Årsrapport Lønmodtagernes Garantifond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Lønmodtagernes Garantifond"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Lønmodtagernes Garantifond

2 Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen Virksomhedsophør 11 Udbetalinger 12 Indtægter 14 Ledelsespåtegning 15 Intern revisors erklæringer 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Anvendt regnskabspraksis 19 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 20 Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 24 Bestyrelse 25 Repræsentantskab 26 Forretningsudvalg og daglig ledelse 27 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv 1

3 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Bidrag Dividende Indtægter i alt Udbetaling af løn mv. Løn, konkurs Løn, rekonstruktioner Erstatning Feriegodtgørelse Udbetalt i alt Tilbagebetalt fra lønmodtagere Forskydning i skyldig lønkrav mv Udgifter i alt Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Kursregulering Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance Tilgodehavende bidrag Likvider, netto Lønkrav mv Dispositionsfond Balancesum Hovedaktiviteter (antal) Anmeldelser fra lønmodtagere Godkendte virksomhedsophør Godkendte rekonstruktioner Lønmodtagere, der er udbetalt til, konkurs Lønmodtagere, der er udbetalt til, rekonstruktioner Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs: (kr.) Arbejdere Funktionærer Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, rekonstruktioner

4 Ledelsens beretning Antal lønmodtageranmeldelser Godkendte virksomhedsophør Udbetaling af løn mv Antal Antal Mio. kr Resultatet for Lønmodtagernes Garantifond i 2012 blev et overskud på 96 mio. kr. Resultatet bliver overført til dispositionsfonden. Dispositionsfonden, som er den reserve, der er til rådighed for de fremtidige udbetalinger, udgjorde dermed 459 mio. kr. ultimo Udbetalinger til løn, erstatning, rekonstruktioner og feriegodtgørelse udgjorde 746 mio. kr. Indtægter fra arbejdsgiverbidrag og dividende var 921 mio. kr. Udbetalinger til løn, erstatninger og feriegodtgørelse i ophørssituationer udgjorde 732 mio. kr. et lille fald i forhold til 2011, hvor der blev udbetalt 751 mio. kr. I alt lønmodtagere modtog udbetalinger fra LG i 2012, og den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager i 2012 udgjorde kr. mod kr. i Stigningen fandt primært sted hos funktionærer. Den gennemsnitlige udbetaling til arbejdere faldt derimod en smule. Antallet af lønmodtageranmeldelser til LG var i 2012 stadigt på et højt niveau historisk set, og afspejler, at den danske økonomi stadig befinder sig i en lavkonjunktur. Antal anmeldelser, virksomhedsophør og udbetalinger I 2012 modtog LG lønmodtageranmeldelser - et niveau der var lidt lavere end i 2011, hvor antallet var Antallet af godkendte virksomhedsophør steg med 6 pct. i 2012 i forhold til 2011 og endte på Året var præget af virksomhedsophør i fortrinsvis mindre og mellemstore virksomheder, idet der kun var én meget stor konkurs - Cimber/Sterling, med 731 lønmodtageranmeldelser. Den største samlede udbetaling omhandlede også Cimber/Sterling og betød en udbetaling på i alt 63,9 mio. kr. I 2012 var der i gennemsnit 7,3 lønmodtagere involveret pr. konkurs, hvilket var er lavere end niveauet i Rekonstruktion Virksomheder kan nu begære rekonstruktionsbehandling, hvis de kommer i en insolvenssituation. Formålet er at styrke indsatsen, så virksomhederne kan undgå at ende i en konkurs. LG kan under visse betingelser på begæring låne penge til en virksomhed under rekonstruktion. I 2012 modtog LG ansøgninger fra 13 virksomheder om rekonstruktioner mod 11 virksomheder i Der blev udbetalt knap 14 mio. kr. til lønmodtagere. Ud af de 13 virksomheder kom tre virksomheder positivt ud af insolvenssituationen i Af de tre virksomheder betalte en virksomhed det udlagte beløb tilbage ved rekonstruktionens ophør, og de resterende to virksomheder indgik en afdragsordning med LG. Hvis LG har foretaget udbetaling, og virksomheden efterfølgende går konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbe- 3

5 Bidrag og dividende Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat Mio. kr. Kr Dividende Bidrag talte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs, dvs. LG s krav har fortrinsstilling. Ultimo 2012 var 6 af de 13 virksomheder, der var i rekonstruktionsforløb modtog behandling fra LG i løbet af året, endt med en konkurs. I tre af disse sager var de levedygtige dele af virksomheden med ansatte dog forinden afhændet til anden side. De sidste tre virksomheder var ved årets udgang fortsat under rekonstruktion. ophørt på grund af insolvens. I 2012 blev det historisk set meget høje arbejdsgiverbidrag fra 2010 og 2011 på 693 kr. pr. fuldtidsansat nedsat til 540 kr. pr. fuldtidsansat. Det betød færre midler i bidrag i 2012, i alt 733 mio. kr. mod 982 mio. kr. i Dividendeindtægterne fortsatte de senere års stigning og LG modtog i alt 188 mio. kr. i dividende. Dækning til lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere i Danmark LG dækker både lønmodtagere beskæftiget i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og lønmodtagere beskæftiget i Danmark hos arbejdsgivere fra et andet EU- eller EØS-land. I alt modtog LG i anmeldelser fra lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren var hjemmehørende i et andet land end der, hvor lønmodtageren arbejdede. LG gav afslag i to tilfælde, henviste 17 lønmodtagere til andre landes ganrantiordninger og udbetalte løn mv. til 43 lønmodtagere. Det samlede antal anmeldelser var højere end året før. Der er typisk tale om få ansatte pr. udenlandsk arbejdsgiver, og de samlede udbetalinger er i niveauet 3 mio. kr og er af meget beskedent omfang i forhold til fondens virksomhed. Sammenholdt med et stabilt udgiftsbillede, førte det til, at LG i 2012 fik et positivt driftsresultat på 96 mio. kr. Resultatet overføres til dispositionsfonden som herefter udgør 459 mio. kr. ved udgangen af Administrationen Ved indgangen til 2012 var sagsbehandlingstiden ca. syv uger i gennemsnit. Målet i 2012 er at nå ned på seks uger for 96 pct. af sagerne. Dette mål blev ikke indfriet. Gennemsnitligt lå sagsbehandlingstiden på ni uger ved årets udgang, men for de komplicerede sager har ældste sag i perioder ligget væsentligt længere. Disse sager kan trække ud på grund af feks. mangelfuld dokumentation, kurators tvivl om der er tale om virksomhedsoverdragelse mv. Finansiering Indtægterne til LG består af arbejdsgiverbidrag samt dividende. Dividenden modtages efter realiseringen af et konkursbos aktiver eller inkasseres hos arbejdsgivere, som er Ultimo 2012 var der i alt ikke-færdiggjorte sager, hvilket er en stigning i forhold til primo, hvor der var sager, hvor der ikke var påbegyndt udbetaling. Der er betydeligt ledelsesmæssigt fokus på at nedbringe antallet af ikke- 4

6 færdiggjorte sager. Årets undersøgelse af kundetilfredsheden i LG, foretaget i oktober 2012, viste en tilbagegang i forhold til året før. Den generelle tilfredshed faldt fra 74 pct. i 2011 til 64 pct. i Det var alene ventid på telefonerne, der trak tilfredsheden ned. På alle andre parametre i undersøgelsen er der sket en forbedring. Der er efterfølgende tilført øget bemanding af telefonerne. Administrationsomkostningerne udgjorde i 2012 i alt 79 mio. kr. mod 71 mio. kr. i Stigningen skyldes primært øgede omkostninger til digitalisering af sagsbehandlingen. Den gennemsnitlige omkostning pr. udbetaling var kr. mod kr. året før. 1. april havde LG 40 års jubilæum. Dette blev markeret i en udgave af ATP s publikation, Faktum som sammen med udarbejdelsen af en række baggrundsdata og artikler resulterede i bred omtale af LG i medierne. Samfundsansvar LG udøver som en del af ATP-koncernen forretningsdrevet samfundsansvar, hvilket omfatter såvel hensyn til miljø og ressourceforbrug, som de medarbejdere, der administrerer LG. Medarbejderne er ansat i ATP Koncernen, hvor der blandt andet er sat fokus på at have en stabil og veluddannet medarbejderportefølje, et fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø samt fleksibilitet. Der henvises til ATP Koncernens årsrapport for 2012, hvor samfundsansvar er omtalt i ledelsesberetningen samt i en særskilt artikel. Ledelsesforhold ATP s øverste ledelse er ved udgangen af 2012 ændret, således at Lars Rohde er fratrådt som direktør. ATP s bestyrelse har efter et rekrutteringsforløb med flere kandidater ansat Carsten Stendevad til posten med tiltrædelse i maj Frem til tiltrædelsen har bestyrelsen konstitueret Fondsdirektør Henrik Gade Jepsen som direktør. Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der har betydning for den aflagte årsrapport. Forventninger til 2013 I 2013 forventes antallet af lønmodtageranmeldelser og virksomhedsophør at falde svagt i forhold til Med sigte på at opbygge en tilstrækkelig likviditet til at dække fremtidigeudbetalinger, er arbejdsgiverbidraget for 2013 fasholdt uændret til 540 kr. pr. fuldtidsansat, således at der fortsat opbygges likviditet til fremtidige udbetalinger. For 2013 budgetteres dermed med et overskud på ca. 150 mio. kr. Jørgen Søndergaard formand Henrik Lars Gade Rohde Jepsen konstitueret direktør direktør 5

7 Administrationen Antallet af anmeldte konkurser til LG var forholdsvis stabilt set hen over året, og udgjorde i alt i 2012, mens tilgangen af lønmodtageranmeldelser var ujævnt fordelt. I alt modtog LG anmeldelser. Dividende fra konkursboerne LG s dividende indtægter modtaget fra konkursboer er i 2012 fortsat på et forholdsvist højt niveau. Det er dividende fra de mange konkurser i 2009 og 2010, som nu indbetales til LG. I 2012 modtog LG 188 mio. kr. i dividende indtægter sammenholdt med 160 mio. kr. i Det største enkeltbeløb i 2012 blev modtaget fra konkursboet efter Nordic Aero A/S, hvorfra der er modtaget 11,6 mio. kr. Overgang til digital selvbetjening Ifølge en ny bekendtgørelse skal kuratorerne hente data om krav fra LG mod konkursboerne på LG s hjemmeside. Denne digitale facilitet, indført 1. januar 2012, er blevet godt modtaget fra kuratorernes side. Også de faglige organisationer og lønmodtageren selv kan hente informationer om LG s udbetalinger på denne side. I løbet af første kvartal 2013 forventes det, også at lønmodtagernes anmeldelse af krav kan ske via LG s hjemmeside. Anmeldelsen skal kunne foretages digitalt af den enkelte lønmodtager eller dennes repræsentant f.eks en faglig organisation. Dette nye skridt var planlagt taget i brug medio 2012, men blev forsinket af leverancemæssige årsager. virksomheder i I alt blev udbetalt 14 mio. kr. til lønmodtagere. Det lån, som LG yder, kan senere efter forudgående aftale med LG, afdrages på særlige vilkår, når rekonstruktionen er ophørt. Der er indgået aftale om afdragsordning med to virksomheder i Hvis LG har foretaget udbetaling til en virksomhed under rekonstruktionsbehandling, som efterfølgende bliver erklæret konkurs, indtræder LG som kreditor for de udbetalte beløb på samme måde som ved en almindelig konkurs. Ultimo 2012 var seks af de 13 virksomheder, der søgte om lån til de ansattes løn under rekonstruktionsbehandlingen endt med en konkurs. I tre af disse sager var de levedygtige dele af virksomhederne med ansatte dog forinden afhændet til anden side. Siden starten af denne ordning i 2005 har LG udbetalt 109 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktion/betalingsstandsning. Internationalt samarbejde Virksomhederne arbejder i stigende grad på tværs af landegrænser, og det betyder, at en konkurs kan berøre lønmodtagere beskæftiget i flere lande. I EU-regi er der på den baggrund fastsat regler om tættere informationsudveksling og samarbejde mellem de nationale løngarantiordninger. LG registrerer ikke særskilt antallet af henvendelser vedrørende transnationale konkurser, men tendensen er stigende. LG s indsats ved rekonstruktion Indgiver en virksomhed begæring om rekonstruktionsbehandling til skifteretten, kan LG efter ansøgning fortsat lægge ud for udgiften til aflønning af de ansatte ekskl. skat. I 2012 modtog LG ansøgninger fra 13 virksomheder mod 11 LG deltager i de møder, som Kommissionen løbende afholder for repræsentanter for medlemslandenes garantiordninger. På møderne udveksles erfaringer og Kommissionen gennemgår den seneste praksis fra EU-domstolen. I 2012 har der været afholdt et enkelt møde. 6

8 På nordisk plan afholdes tilsvarende møder, som LG deltager i. Sidste møde i det nordiske forum blev afholdt i I en international sammenhæng kan det konstateres, at den danske LG-model yder lønmodtagerne en dækning, der er blandt de bedste i Europa. Dette forhold har bla. ført til, at udenlandske lønmodtagere ved konkurs foretrækker at få udbetalt dækningen fra den danske garantiordning. En sammenligning af dækningsgrader i Norden blev beskrevet i en udgave af FAKTUM, ATP s nyhedsbrev, som udkom i forbindelse med LG s 40 års jubilæum i april Retssager Otte retssager blev afsluttet i LG fik medhold i fem af sagerne. Der blev indgået forlig i en af sagerne mens udfaldet af de to sidste sager blev, at modparten hævede sagerne. Ultimo 2012 havde LG 13 verserende retssager. En sag drejer sig om en konkurs i en virksomhed, hvor en række lønmodtagere havde indgået en aftale om lønnedgang. LG fastholdt, at aftalen om lønnedgang havde virkning også, i tilfælde af konkurs. Aftalen om lønnedgang blev derfor gjort gældende for hele aftaleperioden, dvs. både før og efter konkursen. Østre Landsret gav LG medhold. Modparten har søgt om tredjeinstansbevilling. I forbindelse med Sterling Airlines konkurs i 2008 henviste LG knap 300 medarbejdere med baser i Norge og Sverige til den norske og den svenske garantiordning. Der er udelukkende tale om flyvende personale, og deres danske organisation har anlagt to prøvesager ved Østre Landsret med påstand om, at det er den danske garantiordning, der skal dække disse medarbejderes krav i forbindelse med konkursen. Sagerne forventes afsluttet ved første instans i 2013, idet Landsretten har besluttet, at det ikke er nødvendigt, at forelægge spørgsmålet for EU-domstolen. Hvis det flyvende personale får medhold i Østre Landsret (en afgørelse forventes foreligge i 2013) vil sagen formentlig blive anket til Højesteret, og her vil der tidligst foreligge en afgørelse i Hvis begge afgørelser mod forventning går LG imod, kan der blive tale om at udbetale til de ca. 300 henviste lønmodtagere. En sådan udgift vil maksimalt andrage 30 mio. kr. baseret på en forholdsmæssig beregning af hvad øvrige lønmodtagere i selskabet har fået udbetalt fra LG. 7

9 Virksomhedsophør Virksomhedens alder ved ophør Virksomhedens alder ved ophør 2011 og 2012 Fordeling efter virksomhedsform 2012 Pct Pct. 0-2 år år år år 20 Over 11 år år 3-5 år 6-8 år 9-11 år Over 11 år Pct Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Aktieselskaber Interessentskaber m.v. Øvrige I 2012 godkendte LG virksomhedsophør, som var omfattet af LG-loven. Dette er en lille stigning i forhold til De virksomhedsophør, der blev godkendt som omfattet af LG-loven i 2012, svarer til ca. 1,6 pct. af det samlede antal private virksomheder. Tilsvarende andel i 2011 var 1,5 pct. Ophør efter alder Siden 1990 erne har der været en tendens til, at det i højere og højere grad var blandt de unge virksomheder, at virksomhedsophørene findes. Denne tendens vendte dog i , hvor de virksomheder, der ophører, i stigende grad er at finde blandt de ældre virksomheder. Forklaringen kan i nogen grad henføres til den langvarige krise, hvor de ældre virksomheder ofte vil være mere modstandsdygtige, men til sidst også vil have opbrugt kapitalen. Særligt tydelig er væksten iblandt de ældste virksomheder (11+ år), der udgjorde 18 pct. af virksomhedsophørene i I 2012 er denne andel vokset, så de ældste virksomheder nu udgør 25 pct. af samtlige konkurser. Dette er en markant stigning. Modsat er andelen af virksomheder, der er under 2 år på konkurstidspunktet, faldet fra 36 pct. til 26 pct. Ophør efter virksomhedsform Der er ikke sket store ændringer fra til 2012 i den virksomhedsform de konkursramte virksomheder har været drevet under. Enkeltmandsvirksomheder udgjorde 23 pct. af de registrerede ophør i 2012, et fald på én pct. Anpartsselskabernes og aktieselskabernes andel af virksomhedsophørene i 2012 udgjorde 71 pct. Dette er samme billede som i Ophør efter brancher På samme måde som i 2011 er andelen af virksomhedsophør størst i hovedbranchen bygge- og anlægsvirksomheder. Der var 499 virksomheder, svarende til 2,6 pct. af samtlige virksomheder i denne hovedbranchen gik konkurs i 2012, og der blev udbetalt 120 mio. kr. i løn mv. herefter følger industri med 2,3 pct. og 251 virksomheder og udbetaling på i alt 150 mio. kr. Den hårdest ramte enkeltbranche inden for industri er transportmiddelindustrien, hvor 4,1 pct. af virksomhederne gik konkurs. Målt på antallet af konkurser er det Handel og transport, der er hårdest ramt. Her ophørte virksomheder, og der blev udbetalt i alt 237 mio. kr. i løn mv. Blandt private virksomheder klarede landbrug, skovbrug og fiskeri sig bedst. Her gik kun 60 virksomheder konkurs, svarende til 0,5 pct. af samtlige virksomheder i branchen. 9

10 Virksomhedsophør i 2012, fordeling på brancher 1 Erhvervsgrupper Arbejdsgivere Heraf ophør, omfattet af LG Antal Udbetalt af LG I alt Antal Pct. lønmodtagere kr. Bygge og anlæg , Ejendomshandel og udlejning , Erhvervsservice , Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service , Videnservice , Forskning og udvikling , Reklame og øvrig erhvervsservice , Rådgivning mv , Finansiering og forsikring , Handel og transport mv , Handel , Hoteller og restauranter , Transport , Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed , Energiforsyning , Industri , Elektronikindustri , Fremstilling af elektrisk udstyr , Føde-, drikke- og tobaksvareindustri , Kemisk industri , Maskinindustri , Medicinalindustri , Metalindustri , Møbel og anden industri mv , Olieraffinaderier mv ,0 0 0 Plast-, glas- og betonindustri , Tekstil- og læderindustri , Transportmiddelindustri , Træ- og papirindustri, trykkerier , Råstofindvinding , Vandforsyning og renovation , Information og kommunikation , Forlag, tv og radio , It- og informationstjenester , Telekommunikation , Kultur, fritid og anden service , Andre serviceydelser mv , Internationale organisationer og ambassader ,0 0 0 Kultur og fritid , Landbrug, skovbrug og fiskeri , Offentlig administration, undervisning og sundhed , Offentlig administration, forsvar og politi ,0 0 0 Sundhed og socialvæsen , Sociale institutioner , Sundhedsvæsen , Undervisning , Uoplyste erhverv , I alt , ) Tabellen afviger marginalt fra den regnskabsmæssige opgørelse af virksomhedsophør i 2012 grundet forskel i periodisering. 10

11 Udbetalinger Udbetalinger (ekskl. betalingsstandsning), fordelt på arbejdere og funktionærer i 2012 Pct Arbejdere Funktionærer I alt Løn Erstatning Feriegodtgørelse Lille fald i udbetalinger I 2012 udbetalte LG 729 mio. kr. til dækning af lønmodtageres krav på løn, erstatning og feriegodtgørelse ved konkurs og andet ophør. Det er et fald på fem mio. kr. eller 1 pct. i forhold til Faldet skyldes en nedgang i antallet af lønmodtageranmeldelser, hvilket mere end opvejer, at gennemsnitsudbetalingen pr. lønmodtager er steget med kr. til kr. pr. lønmodtager. Rekonstruktion LG udbetalte i 2012 i alt 14 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktion. Udbetalingerne gik til 13 virksomheder og omfattede lønmodtagere, der helt eller delvist i rekonstruktionsperioden fik dækket nettolønnen fra LG. Skat på udbetalinger Der er på forhånd fratrukket A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de udbetalte beløb. Garantien omfatter ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have tilbageholdt i A- skat og arbejdsmarkedsbidrag. Lønmodtagerne stilles imidlertid over for SKAT, som om disse beløb er indbetalt, hvis der er tale om en konkurs. Den godskrevne skattebetaling rejser SKAT som et privilegeret krav mod konkursboet. For virksomheder under rekonstruktion påhviler det arbejdsgiveren at indbetale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag til SKAT. Udbetalinger fordelt på lønmodtagergrupper I 2012 fik arbejderne i gennemsnit udbetalt kr., mens funktionærerne fik udbetalt kr. hver i gennemsnit. Forskellene i beløbenes størrelse skyldes primært, at funktionærer har et længere opsigelsesvarsel end arbejdere, og at der for funktionærer ikke foretages modregning for eventuelle arbejdsindtægter i opsigelsesperioden. Funktionærer er sikret en såkaldt minimalerstatning på op til tre måneders løn. De gennemsnitlige udbetalinger i 2012 sammenlignet med 2011 er faldet med 583 kr. for arbejdere, svarende til 3 pct., og steget for funktionærer med kr., svarende til 4 pct. I alt blev der udbetalt 232 mio. kr. til arbejdere og 496 mio. kr. til funktionærer. For arbejdere udgjorde løn og feriegodtgørelse den største del, henholdsvis 39 pct. og 44 pct. af den samlede udbetaling. Erstatning, der primært består af løn i opsigelsesperioden, udgjorde de resterende 17 pct. For funktionærer udgjorde erstatning langt den største andel, nemlig 46 pct., mens løn og feriegodtgørelse udgjorde henholdsvis 30 pct. og 24 pct. 11

12 Indtægter Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat , nominelle tal Dividende og bidrag Kr. Mio. kr Dividende Bidrag Arbejdsgiverbidrag I 2012 blev bidraget sat ned til 540 kr. mod 693 kr. pr. fuldtidsansat i Bidragsindtægterne modtaget fra virksomhederne i 2012 blev på 733 mio. kr., og er med til at opbygge likviditet til fremtidige udbetalinger. Dividendeindbetalinger I 2012 modtog LG i alt 188 mio. kr. i indtægter i form af dividende. Dette var 28 mio. kr. mere end i Stigningen skyldes, at en række af de mange virksomheder, der gik konkurs i , nu har betalt dividende til LG. om, hvor den bevæger sig hen. De senere år har budt på flere ændringer, som nu synes at påvirke konkursboers dividende i nedadgående retning. En væsentlig årsag til mindre dividende er den øgede anvendelse af at drive virksomhed som anpartsselskab. Der er tale om en selskabsform med en lille egenkapital, og når selskabet går konkurs, er der sjældent meget tilbage i selskabet. En anden årsag, der påvirker dividenden, er indførelsen af virksomhedspant, som medfører, at flere boer er helt uden midler ved en konkurs. Tilbagebetalinger fra rekonstruktioner I 2012 udbetalte LG 14 mio. kr. i forbindelse med rekonstruktioner, og der blev i årets løb tilbagebetalt 5,5 mio. kr. LG havde, ved udgangen af 2012, et samlet udestående vedrørende rekonstruktioner på 2,9 mio. kr. hos virksomheder, der fortsat var aktive. Dividende set i et historisk perspektiv Behandlingen af et konkursbo kan tage mange år. Det er således ikke muligt ud fra dividenden for et enkelt år at fastslå dividendesatsen i forhold til udbetalingerne for det samme år. Derfor har LG hidtil opgjort dividendeprocenten ved at sammenholde den samlede modtagne dividende fra LG s etablering i 1972 til og med 2012, med udbetalingerne for den samme periode. Dette giver set over flere år et billede af, hvor dividendeprocenten ligger, men også et fingerpeg I figuren på side 13 er akkumuleret den samlede dividende år for år i procent af den samlede udbetaling, som ligeledes akkumuleret år for år. De første fem år af LG s levetid er udeladt, da ordningen her var under opbygning. De sidste fem år er udeladt, da der her er konkursboer, der ikke er afsluttet. Grafen viser en svagt faldende dividende fra 1977 til 2008, selvom der er fluktuationer i de enkelte år. Akkumuleres dividenden og udbetalingerne for alle årene fra 1972 til 2012 udgør den samlede dividende 29 pct. af udbetalingerne for hele perioden. Hvor hurtigt afsluttes et konkursbo? Hvis der tages udgangspunkt i LG s dividende på 188 mio. kr. for 2012, ser det ud som konkursboerne nu afsluttes hurtigere end tidligere. LG har undersøgt de konkursboer, som er afsluttet indenfor de seneste ti år. I undersøgelsen er kun 12

13 Udvikling i dividendeindtægter fra konkursboer Afsluttede konkursboer Pct Dividendeprocent Trendlinje I pct Inden for tre år Inden for fem år Note: Opgørelsen omfatter konkursboer med dividende over 5000 kr. Note: Opgørelsen omfatter konkursboer med dividende over 5000 kr. medtaget de boer, som giver dividende. De øvrige vil som altovervejende hovedregel være afsluttet hurtigt efter reglerne i konkursloven om manglende midler til dækning af boets omkostninger. Ud fra tallene for 2012 kan man se, at 96 pct. af konkursboerne er afsluttet indenfor en fem-årig periode, og allerede indenfor tre år er 86 pct. af boerne afsluttet. Tabellen viser således en klar forskel fra 2002 og til i dag, hvor næsten alle boer er afsluttet fem år efter konkursen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes noget, om denne tendens vil fortsætte, men de bestræbelser, der de senere år har været gjort for at nedbringe behandlingstiderne for konkursboerne synes at have virket. 13

14 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for LG. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af LG s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 30. januar 2013 Direktion: Henrik Gade Jepsen /Lars Damgaard Sørensen konstitueret direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Martin Damm Ingerlise Buck Kim Simonsen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Niels Gotfredsen Erik Jylling Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. København, den 30. januar 2013 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 14

15 Intern revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 30. januar 2013 Peter Jochimsen revisionschef 15

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere