Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...3. Inklusion som politisk indsatsområde...3. Undersøgelser af status...4. EVA statusrapport...4"

Transkript

1 Statusrapport Inklusion og forebyggende indsats Dagtilbud Børn, april 2013 J.nr P Kirsten Kousgaard/Rikke Jensen

2 Indhold Indledning...3 Inklusion som politisk indsatsområde...3 Undersøgelser af status...4 EVA statusrapport...4 Midtvejs- og slutevaluering af organisering af støtteressourcer...5 Behovsanalyse af den tidlige forebyggende indsats...8 Inklusionsraketten...11 Øjenfryd og Stjernestunder...11 Fyraftensmøder...11 Aftalemål og lokale implementeringsplaner...11 Lokale inklusionsprojekter...12 Samarbejdsaftalemøder med PPR...12 Ekstra støtte i specialgrupper, enkeltintegrerede pladser og specialinstitutioner...13 Økonomi budget til børn med særlige behov...13 Faldende efterspørgsel efter ekstra støtte

3 Indledning Denne statusrapport om inklusion og tidlig, forebyggende indsats henvender sig til medarbejdere, kommunalpolitikere og andre interessenter på dagtilbudsområdet. I perioden har der via aftalemål for dagtilbudsområdet været igangsat en række aktiviteter under overskriften Inklusionsraketten. Inklusionsraketten indebærer et bevidst, strategisk arbejde med at udvikle og implementere inklusion i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner som et fundament for den tidlige, forebyggende indsats. Statusrapporten er tænkt som et afsæt for dialog om såvel status som udvikling af fremtidige indsatser. Inklusion som politisk indsatsområde Alle børn skal have muligheder for at udfolde deres potentialer. Alle børn skal forlade kommunens institutioner med mod på livet og lyst til at lære mere. Det fremgår af Faaborg- Midtfyn kommunes udviklingsstrategi. Forudsætningen for, at dette kan ske er, at alle børn er deltagere i det sociale fællesskab, hvor læring og udvikling finder sted. I kommunens Sammenhængende Børnepolitik er det derfor et mål at øge inklusionen i kommunens tilbud til børn og unge. Fællesskaberne skal indrettes således, at flest mulige børn er inkluderet. Den Sammenhængende Børnepolitik lægger vægt på en tidlig helhedsorienteret indsats og forebyggelse. Den tidlige indsats er forankret i almentilbuddet, og skal ske i et tæt, tværfagligt samarbejde, således at der skabes sammenhæng og helhed. Inklusionsraketten har haft som hovedfokus at styrke almentilbuddenes evne til at inkludere flere børn. Inklusionsraketten har stillet skarpt på institutionernes struktur, relationer og systematisk refleksion over den pædagogiske praksis. Inklusionsraketten har desuden indebåret en omlægning af ressourcerne til støtte efter Dagtilbudslovens 4 stk. 2. Disse ressourcer var tidligere bundet i et støttepædagogkorps, men er nu udlagt til almentilbuddene for at understøtte iværksættelsen af en tidlig og lokal indsats. Reorganiseringen af støtteressourcerne har betydet, at indsatser i dagtilbuddene kan sættes i værk i umiddelbar forlængelse af PPR s konsultative bistand. Dermed gives der bedre mulighed for at implementere den sparring, som institutionerne får fra PPR i den daglige praksis, således at det forebyggende arbejde styrkes. Et af formålene med PPR s kvalitetsstandard fra juni 2010 er netop at flytte ressourcer fra det udredende til det forebyggende arbejde. Reorganiseringen af støtteressourcerne har således givet institutionerne bedre mulighed for at leve op til intentionerne i den Sammenhængende Børnepolitik og løfte ansvaret for det tidlige, forebyggende arbejde. 3

4 Undersøgelser af status For at få en status på inklusionsindsatsen og den tidlige, forebyggende indsats og for at få pejlemærker for, hvilke områder, der skal prioriteres i det videre arbejde, har der i perioden december 2011 december 2012 løbende været indsamlet kvalitative og kvantitative data. Disse data giver nogle signaler i forhold til, i hvilket omfang der er fælles retning og forståelse af inklusionsindsatsen, og om lederne og det pædagogiske personale føler, at de er klædt godt nok på og har adgang til viden. EVA statusrapport Ministeriet for Børn og Undervisning har i sommeren 2012 etableret et rådgivningsteam for inklusion. Som en del af dette tilbud har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udarbejdet en standard spørgeskemaundersøgelse til kommunerne, der afdækker status på kommunernes inklusionsindsats. Denne spørgeskemaundersøgelse har vi i Faaborg-Midtfyn Kommune gennemført på dagtilbudsområdet i august Spørgeskemaet er besvaret af ledere og pædagoger. Undersøgelsens standarddesign tager udgangspunkt i en dagtilbudsstruktur med områdeledere og daglige ledere. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der kun én områdeledet institution, og besvarelserne fra kommunens ledere indgår således både i kategorien områdeledere og daglige ledere. Overordnet viser undersøgelsen, at ledere og medarbejdere mener, at inklusionsindsatsen er lykkedes. 100% af områdeledere og 44% af de daglige ledere/souschefer vurderer i høj grad, at arbejdet med inklusion samlet set er lykkedes. Blandt medarbejderne mener 40% af pædagogerne, at arbejdet med inklusion i den daglige praksis i høj grad er lykkes og 60% vurderer, at arbejdet i den daglige praksis i nogen grad er lykkedes i høj grad i nogen grad Grad af inklusion i den daglige praksis i % 4

5 En overvejende andel af ledere og medarbejdere peger på, at medarbejderne har de fornødne kompetencer til inklusionsarbejdet. Således mener 76% af områdeledere, 44% af daglige ledere og 36% af pædagogerne, at pædagogerne har de fornødne kompetencer. Undersøgelsen spørger desuden ind til, hvad respondenterne mener, er de væsentligste udfordringer i arbejdet med inklusion. Her viser besvarelserne, at såvel ledere som medarbejdere finder, at følgende udfordringer er de væsentligste: 1. Samarbejdet med øvrige forældre 2. Ressourcer i det daglige pædagogiske arbejde 3. Samarbejdet med forældre til børn med særlige behov 4. Samarbejdet mellem daginstitutionerne og PPR 5. Adgang til faglig sparring og udvikling af den pædagogiske praksis Der er forskel i vurderingen af, hvilke kompetenceudviklingsbehov, der anses for at være de væsentligste. Pædagoger og daglige ledere efterspørger kompetencer inden for brugen af forskellige pædagogiske metoder og kompetencer til dokumentation og evaluering. Områdeledere efterspørger derimod relationskompetencer og kompetencer inden for forældresamarbejde. Langt over halvdelen af ledere og medarbejdere er enig eller overvejende enig i, at PPR understøtter arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Der er en høj bevidsthed om de tidlige forebyggende tiltag som f.eks. lokalmøder/netværksmøder, men en mere tvetydig vurdering af lokalmødernes effekt. Samlet set viser undersøgelsen, at der er en høj grad af bevidsthed på dagtilbudsområdet omkring kommunens politikker og retningslinier indenfor tidlig forebyggelse og inklusion. Der er udarbejdet lokale retningslinier i alle institutioner og det står klart for medarbejdere og ledere, hvad deres rolle og ansvar er i forhold til inklusionsindsatsen. Midtvejs- og slutevaluering af organisering af støtteressourcer I forbindelse med vedtagelsen af reorganisering af støtteressourcerne i efteråret 2010 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at ordningen skulle evalueres, dels via en midtvejsevaluering i januar 2011, dels via en slutevaluering efter yderligere et år. Begge evalueringer tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, hvor ledere, bestyrelsesformænd og inklusionspædagoger er bedt om at give egen vurdering af tilfredshed med muligheder, indsats og opnåede resultater som følge af de udlagte støtteressourcer. De to undersøgelser er gennemført med samme design, hvorfor resultaterne umiddelbart kan sammenlignes. Generelt er der i begge undersøgelser en bred tilfredshed med beslutningen om udlægning af støtteressourcerne. Hvor der i midtvejsevalueringen var en høj tilfredshed med institutionens andel af de samlede støtteressourcer har dette imidlertid forandret sig, 5

6 idet der ved slutevalueringen var en lavere grad af tilfredshed med andelen af ressourcerne. I midtvejsevalueringen var 79% af lederne således tilfredse med andelen af de udlagte støtteressourcer, ved slutevalueringen var dette tal 54%. Ved midtvejsevaluering var 55% af inklusionspædagogerne tilfredse med fordelingen mod 0% ved slutevalueringen. Bestyrelsesformændene er de mest kritiske i forhold til andelen af de udlagte ressourcer. Ca. 2/3 af bestyrelsesformændene har ved både midt- og slutevalueringen udtrykt utilfredshed med andelen af de udlagte ressourcer. Føler bestemt ikke, at mulighederne indenfor inklusion sker fyldest, med de begrænsede ressourcer, der er til rådighed Kommentar fra bestyrelsesformand, slutevalueringen Udsagnet kan imidlertid pege på, at man er optaget af mængden af de samlede ressourcer frem for institutionens andel af de udlagte ressourcer. Dette er et forhold, der ikke er spurgt ind til i evalueringerne, da mængden af de samlede ressourcer er et udtryk for det politisk fastlagte serviceniveau. Der er således kun spurgt til tilfredsheden med institutionens andel af de samlede støtteressourcer. I forbindelse med beslutningen om reorganisering af støtteressourcerne var der fokus på, om ressourcerne ville komme de børn til gode, der har behov for en særlig indsats. I evalueringerne er der således spurgt til, hvordan ressourcerne er anvendt. Generelt er ressourcerne anvendt til Støtte til børn enkeltbørn eller grupper Uddannelse af personalet Ansættelse af støttepædagog Styrkelse af forældresamarbejdet. I midtvejsevalueringen tegnede der sig et billede af, at ressourcerne primært blev brugt til uddannelse af personalet og løntillæg til personalet. Dette billede er ændret, sådan at det i slutevalueringen viser sig, at ressourcerne nu primært bruges til støtte til enkeltbørn, ekstraressourcer til børnegruppen eller ansættelse af støttepædagog/opnormering af personale. Dette viser, at midtvejsevalueringen blev gennemført på et tidspunkt, hvor organiseringen af arbejdet i de enkelte institutioner endnu ikke var faldet fuldt ud på plads. Derfor var ressourcerne på dette tidspunkt primært anvendt til kompetenceudviklingsaktiviteter som f.eks. fælles uddannelsesforløb/udviklingsforløb for personalegruppen. Der er endvidere sket en stigning i ansættelse af støttepædagoger/opnormering af personale. Ved midtvejsevalueringen brugte 8% af institutionerne mellem % af midlerne. Ved slutevalueringen var det 28% af institutionerne. 6

7 28 midtvejsevaluering slutevaluering 8 Ansættelse af støttepædagoger/opnormering af personale i % Tilsvarende er der sket en stigning i støtte til enkeltbørn/ekstra ressourcer til børnegruppe. Ved midtvejsevalueringen brugte 20% af institutionerne mellem % af midlerne. Ved slutevalueringen var det 33% af institutionerne midvejsevaluering slutevaluering Støtte til enkeltbørn/ekstra ressourcer til børnegruppe i % Endelig er der sket et fald i brugen af midler til uddannelse. Ved midtvejsevalueringen brugte 80% af institutionerne penge på kurser. Ved slutevalueringen var det 42% af institutionerne midtvejsevaluering slutevaluering Anvendelse af midler til uddannelse i % 7

8 Slutevalueringen viser således, at de udlagte ressourcer i dag i langt højere grad anvendes efter formålet end da midtvejsevalueringen blev gennemført. Børn med særlige behov udløser brug af de udlagte støtteressourcer, og institutionerne gennemfører de fornødne indsatser som en del af det almene tilbud. Udlægningen af midlerne giver os god mulighed for at sætte hurtigt ind med den nødvendige udviklingsstøtte, mens barnets udfordringer endnu er små Kommentar fra leder, slutevalueringen Tilfredsheden med de muligheder, som ressourcerne giver for at arbejde med tidlig indsats var i midtvejsevalueringen meget høj. Der var således kun ganske få utilfredse svarende til 7% af bestyrelsesformændene og 15% af inklusionspædagogerne. I slutevalueringen er der faldende tilfredshed med mulighederne for at arbejde med tidlig indsats: Det er fint, at vi har fået støttekronerne ud, så vi kan sætte flere medarbejdertimer for at støtte inklusionen, men beløbet er ikke stort nok til at sikre en ordentlig inklusion Kommentar fra inklusionspædagog, slutevalueringen Det ser således ud som om, at tilfredsheden falder i takt med, at personalets kompetencer og bevidsthed om den tidlige forebyggende indsats stiger. Mulige forklaringer på dette fremgår af en interviewundersøgelse, som Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn har gennemført i efteråret 2012, se nedenfor. Behovsanalyse af den tidlige forebyggende indsats Fagsekretariatet har i november og december 2012 foretaget en kvalitativ interviewundersøgelse af inklusion og tidlig forebyggelse i institutionerne. Undersøgelsen havde til formål at beskrive hvilken pædagogisk praksis institutionerne erfaringsmæssigt oplever virker inkluderende og forebyggende i arbejdet med børn med særlige behov hvilken understøttelse institutionerne har behov for i den videre udvikling af inklusion og tidlig forebyggelse. Overordnet peger undersøgelsen på, at institutionerne mener følgende praksis virker inkluderende og forebyggende: Struktur. Alle gav udtryk for, at den rigtige struktur er nødvendig for at kunne arbejde målrettet med tidlig, forebyggende og inkluderende indsats. Organisering af de pædagogiske ressourcer. Tydelig kommunikation indbyrdes og tydelig rollefordeling blandt de voksne er ifølge de fleste interviewede essentiel for at kunne tilrettelægge en god hverdag, som sikrer trivsel og udvikling for alle børn. Ledelse ses som et væsentligt element i organiseringen. 8

9 Særlige indsatser. Særlige indsatser i korte koncentrerede forløb, hvor en voksen træner færdigheder alene eller i små grupper med et barn, bliver af mange betragtet som en afgørende forudsætning for inkludering, trivsel og udvikling af børn med særlige behov. Tværfaglighed. Inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere til at give sparring og vejledning i arbejdet med børn med særlige behov blev af de fleste interviewede betragtet som en forudsætning for at kunne lykkes med arbejdet i forhold til børn med særlige behov. Forældresamarbejde. Et godt og tæt forældresamarbejde ses som afgørende for at indsatser omkring børn med store udviklingsbehov kan lykkes. Overgange. God information og god indkøring af børn med særlige behov sikrer mulighed for tidlig og målrettet indsats overfor børn med særlige behov for udviklingsstøtte. Undersøgelsen peger desuden på, at det tidlige forebyggende arbejde kan udvikles yderligere. I den forbindelse er der behov for understøttelse indenfor følgende områder: Særlig kvalificeret sparring på specifikke områder, f.eks. autisme Fortsat fokus på uddannelse i relation til inklusive læringsmiljøer Fortsat mulighed for hurtig hjælp fra tværfaglige samarbejdspartnere Fortsat fokus på at kvalificere overgange, herunder særligt overgangen fra dagplejen Tilførsel af ekstra ressourcer til almentilbuddene, så mulighederne for at foretage særlige indsatser med børn i korte perioder kan styrkes. Øjne udefra til observation og feedback i forhold til strukturering og organisering af det pædagogiske miljø og særlige indsatser i institutionen Den største begrænsning er hjemmeblindhed. Det største potentiale ligger derfor i faglige inputs udefra Kommentar fra pædagog, behovsanalysen Undersøgelsen giver et entydigt billede af, at institutionens arbejde med en fast struktur og en tydelig organisering er fundamentale byggesten i arbejdet med inklusion og tidlig forebyggelse. Eksempelvis nævnes organisering i legeværksteder som en velegnet organiseringsform for børn med særlige behov, idet der her kan arbejdes i mindre grupper med alderssvarende eller udviklingssvarende aktiviteter. Dette er en kerneopgave i den faglige ledelse af institutionen. Lederen har ansvaret for at sikre og muliggøre den mest velegnede organisering af det daglige pædagogiske arbejde. Ledelse er vigtig. Lederen skal gå foran og sætte retningen, give sparring og bakke personalet op. Skal også være god til at organisere og prioritere. Kommentar fra pædagog, behovsanalysen 9

10 Undersøgelsens resultater har været drøftet med lederne på dagtilbudsområdet. De peger på, at en række af de understøttelsesformer, der nævnes ovenfor, eksisterer i kommunen allerede, og at institutionerne skal blive bedre til at gøre brug af dem. Et eksempel på dette er Åben Anonym Rådgivning, en tværfaglig rådgivning for medarbejdere og forældre i kommunen. Der er enighed blandt lederne om, at personalet generelt har de nødvendige faglige kompetencer til at arbejde med inklusion og forebyggende indsats. Skal indsatsen udvikles yderligere, er der behov for målrettede ressourcer til særlige indsatser for børn i korte perioder, f.eks. legeværksteder udvidet forældresamarbejde, der skaber tryghed for sårbare forældre tæt tværfagligt samarbejde i komplekse sager med mange tværfaglige samarbejdspartnere ekstra personale til at dække ind, når den faste pædagog modtager sparring, supervision eller deltager i tværfaglige møder konsolidering af rollen som inklusionspædagog med særligt fokus på observation, sparring, øjne udefra. 10

11 Inklusionsraketten Inklusionsraketten har haft som hovedfokus at styrke almentilbuddenes evne til at inkludere flere børn. Strategien har omfattet en mængde aktiviteter og er gennemført parallelt med andre indsatser på børneområdet, bla. Revision af kommunens Sammenhængende Børnepolitik, revision af handleguiden, mv. Status på inklusion og forebyggende indsats Udlægning af støtteressourcer Øjenfryd og stjernestunder II Fyraftensmøder Lokal inklusionspædagog Inklusionsnetværk Lokale inklusionsprojekter 2011 Aftalemål: implementeringsplaner Værktøjskasse sommer 2011 Ny PPR kvalitetsstandard Samarbejdsaftalemøder PPR Ny sammenhængende børnepolitik Ny handleguide Øjenfryd og Stjernestunder Inklusionsraketten blev skudt af sted med en fælles konference for alt pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner, dagplejepædagoger og PPR. Konferencen stillede skarpt på betydningen af relationer og den professionelle kontakt mellem barn og voksen. Fyraftensmøder Efterfølgende deltog alle institutioner i en systematisk undervisningsrække via fyraftensmøder om inklusionsbegrebet, systemisk tilgang, mv. Det var konsulenter fra fagsekretariatet, der planlagde og underviste på fyraftensmøderne. Aftalemål og lokale implementeringsplaner I de dialogbaserede aftaler for 2010 og 2011 var der opstillet konkrete mål for institutionernes arbejde med at udvikle inklusion, herunder afholdelse af lokalmøder, organisering af den lokale indsats i institutionen og implementering af indsatsplaner som beskrivelsesværktøj. Alle institutioner skulle udarbejde en lokal plan for, hvordan de ville opnå målene. Fagsekretariatet bidrog med rådgivning og sparring på de lokale implementeringsplaner. 11

12 Lokale inklusionsprojekter Fagsekretariatet stillede i 2011 økonomiske ressourcer til rådighed for institutionerne til medfinansiering af lokale inklusionsprojekter. Rammen var, at institutionerne selv skulle finansiere 50% og at der skulle være et samarbejde med min. én anden institution i projektet for at sikre videndeling på tværs af dagtilbudsområdet. Lokal inklusionspædagog og inklusionspædagognetværket I forbindelse med udlægningen af støtteressourcerne var der behov for, at alle institutioner gjorde sig klart, hvordan indsatsen omkring børn med behov for støtte skulle organiseres i den enkelte institution. De opgaver, som støttepædagogerne tidligere havde løst bla. i forhold til beskrivelser og handleplaner skulle gentænkes. Som en katalysator for drøftelsen af institutionens nye ansvar og opgaver blev der etableret en rolle som inklusionspædagog i alle institutioner i Inklusionspædagogen skulle understøtte lederen i den kulturforandring, der var i gang men rollen kunne forvaltes forskelligt fra institution til institution. Fagsekretariatet samlede inklusionspædagogerne i et netværk og understøttede udvikling af rollen via 4 årlige møder i 2011 og På møderne i inklusionsnetværket blev der arbejdet med organisationsforståelse og præsentation af de tværfaglige samarbejdspartnere, værktøjer og procedurer. Samarbejdsaftalemøder med PPR For at sikre en tæt koordinering i forhold til institutionernes arbejde med inklusion og tidlig forebyggelse har der været afholdt systematiske tværfaglige samarbejdsaftalemøder mellem daginstitutionsledere, fagsekretariatets konsulenter og PPR konsulenter. Institutionen udarbejder indsatsplaner for børn med behov for en særlig indsats i samarbejde med forældrene. Indsatsplanerne evalueres løbende og der sættes nye mål. Udebliver den ønskede ændring i barnets trivsel og udvikling, inddrages der andre faggrupper eventuel konsultativ sparring med PPR, og barnets problemstillinger kan tages op på tværfaglige lokalmøder. Disse tiltag medfører igen reviderede indsatsplaner omkring barnet. Efter reorganiseringen af støtteressourcerne er der mulighed for, at institutionens leder umiddelbart og uden ventetid kan sætte de tiltag i værk, som PPR s rådgivning peger på. Institutionens leder kan selv bevilge støtte efter Dagtilbudslovens 4, stk. 2 til barnets trivsel eller udvikling i en kortere eller længere periode Udebliver den ønskede ændring i barnets trivsel og udvikling efter ovenstående tiltag, har institutionsledelsen ansvar for, at barnets problemstillinger udredes ekstern, og der laves en indstilling til PPR. Antallet af indstillinger til PPR er faldet fra , hvilket indikerer en positiv udvikling i institutionernes arbejde med inklusion og tidlig, forebyggende indsats. Samtidig 12

13 giver det PPR mulighed for at bruge flere ressourcer på konsultativ sparring, hvilket igen understøtter institutionernes arbejde med tidlig, forebyggende indsats. Samarbejdsaftalemøderne er en god mulighed for at samstemme oplevelsen af, hvordan institutionens indsats lykkes, hvor institutionen er udfordret og hvordan hhv. PPR og fagsekretariatets konsulenter hver især kan understøtte institutionen fremadrettet. Ekstra støtte i specialgrupper, enkeltintegrerede pladser og specialinstitutioner Inklusion betyder ikke, at alle børn trives og udvikler sig i det almene dagtilbud. Hvis forældrene/institutionen vurderer, at et barns trivsel og udvikling ikke kan tilgodeses indenfor det almene dagtilbud og efter at alle andre muligheder er udtømte, kan forældrene/institutionen ansøge om ekstra støtte i fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. At ansøge om ekstra støtte forudsætter, at institutionen har arbejdet systematisk og inddraget de tværfaglige samarbejdspartnere, sådan som det er beskrevet i kommunens Handleguide. Fagsekretariatets visitationsudvalg vurderer herefter, hvorvidt barnet fortsat kan rummes i dagtilbuddet i lokalområdet eller vil have størst fordel af at blive tildelt et specialpædagogisk tilbud efter Dagtilbudsloven eller et specialtilbud efter Serviceloven. Kommunens specialpædagogiske tilbud består af 22 pladser i dagtilbud med særlig specialpædagogisk kompetence, heraf 4 enkeltintegrerede pladser. Hvis et barn har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan dækkes af dagtilbud efter Dagtilbudsloven kan fagsekretariatet bevilge plads i en specialinstitution efter Servicelovens 32. Kommunen råder ikke selv over disse behandlingstilbud, men køber pladser i specialinstitutioner i andre kommuner. Økonomi budget til børn med særlige behov Med reorganiseringen af støtteressourcerne i august 2011 tildeles institutionerne et beløb pr. barn til iværksættelse af en tidlig indsats. Budgettet var i 2012: 2012 Budget i alt i kr. Antal børn Tildeling pr. barn i kr. Støtteressourcer i almeninstitutioner , ,- 13

14 Tildelingen af støtteressourcer sker med udgangspunkt i det normerede børnetal. For en institution med 60 børn udgør de udlagte midler ca. kr ,- på årsbasis (2012 priser). Da Dagplejen har særlige rammevilkår, har der ikke været udlagt støtteressourcer på samme måde som i institutionerne. Dagplejen skal stadig søge om støtteressourcer efter Dagtilbudslovens 4, stk. 2 i fagsekretariatet. Dagplejens ledelse har dog mulighed får selv at sætte tiltag i værk for børn med særlige behov, da der er mulighed for, at et barn tæller for 2. Pengene til dette findes i dagplejens eget budget. Private institutioner skal ligeledes søge fagsekretariatet om støtte efter Dagtilbudslovens 4, stk. 2, idet der ikke er lovhjemmel til at udlægge støtteressourcerne til privatinstitutionerne. Til brug for støtte i dagplejen og privatinstitutioner er der tilført ekstra ressourcer til de to institutioner, der har særlige specialpædagogiske pladser. Institutionerne skal stille kompetencer og personaleressourcer til rådighed, hvis der via fagsekretariatets visitation vurderes at være behov for det Budgetbeløb i alt i kr. Antal børn Dagplejen Antal børn Private institutioner Børn i dagplejen og private institutioner , Budgettet til børn med behov for ekstra støtte i form af kommunens egne specialpædagogiske tilbud udgør næsten 4.5 mio. kr. Institutioner, der modtager børn på specialpædagogiske pladser modtager udover den særlige tildeling også almindelig tildeling, ca kr. pr. barn Budget i alt i kr. Antal budgetfastsatte Tildeling pr. barn i kr. pladser Børn i specialpædagogiske tilbud , ,- Børn i enkeltintegrerede pladser , ,- Budgettet til børn i specialinstitutioner efter Servicelovens 32 udgør ca. 3.5 mio. kr. Budgettet dækker både prisen for en plads og bevilling af kørsel Udgift i alt i kr. Antal budgetfastsatte Tildeling pr. barn i kr. pladser Børn i specialinstitutioner inkl. transport , ,- 14

15 Faldende efterspørgsel efter ekstra støtte Parallelt med en øget indsats for inklusion og tidlig, forebyggende indsats i de almene dagtilbud, har der gennem de sidste 2 år været faldende efterspørgsel efter pladserne i de kommunale specialtilbud. Institutionerne har brugt de øgede inklusionskompetencer og nye muligheder for at give tidlig, forebyggende støtte efter Dagtilbudsloven til at inkludere flere børn i almentilbuddene. Det har betydet et mindreforbrug på området i både 2011 og I 2012 er de budgetfastsatte pladser i specialinstitution efter Servicelovens 32 heller ikke blevet udnyttet fuldt ud. Disse pladser er meget følsomme overfor til- og fraflytning, skolestart, osv., idet de fleste børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne visiteres til specialinstitution. I 2012 har to pladser været anvendt til plejeanbragte børn, hvorfor den anbringende kommune har betalt for pladserne. Dette har betydet et mindreforbrug på området i I 2013 forventes alle 6 budgetlagte pladser at blive anvendt de fleste af årets måneder. 15

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Landsbyordning ved Horne Skole

Landsbyordning ved Horne Skole Landsbyordning ved Horne Skole Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale

Læs mere

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

NOTAT. Medudvalget og områdeforældrebestyrelsen ønsker at udtale følgende: Høringssvar fra Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget ved, vedr. rapport om analyse af særlige tilbud indenfor dagtilbudsområdet DATO 8. oktober 2012 SAGSNR. Områdeforældrebestyrelsen og Medudvalget

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsdagsorden Dato 08. januar 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand),

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Kaptajngården 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Kaptajngården 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kaptajngården 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

1000fryd-Hættegården 2013

1000fryd-Hættegården 2013 1000fryd-Hættegården 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Sundbrinken 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Sundbrinken 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion

N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion 1 21-06-2010 N O TAT Kvantitative indikatorer (nøgletal) om tidlig opsporing og inklusion De kvantitative indikatorer (nøgletal) er blevet udarbejdet i samarbejde mellem KL og 10 kommuner i projektet Udsatte

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn

1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn 1. Baggrund for og formål med inklusionstilsyn 1.1 Indledning En ny organisering trådte i kraft den 1. august 2012 1, hvilket betød, alle ressourcer til at etablere støtteindsatser for børn med særlige

Læs mere

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune

Strategi for inklusion. - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Strategi for inklusion - for børne- og ungeområdet i gribskov kommune Gribskov Kommune sætter inklusion på dagsordenen, fordi forskellighed betragtes som en styrke, der har værdi for alle. Børne- og Ungeområdet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen

Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Bilag 1 - Beskrivelse af driftsmål 2010 for Børne- og Unge Rådgivningen Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion

Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn, Unge og Fritidsforvaltning Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Dato: 26. maj 2014 Sagsnr.: 2014-000233-41 Notat Statusanalyse og handleplan for arbejdet med inklusion Børn,

Læs mere

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats

Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Holstebro Kommunes samlede inklusionsindsats Baggrund: Som et led i den samlede inklusionsindsats skal udarbejdes en handleplan for hvert af de tre driftsområder i Børn og Unge. Handleplanen skal udgøre

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA

WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA NYBORG D. 20. JUNI 2017 PPR KONFERENCE WORKSHOP 8 PPR SOM RÅDGIVNINGSENHED BLIKKET UDEFRA Jonas Wittendorff, teamleder, Center for Udgående Kvalitetsarbejde, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet & Hanne

Læs mere

Inklusion et fælles ansvar

Inklusion et fælles ansvar Inklusion et fælles ansvar Temaoplæg Et godt børneliv et fælles ansvar v. Jytte Lau Disposition Introduktion Hvorfor inklusion? Konventioner, love og politiske mål Ønske og forestilling Hvad er inklusion?

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Evaluering af ny organisering af støtteindsatser for børn 0-5 år

Evaluering af ny organisering af støtteindsatser for børn 0-5 år Evaluering af ny organisering af støtteindsatser for børn 0-5 år 1. Evalueringsdesign Den 1. august 2012 blev ressourcerne til at etablere tilbud og støtteindsatser for børn med særlige behov og for tosprogede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole

Konference d. 12. maj Udviklings- og forskningsprojekt om. Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Konference d. 12. maj 2015 Udviklings- og forskningsprojekt om Kompetenceudvikling og teamsamarbejde i dagtilbud og skole Projektdeltagere i Kompetenceudvikling og teamsamarbejde Ringkøbing-Skjern kommune

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse

Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse N O TAT Inspirationspapir til den lokale dialog om indikatorer (nøgletal) og resultaterne af spørgeskemaundersøgelse I projektet Udsatte børn i dagtilbud har deltagerne udviklet flere redskaber, der kan

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune

Baggrund Udfordringen i Albertslund Kommune Baggrund I dag har vi arrangeret børnenes liv sådan, at de befinder sig en stor del af tiden i institutioner og skoler sammen med andre børn og på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: PPR leder Jakob Vejlø Dato: 22. april 2010 Sagsid.: Version nr.: 2 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Kvalitetsstandard for

Læs mere

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet

Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT 21-03-2007 Bilag 3: Udkast til retningslinjer for PPRs og SR-specials praksis på småbørnsområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 1 2. Retningslinjer

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen)

Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) Oversigt over bevilligede midler til kompetenceudvikling af medarbejderne i Børn og Skole (udviklingspuljen) i 2011 og 2012 Bevilligede midler til kompetenceudvikling i 2011: Institutionens navn Kort beskrivelse

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere