KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE"

Transkript

1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST OMFANG IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE OPTION PÅ FORLÆNGELSE DEFINITIONER KONTRAKTGRUNDLAG KONTAKTPERSON KOMMUNIKATION ENTREPRENØRS VIRKSOMHED KØRSELSOMFANG KØRSELSPLANLÆGNING KRAV TIL VOGNENE KØRSLENS UDFØRELSE KRAV TIL CHAUFFØRER UNDERENTREPRENØRER ENTREPRENØRENS ANSVAR FORSIKRING MILJØKRAV, HERUNDER ARBEJDSMILJØ ETIK OG SOCIALT ANSVAR BETALING PRISREGULERING AFREGNING BOD OG ERSTATNING OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN DATASIKKERHED MISLIGHOLDELSE VOLDGIFT UNDERSKRIFT Sommer 2010 Side 2/18

3 1. Kontraktudkast Rammekontrakt om udførelse af personkørsel for Nærværende kontrakt er indgået mellem Egevangen 3B 2980 Kokkedal (i det følgende kaldet kunden) og... (i det følgende kaldet entreprenøren) Sommer 2010 Side 3/18

4 1 Omfang Nærværende rammekontrakt omfatter følgende: 2 Ikrafttræden og opsigelse Kontrakten løber fra den 1. oktober september 2014, hvor den udløber uden varsel. Kontrakten kan ikke opsiges af parterne i løbet af kontraktperioden. 3 Option på forlængelse Der er option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til 2 x 2 år, dvs. frem til henholdsvis 30. september 2016 og 30. september Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til entreprenøren senest seks måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. Kontrakten kan i forlængelsesperioden opsiges af udbyder til udgangen af en måned med seks måneders varsel. 4 Definitioner Pris pr. besat time Ved pris pr. besat time forstås den pris, der betales for at få én times kørsel med passagerer under den specifikke delkontrakt udført. Der afregnes kun for faktisk forbrugt tid, dvs. pr. besat minut.. Der betales altså ikke for kørslen fra entreprenøren og frem til første opsamlingssted eller fra sidste afsætningssted og tilbage til entreprenøren. Der kan tilbydes en særskilt pris pr. besat time for forskellige køretøjskategorier, jf. bilag 3, Tilbudspriser. Der betales den samme pris pr. besat minut, uanset om der køres en eller flere besatte timer ad gangen og uanset antallet af passagerer og hjælpemidler, og prisen pr. besat time dækker opstartsgebyrer og ventetid for den enkelte køretøjskategori. Pris pr. belagt kilometer Ved pris pr. belagt kilometer forstås den pris, der betales for at få én kilometers kørsel med passagerer under den specifikke delaftale udført. Der betales altså ikke for kørslen fra entreprenøren og frem til første opsamlingssted eller fra sidste afsætningssted og tilbage til entreprenøren. Sommer 2010 Side 4/18

5 Der kan tilbydes en særskilt pris pr. belagt kilometer for forskellige køretøjskategorier, jf. bilag 3, Tilbudspriser. Der betales den samme pris pr. belagt kilometer, uanset om der køres en eller flere belagte kilometre ad gangen og uanset antallet af passagerer og hjælpemidler, og prisen pr. belagt kilometer dækker opstartsgebyrer og ventetid for den enkelte køretøjskategori. Pris pr. startgebyr Ved pris pr. startsgebyr forstås den pris, der betales for opstart af kørsel per tur. Pris pr. ventet minut Ved pris pr. ventet minut forstås den pris, der betales for ventetid, ved f.eks. afhentning af en borger ved hoveddøren. 5 Kontraktgrundlag Kontraktgrundlaget mellem entreprenør og kunde er: 1. Kontrakten. 2. Tilbudspriser, Tilbudsark og kravspecifikation. 3. Det øvrige udbudsmateriale med bilag, herunder spørgsmål og svar offentliggjort fremsendt til tilbudsgiverne i forbindelse med informationsmødet og spørgerunden, samt eventuelle yderligere oplysninger, der er offentliggjort i løbet af udbudsforretningen. 4. Den vindende tilbudsgivers tilbud med bilag. Ovennævnte fire dele af kontraktgrundlaget er angivet i prioriteret rækkefølge, således at en højere prioritet ved fortolkning af kontraktgrundlaget har forrang frem for en lavere prioritet. Efterfølgende mødereferater, underskrevet af entreprenør og kunden, udgør tilsvarende en del af det samlede kontraktgrundlag. Entreprenøren skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører de udbudte former for kørsel. Entreprenøren skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. Kontrakten kan indgås med en enkeltperson, et selskab eller en anden juridisk person. For aktie- og anpartsselskaber skal kunden i forbindelse med kontraktindgåelse have oplysning om ejerforholdet. Ændringer i ejerforholdet i aktie- eller anpartsselskabet i kontraktperioden skal skriftligt meddeles kunden. Aktie- eller anpartsbesiddelser på under 10% af aktie- eller anpartskapitalen skal dog ikke oplyses, medmindre en sådan aktie- eller anpartspost giver adgang til bestemmende indflydelse i selskabet. På anmodning skal selskabet indsende regnskabet til med en detaljeringsgrad og informationsværdi svarende til kravene i aktieselskabsloven. Sommer 2010 Side 5/18

6 Hvis entreprenøren er organiseret som en forening, har kunden stedse krav på at få udleveret de gældende vedtægter samt dokumenteret oplysninger om foreningens kapitalgrundlag og drift, f.eks. i form af seneste regnskab, revideret af registreret eller statsautoriseret revisor, samt budgettet for indeværende og eventuelt kommende regnskabsår. På anmodning skal kunden have fremsendt regnskab. Hvis kapital- eller organisationsforholdene tilsiger det, kan kunden kræve, at de vognmænd, der er medlemmer af foreningen, og som deltager i kørslen under nærværende kontrakt, skal hæfte direkte over for kunden for misligholdelse og andre forhold i forbindelse med deres egen kørsel. Hvis der i aktie- eller anpartsselskaber sker ændringer i ejerforholdet til bestemmende andele i kapitalen, er kunden berettiget til at opsige kontrakten med tre måneders varsel, hvis vægtige grunde taler herfor. Opsigelsen skal i givet fald ske, senest en måned efter at kunden har modtaget meddelelse om ændringen i ejerforholdet. 6 Kontaktperson Entreprenøren udpeger én kontaktperson, der med bindende virkning for leverandøren kan indgå alle aftaler vedrørende den løbende opfyldelse af kontrakten. Kontaktpersonen skal beherske det danske sprog i skrift og tale. 7 Kommunikation Al kommunikation med kunden skal foregå på dansk. 8 Entreprenørs virksomhed Arbejdet ledes og kontrolleres af entreprenøren, som skal sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, kontrakten og øvrige anvisninger i udbudsmaterialet. Ethvert personaleanliggende afgøres af entreprenøren under hensyntagen til gældende lovgivning på området, jf. dog stk. 3 og 4. Entreprenøren skal sikre, at de enkelte opgaver løses af fagligt kvalificeret personale. Entreprenørens personale skal undergive sig samme tavshedspligt som kommunens personale og må som følge deraf ikke drøfte borgerne med udenforstående. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdets eventuelle ophør. De valgte entreprenører skal underskrive på vegne af deres personale. Dette sker ved underskrivelse af denne kontrakt. Entreprenøren og dennes ansatte skal være villige til at indgå i dialog med institutionerne under de enkelte delkontrakter. Herudover skal entreprenøren og dennes ansatte acceptere løbende at medvirke i en evaluering af kørslen, f.eks. ved besvarelse af spørgeskemaer m.m. Sommer 2010 Side 6/18

7 Entreprenøren og dennes ansatte aflønnes ikke særskilt i forbindelse med ovenstående. Kunden kan umiddelbart udelukke en chauffør for kørsel for kunden, hvis chaufføren ikke opfører sig i overensstemmelse med kontraktens 13, Krav til chaufføren, og dette flere gange har givet anledning til berettigede klager; hvis chaufførens opførsel har en karakter, der medfører, at kunden ikke kan have tillid til denne mere; eller hvis chaufføren overtræder almindelige regler om god skik og brug inden for branchen. Kunden kan ligeledes udelukke en chauffør for kørsel for kunden, hvis chaufføren ikke længere er kvalificeret til sit arbejde. Entreprenøren skal have en central med et hovednummer til brug for modtagelse af ændringer, aflysninger, tilmeldinger m.v. fra kundens institutioner. Centralen skal være bemandet, således at der ikke opstår uhensigtsmæssig ventetid for kunden ved henvendelse, og centralen skal kunne modtage såvel telefonopkald som s (eller anden elektronisk besked). 9 Kørselsomfang Kørselsomfanget for hver af de fire delaftaler er angivet i udbudsmaterialets afsnit 1.6. Der er tale om en rammekontrakt, og kørselsomfanget kan variere fra dag til dag. Der er ingen garanti for et mindste kørselsomfang. Omfanget afhænger af det til enhver tid eksisterende antal borgere, der benytter de omfattede institutioner. tager forbehold for kørselsomfanget af borgere fra andre kommuner end, da kommunerne selv bestemmer, hvordan de vil transportere deres borgere. Øvrige kommuner kan under de enkelte delkontrakter, med samme varsel som i 9, stk. 1, når som helst meddele, at de selv transporterer en, flere eller alle deres borgere, hvorved disse ikke længere er omfattet af nærværende delkontrakt. Entreprenøren skal være indstillet på, at der kan komme nye kørsler til de enkelte delkontrakter, og at kørslerne kan omfatte kørsel i andre kommuner end Fredensborg Kommune, hvis borgere herfra tilknyttes institutioner eller dagtilbud i. 10 Kørselsplanlægning Entreprenøren planlægger og fastlægger overordnet kørslen i samarbejde med kunden. Entreprenøren planlægger og fastlægger kørslen fra dag til dag. Kunden kan til enhver tid kræve at godkende kørslerne. Sommer 2010 Side 7/18

8 Entreprenøren vil modtage foreløbige kørselsbestillinger, hvoraf adresser og tidspunkter for afhentning hhv. afsætning af borgerne samt brugernes navne og adresser fremgår, hvor det er relevant. Desuden vil særlige oplysninger vedrørende den enkelte borger fremgå. Entreprenøren vil som udgangspunkt selv stå for at holde listen opdateret dagligt ved modtagelse af afmeldinger, aflysninger og flytninger, hvis ikke andet er nævnt i kravspecifikationen. Ved ikke-varige ændringer i kørselsbestillingerne, f.eks. sygemeldinger og aflysninger, kontakter den enkelte borger eller den enkelte borgers institution entreprenøren eller chaufføren telefonisk. Entreprenøren er forpligtet til straks eller inden turen begynder at kontakte chaufføren og meddele ændringer i kørselsbestillingerne. Afmelding af en borger skal kunne ske indtil en time før det planlagte afhentningstidspunkt af den pågældende borger, og afmeldingen skal medføre bortfald af betaling, hvis ikke andet er angivet til den enkelte delkontrakt i bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Derudover skal det være muligt at afmelde en borger direkte til chaufføren indtil det planlagte afhentningstidspunkt for at undgå unødige henvendelser på borgerens adresse. Afmelding, der sker mindre end en time før det planlagte afhentningstidspunkt, medfører dog ikke bortfald af betaling. Ved tilføjelser samt varige ændringer i kørselsbestillingerne, f.eks. flytninger, ind- og udmeldelser til dagtilbud m.v., kontakter den enkelte borgers institution entreprenøren skriftligt pr. (eller på anden måde elektronisk). Entreprenøren er forpligtet til at holde chaufførerne ajour om ændringer i kørselsbestillingerne. Tilføjelser og varige ændringer skal kunne efterkommes med forskelligt varsel på de enkelte delkontrakter, og varslerne er angivet i bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Kørslerne skal planlægges på den for økonomisk mest fordelagtige måde. 11 Krav til vognene De anvendte køretøjer skal være velegnede til at udføre de enkelte kørsler, dvs. bl.a. indrettet, så den enkelte borger kan færdes sikkert ind og ud af bussen, jf. Færdselsstyrelsens hjemmeside De anvendte køretøjer skal have en god standard, og de skal være rengjorte og velvedligeholdte. De anvendte vogne skal være forsynet med kontakt til bestillingscentral og mobiltelefon. Udstyret skal kunne håndteres håndfrit. Sommer 2010 Side 8/18

9 De anvendte vogne skal være røgfrie. Samtlige køretøjer skal være forsynet med godkendte sikkerhedsseler efter gældende lovgivning. Stk. 6 Ved kørsel af handicappede borgere skal de benyttede køretøjer være indrettet lovligt og forsvarligt under hensyn til den enkelte brugers handicap, f.eks. ved installering af specialseler, bundbespænding kombineret med rulleseler og lignende. Kørestolsbrugere skal være fastspændt med godkendt trepunktssele til passageren og godkendt firepunktsbespænding fra vognbunden til kørestolen. De anvendte køretøjer til handicapkørsel, der skal være forsynet med lift, skal kunne medtage kørestole. Lifte skal være motordrevne og være forsynet med afkørselsstop, værn mellem liftens bagkant og vognbunden samt skridsikre flader. De anvendte køretøjer til handicapkørsel skal kunne være forsynet med trappemaskine, der passer til alle kørestolstyper, hvis dette er nødvendigt for at udføre en kørsel. Stk. 7 Indkøb af trappemaskiner, specialseler samt autostole, der er nødvendige i begrænset omfang, er entreprenørens ansvar og udgift. Stk. 8 Kravene til køretøjernes størrelse, antal sæder og øvrige egenskaber under de enkelte delkontrakter kan fraviges, forstået på den måde, at kørslerne kan foretages i køretøjer, der har større kapacitet og bedre egenskaber end de angivne dog under hensyn til, at køretøjet kan anvendes på den enkelte kørsel i praksis. Priserne beregnes kun i forhold til den fra kommunens forespurgte kapacitet. Er det f.eks. angivet, at kørslerne skal foretages i almindelig bil, kan kørslen frit foretages i minibus med otte sæder, hvis dette kan lade sig gøre i praksis, men der må kun afregnes for i forhold til den forespurgte kørsel. 12 Kørslens udførelse Entreprenøren er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre udefrakommende begivenheder, som entreprenøren ikke kan afværge eller afhjælpe, hindrer dette. Ved driftsstop, sygdom eller lignende skal entreprenøren straks indsætte reservemateriel og/eller reservechauffører eller træffe aftale med anden trafikudøver om kørslens gennemførelse. Hvis dette ikke er muligt, skal kunden straks underrettes. Der skal være forbindelse til entreprenørens hovednummer inden for det tidsrum, hvor borgerne transporteres, og derudover minimum en halv time, før første borger afhentes, og en halv time, efter sidste borger er sat af. Sommer 2010 Side 9/18

10 Yderligere skal der være mulighed for kontakt på mobiltelefonen mellem chaufføren og kommunens institutioner ved akut behov, f.eks. akut ændring af adresselisten. Entreprenør og chauffører må ikke ændre kørslen og f.eks. aflevere/hente borgeren andre steder end de faste aftalte, uden at dette er aftalt med den pågældende institution eller den bevilgende myndighed. Der skal så vidt muligt anvendes samme chauffør på de enkelte ruter hver dag. Ligeledes skal tilbudsgiver tilsigte, at der er en fast afløser tilknyttet hver rute. Stk. 6 Borgerne er informeret om at være klar til afhentning på det aftalte afhentningstidspunkt, og chaufførerne skal derfor maksimalt vente to minutter hos hver borger, hvis ikke andet er angivet til den enkelte delkontrakt. Chaufføren skal dog ringe til institutionen, inden chaufføren kører fra stedet, hvis ikke borgeren er klar til afhentning efter to minutter. Chaufføren må påregne at skulle banke på hos enkelte borgere. Ud over de to minutters ventetid kan komme servicetid, f.eks. hjælp til at komme hen til bilen, til at komme om bord m.v. Stk. 7 Entreprenøren har pligt til at indberette væsentlige uregelmæssigheder og hændelser under driften til kunden, herunder afvigelser grundet forsinkelser, uheld m.v. Indberetningen skal ske en gang om måneden på det i bilag 6 viste indberetningsskema og skal være kunden i hænde senest den 10. i den efterfølgende måned. Da indberetningen kan indeholde personhenførbare oplysninger skal indsendelser ske elektronisk via krypterede/sikker . Jf. 24. Indberetningen skal indsendes elektronisk på og skal være opdelt efter delkontrakt og EAN-nummer. Stk. 8 Entreprenøren eller dennes chauffør har, uanset stk. 7, pligt til øjeblikkeligt at indberette væsentlige forsinkelser (på over ti minutter), uregelmæssigheder og utilsigtede hændelser (f.eks. slagsmål, sygdomsanfald eller lignende) til den relevante institution samme dag. Indberetningen skal efterfølgende på det månedlige indberetningsskema ske på det i bilag 6 viste indberetningsskema. Hvis episoden finder sted på hjemturen, underrettes pårørende også. Ligeledes er entreprenøren eller dennes chauffør forpligtet til øjeblikkeligt at indberette det til kunden, hvis chaufføren ikke kan finde borgeren på afhentningsstedet (forgæves tur). Stk. 9 Alle udgifter i forbindelse med rengøring af køretøjerne efter kørsel for påhviler entreprenøren. 0 Ved nedbrud eller lignende er entreprenøren selv forpligtet til at aftale med en anden vognmand om udførelse af kørslen. Anden vognmand opfattes ikke som underentreprenør, men entreprenøren har stadig det fulde ansvar for gennemførelse af kørslen, ligesom afregning sker til entreprenøren. 1 Entreprenører, der er kontraktholder på flere delkontrakter, kan lave samkørsel på tværs af delkontrakterne, når dette er hensigtsmæssigt for, hvis ikke andet er Sommer 2010 Side 10/18

11 angivet til den enkelte delkontrakt, jf. bilag 2, Tilbudsark og kravspecifikation. Samkørsel må dog kun ske efter aftale med de enkelte institutioner. 2 Entreprenøren er forpligtet til at køre ruterne på den mest fordelagtige måde for Fredensborg Kommune. 13 Krav til chauffører Chaufføren, andet personale og entreprenøren skal yde en venlig og korrekt betjening af brugerne og s personale. Entreprenøren skal til enhver tid kunne fremsende privat straffeattest og børneattest for alle chauffører til kommunens godkendelse, hvis dette kræves af kommunen. Kommunen er altid berettiget til at afvise chauffører, hvis private straffeattest og børneattest giver anledning til bemærkninger. Chaufføren, andet personale og entreprenøren skal beherske det danske sprog i skrift og tale. Entreprenøren er ansvarlig for, at de chauffører, der anvendes til kørslen, er i stand til at betjene det udstyr, der findes i vognene, og at de chauffører, der anvendes til kørsel af handicappede, kender og overholder reglerne for transport af handicappede m.v., se branchevejledning for transport af kørestolsbrugere på Chauffører, der anvender trappemaskine og lift, skal være instrueret i at bruge disse på forsvarlig måde. Kunden kan kræve dokumentation for uddannelse og erfaring hos chauffører, der anvender trappemaskine og lift. Chaufføren skal bære et synligt identifikationskort, og chaufføren og dennes eventuelle medhjælpere skal altid ved første besøg hos borgeren, og på opfordring i øvrigt, vise billedlegitimation til borgeren eller dennes pårørende. Chaufføren skal endvidere bære uniform svarende til entreprenørens standard på området. Udgifter til anskaffelse af identifikationskort og uniform afholdes af entreprenøren. Stk. 6 Entreprenøren er ansvarlig for, at chaufførerne har det nødvendige geografiske kendskab og de nødvendige opslagskort/gps. Vejledningsmateriale udarbejdet af kunde skal være tilgængeligt for og kendt af chaufførerne. Stk. 7 Chaufføren må ikke have indtaget rusmidler eller lugte af alkohol i forbindelse med kørsel for entreprenøren. Sommer 2010 Side 11/18

12 Stk. 8 Chaufføren skal ved afhentning og aflevering af borgerne hjælpe disse ind og ud af vognen sammen med vedkommendes ejendele. Stk. 9 Chaufførerne skal derudover yde den service over for borgerne, som fremgår af kørselsbestillingen. 0 Chaufføren er ansvarlig for, at borgerne sidder forsvarligt fastspændt i godkendte sikkerhedsseler. Specielt for kørestolsbrugere skal chaufføren sørge for, at både kørestol og passager er forsvarligt fastspændt i henhold til gældende regler, jf. 11, Krav til vognene. 14 Underentreprenører Entreprenøren er eneansvarlig over for kunden og har det fulde ansvar for den kørsel, der udføres af underentreprenører. Underentreprenører skal opfylde kvalifikationerne i lov om buskørsel og lov om taxikørsel, ligesom tilladelse efter lov om buskørsel eller taxibevilling skal dokumenteres på samme måde som for medunderskrivende entreprenør. 15 Entreprenørens ansvar Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for personskade eller anden skade, herunder miljøskader samt hændelige skader, som opstår som følge af entreprenørens manglende overholdelse af nærværende kontrakt og det samlede udbudsmateriale for varetagelse af kørselsopgaver, eller som følge af entreprenørens eller dennes personales ansvarspådragende adfærd. Entreprenøren er ansvarlig for skade voldt på tredjemand og/eller dennes ejendom. Hvis der fremsættes eller pålægges kunden et erstatningsansvar for forhold, som entreprenøren er ansvarlig for i forhold til kunden, jf. nærværende kontrakt, er entreprenøren forpligtet til at overtage sagen og dække alle herunder kundens omkostninger forbundet herved. 16 Forsikring Entreprenøren er forpligtet til enhver tid at have det anvendte materiale behørigt ansvarsforsikret i overensstemmelse med reglerne for erhvervsmæssig transport. Entreprenøren skal tegne tilstrækkelig forsikring i anerkendt forsikringsselskab til fuld dækning af enhver skade, som entreprenøren måtte have ansvaret for. Forsikringen skal være gældende for forhold opstået under kontraktforholdet, herunder en eventuel forlængelse af kontrakten. Sommer 2010 Side 12/18

13 Entreprenøren skal under hele kontraktforholdet have tegnet forsikring for sit mandskab, herunder ansvars- og ulykkesforsikring. 17 Miljøkrav, herunder arbejdsmiljø Udbyder er for tiden i gang med at udarbejde en ambitiøs klima- og energihandlingsplan. Som led heri ønsker udbyder aktivt at nedsætte miljøbelastningen fra transport Endvidere ønsker udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udbyders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders leverandører af varer og tjenesteydelser. Kontrakthaver garanterer, at alt, hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt, opfylder den/de til enhver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. På udbyders forlangende skal kontrakthaver, uden udgifter for udbyder, fremskaffe den dokumentation, udbyder måtte ønske omkring et produkt, til brug for deres miljøvurdering af produktet. Køretøjer over kg. skal overholde normen EURO 4. Køretøjer under kg. skal overholde normen EURO 3 Entreprenøren er ifølge arbejdsmiljøloven, kap. 2, forpligtet til at organisere arbejdet med sikkerhed og sundhed. På forlangende skal entreprenøren over for kunden dokumentere, at arbejdsmiljølovens bestemmelser overholdes. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at brugerne kan have handicap af såvel psykisk som fysisk art, hvorfor chaufførerne bør forberedes bedst muligt herpå. Turene kan omfatte kørsel fra entrédør til entrédør, herunder også til steder med vanskelige adgangsforhold. Det er entreprenørens ansvar, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes for chauffører og andet af entreprenørens personale. Ved arbejdsmiljøproblemer kan kunden kontaktes med henblik på dialog om løsning af problemet. Udgifter for at løse arbejdsmiljøproblemer påhviler entreprenøren. 18 Etik og socialt ansvar Nærværende kontrakt forudsætter, at entreprenøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Sommer 2010 Side 13/18

14 Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105). Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111). Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182). Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at entreprenøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN's menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at entreprenøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er entreprenøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Entreprenørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 19 Betaling Der betales udelukkende for faktisk udført belagt kørsel enten pr. time, pr. kilometer, pr. startgebyr, pr. ventetid, hvis ikke andet er angivet i 10, Køreplanlægning. Ved beregning af betalingen tages der udgangspunkt i, at vognene starter ved første opsamlingssted og slutter ved sidste afsætningssted. Kørslen afregnes til de priser, der er angivet i tilbudsskemaerne for de enkelte delkontrakter, Bilag 3, Tilbudspriser. Parterne er berettiget og forpligtet til at forhandle om betalingens størrelse, hvis omkostningsudviklingen på grund af ny lovgivning afviger væsentligt fra reguleringen, jf Prisregulering Priserne, jf. 19, reguleres hver den 1. juli og 1. januar efter Danske Busvognmænds reguleringsindeks under betingelse af, at dette er baseret på nedenstående indeks fra Danmarks Statistik: Summarisk lønindeks for den private sektor Vægt 63% Sommer 2010 Side 14/18

15 Engrosprisindekset for autogasolie Vægt 6% Forbrugerprisindekset for reparation af eget transportmiddel Vægt 10% Engrosprisindekset for danske maskiner og værktøjer Vægt 11% Obligationsrente Vægt 11%. Der reguleres første gang den 1. januar Prisreguleringen baseres på udviklingen i reguleringsindekset i perioden fra 1. marts 2010 til 1. september Reguleringer skal meddeles s indkøbskontor, en måned før reguleringen skal træde i kraft. Indkøbskontoret skal acceptere reguleringen, inden den kan træde i kraft. 21 Afregning Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for at varetage hele administrationsopgaven i forbindelse med afregning af befordringen. Entreprenøren skal fremsende fakturaer elektronisk efter retningslinjerne i Lov om offentlig betaling. Der kan ikke opkræves gebyrer i forbindelse med elektronisk fakturering. Senest den 10. i den efterfølgende måned sender entreprenøren en samlet faktura, en opgørelse over afregnede ture for hele måneden samt indberetning, jf. 12, stk. 7 og 8 samt 22, stk. 5, til kunden. Fakturaer og opgørelser over afregnede ture skal kunne opdeles pr. konto, forvaltningsområde, institution og tidspunkt samt borgernes navn og adresse uden meromkostning for kunden, hvis dette er relevant. Dette aftales med institutionerne under den enkelte delkontrakt. Fakturaer skal sendes til enhedens valgte EAN-nr. er forpligtet til at oplyse EAN-nr. til entreprenøren. Der betales bagud, således at beløbet i stk. 2 udbetales 30 dage fra faktureringsdatoen. 22 Bod og erstatning Hvis entreprenøren undlader at udføre en aftalt kørsel uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, bortfalder entreprenørens ret til at kræve honorering for den pågældende kørsel. Kunden er endvidere berettiget til en bod på 500 kr. pr. uafhentet borger. Hvis entreprenørens afhentning af første passager på en tur forsinkes i mere end 15 minutter uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, og forsinkelsen ikke skyldes vejrlig eller uheld, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur. Sommer 2010 Side 15/18

16 Hvis entreprenørens afsætning af sidste passager på slutdestinationen forsinkes i mere end ti minutter uden forudgående underretning og accept fra den institution, som kørslen udføres for, og forsinkelsen ikke skyldes vejrlig, uheld eller hændelser undervejs, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur. Hvis entreprenøren udfører en tur med manglende bespænding af kørestole og/eller passagerer, er kunden berettiget til en bod på 500 kr. pr. tur, der ikke udføres med korrekt bespænding. En måneds samlede bod, jf. stk. 1 til 4, modregnes i den følgende måneds afregning, jf. 21. Senest samtidig med fremsendelse af månedsfaktura fremsendes opgørelse over boden til godkendelse af kunden. Opgørelsen vedlægges den i bilag 6 anførte opgørelse. Stk. 6 Den i stk. 1-4 nævnte bod er ikke til hinder for, at kunden kan kræve erstatning for tab efter dansk rets almindelige regler herom, herunder bl.a. erstatning for tab, kunden påføres som følge af udeblevet eller forsinket kørsel. Som eksempel herpå kan nævnes opkrævning for bestilt, ikke-udført konsultation eller behandling og erstatningskøb af anden transport. 23 Overdragelse af kontrakten Entreprenøren kan med kundens accept overdrage sin kontrakt til tredjemand, under forudsætning af, at tredjemand opfylder alle formelle forpligtelser omfattet af nærværende kontrakt. 24 Datasikkerhed Entreprenøren skal oplyse kommunen om en sikker e-post adresse, således at persondata kan sendes signeret og krypteret i henhold til kravene i persondataloven og Fredensborg Kommunens informationssikkerhedspolitik. Entreprenøren er endvidere forpligtet til, at overholde de relevante bestemmelser i den til enhver tid gældende informationssikkerhedspolitik for n. Entreprenøren er forpligtet til at foretage anmelde til datatilsynet af behandlingen. det koster kr Misligholdelse Kunden kan opsige kontrakten med to ugers varsel, hvis entreprenøren gør sig skyldig i forhold, der giver anledning til at antage, at entreprenøren ikke fremover vil udføre kørslen på forsvarlig måde. Sommer 2010 Side 16/18

17 Enhver af parterne har ret til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse. Som væsentlig misligholdelse forstås bl.a. hyppige chaufførskift i de kontrakter, hvor det specifikt er angivet, at passagererne har behov for faste chauffører; nedværdigende behandling af passagerer eller pårørende; overtrædelse af kontraktens regler om rygning og indtagelse af alkohol og rusmidler; at entreprenøren går konkurs; standser sine betalinger; eller hvis entreprenøren, der driver enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, og hans bo behandles som et gældsfragåelsesbo. Dødsboet, konkursboet eller den, der i øvrigt handler på entreprenørens vegne, kan dog, med kundens godkendelse, midlertidigt indtræde i kontraktforholdet med henblik på virksomhedens afhændelse, afvikling eller overdragelse. Ved gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser, herunder gentagne forsinkelser eller udeblivelser, jf. 22, kan kunden efter skriftlig advarsel ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning for entreprenøren. Såfremt entreprenørens tilladelse efter taxiloven eller busloven tilbagekaldes af Kommunalbestyrelsen eller Færdselsstyrelsen, ophæves kontrakten i sin helhed uden varsel. Ophævelse af kontrakten som følge af entreprenørens misligholdelse udløser udbetaling af entreprenørens bankgaranti til. 26 Voldgift Uoverensstemmelse mellem parterne, der ikke kan bilægges ved forhandling, kan af hver af parterne begæres afgjort ved voldgift efter dansk ret. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Formanden udpeges på begæring af én af parterne af præsidenten for Østre Landsret. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand. Voldgiftsmændene skal udpeges og anmeldes til formanden, senest 14 dage efter at denne er udpeget. Foreligger en sådan anmeldelse ikke, vælger præsidenten for Østre Landsret voldgiftsmanden. Voldgiftsretten fastlægger selv proceduren for behandlingen af den enkelte sag. Sagen skal dog optages til kendelse så vidt muligt senest 12 uger efter rettens nedsættelse. Sommer 2010 Side 17/18

18 Voldgiftsretten kan på én af parternes begæring indhente fornødne sagkyndige erklæringer. Voldgiftsretten fastsætter selv sit honorar og tager stilling til, hvordan dette skal fordeles mellem parterne. Voldgiftsretten kan derudover pålægge den ene part at svare den andens omkostninger helt eller delvist. Stk. 6 Entreprenøren kan inden to uger efter modtagelse af en opsigelse, efter 25, stk. 1 eller 5, stk. 5, indbringe opsigelsen for den i denne paragraf nævnte voldgiftsret. Medmindre voldgiftsretten træffer en anden afgørelse, har en sådan indbringelse opsættende virkning. 27 Underskrift Denne kontrakt, som omfatter nærværende 27 paragraffer samt tilhørende bilag, er udfærdiget og underskrevet i to eksemplarer, hvoraf det ene beror hos entreprenøren og det andet hos kunden., den / Entreprenør, den / Sommer 2010 Side 18/18

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere