Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev"

Transkript

1 Vedtægter for Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev (i det følgende benævnt foreningen ) Matr.nr.: Beliggende: Hårlev by, Hårlev Dams Have 4652 Hårlev Anmelder: Thomas Monberg Advokat Malmøgade København Ø Tlf: Sidst revideret: 18. april 2011 Side 1 af 11

2 1 NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Dams Have, Hårlev. 1.2 Foreningen har hjemsted i Stevns Kommune. 1.3 Foreneningen omfatter matr.nr.: Hårlev by, Hårlev. 1.4 Foreløbig omfatter foreningen de i lokalplan nr for Smedegården, Boliger i Hårlev, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004 omfattede parceller med 26 boliger. MEDLEMMER: 2.1 Foreningen er stiftet i tilknytning til lokalplan nr Smedegården, Boliger i Hårlev, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af selvstændige udmatrikulerede parceller i området. 2.3 Medlemskabet indtræder ved tinglyst adkomst til ejendommen Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller andel i foreningens formue. 2.5 Den tidligere ejer frigøres ikke for forpligtelse overfor foreningen førend underretning om ejerskiftet er meddelt dennes bestyrelse og evt. restancer betalt. 2.6 Den indtrædende ejer hæfter solidarisk med sælgeren for de på parcellen hvilende forpligtelser overfor foreningen. 2.7 Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 fra handelens indgåelse fremsendes til foreningen. Side 2 af 11

3 3 FORMÅL: 3.1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesserer som forening for ejere af selvstændige parceller, af ejendomme i det omhandlede område, og skal herunder forestå drift og vedligeholdelse af vej- og stiarealer incl. vejens udstyr, carporte og udhuse, der tilhører foreningen, beplantninger, fælles arealer. GENERALFORSAMLINGEN: 4.1 Generalforsamlingen har indenfor de i lovgivningen fastsatte rammer den højeste myndighed i foreningsanliggender Den ordinære generalforsamling afholdes i maj måned, og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel bilagt det reviderede regnskab for foreningen, budget for indeværende regnskabsår, dagsorden, evt. forslag m.v. DAGSORDEN: 5.1 På den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning fra bestyrelsen Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontigent og godkendelse af budget. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsen, herunder valg af formand. 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Valg af administrator. 10. Eventuelt. 5.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen. 5.3 Forslag der ikke er på dagsorden, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen. Side 3 af 11

4 5.4 Der udfærdiges referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager, hvilket referat samles i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referatet udsendes til samtlige medlemmer af grundejerforeningen. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte bestyrelsen finder det påkrævet, eller senest 14 dage efter at mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne ved angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. 6.2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. STEMMERET: På foreningens generalforsamling har hver selvstændigt udmatrikuleret ejendom/parcel 1 stemme. 7.2 Stemmeafgivningen er ikke hemmelig, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. 7.3 Stemmeret og valgbarhed fortabes hvis en evt. restance til foreningen ikke er indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling. Side 4 af 11

5 8 VEDTAGELSE AF FORSLAG: 8.1 Forslag vedtages på generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal. 8.2 Vedtægtsændringer og beslutninger, der medfører væsentlige økonomiske forpligtelser for medlemmerne, kan dog kun vedtages hvis over halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Blanke stemmer anses for ikke afgivne. 8.3 Hvis ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer er mødt, indkaldes inden 7 dage til en ny generalforsamling til afholdes senest 15 dage senere. Hvis 2/3 af de på denne ekstraordinære generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset de mødende antal. BESTYRELSE: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Formanden vælges på generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig selv med kasserer og sekretær. 9.2 Bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer hvert år. På den første generalforsamling er de 3 medlemmer der får flest stemmer valgt for en 2-årig periode, medens de 2 øvrige medlemmer er valgt for en 1-årig periode. 9.3 Dams Have ApS er berettiget til at vælge et medlem af bestyrelsen for hver 5 ejendomme, på selvstændige matrikler, Dams Have ApS ejer på tidspunktet for generalforsamlings afholdelse, således at Dams Have ApS i tilfælde af ejerskab til 5 ejendomme kan udpege et bestyrelsesmedlem. De af Dams Have ApS valgte bestyrelsesmedlemmer kan vælges til bestyrelsen uagtet at disse ikke bebor en parcel, omfattet af grundejerforeningen. 9.4 Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 9.5 Sekretæren fører referat over generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. 9.6 Bestyrelsen varetager foreningens interesser og repræsenterer denne i enhver henseende. 9.7 Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med disse vedtægter Side 5 af 11

6 og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. 9.8 Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser. 9.9 Med henblik på at fremme løsningen af foreningens opgaver, er bestyrelsen berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder fra revisor, advokat, landinspektør, håndværkere, rengøringspersonale og gartnere m.v. BESTYRELSESMØDER: Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som det er nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Indkaldelsen bør finde sted skriftligt med mindst 3 dages varsel, men i påtrængende tilfælde kan formanden sammenkalde med kortere varsel Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller kassereren Formanden, og i dennes fravær kassereren, leder bestyrelsesmøderne Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær kassererens, stemme afgørende Der føres protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen skal efter begæring af et medlem forelægges generalforsamlingen. TEGNINGSREGEL: Foreningen tegnes i alle anliggender af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være enten formanden eller kassereren. Side 6 af 11

7 12 REGNSKAB OG REVISION: 12.1 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsperiode dækker dog tidspunktet for overtagelse af de enkelte parceller og til 31. december i det relevante år Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. PLACERING AF FORENINGENS MIDLER: Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse, hvorfra beløb kan hæves af kasseren Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr , De enkelte medlemmers andel i foreningens formue kan ikke kræves udbetalt på noget tidspunkt, ej heller i forbindelse med salg, idet andelen overtages vederlagsfrit af køber, ligesom der ikke kan foretages udlæg og arrest eller ske pantsætning af medlemmets eventuelle andel af formuen. KONTIGENT: På generalforsamlingen vedtages et kontingent pr. ejendom for det kommende år til afholdelse af lovligt vedtagne udgifter. Kontingentet fastsættes på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det efterfølgende regnskabsår og opkræves månedsvis forud Hver matrikel svarer lige store kontingenter til de fælles aktiver og aktiviteter, uanset areal og beliggenhed Opkrævning af kontingentet påhviler bestyrelsen. A: Kontingent skal indbetales, så det er på bankkontoen senest den 5. hverdag i den pågældende måned. Hvis det ikke er det, så sendes en høflig 1. påmindelse. Der pålægges et gebyr på kr. 50,00. Hvis kontingentet ikke er indbetalt senest 14 dage efter den 1. påmindelse, så sendes nummer 2, og pengene skal nu være på bankkontoen senest 8 dage efter, og der gøres opmærksom på at sker det ikke, så vil kravet blive sendt til inkasso. På denne 2. Side 7 af 11

8 påmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,00. Hvis pengene stadig ikke er indbetalt efter 8 dage, sender der en 3. påmindelse, hvor det gøres klart, at kravet sendes til inkasso Dams Have ApS, betaler kontingenter for ikke solgte ejendomme De enkelte medlemmer er pligtige at betale kontingent til grundejerforeningen fra den mellem Dams Have ApS og medlemmet aftalte overtagelsesdato, idet beløbet betales forholdsmæssigt for det igangværende regnskabsår. 15 PLADSER, VEJE, VENDEAREALER, STIER OG PARKERING M.V.: 15.1 De for området værende pladser, veje carporte, skure, vendearealer, stier, øvrige parkeringsarealer m.v. overdrages vederlagsfrit til grundejerforeningen Fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af disse områder påhviler foreningen, idet overdragelse sker med virkning fra overtagelsesdag på den først solgte bolig De omhandlede arealer er åbne for almindelig færdsel Foreningen er pligtig at respektere de rettigheder og indskrænkninger, der fremgår af deklarationer og servitutter, der bliver lyst på ejendommene samt af lokalplan nr for Smedegården, Boliger i Hårlev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 7. oktober Lastbiler, campingvogne og uindregistrerede biler samt både og lignende må ikke opbevares eller parkeres, hverken på friarealer, terrasser, P-pladser eller andre ubebyggede arealer Udover de allerede projekterede carporte, der tilhører grundejerforeningen, må der ikke opføres carporte i området og der må ikke finde teltslagning sted på fællesarealer. Det bemærkes udtrykkeligt at hver enkelt parcel, hver disponerer over brugsretten til én carport Der må ikke opsættes udvendige antenner, paraboler og lignende, idet medlemmet har mulighed for at tilslutte sig Hårlev Antenneforening, eller anden tv-løsning. Side 8 af 11

9 16 PARCELLERNES ANVENDELSE: 16.1 Der kan i området under hensyntagen til den vedtagne lokalplan og andre offentlige forskrifter drives liberalt erhverv som enkeltmandsvirksomhed. Det er en forudsætning at ejer bebor ejendommen, og at denne fortsat har karakter af beboelse Skiltning kræver indhentelse af tilladelse fra Stevns Kommune. Der vil kun blive minimal skiltning Såvel på fællesarealer som på de enkelte parcellers udenomsarealer gælder følgende: A: Ukrudt skal fjernes inden frøbæring. B: Der må ikke på parcellerne findes beplantninger som med skygge eller kraftig vækst er til væsentlig gene for beboerne. C: Ukrudt og andet affald må ikke henlægges på veje og stier. Overtrædes dette forbud tillægges der bestyrelsen ret til at straks at lade affaldet fjerne for ejerens regning. D: Haveaffald og lignende tillades ikke afbrændt på grunden heller ikke i beholdere idet en sådan afbrænding ikke er tilladt i henhold til miljøbeskyttelsesloven. E: Haveaffald skal fjernes af kommunen ved at grundejerne tegner abonnement på den lokale kommunale haveaffaldsordning eller af en privat vognmand, hvormed grundejerforeningen har truffet aftale Såfremt de enkelte parcellers udearealer ikke fremtræder velholdte kan grundejerforeningens bestyrelse udføre sådanne arbejder, så udearealet fremtræder velholdt, det være sig græsslåning, hækkeklipning eller lignende, alt for den enkelte parcelejers regning, dog efter et skriftligt pålæg af 14 dages varighed for pågældende Brug af motoriserede plæneklippere eller andre motoriserede haveredskaber, såvel hækkeklippere og motorsave, er ikke tilladt fra klokken Grundejerne skal overholde forskrifterne vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, som beskrevet i det til enhver tid gældende regulativ for Stevns Kommune Beskadigelse af kørebaner, rendestene og fortove forårsaget ved opgravning, kørsel eller lignende, skal straks repareres af det medlem, der har givet anledning til skaden. Foretages reparationen ikke, tillægges der bestyrelsen ret til at lade beskadigelsen reparere for grundejerens regning. Side 9 af 11

10 16.8 Ejendomme skal til enhver tid fremstå velvedligeholdte Der må ikke opføres udestuer, tilbygninger, overdækning, drivhuse og lignende uden såvel foreningens som Stevns Kommunes tilladelse. A: Ejendomme inkl. træværk skal holdes i de originale farver og materialer På ejendomme må der ikke holdes dyr, bortset fra almindelige husdyr som hund og kat, men ikke høns, duer eller hermed sidestillede Alle husdyr skal holdes indenfor egen grund Fælder og gift for skadedyr skal anbringes og anvendes på et sådan måde, at andres husdyr ikke kan tage skade Bøgehækken, der er plantet i skel mellem have og fællesareal skal under alle omstændigheder bibeholdes Ved opsætning af hegn skal hegnsmaterialet være af træ eller pileflet og skal holdes i jordfarver, men behøver ikke at være samme hegnstype. Hegnet skal holdes i samme farvenuancer i hver blok. Max. højde på bøgehæk og hegn er 180cm Ved uenighed om opsætning af hegn i skel, skal hegn stå 40cm inde på egen grund Bestående hegn skal respekteres. OPLØSNING: Foreningen kan ikke opløses uden samtykke fra Stevns Kommune. Side 10 af 11

11 - o o O o o - - Nærværende vedtægter vil være at tinglyse servitutstiftende på ejendommen matr. nr. Hårlev by, Hårlev, beliggende Dams Have, 4652 Hårlev. Vallø Kommunes Kommunalbestyrelse bekræfter samtidig med nærværende godkendelse, at nærværende grundejerforeningsvedtægter ikke kræver tilvejebringelse af lokalplan, jf. planlægningslovens 42, stk o o O o o - - Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den Vallø, den 200 Tiltrådt af Vallø Kommune: Side 11 af 11

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere