A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL"

Transkript

1 A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag. Det eller de tilbud, der danner grundlag for kontrakten, indgår som et bilag. Stk. 2. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. Stk. 3. Kontrakten underskrives i en enkeltmandsejet virksomhed af ejeren, der samtidig er den ansvarlige leder af virksomheden. Ved kontraktindgåelse med et interessentskab underskrives kontrakten af samtlige interessenter. Sydtrafik skal have en kopi af en eventuel interessentskabskontrakt. Ved kontraktindgåelse med et aktie- eller anpartsselskab skal kontrakten underskrives af den/de tegningsberettigede for selskabet. Tegningsretten skal dokumenteres. Stk. 4. For aktie- og anpartsselskaber skal Sydtrafik i forbindelse med kontraktindgåelsen have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskaber i løbet af kontraktperioden skal meddeles skriftligt til Sydtrafik senest 8 dage efter, at ændring har fundet sted. Aktie-/anpartsbesiddelse på under 10 pct. af aktie-/anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, med mindre en sådan aktiepost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. Selskaberne skal på eget initiativ indsende regnskaber senest 14 dage efter regnskabernes underskrivelse med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i årsregnskabsloven eller bogføringsloven. Stk. 5. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele af kapitalen, er Sydtrafik berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel. Opsigelsen skal i givet fald ske senest én måned efter, at Sydtrafik har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. Stk. 6. Vognmanden udpeger en kontaktperson, der med bindende virkning for vognmanden kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Den udpegede kontaktperson skal have hjemsted eller bopæl i Danmark. Kontaktpersonen skal kunne skrive og tale dansk, da al kommunikation med Sydtrafik skal foregå på dansk. Stk. 7. Vognmanden skal oplyse om eventuelle underleverandør og om omfanget af disses kørsel. Antagelse eller udskiftning af underleverandør samt væsentlige ændringer i omfanget af underleverandørers kørsel skal godkendes af Sydtrafik. Vognmanden er eneansvarlig overfor Sydtrafik og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underleverandører. Ver A-kontrakt - side 1

2 Stk. 8. Til sikkerhed for vognmandens opfyldelse af kontrakten og forpligtelser af enhver art stilles en anfordringsgaranti på kr. pr. driftsbus. Garantien (bilag E i udbudsbetingelserne) skal stilles gennem et af tilsynsmyndigheden godkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab, og indestå indtil seks måneder efter kontraktens udløb, medmindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal frigives på anfordring fra Sydtrafik, uden at Sydtrafik nødvendigvis kan dokumentere sin ret ved forlig, endelig domstolsafgørelse eller voldgiftskendelse. Stk. 9. Vognmanden er indstillet på i kontraktperioden aktivt at medvirke til udformning af en forsøgsordning om kørsel efter incitamentskontrakt og efterfølgende indgåelse af en sådan kontrakt. Ruter eller pakker, der i givet fald skal indgå i en sådan forsøgsordning, udpeges af Sydtrafik. 2. Vognmanden leder og driver selvstændigt sin virksomhed. Ethvert personaleanliggende afgøres af vognmanden, dog jf. 7, stk. 9. Stk. 2. Vognmanden er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. buslovens 18, stk. 3. Stk. 3. Vognmanden er forpligtet til at have et kriseberedskab for dennes ansatte. 2. KØREPLANLÆGNING M.V. 3. Sydtrafik fastlægger linjeføring og køreplan. Vognmanden fastlægger tjenesteplaner. Stk. 2. Sydtrafik fastlægger de vognløbsplaner, der anvendes som grundlag for beregningen af kontraktbetalingen. Stk. 3. Påtænkte ændringer af linjeføring, køreplan og vognløb drøftes mellem Sydtrafik og vognmanden, inden Sydtrafik træffer beslutning herom. Vognmanden skal deltage aktivt i dette samarbejde og via prøvekørsler m.v. medvirke til at sikre, at tiderne kan overholdes. Vognmanden skal sikre, at forslag og kommentarer fra kunder og chauffører kommer videre til Sydtrafik. Den endelige køreplan sendes sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden til vognmanden. Hvis ændringen gennemføres med kortere varsel end tre måneder, drøftes konsekvenserne heraf mellem parterne. Stk. 4. Opsætning af stoppestedstavler/køreplaner foretages af vognmandens personale efter aftale og uden ekstra betaling. Opgavens omfang er beskrevet i bilag KØRSELSOMFANG 4. Kontrakten omfatter XXXX køreplantimer pr. køreplanår, opgjort ud fra udbudsmaterialet, inkl. ændringer, der er offentliggjort, inden tilbud er afgivet. Køreplantimer opgøres som angivet i Ver A-kontrakt - side 2

3 bilag 2. Antallet af køreplantimer kan i kontraktperioden af Sydtrafik ændres med op til 20 % af antallet af køreplantimer i udbuddet i både op- og nedadgående retning. Stk. 2. Ved nedskæringer i kørselsomfanget på mere end 20 %, betaler Sydtrafik en godtgørelse til vognmanden. Godtgørelsen beregnes efter følgende regler: - 60 pct. af timebetalingen efter 19, stk. 3, for det antal køreplantimer, der overstiger nedskæringen på 20 pct pct. af den faste betaling efter 19, stk. 4 for de busser, der bliver overtallige, fordi nedskæringen overstiger 20 pct. Godtgørelsen betales for ét år - uanset længden af restperioden, indtil kontrakten kan opsiges til udløb. Betalingen sker som et engangsbeløb forud. Stk. 3. Kørselsomfanget på en rute kan altid, uanset stk. 2, reduceres med én daglig dobbelttur ved hver årligt køreplanskifte. Stk. 4. Indskrænkning i kørselsomfang eller nedlæggelse af ruter, der grunder i skolenedlæggelser, medfører uanset stk. 2 ingen godtgørelse. 4. KØRSLENS UDFØRELSE, KUNDEBETJENING 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure. Stk. 2. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal vognmanden indsætte reservemateriel, reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse, jf. dog stk. 1. Stk. 3. Vognmanden er forpligtet til at underrette Sydtrafik om indstilling henholdsvis genoptagelse af kørslen samt i øvrigt indberette enhver udgået tur til Sydtrafik i henhold til trafikselskabets anvisninger, jf. bilag 7. Stk. 4. Vognmanden skal indberette forsinkelser til Sydtrafik i henhold til trafikselskabets anvisninger, jf. bilag 7. Stk. 5. Vognmanden skal sikre, at eventuelle problemer med køreplaner, linjeføring m.v. indberettes til Sydtrafik i overensstemmelse med trafikselskabets anvisninger, jf. bilag 7. Ver A-kontrakt - side 3

4 Stk. 6. Vognmanden skal sikre, at korrespondancer overholdes i overensstemmelse med de retningslinjer, der løbende fastlægges af Sydtrafik, og at kunderne får besked, såfremt de undtagelsesvist ikke overholdes. Stk. 7. Vognmanden er forpligtet til uden merudgift for passagererne og Sydtrafik at fremskaffe den hurtigst mulige, alternative befordring af passagerer, der udsættes for forsinkelser på 20 minutter grundet forhold hos vognmanden. Foranstaltninger til alternativ befordring skal træffes så snart forsinkelsen kan forudses. Stk. 8. Vognmanden er endvidere forpligtet af Sydtrafiks rejsegaranti i de tilfælde, hvor forsinkelser skyldes forhold hos vognmanden. Det betyder, at såfremt vognmanden er skyld i driftsforstyrrelser, som forårsager, at passageren kommer mere ned 20 minutter forsinket frem til sit bestemmelsessted, skal vognmanden betale passagerens taxiudgifter til den del af rejsen, som Sydtrafik skulle have udført. Rejsegarantien er nærmere beskrevet i bilag 7. Stk. 9. Vognmanden skal sikre, at der inden for de begrænsninger, køreplanerne giver, afsættes tilstrækkelig tid til billettering og betjening af passagerer. I de tilfælde, hvor der er mere end 5 minutter mellem ankomst og afgangstid, skal bussen være tilstede og åben for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangstid. I de sidste 5 minutter før planmæssig afgangstid har chaufføren pligt til at sidde på sin plads med henblik på at kunne billettere passagerer, når disse stiger på bussen. Stk. 10. Annoncering af stoppesteder skal ske efter de retningslinjer, der løbende fastlægges af Sydtrafik. 6. Vognmanden udfører kørslen i nært samarbejde med Sydtrafik, trafikselskabets samarbejdspartnere og øvrige vognmænd. Sydtrafik skal i hele driftstiden kunne komme i kontakt med vognmanden eller en repræsentant for denne såvel telefonisk som pr. . Stk. 2. Vognmanden har ansvaret for, at pludseligt opståede kapacitetsproblemer på de afgange, vognmanden udfører kørslen på, klares bedst muligt. Vognmanden skal hurtigst muligt underrette Sydtrafik om behov for eller bortfald af behov for fast dubleringskørsel. Vognløbene vil derefter blive tilpasset de ændrede forudsætninger. Pludselig dubleringskørsel med en ikke-kontraktbus afregnes efter aftalen i bilag 12. I tilfælde, hvor en kontraktbus på kørselstidspunktet i henhold til Sydtrafiks vognløbsplaner vil kunne udføre opgaven, vil afregning altid ske som en kontraktbus. Stk. 3. De anvendte busser skal være rengjorte og vel vedligeholdte. Busserne skal ryddes for affald, aviser m.v. ved endestationen og skal gøres rent ind- og udvendigt mindst en gang om dagen. Bussen skal hovedrengøres mindst en gang om året. Stk. 4. Vognmanden skal sørge for, at busserne ved endestationen efterses for glemte sager og for, at fundne sager indsamles, opbevares og afleveres til politiet i overensstemmelse med Sydtra- Ver A-kontrakt - side 4

5 fiks rejsebestemmelser. Kunderne skal kunne henvende sig til vognmanden om glemte sager, medtagning af cykler, samt køreplantider, forsinkelser, takster m.v. for egne ruter i almindelig kontortid dvs. som minimum mellem kl på hverdage. Stk. 5. For at sikre den mest effektive anvendelse af driftsbusserne kan Sydtrafik i de perioder, hvor de ikke er anvendt ifølge afregningsvognplanerne, forlange, at vognmanden udfører ekstrakørsel eller dubleringskørsel på de linjer, som vognmanden betjener, eller på andre linjer eller strækninger, til betalingen efter 19, stk. 2 og 3. Hvis det drejer sig om fast ekstra- eller dubleringskørsel, der strækker sig over mindst 6 måneder, foretages en korrektion efter 20. Stk. 6. Destinationsskiltningen skal være korrekt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der løbende fastlægges af Sydtrafik. Stk. 7. Anden ekstra- og dubleringskørsel end den i 5, stk. 1, nævnte, der ikke kan indpasses i afregningsvognplanerne, betales efter særskilt aftale (ikke kontraktbusser). Aftalen er vedlagt som bilag 12. Vognmanden er forpligtet at kunne udføre denne kørsel med mindst én bus for hver påbegyndt 8 kontraktbusser og minimum én bus pr. pakke, med mindre andet fremgår af udbudsmaterialet (pakkeforsiden). 7. Vognmanden er ansvarlig for, at billettering sker korrekt. Chaufførerne skal have rådighed over det nødvendige billetteringsudstyr og til enhver tid have en tilstrækkelig beholdning af de dertil nødvendige materialer. Vognmanden skal sørge for, at chaufførerne har et grundigt kendskab til Sydtrafiks takstsystem og rejsebestemmelser, således at billetteringen gennemføres korrekt og effektivt. Chaufførerne skal endvidere være kendt med det samlede trafiknet, således at de er i stand til at vejlede passagererne. Vejledningsmateriale udarbejdet af Sydtrafik til brug for chaufførerne samt andet relevant materiale, skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Chaufførerne skal kunne tale, skrive og forstå dansk. Stk. 2. Chaufførerne, andet personale og vognmanden skal yde en korrekt betjening af kunderne. Vognmanden skal sikre, at alle chauffører kører kundevenligt. Vognmanden har pligt til at melde tilbage til Sydtrafik om problemer, der forhindrer eller vanskeliggør kundevenlig kørsel. Vognmanden skal endvidere sikre, at fejl og mangler vedr. stoppesteder indberettes til trafikselskabet. Stk. 3. Chaufførerne skal være velsoignerede og præsentable. Chaufførerne skal senest 12 uger efter ansættelse være iført uniform jf. Sydtrafiks uniformsreglement (Bilag 14). I en eventuel periode uden uniform skal chaufføren være iført lys blå skjorte og mørke bukser/nederdel. Stk. 4a. Vognmanden har ansvaret for, at chaufførerne får en grund- og efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav til arbejdsudførelse og til kundebetjening, der er angivet i stk. 1 og 2. Oplæring af nye chauffører skal have en varighed af mindst 2 uger. Efteruddannelsen af chaufførerne skal i gennemsnit være på mindst 2,5 dag pr. chauffør pr. år. Lovpligtig efteruddannelse og kurser medregnes ikke og således heller ikke uddannelse ifølge bekendtførelse nr. 177 Ver A-kontrakt - side 5

6 af Vognmanden skal endvidere sørge for en passende efteruddannelse af det øvrige personale, herunder driftsledelsen. Stk. 4b. Efteruddannelsen på mindst 2,5 dag pr. chauffør pr. år, jf. stk. 4a, kan efter aftale med Sydtrafik indgå som uddannelsesdage i forbindelse med uddannelse til faglært buschauffør med svendebrev. Stk. 5. Vognmanden og dennes personale skal deltage i normale instruktionsmøder om takst- og billetteringssystem, chaufførkurser o.l., der arrangeres af Sydtrafik. Chaufførerne skal normalt højst deltage i ét møde pr. år. Udgifter hertil dækkes af vognmanden. Stk. 6. På ruter, hvor der befordres post og tømmes postkasser, skal chaufførerne udføre de nødvendige arbejdsfunktioner i forbindelse hermed i henhold til Sydtrafiks bestemmelser og aftale med Post Danmark. Stk. 7. Chaufføren og andet personale er omfattet af reglerne om posthemmelighed i lov om postvirksomhed. Tavshedspligten er vedvarende, således også efter ophør af ansættelse. Stk. 8. Vognmanden skal årligt afrapportere om uddannelsesforløbet for samtlige medarbejdere, jf. stk. 4a. Stk. 9. Sydtrafik kan kræve, at vognmanden undlader at anvende en chauffør eller anden servicemedarbejder i kundevendte funktioner, hvis denne gentagne gange har givet anledning til berettigede klager. I tilfælde, hvor en chauffør politianmeldes eller sigtes for forhold, der har betydning for, hvorvidt passagererne vil køre med bussen, skal vognmanden arbejde aktivt for, at chaufføren flyttes til anden kørsel eller beskæftigelse, indtil der måtte være faldet dom i sagen. Stk. 10. Vognmanden skal efter Sydtrafiks anvisninger medtage tjenesteforsendelser. 5. KVALITETSSTYRING 8. Vognmanden forpligter sig til at deltage i og udvikle det kvalitetsstyringssystem og miljøarbejde, som Sydtrafik har under udvikling herunder også incitaments- og bonusordninger. Kvalitetsstyringssystemet er nærmere beskrevet i bilag 7. Stk. 2. Vognmanden forpligter sig til at udføre de opgaver - f.eks. indhentning og bearbejdning af oplysninger - som er forudsat i kvalitetsstyringssystemet, herunder at afgive løbende indberetning om kørslens udførelse. Løbende indberetning af kvalitetsoplysninger sker sammen med indberetningen af oplysninger til brug for den månedlige afregning, jf. 24, stk. 2, og på de skemaer, der fremgår af bilag 6. Ver A-kontrakt - side 6

7 Stk. 3. Hvis der registreres en kvalitetsbrist hos en vognmand, skal vognmanden udarbejde et forslag til afhjælpning af manglen. Hvis der er enighed om forslaget, er vognmanden forpligtet til at føre det ud i livet. Stk. 4. Sydtrafik er berettiget til at føre kontrol med vognmandens opfyldelse af kontrakten ved inspektion af eller i de anvendte busser. En sådan kontrol fritager ikke vognmanden for ansvaret for, at busserne opfylder de aftalte betingelser, og at kørslen udføres som aftalt. Stk. 5. Vognmanden forpligter sig ligeledes til at bidrage med de oplysninger, der er nødvendige for udarbejdelse af grønne regnskaber, som nærmere beskrevet i bilag TAKST, KONTROL, TÆLLING 9. Sydtrafik fastlægger takst- og billetteringssystem og øvrige rejsebestemmelser. 10. Vognmanden medvirker til gennemførelsen af de kontrolforanstaltninger, der iværksættes af Sydtrafik, herunder passager- og kvalitetskontrol i busserne. 11. Sydtrafik kan iværksætte tællinger, -undersøgelser og -målinger. Vognmanden og dennes personale deltager heri i op til 10 dage pr. rute om året uden ekstra kontraktbetaling. 12. Sydtrafik har ret til at installere enhver form for billetterings-, radio-, tælle-, it-udstyr, udstyr til kommunikation mellem bussen og gadesignalanlæg og andet lignende udstyr i de drifts- og reservebusser, der er omfattet af kontrakten. Udstyret leveres af trafikselskabet, der også betaler udgifterne til installation, første gang udstyret monteres. Vognmanden stiller i installationsperioden bussen vederlagsfrit til rådighed, og afholder selv eventuel udgift til reservebus i perioden. Vognmanden afholder omkostninger ved senere overflytning af udstyret til anden bus. Den daglige service af udstyret varetages af vognmanden. Reservedele hertil leveres af Sydtrafik. Øvrig vedligeholdelse forestås og betales af Sydtrafik med mindre reparationen skyldes årsager, der henhører under vognmandens ansvar. Vognmanden skal straks sende meddelelse til Sydtrafik, hvis udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Stk. 2. Chaufførernes personlige billetteringsudstyr (møntveksler og taske) anskaffes og betales af vognmanden. Stk. 3. Udstyr, der er stillet til rådighed af Sydtrafik eller tredjepart som følge af denne kontrakt, tilbageleveres ved kontraktens udløb i funktionsdygtig og ubeskadiget stand, bortset fra almindelig slitage. Stk. 4. Vognmanden eller dennes eventuelle forsikringsselskab hæfter i det tidsrum, i hvilket udstyret er vognmandens varetægt, for enhver skade eller hel eller delvis bortkomst af udstyret, Ver A-kontrakt - side 7

8 uanset om skaden eller bortkomsten skyldes uhensigtsmæssig brug, brand, trafikskade, hærværk, tyveri eller anden årsag, og uanset om skaden eller bortkomsten kan bebrejdes nogen. 7. REKLAMER 13. Sydtrafik har ret til at disponere over plads til information og reklame, som angivet i bilag 3, afsnit Herudover disponerer vognmanden selv, med de begrænsninger der er anført i bilag 3, over ind- og udvendig reklameplads på de busser, der er omfattet af kontrakten, og modtager selv indtægterne fra anvendelsen heraf. Reklamerne skal overholde dansk/international reklamekodeks. Eventuel totalreklame må ikke dække vinduerne. Stk. 2. Vognmanden sørger uden beregning for opsætning af Sydtrafiks hængeskilte, "streamers" og udvendige reklamer. Stk. 3. Sydtrafik skal sende meddelelse om anvendelse af udvendig reklameplads senest fire måneder inden opsætning. Stk. 4. Informationsmateriale, udleveret af Sydtrafik, skal placeres i busserne og udleveres til kunderne i overensstemmelse med de retningslinjer, der løbende fastlægges af Sydtrafik. Det er vognmandens ansvar at rekvirere yderligere materiale hos Sydtrafik, hvis noget af materialet slipper op. Informationsmateriale, der ikke er udarbejdet af Sydtrafik, må ikke udleveres i busserne uden godkendelse af Sydtrafik. 8. KØRSELSMATERIELLET 14. I bilag 4 til kontrakten angives kørselsmateriellet ved kontraktens indgåelse. Bilaget ajourføres løbende. Stk. 2. Antallet af driftsbusser reguleres i overensstemmelse med behovet ved ændringer i vognmandens kørsel, der indebærer, at kørslen kan udføres med færre eller nødvendiggør indsættelsen af flere busser. 15. Driftsbusser skal opfylde de gældende busforskrifter, som fremgår af bilag 3. Forskrifterne kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt af økonomiske eller betjeningsmæssige grunde. Afvigelser fra forskrifterne skal aftales konkret med Sydtrafik, og det er Sydtrafik, der afgør, om afvigelser kan accepteres. Stk. 2. Driftsbusser skal opfylde de krav til bustype og -størrelse samt eventuelle særlige krav, der er angivet i udbudsmaterialet. Ændres busforskrifterne i kontraktperioden betyder det, at nyanskaffede busser skal følge den nye standard. Vognmanden kan kræve forhandling, hvis ændrin- Ver A-kontrakt - side 8

9 gerne påvirker købsprisen af bussen i væsentlig grad. Nye busforskrifter meddeles vognmanden skriftligt. Stk. 3. Reservebusser skal opfylde samtlige busforskrifter og krav, som er gældende for driftsbusser, med mindre andet fremgår af de enkelte pakkebeskrivelser. Mindre betydende afvigelser kan accepteres, men alle afvigelser skal på forhånd godkendes af Sydtrafik. Akut anvendelse af reservebusser, der ikke opfylder busforskrifterne eller andre krav, der gælder for driftsbusserne, skal meddeles Sydtrafik senest 60 minutter efter planlagt afgang. Stk. 4. Driftsbusser og reservebusser kan uden for de tidsrum, hvor der udføres kørsel for Sydtrafik, frit anvendes til anden kørsel, når Sydtrafiks bomærke overdækkes, og det af destinationsskiltningen fremgår, at bussen ikke er i rute. Stk. 5. Vognmanden har ansvaret for, at driftsbusser og reservebusser er forsynet med de nødvendige destinationsnavne for at kunne udføre kørslen. Omkostningerne ved ændring af navne i forbindelse med rute- eller kørselsomlægninger afholdes af vognmanden. Stk. 6. Hvis lovgivningen medfører ændrede regler for beregning af vægt og ståpladser, kan Sydtrafik forlange, at vognmanden omregistrerer busserne. Det sker uden ændring af betalingen efter 22, stk. 1. Stk. 7. Sydtrafik kan mod betaling af de hermed forbundne omkostninger kræve, at allerede anskaffede busser ændres i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3, eller forsynes med ekstraudstyr. Destinationsskilte betales af vognmanden jf. stk. 5. Stk. 8. Sydtrafik kan mod betaling af de hermed forbundne omkostninger stille krav om udskiftning af en bus til en anden type eller en anden størrelse. Ændringen i betalingen fastsættes ved forhandling. Stk. 9. Senest samtidig med anskaffelsen af en driftsbus sender vognmanden et busoplysningsskema til Sydtrafik, jf. bilag 5. Stk. 10. Til kørslen skal anvendes miljøvenligt dieselbrændstof med en specifikation, der opfylder Skatteministeriets til enhver tid gældende krav til ultralet dieselolie. Sydtrafik kan kræve dokumentation herfor. 16. Udskiftning af driftsbusser skal foretages efter den af vognmanden udarbejdede udskiftningsplan vedlagt som bilag. Sydtrafiks bomærke skal fjernes ved salg af busser, hvis de skal anvendes til andet formål end kørsel for Sydtrafik. Stk. 2. Anvendelse af ældre driftsbusser end defineret i bilagene forudsætter en aftale med Sydtrafik. Ver A-kontrakt - side 9

10 Stk. 3. Vognmanden kan frit udskifte en driftsbus, hvis den indsatte bus er af samme type, standard og størrelse, og gennemsnitsalderen af busparken dermed ikke forøges. 9. BETALINGSMODELLEN 17. Alle indtægter, jf. dog 13, ved kontraktkørslen, herunder indtægter ved posttransport og postkassetømning, tilfalder Sydtrafik. 18. Antallet af køreplantimer beregnes efter reglerne i bilag Der ydes betaling for kørslen pr. udført køreplantime og pr. indsat driftsbus. Stk. 2. Til dækning af chaufføromkostninger betales XXXX kr. pr. køreplantime. Stk. 3. Til dækning af øvrige timeafhængige omkostninger betales XXXX kr. pr. køreplantime. Stk. 4. Til dækning af busafhængige omkostninger betales XXXX kr. pr. måned pr. indsat driftsbus. Første betaling sker for den første hele måned, hvor bussen kører i køreplan for trafikselskabet. Stk. 4a. Til dækning af busafhængige omkostninger betales, udover beløbet i stk. 4, et tillæg på 5.500,00 kr. pr. måned for hver 13,7 m bus, der i kontraktperioden indsættes udover det antal, der fremgår af pakkebeskrivelsen undtaget herfor er X busser, der indgår i kontrakten som 13,7 m busser. Stk. 5. Udgifter til anløb af rutebilstationer og andre udgifter forbundet med benyttelsen af stoppesteder m.v. betales af Sydtrafik. Vognmanden skal betale for chaufførfaciliteter på rutebilstationer. Betalingen sker som modregning i den månedlige afregning. Priserne for de enkelte rutebilstationer fremgår af pakkebeskrivelserne. Se også bilag 13. Stk. 6. Såfremt der udføres tællinger på en rute mere end 10 dage om året, betales 8 kr. pr. køreplantime for de overskydende dage. Stk. 7. Hvis planmæssig kørsel ikke gennemføres, eller en afgang forsinkes mere end 15 minutter, bortfalder betalingen efter 19, stk. 2 og 3. Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe og som har en ekstraordinær karakter (force majeure), hindrer den planmæssige kørsels gennemførelse. Der fradrages den eventuelle besparelse, som vognmanden opnår i sådanne tilfælde. Vognmanden er forpligtet til hurtigst muligt at underrette Sydtrafik om indstilling henholdsvis genoptagelse af kørslen. Publikum informeres efter aftale med Sydtrafik. Ver A-kontrakt - side 10

11 Stk. 8. Uagtet det i stk. 7 anførte bortfalder betaling efter 19 fuldt ud ved driftsafbrydelser på grund af arbejdskonflikt, blokade eller lignende. Dette gælder, uanset om ovennævnte forhold rammer vognmanden direkte eller andre, der medvirker til vognmandens opfyldelse af kontrakten. Hvis kun en del af kørslen er indstillet, betales den tilbageværende kørsel som en forholdsmæssig andel af den samlede betaling. Andelen opgøres på grundlag af det udførte antal køreplantimer i forhold til det samlede antal køreplantimer. 20. Ved kontraktens indgåelse og ved køreplanskifte reguleres betalingen efter 19, stk. 2, for et eventuelt ændret tidsforbrug til pauser, og for en eventuelt ændret fordeling af kørslen på døgnets timer og hverdage/søndage, jf. bilag 2. Stk. 2. Regulering af betalingen efter 19, stk. 4, ved ændring af antallet af driftsbusser sker fra og med første hele måned efter ændringen. 21. Betaling efter 19, stk. 2-5, reguleres ved kontraktens ikrafttræden og hver måned efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark, hvis nuværende sammensætning fremgår af bilag 1. Trafikselskaberne i Danmark kan i samarbejde med Danske Busvognmænd ændre indekset, hvis forudsætningerne ændres. 22. Betalingen efter 19, stk. 3-4, gælder for busser, som har samme, gennemsnitlige busstørrelse som ved kontraktens ikrafttræden. Hvis den gennemsnitlige busstørrelse ændres i forbindelse med en busudskiftning, som følge af krav fra Sydtrafik reguleres betalingen efter 19, stk. 3-4, fra og med den første hele måned efter udskiftningen med 0,75 pct. pr. passagerplads, gennemsnitsstørrelsen ændrer sig. Undtaget for denne bestemmelse er ved indsættelse af 13,7 m busser jf. 19, stk. 4a. 23. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen vedrørende busdrift på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen i 21. Stk. 2. Vognmanden og Sydtrafik kan delegere forhandlingsretten/-pligten i stk. 1, til Danske Busvognmænd, henholdsvis Trafikselskaberne i Danmark. Stk. 3. Evt. ændring af regler om leasing af busser i andre lande, fx Tyskland berettiger dog ikke til genforhandling, jf. stk AFREGNING M.V. 24. Vognmanden skal efter retningslinjer fastsat af Sydtrafik fremsende kørselsindberetning jf. bilag 6, skema 1. Ver A-kontrakt - side 11

12 Stk. 2. Senest den 7. bankdag i måneden sender vognmanden en opgørelse til Sydtrafik vedrørende ekstrature, ikke-udførte ture i den foregående måned, indberetning om kørslens udførelse og dublering jf. skemaerne i bilag 6. Ved for sen indberetning udskydes Sydtrafiks betaling efter 26, stk. 1 med samme antal bankdage. 25. Vognmanden kan indgå fragtkontrakter efter godkendelse fra Sydtrafik. Kopier af disse fragtkontrakter skal indsendes til Sydtrafik. 26. Senest den 10. bankdag i måneden sender Sydtrafik respektive vognmanden et acontobeløb svarende til forskellen mellem de skønnede udgifter og indtægter ved kørslen i den pågældende måned. Endelig afregning sker samtidig med acontoafregningen for den anden måned derefter. F.eks. afregnes der endeligt for januar senest den 10. bankdag i marts. Stk. 2. Ved overskridelse af betalingsfristen i stk. 1 anvendes reglerne i lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov nr. 743 af 4. september 2002 (Renteloven) med senere ændringer. Stk. 3. Udbetaling af acontobeløb standses, hvis vognmanden ikke efterkommer bestemmelserne om indberetning og eventuel indbetaling til Sydtrafik. Enhver indberetning underskrives af vognmandvirksomhedens ansvarlige leder eller af en person, der har fået fuldmagt hertil af denne. 11. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE, MISLIGHOLDELSE 27. Kørslen påbegyndes den 29. juni Kørselsstart for de enkelte vognløb fremgår af udbudsmaterialets pakkebeskrivelser. Stk. 2. Kontrakten gælder til køreplanskiftet Sydtrafik kan forlænge kontrakten yderligere 2 år for ét år ad gangen på uændrede vilkår. Kontraktforlængelse skal meddeles med mindst ét års varsel. Såfremt kontrakten er sammensat af pakker med forskellig løbetid kan de enkelte pakker forlænges enkeltvis på uændrede vilkår. Stk. 3. Kontrakten er uopsigelig for vognmanden i kontraktperioden, jf. dog I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder herfor, kan Sydtrafik ophæve kontrakten, hvis vognmanden går konkurs, standser betalingerne, hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis vognmandens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde kontrakten. Hvis vognmanden driver en personlig enkeltmandsvirksomhed og afgår ved døden, og hans bo behandles som gældsfragåelsesbo, har Sydtrafik en tilsvarende adgang til at ophæve kontrakten. Hvis boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Ver A-kontrakt - side 12

13 Stk. 2. Vognmanden er over for Sydtrafik ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af misligholdelse af kørselsaftalen med mindre denne misligholdelse skyldes vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan afværge, forudse eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). 29. Overdragelse af kontrakt til tredjemand kan kun ske med godkendelse fra Sydtrafik. 30. Kørslen forventes ved genudbud at være omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. Vognmanden har derfor i forbindelse med kontraktudløb pligt til at afgive de erklæringer og oplysninger, der er nødvendige for at efterleve bestemmelserne i loven. Vognmanden har ligeledes pligt til at orientere egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen. Det er specificeret nærmere, hvilke oplysninger, der skal afgives, og givet procedureforslag i bilag 10. Procedureforslaget er vedlagt uden ansvar for Sydtrafik, idet vognmandens pligter vil rette sig efter den til enhver tid gældende lovgivning på området. Stk. 2. Vognmanden må ikke efter fremsendelse af oplysninger, jf. stk. 1, indgå lokalaftaler, eller personlige aftaler med personalet, som påfører merudgifter for Sydtrafik eller den vognmand, der overtager kørslen. Stk. 3. Sydtrafik har ikke pligt til at overtage kørselsmateriellet ved udløbet af kontrakten. 31. Enhver af parterne kan ophæve kontrakten helt eller delvist med øjeblikkeligt varsel, hvis modparten gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af kontraktens bestemmelser. Stk. 2. Sydtrafik kan endvidere opsige kontrakten helt eller delvist med 4 ugers varsel, hvis vognmanden gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at vognmanden ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. Stk. 3. Vognmanden kan inden to uger efter modtagelsen af en opsigelse efter stk. 2 eller efter 1, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i kapitel 13 nævnte voldgiftsret. Medmindre retten træffer afgørelse om det modsatte, har en sådan indbringelse opsættende virkning. 12. BONUS OG MODREGNINGER I BETALINGER 32. Ved manglende overholdelse af kørselsaftalens enkelte punkter har Sydtrafik ret til at bringe nedenstående sanktioner i anvendelse. Stk. 2. Sydtrafik kan foretage økonomiske sanktioner i forbindelse med kvalitetsbrist konstateret af Sydtrafiks kontrollører ved kontrol i eller uden for busserne eller erfaret på anden vis. Ver A-kontrakt - side 13

14 Sydtrafik har ret til at modregne bod pr. konstateret tilfælde af kvalitetsbrist i henhold til kvalitetsstyringsprogrammet bilag 7. Typer af kvalitetsbrister og bodsniveauer fremgår af bilag 7. Stk. 3. Såfremt en del af den aftalte kørsel ikke gennemføres som planlagt, bortfalder betaling i henhold til 19, stk. 7. Herudover foretages en modregning efter følgende princip: Første gang i et køreplanår kørsel udgår, modregnes 100 % af den bortfaldne betaling, Anden gang i et køreplanår kørsel udgår af samme årsag, modregnes 125 % af den bortfaldne betaling, Tredje og følgende gange i et køreplanår kørsel udgår af samme årsag, modregnes 150 % af den bortfaldne betaling. Årsager til udgået kørsel kategoriseres i bilag 7. Stk. 4. Omkostninger til Sydtrafiks dækning af rejsegaranti i henhold til 5, stk. 8 modregnes i betalingen. Stk. 5. Hvis vognmanden uden aftale med trafikselskabet anvender busser af dårligere standard end den aftalte, bortfalder betaling af de busafhængige omkostninger efter 19 i den periode, hvor busserne anvendes. Stk. 6. Hvis vognmanden undlader at anvende miljøvenligt brændstof, hvor dette er aftalt, har Sydtrafik ret til at reducere betalingen med 25 kr. pr. køreplantime for den kørsel, det drejer sig om. Sydtrafik kan kræve dokumentation for, at det aftalte brændstof anvendes. Stk. 7. De sanktioner, der er opregnet i de foregående stykker, kan bringes i anvendelse, selv om Sydtrafik ikke kan sandsynliggøre/dokumentere noget økonomisk tab og uanset eventuel forekommende force majeure. Såfremt Sydtrafik kan dokumentere et tab, kan dette kræves erstattet i henhold til 28, stk. 2. Den foretagne modregning i henhold til ovenstående stykker skal ikke fradrages i en sådan erstatning. Det forhold, at vognmanden må tåle modregning i henhold til ovenstående stykker, fritager ham ikke fra uopholdeligt at bringe de påtalte forhold i orden. Sker dette ikke, må han også for samme forhold tåle yderligere modregning, ligesom andre sanktioner i henhold til kontrakten kan bringes i anvendelse. I det omfang den opgjorte modregning overstiger fremtidig betaling til vognmanden, kan modregning fremsættes som et selvstændigt krav overfor vognmanden. Stk. 8 Enhver ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at trafikselskabet kan kræve erstatning efter 28, stk. 2. Stk. 9. Sydtrafik kan efter frit skøn suspendere sanktioner af enhver art, hvis særlige forhold gør sig gældende, herunder force majeure eller lignende. En suspension af sanktioner for udgået kørsel vil dog aldrig medføre, at der ydes betaling efter 19. Ver A-kontrakt - side 14

15 13. VOLDGIFT 33. Uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for parterne. Stk. 2. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af en af parterne af præsidenten for Vestre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Stk. 3. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden senest 14 dage efter, at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger formanden voldgiftsmanden. Stk. 4. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. Stk. 5. Voldgiftsretten kan på en af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den anden parts omkostninger. den / Vognmanden den / Sydtrafik Ver A-kontrakt - side 15

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af næ rværende kontrakt med bilag.

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL. Sønderborg

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL. Sønderborg A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL Sønderborg Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen CVR nr.: 29942897 i det følgende samlet benævnt Sydtrafik, og [Navn - udfyldes af Sydtrafik inden kontraktindgåelse] [Adresse

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk

Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik. Juni 2014 KON TRAKT. midttrafik.dk Fælleskontrakt mellem busselskaberne og Midttrafik Juni 2014 KON TRAKT midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Side Fælles A-kontrakt for busselskaber hos Midttrafk... 3 1. Generelt... 3 2. Køreplanlægning...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet

Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet R A M M E A F T A L E version 1.1 Behandlet på Bus & Tog styregruppen 4. december 2007 Rammeaftale for Bus & Tog samarbejdet A. Formål og afgrænsning 1. Formålet med denne aftale er at opretholde og udbygge

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3.

Indholdsfortegnelse. Notatark. Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5. 2. Retsgrundlaget 5. 3. Notatark Sagsnr. 88.16.12-Ø54-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 25.2.2014 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om udbuddet... 3 Udbudsvilkår... 5 1. Udbudsmaterialet 5 2. Retsgrundlaget 5 3. Egnethed 5

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov

Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Fredericia Kommune udbyder buejagt i Nyskov Såfremt du ønsker at byde på jagten skal du kontakte undertegnede. Venlig hilsen Carsten Pedersen Natur & Miljø Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1

HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 HUR 19. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 6 side 1 Bilag 6 Betaling og regulering af satser mv 6.1 Betaling...2 6.2 Regulering af de månedlige satser...3 6.2.1 Acontoregulering...3 6.2.2 Efterregulering...4

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1)

Bekendtgørelse af lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang 1) LBK nr 291 af 22/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0001617 Senere ændringer

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere