Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50"

Transkript

1 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr Gældende fra 1. januar

2 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: Telefax: Hjemmeside: Bestyrelse og direktion: Thomas Thors Ernst Jensen Lars Kjøller Leif Olsen Lejf Petersen Rene Nordin Bloch Steen Colberg Jensen Lars Karlsson Thomas Bendtsen Ledende medarbejdere Niels Lundberg Ulla Kiersgaard Jørn Nygaard Max Hansen bestyrelsesformand næstformand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem adm. direktør Cruise & Security Manager Manager Maritime Services Teknisk Chef Økonomichef Kontortid Man-, ons og torsdag Tirsdag Fredag Lør-, søn og helligdage Lukket Trafiktjenesten Maritim Service: (døgnvagt) Lodsen: Alle priser og beløb er vejledende, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1

3 Indhold 1. Almindelige betingelser Skibsafgift Takst: Statsskibe, m.f Reduktion af skibsafgift for miljøvenlige skibe: Rabatordning for Krydstogtsskibe: Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute: Fritagelse for skibsafgift Trosseføring Lodsning/Bugsering Lodsning Bugseringer Vareafgifter Takster Fritagelse fra vareafgift Tilbagebetaling af vareafgift Bil-, passager-, motorcykel og cykelafgifter ISPS-afgifter Oplægning af gods Pladsleje for gods Langtidsleje af arealer Leje af redskabshuse Parkering af lastbiler og trailere Kraner Generelt Ansvar Bestilling Vandarealer Levering af vand

4 11.1 Priser Ansvar Levering af el Priser Ansvar Rengøring af kajarealer Ansvar Modtageordning for driftsaffald fra skibe Driftsaffald Lastrester Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald Mængde Bestilling Tidsrum Afgifter Ansvar Olieforurening - procedure Ansvarsbegrænsning Andre takster Bilag 1. Lodstakster Bilag 2. Slæbebådstakster Bilag 3. Vedtægter for benyttelse af slæbebåd Bilag 4. Vedtægt for udleje af kran BILAG 5. SCANDINAVIAN TUGOWNERS STANDARDVILKÅR AF 1959, REVIDEREDE ÅR 1974 OG

5 1. Almindelige betingelser Skibenes data, som fremgår af gældende målebrev, forventede ankomst, aktuel dybgang samt forventet assistancebehov, skal meldes til Rønne Havn A/S trafiktjeneste senest 24 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Rønne Havn varsles dog senest ved afgang fra denne havn. Ved anløb skal følgende dokumenter leveres: ISPS-certifikat (kun ved første besøg) Besætningsliste Passagerliste Notification concerning ISPS Anmeldelse af skibsdriftsaffald Skibsføreren eller skibets agent skal til Rønne Havn A/S afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og vareafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger, fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v. Skibsføreren eller skibets agent skal endvidere til Rønne Havn A/S afgive de til brug for fremstilling af statistisk nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. Inden et skibs afsejling skal alle afgifter være betalt. Rønne Havn A/S kan dog mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Udover bestemmelser i Rønne Havn A/S forretningsbetingelser henvises i øvrigt til gældende ordensreglement for Rønne Havn samt bekendtgørelse om standardreglement for opretholdelse af orden i Danske Erhvervshavne. Papirfaktura er pålagt et gebyr på kr. 50,00 pr. stk. Elektroniske faktura (PDF) er fritaget for fakturagebyr. 2. Skibsafgift Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen i havnen eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes af hele bruttoton (BT), således af brøkdele af tons bortkastes. Afgiften dækker skibets henliggen i 7 kalenderdage. 4

6 Ved anløb af mere end 7 kalenderdages varighed betales skibsafgift for hver påbegyndt liggeperiode af op til 7 kalenderdage. 2.1 Takst: Skibsafgiften betales efter rederiets valg med enten: a. 282 øre pr. BT for hvert anløb, dog min. kr. 600,00 pr. anløb. b øre pr. BT som en månedsafgift, c. 863 øre pr. BT pr. måned. Denne takst, der udgør 50% af taksten i pkt. b., forudsætter at skibet godkendes af havnebestyrelsen som rutefartøj efter de i pkt. a om Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift i fast rute angivne regler. d øre pr. BT som en månedsafgift, for hurtigfærger. e øre pr. BT som en månedsafgift, for skibe indregistreret til fiskeri, dog minimum kr. 600,00 pr. måned. 2.2 Statsskibe, m.f. Skibe, der er fritaget for betaling af skibsafgift jf. punkt 2.6, skal betale et anløbsbidrag på: 269,25 kr. pr. anløb, dog højst kr ,00 pr. kalender måned. Herudover betales der en ISPS-afgift jf. punkt 7 Alm. Skibsafgift på kr. 0,25 pr BT, dog min. kr. 250,00 pr. anløb. Anløbsbidraget er en betaling for Rønne Havn A/S udgift til klargøring og reservering af kajen m.m. og er ikke at opfatte som en skibsafgift. Betalingen af anløbsbidraget skal ske inden skibets afsejling jf. punkt 1. Almindelige betingelser. 2.3 Reduktion af skibsafgift for miljøvenlige skibe: For tankskibe med dobbeltskrog fragår SBT-fradrag i beregningsgrundlaget, når dette dokumenteres på skibets målerbrev. Målebrev skal fremsendes til Rønne Havn A/S inden ankomst. 2.4 Rabatordning for Krydstogtsskibe: Ved 5 forud anmeldte anløb med samme krydstogtsskib gives 20 % rabat på hvert anløb og alle efterfølgende anløb. 5

7 Ved 7 forud anmeldte anløb fra samme rederi gives 20 % rabat på hvert anløb og alle efterfølgende anløb. Rabatten udløses ved kreditnota, når de 5 henholdsvis 7 forud anmeldte anløb rent fysisk har fundet sted. På det 6. henholdsvis 8. anløb og efterfølgende anløb gives 20 % rabat ved hvert anløb 2.5 Delvis tilbagebetaling af erlagt skibsafgift for skibe i fast rute: For skibe, for hvilke der er betalt afgift for hvert anløb, og som besejler havnen i fast rute, kan der ske delvis tilbagebetaling af den erlagte skibsafgift efter følgende regler: a. Ruten skal af rederiets eller skibets lokale ekspeditør skriftligt være anmeldt for havnebestyrelsen og af denne godkendt som fast rute på havnen. Anmeldelsen skal indeholde en fartplan med angivelse af de havne, der er omfattet af ruten, samt af navnene på de skibe, som normalt vil blive benyttet. Kun ruter, hvor skibet medfører stykgods eller blandet ladning af stykgods og massegods (linjefart), kan anerkendes. Anerkendelsen af ruten som fast rute på havnen bortfalder ikke, selvom der foretages afvigelser fra ruten enten ved, at havne, der er beliggende mellem rutens endepunkter, men ikke er optaget i den normale rute, lejlighedsvis anløbes undervejs, eller ved, at havne, som normalt skal anløbes på ruten, lejlighedsvis ikke anløbes eller anløbes i en anden orden end den anmeldte. b. Ruten skal i et regnskabsår regnet fra 1. januar til 31. december have været betjent med mindst 12 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne i Europa, ved Middelhavet og i Grønland, og med mindst 6 anløb, hvis det er en rute til eller fra havne uden for Europa, Middelhavet og Grønland. Anerkendes en rute efter regnskabsårets begyndelse, kan kravene til antallet af anløb i det første regnskabsår nedsættes forholdsmæssigt. c. Når pkt. a. og b. er opfyldt, kan tilbagebetaling efter begæring og fornøden kvittering for betalte skibsafgifter finde sted efter hvert anløb, dog således at tilbagebetaling af de i pkt. b nævnte antal anløb først kan ske efter regnskabsårets udløb. Tilbagebetaling kan kun finde sted for anløb i ruten, der sker efter tidspunktet for rutens anmeldelse for havneudvalget. d. Tilbagebetalingen andrager 50 % af de betalte skibsafgifter. e. Såfremt et godkendt skib under pkt. a erstattes af et andet skib af tilsvarende type pga. det godkendte skibs eget værftsophold, havari, force majeure m. v., betales som minimum skibsafgift for det anmeldte skib. Hvis det indsatte (erstattende) skibs BT er større end det anmeldte skibs BT, betales dog skibsafgift for det skib med størst BT. Der gives ikke reduktion, hvis det indsatte (erstattende) skib har en mindre størrelse. Det er en forudsætning, at skibene ikke er i drift samtidigt. 6

8 2.6 Fritagelse for skibsafgift Fritaget for skibsafgift er: a. Skibe indregistreret til fiskeri, bortset fra tilfælde, hvor skibet: - losser/laster fisk m.v., der er indladet i en anden havn eller til søs - losser/laster frosne fisk - ligger længere end 1 måned i havnen - ikke indenfor den seneste måned har landet fisk (jf. punkt 4.1.c), hvor havneafgiften min. modsvarer værdien af skibets BT x kr. 17,25 b. Skibe, som tilhører danske eller fremmede statsmyndigheder, og som ikke er indrettet til at medføre gods eller passagerer. c. Skibe, der udelukkende har anløbet havnen for at søge lægehjælp, bunkre, ilandsætte syge og skibbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. d. Skibe, der udelukkende ind- eller udfører varer og materiel til havnens eget brug, samt skibe, der udelukkende anvendes ved anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, som udføres for havnens regning. e. Skibe tilhørende havnen eller i dennes tjeneste. Skibe der er fritaget efter punkt b. og c. skal dog betale en ISPS-afgift jf. punkt 7 alm. skibsafgift på kr. 0,25 pr. BT, dog min. kr. 250,00 pr. anløb. 3. Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedennævnte takster. Trosseføringen udføres af 1 mand ved almindelig anløb og med max. 4 mand ved krydstogtsanløb: Skibets DW Takst pr. gang Moms Under ,00 100, ,00 115, ,00 135, ,00 145, ,00 175,00 Takster for trosseføring ved krydstogtsanløb i Rønne Havn Skibets længde Takst pr. gang Moms Under 100 m ,00 500, m ,00 800,00 Over 200 m , ,00 For færger og andre skibe på t. DW og derover, samt skibe der i øvrigt kræver ekstramandskab, gælder taksterne efter nærmere aftale. 7

9 For ekstramandskab beregnes kr. 500,00 pr. gang pr. mand. Denne takst beregnes også for ventetid pr. time og for andet arbejde pr. time. Mellem kl. 00:00 og 06:00 betales et tillæg på kr. 500,00 pr. mand pr. gang. 4. Lodsning/Bugsering Lodsning/Bugsering bestilles hos trafiktjenesten med et varsel på 24 timer efterfulgt af 12 timers notice. Endvidere bekræftes ankomsttidspunktet minimum 3 timer før ankomst. Ved afgang fra en havn der ligger mindre end 24/12 timers sejlads fra Rønne Havn varsles dog senest ved afgang fra denne havn. 4.1 Lodsning Lodsninger fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 1 (Lodstakster) med tillæg af følgende faste takster: Driftstillæg pr. lodsning kr. 181,50 Lodsafgift til det Statslige Lodsvæsen pr lodsning: Skibe på BT kr. 344,00 Skibe på BT kr. 572,50 Skibe på BT kr. 802, For bestilling af lods til lodsning fra reden til havnen og lodsninger fra havnen til reden med under 2 timers varsel betales et hastegebyr på kr , Alle andre opgaver som f.eks. Klarering på red, Skift af mandskab på red, Levering af proviant m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSULA: Takst 1 Takst 2 Driftstime: 2.970, ,00 Ventetid 882, ,00 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag- fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. 8

10 4.1.4 For afbestilling af tidligere bestilt lods eller anden assistance med mere end 3 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på kr. 549,50. For afbestilling af lods eller anden assistance med mindre end 3 timers varsel betales alm. takst jf. ovenfor. For tankskibe samt skibe, der bugseres, er der lodstvang jf. bekendtgørelse om anvendelse af lods. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt med mellem 6 og 2 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling til anden opgaveassistance end lodsning mellem havnen og reden og omvendt til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 2 timer) før opgavestar, betales kr i hastetilkaldsgebyr. For ventetid ved ankomst og afgang udover ½ time betales kr ,00 pr. påbegyndt time. 4.2 Bugseringer Bugseringer fra reden til havnen og bugseringer fra havnen til reden udføres af Rønne Havn A/S efter taksterne i bilag 2 (Bugsertakster). Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på kr ,00 Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten. Skibe over BT, der betaler skibsafgift efter takst a. 282 øre pr. BT for hvert anløb, tilbydes slæbebådsassistance af Rønne Havns slæbebåd URSUS ved ankomst og afgang uden beregning. Andre opgaver som f.eks. skift af mandskab på søen, levering af proviant og/eller udstyr på søen m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSUS: Takst 1 Takst 2 Driftstime: 3.840, ,25 Ventetid 882, ,00 9

11 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag- fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 4 timer) før opgavestar, betales kr i hastetilkaldsgebyr. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 Vedtægter for benyttelse af Rønne Havns bugserbåd. 5. Vareafgifter Af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i havnen eller i de uddybede løb til samme, betales en vareafgift til Rønne Havn A/S. Vareafgiften påhviler varemodtageren respektive vareafsenderen. 5.1 Takster a. Afgiften udgør 1590 øre pr. tons, jf. dog nedenfor under b. og c. b øre pr. tons varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition (Kartofler) Brugstariffens varekode (Foderærter) Brugstariffens varekode (Tapioca) Brugstariffens kapitel 10 (Korn) Brugstariffens hovedposition (mel og gryn af korn) 10

12 Brugstariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition (olieholdige frø, andre frø og frugter m.v.) Brugstariffens kapitel 23 (Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder) Brugstariffens hovedposition og (Salt og Cement) Brugstariffens kapitel 31 (Gødningsstoffer) Brugstariffens hovedposition (Træ, uforarbejdet og groft og forarbejdet) Brugstariffens kapitel 68 Brugstariffens hovedposition (Varer af sten, cement, asbest m.v.) (For så vidt angår klinker, lerrør og ildf. sten) Brugstariffens hovedposition (Mursten) Brugstariffens hovedposition , 72.18, 74, 01-04, , , , , (Metaller, uædle, affald m.v.) b øre pr. ton, Varer henhørende under: Brugstariffens kapitel 5 (ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse) Brugstariffens varekode (Sukkerroer m.v. andre roer m.v.) og hovedposition Brugstariffens kapitel 25 undtagen varer henhørende under hovedposition og hovedpositionen Brugstariffens kapitel 26 (jord- og stenarter, kalk, gips og svovl) (salt) (cement). (Malme, slagger, aske) Brugstariffens varekode 11 (jensulfat)

13 Brugstariffens hovedposition Brugstariffens varekode (for så vidt angår kemi gips) (Glasskår og andet glasaffald) b øre pr. ton Brugstariffens hovedposition b øre pr. ton Brugstariffens kapitel (stenkul, brunkul, tørv, koks) (Olie m.v.) b. 5 Færgegods pr. enhed Varebiler u/3.500 kg. Kr. 38,50 Sololastbiler - 107,00 Lastbiler med anhænger - 214,00 Trailer og sættevogne - 192,60 Løst gods pr. tons - 15,00 Der betales også enhedsafgift af tomme enheder. Containergodsafgiften udgør 1500 øre pr. ton uanset vareart. c. Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer eller fiskerkvaser i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales 2,6% af værdien ved salg i første hånd. Vareafgift for fisk m.v. betales af aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen subsidiært af fartøjet), der til Rønne Havn A/S skriftligt skal angive beregningsgrundlaget. Angivelsen kan efter tilladelse fra Rønne Havn A/S afgives for et nærmere bestemt tidsrum dog højst en måned. Aftageren er på forlangende pligtig at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte fartøjer på havnens forlangende er pligtige skriftligt at give oplysning om lastens værdi og vægt samt til hvem, den er solgt. Rønne Havn A/S kan forlange, at aftageren stiller godkendt sikkerhed for afregningsperioden og Rønne Havn A/S kan forlange, at aftager opretter særskilt bankkonto i Rønne Havn A/S navn. Rønne Havn A/S kan til enhver tid stille krav om sikkerhed, ændre afregningsperioden og/eller stille krav om særskilt bankkonto. 12

14 d. Skibsføreren skal til Rønne Havn A/S skriftligt angive varernes art og vægt jfr. dog punkt. c. Varernes samlede vægt angives med bruttovægt i hele hundrede kilo, således at brøkdele af hundrede kilo bortkastes. e. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning respektive indladning blev påbegyndt. 5.2 Fritagelse fra vareafgift Følgende varer er fritaget for vareafgift: a. Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. b. Varer og materiel til havnens eget forbrug. c. Varer som er indført søværts til havnen, og for hvilke der til Rønne Havn A/S er betalt vareafgift for indgående, svares ingen vareafgift for udgående ved søværts videre transport under forudsætning af, at varerne ikke efter losningen er undergået nogen forarbejdning eller behandling herunder emballering samt, at videretransporten finder sted inden 12 mdr. efter losningen. Anmodning om fritagelse for vareafgift for videretransporterede partier skal for hvert tilfælde fremsættes over for Rønne Havn A/S samtidig med indleveringen af skibs- og godsangivelse m.v. for skibets ladning. Ansøgningen må indeholde en dokumenteret specifikation af den for det enkelte vareparti for indgående betalte vareafgift, og afsenderen må i ansøgningen afgive erklæring på tro og love om, at der af de pågældende varer er betalt fuld vareafgift for indgående. 5.3 Tilbagebetaling af vareafgift a. Såfremt det kan dokumenteres, at der som følge af en fejlagtig angivelse er betalt for meget i vareafgift, kan regulering finde sted efter påkrav over for Rønne Havn A/S, dog ikke senere end 3 måneder fra betalingsdagen. For tilbagebetalingen ydes et ekspeditionsgebyr på 350,00 kr. pr. ekspedition. b. Bliver udlagt vareafgift ikke betalt af varemodtageren respektive vareafsenderen til skibet eller dets agent, kan tilbagebetaling efter anmodning finde sted, når følgende betingelser er opfyldt: Skibet eller dets agent skal samtidig med indbetalingen til havnen opkræve vareafgiften hos varemodtageren respektive vareafsenderen. Opkrævningen skal indeholde meddelelse om, at såfremt beløbet ikke er betalt inden 5 dage, vil havnen blive underrettet. Er vareafgiften ikke betalt af varemodtageren respektive vareafsenderen inden nævnte frist, skal meddelelse herom bilagt kopi af brevet sendes til Rønne Havn A/S. 13

15 6. Bil-, passager-, motorcykel- og cykelafgifter For alle nedennævnte afgifter gælder, at afgiften skal betales til Rønne Havn A/S inden skibets afsejling. Rønne Havn A/S kan dog mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent meddele tilladelse til afsejling forinden afgiften er betalt. a. Biler, campingvogne og trailere til personbilsafgifter Personbiler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 22,35 kr. pr. stk. b. Passagerafgifter Af alle passagerer, der ud- eller indskibes inden for havnens område, betales en afgift på 3,70 kr. pr. person. For krydstogtfartøjer, som ikke lægger til kaj; men som landsætter passagerer, udgør afgiften et fast beløb på 5.440,00 kr. samt 3,70 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. For krydstogtfartøjer, som anløber havnen, betales 3,70 kr. pr. passager, som medfølger fartøjet. c. Motorcykelafgift Motorcykler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 11,18 kr. pr. stk. Afgiften udgør 50 % af bilafgifter. d. Cykelafgift Cykler, der ud- og indskibes inden for havnens område, betaler en afgift på 2,12 kr. pr. stk. 7. ISPS-afgifter Rønne Havn A/S indførte fra 1. januar 2013 en ISPS-afgift for benyttelse af havnen. ISPSafgiften indføres som følge af de stadig stigende krav til sikring af havnen og de dermed stigende investeringer og løbende driftsomkostninger. ISPS-afgiften vil pr. 1. januar 2014 udgøre: ISPSafg. Art. Alm. Skibsafgifter (2.1) 0,25 pr. BT Månedsafgifter (2.1) 1,05 pr. BT Bilafgifter (6) 0,00 pr. stk 14

16 Passagerafgifter (6) 0,50 pr. stk Vareafgift (5.1): a. (hovedtakst) 0,46 pr. tons b. 1 (kartofler, korn, mel, cement, gødning, træ) 0,29 pr. tons b.2 (skærver, jord, sten, kalk, malme, glas) 0,13 pr. tons b. 3 (kul) 0,38 pr. tons b. 4 (olie) 0,42 pr. tons b. 5 (færgegods) 0,43 pr. tons 8. Oplægning af gods Ansvar for gods (herunder fyldte og tomme containere og alt materiel af hvilken som helst art, der henstilles på Rønne Havns arealer herefter kaldet gods ) Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for gods, der oplægges eller på anden vis placeres på havnens arealer eller redskabshuse. Rønne Havn A/S påtager sig heller ikke ansvaret for eventuelle skader, som det henlagte gods m.v. måtte påføre tredjemand. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglerne i afsnit 13. Med mindre andet er meddelt trafiktjenesten før oplægning, er den, der pålignes lejeafgiften, ansvarlig for enhver skade, det oplagte måtte påføre Rønne Havn A/S ejendom. Dette ansvar afskærer ikke Rønne Havn A/S fra at holde vareejeren ansvarlig for samme skade. 8.1 Pladsleje for gods Ved oplægning af gods opkræves en pladsleje på 2,07 pr. m2 pr. på begyndt uge. Gods, der indlades i eller udlosses fra skib, kan henligge på havnens arealer i 7 dage uden betaling, hvis der efter trafiktjenestens afgørelse er plads til rådighed. Oplægningstiden regnes fra og med dagen for oplægningens påbegyndelse. Hvis en ladningsmodtager eller afsender overskrider de aftalte oplægningsfrister kan Rønne Havn A/S forlange, at brugerens gods skal fjernes omgående. Hvis gods oplægges uden forudgående aftale med Rønne Havn A/S, vil godset om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen opkræves, med mindre andet er aftalt af Rønne Havn A/S, hos skibets mægler eller speditør, som er ansvarlig for lejens betaling. Ikke-skibsgods, d.v.s. gods, hvoraf der ikke svares vareafgift, kan efter særlig tilladelse oplægges på ugeleje dog uden en vederlagsfri periode. 15

17 8.2 Langtidsleje af arealer Lejeafgiften for kontraktmæssige lejemål om ubefæstede arealer er opdelt i to klassifikationen: a. Arealklasse I, kajnære arealer b. Arealklasse II Til lejen af havnearealer i arealklasse I kommer et omsætningstillæg eller en garanti for en vis omsætning i form af skibs- og vareafgifter. Den pågældende arealklassifikation afhænger af beliggenheden og fastsættes af Rønne Havn A/S. Lejen for lejemål på havnen afregnes efter individuel aftale. Lejebetingelser efter individuel aftale. 8.3 Leje af redskabshuse Rønne Havn A/S råder over en nogle redskabshuse i Sydhavnen, der fortrinsvis udlejes til havnens fiskere. Lejen er pr. m 2 pr. kvartal kr. 37,80 Strømforbrug opkræves særskilt og efter måler. Der må ikke placeres redskaber eller andet på arealerne omkring skurene. Hvis en lejer ikke overholder betingelserne for leje af redskabsskure kan Rønne Havn A/S forlange, at lejer rydder og fraflytter lejemålet. Hvis redskaber m.m. placeres uden forudgående aftale med Rønne Havn A/S, vil redskaber m.m. om nødvendigt blive flyttet eller fjernet for ejers regning og risiko. Lejen og evt. strømforbrug opkræves af Rønne Havn A/S. 8.4 Parkering af lastbiler og trailere Med mindre andet er aftalt med Rønne Havn A/S skal alle lastbiler og trailere parkeres på havnens trailerplads i Vesthavnen. For benyttelse af trailerpladsen gælder følgende regler: 1. Lastbiler og trailere m.v. må højst hensættes på pladsen 12 timer før, de skal med færgen. 2. Lastbiler og trailere m.v. skal fjernes fra pladsen senest 12 timer efter, de er ankommet med færgen. 16

18 3. Lastbiler og trailere m.m., der overskrider ovennævnte 12-timers regler, vil blive opkrævet en lejeafgift for brug af havnens trailerplads på kr. 530,00 for den første times overskridelse og derefter kr. 105,00 pr. påbegyndt time. 4. Lejeafgiften skal betales kontant ved afhentning af enheden. Lejeafgiften betales til Rønne Havn A/S ved henvendelse til Havnekontoret, Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne. 5. Dersom en enhed ikke bliver fjernet efter påkrav fra Rønne Havn A/S, vil selskabet fjerne denne for ejerens risiko og regning og enheden vil blive hensat andet sted på havnen. Enheden vil herefter kun blive frigivet efter betaling af specifikt opgjort krav fra Rønne Havn A/S. Langtidsparkering (mere end 12 timer) på havnens arealer er kun muligt ved indgåelse af en særskilt lejekontrakt. 9. Kraner Bestemmelserne for bestilling og brug af Rønne Havns kraner er angiver i bilag 4»Vedtægt for udlejning af kraner«. Rønne Havn A/S har 3 mobilkraner. 9.1 Generelt De vigtigste takstbestemmelser er gengivet nedenfor; men de detaljerede regler skal søges i selve kranvedtægten. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem kranvedtægten og det nedenfor nævnte er kranvedtægten gældende. Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk. Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger kranernes godkendte bæreevne. 9.2 Ansvar Havnen bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler ved selve kranen. Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Rønne Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v. Lejer eller dennes repræsentant sørger selv for anhugning m.v. og dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren, om hvilke bevægelser kranen skal foretage. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i afsnit

19 9.3 Bestilling Bestilling af kraner samt afbestilling eller anden ændring i bestillingen skal meddeles til og bekræftes af Rønne Havns trafiktjeneste, tlf Bestillinger, der skal indeholde oplysninger om godsets vægt og beskaffenhed, ekspederes normalt i den rækkefølge de indgår. Rønne Havn A/S forbeholder sig ret til at afvige herfra, således at det i alle tilfælde gælder, at Rønne Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden, kranerne skal udlejes Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. 9.4 Takster I taksterne er betaling for kranfører medregnet. Ingen kraner udlejes for mindre end 1 time, mens der i øvrigt ikke regnes med mindre end halve timer. For arbejde uden for normal arbejdstid betales et overtidstillæg pr. time. Såfremt kranerne ønskes benyttet med andet udstyr end det sædvanlige, betaler lejeren for tilrigning m.m. efter regning. Betalingen gælder fra det øjeblik, kranen kører fra havnens krangård, og til den igen er på plads i krangården. Takster: Opstartsgebyr.. 115,00 kr./gang Opstartsgebyr ved Grabkørsel.. 230,00 kr./gang Losning og lastning med krog.. 651,75 kr./time Losning med grab. 15,30 kr./ton Losning med grab gældende for kalk.. 7,87 kr./ton Lastning med grab.. 7,87 kr./ton Mindstebetaling for losning/lastning med grab 959,50 kr./time For anden benyttelse på havnen.. 859,25 kr./time Ventetid (standby) 407,75 kr./time Tillæg ved overtid.. 236,61 kr./time For benyttelse af Rønne Havn A/S kraner til særlige opgaver og opgaver udenfor havnens område aftales prisen særskilt for den enkelte opgave. 18

20 Overtidstillæg er gældende for arbejder udført på helligdage og udenfor følgende tidsrum: Mandag Torsdag kl Fredag kl Vandarealer Vedtægt for udlejning af vandarealer: 1. Reglerne i nærværende vedtægt gælder for fartøjer uden påmønstret fuldtallig besætning, som efter Rønne Havn A/S tilladelse oplægges i havnen i mere end 7 kalenderdage 2. Lejeafgiften fastsættes efter formålet med vandarealernes anvendelse således: a. For fartøjer, som henligger uden påmønstret fuldtallig besætning i mere end 7 kalenderdage i havnen, betales for hver påbegyndt 7 dages periode 282 øre pr. BT. b. For fartøjer og andet flydende materiel, der benyttes erhvervsmæssig f.eks. til oplagring af varer eller til udsalg, udstilling m.v. samt til ophugning, udgør lejeafgiften for hver påbegyndt måned den til enhver tid i Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S fastsatte takst efter afsnit 2.1.b. c. For vandarealer benyttet til skibsværfter, flydedokker og reparationsflåder eller i forbindelse med udførelse af entreprenøropgaver m.v., fastsættes lejeafgiften efter særlig aftale med Rønne Havn A/S. d. For benyttelse af vandarealer, herunder for fartøjer, der benyttes til logi o.lign., der ikke kan henføres under de i punkt a e omhandlede kategorier, fastsættes lejeafgiften m.v. efter særlig aftale mellem lejeren og Rønne Havn A/S. 3. Lejeafgiften opkræves af Rønne Havn A/S og betales forud for hver periode. For fartøjer med mere permanent oplægning betales dog kvartalsvis eller halvårsvis forud. 19

21 11. Levering af vand Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. For at bruge standerne skal der købes et forbrugskort. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal vandslanger m.m. fjernes, så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. Levering af større mængder ferskvand sker fra hydranter placeret langs havnens bolværker. Bestilling af større mængder ferskvand skal rettes til trafiktjenesten. Priserne herfor er som følgende: 11.1 Priser Tilslutningsafgift kr. 259,06 Pr. m 3 ferskvand kr. 24,17 Vandafledningsafgift kr. 30,70 (ved tømning af spildevand) Ruteskibe, der er godkendt af Rønne Havn A/S, med fast anløbsplads og med et stort vandforbrug, og som bruger skibets egne slanger og forskruninger: Tilslutningsafgift kr. 0,00 Pr. m 3 ferskvand kr. 20,13 Vandafledningsafgift kr. 30,70 (ved tømning af spildevand) Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer Ansvar Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar ved forsyningssvigt i forbindelse med leveringen af ferskvand. 12. Levering af el Der er på havnen opstillet et antal standere, hvorfra der kan tages el og vand. For at bruge standerne skal der købes et forbrugskort. Forbrugskortene kan købes på Havnekontoret. Straks efter brug skal strømførende kabler m.m. fjernes så disse ikke ligger på kajerne uden opsyn. De steder på havnen, hvor der ikke er opstillet standere til levering af el, kan der bestilles el ved henvendelse til trafiktjenesten. Afmelding skal ske straks efter brug, så strømførende kabler ikke ligger på kajerne uden opsyn. 20

22 12.1 Priser El- standere Elforbrug pr. kwt kr. 2,60 Levering af trafiktjenesten Med måler: Elforbrug pr. kwt efter måler kr. 2,60 (Dog minimum 50 Kwt., pr. tilslutning kr. 130,00) Uden måler Modtager Rønne Havn A/S ikke aflæsning ved fartøjets ankomst/tilslutning og/eller afgang/frakobling, eller haves elmåler ikke ombord, betales efter størst mulige forbrug jf. nedenstående: Elforbrug 10 amp/220 V stik ( 50 kwt) kr. 130,00 pr. døgn Elforbrug 16 amp/380 V stik (140 kwt) kr. 364,00 pr. døgn Elforbrug 63 amp/380 V stik (500 kwt) kr ,00 pr. døgn Tilslutninger uden tilladelse vil blive afkrævet et ekstragebyr på kr ,00 Ændringer i ovennævnte priser foretages, når forsyningsselskabet foretager ændringer Ansvar Rønne Havn A/S leverer kun stikkontakter ved kajen og påtager sig intet ansvar for eventuel påkrævet ekstra beskyttelse ifølge stærkstrøms-reglementet. Rønne Havn A/S leverer ikke forsyningskabler fra kajstikkontakt til bruger og påtager sig intet ansvar for brugerens materiel. Brugeren er ansvarlig for skader på havnens materiel. Bruger betaler for reparationer, materialer, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på havnens materiel forårsaget af brugeren. 13. Rengøring af kajarealer Forurening (spild) på havnens arealer i forbindelse med oplægning, losning af fisk, bødning af garn, lastning og losning eller anden form for godshåndtering skal oprenses i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter at godshåndteringen er afsluttet. 21

23 Undlades rengøring af arealer/kajer vil Rønne Havn A/S lade arbejdet udføre på skibets og/eller ladningsejers regning. Trafiktjenestens anvisninger skal følges. Alt spild skal opsamles og må ikke kastes i havnens bassiner. Det påhviler forureneren at bortskaffe alt spild Ansvar Ansvaret for renholdelsen har enten den stevedorevirksomhed, der udfører lasteog lossearbejdet, eller vareejeren defineret som den, der betaler vareafgiften eller tilsvarende afgift til havnen. Den ansvarlige skal påtage sig alle udgifter, der er forbundet med rengøringen af arealet. Rengøring af arealer kan udføres af Rønne Havn A/S efter regning. 14. Modtageordning for driftsaffald fra skibe Rønne Havn A/S har indført miljøledelsessystem efter DS/EN ISO 14001:2004 Rønne Havn A/S har etableret modtageordninger for affald fra skibe i henhold til gældende lovgivning. Skibe, der anløber havnen, er pligtige at aflevere affald før havnen forlades jf. Miljøministeriets BEK. Nr. 415 af 10. maj 2012 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og Rønne Havn A/S affaldsplaner Driftsaffald Driftsaffald fra skibe skal afleveres i affaldscontainere, der er placeret overalt på havnen. Rester af farlige stoffer (som f.eks. malingsrester og dunke, spraydåser, kemikalierester og dunke, olierester og olieklude, akkumulatorer og batterier, nødraketter, bekæmpelsesmidler, medicinrester, lysstofrør og lign.) må ikke kastes i affaldscontainerne. Bortskaffelse og evt. betaling til bortskaffelse af sådanne rester aftales med trafiktjenesten Lastrester Rønne Havn A/S trafiktjeneste kan anvise kontakt til firma, som kan modtage og 22

24 aflevere lastrester til et af myndighederne godkendt modtage- og behandlingsanlæg. Betaling for denne håndtering er Rønne Havn A/S uvedkommende Kloakspildevand og blandinger af olieholdigt affald Kloakspildevand samt rester og blandinger af olie modtages i Rønne Havns normale arbejdstid (man torsdag kl samt fredag kl ). Ligger skibet kun i havn udenfor dette tidsrum, kan afhentning kun foretages mod betaling Mængde Der kan kun afgiftsfrit afleveres driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. For større mængder driftsaffald samt lastaffald opkræves særskilt betaling Bestilling Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst eller så snart anløbshavn kendes, hvis denne oplysning først foreligger mindre end 24 timer inden ankomsten eller senest ved afsejling fra den foregående havn, hvis sejladsens varighed er under 24 timer. Anmeldeformular er indeholdt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1003, bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret eller findes på havnens/miljøstyrelsens hjemmeside ( / Anmeldeformular skal indsendes pr. fax eller pr Tidsrum Aflevering skal finde sted indenfor Rønne Havn A/S normale arbejdstid. Den normale arbejdstid er mandag til torsdag fra kl til kl og fredag fra kl til kl Skibe, der udelukkende anløber Rønne Havn udenfor normal arbejdstid, kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper Afgifter Rønne Havn A/S opkræver særskilt betaling i følgende tilfælde: 23

25 a. Skibe, som ikke betaler normal havneafgift jf. punkt 2.1, skal betale for alle de i dette afsnit omhandlende og leverede ydelser. Prisen herfor aftales direkte mellem skibet og leverandøren. b. Mængden af driftsaffald er større end den mængde affald skibet ved normal drift, ville frembringe siden sidste havn. c. Affaldet ønskes afleveret udenfor normal arbejdstid. d. Affaldet lægges i de opstillede containere i strid mod mærkningen Ansvar Skibets reder indestår for rigtigheden af samtlige af skibsførerens oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Dette gælder også skader som bliver påført tredjemand som følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. 15 Olieforurening - procedure 1 Skibe, der selv anmelder forureningen straks efter, at de har konstateret uheldet og opgiver en anslået mængde olie, der er løbet ud fra skibet, og som samtidig tager skridt til at begrænse forureningen / spredningen af olie i havnebassinet, eller skibe, der straks erkender sin skyld, når de bliver bekendt med olieforureningen, skal kun betale for de faktiske udgifter. Beløbet anslås, og skibet kan forlade havnen, når der er stillet garanti for beløbet. 2 Skibe, der bliver anmeldt, eller som forsøger at undgå skyld ved ikke at anmelde forureningen eller som nægter kendskab til en forurening, selv om det med overvejende sandsynlighed kan fastslås, at forureningen stammer fra dette skib, skal stille en garanti på DKR ,00 (analyse ect. Af udtagne olieprøver) + et anslået beløb til oprensning + en bøde (Bekendtgørelse om standard reglement for overholdelse af orden i Danske Erhvervshavne 3) på 1 gang beløbet til oprensning, d.v.s DDK , gange udgiften til oprensning. 16. Ansvarsbegrænsning Såfremt Rønne Havn A/S findes ansvarlig efter en af de foranstående bestemmelser eller i øvrigt pålægges ansvar på anden måde, begrænses ansvaret som følger: 24

26 Erstatning fastsættes efter værdien af gods af samme art på det tidspunkt, hvor skaden konstateres. Godsets værdi skal fastsættes efter markedsprisen eller i mangel heraf efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Erstatning kan dog ikke overstige 666,67 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset, eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget afhængig af, hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold kan erstatningen ikke overstige ,00 SDR. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandele og andet indirekte tab ydes ikke. Ved SDR forstås den i Søloven 505 omhandlede regneenhed. Den omregnes til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres. 17. Andre takster REDSKABER I ØVRIGT: Lastekasse (sten) 3,05 kr./tons (dog min. Kr. 700,00) Traktor m/kost (incl. fører) 500,00 kr./pr. time Gravemaskine (incl. fører). 900,00 kr./pr. time Minigravemaskine (incl. fører) 475,00 kr./pr. time Compressor. 670,00 kr./pr. døgn Pumpe. 670,00 kr./pr. døgn Feje/Sugemaskine incl. fører 825,00 kr./pr. time Lille Lift.. 250,00 kr./pr. time (dog min. 4 timer pr gang) Stor Lift. 400,00 kr./pr. time (dog min. 4 timer pr gang) Truck (incl fører). 431,00 kr./pr. time Asfaltskærer.. 205,00 kr./pr. time Leje af flåde.. 325,00 kr./pr. dag Yokohama fendre..500,00 kr./pr. dag Øvrige redskaber efter aftale Alle udgifter ved reparation af skade foranlediget ved udlejning erstattes af lejeren. 25

27 DYKKER SERVICE: Udkald. 984,00 pr./gang Dykkerassistance pr. time 1.300,00 pr./time (Dykker, linieholder og samt dykkervogn) Linieholder 328,00 pr./time Trykflaske pr. påbegyndt time.. 250,00 pr./time Teknisk afdeling - Timepris: Faglærte 355,25 pr./time Ufaglærte.. 322,25 pr./time Overtidstillæg faglærte.. 230,00 pr./time Overtidstillæg ufaglærte.. 215,00 pr./time Affaldsbortskaffelse: Container incl. tømning, max 1 tons affald ,00 kr/pr. stk. Tillæg ved vægt over 1 tons, pr. påbegyndt tons ,00 kr. Slamsuger til olieslop/kloakvand.. 850,00 kr./pr. time Olieslop bortskaffelse. 875,00 kr./pr. tons Udkald udenfor normal arbejdstid 515,00 kr./pr. gang Overtidstillæg er gældende på helligdage og når arbejde udføres uden for tidsrummene: Mandag torsdag kl Fredag kl

28 Nedenstående takster er incl. moms. (Lystbådeafgifter) JOLLER OG LYSTFARTØJER, Sdr. Bådehavn: Både og joller på 10 m 2 og derover pr. m 2 152,50 kr./år Joller under 10 m 2 971,00 kr./år Små både, der tages på land efter hvert brug 200,50 kr./år GÆSTEBÅDE: Under 10 m længde pr. døgn 130,00 kr. Fra m 160,00 kr. Fra m 200,00 kr. Fra m 240,00 kr. Fra m 360,00 kr. Derefter tillægges pr. påbegyndt løbende 10 meter 150,00 kr. Katamaraner og trimaraner + 50%. Brug af rampe og standplads i Sydhavnen: Rampe pr. gang op eller ned 50,00 kr. Årskort til rampe 500,00 kr./år Månedskort til rampe 200,00 kr./måned Reparation på standplads 75,00 kr./dag Helårs standplads pr. m 2 80,00 kr. Vinterstandplads ( ) pr. m 2 50,00 kr. Leje af stativ/buk 50,00 kr./pr. dag TROLLING FISKERI: A) Hjemmehørende trollingbåde, der ikke bruges erhvervsmæssigt, betaler som ovenfor anført under Joller og lystfartøjer. B) Hjemmehørende trollingbåde, der bruges erhvervsmæssigt, betaler (3.623,00 kr. + moms) 4.528,75 kr./år Ikke hjemmehørende trollingbåde betaler som anført under gæstebåde 27

29 Bilag 1. Lodstakster Lodstakster for Rønne Havn A/S Gældende fra 1. januar 2014 DYBGANG I DECIMETER: BRT Over Herudover opkræves et DRIFTSTILLÆG samt en Lodsafgift til det Statslige Lodsvæsen jf. punkt For lodsninger mellem kl og kl tillægges 50 %. 28

30 Bilag 2. Slæbebådstakster Takster for benyttelse af Rønne Havn A/S bugserbåd URSUS Gældende fra 1. januar 2014 For assistance af fartøjer imellem red og havnen eller inde i havnen betales der hver gang de i den følgende tabel angivne takster: Assisteret fartøjs Hverdage Hverdage kl Alle dage størrelse kl lørd., søn- & helligdg kl. kl Max L max B (m) Takst 1 Takst 2 Takst kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. For bugsering af fartøjer, der ikke bruger hovedmaskinen, forhøjes de angivne takster med 50 %. Der er lodspligt ved bugsering i havnen og på Rønne Red. Skibe, hvor kaptajnen har anløbet Rønne Havn flere gange, kan efter særskilt aftale blive fritaget for lodspligt. Det er dog Rønne Havn A/S, der i hvert enkelt tilfælde afgør, om der kan dispenseres fra lodspligten. For krydstogtsskibe reduceres taksten med 20 %. All bugsering udføres på SCANDINAVIAN TUGOWNERS ASSOCIATIONs standard vilkår af 1959, reviderede år 1974 og 1985 (Bilag 5). 29

31 Bilag 3. Vedtægter for benyttelse af slæbebåd For benyttelse af Rønne Havn A/S bugserbåd B/B URSUS 1. Bugserbåden udfører bugsering af eller yder assistance til fartøjer inden for havnens søterritorium. Bugsering eller assistance udføres kun uden for havnen (reden), når havneadministrationen mener at kunne tillade det og da kun efter særlig aftale i hvert enkelt tilfælde. Fartøjer, som er på grund, kan i almindelighed ikke vente assistance. Det afgøres i hvert enkelt tilfælde af havneadministrationen, om vejrforholdene m.v., herunder også isforholdene tillader, at båden stilles til rådighed. De bugserede eller assisterede skibe tillægger selv trosser. 2. Al bugsering eller assistance udføres kun efter Scandinavian Tugowners Association fastsatte standardvilkår af 1959, reviderede år 1974 og 1985 (bilag 5). 3. For bugsering af fartøjer imellem reden og havnen eller inde i havnen betales der hver gang efter de i Bilag 2 angivne takster. For øvrige opgaver, hvor havnens bugserfartøj bruges, betales der for minimum 4 timer. 4. Ved bestilling af bugsering med under 4 timers varsel betales et hastegebyr på kr ,00 Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 12 og 6 timer før opgavestart betales kr. 500 i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering mellem 6 og 4 timer før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. Ved bestilling af anden assistance/opgaver end bugsering til umiddelbar opgavestart, hvor dette kan effektueres (under 4 timer) før opgavestart betales kr i hastetilkaldsgebyr. 5. Alle andre opgaver som f.eks. klarering på red, skift af mandskab på red, levering af proviant og/eller udstyr m.m. udføres efter gældende timepris for drift af URSUS: 30

32 Takst 1 Takst 2 Driftstime: 3.840, ,25 Ventetid 882, ,00 Takst 1 er gældende på hverdage (mandag fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. 6. For slæbning/bugsering af fartøjer på søen eller ved anden havn end Rønne Havn aftales i hvert enkelt tilfælde en pris med Rønne Havn A/S. 7. For bugsering af fartøjer, der ikke bruger hovedmaskinen, forhøjes de angivne takster med 50 %. 8. Efter ½ times ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betales et vente-/standbytillæg på kr ,00. Efter 1 times ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betales yderligere et vente-/standby- tillæg på kr ,00. 2 timers ventetid regnet fra det bestilte assistancetidspunkt betragtes som en afbestilling, og der betales tillige et afbestillingsgebyr jf. 8, og assistancen annulleres uden, at der gives meddelelse herom til bestilleren. 9. En bestilt bugsering kan mod betaling annulleres med 3 timers varsel. For afbestilling af en tidligere bestilt bugsering med mere end 3 timers varsel betales et afbestillingsgebyr på kr. 500 pr. gang. Eventuelt hastetilkaldsgebyr jf. 4. betales altid uanset eventuel årsag til aflysning. Hvis en bestilt bugsering eller anden assistanceopgave annulleres mindre end 3 timer før det bestilte assistancetidspunkt, betales der for minimum 4 timer jf I tilfælde, hvor havnevæsenet eller anden myndighed forlanger bugserbåden liggende parat (standby) til at bugsere eller assistere et fartøj med brandfarlige eller eksplosive stoffer o.l., betales pr. time følgende takster: Takst 1: 3.840,00 kr./time Takst 2: 5.192,25 kr./time Takst 1 er gældende på hverdage (mandag fredag) mellem kl. 06:00 og kl. 18:00, udenfor dette tidsrum er takst 2 gældende. 31

33 11. Hvis assistance sker med lodsbåd, betales samme takster som ovenfor anført. Taksterne reguleres hvert år pr. 1. januar Assistancer, der tidsmæssigt strækker sig over to takstklasser, afregnes efter den dyreste takstklasse. 14. Skibe over BT, der betaler skibsafgift efter forretningsbetingelsernes punkt 2.1.a med 282 øre pr BT for hvert anløb, tilbydes slæbebådsassistance af Rønne Havn A/S slæbebåd URSUS ved ankomst og afgang uden beregning. Alle ovennævnte takster er excl. moms. 15. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2014 Rønne Havn A/S, den 11. december

34 Bilag 4. Vedtægt for udleje af kran Vedtægt for udleje af kran. Havnens kraner udlejes kun med kranfører. 1. Mindstebetaling: Ingen kraner udlejes for mindre end 1 time, medens der i øvrigt ikke regnes med mindre end halve timer. Tillægsbetaling: For arbejde uden for normal arbejdstid betales et overtidstillæg jf. forretningsbetingelserne. Såfremt kranerne ønskes benyttet med andet udstyr end det sædvanlige, betaler lejeren for tilrigning m.m. efter regning. 2. For benyttelse af havnens kraner udenfor havnens område aftales prisen særskilt for den enkelte opgave. 3. Bestilling: Bestilling af kraner samt afbestilling eller anden ændring i bestillingen skal meddeles til og bekræftes af Rønne Havns trafiktjeneste, tlf eller Rønne Havn A/S forbeholder sig ret til at afvige herfra, således at det i alle tilfælde gælder, at Rønne Havn A/S til enhver tid bestemmer til hvem, til hvad og i hvilken orden kranerne skal udlejes. Kranerne udlejes fortrinsvis til lastning og losning af skibe. 4. Rønne Havn A/S virksomhed ved udlejning af kranerne består alene i at stille kranerne til disposition med førere. Derimod påtager Rønne Havn A/S sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v.. Lejeren eller dennes repræsentant dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om, hvilke bevægelser kranen skal foretage. Kranerne er kun beregnet til lodret løft og må ikke benyttes, hvor de udsættes for skråt træk. Kranerne må ikke benyttes til løftning af byrder, der overstiger kranernes godkendte bæreevne. 33

35 5. Rønne Havn A/S virksomhed ved udlejning af kraner består alene i at stille kranerne med fører til disposition. Rønne Havn A/S påtager sig intet ansvar for kranernes uforstyrrede drift. Rønne Havn A/S påtager sig ikke arbejde med godsets ophængning i kranen og leverer ikke de dertil fornødne stropper, sjækler m.v. Lejeren eller dennes repræsentant sørger selv for anhugning m.v. og dirigerer selv kranens arbejde ved at advisere kranføreren om hvilke bevægelser, kranen skal foretage. Rønne Havn A/S bærer efter dansk rets almindelige erstatningsregler kun ansvar for skader, der skyldes fejl eller mangler ved selve kranen. Rønne Havn A/S bærer tillige ansvaret for skade opstået i forbindelse med kranernes benyttelse, som efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan henføres til selskabet. Rønne Havn A/S er ikke erstatningsansvarlig for skade opstået ved fejl eller mangler ved de af lejeren eller dennes stedfortræder selv leverede kæder, stropper, sjækler o.lign. herunder for disses lovlighed/dimensionering i forhold til det manipulerede gods m.v. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v. mistede markedsandele og andet indirekte tab. I tilfælde af ansvar henvises til ansvarsbegrænsningsreglen i forretningsbetingelser afsnit 15. Rønne Havn A/S 6. Følgende regelsæt er gældende ved arbejde med Rønne Havn A/S kraner: a. Lejeren har ansvaret for, at de af vedkommende myndighed til enhver tid stillede fordringer om mærkning af stropper og kæder m.m. overholdes, jrf. Arbejdstilsynets meddelelse nr , oktober 1996 om anhugningsgrej samt Arbejdstilsynets anvisning nr , maj 1997 om anhugning. b. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil, c. At-meddelelse nr , oktober 1996 om anhugningsgrej, d. At-anvisning nr , maj 1997 om anhugning. 34

36 7. Kranlejerne har pligt til at gøre sig bekendt med ovenstående regelsæt, som udleveres ved henvendelse til Arbejdstilsynet eller på havnekontoret. Denne vedtægt er gældende fra 1. januar 2014 Rønne Havn A/S, den 11. december

37 BILAG 5. SCANDINAVIAN TUGOWNERS STANDARDVILKÅR AF 1959, REVIDEREDE ÅR 1974 OG 1985 Scandinavian Standard Terms All towage and assistance is undertaken subject to Scandinavian Tug owners' Standard Conditions (see below), and any dispute arising hereunder shall exclusively be determined by the Maritime and Commercial Court of Copenhagen, Denmark, in accordance with Danish law. Scandinavian Tug owners' Standard Conditions of the year 1959, revised 1974 and 1985 The tugboat enterprise (hereinafter called the Company) provides assistance and/or towing services on the following conditions: 1. Definitions The expression Hirer in these conditions means the body or person who has ordered the service or on whose behalf the service has been ordered. The expression damage in these conditions means economic losses of all kinds including, but not limited to, total loss, damage, loss of income and expenses and also loss of and damage to cargo on board of the vessel in tow. 2. The Company's liability towards the Hire The Company is not liable for damage caused to the Hirer in connection with the towage service unless the damage is a consequence of fault or neglect on the part of the Company's management. The Company is, however, not liable for fault or neglect committed by a person of the Company's management in such a person's capacity as master of the tug or member of its crew. The Hirer is not in any case entitled to damages from a master of a tug, a member of its crew, a pilot, or anybody else in the service of the Company. The liability of the Company shall in any case not exceed DKK 100, The Hirer's liability towards the Company The Hirer shall indemnify the Company for all damage caused to the Company in connection with the towage service unless the Hirer shows that neither the Hirer nor somebody for whose acts the Hirer is liable totally or partly has caused the damage by fault or neglect. 36

38 Should the Company be held liable for the damage caused to a third party in connection with the towage service, the Hirer shall indemnify the Company unless the Company would have been liable towards the Hirer in case the damage had been suffered by the Hirer. The above is a free translation of the Danish version, Scandinavian Tug owners standardvilkår af 1959, revideret 1974 og In case of dispute, the Danish text shall apply. 37

39 38

40 Rønne Havn A/S ta r godt imod dig Vi er til for din skyld! Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12 Postbox 47 DK-3700 Rønne Tel: Fax: VHF: 16/12/13 Web:

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Priser & Forretningsbetingelser 2018

Priser & Forretningsbetingelser 2018 Priser & Forretningsbetingelser 2018 CVR. Nr. 27 93 21 50 Version 2-2018 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail: roennehavn@roennehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Priser & Forretningsbetingelser 2017

Priser & Forretningsbetingelser 2017 Priser & Forretningsbetingelser 2017 CVR. Nr. 27 93 21 50 Version 01-2017 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail: roennehavn@roennehavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen

Regulativ for Svendborg Havns kraner. Havnebestyrelsen Regulativ for Svendborg Havns kraner Havnebestyrelsen Om de til rådighed værende kraner henvises til vedhæftede fortegnelse. For udlejning af kranerne gælder følgende vilkår: 1. Kranernes brug Havnevæsenets

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2018 Priser & forretningsbetingelser 2018 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2017 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014

Erhvervsservice Pr. time 300,00 300,00 0,00% Svendborg musikskole: Skoleår Skoleår 2012/2013 2013/2014 Svendborg bibliotek: Børn (under 16 år): Overskridelse af lånetiden 5,00 5,00 0,00% 1. hjemkaldelse efter 1 uge 10,00 10,00 0,00% 2. hjemkaldelse efter 3 uger 20,00 20,00 0,00% 3. hjemkaldelse efter 31

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen

Skagen Havn. Affaldsplan. Direktør Willy Bent Hansen. Direktør Willy Bent Hansen Affaldsplan Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Skagen Havn Direktør Willy Bent Hansen Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Med kurs mod Grenaa havn

Med kurs mod Grenaa havn Med kurs mod Grenaa havn Takstblad 2012 Forretningsbetingelser & takstblad 2012 for Grenaa Havn A/S og Anholt Havn A/S Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende for alle aftaler om aktiviteter

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S

Takstblad. Terminalen i Padborg. Drevet af TX Logistik A/S Takstblad Terminalen i Padborg Drevet af TX Logistik A/S 2018 Adresse: TX Logistik A/S Telefon: +45 73670626 Istedvej 11 Fax: +45 73670629 DK-6300 Padborg e-mail: terminal-padborg@txlogistik.eu CVR-/VAT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr.

Oplagring af gods Pr. m2 pr. måned 81 kr. 83 kr. Skibsafgift a. pr. BRT (bruttotonnage) for hvert anløb 4 kr. 4 kr. b. pr. BRT (bruttotonnage) som en månedsafgift 25 kr. 25 kr. c. bugserbåde, som bugserer indenfor havnens søområde pr. BRT 4 kr. 4 kr.

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI

FORRETNINGSBETINGELSER JUNI FORRETNINGSBETINGELSER JUNI 2016 - www.skagenhavn.dk 2 Indhold 1. GENEREL INFORMATION... 3 2. BETINGELSER... 4 3. SKIBSANLØB... 4 4. PLADSAFGIFT... 7 5. VAREAFGIFT... 9 6. KRYDSTOGTSKIBE... 11 7. FISKERI...

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015

Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 13.08.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2015 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 01.12.15 Forretningsbetingelser & Takstblad 2016 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 29. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Med kurs mod Grenaa Havn

Med kurs mod Grenaa Havn Med kurs mod Grenaa Havn Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 24. 04.14 Forretningsbetingelser & Takstblad 2014 for Grenaa Havn A/S og datterselskaber Betingelserne og taksterne i dette hæfte er gældende

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 SUNDBY-HVORUP SEJLKLUB Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Bestyrelsen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn

Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Revideret juli 2012 af Havnefogeden på Spodsbjerg havn Indledning: SPODSBJERG HAVNE Spodsbjerg havne fik sin første affaldsplan oktober 2005. Der er siden da sket ændringer i håndteringen af det affald

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S

Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S Affaldsplan for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for Rønne Havn A/S 2016 2019 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordning 2. Lovgrundlaget 3. Ansvarlig i havnen 4. Generelle

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)...

Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli md)... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... Brugerbetaling 2015 Toftebo Skolesøgende børn pr. måned Fuldtidsplads (kun juli )... 1.277,00 977,00 Deltidsplads (juli betalingsfri)... 803,00 614,00 Dagpleje pr. måned - betaling 12. Fuldtidsdagpleje...

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere