KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE"

Transkript

1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST OMFANG IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE OPTION PÅ FORLÆNGELSE DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAG KONTAKTPERSON KOMMUNIKATION ENTREPRENØRS VIRKSOMHED KØRSELSOMFANG KØRSELSPLANLÆGNING KRAV TIL VOGNENE KØRSLENS UDFØRELSE KRAV TIL CHAUFFØRER UNDERENTREPRENØRER ENTREPRENØRENS ANSVAR FORSIKRING MILJØKRAV, HERUNDER ARBEJDSMILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR BETALING PRISREGULERING AFREGNING BOD OG ERSTATNING OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN DATASIKKERHED MISLIGHOLDELSE VOLDGIFT UNDERSKRIFT Sommer 2010 Side 2/18

3 1. Kontraktudkast Rammekontrakt om udførelse af personkørsel for Nærværende kontrakt er indgået mellem Egevangen 3B 2980 Kokkedal (i det følgende kaldet kunden) og... (i det følgende kaldet entreprenøren) Sommer 2010 Side 3/18

4 1 Omfang Nærværende rammekontrakt omfatter følgende: 2 Ikrafttræden og opsigelse Kontrakten løber fra den 1. oktober september 2014, hvor den udløber uden varsel. Kontrakten kan ikke opsiges af parterne i løbet af kontraktperioden. 3 Option på forlængelse Der er option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 x 2 år, dvs. frem til henholdsvis 30. september 2016 og 30. september Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til entreprenøren senest seks måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. Kontrakten kan i forlængelsesperioden opsiges af udbyder til udgangen af en måned med seks måneders varsel. 4 Definitioner Pris pr. besat time Ved pris pr. besat time forstås den pris, der betales for at få én times kørsel med passagerer under den specifikke delkontrakt udført. Der afregnes kun for faktisk forbrugt tid, dvs. pr. besat minut.. Der betales altså ikke for kørslen fra entreprenøren og frem til første opsamlingssted eller fra sidste afsætningssted og tilbage til entreprenøren. Der kan tilbydes en særskilt pris pr. besat time for forskellige køretøjskategorier, jf. bilag 3, Tilbudspriser. Der betales den samme pris pr. besat minut, uanset om der køres en eller flere besatte timer ad gangen og uanset antallet af passagerer og hjælpemidler, og prisen pr. besat time dækker opstartsgebyrer og ventetid for den enkelte køretøjskategori. Pris pr. belagt kilometer Ved pris pr. belagt kilometer forstås den pris, der betales for at få én kilometers kørsel med passagerer under den specifikke delaftale udført. Der betales altså ikke for kørslen fra entreprenøren og frem til første opsamlingssted eller fra sidste afsætningssted og tilbage til entreprenøren. Sommer 2010 Side 4/18

5 Der kan tilbydes en særskilt pris pr. belagt kilometer for forskellige køretøjskategorier, jf. bilag 3, Tilbudspriser. Der betales den samme pris pr. belagt kilometer, uanset om der køres en eller flere belagte kilometre ad gangen og uanset antallet af passagerer og hjælpemidler, og prisen pr. belagt kilometer dækker opstartsgebyrer og ventetid for den enkelte køretøjskategori. Pris pr. startgebyr Ved pris pr. startsgebyr forstås den pris, der betales for opstart af kørsel per tur. Pris pr. ventet minut Ved pris pr. ventet minut forstås den pris, der betales for ventetid, ved f.eks. afhentning af en borger ved hoveddøren. 5 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget mellem entreprenør og kunde er: 1. Kontrakten. 2. Tilbudspriser, Tilbudsark og kravspecifikation. 3. Det øvrige udbudsmateriale med bilag, herunder spørgsmål og svar offentliggjort fremsendt til tilbudsgiverne i forbindelse med informationsmødet og spørgerunden, samt eventuelle yderligere oplysninger, der er offentliggjort i løbet af udbudsforretningen. 4. Den vindende tilbudsgivers tilbud med bilag. Ovennævnte fire dele af kontraktgrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af kontraktgrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. Efterfølgende mødereferater, underskrevet af entreprenør og kunden, udgør tilsvarende en del af det samlede kontraktgrundlag. Entreprenøren skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører de udbudte former for kørsel. Entreprenøren skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. For aktie- og anpartsselskaber skal kunden i forbindelse med kontraktindgåelse have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskabet i kontraktperioden skal skriftligt meddeles kunden. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10% af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskabet til med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven. Sommer 2010 Side 5/18

6 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har kunden stedse krav på at få udleveret de gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal kunden have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan kunden kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for kunden for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er kunden berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske, senest en måned efter at kunden har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. 6 Kontaktperson Entreprenøren udpeger én kontaktperson, der med bindende virkning for leverandøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale. 7 Kommunikation Al kommunikation med kunden skal foregå på dansk. 8 Entreprenørs virksomhed Arbejdet ledes og kontrolleres af entreprenøren, som skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, kontrakten og øvrige anvisninger i udbudsmaterialet. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren under hensyntagen til gældende lovgivning på området, jf. dog stk. 3 og 4. Entreprenøren skal sikre, at de enkelte opgaver løses af fagligt kvalificeret personale. Entreprenørens personale skal undergive sig samme tavshedspligt som kommunens personale og må som følge deraf ikke drøfte borgerne med udenforstående. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets eventuelle ophør. De valgte entreprenører skal underskrive på vegne af deres personale. Dette sker ved underskrivelse af denne kontrakt. Entreprenøren og dennes ansatte skal være villige til at indgå i dialog med institutionerne under de enkelte delkontrakter. Herudover skal entreprenøren og dennes ansatte acceptere løbende at medvirke i en evaluering af kørslen, f.eks. ved besvarelse af spørgeskemaer m.m. Sommer 2010 Side 6/18

7 Entreprenøren og dennes ansatte aflønnes ikke særskilt i forbindelse med ovenstående. Kunden kan umiddelbart udelukke en chauffør for kørsel for kunden, hvis chaufføren ikke opfører sig i overensstemmelse med kontraktens 13, Krav til chaufføren, og dette flere gange har givet anledning til berettigede klager; hvis chaufførens opførsel har en karakter, der medfører, at kunden ikke kan have tillid til denne mere; eller hvis chaufføren overtræder almindelige regler om god skik og brug inden for branchen. Kunden kan ligeledes udelukke en chauffør for kørsel for kunden, hvis chaufføren ikke længere er kvalificeret til sit arbejde. Entreprenøren skal have en central med et hovednummer til brug for modtagelse af ændringer, aflysninger, tilmeldinger m.v. fra kundens institutioner. Centralen skal være bemandet, således at der ikke opstår uhensigtsmæssig ventetid for kunden ved henvendelse, og centralen skal kunne modtage såvel telefonopkald som s (eller anden elektronisk besked). 9 Kørselsomfang Kørselsomfanget for hver af de fire delaftaler er angivet i udbudsmaterialets afsnit 1.6. Der er tale om en rammekontrakt, og kørselsomfanget kan variere fra dag til dag. Der er ingen garanti for et mindste kørselsomfang. Omfanget afhænger af det til enhver tid eksisterende antal borgere, der benytter de omfattede institutioner. tager forbehold for kørselsomfanget af borgere fra andre kommuner end, da kommunerne selv bestemmer, hvordan de vil transportere deres borgere. Øvrige kommuner kan under de enkelte delkontrakter, med samme varsel som i 9, stk. 1, når som helst meddele, at de selv transporterer en, flere eller alle deres borgere, hvorved disse ikke længere er omfattet af nærværende delkontrakt. Entreprenøren skal være indstillet på, at der kan komme nye kørsler til de enkelte delkontrakter, og at kørslerne kan omfatte kørsel i andre kommuner end Fredensborg Kommune, hvis borgere herfra tilknyttes institutioner eller dagtilbud i. 10 Kørselsplanlægning Entreprenøren planlægger og fastlægger overordnet kørslen i samarbejde med kunden. Entreprenøren planlægger og fastlægger kørslen fra dag til dag. Kunden kan til enhver tid kræve at godkende kørslerne. Sommer 2010 Side 7/18

8 Entreprenøren vil modtage foreløbige kørselsbestillinger, hvoraf adresser og tidspunkter for afhentning hhv. afsætning af borgerne samt brugernes navne og adresser fremgår, hvor det er relevant. Desuden vil særlige oplysninger vedrørende den enkelte borger fremgå. Entreprenøren vil som udgangspunkt selv stå for at holde listen opdateret dagligt ved modtagelse af afmeldinger, aflysninger og flytninger, hvis ikke andet er nævnt i kravspecifikationen. Ved ikke-varige ændringer i kørselsbestillingerne, f.eks. sygemeldinger og aflysninger, kontakter den enkelte borger eller den enkelte borgers institution entreprenøren eller chaufføren telefonisk. Entreprenøren er forpligtet til straks eller inden turen begynder at kontakte chaufføren og meddele ændringer i kørselsbestillingerne. Afmelding af en borger skal kunne ske indtil en time før det planlagte afhentningstidspunkt af den pågældende borger, og afmeldingen skal medføre bortfald af betaling, hvis ikke andet er angivet til den enkelte delkontrakt i bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Derudover skal det være muligt at afmelde en borger direkte til chaufføren indtil det planlagte afhentningstidspunkt for at undgå unødige henvendelser på borgerens adresse. Afmelding, der sker mindre end en time før det planlagte afhentningstidspunkt, medfører dog ikke bortfald af betaling. Ved tilføjelser samt varige ændringer i kørselsbestillingerne, f.eks. flytninger, ind- og udmeldelser til dagtilbud m.v., kontakter den enkelte borgers institution entreprenøren skriftligt pr. (eller på anden måde elektronisk). Entreprenøren er forpligtet til at holde chaufførerne ajour om ændringer i kørselsbestillingerne. Tilføjelser og varige ændringer skal kunne efterkommes med forskelligt varsel på de enkelte delkontrakter, og varslerne er angivet i bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Kørslerne skal planlægges på den for økonomisk mest fordelagtige måde. 11 Krav til vognene De anvendte køretøjer skal være velegnede til at udføre de enkelte kørsler, dvs. bl.a. indrettet, så den enkelte borger kan færdes sikkert ind og ud af bussen, jf. Færdselsstyrelsens hjemmeside De anvendte køretøjer skal have en god standard, og de skal være rengjorte og velvedligeholdte. De anvendte vogne skal være forsynet med kontakt til bestillingscentral og mobiltelefon. Udstyret skal kunne håndteres håndfrit. Sommer 2010 Side 8/18

9 De anvendte vogne skal være røgfrie. Samtlige køretøjer skal være forsynet med godkendte sikkerhedsseler efter gældende lovgivning. Stk. 6 Ved kørsel af handicappede borgere skal de benyttede køretøjer være indrettet lovligt og forsvarligt under hensyn til den enkelte brugers handicap, f.eks. ved installering af specialseler, bundbespænding kombineret med rulleseler og lignende. Kørestolsbrugere skal være fastspændt med godkendt trepunktssele til passageren og godkendt firepunktsbespænding fra vognbunden til kørestolen. De anvendte køretøjer til handicapkørsel, der skal være forsynet med lift, skal kunne medtage kørestole. Lifte skal være motordrevne og være forsynet med afkørselsstop, værn mellem liftens bagkant og vognbunden samt skridsikre flader. De anvendte køretøjer til handicapkørsel skal kunne være forsynet med trappemaskine, der passer til alle kørestolstyper, hvis dette er nødvendigt for at udføre en kørsel. Stk. 7 Indkøb af trappemaskiner, specialseler samt autostole, der er nødvendige i begrænset omfang, er entreprenørens ansvar og udgift. Stk. 8 Kravene til køretøjernes størrelse, antal sæder og øvrige egenskaber under de enkelte delkontrakter kan fraviges, forstået på den måde, at kørslerne kan foretages i køretøjer, der har større kapacitet og bedre egenskaber end de angivne dog under hensyn til, at køretøjet kan anvendes på den enkelte kørsel i praksis. Priserne beregnes kun i forhold til den fra kommunens forespurgte kapacitet. Er det f.eks. angivet, at kørslerne skal foretages i almindelig bil, kan kørslen frit foretages i minibus med otte sæder, hvis dette kan lade sig gøre i praksis, men der må kun afregnes for i forhold til den forespurgte kørsel. 12 Kørslens udførelse Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre udefrakommende begivenheder, som entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte reservemateriel og/eller reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal kunden straks underrettes. Der skal være forbindelse til entreprenørens hovednummer inden for det tidsrum, hvor borgerne transporteres, og derudover minimum en halv time, før første borger afhentes, og en halv time, efter sidste borger er sat af. Sommer 2010 Side 9/18

10 Yderligere skal der være mulighed for kontakt på mobiltelefonen mellem chaufføren og kommunens institutioner ved akut behov, f.eks. akut ændring af adresselisten. Entreprenør og chauffører må ikke ændre kørslen og f.eks. aflevere/hente borgeren andre steder end de faste aftalte, uden at dette er aftalt med den pågældende institution eller den bevilgende myndighed. Der skal så vidt muligt anvendes samme chauffør på de enkelte ruter hver dag. Ligeledes skal tilbudsgiver tilsigte, at der er en fast afløser tilknyttet hver rute. Stk. 6 Borgerne er informeret om at være klar til afhentning på det aftalte afhentningstidspunkt, og chaufførerne skal derfor maksimalt vente to minutter hos hver borger, hvis ikke andet er angivet til den enkelte delkontrakt. Chaufføren skal dog ringe til institutionen, inden chaufføren kører fra stedet, hvis ikke borgeren er klar til afhentning efter to minutter. Chaufføren må påregne at skulle banke på hos enkelte borgere. Ud over de to minutters ventetid kan komme servicetid, f.eks. hjælp til at komme hen til bilen, til at komme om bord m.v. Stk. 7 Entreprenøren har pligt til at indberette væsentlige uregelmæssigheder og hændelser under driften til kunden, herunder afvigelser grundet forsinkelser, uheld m.v. Indberetningen skal ske en gang om måneden på det i bilag 6 viste indberetningsskema og skal være kunden i hænde senest den 10. i den efterfølgende måned. Da indberetningen kan indeholde personhenførbare oplysninger skal indsendelser ske elektronisk via krypterede/sikker . Jf. 24. Indberetningen skal indsendes elektronisk på og skal være opdelt efter delkontrakt og EAN-nummer. Stk. 8 Entreprenøren eller dennes chauffør har, uanset stk. 7, pligt til øjeblikkeligt at indberette væsentlige forsinkelser (på over ti minutter), uregelmæssigheder og utilsigtede hændelser (f.eks. slagsmål, sygdomsanfald eller lignende) til den relevante institution samme dag. Indberetningen skal efterfølgende på det månedlige indberetningsskema ske på det i bilag 6 viste indberetningsskema. Hvis episoden finder sted på hjemturen, underrettes pårørende også. Ligeledes er entreprenøren eller dennes chauffør forpligtet til øjeblikkeligt at indberette det til kunden, hvis chaufføren ikke kan finde borgeren på afhentningsstedet (forgæves tur). Stk. 9 Alle udgifter i forbindelse med rengøring af køretøjerne efter kørsel for påhviler entreprenøren. 0 Ved nedbrud eller lignende er entreprenøren selv forpligtet til at aftale med en anden vognmand om udførelse af kørslen. Anden vognmand opfattes ikke som underentreprenør, men entreprenøren har stadig det fulde ansvar for gennemførelse af kørslen, ligesom afregning sker til entreprenøren. 1 Entreprenører, der er kontraktholder på flere delkontrakter, kan lave samkørsel på tværs af delkontrakterne, når dette er hensigtsmæssigt for, hvis ikke andet er Sommer 2010 Side 10/18

11 angivet til den enkelte delkontrakt, jf. bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Samkørsel må dog kun ske efter aftale med de enkelte institutioner. 2 Entreprenøren er forpligtet til at køre ruterne på den mest fordelagtige måde for Fredensborg Kommune. 13 Krav til chauffører Chaufføren, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og korrekt betjening af brugerne og s personale. Entreprenøren skal til enhver tid kunne fremsende privat straffeattest og børneattest for alle chauffører til kommunens godkendelse, hvis dette kræves af kommunen. Kommunen er altid berettiget til at afvise chauffører, hvis private straffeattest og børneattest giver anledning til bemærkninger. Chaufføren, andet personale og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene, og at de chauffører, der anvendes til kørsel af handicappede, kender og overholder reglerne for transport af handicappede m.v., se branchevejledning for transport af kørestolsbrugere på Chauffører, der anvender trappemaskine og lift, skal være instrueret i at bruge disse på forsvarlig måde. Kunden kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskine og lift. Chaufføren skal bære et synligt identifikationskort, og chaufføren og dennes eventuelle medhjælpere skal altid ved første besøg hos borgeren, og på opfordring i øvrigt, vise billedlegitimation til borgeren eller dennes pårørende. Chaufføren skal endvidere bære uniform svarende til entreprenørens standard på området. Udgifter til anskaffelse af identifikationskort og uniform afholdes af entreprenøren. Stk. 6 Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort/gps. Vejledningsmateriale udarbejdet af kunde skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Stk. 7 Chaufføren må ikke have indtaget rusmidler eller lugte af alkohol i forbindelse med kørsel for entreprenøren. Sommer 2010 Side 11/18

12 Stk. 8 Chaufføren skal ved afhentning og aflevering af borgerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele. Stk. 9 Chaufførerne skal derudover yde den service over for borgerne, som fremgår af kørselsbestillingen. 0 Chaufføren er ansvarlig for, at borgerne sidder forsvarligt fastspændt i godkendte sikkerhedsseler. Specielt for kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for, at både kørestol og passager er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler, jf. 11, Krav til vognene. 14 Underentreprenører Entreprenøren er eneansvarlig over for kunden og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om buskørsel og lov om taxikørsel, ligesom tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres på samme måde som for medunderskrivende entreprenør. 15 Entreprenørens ansvar Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for personskade eller anden skade, herunder miljøskader samt hændelige skader, som opstår som følge af entreprenørens manglende overholdelse af nærværende kontrakt og det samlede udbudsmateriale for varetagelse af kørselsopgaver, eller som følge af entreprenørens eller dennes personales ansvarspådragende adfærd. Entreprenøren er ansvarlig for skade voldt på tredjemand og/eller dennes ejendom. Hvis der fremsættes eller pålægges kunden et erstatningsansvar for forhold, som entreprenøren er ansvarlig for i forhold til kunden, jf. nærværende kontrakt, er entreprenøren forpligtet til at overtage sagen og dække alle herunder kundens omkostninger forbundet herved. 16 Forsikring Entreprenøren er forpligtet til enhver tid at have det anvendte materiale behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Entreprenøren skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som entreprenøren måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under kontraktforholdet, herunder en eventuel forlængelse af kontrakten. Sommer 2010 Side 12/18

13 Entreprenøren skal under hele kontraktforholdet have tegnet forsikring for sit mandskab, herunder ansvars- og ulykkesforsikring. 17 Miljøkrav, herunder arbejdsmiljø Udbyder er for tiden i gang med at udarbejde en ambitiøs klima- og energihandlingsplan. Som led heri ønsker udbyder aktivt at nedsætte miljøbelastningen fra transport Endvidere ønsker udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udbyders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders leverandører af varer og tjenesteydelser. Kontrakthaver garanterer, at alt, hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt, opfylder den/de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På udbyders forlangende skal kontrakthaver, uden udgifter for udbyder, fremskaffe den dokumentation, udbyder måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. Køretøjer over kg. skal overholde normen EURO 4. Køretøjer under kg. skal overholde normen EURO 3 Entreprenøren er ifølge arbejdsmiljøloven, kap. 2, forpligtet til at organisere arbejdet med sikkerhed og sundhed. På forlangende skal entreprenøren over for kunden dokumentere, at arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå. Turene kan omfatte kørsel fra entrédør til entrédør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold. Det er entreprenørens ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes for chauffører og andet af entreprenørens personale. Ved arbejdsmiljøproblemer kan kunden kontaktes med henblik på dialog om løsning af problemet. Udgifter for at løse arbejdsmiljøproblemer påhviler entreprenøren. 18 Etik og socialt ansvar Nærværende kontrakt forudsætter, at entreprenøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Sommer 2010 Side 13/18

14 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105). Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111). Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182). Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at entreprenøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at entreprenøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er entreprenøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Entreprenørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 19 Betaling Der betales udelukkende for faktisk udført belagt kørsel enten pr. time, pr. kilometer, pr. startgebyr, pr. ventetid, hvis ikke andet er angivet i 10, Køreplanlægning. Ved beregning af betalingen tages der udgangspunkt i, at vognene starter ved første opsamlingssted og slutter ved sidste afsætningssted. Kørslen afregnes til de priser, der er angivet i tilbudsskemaerne for de enkelte delkontrakter, Bilag 3, Tilbudspriser. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen, jf Prisregulering Priserne, jf. 19, reguleres hver den 1. juli og 1. januar efter Danske Busvognmænds reguleringsindeks under betingelse af, at dette er baseret på nedenstående indeks fra Danmarks Statistik: Summarisk lønindeks for den private sektor Vægt 63% Sommer 2010 Side 14/18

15 Engrosprisindekset for autogasolie Vægt 6% Forbrugerprisindekset for reparation af eget transportmiddel Vægt 10% Engrosprisindekset for danske maskiner og værktøjer Vægt 11% Obligationsrente Vægt 11%. Der reguleres første gang den 1. januar Prisreguleringen baseres på udviklingen i reguleringsindekset i perioden fra 1. marts 2010 til 1. september Reguleringer skal meddeles s indkøbskontor, en måned før reguleringen skal træde i kraft. Indkøbskontoret skal acceptere reguleringen, inden den kan træde i kraft. 21 Afregning Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for at varetage hele administrationsopgaven i forbindelse med afregning af befordringen. Entreprenøren skal fremsende fakturaer elektronisk efter retningslinjerne i Lov om offentlig betaling. Der kan ikke opkræves gebyrer i forbindelse med elektronisk fakturering. Senest den 10. i den efterfølgende måned sender entreprenøren en samlet faktura, en opgørelse over afregnede ture for hele måneden samt indberetning, jf. 12, stk. 7 og 8 samt 22, stk. 5, til kunden. Fakturaer og opgørelser over afregnede ture skal kunne opdeles pr. konto, forvaltningsområde, institution og tidspunkt samt borgernes navn og adresse uden meromkostning for kunden, hvis dette er relevant. Dette aftales med institutionerne under den enkelte delkontrakt. Fakturaer skal sendes til enhedens valgte EAN-nr. er forpligtet til at oplyse EAN-nr. til entreprenøren. Der betales bagud, således at beløbet i stk. 2 udbetales 30 dage fra faktureringsdatoen. 22 Bod og erstatning Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, bortfalder entreprenørens ret til at kræve honorering for den pågældende kørsel. Kunden er endvidere berettiget til en bod på 500 kr. pr. uafhentet borger. Hvis entreprenørens afhentning af første passager på en tur forsinkes i mere end 15 minutter uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, og forsinkelsen ikke skyldes vejrlig eller uheld, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur. Sommer 2010 Side 15/18

16 Hvis entreprenørens afsætning af sidste passager på slutdestinationen forsinkes i mere end ti minutter uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, og forsinkelsen ikke skyldes vejrlig, uheld eller hændelser undervejs, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur. Hvis entreprenøren udfører en tur med manglende bespænding af kørestole og/eller passagerer, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur, der ikke udføres med korrekt bespænding. En måneds samlede bod, jf. stk. 1 til 4, modregnes i den følgende måneds afregning, jf. 21. Senest samtidig med fremsendelse af månedsfaktura fremsendes opgørelse over boden til godkendelse af kunden. Opgørelsen vedlægges den i bilag 6 anførte opgørelse. Stk. 6 Den i stk. 1-4 nævnte bod er ikke til hinder for, at kunden kan kræve erstatning for tab efter dansk rets almindelige regler herom, herunder bl.a. erstatning for tab, kunden påføres som følge af udeblevet eller forsinket kørsel. Som eksempel herpå kan nævnes opkrævning for bestilt, ikke-udført konsultation eller behandling og erstatningskøb af anden transport. 23 Overdragelse af kontrakten Entreprenøren kan med kundens accept overdrage sin kontrakt til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand opfylder alle formelle forpligtelser omfattet af nærværende kontrakt. 24 Datasikkerhed Entreprenøren skal oplyse kommunen om en sikker e-post adresse, således at persondata kan sendes signeret og krypteret i henhold til kravene i persondataloven og Fredensborg Kommunens informationssikkerhedspolitik. Entreprenøren er endvidere forpligtet til, at overholde de relevante bestemmelser i den til enhver tid gældende informationssikkerhedspolitik for n. Entreprenøren er forpligtet til at foretage anmelde til datatilsynet af behandlingen. det koster kr Misligholdelse Kunden kan opsige kontrakten med to ugers varsel, hvis entreprenøren gør sig skyldig i forhold, der giver anledning til at antage, at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. Sommer 2010 Side 16/18

17 Enhver af parterne har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse forstås bl.a. hyppige chaufførskift i de kontrakter, hvor det specifikt er angivet, at passagererne har behov for faste chauffører; nedværdigende behandling af passagerer eller pårørende; overtrædelse af kontraktens regler om rygning og indtagelse af alkohol og rusmidler; at entreprenøren går konkurs; standser sine betalinger; eller hvis entreprenøren, der driver enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, med kundens godkendelse, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afhændelse, afvikling eller overdragelse. Ved gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser, herunder gentagne forsinkelser eller udeblivelser, jf. 22, kan kunden efter skriftlig advarsel ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren. Såfremt entreprenørens tilladelse efter taxiloven eller busloven tilbagekaldes af Kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel. Ophævelse af kontrakten som følge af entreprenørens misligholdelse udløser udbetaling af entreprenørens bankgaranti til. 26 Voldgift Uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Østre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden, senest 14 dage efter at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Østre Landsret voldgiftsmanden. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. Sommer 2010 Side 17/18

18 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den andens omkostninger helt eller delvist. Stk. 6 Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse, efter 25, stk. 1 eller 5, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i denne paragraf nævnte voldgiftsret. Medmindre voldgiftsretten træffer en anden afgørelse, har en sådan indbringelse opsættende virkning. 27 Underskrift Denne kontrakt, som omfatter nærværende 27 paragraffer samt tilhørende bilag, er udfærdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf det ene beror hos entreprenøren og det andet hos kunden., den / Entreprenør, den / Sommer 2010 Side 18/18

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015

BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 BILAG D KONTRAKT OM HOVEDRAPPORT OG PRIORITERINGSKORT I TRIVSELSUNDERSØGELSE I BØRN OG UNGE 2015 1 KONTRAKT mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Børn og Unge HRKT, Ledelse og Organisation Grøndalsvej

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune.

Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud. og Ringsted kommune. Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere