K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod"

Transkript

1 Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 4 og 3 (2003-loven), klaget over henholdsvis revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR-nr , og registreret revisor Lars Ulrich Aamand. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Lars Ulrich Aamand blev beskikket som registreret revisor den 17. oktober 1991, men samme dag deponerede beskikkelsen, som derefter har været genudleveret siden den 26. januar Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr , har været tilmeldt Revireg siden den 31. oktober 2005, og registreret revisor Lars Ulrich Aamand har fra samme dato været tilmeldt denne virksomhed i Revireg. Registreret revisor Lars Ulrich Aamand er tidligere ved Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 59/2007-R) pålagt en bøde på kr. Han blev fundet skyldig i overtrædelse af god 1

2 revisorskik dels ved i forbindelse med vurderingsberetningen ved stiftelsen af et selskab at have afgivet erklæring om stiftelsen på et reelt ikke eksisterende kapitalgrundlag, dels ved at have meddelt blank revisionspåtegning på selskabets første årsregnskab, skønt dette var fundamentalt forkert. Sagen angår, om revisionsvirksomheden havde taget et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem i brug, samt om der var mangler ved det erklæringsarbejde, som revisor havde udført. Sagsfremstilling: Registreret revisor Lars Ulrich Aamand er indehaver af den medindklagede revisionsvirksomhed Registreret Revisor Lars Aamand, som er en personligt drevet enkeltmandsvirksomhed med revisoren som eneste medarbejder og ét kontorsted. Størrelsen af revisionsvirksomhedens klientportefølje og omsætning er oplyst over for nævnet, men er udeladt her. Revisortilsynet udtog i 2007 for første gang revisionsvirksomheden til kvalitetskontrol, og kvalitetskontrollanten afgav den 14. november 2007 følgende erklæring: Forbehold Ved gennemlæsning af konkrete erklæringsopgaver har jeg konstateret, at det beskrevne kvalitetsstyringssystem generelt ikke anvendes fuldt ud, idet erklæringsbekendtgørelsen ikke er overholdt i forbindelse med afgivelse af erklæringer i årsrapporter for selskaber, endvidere er det min opfattelse at selskabet mangler opdatering af tiltrædelsesprotokollater. Herudover bliver der ikke taget stilling til fortsat accept af kunder ligesom uafhængighed udelukkende bliver omtalt i revisionsprotokollaterne. Der bliver ikke udarbejdet et decideret planlægningsnotat ligesom der ikke bliver konkluderet på hverken enkeltområder eller samlet. Der mangler beskrivelse af kunderne og der er ikke indhentet ledelseserklæring. Konklusion 2

3 Som følge af det i forbeholdet anførte, er det min opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke er implementeret, og at revisors erklæring på erklæringsopgaver i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med lovgivningens krav. Endvidere anførte kontrollanten i Bilag 3, Checkliste 2 Gennemgang af det generelle kvalitetsstyringssystem følgende konklusion: System generelt OK. Lars Aamands brug af system mangler Ved kontrollen blev der stikprøvevis foretaget gennemgang af 4 enkeltsager, alle revisionsopgaver, der hver bestod i et regnskab for et anpartsselskab med en blank revisionspåtegning fra indklagede i maj Selskabernes navne er oplyst over for nævnet, men er udeladt her. Af kontrollantens arbejdspapirer Bilag 5, Checkliste 4 Gennemgang af enkeltsag især i lyset af egenkontrol, som kontrollanten har udfyldt for hver enkeltsag for sig, fremgik, at - Tiltrædelsesprotokollat manglede i alle 4 sager - Dokumentation for, at overholdelsen af habilitetskravene var påset, manglede i 2 sager - Planlægningsnotat manglede i alle 4 sager - Delkonklusioner manglede i alle 4 sager - Ledelseserklæring manglede og var ikke indhentet i alle 4 sager I rubrikkerne Kontrollantens eventuelle kommentarer og forslag til forbedringer samt Kontrollantens konklusion om overholdelse af kvalitetsstyringssystemet anførte kontrollanten i hver af de 4 enkeltsager - System anvendes ikke eller kun i begrænset omfang - System anvendes ikke eller kun i begrænset omfang - System ikke anvendt (skemaer) p.g.a. lille kunde, Generelle system ikke anvendt, System anvendes ikke - - System anvendes ikke eller kun i begrænset omfang. - System anvendes ikke eller kun i begrænset omfang. 3

4 - System anvendes ikke - System anvendes ikke I 3 tilfælde tilføjede kontrollanten - Gennemgang af sammenhæng fra arbejdspapir til årsrapport er ok, gl erklæring eller - Gennemgang af arb.papir ok, gl erklæring Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: 1) Over for revisionsvirksomheden: Kvalitetsstyringssystemet var ikke taget i anvendelse. 2) Over for revisor personlig: Det udførte erklæringsarbejde var mangelfuldt, idet der i de 4 udtagne enkeltsager manglede tiltrædelsesprotokollat, planlægningsnotat, delkonklusioner samt afsluttende notat, og ledelseserklæring var ikke indhentet, ligesom der i 2 af sagerne manglede dokumentation for overholdelse af uafhængighedsreglerne. Parternes bemærkninger: Revisortilsynet har anført, at de forskellige mangler, som der er rejst klage over for så vidt angår enkeltsagerne, er dokumenteret ved kontrollantens erklæring. Over for revisionsvirksomheden har revisortilsynet herefter gjort gældende, at det dermed er godtgjort, at kvalitetsstyringssystemet ikke er anvendt. Dette er revisionsvirksomhedens ansvar. Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheden har opstillet de fornødne generelle procedurer. Det kræves også, at virksomheden sikrer, at de følges, og dette er ikke sket på enkeltsagsniveau. Over for revisor personligt har Revisortilsynet anført, at revisor skal udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik, herunder gældende revisionsstandarder, uanset at det er 4

5 revisionsvirksomhedens ansvar at få etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem. På baggrund af de ved kvalitetskontrollen gennemgåede enkeltsager har indklagede ikke overholdt revisorlovens krav med hensyn til planlægningen af opgaven. Endvidere forelå der ikke tiltrædelsesprotokollater, der var ikke delkonklusioner eller afsluttende notat, og der var ikke indhentet ledelseserklæringer. I visse tilfælde var der yderligere mangler ved dokumentationen for uafhængighedsvurderingen. Herved har indklagede personligt handlet i strid med god revisorskik. De indklagede har gjort gældende, at virksomheden siden indehaverens uddannelse i FDR regi som kvalitetsvejleder har haft et kvalitetssikringssystem implementeret i virksomheden. Systemet tager udgangspunkt i RS4, der igen tager udgangspunkt i FRR s system, bearbejdet i FDR regi. Det er et fuldt ud acceptabelt system. Der har været kontrolark og andre kvalitetssikringer implementeret på alle kunder. Det er imidlertid korrekt, at systemet ikke har været opdateret med det sidste nye inden for kvalitetssikring af revisors arbejde, hvilket har betydet, at der ikke har været udarbejdet beregninger af væsentlighed. Til gengæld blev alle differencer fundet, uanset hvor små, de var. Det har ligeledes betydet, at fortsat accept af kunden ikke indgik som en integreret del, men dette punkt blev dog udarbejdet sideløbende med opgaverne og blev taget op samlet en gang årligt. Arbejdet har heller ikke været mangelfuldt, men tværtimod mere grundigt, end hvad loven tilsiger, idet alle fejl blev fundet. Revisornævnets bemærkninger: Da kvalitetskontrollen har fundet sted forud for den 1. juli 2008, hvor Revisorloven af 2008 trådte i kraft, følger det af denne lovs 57, stk. 3, 1. led, og stk. 4, at sagen skal afgøres efter bestemmelserne i Revisorloven af Efter kontrollantens erklæring må det lægges til grund, at den indklagede revisionsvirksomhed på kontroltidspunktet i november 2007 var i besiddelse af et kvalitetsstyringssystem, der efter virksomhedens forhold måtte anses for at leve op til gældende krav. Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt, at revisionsvirksomheden har opfyldt sin pligt til at anskaffe og installere det fornødne system. Det påhviler også revisionsvirksomheden at sikre, at systemet faktisk anvendes. 5

6 Den stikprøvevise gennemgang af enkeltsager, som kvalitetskontrollanten foretog, må anses for at være repræsentativ for sagsbehandlingen i revisionsvirksomheden. På grundlag af de mangler, som blev konstateret, findes det godtgjort, at kvalitetsstyringssystemet - selv om det var indkøbt og installeret ikke blev anvendt i fornødent omfang. Det findes derfor godtgjort, at revisionsvirksomheden har forsømt sin pligt til at udføre erklæringsarbejde under anvendelse af et kvalitetsstyringssystem, og virksomheden findes således skyldig i den rejste klage. Efter fast praksis er udgangspunktet for sanktionsfastsættelsen i sådanne tilfælde, at revisionsvirksomheden pålægges en bøde på kr., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Ved bedømmelsen af, om der i det foreliggende tilfælde foreligger forhold, som kan begrunde fravigelse af det sædvanlige bødeniveau, må nævnet lægge vægt på, at kravet om etablering af et kvalitetsstyringssystem har været lovfæstet siden maj Heroverfor kan det oplyste om virksomhedens beskedne omsætning ikke danne grundlag for at nedsætte den sædvanlige bøde, og revisionsvirksomheden pålægges derfor en bøde på kr.. jf. revisorlovens 57, stk. 4, jf. stk. 3, jf. 20, stk. 4, i den tidligere revisorlov. Hvad dernæst angår revisor personligt, findes det ligeledes godtgjort, at dennes erklæringsarbejde ikke levede op til gældende krav på de i klagen angivne punkter. Disse krav var en følge af god revisorskik og fulgte ikke i sig selv af kvalitetsstyringssystemet, hvis formål alene er at understøtte revisor i at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Fraværet eller som i det foreliggende tilfælde - mangelfuld anvendelse af et kvalitetsstyringssystem i en revisionsvirksomhed kan derfor ikke fritage revisor personligt for alligevel at udføre sit erklæringsarbejde i overensstemmelse med god revisorskik. Den utilstrækkelige efterlevelse af dokumentationskravene m.v. indebærer herefter, at den indklagede revisor personligt har overtrådt god revisorskik og dermed er skyldig i den over for ham rejste klage. 6

7 Ved vurderingen af, hvorledes disse overtrædelser bør sanktioneres, må nævnet lægge vægt på, at det især er formelle dokumentationskrav, som den indklagede revisor ikke har overholdt, mens der ikke er påvist substantielle mangler ved det udførte erklæringsarbejde. Disse overtrædelser må dermed anses som et udslag af, at det kvalitetsstyringssystem, som revisionsvirksomheden havde anskaffet, ikke blev anvendt. Dette er samtidig selvstændigt sanktioneret over for revisionsvirksomheden. Det er nævnets faste praksis, at disciplinærstraffen til den indklagede revisor, der tillige er revisionsvirksomhedens indehaver, i sådanne tilfælde bør bortfalde. Herefter og under hensyn til den sanktion, der tidligere ved nævnets kendelse af 6. maj 2009 blev pålagt revisor, fastsættes ingen tilllægsstraf til revisor, jf. princippet i straffelovens 89. T h i b e s t e m m e s : Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr , pålægges en bøde på kr. For registreret revisor Lars Ulrich Aamand fastsættes ingen tillægsstraf. Kendelsen offentliggøres, jf. 44, stk. 6, i Revisorloven. 7

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder Redegørelse 2008-2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Kampmannsgade 1, 1780 København V www.eogs.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg

Årsager til frivillig afmelding fra Revireg RRV - studiet Institut for revision og regnskab Hovedopgave Registreret Revisor Årsager til frivillig afmelding fra Revireg efter udtagelse til lovpligtig kvalitetskontrol og de fremtidige arbejdsområder

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere