Det Lokale Beskæftigelsesråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen, Jens-Ove Mortensen, Bente Ingemansen, Fayaha Al-Obydie, Hans Bondo Hansen. Fraværende: Bente Fogh og Anni Schondelmeier Bemærkninger: Der vil blive serveret let forplejning efter mødet.

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 11. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Håndtering og evaluering af jobmesse på Danish Crown Jobdating Formidlingsforløb for forsikrede ledige med ikke-vestlig oprindelse Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Statistik Den specialiserede revalideringsindsats Ansøgning fra UCH om Etniske iværksættere Årets mentor og årets sociale virksomhed Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 16

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden 12. Godkendelse af referat 13. Håndtering og evaluering af jobmesse på Danish Crown Den 3. juni blev Haderslev Kommune orienteret om, at Danish Crown i Vojens ville lukke den 22. august På baggrund heraf, blev der samme dag etableret kontakt til Danish Crown og der blev planlagt en jobmesse, der skulle afholdes i kantinen på Danish Crown for alle slagterimedarbejdere. Jobcenter Haderslev har gode erfaringer med at afholde jobmesser og jobdatings, og der blev i samarbjede med Danish Crown afholdt jobmesse den 2. august Der deltog 19 virksomheder på selv dagen og mere end 200 slagteriarbejdere. Efter rundspørge på selve dagen og i dagene efter, har der udelukkende været tilfredshed med arrangementet. Der var et ønske om flere virksomheder, men det har ikke været muligt på grund af ferie og de virksomheder der ikke havde mulighed for deltage, deltager på Jobdating den 8. oktober Afledt af selve jobmessen, har en virksomhed inviteret aktuelle kandidater til virksomhedsbesøg og andre er indkaldt til samtale. Det er ukendt, hvor mange der er kommet i job efter jobmessen, da mange slagterimedarbejdere ikke vil tilkendegive, om de har fået job

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 7 eller hvor de har fået job. Det skyldes dels den usikre situation, og dels at de afventer et bedre jobtilbud end det de har fået tilbudt og kolleger dermed ikke skal vide hvor de ledige jobs er. De slagterimedarbejdere der er ledige efter den 22. august 2008 og ikke har fået job inden den 8. oktober 2008 vil blive personlig inviteret via Danish Crowns jobbank, så de får en chance for at byde ind på de jobs der vil være på efterårets Jobdating. Økonomiske forhold Der blev på mødet den 10. juni 2008 bevilget en økonomisk ramme på kr der afholdes indenfor LBRs økonomiske ramme. De sidste regninger er endnu ikke modtaget, men arrangementet vil ikke overstige det bevilgede beløb. Det endelige regnskab præsenteres på næste møde. Bilag Evaluering af Jobmesse på Danish Crown 2. august 2008 (580273) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Evalueringen tages til efterretning 14. Jobdating Som afsluttende opfølgning på Jobdating i foråret, er der udarbejdet en slutevaluering. I evalueringen er der fulgt op på de virksomheder der har deltaget på Jobdating og hvor mange de har haft til samtale og ansat i job. Der er kommet tilbagemeldinger fra cirka halvdelen af virksomhederne og billedet er klart. Jobdating er med til at få arbejdsgivere og ledige til at mødes, få en god snak og blive enige om ansættelse. Der er kommet 18 personer i job efter Jobdating, hvilket må betragtes som en succes. På LBR mødet den 10. juni 2008 tilkendegav rådet, at afholde endnu

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 8 en Jobdating i efteråret Der er udarbejdet en ansøgning, der vil følge op på forårets succes. Der arrangeres Jobdating igen i Haderslev Idrætscenter den 8. oktober 2008 fra kl Som opfølgning på lukningen af Danish Crown i Vojens, vil alle ledige slagterimedarbejdere blive personligt inviteret via jobbanken på Danish Crown. Økonomiske forhold Bevillingen på kr afholdes af LBR midler. Bilag Slutevaluering Jobdating forår 2008 (587077) Ansøgning Jobdating efterår 2008 (587082) Invitation Jobdating (591338) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Bevilling på kr godkendes. Der ønskes en stadig udvikling af konceptet Jobdating, således at det fortsætter som et udviklingsprojekt og ikke er almindelig drift. 15. Formidlingsforløb for forsikrede ledige med ikkevestlig oprindelse Baggrunden for en udvidet indsats er, at erhvervs- og beskæftigelseseffekten for borgere, der er indvandret fra eller efterkommere efter indvandrere fra ikke-vestlige lande, er betydelig lavere end de tilsvarende effekter for borgere med dansk oprindelse eller indvandret fra / efterkommere efter indvandrere fra vestlige lande. For 2007 er tallene for Haderslev kommune: Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra vestlige lande Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens 79,8 77,8 72,8 70,5

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 9 Efterkommere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande 77,4 76,3 59,7 54,1 61,0 58,5 Tallene indikerer, at der specielt i den nuværende situation på arbejdsmarkedet med en rekordlav ledighed for Haderslevs vedkommende en ledighedsprocent på 0,8 for juni 2008 og en stor mangel på arbejdskraft er god grund til at gøre en særlig indsats for at sikre, at også borgere med en anden baggrund end dansk eller vestlig får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I samarbejde med Integrationsafdelingen i Jobcenteret gennemføres et formidlingsforløb for at afprøve, om en såkaldt håndholdt indsats over for denne gruppe kan lette deres genindtræden på arbejdsmarkedet. Tiltaget har baggrund i en formodning om, at sprogbarrierer og en vis gensidig forsigtighed / berøringsangst i forholdet mellem erhvervslivet og denne gruppe af ledige udgør kerneproblemet i gruppens ledighed. I forløbet vil der blive fokuseret på at omgå disse barrierer og understøtte de ledige i deres bestræbelser på at vinde indpas på arbejdsmarkedet. Mål Forløbets mål er, at samtlige deltagere kommer i ordinær beskæftigelse, uddannelse eller i løntilskudsjob. Forløb Forløbet består af 3 elementer, der ligger i forlængelse af hinanden: vejlednings- og opkvalificeringsforløb på maks. 4 uger virksomhedspraktik, maks. 4 uger løntilskud, maks. 6 måneder Organisering Staten bidrager med en etnisk medarbejder 3 dage ugentligt svarende til 22 timer. Fra Integration afsættes en medarbejder til kursusdel og opfølgning 20 timer om ugen samt en jobkonsulent i i alt 40 timer pr. hold. Rekruttering Alle forsikrede med ikke-vestlig baggrund henvises til forløbet. Den statslige etniske medarbejder tager en første samtale, hvor det afklares, om de skal fortsætte i forløbet eller henvises til den ordinære indsats.

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 10 Andre forsikrede med en vestlig baggrund kan henvises til forløbet, hvis det skønnes, at de har behov for at få overvundet barrierer i forhold til at få job på det danske arbejdsmarked. Økonomiske forhold Initiativet finansieres over den statslige bevillng til aktivering af forsikrede ledige. Prisen pr. kursist pr. uge er kr. I dette beløb indregnes udgifter til husleje, løn, administration og kursusforberedelse. Derudover afregnes der 500 kr. pr. måned pr. deltager på ansættelse med løntilskud. Den statslige del af jobcentret indstiller, at Initiativet tages til efterretning 16. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. Bilag Oversigt - virksomhedspraktik 1 og 2 kvartal 2008 (589129) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning Underretningen fremlægges kvartalsvis på Det lokale

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 11 beskæftigelsesråds ordinære møder. LBR ønsker en videreudvikling af oversigten, hvor der kan måles effekt. Det kan være hvad aktiviteten afsluttes til eksempelvis job, uddannelse eller andet. 17. Statistik De netop offentliggjorte ledighedstal viser, at ledighedsfaldet fortsætter i Syddanmark. Dermed har regionen igen oplevet et kraftigt ledighedsfald. Udfordringerne indenfor fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp er fremadrettet de største udfordringer for Jobcenter Haderslev. Bilag Generel statistik 2. kvartal 2008 (589084) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. 18. Den specialiserede revalideringsindsats DIMEHI / 06/2725 Haderslev kommune har siden 1. januar overtaget ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Syddanmark anmoder kommunalbestyrelsen om at sende en redegørelse til Beskæftigelsesregionen om kommunens behov og forventede brug af de revalideringstilbud, som amtskommunen indtil 2007 har drevet.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 12 Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Den årlige redegørelse skal indeholde: 1) En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår har benyttet revalideringstilbuddene. 2) En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår, og tilbud som er planlagt og budgetteret i dette kalenderår. 3) En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. 4) En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren Redegørelsen fremgår af vedhæftede bilag dels som notat og dels som skema. Økonomiske forhold Ingen Personalemæssige forhold Ingen Juridiske aspekter Redegørelsen skal udfærdiges jfr 79 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Bekendtgørelse nr. 59 af 02. februar Procedure Chefgruppemøde i arbejdsmarkedsservice den 01. september Til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og med på møde den 10. september 2008 Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 15. september 2008 til godkendelse af redegørelse Beskæftigelsesregionen er orienteret om at svarfristen 01. september ikke kan overholdes. Besvarelsen skal sendes pr. mail til

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 13 Tovholder/informationsansvarlig Meta Hissel, socialfaglig konsulent og Jesper Stockmarr, arbejdsmarkedskoordinator Redegørelsen er udarbejdet sammen med sekretær Lilian Erlandsen, Jobcenteret Bilag Skema redegørelse 2008 (582774) Redegørelse særlig revalideringsindsats 2008 (582271) Arbejdsmarkedsservice indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. 19. Ansøgning fra UCH om Etniske iværksættere Udviklingscenter Haderslev ansøger Det lokale beskæftigelsesråd om midler til at lave forundersøgelse, der skal afdække behovet for at hjælpe etniske iværksættere i gang med at starte virksomhed. Alt for mange indvandrere med mod på egen forretning etablerer sig nemlig som pizzabagere eller kioskejere, og konkurrencen er for hård til, at de kan få en ordentlig forretning ud af det. Økonomiske forhold Der ansøges om kr kr. der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Bilag Ansøgning Etniske Iværksættere 1 (591343) Ansøgning Etniske iværksættere (591342)

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 14 Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Godkende ansøgningen til forundersøgelsen på kr På baggrund af orientering om formidlingsforløb for forsikrede ledige med ikke-vestlig oprindelse har det vist sig, at jobcentret havde en forventning om, at målgruppen bestod af personer. Det har vist sig ved nærmere gennemgang, at målgruppen kun er på 3 personer. I ansøgningen fremgår, at ansøger, efter forundersøgelsen, vil søge LBR midler til at afprøve konklusionerne. LBR behandler ikke ansøgningen som forelagt, men sender ansøgningen retur til behandling i beskæftigelsesgruppen der er oprettet mellem Jobcenter Haderslev og UCH. Her anbefaler LBR, at der ligeledes inddrages en politisk repræsentant. Det kunne være fra både Erhverv og Kultur eller Arbejdsmarkedsudvalget. 20. Årets mentor og årets sociale virksomhed Haderslev Kommune har siden 2001 nomineret og kåret årets sociale virksomhed efter indstilling fra Det lokale beskæftigelsesråd. Arbejdet med rummelighed og social ansvarlighed er kommet på dagsorden og der har været et ønske fra virksomhederne om, at indgå i et netværk, hvor erfaringer blev udvekslet og man kunne få ny viden med hjem. Det resulterede i, at Det lokale beskæftigelsesråd i 2006 tog initiativ til at oprette Haderslev Kommunes MentorNetværk. Ved nomineringen af årets sociale virksomhed i 2006 blev det klart, at der var kommet en differentiering i det at være en social virksomhed. Enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder var båret af den ildsjæl der fungerede som mentor i hverdagen, for de borgere der var i praktik og havde brug for ekstra støtte. På baggrund heraf blev der i 2007 nomineret og kåret årets mentor for første gang. Det skete på Haderslev Kommunes Erhvervskonference den 15. november Der er stadig brug for at udbrede kendskabet til rummelighed og social ansvarlighed, specielt i en tid, hvor antallet af sygemeldte overstiger antallet af ledige. Der er behov for at fortælle den gode historie om, at en virksomhed gør noget specielt for at fastholde og integrere medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig er det enkeltpersoner der gør forskellen i hverdagen og det er disse mentorer

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 15 der ligeledes er behov for at gøre mere synlige. Der er udarbejdet kriterier for nomineringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. Der nedsættes et dommerpanel bestående af formand og næstformand for LBR, samt jobcenterchefen for virksomhedskontakten og den statslige jobcenterchef. Virksomhedskontakten vil inden udgangen af uge 40 have fundet 4 virksomheder og 4 mentorer der nomineres til årets sociale virksomhed og årets mentor. Kåringen og overrækkelsen vil finde sted ved et arrangement i uge 47. Økonomiske forhold Journalistisk arbejde: kr Gaver: kr Afholdelse af arrangement: kr Beløbet afholdes af LBRs midler. Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Dommerpanelet bestående af formand og næstformand for LBR, samt 2 jobcenterchefer, gives kompetence til at nominere og kåre årets sociale virksomhed og årets mentor. Der bevilges kr til gennemførelsen af kåringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. 21. Orientering fra administrationen - Status på jobcenteravis - Status Arbejdsmarkedsservice - Orientering om møde med beskæftigelsesgruppen i samarbejde med UCH. - Orientering om fremrykket indsats Bilag

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 16 Statusrapport Arbejdmarkedsservice (569600) Høringssvar Beskæftigelsesplan Rotationsprojekt (586642) Høringssvar Beskæftigelsesplan 2009 (586641) Vurdering af projekt LEAN og Sundkultur - AMS (576229) - Jesper Stockmarr orienterede om interview og forventet deadline for distribution. - Helge Gellert gav orientering om statusrapport Arbejdsmarkedsservice. - Jesper Stockmarr gav orientering om det første møde i beskæftigelsesgruppen med UCH. - Svend-Erik Gysbæk gav orientering om hvilke tiltag der er iværksat. - Jesper Stockmarr orienterede om høringssvaret Beskæftigelsesplan 2009 fra LO. - Jesper Stockmarr orienterede om vurdering af projekt LEAN og projekt Sund kultur. 22. Orientering og spørgsmål fra medlemmer Projekt "Flere kvinder i godstransportbranchen" Keld Pedersen orienterede om at analysen er afsluttet og resultat foreligger den 24. september Der gives orientering på næste møde. På baggrund af orientering fra administrationen vedr. høringssvar Beskæftigelsesplan 2009, ønsker LBR på næste møde, at få fremlagt forslag til initiativer til at imødekomme udfordringerne for Jobcenter Haderslev. 23. Eventuelt

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 17 -

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 18 Underskriftsside Keld Pedersen Jens-Ove Mortensen Poul Larsen Solveig Gajda Bente Fogh Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 6. april 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Brian Herdegen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere