvikling betydet, at nye ledelsessystemer og en ny generation af pc-vante projektledere og kreative medarbejdere næsten har udtømt de traditionelle sekretæropgaver. Som noget nyt udvides en del administrative jobs til at omfatte funktioner som projektkoordinatorer eller produktionsassistenter funktioner der er meget mere koordinerende og fagligt krævende, end det medarbejderne tidligere har været vandt til. Dette omfatter både styring og koordinering af ressourcer, og leverancer internt og eksternt i bureauet.

3 Side 3 af 15 De typiske rådgivningsvirksomheder er meget tæt bundet op på kundernes strategi, innovation og nærværende udfordringer. Arbejdet er typisk projektorganiseret, hvor konsulenterne fungerer som projektledere. Medarbejdere i sekretær- eller projektkoordinatorstilling sidder typisk med ansvar for at koordinere ressourcer og planlægge en stor del af opgaver og aktiviteter på tværs af de enkelte projekter, som virksomhederne arbejder med. Der kræves stor selvstændighed og fagligt indsigt i virksomhedens kerneydelser og faglighed, fordi de administrative medarbejdere, som følge af den daglige kundekontakt, ofte bidrager til nye løsningsforslag. Arbejdet er præget af stramme tidsfrister, og kan rumme hektiske perioder. Administration og kundeservice inden for udvikling, herunder planlægning og markedsføring samt gennemførelse af events udføres af både private virksomheder, selvejende institutioner og offentlige organisationer, og arbejdspladserne spænder fra meget små til store virksomheder. I de kommende år forventes virksomheder inden for jobområdet at stå over for strategiske udfordringer omkring markedsføring (i form af synliggørelse af værdi for kunden), strategisk ledelse og HR/rekruttering. Endvidere forventes områder som ny teknologi, nye produkter/services og kompetenceudvikling også at være betydende udfordringer fremover, hvorimod konkurrence fra udlandet kun vurderes som værende meget lav. Som følge heraf må det forventes, at udviklingen indenfor de traditionelle arbejdsopgaver for målgruppen indenfor jobområdet vil gå i retning af mere direkte kundekontakt, individuel sagsbehandling og andre forretningsfaglige arbejdsopgaver. Det vil for målgruppen betyde større ansvar og selvstændighed i opgaveløsninger med stigende kvalifikationskrav til følge. Medarbejderne på arbejdspladserne inden for jobområdet Medarbejderne er såvel faglærte, som ufaglærte med en række forskellige job- og arbejdsfunktioner inden for administration, kundeservice og sagsbehandling/kundeopgaver, såvel assisterende funktioner som selvstændige. Størstedelen knap 70 % - af kompetencebeskrivelsens målgruppe er kvinder, mens kønsfordelingen inden for det samlede brancheområde er mere lige; ifølge beregninger på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik er 53 % mænd og 47 % kvinder. I forhold til den aldersmæssige fordeling har HAKL inden for jobområdet sin største målgruppe blandt beskæftigede i alderen år, efterfulgt af aldersgruppen år, henholdsvis 29 % og 26 %. Medarbejdere henholdsvis under 25 og over 54 år fylder tilsammen under 25 % af den primære målgruppe. Størstedelen 41 % - af målgruppen har en erhvervsfaglig uddannelse, men 13 % har grundskole som højeste gennemførte uddannelse. Ser man på ansatte i branchen i alt, har ca. 25 % af dem en mellemlang eller lang videregående uddannelse bag sig. Medarbejdernes uddannelsesbaggrund er enten erhvervsfaglig fra handels- og kontorområdet, eller tilsvarende kompetence opnået gennem opkvalificering og erhvervserfaring. Jobområdet har ifølge resultater af analysen af Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder været i en positiv vækst gennem de seneste år, og det forventes ikke, at mængden af administrative opgaver reduceres i nærmeste fremtid. Dog har der været en reduktion af administrative medarbejdere indenfor eksempelvis advokatvirksomheder og reklamevirksomheder, idet især yngre personalegrupper med længerevarende uddannelser varetager nogle af de opgaver, der traditionelt har været løst af de administrative medarbejdere. Generelt forandres målgruppens jobfunktioner dog i disse år med større ansvar og selvstændige opgaveløsninger til følge, hvilket fører til stigende forventninger, og dermed stigende kvalifikationskrav til kompetencebeskrivelsens målgruppe.

4 Side 4 af 15 Jobfunktionen har ligeledes udviklet sig i en grad, så evnen til at arbejde projektorienteret i team og netværk samt evnen til at håndtere mangeartede opgaver parallelt er en forudsætning for at have succes i jobfunktionen. Desuden vil indførelse af ny teknologi, behov for udvikling af nye produkter/services samt nye krav og forventninger fra kunderne bidrage væsentligt til ændringer i arbejdsopgaver og jobfunktioner. Det må forventes, at der for medarbejderne indenfor viden- og forretningsservice vil ske mærkbare ændringer i forhold til kvalifikationskravene. Især for medarbejderne i de videnintensive virksomheder vil dette betyde en udvikling imod bredere jobindhold som følge af en større konvergens mellem brancherne. Virksomhederne prioriterer derfor medarbejdernes kompetenceudvikling højt bl.a. for at efterkomme efterspørgslen efter individuelle tilpasninger af løsninger til kunder og udvikling af kvalitetsstandarder med henblik på at være rustet til konkurrencen. Arbejdsorganisering på arbejdspladserne inden for jobområdet Den teknologiske udvikling, globalisering, nye og mere fleksible organisations- og styringsformer peger i retning af, at opgaverne fortsat bliver projektorganiserede, og at medarbejderne indgår i teams på tværs af organisationer og landegrænser. Der vil dog stadig i et vist omfang være en række faste driftsopgaver, som skal varetages samtidigt med, at medarbejderne også indgår i de tværgående teams og projekter. Tværfaglige kompetencer efterspørges bl.a. som følge af brancheglidning, nye kædedannelser, virksomhedsopkøb og lign. Flere og flere af medarbejderne bliver frontpersoner, og skal derfor kunne håndtere kontakt til kunder/klienter, og formidle kontakten mellem kunder og virksomhedens fagspecialister/ konsulenter. Som virksomhedens ansigt udadtil, stiller formidling af serviceydelser, opfangelse af nye behov samt salg øgede krav til medarbejdernes personlige og almene kompetencer, herunder deres forretningsforståelse og samarbejdsevner. Afhængigt af brancheområdet og arbejdsorganiseringen varetager kompetencebeskrivelsens målgruppe såvel selvstændige opgaver, som assisterende funktioner. De selvstændige opgaver vil typisk være af koordinerende slags, direkte kunde/leverandørkontakt. På arbejdspladser, hvor medarbejderen assisterer en fagspecialist, fx advokat, ejendomshandler, revisor mv. vil der blive krævet særlig faglig viden, idet de skal varetage en række specialiserede sagsbehandlingsopgaver. Det gælder for eksempel for advokatsekretærer, revisorassistenter, kontorassistenter hos ejendomsmæglere og økonomimedarbejdere. I forbindelse med events, vil eventkoordinatoren og eventassistenten arbejde selvstændigt med henholdsvis udvikling og planlægning samt gennemførelse heraf, men arbejdet involverer stort set altid andre medarbejdere i eventvirksomheden, i virksomhedens andre afdelinger (web og markedsføring) og eksterne partnere (catering, transport, producenter m.fl.) Fælles for alle medarbejdergrupper er, at de typisk indgår i tværfagligt samarbejde med andre personalegrupper og eksterne samarbejdspartnere, ligesom opgaverne udvikles hen imod specialiseret sagsbehandling/opgavevaretagelse.

5 Side 5 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Eventgennemførelse - kundeservice Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Funktionen at gennemføre events kan udøves i mange sammenhænge, og af forskellige medarbejdergrupper, evt. af en egentlig eventassistent, der har det som sin primære funktion at gennemføre events, men ofte vil eventkoordinatoren, der udvikler, markedsfører og koordinerer, også deltage i gennemførelsen. Personlig kundekontakt og salg ud fra konceptforståelse og godt værtsskab, ved fx demonstration af et produkt, på messe, bag skranken i en bowlinghal m.m. er centrale kompetencer for at sikre kunden en god oplevelse, og kompetencer i konflikthåndtering er nødvendig. Eventgennemførelse er ofte delt på flere funktioner, dels det der primært udgør eventen, som kan være af kulturel art eller en sportsbegivenhed, men ved siden af den primære funktion er der en række sekundære funktioner, hjælpefunktioner, som udøves af medarbejdere der støtter gæsten, kunden, tilskueren eller deltageren, og er med til at sikre, at eventen bliver en god oplevelse. De sekundære funktioner, hjælpefunktionerne kan være forberedelse/klargøring af udstyr og inventar, fx opstilling af borde og stole, bannere mv., modtagelse af gæsten, vejledning eller pladsvisning, opfyldelse af gæstens ønsker/støttefunktioner til gæsten under eventen. Forberedelse/klargøring af udstyr og inventar indebærer ikke opsætning/nedtagning af lyd-, lys- og andet teknisk udstyr, der udøves af en teater-, udstillings- og eventtekniker. I gennemførelse af eventen kan der opstå forskellige kritiske situationer, hvor eventassistenten/eventmedarbejderen skal kunne reagere hensigtsmæssigt i forhold til gæster, der bliver dårlige eller er kommet til skade, fx ved evt. at yde førstehjælp eller at kunne skaffe den nødvendige hjælp. Det kan også være problemer af sikkerhedsmæssig karakter, eller iværksættelse af korrigerende handlinger af hygiejnemæssig art o.a., hvor vedkommende skal kunne træde til, evt. med inddragelse af andre samarbejdspartnere, fx samaritter el. lign. Ofte vil der ved events være servering af drikkevarer og fødevarer, og selv om den primære arbejdsfunktion i denne forbindelse udøves af andre faggrupper, vil eventassistenten/eventmedarbejderen ofte kunne være behjælpelig i denne situation, som et led i serviceringen af gæsten, og for at sikre gæsten en god oplevelse. I gennemførelse af events, vil de væsentligste kompetencer være kundeservice, personlig kundebetjening, salg og konflikthåndtering. Teknologi og arbejdsorganisering Gennemførelse af events kræver, at eventassistenten skal kunne arbejde med værktøjer til registrering af kunder, det kan være i form af databaser eller specifikt udviklede programmer, herunder udtræk af statistikker, samt it-værktøjer til booking af udstyr og lokaler.

6 Side 6 af 15 Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Events kan være såvel mindre interne såvel som større eksterne begivenheder/aktiviteter, som de fleste virksomheder, private som offentlige, store som små vil komme ud for at skulle gennemføre. Der vil derfor være mange medarbejderkategorier, der kan blive impliceret i gennemførelse af en event.

7 Side 7 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Eventudvikling - koordination Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Eventkoordinatoren deltager i kreativ idé- og konceptudvikling af oplevelser og events, og i opstilling af mål og målgrupper. Innovation og forretningsforståelse er centrale kompetencer. Eventkoordinatoren udvikler og markedsfører events, og skal herunder varetage styring af de administrative opgaver i forbindelse med eventen, aktivitetsplanlægning, budgettering, indgåelse af kontrakter og aftaler, forsikringer, sørge for transport og logistik og kunne tage højde for myndighedskrav om sikkerhedsaspekter samt skaffe personale til events. En væsentlig del af arbejdsopgaverne i forbindelse med deltagelse i eventen, er markedsføring, fx kontakt til de lokale dagblade herunder formidling af eventproduktets historie, forretningskoncept og kultur igennem storytelling. Selv om eventkoordinatorens arbejdsfunktion er administrativ og ligger forud for selve eventen, vil der i mange tilfælde være behov for at vedkommende er til stede, og aktivt deltager i gennemførelse af eventen, fx ved at tage imod og registrere deltagere/besøgende/gæster, udlevere materiale, sørge for pladsanvisning og at tage imod særligt indbudte gæsteoptrædende, oplægsholdere mv. Efter afslutningen af eventen skal der ofte udfærdiges en afrapportering, fx et kort notat og en mindre evaluering til kunden, fx i form af et brev eller skema. I mange tilfælde skal eventkoordinatoren også sørge for afregning/fakturering af eventen. Teknologi og arbejdsorganisering Det er nødvendigt at kunne beherske de mest almindelige administrative programpakker. Eventkoordinatoren skal have godt kendskab til informationssøgning og markedsføring på internettet, og kunne oprette og vedligeholde hjemmesider. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Events udvikles, planlægges, markedsføres og gennemføres i mange virksomheder. I nogle virksomheder er stort set alle medarbejdere beskæftiget med funktionen, i andre er den centreret i en særlig afdeling eller hos en enkelt person.

8 Side 8 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Juridisk kompetence i viden- og forretningsservice Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Serviceydelser inden for forretningsservice er i større eller mindre omfang juridiske opgaver og rådgivning. Området dækker et bredt spektrum af juridiske discipliner lige fra privatretlige emner over forbrugerretlige og offentligretlige til erhvervsretlige emner. Medarbejdere inden for jobområdet anvender almindeligt forekommende retlige regler inden for relevante områder, kender sagsgangen, deltager ved udarbejdelse af almindeligt forekommende dokumenter, opgørelser og ekspeditioner i øvrigt inden for området og udfører i et vist omfang selvstændig sagsbehandling. Arbejdet på fx et advokatkontor kræver, at medarbejdere kan arbejde meget selvstændigt og varetager en væsentlig del af den administrative sagsgang i relation til områder som ejendomsadministration, handel med ejendom, virksomhedsregistrering, inkasso, dødsbo og konkurs, men de fungerer også som sagsbehandlere med en faglig viden. Ofte varetager medarbejderen støttefunktion eksempelvis i forbindelse med voldgifts-, straffe-, retssager, stævninger mv. Medarbejdere anvender særlige regler for brancheetik, tavshedspligt, betroede midler mv. Medarbejdere, som varetager rådgivning og salg, skal have kendskab til virksomhedens egne ansvars- og forsikringsforhold. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender digitale sagsbehandlingssystemer, elektroniske systemer til paradigmer, blanketter, indberetninger mv. Desuden anvendes en række generelle informationssystemer, men også specifikke it-systemer, der erspecialdesignet til et bestemt formål. Efterspørgslen efter mere specialiserede ydelser medfører, at mindre virksomheder slår sig sammen eller indgår i kædesamarbejder. Da det typisk vil være samarbejder, der dækker et større geografisk område, vil det ofte medføre en vis specialisering mellem kontorer i kædesamarbejdet. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere har kendskab til den pågældende virksomheds juridiske område, mens sagsbehandlingen ofte er specialiseret på de enkelte afdelinger/medarbejdere i forhold til sagsområde. Det er behov for såvel generalister, som specialister. Ofte vil de enkelte led i sagsbehandlingen desuden være fordelt på forskellige medarbejdergrupper i afdelingen.

9 Side 9 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Markedsføring af viden- og forretningsserviceprodukter Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejderne indgår i relationer og samarbejder i forbindelse med markedsføring af viden- og serviceydelser, såvel internt i egen virksomhed, som eksternt, i rollen som projektkoordinator, produktionsassistent eller som assistent til disse funktioner. Medarbejderen bistår markedsføringsopgaver ved at udføre en koordinerende eller assisterende rolle, både ved markedsføring af virksomhedens produkter og ydelser, og som egentlig forretningsservice. Medarbejderen bidrager til dele eller alle elementer ved en markedsføringsindsats: Udarbejdelse af markedsføringsplan, fastlæggelse af markedsføringsmål, planlægning og gennemførelse af markedsføringsaktiviteter, beregning af nøgletal, opfølgning, effektmåling af resultater mv. Medarbejdere arbejder også med målgrupper: Segmentering af kundegrupper, tilrettelæggelse, gennemførelse af informationsindsamling samt bearbejdning af dens resultater. Herunder involvering af målgruppen til udvikling af nye produkter. Dertil kommer koordinering af de eksterne og interne leverandørers indsats mv., arbejdet med kommunikationsformer og kanaler. Flere af medarbejderens funktioner er af koordinerende slags og der stilles store krav til medarbejderen om at kunne have mange bolde i luften. De skal håndtere mange forskellige opgaver og kontakter. Funktionerne kræver, at medarbejderen kan kommunikere med mennesker med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde, kan lytte til deres behov, og samarbejde med dem. En væsentlig dimension i de typiske funktioner er ligeledes at kunne udvælge relevante leverandører, og udføre indledende kvalitetssikring og slutevaluering af de enkelte leverancer. Generelt forventes medarbejdere indenfor området viden og forretningsservice at påtage sig stort set enhver type opgave, hvis der er behov for det. Det stiller krav om en stor omstillingsparathed og selvstændighed, samt vilje til at gå i kast med nye opgaver. Det meste af området er i rivende udvikling, og kunderne bliver stadig mere specifikke i deres ønsker. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderen anvender relevante it-værktøjer og systemer ifm. udførelsen af funktionen. Især bruges Internet i større og større omfang til eks. formidling og indsamling af viden, ligesom øvrige elektroniske hjælpemidler (såsom forskellige mobile services) anvendes stadig mere i funktionen. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Det må forventes, at udviklingen går mod stadig større krav om, at medarbejderen kan arbejde med markedsføring som en væsentlig del af funktionen. Alle medarbejdere skal som udgangspunkt have indsigt i sammenhængen mellem virksomhedens markedsføring og dens forretningsmæssige succes.

10 Side 10 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Produktion, rådgivning og salg af viden og service Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Sammen med virksomhedens øvrige medarbejdere sælger og udvikler medarbejderne viden, værktøjer, redskaber, koncepter og dokumentationer til fx synliggørelse, dokumentation og kvalitetssikring af ydelser. Medarbejderne indgår sammen med øvrige kollegaer i arbejdet med koncepter som styringsværktøj og evalueringssystemer til viden og forretningsservice. Medarbejderne arbejder med målstyring fx i forbindelse med outsourcing af opgaver. Outsourcing kræver samarbejde og partnerskaber, som medarbejderne også deltager i. Medarbejderne formidler viden både mundtligt og skriftligt i forbindelse med produktion, rådgivning og salg af viden og service. Produktion, rådgivning og salg af viden og service kan foregå på mange områder, fx i forbindelse med udarbejdelse af regnskaber, revision, arrangementer, personaleudvælgelse, dataindsamling mv. Medarbejderen lytter, og afklarer kundens behov, og foretager løbende desk research for på den vis at holde sig opdateret og indsamle viden inden for deres specifikke område, for på den måde at bidrage til evt. nye produkter og løsningsforslag. Medarbejderen formulerer sig mundtligt og skriftligt både internt i forhold til kolleger og eksternt i forhold til kunder. Medarbejderne planlægger, analyserer og udfører delarbejdsopgaver, fx analyse af nøgletalsberegninger eller analyse af budgetter i forhold til budgetopfølgning, samt udarbejder produktions- og tidsplaner. De indgår i projektarbejder og øvrige samarbejder, som dokumenteres fx via projektbeskrivelser og samarbejdskontrakter. Medarbejderne arbejder med kalkulation, tilbud og behandling af reklamation. Medarbejdere udfører også serviceopgaver i forhold til samarbejdspartnere og internt i virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, og fastlagte rutiner for kvalitetssikring. Koordineringsopgaver, der indebærer leverancer fra flere konsulenter, kunder og eksterne leverandører, giver en stor kontaktflade, og stiller krav om en professionel kommunikation, ligesom det kan give mange deadlines, der skal passes sammen, og dermed give hektiske perioder. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender de it-værktøjer og systemer, som anvendes til informationssøgning, ordre-/sagsbehandling, herunder call-centre teknologi. Det forventes desuden, at en stadig større og stigende andel af salget fremover sker via Internettet. Medarbejderne indgår i forskellige arbejdsorganiseringer lige fra enmands-funktioner til selvstyrende team og projektorganisationer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet

11 Side 11 af 15 Medarbejderne varetager i stadig stigende grad kundekontakt, og yder service i forhold til mere og mere komplekse serviceydelser. Denne service vil i stadig stigende grad ske ved anvendelsen af informationsteknologiske værktøjer.

12 Side 12 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Regnskabs- og økonomistyring i viden- og forretningsservice Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejdere udfører funktioner inden for en virksomheds regnskabs- og økonomistyring med forståelse for sammenhængen med virksomhedens drift og udvikling og med forståelse for økonomifunktionen som et serviceorgan. Arbejdsopgaverne kan variere fra bogføring, betalings- og lønstyring, fakturering til budgetplanlægning, til udarbejdelse af diverse materialer til ledelsen mv. Nogle medarbejdere medvirker også til kundeanalyser fx rentabilitet og i et vist omfang økonomistyring af projekter. I den økonomiske kompetence indgår forretningsforståelse. Den økonomiske kompetence omfatter også brugen af forskellige regnskabsformer. Til regnskab og økonomistyring hører også skatte-, moms- og afgiftsreglerne. Medarbejdere anvender de særlige krav til datadisciplin, og overholder procedure for kvalitetssikring. Medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver bygger på, at medarbejderne har grundlæggende økonomiske kompetencer. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne anvender elektroniske økonomi- og regnskabssystemer og foretager indberetninger, afregninger til det offentlige og aflevering af regnskab, selvangivelse mv. elektronisk med forståelse for de særlige sikkerhedsmæssige krav, det stiller. Kendskab til økonomistyringsprogrammer og evt. finanssystemer kan kræves af medarbejderen. Inden for udvalgte brancher kan der være tale om specialudviklede økonomistyringsprogrammer. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Der er i dag stor forskel på, i hvilket omfang den enkelte virksomhed/afdeling selv varetager sine regnskabs- og økonomifunktioner eller de varetages af eksterne enheder. Men alle medarbejdere har i større eller mindre omfang indsigt i sammenhængen mellem virksomhedens drift og udvikling og dens økonomi, herunder forretningsforståelse.

13 Side 13 af 15 Beskrivelse af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer Revision Kort beskrivelse af kompetencen og dens anvendelse i jobområdet Medarbejdere inden for revisionsfirmaet forstår revision som såvel en servicefunktion, som en kontrolfunktion, og identificerer, og udfører funktioner i forbindelse med virksomhedens revisionsog rådgivningsopgaver, herunder skatte-, moms- og afgiftsrådgivning. Medarbejderne anvender særlige regler for brancheetik, tavshedspligt mv. Medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver bygger på, at medarbejderne har grundlæggende økonomiske kompetencer. Teknologi og arbejdsorganisering Medarbejderne benytter elektroniske økonomi- og regnskabssystemer, og anvender elektroniske værktøjer i forbindelse med revision, herunder systemrevision. Særlige kvalifikationskrav, som er en forudsætning for udførelsen af jobbet, f.eks. certifikatkrav Der er ingen særlige kvalifikationskrav. Kompetencens udbredelse på arbejdspladser i jobområdet Alle medarbejdere i revisionsfirmaer og regnskabs-/økonomifunktioner har kendskab til revision, men i de større kontorer sker der ofte en specialisering på de enkelte afdelinger/medarbejdere i forhold til sagsområder. Det er behov for såvel generalister, som specialister. Ofte vil de enkelte led i sagsbehandlingen desuden være fordelt på forskellige medarbejdergrupper i afdelingen.

14 Side 14 af 15 Aktuelt tilkoblede mål Niveau kan angives ved enkeltfag. Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Virksomhedsstrategier og økonomistyring AD 2, og fremefter Valg af afsætningsalternativer AD 2, og fremefter Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen AD 2, og fremefter Årsafslutning af bogholderiet AD 2, og fremefter Opstilling af finansieringsplan AD 2, og fremefter Personalejura i lønberegning AD 2, og fremefter Lønberegning og lønrapportering AD 2, og fremefter Den personlige uddannelses- og jobplan AA 2, og fremefter Udarbejdelse af budgetkontrol AD 2, og fremefter Udarbejdelse af standardomkostningskontrol AD 2, og fremefter Planlægning og udarbejdelse af et projektregnskab AD 2, og fremefter Virksomhedens projektregnskaber AD 2, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job AD 2, og fremefter Facilitering af udviklingen af en eventidé AD 1, og fremefter Valg af eventtype i forhold til kundebehov AD 1, og fremefter Økonomisk risikovurdering af events AD 2, og fremefter Drejebog for events AD 2, og fremefter Regulering og kontraktindgåelse ifm event AD 2, og fremefter Storytelling ifm kommunikation af events AD 2, og fremefter Evaluering af events AD 2, og fremefter Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling AD 2, og fremefter Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) AP 3, og fremefter Introduktion til et brancheområde (F/I) AP 40, og fremefter Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) AP 40, og fremefter Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) AP 3, og fremefter Nye kunder via viral markedsføring AD 2, og fremefter Praktik for F/I AP 48, og fremefter Interkulturel kompetence i jobudøvelsen AD 3, og fremefter Udarbejdelse af årsregnskabet AD 2, og fremefter Indkomstopg. og skatteber. for erhvervsdr. person AD 2, og fremefter Økonomistyring i virksomheder AD 4, og fremefter Anvendelse af præsentationsprogrammer AD 2, og fremefter Elektronisk journalisering AD 3, og fremefter Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser AD 2, og fremefter Præsentationsteknik i administrative funktioner AD 3, og fremefter Kommunikation og konflikthåndtering - service AE 3, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd AD 5, og fremefter Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd AD 5, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj AD 1, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I AP 10, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, basis AP 40, og fremefter Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau AP 40, og fremefter

15 Side 15 af 15 Nummer, niveau og titel EUU Varighed Tilknyttet i perioden i dage Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau AP 40, og fremefter Behandling af insolvensskifte AD 2, og fremefter Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge AF 1, og fremefter Økonomiske styring af lageret AD 2, og fremefter Likviditetsstyring AD 1, og fremefter Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom AD 2, og fremefter Kreditorstyring AD 1, og fremefter Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov AD 2, og fremefter Konteringsinstrukser AD 1, og fremefter Debitorstyring AD 2, og fremefter Placering af resultat- og balancekonti AD 2, og fremefter Registreringsmetoder ved virksomhedens drift AD 2, og fremefter Daglig registrering i et økonomistyringsprogram AD 2, og fremefter Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet AD 3, og fremefter Resultatbudgettering AD 2, og fremefter Opstilling og analyse af årsregnskabet AD 2, og fremefter Likviditets- og balancebudgettering AD 2, og fremefter Fastlæggelse af markedsføringsmål AD 2, og fremefter Behandling af selskabsretslige dokumenter AD 1, og fremefter Controlling af omkostninger og investeringer AD 2, og fremefter Controlling af kreditor, indkøb og lager AD 2, og fremefter Controlling af salgs- og debitorområdet AD 2, og fremefter Controlling af projektregnskabet AD 2, og fremefter Referat- og notatteknik AD 2, og fremefter Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug AD 2, og fremefter Tekster på papir - formulering og opbygning AD 2, og fremefter Virksomhedens sprogpolitik i praksis AD 1, og fremefter Udarbejdelse og afstemning af lønsedler AD 2, og fremefter Overenskomster mm. i lønberegning AD 2, og fremefter Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport AD 2, og fremefter Anvendelse af periodisk beregning og registrering AD 2, og fremefter Segmentering og målgruppevalg i markedsføring AD 2, og fremefter Dataindsamling og effektmåling ifm. markedsføring AD 3, og fremefter Valg af markedsføringskanal AD 2, og fremefter Markedsføring i praksis AD 3, og fremefter Grundlæggende faglig regning AP 2, og fremefter Grundlæggende faglig matematik AP 3, og fremefter Faglig læsning AP 2, og fremefter Faglig skrivning AP 3, og fremefter

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2245 Titel: Offentlig forvaltning og sagsbehandling Kort titel: forvalt Status: GOD Godkendelsesperiode: 16-04-2010 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2687 Titel: Vagtservice Kort titel: Vagtservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I jobområdet vagtservice

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2205 Titel: Finansiel rådgivning og forsikring Kort titel: finogfor Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Finansiel

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2250 Titel: Kort titel: Status: GOD Godkendelsesperiode: 25-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet er afgrænset til at omfatte førstelinie-ledere

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 11 Nummer: 2796 Titel: IKT-administration og -vedligeholdelse Kort titel: IKTadmogvedlige Status: GOD Godkendelsesperiode: 14-10-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 10 Nummer: 2268 Titel: IKT-administration Kort titel: iktadm Status: GOD Godkendelsesperiode: 07-10-2013 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Ikt-systemer repræsenterer

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2663 Titel: Industriel vask og efterbehandling af tekstiler Kort titel: Vaskeriindustri Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2765 Titel: Teltmontage Kort titel: Teltmontage Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2007 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet teltmontage indeholder

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder

Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder Fremtidens viden- og forretningsservicemedarbejder I spil som faglig specialist, eventmager og koordinator November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2787 Titel: Spåntagende metalindustri Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 02-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2708 Titel: Klimateknisk område Kort titel: Klima Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2702 Titel: Savværk og halvfabrikata Kort titel: Savværk Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet I den råtræsforarbejdende

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2679 Titel: Rengøringsservice Kort titel: Reng.service Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet rengøringsservice

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted

Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted Kontoruddannelse med speciale i Administration Ansøgning om godkendelse som praktiksted 1. Uddannelsesstedet og kontaktoplysninger Virksomhedsnavn og adresse: Telefon: E-mail: CVR-nummer: Evt. lønafregningsnummer:

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

viden og forretningsservice

viden og forretningsservice 25. november 2014 Udkast Analyse af udviklingen indenfor viden og forretningsservice Efteruddannelesudvalget HAKL Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning 3 2. Resume 5 3. Kendetegn ved viden og forretningsservice

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI

PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI PRAKTIKPLAN FOR ØKONOMI AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre, at

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Kom indenfor i GRAY.DK

Kom indenfor i GRAY.DK Kom indenfor i GRAY.DK Vi hjælper med alt indenfor Bogføring Budget Regnskab Revision Økonomistyring Administration Velkommen Du sidder nu med en bred vifte af tilbud til dig. Er du en enkeltmandsvirksomhed,

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Januar 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet

Information. om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Information om VALGFRIE SPECIALEFAG på kontorspecialet Beskrivelse af de enkelte valgfag... 2 International handel (import og eksport)...... 2 Skriftlig kommunikation... 2 Kvalitet og service... 3 Salg

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

En del af holdet med det samme

En del af holdet med det samme 2 En del af holdet med det samme Som kunde hos har du adgang til dygtige medarbejdere og til en lang række opgaver og funktioner på kontoret. Det kan være, når du skal bruge flere ressourcer i forbindelse

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. AMU Statistik SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service Februar 2012 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland EUC Midt Bornholms

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2693 Titel: Installation og service af klima og ventilation Kort titel: ventilation Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet. FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248 TAK TAK TAK TAK TAK Emballering og etikettering af kødprodukter Forædling Maskinbetjening

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Tendensen i 2011 markant fald i kursusaktiviteten Tendensen i 2011 er en faldende efterspørgsel efter AMU-kurser, både på HAKL s område og generelt på hele AMU-området. I 2009 var der over 1 million kursister,

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport

EVENTKOORDINATOR. oplevelse. underholdning. wellness. gæstfrihed. miljø. familie. sport EVENTKOORDINATOR oplevelse underholdning wellness gæstfrihed VANDLAND miljø familie design livsstil KONCERT LEGOLAND TEATER DYREPARK HOTEL CAMPING SOMMERHUS VANDREHJEM TURISTBUREAU TRANSPORT RESTAURANT

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2797 Titel: Administrative funktioner i HR Kort titel: HumanRessource Status: GOD Godkendelsesperiode: 04-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere