Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne"

Transkript

1 M inisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne og nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud t il projekter vedrørende etablering af attraktive levevilk~r i landdistrikterne. Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet. For flere detaljer se 'Vejledning om tilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive l evevi lk~r i landdistrikterne' på 10 juni 2010 A. Projekttitel Projektets titel : Etablering af shelterplads ved Ring Sø B. CVR-nr. Anfør CVR-nr.: Foreninger SKAL have et CVR-nr. P-nr.: Benyttes af kommuner og lignende c. Ansøgers navn og adresse m.v. Navn: Horsens Kommune for Grønt Partnerskab om det grønne rekreative område ved Ring Sø CPR-nr. : Udfyldes kun hvis ansøger er privatperson eller enkeltmandsvirksomhed Gade/vej og nr. : Rådhustorvet 4 Postnr. : 8700 By : Horsens Telefon: Mobil: Kommune: Horsens Tilskud udbetales til din NemKonto. Læs mere om NemKonto, herunder P-nr., CVR-nr m.v. på Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive offentliggjort p~ internettet.. Kontaktperson Navn: Trine Bundgaard Have Side 1114 Nat urerhvervst yrelsen Nyropsgade 30 K København V Tlf Bo oo naturerhverv.dk

2 l Telefon: l Mobil: E. Kort resume af projektet Omkring Brædstrup er der en lang række landsbyer, der alle havde et forretningsl iv, som nu helt er ved at forsvinde. En lang række af disse småbyer ligger på den gamle færdselsrute f ra Jel ling til Sdr.Vissing og videre nord om Mossø, forbi Sukkertoppen og Klostermølle til Gl. Ry og videre mod Århus. I Sdr. Vissing står 2 runesten, hvoraf den ene er rejst for Harald Bl åtand's svigermor og på Sukkertoppen er der for 10 år siden fundet rester af voldanlæg dateret t il Harald Blåtand's tid. I Sdr. Vissing lukkede skolen, den sidste forretning og plejehjemmet sidste år, men nu forsøges der etableret en forretning og et Bed & Breakfirst i plejehjemmet, der ligger hvor Gl. Ryvej begynder. På samme vis vil de andre småbyer på ruten kunne have glæde af den vandre- og cykelrute, som planlægges beskrevet i samarbejde med Visit Vejle, Visit Horsens og Visit Skanderborg. Som et overnatningssted på denne rute, hvor man følger Gudenåen på dens vestlige side, vil en shelterplads ved Ring Sø være meget velegnet. Stedet ligger tæt på landsbyen Ring, der har lagt navn til sognet med Brædstrup by og i umiddelbart nærhed af den kirke, der frem til 1941 har ligget, hvor den gamle vej har krydset et mindre tilløb til Ring Sø. a arealet om Ring Sø byder på muligheder som rekreativt område, og da det offentligt ejede areal nordøst for søen vil kunne benyttes som udflugtsmål, er der på initiativ af Brædstrup Turistforening dannet "Grønt partnerskab for det grønne rekreative område ved Ring Sø ". For friluftfolk, der ønsker en overnatningsmulighed uden selv at skulle medbringe telt el. lign., er der kun få overnatningsmuligheder i nærområdet omkring Brædstrup. erfor mener partnerskabet, at det vil være oplagt at placere 3 stk S-personers shelters i området nede ved Ring Sø, idet disse ka n bruges af såvel gæstende friluftsfolk uden telt som af lokalbefolkningen og lokale institut ioner. I den østlige ende af søen er der 100 meter fra cykelstien langs Ring Bakke i forvejen etableret en badebro og nordvest herfor en bålplads, der er velegnet t il en shelterplads med en rigtig god udsigt over Ring Sø. Partnerne i det grønne partnerskab er enige om, at faci liteter, som placeres i området, ska l falde mest muligt i med naturen og ikke skæmme indsynet af søen. erfor skal shelterne placeres nedenfor en skrænt og de skal laves i naturtræ og med græs på taget. For gøre det muligt at komme til shelter-pladsen fra cykelstien ved Ring Ba kke og rundt langs Ri ng Sø, skal den eksisterende trampesti befæstes på denne strækning, da trampestien her i lange periode af året og i regnvejrs perioder er meget blød og svært fremkommelig. a brugerne af shelterne skal have mulighed for at forrette deres nødtørft uden at forurene området og Ring Sø, skal der opsættes et handicapvenligt toilet i området. ette toilet skal i materialer og farver bedst muligt falde i med naturen og de opstillede shelters. a der i rea liteten pga. terrænforholdene ikke er mulighed for at koble sig på det offentlige kloaknet, skal toilettet være med en indbygget tank. Side 2114

3 F. Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete mål Projektet bidrager til, i overensstemmelse med Udviklingsstrategi for Horsensegnens LAG, at sikre kendskab og adgang til attraktive natur- og kulturhistoriske områder. Projektet med etableringen af en shelterplads ved Ring Sø er resultatet af en nærdemokratisk proces gennem et grønt partnerskab. Projektet er med til at give gode levevilkår for lokalbefolkningen og medvirker derfor til at fremme bosætningen ved at tiltrække aktive tilflyttere t il landdistriktet. Samtidig forventes projektet at tiltrække natur- og kulturhistorisk interesserede turister. Ved at sætte fokus på den forhistoriske rute fra Jelling til Sdr. Vissing via Tørring, Åle Kirke, Hårup, Føvling Kirke for her at passere øst om Ring Sø ved Ring Kirke og videre til runestenene i Sdr. Vissing Kirke er projektet også af national interesse. G. Projektperioden (max. 2 år) Projektet påbegyndes dato: O Projektet afsluttes dato: H. Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse H1 Virksomhedstype Mikrovirksomhed (under 10 ansatte) Lille virksomhed (under 50 ansatte) Mellemstor virksomhed (under 250 ansatte) Stor virksomhed Privatperson Brancheorganisation Offentlig institution Forening Går foreningens overskud til almennyttige formål? (sæt kryds) ja nej Selvejende institution H2 Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning Udfyldes kun hvis ansøger er en privat virksomhed Antal medarbejdere.&.rets resultat før skat Samlet balance på regnskab.&.rso msætn i n g Ejer en større virksomhed mere end 25 procent af virksomheden (ja/nej) Sæt et kryds C8J Kr. I. Er ansøger økologisk producent Sæt kryds hvis det er relevant Ja l Nej J. Projekttype og indhold Side 3114

4 Projektet vedrører hovedsaglig Fødevarekvalitet Non-food Fødevaresikkerhed Arbejdsmiljø yrevelfærd Sæt et kryds Natur- og ressourcegrundlag ~ Miljø- og ressourceudnyttelse Forbedring af konkurrenceevne An det K. Indsatsområde Sæt kun et kryds Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro: l. Nyetablering af mikrovirksomheder. 2. Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder. Turisme 3. Udvikling af mindre turismeaktiviteter. ~ 4. Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. ~ s. Markedsføring af turismeprodukter for området. ~ iversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke - jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med arbejdskrafts behov på mindst 415 timer om året}: 6. Nye aktiviteter på bedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed. Basale servicefaciliteter: 7. Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i landdistrikterne herunder for erhvervs- fritids- og kulturlivet i landdistrikterne. 8. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrik- terne. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med op til 250 ansatte og omsætning på op til 50 mio. euro: 9. Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at etablere flere ar- bejdspladser. ~ Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Basale servicefaciliteter 11. Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne. 12. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi. 13. Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. 14. Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relat ioner i landdistrikterne. [ J Fornyelse i landsbyer - med højst 3000 indbyqqere 15. Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende qeoqrafiske område. 16. Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. Natur- og kulturarv 17. Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. ~ 18. Formidling af natur- og kulturarven. ~ 19. Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. ~ iversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med arbejdskrafts behov på mindst 415 timer om året): 20. Udbud af kulturaktiviteter på bedrifterne. 21. Udbud af f ritidsaktiviteter på bedrifterne. 22. Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne. Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro Side 4/14

5 Nyetablerino eller udviklinq af eksisterende mikrovirksomheder der udbyder: 23. Basale servicefaciliteter i landdistrikterne. 24. Kulturaktiviteter i landdistrikterne. 25. Fritidsaktiviteter i landdistrikterne. l J Kompetenceudvikling og informationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi (kan kun søges af den lokale aktionsgruppes bestyrelse) Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne: 10. Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne: 26. Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrik- terne. 27. Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. 28. Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne. L. Forventet effekt af projektet (uddybes evt. i projektbeskrivelsen) Vær opmærksom p~, at dit projekt sandsynligvis har en effekt s~ vel jobmæssigt, som under det indsatsomr~de der søges under. Hvis projektet ingen effekt har, kan det ikke opn~ tilskud under denne tilskudsordning. Forventet effekt ved projektets afslutning (antal) Effekter som gælder for alle projekter under nye arbejdspladser og kan være relevant for projekter under attraktive levevilk~r Antal kvinder under 25 år i nye j obs Antal kvinder på eller over 25 år i nye jobs Antal mænd under 25 år nye jobs Antal mænd på eller over 25 år i nye jobs Effekter som er relevante for projekter, som søges under specifikke indsats-omr~der under ordningen om nj!e arbejdspladser i landdistrikterne Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejder og en årlig omsætning under 2. mio.euro: a) Antal jobs i nye mikrovirksomheder b) Antal jobs i eksisterende mikrovirksomheder Turisme c) Antal nye tilflyttere som følge af udvikling af mikrovirksomheder a) Antal nye jobs i forbindelse med udvikling af mindre turismeaktiviteter b) Antal nye jobs i forbindelse med rekreative anlæg og - overnatningsmuligheder c) Antal flere dagsturister 500 d) Antal flere overnattende turister 300 e) Antal nye jobs i forbindelse med markedsføring af turismeprodukter i området f) Antal nye tilflytt ere som følge af nye jobs indenfor turisme iversificering på jordbrugbedrifterne til ikkejordbrugsaktiviteter a) Antal nye jobs i forbindelse med nye aktiviteter på jordbrugs- Side 5/14

6 bedriften b) Antal nye tilflyttere som følge af nye aktiviteter på jordbrugsbedrifter c) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede servicefa ci liteter Basale servicefaciliteter a) Antal nye jobs i forbindelse med etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter: - Indenfor erhvervslivet - Indenfor fritids- og kulturlivet b) Antal jobs i forbindelse med etablering af adgang til internet/bredbånd for virksomheder c) Antal personer der har fået adgang til internet /bredbånd d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede servicefaciliteter e) Antal nye tilflyttere som følge af nye eller bevarede servicefaciliteter Små og mellemstore fødevarevirksomheder a) Antal nye jobs i små eller mellemstore virksomheder b) Antal nye tilflyttere som følge af nye jobs i små eller mellemstore virksomheder Andet (antal personer f aktiviteter /produkter eller andet) Beskriv: Effekter som er relevante for projekter, som søges under specifikke indsatsomr~der under ordningen om attraktive levevilk~r i landdistrikterne Basale servicefaciliteter a) Antal nye eller bevarede servicefaciliteter b) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede servicefaciliteter c) Antal personer der har fået adgang t il internet /bredbånd d) Antal nye faciliteter til gennemførelse af aktiviteter: - Indenfor erhvervslivet - Indenfor fritids- og kulturlivet e) Antal nye tilflyttere som følge af nye basale servicefaciliteter Fornyelse i landsbyer a) Antal renoverede bygninger b) Antal små miljøprojekter c) Antal tilflyttere som følge af fornyelse i landsbyer d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede servicefaciliteter Natur- og kulturarv a) Antal aktiviteter, til bevarelse, genopretning eller forbedring af: - naturarven l - kulturarven l b) Antal formidlingsprojekter indenfor natur- og kulturarv 1 c) Antal rekreative anlægsaktiviteter i forbindelse med natur- og l kulturarv d) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede Side 6/14 servicefaciliteter

7 e) Antal tilflyttere som følge af nye nat ur- og kulturarvs aktiviteter iversificering af jordbrugsbedrifter til ikke-jordbrugsbedrifter a) Antal kulturaktivitet er p~ bedr ifter b) Antal frit idsaktiviteter p~ bedrifter c) Antal basa le servicefacilitet er p ~ bedrifter d) Antal personer der drager fo rdel af nye eller forbedrede se rvi cefacilit eter e) Antal nye tilf lytt ere som følge af nye aktivitet er p ~ jordbrugsbedrifter Mikrovirksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning på under 2 mio. e uro a) Antal basa le serviceakt iviteter som udbydes af mikrovirksomheder b) Antal personer der drager fordel af nye eller forbedrede servicefaciliteter c) Antal ku lturaktiviteter som udbydes af m ikrovirksomheder d) Antal fritidsaktiviteter som ud bydes af mikrovirksomheder e) Antal nye t ilflyttere som følge af akt ivitet er p~ mikrovirkso mheder Andet (antal personer /akt iviteter /produkter eller andet) (Beskriv) Effekter som er relevante for indsatsområderne ' Kompet enceudvikling og inf ormationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi' under ordningerne om nye a rbejdspladser og attrakt ive levevilkår (disse indsat s omr~d e r kan kun søges af den lokale aktionsgruppes bestyre lse) a) Antal personer der har deltaget i kompetenceudvikling i fo r- bindeise med den lokale udviklingsstrategi med henblik p ~ at skabe nye ar bejdspladser - Mænd p~ eller over 25 ~ r - Kvinder p ~ eller over 25 ~ r - Mænd under 25 ~ r - Kvinder under 25 ~ r b) Ant al informationskampagner i forbind else med den lokale udvik lingsstrategi c) Antal analyser og undersøgelse af lokalomr~ d e t med henblik p~ at ska be nye arbej dspladser d) Antal analyser og undersøgelse af l okal o mr~d et med henblik p~ at skabe attraktive l evevi l k~ r M Overo rdnet vurdering a f proj ektet Projektvurdering Er projektets indhold og aktivitet er normalt en kommunal eller offentlig opgave? Begrund: me n proj ektet er ikke noget kommunen er forpligtet til, og uden finansier ing udefra, vil projektet ikke bl ive gennemført Inde holder proj ektet udgifte r til almindelig vedligeholdelse eller dr ift? Begrund : l a/ nej ja nej Side 7/14

8 Projektet er et anlægsprojekt. Efter anlæggelsen fordeles vedligeholdelsesopgaverne mellem de lokale grundejerforeninger og Horsens Kommune Projektet skal opretholdes i 5 år - er det muligt? Forklar hvordan: Med den aftalte fordeling af vedligeholdelsen, hvor Horsens Kommune står for den største del, sikres en bevarelse af projektet ud over 5 år Er projektet et forprojekt eller en forundersøgelse? Forklar hvordan: ja nej Er det realistisk, at projektet gennemføres og målene realiseres? Begrund: Bag projektet står et lokalforankret grønt partnerskab med deltagelse af alle lodsejerne samt lokale og landsdækkende organisationer samt Horsens Kommune. Projektet har er er afsat næsten 2 år til projektetsgennemførelse Indgår projektet i en større sammenhæng? Hvis Ja, hvilken: Projektet skal korrespondere med informationsformidlingen ved Ejer Bavnehøj ja ja N. Budget (angiv kun tilskudsberettigede udgifter, der skal indgå i tilsagnsgrund laget) Udgiftsarter Udspecificerede priser I alt Konsulenter 78,00 timer a 396, ,00 Projektansættelser timer a 0,00 Frivill igt arbejde 100,00 timer a 100 kr ,00 Anlægsarbejder ,00 Cykelspor og shelterplads ,00 S helters ,00 Toiletbygning inkl. befæstning ,00 Andre leverandørydelser ,00 Rydning af plads + beskæring 3.000,00 Befæstelse af areal til toilet 6.500,00 Bortkørsel af jord til deponi 6.100,00 Materialer, inventar, udstyr og maskiner ,00 Bord/bænkesæt ,00 Barkflis 4.500,00 Rejser/Transport 1.108,00 Transport/ afmærkning 13 kørsler t il afsætning, t ilsyn 1.108,00 og slutkontrol Formidling og information ,00 Pæl m piktogram- og pæl m 5.550,00 Side 8/1 4

9 kortbord incl. lay-out og print 2 vejvisningsskilte inc. opsæt ,00 Folder om Ring Sø og shelters 5.000,00 Revision 5.000,00 Andet (skal være udspecificeret) 0,00 0,00 I alt (i hele 1000) ,00 MOMS Ja Nej Er udgifterne med moms? IZI Skal du/i selv betale momsen? IZI O. Finansiering af projektet Projektets samlede omkostninger Finansiering af samlede projektomkostninger Tilskud der søges fra den lokale aktionsgruppe Tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Socialministeriet Tilskud fra andre offentlige myndigheder* Privat finansiering fra ansøger Anden privat finansiering Frivilligt arbejde * Navn på andre offentlige myndigheder Bevilget beløb Naturstyreisens pulje Lokale grønne partnerskaber Horsens Kommune okumentation for de bevi lgede offentlige tilskud skal vedlægges. P. e minimis støtte Har ansøger modtaget de minimis støtte for mere end eu- ja nej [:8] ro inden for en periode på tre år? (sæt kryds) Hvis ja, angiv beløb og dato for udbetaling Beløb ato Side 9/14

10 Q Projektbeskrivelse (2-5 sider) Projektbeskrivelsen ska l indeholde følgende punkter: 1. Projekttitel 2. Oplysninger om ansøger 3. Formålet med projektet 4. Baggrunden for projektet, projektets relevans og målgruppe S. etaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter 6. Hvordan forventes det at projektet formidles 7. Forventet effekt af projektet 8. Eventuelle yderligere oplysninger R Ansøgers underskrift ato: Med min underskrift bekræfter jeg: At jeg er bekendt med reglerne for ordningen 'Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne'. At de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte. At jeg ikke har modtaget andet EU-tilskud til projektet. At jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse. At jeg er indforstået med, at kontrolmyndighederne kan foretage den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol At jeg er indforstået med, at den lokale aktionsgruppe fører tilsyn med projektets gennemførelse og i den forbindelse kan foretage afsyning af projektet. Navn (blokbogstaver): Underskrift: - Tt::-1 t-j c i3utjo~eo c"'--~ 'ri-æv E u skal udfylde ansøgningen og sende den til den lokale aktionsgruppe i dit lokalområde. Oplysninger om de lokale aktionsgrupper kan findes på : Side 10/ 14

11 Bilag 1 Tjekliste Alle punkter i ansøgningen er udfyldt. Ansøgningen er underskrevet (pkt. R). Projekts titel er entydig og dækkende for projektets indhold (pkt. A). Ansøgers CVR- nr. er angivet (pkt B). Ansøgers navn, adresse og cpr nr. er angivet (pkt. C) Ansøger er den projektansvarlige for hvis regning og risiko proj ektet gennemføres. Projektresu meet (pkt. E) er præcist (max. 12 linjer) og indeholder følgende punkter: 1) Formål med projektet 2) Projektets målgrupper 3) Projektets hovedaktiviteter 4) Forventet effekt af projektet et er beskrevet hvordan projektet bidrager til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklings strategi (pkt. F). Projekter som ikke bidrager til at opfylde st rategien kan ikke opnå tilsagn. Hvis I er en foreningen, har I så angivet hvorvidt foreningens overskud går til almennyttige formål. Foreningens vedtægter er vedlagt. er er kun sat et kryds under indsatsområde (pkt. K). Alle udgiftsposter er udspecificeret med angivelse af hvilke opgaver der skal udføres, og hvilket udstyr, der forventes indkøbt (pkt. N). Udgiftsposten 'Andet' er udspecificeres (pkt. N). Udgifterne I budgettet er angivet uden m oms medmindre ansøger selv I sidste ende betaler momsen (pkt. N). Leverandørtilbud l entrepriser er vedlagt. Medfinansiering fra andre offentlige myndigheder er udspecificeret (pkt. O). er er vedlagt en detaljeret projektbeskrivelse (pkt. Q). Side 11/14

12 Bilag 2 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema På ansøgningsskemaet er der en række punkter, der alle skal udfyldes. A. Projekttitel Entydig og dækkende titel på projektet. Projektet bør kunne identificeres ud fra titlen. Titlen kan f.eks. indeholde stednavn, aktivitets/facilitet/produkttype. NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at titlen vil blive offentliggjort. B. CVR-nr. Ansøgers CVR-nr. skal angives. Alle foreninger skal have et CVR-nr. og en NemKonto for at f~ tilskud. Hvis det er en kommune der ansøger, er det vigtigt at P-nr også opgives. Hvis foreninger eller virksomheder (undtagen enkeltmandsvirksomheder) ikke opgiver CVR-nr., kan NaturErhvervstyrelsen ikke behandle ansøgningen. et er vigtigt, at den adresse som virksomheden eller foreningen har registret i CVR-registeret er den samme, som den adresse hvortil al korrespondance i forbindelse med ansøgningen ønskes sendt. C. Ansøgers navn og adresse m.v. Hvis det er en privatperson eller en enkeltmandsvirksomhed, der søger, skal CPR nr. anvendes. CPR nr. anvendes til afrapportering til EU. Afgørelsen på ansøgningen sendes til adressen i dette felt. et er ligeledes denne adresse som anvendes i forbindelse med udbetaling af tilskud. Ansøgeren er den, på hvis regning og risiko projektet gennemføres.. Kontaktperson et er denne person NaturErhvervstyrelsen henvender sig til med spørgsmål om projektet. Vigtigt med og telefon, hvor kontaktpersonen kan træffes i dagtimerne. E. Kort resume af projektet Kort og præcist resume af projektet. Resumeet skal indeholde følgende punkter: l) Formål med projektet 2) Projektets målgrupper 3) Projektets hovedaktivitet(er) 4) en forventede effekt af projektet. Projektresumeet må maximalt være på 12 linjer. F. Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete mål Beskriv kort hvilke temaer og mål i udviklingsstrategien som projektet vedrører. esuden skal det angives hvilke konkrete mål i udviklingsstrategien, projektet er med til at opfylde. Udviklingsstrategien kan findes på den lokale aktionsgruppes hjemmeside. Hvis projektet ikke har nogen effekt i forhold til at nå de konkrete mål i udviklingsstrategien, kan det ikke støttes under ordningen. G. Projektperioden Anfør dato for starttidspunkt for projektet. Projektafslutning sættes altid til 2 år efter tilsagnsdatoen. Tilsagnsdatoen er den dato NaturErhvervstyrelsen fremsender tilsagn om tilskud. Inden for projektperioden, på 2 år, skal projektet være påbegyndt, gennemført og afsluttet, desuden skal udgifterne være afholdte og betalte i denne periode. Side 12/14

13 H. Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse Oplysningerne skal bl.a. bruges i forbindelse med afrapportering til EU. et er ansøgers branche og virksomhedstype på ansøgningstidspunktet, der spørges til. efinitioner på virksomheder: Mikrovirksomheder: Virksomheder med op til 10 ansatte og som enten har en årsomsætning eller årsbalance på højst 2 mio. euro. Lille virksomhed: Virksomheder med op til 50 ansatte og som enten har en årsomsætning eller en årsbalance på højst 10 mio. euro. Mellemstor virksomhed: Virksomheder med op til 250 ansatte og som enten har en årsomsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årsbalance på højst 43 mio. euro. Stor virksomhed: Øvrige virksomheder, der er større end ovennævnte kategorier. Hvis ansøger er en privat virksomhed, skal antal medarbejdere samt en række økonomiske nøgletal angives. Foreninger skal angive om foreningens overskud går til almennyttige formål. I. Er ansøger økologisk producent Angiv om ansøger er økologisk producent, hvis dette er relevant. J. Projekttype og indhold Angiv hvad projektet hovedsagelig vedrører. Oplysningerne skal bl.a. bruges i forbindelse med afrapportering til EU. K. Indsatsområde Angiv hvilket af de 28 indsatsområder fra bekendtgørelserne projektet hører under. er må kun sættes kryds i en rubrik, vælg derfor den type som hovedparten af projektets aktiviteter falder ind under. L. Forventet effekt af projektet Angiv den forventede effekt af projektet. F.eks. hvor mange nye job og hvor mange nye tilflyttere forventes på baggrund af projektet. Hvis projektet ikke har nogen effekt, kan det ikke opnå tilskud gennem denne ordning. M. Overordnet vurdering af projektet Her skal der svares ja eller nej til en række spørgsmål, som giver en overordnet beskrivelse af projektet. er skal bl.a. tages stilling t il, om investeringsprojekter er levedygtige i mindst 5 år - dvs. er finansieringen på plads, og er der en realistisk forretningsplan for projekter, der omhandler etablering eller udvikling af virksomheder. Efterfølgende skal svaret begrundes. N. Budget Angiv projektets budget for tilskudsberettigede udgifter (for nærmere beskrivelse af hvilke udgifter der er tilskudsberettigede se 'Vejledning om t ilskud til etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne'). Alle større udgiftsposter skal specificeres, med angivelse af hvilke opgaver, der skal udføres, og hvilket udstyr, der forventes indkøbt. Større leverandørtilbud/entrepriser skal vedlægges ansøgningen. I første kolonne beskrives hvilke udgiftsposter, der er under de forskellige udgiftsarter. I anden kolonne angives antal timer og timepris for konsulenter og projektansættelser samt prisen for de enkelte poster under hver udgiftsart. I tredje kolonne angives summen af de tilskudsberettigede udgifter for hver ud- Side 13/14

14 giftspost. I ''Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne" bilag l, er der en beskrivelse af de enkelte udgiftsarter. Hvis posten 'Andet' ikke er udspecificeret, trækkes den ud af de t il skudsberettigede omkostninger. et skal markeres om udgifterne er med eller uden moms. Udgifterne må kun angives med moms i skema N, hvis ansøger selv i sidste ende betaler momsen. o. Finansiering af projektet Øverst angives den samlede projektsum, inklusiv ikke tilskudsberettigede udgifter, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Hvis summen af det samlede projekt er større end udgifterne i skemaets punkt N, skal det angives i projektbeskrivelsen. erudover skal det angives, hvordan det samlede projekt finansieres. Tilskud der søges under denne ordning kan maksimalt være henholdsvis 50% eller 40% af totalsummen i skema N. Støtteprocenten afhænger af projekttypen. Hvis der er tilskud fra andre offentlige myndigheder, skal navnet på disse angives. Posten til frivilligt arbejde angives særskilt. Vær opmærksom på, at den samlede finansiering ikke må overstige 100 % af de samlede projektudgifter. P. e minimis støtte Angiv om du har modtaget de minimis støtte inden for en periode på tre år. I bekræftende fald skal du angive hvor stort et beløb, du har modtaget med angivelse af dato og år. Q. Projektbeskrivelse Som bilag til ansøgningen skal du vedlægge en beskrivelse af projektet. Projektbeskrivelsen må maksimalt fylde fem sider A-4 format. et er vigtigt, at projektbeskrivelsen klart og præcist beskriver, hvad projektet går ud på og hvilke aktiviteter, du ønsker at gennemføre. Uddybende materiale kan evt. vedlægges. Projektbeskrivelsen skal mindst indeholde de anførte punkter (pkt l - 8). R. Ansøgers underskrift Ansøgningen skal underskrives af ansøger/projektholder med angivelse af dato for underskriften. Med underskriften erklærer ansøger, at de afgivne oplysninger er korrekte, og at der ikke er modtaget andet EU-tilskud til projektet. esuden erklærer underskriver, at der ikke er fortiet oplysninger, der kunne have haft betydning for ansøgningens afgørelse. Endeligt erklærer underskriver, at være indforstået med kontrol og afsyning fra kontrolmyndingheder og den lokale aktionsgruppe i forbindelse med projektet. u kan finde mere information i 'Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne' på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: www. naturerhverv.dk > Tilskudsguide > Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår > Skemaer og vejledninger Side 14/ 14

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere