Støjgener i anlægsfasen. Ringsted-Femern Banen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjgener i anlægsfasen. Ringsted-Femern Banen"

Transkript

1 Støjgener i anlægsfasen Ringsted-Femern Banen November 2014

2

3 3 Indhold

4 4 Indhold Indledning 5 Ikke-teknisk resumé 7 Metode for støjberegninger Afværgeforanstaltninger 67 0-alternativet 68 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelsen 69 Referencer 70

5 5 Indledning Indledning Støjgener fra opgradering, udbygning og elektrificering af Ringsted - Femern Banen er tidligere i forbindelse med miljøundersøgelsen i 2011 beskrevet i fagnotaterne Miljøgener i anlægsfasen, Ringsted Orehoved og Miljøgener i anlægsfasen, Orehoved Holeby. I dette notat er foretaget en opdatering og en uddybende beskrivelse af hvilke typer af anlægsarbejder, der forventes at forekomme på de enkelte lokaliteter langs strækningen og i hvilke tidsperioder. Det skal dog nævnes, at anlægsarbejdet udbydes i totalentrepriser, hvilket betyder at de valgte entreprenører skal foretage detailplanlægningen af anlægsarbejdet. Derfor er de tidsperioder for anlægsarbejdet, der angives i dette notat, de forventede maksimale perioder ved den enkelte lokalitet. Dette fagnotat beskriver støj, der kan være væsentlig, i forbindelse med opgradering, udbygning og elektrificering af de danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og syd for Holeby. Overordnet omfatter jernbaneprojektet en opgradering til en maksimal hastighed for persontog på 200 km/t, elektrificering fra Ringsted til syd for Holeby og anlæg af et ekstra spor fra Vordingborg til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby. Der anlægges en ny fast bro over Masnedsund og en ny sejlrende gennem Masnedø Østflak samt en ny klapbro over Guldborgsund. Overkørslen i Eskilstrup nedlægges, og erstattes af en bro. Beskrivelserne af støjpåvirkningen stedfæstes så vidt muligt med en stedbetegnelse. Fagnotatet dækker strækningen fra Ringsted ved st til st på Masnedø og st ved Orehoved til st syd for Holeby. De tidsrum, hvor anlægsarbejderne forekommer på strækningen er angivet i kvartaler og år i den samlede anlægsperiode, fx 2. kvartal år 2 til 2. kvartal år 3. Angivelsen af tidsrum er relateret til tidspunktet for anlægsarbejdets start og kan angives til følgende: År 1 : 2015 År 2 : 2016 År 3 : 2017 År 4 : 2018 År 5 : Notatet omhandler støjen fra de anlægsaktiviteter, der foregår på eller ved banearealerne. Et selvstændigt fagnotat beskriver de støjmæssige konsekvenser af den trafik med tunge køretøjer, som anlægsarbejderne vil give anledning til. Dette notat omfatter ikke anlæg af en ny Storstrømsbro og heller ikke landanlæggene i og umiddelbart nord og øst for Rødbyhavn.

6

7 7 Ikke-teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Anlægsarbejderne på strækningen Ringsted til syd for Holeby vil medføre støj, der kan være til gene for jernbanens naboer. Den samlede anlægsperiode er planlagt til at strække sig over i alt ca. 5 år, fra 2015 til Efter denne periode vil der desuden være aktivitet i forbindelse med elektrificering, hvor der bl.a. skal etableres fundamenter til køreledningsmaster på hele strækningen. En stor del af anlægsarbejderne kræver, at sporene spærres og banen lukkes helt for trafik. Det er en generel målsætning, at trafikken på jernbanen afbrydes i så korte perioder som muligt. Det betyder imidlertid, at en del af anlægsarbejderne skal gennemføres døgnet rundt alle ugens dage. Der forventes følgende længerevarende sporspærringer: Ringsted Næstved : Ca. 6 måneders totalspærring i 2019 Næstved Vordingborg : 13 ugers totalspærring i 2018 Orehoved Nykøbing Falster : Ca. 6 måneders totalspærring i 2017 Nykøbing Falster - syd for Holeby : 2½ måneders totalspærring i 2017 Orehoved syd for Holeby : Ca. 4½ måneders totalspærring i Derudover vil der være en række spærringer i weekends og om natten i hele perioden Jernbanens naboer vil især opleve, at det er under de længerevarende sporspærringer, at anlægsarbejderne er intense og kan foregå i døgndrift. De støjende anlægsarbejder En væsentlig del af anlægsarbejdet sker på banestrækningerne og vil derfor være i bevægelse. Den enkelte nabo vil derfor i mange tilfælde opleve, at anlægsarbejdet og støjen kun er tæt på i en periode, mens det i andre sker på større afstand og dermed giver anledning til mindre støj. Man må dog forvente, at de anlægsarbejder, der omfatter sporforlægninger og større jordarbejder kan foregå samtidig på hele strækningen. Der kan også enkelte steder være midlertidige oplag af overskudsjord og andre materialer, som medfører længerevarende aktivitet samme sted. Egentligt sporarbejde, rensning af ballast, etablering af køreledninger og støjskærme er imidlertid aktiviteter, der flytter sig langs sporet. På de større stationer vil der i perioder være oplagsaktiviteter, som kan forekomme på alle tider af døgnet: Ringsted Station : 1. kvartal kvartal 2019 Næstved Station : 1. kvartal kvartal 2019 Vordingborg Station : 1. kvartal kvartal 2019 Nykøbing Falster Station : 2. kvartal kvartal 2017 og 2. kvartal kvartal Oplagsaktiviteterne kan i perioder omfattet håndtering af skærver, som kan give anledning væsentlig støj.

8 8 Ikke-teknisk resumé Der er desuden en række steder, hvor anlægsarbejderne udover den egentlige jernbane også omfatter andre konstruktioner, som medfører anlægsaktivitet på faste lokaliteter i længere perioder. Det drejer sig især om følgende steder: Ved Glumsø omfatter anlægsarbejdet en sporforlægning syd for Glumsø samt en omfattende ombygning af Glumsø Station. Disse arbejder gennemføres i En sporforlægning nord for Glumsø indgår i arbejderne på strækningen Ringsted Glumsø, som gennemføres i Ombygning af bro over jernbanen, Rampen i Næstved, som gennemføres fra 4. kvartal kvartal Ombygning af bro over jernbanen, Østre Ringvej i Næstved, som gennemføres fra 2. kvartal kvartal I Ring sker der en forlægning af sporet syd for og gennem landsbyen. Arbejdet udføres fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal Ombygning af bro over jernbanen, Næstvedvej i Vordingborg, som gennemføres fra 2. kvartal 2016 til 4. kvartal Ombygning af Vordingborg Station skal ombygges. Det sker fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal Anlæg af en ny Masnedsundbro til jernbanen. Det sker fra 1. kvartal 2016 til 2. kvartal Ombygning af Nr. Alslev Station. Det sker fra 2. kvartal til 3. kvartal i Ombygning af Eskilstrup Station sker over to perioder, fra 1. kvartal til 3. kvartal 2016 og 2. kvartal 2017 til 4. kvartal Ombygning af Nykøbing Falster Station sker fra 2. kvartal til 3. kvartal 2017 og 2. kvartal til 3. kvartal Ombygning af Kong Frederik den IX s Bro i Nykøbing Falster sker fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal Ved Holeby etableres en station. Det sker fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal Desuden skal en række mindre broer i det åbne land ombygges. Det sker på hele strækingen i perioden Det må forventes, at der overalt på strækningen Ringsted til syd for Holeby desuden kan forekomme mindre, kortvarige aktiviteter både før og efter de egentlige store anlægsarbejder. Det kan fx være forberedende trærydning og efterfølgende mindre restarbejder.

9 9 Ikke-teknisk resumé Støjkilderne Der er gennemført en detaljeret analyse af anlægsarbejdet for at beskrive de støjmæssige konsekvenser for jernbanens naboer i anlægsfasen. Analysen er baseret på identifikation af det støjende materiel, der vil blive anvendt, fx køretøjer, entreprenørmaskiner, nedramning af spuns og pæle og de særlige maskiner, der anvendes til sporarbejderne. Der er dernæst beskrevet en række anlægsaktiviteter, som er generelle for hele anlægsprojektet. Disse aktiviteter omfatter: Jordarbejder Flytning og oplag af jord og andre materialer med lastvogne og gravemaskiner. Aktiviteten er moderat støjende. Vil typisk foregå i dagtimerne, men arbejde i andre tidsrum kan forekomme. Sporarbejder Opbygning, justering og stabilisering samt fordeling af ballast med specialmaskiner. Aktiviteten er støjende. Vil foregå i døgndrift. Ballastrensning Specialmaskine, der bevæger sig langsomt ad sporet. Aktiviteter er meget støjende. Vil foregå i døgndrift. Nedrivning Typisk ved ombygning af broer og andre eksisterende konstruktioner. Omfatter hydraulisk saks, betonhammer, lastvogne og en række entreprenørmaskiner. Aktiviteten er moderat støjende og vil ofte være koncentreret til korte perioder (få dage, evt. 1 2 uger). Vil som regel foregå i døgndrift. Nedramning Der anvendes som regel en hydraulisk hammer til nedramning af spunsvægge. Aktiviteten er særdeles støjende, men vil typisk være begrænset til uger eller undertiden måneder. Kan foregå i døgndrift. Nedramning af fundamentpæle til køreledningsmaster og støjskærme Der anvendes også her en hydraulisk hammer, men udstyret er mindre kraftigt. Det er desuden en aktivitet, der bevæger sig relativt hurtigt langs sporet. Nedramning af en fundamentpæl varer normalt ½ - 1 time. Aktiviteten er støjende. Vil som regel foregå i døgndrift. Konstruktion Omfatter lastvogne og en lang række forskellige entreprenørmaskiner, fx kraner, betonkanoner og gummihjulslæssere. Aktiviteten er moderat støjende. Vil typisk foregår i dagtimerne, men arbejde i andre tidsrum kan forekomme. Oplagspladser Omfatter lastvogne, gummihjulslæssere o.lign. der bl.a. håndterer sveller, skinner og skærver. Pladserne vil også

10 10 Ikke-teknisk resumé være base for det materiel, der kører på jernbanespor. Omlastning af skærver er den mest støjende delaktivitet. Samlet set er aktiviteten moderat støjende. Vil ofte foregå i døgndrift. Støjmæssige konsekvenser Analysen af de støjende aktiviteter er anvendt til beregning af den støj, der kan forekomme i omgivelserne. Støjens konsekvenser er vurderet for to tidsrum: Dagperioden på hverdage, mandag til fredag kl Øvrige tidsrum. I dagperioden er støjkonsekvenserne vurderet for støj, der overstiger 70 db(a). I øvrige tidsrum for støj, der overstiger 40 db(a). For alle de steder, der er omtalt ovenfor, er der gennemført en beregning af antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når de støjende anlægsaktiviteter gennemføres. I det fleste tilfælde er der desuden udarbejdet kort, som eksemplerne herunder, der viser støjens udbredelse. Figur 1. Eksempel på støjkort. Figuren illustrerer støj fra nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). I dette tilfælde kan 8 boliger blive udsat for støj over 70 db(a) og 409 boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a).

11 11 Ikke-teknisk resumé Figur 2. Eksempel på kort (samme lokalitet som ovenfor). Støj fra nedramningsaktiviteter. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). I dette tilfælde kan 60 boliger blive udsat for støj over 70 db(a) og boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Undersøgelsen af alle lokaliteter og strækninger illustrerer, at det er de boliger, der ligger helt tæt på jernbanen og anlægsarbejderne, der kan bliver udsat for støj over 70 db(a). For de enkelte lokaliteter er antallet fra ingen til 200 i de større byer. Ballastrensning, som er meget støjende, kan kortvarigt medføre støj over 70 db(a) ved op til boliger langs lange strækninger eller langs strækninger gennem en større by, fx Næstved. Når de støjende anlægsaktiviteter foregår udenfor dagtimerne, kan antallet af boliger, der udsættes for støj over 40 db(a) have følgende omfang: Anlægsarbejder på strækningerne: Ringsted Næstved Ca boliger. Ved sporarbejder op til ca boliger. Ballastrensning kan berøre op til ca boliger. Gennem Næstved Ca boliger ved etablering af fundamenter til kørestrømsmaster. Ved ballastrensning op til ca boliger. Begge aktiviteter er kortvarige. Næstved Vordingborg Ca boliger. Ved sporarbejder op til ca boliger. Ballastrensning kan berøre ca boliger.

12 12 Ikke-teknisk resumé Vordingborg Masnedø Orehoved syd for Holeby Ca boliger. Ved sporarbejder op til boliger. Ca boliger. Anlægsarbejder på lokaliteter: Ringsted Station Glumsø Station Sporforlægning syd for Glumsø Næstved Station Ombygning af bro, Rampen i Næstved Ombygning af bro, Østre Ringvej i Næstved Sporforlægning i Ring Ombygning af bro, Næstvedvej i Vordingborg Vordingborg Station Masnedsundbroen Nr. Alslev Station Eskilstrup Station Nykøbing Falster Station Kong Frederik den IX s Bro Station ved Holeby Ca boliger. Ca. 400 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 110 boliger. Ved sporarbejder øges antallet til ca. 300 boliger. Ca boliger. Ca boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 700 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 75 boliger. Ca boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 370 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 400 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca. 650 boliger. Ca. 550 boliger ved oplagsaktiviteter. Ved ombygning af stationen øges antallet til ca og ved rammeaktivitet til ca boliger. Ca. 650 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca boliger. Ca. 12 boliger. Ved rammeaktivitet øges antallet til ca. 150 boliger. Perioder med rammearbejde vil have kortere varighed, fx uger eller måneder. Sporarbejder og ballastrensning er også aktiviteter med kortere varighed ud for den enkelte bolig, fordi de flytter sig ad jernbanesporet.

13 13 Ikke-teknisk resumé Afværgeforanstaltninger Nor støjen ved boliger overstiger 70 db(a) i dagperioden og 40 db(a) i øvrige tidsrum, så udløses en indsats for at begrænse de gener, der opleves af naboerne. Generelt vil det blive krævet af entreprenørerne, at de skal sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet med anvendelse af støjsvagt materiel og støjsvage arbejdsmetoder, hvor det er muligt. I praksis er det imidlertid vanskeligt og ofte ikke muligt at holde støjen under kriterieværdierne ved store anlægsarbejder. Det skyldes, at der er få muligheder for at bruge mindre støjende arbejdsprocesser. Desuden må arbejdet nødvendigvis udføres tæt på boligområder og oftest i tidsrum med sporspærringer udenfor normal arbejdstid dvs. aften, nat og weekends). For at forberede naboerne og myndighederne på anlægsarbejdet vil anlægsmyndigheden løbende informere om anlægsarbejdets art og arbejdsperioder suppleret med særskilt information inden igangsættelse af anlægsarbejder, der kan medføre væsentlige støjgener.

14 14 Ikke-teknisk resumé Vurdering af støj fra anlægsarbejde Støjvurderinger i VVM-sammenhæng har til hensigt at identificere virkninger på miljøet, der kan være væsentlige, herunder støj fra anlægsarbejder. Støj fra anlægsarbejde vil ofte være varierende, også over kortere tid. I løbet af en dag kan en række aktiviteter foregå samtidig eller afløse hinanden, og det medfører variationer i støjen. Også over længere tid kan der være meget betydelige variationer, når anlægsarbejdet går fra en fase til en anden eller en anlægsaktivitet flytter sig i terrænet. Det er ikke mindst tilfældet ved anlæg af en jernbane, hvor en del af anlægsarbejdet flytter sig langs banestrækningen og derfor ofte kun optræder i kortere tid nær en bestemt bolig. Andre aktiviteter er mere knyttet til bestemte lokaliteter og i længere tid, fx arbejdspladser og oplagspladser. Endelig er det karakteristisk, at anlægsarbejde, og dermed støjen, er midlertidig og på et tidspunkt ophører helt. Disse egenskaber er anderledes end støjen fra fx en vej, en jernbane i drift eller en virksomhed. Der følger støjen i højere grad et kendt mønster, er mere ensartet og er permanent. Vurderingen af støj fra udbygning af jernbanen er baseret på følgende: Støjkonsekvenser er vurderet for støj, som overskrider kriterieværdierne i Tabel 1. Kriterieværdierne betragtes samtidig som indsatsgrænser, der udløser en indsats for at begrænse gener fra støjen, hvis grænserne overskrides eller der er risiko for, at de kan overskrides. Tidsrum Midlingstid (reference-tidsrum) Kriterieværdi for støj Middelværdi, L Aeq Dagperioden på hverdage, mandag til fredag kl timer 70 db(a) Lørdage kl timer Lørdage kl timer Søn- og helligdage kl timer Alle dage kl time Alle dage kl ½ time Tabel 1. Kriterieværdier for vurdering af støj. 40 db(a) Miljøvurderingen tager sigte på at vurdere støjbelastningen af boliger. Kriterieværdierne i tabel 1 anvendes derfor til vurdering af støj på helårsboligers facade. Impulser og toner i støjen For visse typer anlægsarbejde er der risiko for, at støjen vil indeholde tydeligt hørbare impulser eller toner. Det er imidlertid først i en kontrolsituation under arbejdets udførelse, at man med sikkerhed kan konstatere, om disse fænomener indgår i støjen. Det er en vurdering, der kun kan udføres, når aktiviteten foregår, og støj fra andre kilder, fx trafikstøj, kan maskere eventuelle impulser eller toner, så de ikke er tydeligt hørbare. Den ekstra gene, der er knyttet til tydeligt hørbare impulser og toner, svarer til, at det målte eller beregnede støjniveau får et tillæg på 5 db. Tillægget er aldrig mere end 5 db, også selvom der optræder både toner og impulser i støjen.

15 15 Ikke-teknisk resumé Ved udbygning af jernbanen Ringsted til syd for Holeby kan der forekomme tydeligt hørbare impulser og toner i støjen fra aktiviteter, hvor der indgår ramning, men det kan ikke afvises, at de også kan optræde ved andre aktiviteter. Da det først under arbejdets udførelse kan konstateres om impulser og toner forekommer, er alle beregninger af den forventede støj i dette notat udført uden tillæg for tydeligt hørbar tone eller impulser. Når anlægsarbejdet udføres, kan det forekomme, at der udover den gene, der er knyttet til det forventede støjniveau målt som en gennemsnitsværdi, også er en ekstra gene fra tydeligt hørbare impulser og toner. Lavfrekvent støj Lavfrekvent støj er den del af den totale støj, der ligger i frekvensområdet Hz. Lavfrekvent støj vurderes indendørs i bygninger. Alle støjkilder udsender i større eller mindre grad lavfrekvent støj. Når støj udbredes fra en støjkilde, vil den aftage i styrke med øget afstand. Denne dæmpning er på grund af den geometriske afstand ens ved alle frekvenser. Den højfrekvente del af støjen dæmpes desuden ved absorption i luften. Det betyder, at støjens frekvensfordeling ændrer sig med afstanden, og på større afstande vil den oplevede støj være forholdsvis mere lavfrekvent end tæt på støjkilden. Men samtidig er støjens niveau, både totalstøj og lavfrekvent støj, faldet. Det forventes ikke, at anlægsarbejdet vil omfatte støjkilder, der i særlig grad udsender lavfrekvent støj. Det gælder derfor for udbygning af jernbanen, at det vil være totalstøjen, der er udslagsgivende for om støjen vil kunne være væsentlig. Det vil også være tilfældet på større afstand af støjkilderne, selvom støjen her kan opleves som mere lavfrekvent.

16

17 17 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Metode for støjberegninger Støj, der vil optræde i fremtiden, kan af gode grunde ikke måles, men må beregnes. Beregningsgrundlaget er en viden om det materiel, der forventes anvendt, og om den støj materiellet giver anledning til. Disse oplysninger er baseret på et omfattende erfaringsmateriale fra andre større anlægsprojekter, hvor der er udført målinger af støjen mens arbejdet blev udført. For visse støjkilder er anvendt typiske standarddata (fx lastbiler). Der er derudover anvendt en worst case betragtning ved udvælgelse af støjdata. Der indgår desuden de senest opdaterede planer for anlægsarbejdets forløb (stadieplaner Version E). Præcise oplysninger om de anvendte forudsætninger findes i det følgende. Man skal være opmærksom på, at de anvendte forudsætninger for støjberegningerne dermed tilstræber at vise en worst case situation. Der kan også blive anvendt andre typer materiel og metoder end forudsat i disse støjvurderinger. Det afgørende er imidlertid, at de metoder, der vil blive anvendt, ikke medfører mere støj end forudsat. Oplysningerne om støjkildernes udsendelse af støj (deres lydeffektniveauer, driftstider og støjens frekvenssammensætning) er anvendt til at beregne, hvor langt man skal væk før støjen er faldet til de kriterieværdier, der er anvendt (se Tabel 1). Disse beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder, men der er anvendt en række forenklinger: Der tages ikke hensyn til afskærmning og refleksioner fra eksisterende bygninger og andre konstruktioner. Det er forudsat, at terrænet er akustisk blødt overalt. Det er forudsat, at støjkilderne er placeret 3 meter over terræn og modtageren 1,5 meter over terræn. Beregningsresultaterne er dog også repræsentative for modtagere placeret højere end 1,5 meter, fx ved etageboliger, fordi beregningerne er udført uden indregning af en eventuel afskærmning fra bygninger mellem støjkilder og modtager. Hvis en bolig ligger i støjmæssigt læ bag en anden bygning (er afskærmet), kan støjen i praksis være lavere. Det vil imidlertid forekomme, at de støjende aktiviteter flytter sig til en position, hvor boligen ikke længere ligger i læ. Sammen med forudsætningen om akustisk blødt terræn beskriver den anvendte metode støjforholdene i situationer, hvor støjen er kraftigst. Ofte vil man opleve, at støjen vil have lavere niveauer. De beregnede afstande er derefter anvendt til optælling af antallet af boliger, der ved udførelse af de forskellige typer anlægsarbejder kan blive udsat for støj over de kriterieværdier, der anvendes til vurdering af støj. Optællingen er baseret på et udtræk af oplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR) om helårsboliger i hele det berørte område fra Ringsted til syd for Holeby. Udtrækket er gennemført i august 2014 og omfatter derfor alle korrekt registrerede helårsboliger i området. Optællingen er baseret på placeringen af boligernes adressepunkter. De boliger, der allerede er overtaget af Banedanmark (forlodsovertagede) eller forventes eksproprieret, indgår i optællingen med mindre de ikke længere er registreret som boliger i BBR. Det betyder, at optællingen kan omfatte boliger, der ikke vil være beboede, når anlægsarbejdet gennemføres. Det vil typisk være tale om boliger, der tilhører den gruppe, som er mest støjbelastede, fordi de ligger i kort afstand til jernbanen.

18 18 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger I de beregninger af støj, der ligger til grund for optælling af antallet af boliger, der kan blive udsat for væsentlig støj, indgår ikke, at støjen kan indeholde tydeligt hørbare impulser og toner. Dette emne er om talt nærmere i et afsnit ovenfor.

19 19 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger De støjende arbejder Støjkilderne Støjen fra maskiner og aktiviteter er beregnet på baggrund af deres støjkildestyrke (lydeffekt, L WA i db). Kildestyrken er et udtryk for, hvor meget lydenergi støjkilden spreder i omgivelserne og er ikke udtryk for et støjniveau målt ved støjkilden. Støjberegningerne anvender kildestyrken til at beregne støjniveauet i omgivelserne. Støjniveauet omkring en støjkilde vil altid være lavere end kildestyrken, og blive lavere med øget afstand. De kildestyrker for det støjende materiel, der er anvendt ved undersøgelse af støj fra opgradering af jernbanen Ringsted til syd for Holeby fremgår af Tabel 2. Arbejdsproces L WA, db Reference Nedramning af spuns med hydraulisk hammer 125 Rambøll (en række konkrete målinger) Ballastrenser 120 Plasser & Theurer, DK (leverandør) Ramning af pæle (køreledningsmaster, støjskærme o.lign.) 115 Rambøll (en række konkrete målinger) Nedvibrering af spuns 115 COWI og Rambøll (en række konkrete målinger) Ballastfordeler type USP Plasser & Theurer, DK Borerig, nedboring af sekantpælevæg 110 COWI og Atkins/COWI, Ny Ellebjerg station Sporbygning med sporbygningstog SVM Plasser & Theurer, DK (leverandør) Af- eller pålæsning af skærver 110 NIRAS (erfaring fra konkrete projekter) Gravemaskine/gummihjulslæsser, blandet drift 103 Atkins/COWI, Ny Ellebjerg station Dozere, kraner, betonkanoner, asfaltudlægger og tromler 103 Atkins/COWI, Ny Ellebjerg station Nedbrydning med hydraulisk saks eller betonhammer 105 COWI Sporjusteringsmaskine 08-32U 102 Plasser & Theurer, DK (leverandør) Lastbiler, svag acceleration, km/h 101 Støjdatabogen, Lydteknisk Institut Sporstabiliseringsmaskine type DGS 62N 98 Plasser & Theurer, DK (leverandør) Tabel 2. Oversigt over det støjende materiel, der er lagt til grund ved undersøgelse af anlægsarbejdets støjmæssige konsekvenser. Der vil optræde andre materieltyper, men typerne i denne tabel er de mest støjende og mest anvendte i anlægsarbejdet. De enkelte maskiner anvendes alene eller sammen med andet materiel til gennemførelse af de anlægsaktiviteter, der indgår i det samlede anlægsprojekt på hele strækningen Ringsted til syd for Holeby. Tabel 3 er en oversigt over de karakteristiske anlægsaktiviteter, der beskriver anlægsarbejdets støjmæssige konsekvenser. Som tidligere nævnt kan der forekomme andre aktiviteter, men disse udvalgte aktiviteter er de mest støjende. De enkelte aktiviteter kan også udføres på forskellig vis, med et forskelligt antal maskiner (fx antallet af lastvogne, der indgår i jordarbejde) eller ved at de er ikke i drift hele tiden. Der er derfor anlagt en worst case betragtning ved fastsættelse af den støjkildestyrke, der er anvendt ved beregning af støj fra de enkelte aktiviteter. Fx vil sporarbejde omfatte forskellige maskintyper med en støjkildestyrke på 98 db(a) til 111 db(a), hvoraf kun én vil være i drift samtidig på samme lokalitet. Ved de udførte beregninger er det alligevel som worst case forudsat, at sporarbejder har en støjkildestyrke på 115 db(a). De enkelte maskiner vil normalt ikke være i drift konstant uden afbrydelser, men i natperioden vurderes støjen for den ½ time, hvor der er mest støj. Da det ikke er urealistisk, at en maskine kan være i uafbrudt drift i dette tidsrum, er det derfor som en worst case betragtning forudsat, at de fleste maskiner er i konstant drift (dvs. 100 %). På de lokaliteter, hvor der skal etableres spunsvægge, er det forudsat, at det vil ske ved nedramning, som er den mest støjende metode. I nogle situationer vil det blive vurderet om det er muligt at nedbringe spunselementerne ved vibrering. I så fald vil støjen være lavere.

20 20 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Anlægs-aktivitet Støjkilder Lydeffekt L WA, db Lastbiler, svag acceleration, 10- Jordarbejde 20 km/h Gravemaskine eller gummihjulslæsser, blandet drift Sporbygning med sporbygningstog SVM-1000 Antal % % % Enkeltvis eller samtidig drift Driftstid Lyd-effektklasse (worst case) Samtidig 110 Sporjusteringsmaskine 08-32U % Sporarbejder Enkeltvis 115 Sporstabiliseringsmaskine type % DGS 62N Ballastfordeler type USP % Ballast-rensning Ballastrenser % Enkeltvis 120 Nedbrydning med hydraulisk saks eller betonhammer % Nedrivning Lastbiler, svag acceleration, km/h % Gravemaskine eller gummihjulslæsser, blandet drift % Samtidig 110 Dozere, kraner, betonkanoner, asfaltudlægger og tromler % Nedramning Nedramning af spuns med % hydraulisk hammer Enkeltvis Alternativ metode: 1) % Nedvibrering af spuns 125 Nedramning af fundament til Ramning af pæle (køreledningsmaster, støjskærme o.lign.) køreledningsmaster % Enkeltvis 115 Lastbiler, svag acceleration, km/h % Konstruktion Gravemaskine, gummihjulslæsser, kraner, betonkanoner, % Samtidig 110 asfaltudlægger Lastbiler, svag acceleration, km/h % Oplags-pladser Gravemaskine eller gummihjulslæsser, blandet drift Samtidig % Af- eller pålæsning af skærver % Tabel 3. Oversigt over de støjende anlægsaktiviteter, der indgår i de gennemførte undersøgelser. De enkelte aktiviteter består af en eller flere støjkilder. Lydklassen er den støjkildestyrke, der er anvendt ved beregning af støj fra anlægsaktiviteten. 1) Det er undertiden muligt at nedbringe spuns ved vibrering i stedet for ramning, men det afhænger af de lokale jordbudsforhold. Det er derfor som en konservativ betragtning forudsat, at spuns skal nedbringes ved ramning. Det skal bemærkes, at denne undersøgelse af støj fra anlægsarbejderne omfatter en række aktiviteter, der kan give anledning til støj over kriterieværdierne ved boliger. Der vil være andre mindre støjende anlægsaktiviteter, som vil være en del af det samlede støjbillede, men støjen vil have mindre betydning og være underordnet i forhold til de undersøgte aktiviteter. Der vil således kunne forekomme støj fra anlægsarbejderne udover den støj, der fremgår af det følgende, men den forventes ikke at være højere end kriterieværdierne i Tabel 1. Karakteren og varigheden af anlægsaktiviteterne vil i det hele taget ændre sig i løbet af anlægsperioden. De støjmæssige konsekvenser ved opgradering og udbygning af jernbanen Ringsted til syd for Holeby beskrives ved at vurdere hvilke støjende aktiviteter der kommer til at foregå, samt beregning af støjen fra disse aktiviteter i omgivelserne. De beskrevne delprocesser foregår ikke samtidigt samme sted, men i et sekventielt forløb, med de deraf afledte støjbelastninger. Dog kan oplagsaktiviteter foregå samtidig med de øvrige delprocesser.

21 21 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Afstandsdæmpning Oplysningerne om støjkilderne er anvendt til at beregne, hvor langt man skal væk, før støjen er faldet til de to kriterieværdier, 70 db(a) og 40 db(a). Der er anvendt de forudsætninger, som er omtalt i afsnittet Metode for støjberegninger. ne fremgår af tabel 4. Anlægsaktivitet Lydeffektklasse (worst-case) Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. 70 db(a) 40 db(a) L WA i db Jordarbejde m 450 meter Sporarbejder m 740 meter Ballastrensning m meter Nedrivning m 450 meter Nedramning m meter Nedramning af fundamenter til køreledningsmaster m 740 meter Konstruktion m 450 meter Oplagspladser m 450 meter Tabel 4. Beregning af afstand fra anlægsarbejdet til støjen er faldet til kriterieværdierne. Boliger indenfor de beregnede afstande vil være udsat for højere støjniveauer. Fx vil boliger, der liggere tættere end 60 meter fra sporet, blive udsat for mere end 70 db(a), når der sker ballastrensning. Anlægsaktiviteter Opgradering af jernbanen Ringsted til syd for Holeby kan opdeles i en række karakteristiske anlægsaktiviteter, som vurderes at være de potentielt mest støjende: Oplagsaktiviteter Jordarbejder Sporbygning Ballastrensning Nedrivningsarbejder Nedramningsaktiviteter Konstruktion Nedramning af fundamenter til køreledningsmaster og pæle til støjskærme. Oplagsaktiviteter Oplagsaktiviteter omfatter byggepladser, der placeres på en række lokaliteter langs strækningen, ofte ved stationsområder. De vurderes at omfatte samtidig drift af to gravemaskiner eller gummihjulslæssere, tre lastbiler samt af- eller pålæsning af skærver i 25 % af tiden. Ved samtidig drift vil disse støjkilder medføre en samlet støjkildestyrke på op til L wa = 110 db. Jordarbejder Jordarbejderne vurderes at foregå ved samtidig drift af to entreprenørmaskiner med blandet drift, samt kørsel med tre lastbiler. Ved samtidig drift vil disse fem maskiner medføre en samlet støjkildestyrke på L wa = 110 db. Sporarbejder Sporbygning kan foregå med flere forskellige sporopbygningstog, hvor ét tog er i drift af gangen. Scenariet er som worst case baseret på ballastfordeler som den mest støjende aktivitet (L wa = 115 db). Ballastrensning Ballastrensning udføres med et ballastrensningstog. Toget har en støjkildestyrke på L wa = 120 db. Nedrivningsaktiviteter Nedrivningsaktiviteter omfatter en række støjkilder, der er i drift samtidig. Den mest støjende kombination omfatter støj fra hydraulisk saks eller betonhammer

22 22 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger (L wa = 105 db), samt drift af to entreprenørmaskiner og to lastbiler. Ved samtidig drift af alle aktiviteter fås en samlet kildestyrke på op til L wa = 110 db. Nedramning Omfatter aktiviteter med nedramning af spuns i forbindelse med etablering nye broer og stationer. Spuns kan nedbringes på flere måder, som støjer meget forskelligt. Som worst case er der taget udgangspunkt i støjen fra den mest støjende nedbringelsesmetode; nedramning af spuns med hydraulisk hammer (L wa = 125 db). Det kan være muligt at spunsvægge ikke rammes ned, men vibreres ned. I så fald er støjen lavere (L wa = 115 db). Nedramning af fundamenter til køreledningsmaster og pæle til støjskærme Nedramning af køreledningsmaster og pæle til støjskærme indeholder aktiviteten ramning af pæle, som har en kildestyrke på L wa = 115 db. Konstruktion Denne aktivitet omfatter etablering af nye broer og stationer. Der indgår en række forskellige aktiviteter, hvoraf flere dog ikke støjer væsentligt. Der er derfor som worst case taget udgangspunkt i samtidig drift af to entreprenørmaskiner (gravemaskine, gummihjulslæsser, kraner, betonkanoner eller asfaltudlægger), samt kørsel med en lastbil. Ved samtidig drift vil disse tre maskiner give det et samlet lydeffektniveau på L wa = 110 db. Andre aktiviteter Der kan optræde andre støjende aktiviteter, som dog vil være mindre betydende. Eksempler herpå er håndholdt motordrevent værktøj, der fx kan være skovning med motorsav, elektrisk håndsværktøj o.lign. Da disse aktiviteter skal overholde gældende regler fra Arbejdstilsynet og EU-lovgivning til støj ved operatøren, vurderes det, at aktiviteterne ikke vil give væsentlige støjgener i omgivelserne. Forekomst og varighed En stor del af anlægsarbejderne kræver, at sporene spærres og banen lukkes helt for trafik. Varigheden af perioder uden trafik, sporspærringer, vil være afgørende for anlægsperiodens længde, omfanget af aktiviteter i aften- og natperioder samt en række andre forhold omkring arbejdets tilrettelæggelse. Det er en generel målsætning, at trafikken på jernbanen afbrydes i så korte perioder som muligt. Det medfører imidlertid behov for, at anlægsarbejdet gennemføres i døgndrift. Der forventes følgende længerevarende sporspærringer: Ca. 6 måneders totalspærring af strækningen mellem Orehoved og Nykøbing Falster og i forlængelse heraf yderligere 2½ måneder mellem Nykøbing Falster og til syd for Holeby i ugers totalspærring i 2018 mellem Næstved og Vordingborg, hvor en lang række spor- og brofornyelsesprojekter vil blive udført i projektet. Ca. 6 måneders totalspærring af strækningen mellem Ringsted og Næstved i Ca. 4½ måneders totalspærring af strækningen mellem Orehoved og til syd for Holeby i Derudover vil der være en række spærringer i weekends og om natten i årene I det følgende beskrives de anlægsarbejder, der er støjmæssigt væsentlige og derfor indgår i støjvurderingerne.

23 23 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Jordarbejder Anlægsarbejdet starter med de forberedende arbejder, som omfatter etablering af arbejdsveje langs sporet, adgangsveje hertil samt arbejdspladsarealer, oplagspladser og jordoplag. For disse arealer skrabes mulden af og lægges op i bunker og der tilkøres grus, som tippes af og udlægges på arealerne og harves. Der vil jævnligt i hele anlægsperioden blive foretaget vedligehold af arbejdsveje. Flere steder på Falster og Lolland samt enkelte steder på Sjælland skal der foretages udskiftning af jordmaterialer, der ikke har en tilstrækkelig stabilitet til at bære en ny banedæmning, de såkaldte blødbundsområder. Her bortgraves jordmaterialerne, som udlægges på nærliggende arealer samtidig med, at der tilkøres og fyldes op med nye grusmaterialer. Der vil være en del lastbilkørsel med materialer samt kørsel med entreprenørmaskiner. Støj fra transport af materialer på offentlig vej til og fra banetracéet er vurderet i et særskilt notat. Fra Vordingborg til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby afmonteres herefter skinner og sveller på eksisterende spor og køres i depot eller bortskaffes. Muld skrabes af på areal for ny banedæmning og lægges i jordoplag. Herefter fortsætter jordarbejdet med afgravning af råjord og afgravning af skærver fra den eksisterende banedæmning, samt afgravning til ny banegrøft og tilkørsel af nye materialer til opbygning af banedæmning, herunder også udlægning og bearbejdning af dæmninger. Herefter tilkøres og udlægges et bundlag af nye skærver på begge banedæmninger. Overskydende jord, blødbundsmaterialer og muld vil fra jordoplagene blive kørt ud og fordelt over udvalgte landbrugsarealer i nærområdet. Forurenet jord, der ikke kan anvendes i dæmninger eller på landbrugsjord, bliver kørt til godkendt modtager. Det vil kunne forekomme, at materialerne placeres i mellemdepoter langs banestrækningerne før de transporteres til den endelige placering. Jordarbejderne vil typisk have en varighed af 1-2 måneder i de enkelte områder. På strækningen fra Ringsted til Vordingborg foretages flere steder kurveudretninger. Jordarbejdet starter med at muld skrabes af på areal for ny banedæmning og lægges i jordoplag. Hvorefter jordarbejdet fortsætter med afgravning af råjord, afgravning til ny banegrøft, kørsel af jord samt tilkørsel af nye materialer til opbygning af banedæmning, herunder også udlægning og bearbejdning af dæmninger. Herefter tilkøres og udlægges et bundlag af nye skærver på banedæmningen. Ved Glumsø sker der en større sporudretning og udskiftning af sporet, hvilket kræver afgravning af store mængder jord. Jorden lægges i mellemoplag på arealet mellem gammelt og nyt spor indtil nyt spor er sat i drift. Herefter tages spor og sveller fra det eksisterende spor op og køres bort, og overskydende jord fyldes ned i den eksisterende banegrav. Disse arbejder udføres overvejende med gravemaskine, dozer, dumper, komprimator og lastbiler. Dertil kommer anlægsarbejder med at spule/nedpløje kabler, udlægge kabelrør, etablere brønde, regnvandsbassiner, erstatningsvandhuller, regulering af rør for udledning til vandløb og omlægning af enkelte vandløb. Efter at spor mv. er etableret bliver arbejdsveje mv. retableret. Det indebærer, at grus graves af og køres bort, arealerne grubbes og mulden lægges tilbage på arealet.

24 24 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Figur 3. Støj fra jordarbejder, der gennemføres i varierende grad på alle strækninger. De fuldt optrukne signaturer (cirkler) omkranser de områder, der kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a) fra et jordarbejde, der udføres i cirklernes centrum. Jordarbejderne vil imidlertid flytte sig ad banestrækningen. De stiplede signaturer afgrænser derfor de områder, der på et tidspunkt i løbet af anlægsfasen kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Spor Fra Vordingborg til Masnedø og fra Orehoved til syd for Holeby etableres spor successivt fra den ene ende af strækningen til den anden med et sporbygningstog. Forud herfor køres skinner ud og lægges på banedæmningen. Aktiviteten vil være af længere varighed, men den enkelte arbejdsproces er ofte af kortere varighed, og der kan være kortere- eller længerevarende pauser imellem, at de forskellige arbejdsprocesser udføres på den enkelte delstrækning. De forskellige sporopbygningstog bevæger sig typisk med en hastighed på 1 til 2 km pr. døgn. Ved kurveudretningerne på Sjælland vil materialerne blive leveret på lastbiler. Sveller og skinner bliver udlagt med entreprenørmaskiner og svejst sammen. Det forventes, at der skal gennemføres ballastrensning på hele den sjællandske del af banestrækningen. Skærver forventes tilkørt på skinnekørende materiel. Kasseret ballastmateriel vil blive omlastet til lastbiler og kørt til godkendt modtager. Det forventes endvidere, at alle sveller på strækningen Næstved Vordingborg skal udskiftes. På hele strækningen vil desuden foregå justering med sporjusteringsmaskine, skærveregulering med ballastfordeler, supplering af skærver, sporstabilisering samt skinneslibning. Ved sporbærende broer fjernes skinner mv. før konstruktionsarbejderne påbegyndes. Skinnerne skæres/klippes fra hinanden og skinner samt sveller tages op med en HUB (entreprenørmaskine) og lægges til side, hvorefter skærver graves op og

25 25 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger køres væk. Efter at konstruktionsarbejdet er udført tilkøres og udlægges nye skærver, hvorefter skinner og sveller lægges på plads. Figur 4. Støj fra sporarbejder, der gennemføres på alle strækninger. De fuldt optrukne signaturer (cirkler) omkranser de områder, der kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når sporarbejdet udføres i cirklernes centrum. Arbejdet vil imidlertid flytte sig ad banestrækningen. De stiplede signaturer afgrænser derfor de områder, der på et tidspunkt i løbet af anlægsfasen kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når sporarbejdet passerer.

26 26 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Figur 5. Støj fra ballastrensning, der gennemføres på en række strækninger. De fuldt optrukne signaturer (cirkler) omkranser de områder, der kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når ballastrensningen udføres i cirklernes centrum. Rensningen vil imidlertid flytte sig ad banestrækningen. De stiplede signaturer afgrænser derfor de områder, der på et tidspunkt i løbet af anlægsfasen kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når ballastrensning passerer. Arbejdspladsarealer og oplagspladser Arbejdspladsarealer vil blive anvendt til parkering af diverse entreprenørmaskiner. Der vil således være transport af entreprenørmaskiner til og fra arbejdspladsarealer flere gange dagligt. Oplagspladser skal benyttes til diverse oplag af materialer, fortrinsvis skærver, sveller og skinner. Der vil ske tilkørsel og aflæsning af materialer til pladsen på lastbiler, og håndtering og bortkørsel af materialer med entreprenørmaskiner. Specielt af- og pålæsning af skærver vil være støjende. Støjen fra aflæsningen er dog kortvarig. Der etableres arbejdspladsarealer og oplagspladser på og ved stationerne i Ringsted, Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. Broer Anlægsarbejderne ved ændring af overføringer og underføringer for veje og stier omfatter flere støjende aktiviteter, som hel eller delvis nedrivning af bygningsværker med hydraulisk saks, samt nedramning af spuns eller pæle. Specielt nedbrydning af broer og nedramning af spuns er støjende, men varigheden er relativt kort. Desuden skal der køres materialer og jord til og fra broanlæggene samt fjernes vejbelægning, opbygges vejdæmninger, etableres nyt bygværk, evt. plantestensmure for nogle vejdæmninger, samt udlægges asfalt mv. Der vil være kørsel med lastbiler, gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner, afskæring og fræsning i asfalt, asfaltudlægger og tromler.

27 27 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Typen og varigheden af de støjende arbejdsprocesser, der potentielt kan forekomme ved ændring af konstruktioner, vil afhænge af, hvorledes konstruktionen skal ændres. Stationer Der vil foregå skæring og fræsning af asfalt fra perroner, og nedbrydning af forkanter og betonfundamenter for perronbroer. Desuden skal gangbroer og trappetårne nedrives med saks/grab. Anlægsarbejderne ved etablering af perroner mv. omfatter støjende aktiviteter som nedramning af spuns. Desuden vil der være kørsel med lastbiler, gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner mv. Afgravede jord- og grusmaterialer mv. fra perroner bortkøres på lastbiler, som også tilkører nye materialer. Specielt omkring Glumsø Station, hvor perronen skal flyttes, vil der være nedramning eller forboring af pæle for pilotering, samt ramning af ca. 300 meter spuns (varighed få måneder). På Næstved Station skal et spor fjernes og der skal ske ombygning af perroner mv. På Lundby Station skal der ske ombygning af gangbro og udføres belægningsarbejder. Der vil også være anlægsarbejder på Nr. Alslev Station og Eskilstrup Station. Ved Holeby skal der anlægges en ny station, som omfatter etablering af to perroner og en perronbro inkl. trappetårn. Masnedsundbroen Omkring Masnedsundbroen vil der være omfattende anlægsarbejde. Det starter med etablering af køreveje, arbejdspladsarealer, jordoplag, banedæmning og udlægning af spor. Der skal etableres ramper til broen på begge sider af Masnedsund. Her skal med lastbiler tilkøres store mængder jord- og grusmaterialer, der skal udlægges og tromles. Der vil desuden være etablering af pæle og spuns: 250 meter på Masnedø på østsiden af banen 500 meter fra kysten til Orevej (5 meter høj) på østsiden af banen. Kan evt. blive erstattet af et pæledæk. Der skal desuden etableres stålpæle til en midlertidig arbejdsbro. Der vil også være kørsel med lastbiler af materialer til og fra anlægsområdet, kørsel med gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner, og tromler mv. I Masnedsund vil der i mindre omfang være sejllads med pramme med entreprenørmaskiner og materialer. Desuden skal søkabler trækkes op fra havbunden og monteres under broen. Kong Frederik den IX s Bro Der skal udskiftes blødbundsmaterialer såvel i Guldborgsund som langs eksisterende spor fra Nykøbing F. Station til Kong Frederik den IX s Bro og fra broen gennem Engmosen til Engmosevej. Der kan være behov for på dele af strækningen at etablere plantestensmur eller nedramme spuns. Til byggegruben for hver af bropillerne vil der blive rammet spuns. Desuden vil der være kørsel med lastbiler af materialer til og fra anlægsområdet, kørsel med gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner, afskæring og fræsning i asfalt, asfaltudlægger og tromler mv. I Guldborgsund vil der være sejlads med pramme med entreprenørmaskiner og blødbundsmateriale/sediment opgravet i Guldborgsund vil

28 28 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger blive sejlet til en klapplads eller sammen med øvrigt blødbundsmateriale udlagt på et nærliggende areal. Desuden skal søkabler trækkes op fra havbunden og monteres under broen. Nedramning af fundamenter til køreledningsmaster og pæle til støjskærme Hele strækningen skal elektrificeres. Dette indebærer, at der skal etableres køreledningsmaster. Den mest støjende proces i denne forbindelse vil være ramning af fundamenter til masterne. Processen er meget støjende så længe den står på, men støjbelastningen af den enkelte bolig vil være relativt kortvarig. Afstanden mellem fundamenterne er ca. 50 meter og ramningen varer typisk ½ - 1 time pr. mast. Derudover vil der være forberedende arbejde og efterfølgende montage, som er mindre støjende. Desuden skal der for potentialudligning foretages nedbrydning af beton med betonhammer på de enkelte konstruktioner på banen. I flere områder skal der opsættes støjskærme. Til fundamenterne skal der sandsynligvis nedrammes pæle, hvilket støjer som nedramning af fundamenter til køreledningsmaster. Der vil desuden være kørsel med lastbil og foregå montering. Figur 6. Støj fra nedramning af fundamenter til køreledningsmaster, der gennemføres på alle strækninger. De fuldt optrukne signaturer (cirkler) omkranser de områder, der kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a) fra en nedramning, der udføres i cirklernes centrum. Arbejderne vil imidlertid flytte sig ad banestrækningen. De stiplede signaturer afgrænser derfor de områder, der på et tidspunkt i løbet af anlægsfasen kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a), når arbejdet med nedramning af fundamenter passerer.

29 29 Fejl! Ingen tekst med den Metode for støjberegninger Andre aktiviteter Anlægsarbejder ved etablering af støttemure, faunapassager mv. omfatter støjende aktiviteter som bl.a. kan være nedramning af spuns. Fortrinsvis vil der være tale om kørsel med lastbiler, gravemaskiner, dozere, kraner, betonkanoner mv. Nedrivning af ejendomme, der er eksproprieret i forbindelse med anlægsarbejdet, vil foregå med hydraulisk saks eller betonhammer. Desuden vil der være kørsel med lastbil og dozer mv. Det kan forekomme, at der etableres oplagspladser på banestrækningen. De vil typisk være mindre og ligge nær krydsende veje. Støjen fra disse pladser svarer til støjen fra jordarbejder, som er vist på Figur 3. Oplagspladser er dog en stationær aktivitet, der ikke bevæger sig langs sporet. På hensigtsmæssige lokaliteter, typisk i tilknytning til arbejdspladsarealer og stationer, vil der blive etableret mandskabsfaciliteter, hvor der kan være til- og frakørsel af personbiler, varebiler og evt. mindre lastvogne. Som noget af det første skal beplantning ryddes på de arealer, hvor der skal være anlægsarbejder, samt i de områder, hvor der af hensyn til køreledningsmasterne ikke må vokser træer. Der vil foregå fældning af træer med motorsave, kørsel med mindre entreprenørmaskiner, flisning, rodfræsning, kratrydning mv. Efterhånden som anlægsarbejdet afsluttes vil der i enkelte områder blive foretaget genplantning af træer. Her vil der blive anvendt benzindrevne anlægsgartnermaskiner og ske kørsel med lastbiler og entreprenørmaskiner. Der sås græs eller udlægges grus på nye vej og banedæmninger, samt opsættes hegn på udvalgte steder langs banen.

30 30 Fejl! Ingen tekst med den Det er karakteristisk, at en del af støjen fra opgradering af jernbanen skyldes aktivitet, der foregår på faste lokaliteter i kortere eller længere tid, mens en anden del af støjen skyldes aktiviteter, der flytter sig ad banestrækningen. Aktivitet knyttet til visse lokaliteter De broer, der skal ombygges eller udskiftes, vil indebære anlægsarbejde på lokaliteten i en periode. På en række stationer vil der også forekomme ombygninger, som vil indebærer anlægsaktivitet knyttet til en afgrænset lokalitet. Ved de større stationer (fortrinsvis Næstved, Vordingborg og Nykøbing F, men også Ringsted) vil der desuden blive indrettet arbejds- og oplagspladser, som støtte til anlægsarbejdet; ikke kun for strækningen gennem stationen, men også for de åbne banestrækninger mellem stationerne. Pladserne anvendes til entreprenørens mandskab, opbevaring af materiel samt til mellemlagring og omlastning af materialer, fx skærver. Det er karakteristisk, at anlægsaktiviteter vil foregå på disse lokaliteter over længere perioder. Aktivitet knyttet til banestrækninger På og langs stort set alle banestrækninger kan der forekomme jordarbejde og forskelligt sporarbejde. Endvidere gennemføres ballastrensning, sporopbygning, etablering af køreledninger og på visse strækninger også etablering af støjskærme. For disse anlægsaktiviteter er det karakteristisk, at de er i bevægelse langs banestrækningen og ikke knyttet til bestemte lokaliteter. Ved større anlægsarbejder, fx anlæg at nyt spor, vil der være aktivitet i adskillige måneder langs hele strækningen, mens aktiviteter som ballastrensning eller etablering af fundamenter til køreledningsmaster relativt hurtigt flytter langs banelinjen. I det følgende gennemgås de enkelte lokaliteter og strækninger, hvor der vil være anlægsaktiviteter, som kan give anledning til væsentlig støj. For hver lokalitet og strækning, er indsat en oversigt over de anlægsarbejder, der vil være støjmæssigt dominerende med oplysninger om, hvornår de forventes at ske, varighed og tidsrum på døgnet. Det fremgår, at næsten alle aktiviteter kan foregå døgnet rundt. Det skyldes ønsket om at begrænse de perioder, hvor banen skal lukkes, mest muligt. Oplysninger om, hvornår anlægsaktiviteten forventes at foregå, er angivet i kvartaler i år 1 til år 5, svarende til den samlede anlægsperiode, der forventes at ligger fra 2015 til udgangen af Der er endvidere gennemført en optælling af boliger, som kan blive udsat for støj over 70 db(a) og over 40 db(a) (jævnfør Tabel 1). For udvalgte lokaliteter er der udarbejdet støjkort, som viser de områder hvor boliger ved de enkelte anlægsaktiviteter udsættes for støj over kriterieværdierne.

31 31 Fejl! Ingen tekst med den Ringsted Station Det forventes ikke, at boliger vil blive udsat for støj over 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Kørsel med gummihjulslæsser Oplagsaktiviteter og lastbiler, samt aflæs- Der vil kunne være støj i ning af skærver, sveller. hele perioden, men koncentreret i perioder af få Endvidere vil der optræde 1. kvt. år 3 til 4. kvt. år 5 sporkørende materiel i måneder forbindelse med sporarbejde Hele døgnet på strækningerne Tabel 5. Ringsted Station. Støjende anlægsarbejder. Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. Aktiviteter 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter Ingen Tabel 6. Ringsted Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Figur 7. Støj fra oplagsaktiviteter på Ringsted Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

32 32 Fejl! Ingen tekst med den Ny banestrækning Ringsted til Glumsø Det forventes, at op til 22 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og grus materialer 1. kvt. år 2 til 4. kvt. år 5 Meget afhængig af hvor på strækningen, men typisk få måneder Hele døgnet Sporarbejder Ballastrensning Køreledninger / støjskærme Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor Kørsel med en ballastrensningsmaskine Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 3. kvt. år 4 til 3. kvt. år 5 Sporet etableres successivt fra Ringsted til Glumsø Hele døgnet 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år måneder Hele døgnet 1. kvt. år 5 til 4. kvt. år 5 Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 7. Ny banestrækning Ringsted til Glumsø. Støjende anlægsarbejder. Typisk ½ - 1 time pr. mast / pæl Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Sporarbejder 740 meter 40 meter Ballastrensning meter 60 meter Køreledninger / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 8. Ny banestrækning Ringsted til Glumsø. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed. Glumsø Station, perronudvidelse Det forventes, at nedramningsaktiviteter kan udsætte 60 boliger for støj over 70 db(a) og boliger for støj over 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 8 boliger blive udsat for støj over 70 db(a), mens 409 boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Støjen vil typisk være Tilkørsel af sten- og 1. kvt. år 5 til 3. kvt. Hele koncentreret på få grusmaterialer år 5 døgnet måneder Nedrivningsarbejder Nedrivning af eksisterende 1. kvt. år 1 til 4. kvt. Hele Få måneder broer, perroner osv. år 4 døgnet Nedramningsaktiviteter Opbygning af nye broer og Hele 2. kvt. år 4 Få måneder stationer døgnet Konstruktioner Opbygning af nye broer og 1. kvt. år 1 til 4. kvt. Hele stationer år 4 døgnet Tabel 9. Glumsø Station, perronudvidelse. Støjende anlægsarbejde. Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 10. Glumsø Station, perronudvidelse. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

33 33 Fejl! Ingen tekst med den Figur 8. Støj fra aktiviteter på Glumsø Station. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

34 34 Fejl! Ingen tekst med den Figur 9. Støj fra nedramningsaktiviteter ved Glumsø Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Sporforlægning syd for Glumsø Det forventes, at ingen boliger vil blive udsat for støj over 70 db(a). Op til 285 boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og grus materialer 1. Kvt. år 3 til 4. kvt. år 4 Sporarbejder Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor 2. Kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 Tabel 11. Sporforlægning syd for Glumsø. Støjende anlægsarbejde. Meget afhængig af hvor på strækningen. Kan have en samlet varighed på 1 år Støjen vil typisk være koncentreret på få uger Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter 111 Ingen Sporarbejde 740 meter 40 meter 285 Ingen Tabel 12. Sporforlægning syd for Glumsø. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

35 35 Fejl! Ingen tekst med den Figur 10. Støj fra sporforlægning syd for Glumsø. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

36 36 Fejl! Ingen tekst med den Figur 11. Støj fra sporforlægning syd for Glumsø. Figuren illustrerer støj fra sporarbejder. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Banestrækningen Glumsø til Næstved Det forventes, at ballastrensning kan udsætte 272 boliger for støj over 70 db(a) og boliger for støj over 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan op til 27 boliger blive udsat for støj over 70 db(a). Op til kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Sporarbejder Ballastrensning Køreledninger / støjskærme Tilkørsel af sten- og grusmaterialer Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor Kørsel med en ballastrensningsmaskine Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 1. kvt. år 3 til 4. kvt. år 4 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 1. kvt. år 5 til 4. kvt. år 5 Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 13. Banestrækningen Glumsø til Næstved. Støjende anlægsarbejde. Meget afhængig af hvor på strækningen, men typisk få måneder Støjen vil typisk være koncentreret på få uger ved den enkelte bolig. 3-4 måneder (ca. 1-2 måneder pr. strækning) Støjen vil typisk være koncentreret på få uger Få timer pr. mast / pæl Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet

37 37 Fejl! Ingen tekst med den Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Sporarbejder 740 meter 40 meter Ballastrensning meter 60 meter Køreledning / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 14. Banestrækning Glumsø til Næstved. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed. Banestrækning gennem Næstved Det forventes, at ballastrensning kan udsætte 380 boliger for støj over 70 db(a) og boliger for støj over 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan op til 148 boliger blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum 3-4 måneder (ca. 1-2 Ballastrensning Kørsel med en ballastrensningsmaskine Støjen vil typisk være måneder pr. strækning) 2. kvt. år 4 til 4. kvt. år 4 koncentreret på få uger Hele døgnet Køreledning / støjskærme Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 1. kvt. år 5 til 4. kvt. år 6 Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 15. Banestrækning gennem Næstved. Støjende anlægsarbejde. ½ - 1 time pr. mast/pæl Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Ballastrensning meter 60 meter Køreledning / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 16. Banestrækning gennem Næstved. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed. Næstved Station Det forventes, at 28 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Der vil kunne være støj i Kørsel med gummihjulslæsser og lastbiler, samt aflæs- 1. kvt. år 3 til 4. kvt. år 5 Hele døgnet hele perioden, men koncentreret i perioder af få Oplagsaktiviteter ning af skærver måneder. Tabel 17. Næstved Station. Støjende anlægsarbejde. Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. Aktiviteter 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter Tabel 18. Næstved Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. På Næstved Station skal der desuden fjernes et spor, og der vil være ombygning af perroner. Det forventes, at støjen herfra vil være mindre end støjen fra oplagsaktiviteterne. Det forventes, at Banedanmarks areal ved Baldersvej/Uffesvej syd for Rampen og vest for jernbanen vil blive anvendt til mandskabsfaciliteter, kontor mv. Der kan også blive tale om mindre oplag. Støjen fra pladsen vil primært være til- og frakørsel af personbiler, varevogne og enkelte lastbiler.

38 38 Fejl! Ingen tekst med den Figur 12. Støj fra oplagsaktiviteter på Næstved Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

39 39 Fejl! Ingen tekst med den Ombygning af bro over jernbanen, Rampen i Næstved Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 185 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 120 boliger blive udsat for støj over 70 db(a), mens boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Oplagsaktiviteter Jordarbejder Nedrivningsarbejder Kørsel med gummihjulslæsser og lastbiler Tilkørsel af sten- og grusmaterialer Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv. 4. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 4. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Få måneder Nedramningsaktiviteter Nedramning af spuns 4. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Konstruktioner Opbygning af nye broer og stationer Der vil kunne være støj i hele perioden, men koncentreret i perioder af få måneder Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme 4. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Få måneder Hele døgnet 4. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Tabel 19. Ombygning af Rampen, Næstved. Støjende anlægsarbejde. Få måneder. Vil fortrinsvis forekomme i den første del af anlægsperioden Kan forekomme i hele anlægsperioden Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 20. Ombygning af Rampen, Næstved. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

40 40 Fejl! Ingen tekst med den Figur 13. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Rampen. Figuren illustrerer støj fra oplagsaktiviteter, jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

41 41 Fejl! Ingen tekst med den Figur 14. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af Rampen. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

42 42 Fejl! Ingen tekst med den Ombygning af bro over jernbanen, Østre Ringvej i Næstved Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 97 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 25 boliger blive udsat for støj over 70 db(a), mens 696 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Oplagsaktiviteter Jordarbejder Nedrivningsarbejder Nedramningsaktiviteter Konstruktioner Kørsel med gummihjulslæsser og lastbiler Tilkørsel af sten og grus materialer Nedrivning af eksisterende bro Opbygning af ny bro Opbygning af ny bro 2. kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 2. kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 2. kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 2. kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 2. kvt. år 4 til 2. kvt. år 5 Tabel 21. Ombygning af bro, Østre Ringvej, Næstved. Støjende anlægsarbejde Der vil kunne være støj i hele perioden, men koncentreret i perioder af få måneder Der vil kunne være støj i hele perioden, men koncentreret i perioder af få måneder Støjen vil være koncentreret i få dage Få uger, fortrinsvis i starten af anlægsperioden Vil forekomme i hele perioden Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Hele døgnet Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 22. Ombygning af bro, Østre Ringvej, Næstved. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

43 43 Fejl! Ingen tekst med den Figur 15 Støj fra aktiviteter ved ombygning af bro, Østre Ringvej. Figuren illustrerer støj fra oplagsaktiviteter, jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

44 44 Fejl! Ingen tekst med den Figur 16. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af bro, Østre Ringvej. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Banestrækningen Næstved til Vordingborg Det forventes, at op til 238 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Meget afhængig af hvor på Tilkørsel af sten og grus Jordarbejder 2. kvt. år 2 til 2. kvt. år 4 strækningen, men typisk få Hele døgnet materialer måneder Sporarbejder Ballastrensning Køreledning / støjskærme Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor Kørsel med en ballastrensningsmaskine Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 2. kvt. år 4 til 3. kvt. år 4 2. kvt. år 4 til 3. kvt. år 4 1. kvt. år 5 til 4. kvt. år 6 Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 23. Banestrækningen Næstved til Vordingborg. Støjende anlægsarbejde. Støjen vil typisk være koncentreret på få uger. 3-4 måneder (ca. 1-2 måneder pr. strækning) Støjen vil typisk være koncentreret på få uger ½ - 1 time pr. mast / pæl Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Hele døgnet Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Sporarbejder 740 meter 40 meter Ballastrensning meter 60 meter Køreledning / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 24. Banestrækningen Næstved til Vordingborg. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

45 45 Fejl! Ingen tekst med den Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed. Sporforlægning i Ring Det forventes, at op til 4 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til 76 boliger kan blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og grus materialer 2. kvt. år 3 til 1. kvt. år 4 Sporarbejder Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor 2. kvt. år 4 til 3. kvt. år 4 Tabel 25. Sporforlægning i Ring. Støjende anlægsarbejde. Meget afhængig af hvor på strækningen, men typisk få måneder Støjen vil typisk være koncentreret på få uger Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter 64 3 Sporarbejder 740 meter 40 meter 76 4 Tabel 26. Sporforlægning i Ring. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Figur 17. Støj fra sporforlægning ved Ring. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

46 46 Fejl! Ingen tekst med den Figur 18. Støj fra sporforlægning ved Ring. Figuren illustrerer støj fra sporarbejder. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

47 47 Fejl! Ingen tekst med den Ombygning af bro over jernbanen, Næstvedvej i Vordingborg Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 92 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 38 boliger blive udsat for støj over 70 db(a), mens boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Tilkørsel af sten og grus Støjen vil være koncentreret i få måneder 2. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 materialer Hele døgnet Nedrivningsarbejder Nedrivning af eksisterende bro. 2. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Få dage Hele døgnet Nedramningsaktiviteter Spuns 2. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Støjen vil være koncentreret i få uger Hele døgnet Konstruktioner Opbygning af ny bro 2. kvt. år 2 til 4. kvt. år 3 Hele perioden Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Tabel 27. Ombygning af bro, Næstvedvej i Vordingborg. Støjende anlægsarbejde. Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 28. Ombygning af bro, Næstvedvej i Vordingborg. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

48 48 Fejl! Ingen tekst med den Figur 19 Støj fra aktiviteter ved ombygning af bro, Næstvedvej. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

49 49 Fejl! Ingen tekst med den Figur 20. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af bro, Næstvedvej. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Vordingborg Station Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 104 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 36 bolig blive udsat for støj over 70 db(a), mens boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Der vil kunne være støj i Kørsel med gummihjulslæsser og lastbiler, samt 1. kvt. år 1 til 4. kvt. år 5 Hele døgnet hele perioden, men Oplagsaktiviteter koncentreret i perioder af aflæsning af skærver få måneder Jordarbejder Nedrivningsarbejder Nedramningsaktiviteter Konstruktioner Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og grusmaterialer Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv. Opbygning af nye broer og stationer Opbygning af nye broer og stationer Tabel 29. Vordingborg Station. Støjende anlægsarbejde. 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 Støjen vil typisk være koncentreret på få uger Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 Få dage Hele døgnet 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 Få måneder Hele døgnet 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 Få måneder Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme

50 50 Fejl! Ingen tekst med den Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 30. Vordingborg Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Figur 21. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Vordingborg Station. Figuren illustrerer støj fra oplagsaktiviteter, jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

51 51 Fejl! Ingen tekst med den Figur 22. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af Vordingborg Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Banestrækningen Vordingborg til Masnedø Det forventes, at 2 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for væsentlig støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 Hele døgnet Støjen vil typisk være Jordarbejder koncentreret på få uger grus materialer Sporarbejder Køreledning / støjskærme Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 1. kvt. år 3 til 2. kvt. år 4 1. kvt. år 5 og frem Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 31. Banestrækningen Vordingborg til Masnedø. Støjende anlægsarbejde. Støjen vil typisk være koncentreret på få uger Få timer pr. mast / pæl Hele døgnet Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Sporarbejder 740 meter 40 meter Køreledning / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 32. Banestrækningen Vordingborg til Masnedø. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed.

52 52 Fejl! Ingen tekst med den Masnedsundbroen Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 17 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 2 boliger blive udsat for støj over 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Jordarbejder Nedrivningsarbejder Nedramningsaktiviteter Konstruktioner Blødbundsområder bortgravning, tilkørsel af sten og grus materialer Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv. Opbygning af nye broer og stationer Opbygning af nye broer og stationer Tabel 33. Masnedsundbroen. Støjende anlægsarbejde. 1. kvt. år 2 til 2. kvt. år 4 Der vil kunne være støj i hele perioden, men koncentreret i perioder af få måneder Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme 1. kvt. år 2 til 2. kvt. år 4 Få dage Hele døgnet 1. kvt. år 2 til 2. kvt. år 4 3 måneder til ½ år (fortrinsvis i starten af anlægsperioden) 1. kvt. år 2 til 2. kvt. år 4 Hele perioden Hele døgnet Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 34. Masnedsundbroen. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

53 53 Fejl! Ingen tekst med den Figur 23. Støj fra aktiviteter ved bygning af ny Masnedsundbro. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

54 54 Fejl! Ingen tekst med den Figur 24. Støj fra nedramningsaktiviteter ved bygning af ny Masnedsundbro. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Banestrækningen Orehoved til syd for Holeby Det forventes, at op til 143 boliger kan blive udsat for støj over 70 db(a). Op til boliger kan blive udsat for væsentlig støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Blødbundsområder bortgravning og jordarbejde, Meget afhængig af hvor på Jordarbejder 1. kvt. år 2 til 4. kvt. år 5 strækningen, men typisk få Hele døgnet tilkørsel af sten og grus måneder materialer Sporarbejder Køreledning / støjskærme Omfatter både fjernelse af spor og sveller, samt opbygning af det nye spor Etablering af køreledningsmaster og opsætning af støjskærme 2. kvt år 3 til 3. kvt år 3, samt 3. kvt år 5 til 3. kvt. år 5 Påbegyndes 1. kvt. år 6 Støjskærme kan blive etableret i et andet tidsrum Tabel 35. Støjende anlægsarbejder på strækningen Orehoved til syd for Holeby. Sporet etableres successivt fra Orehoved til syd for Holeby. Der vil typisk være støj få uger ½ - 1 time pr. mast / pæl Hele døgnet Hele døgnet Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Sporarbejder 740 meter 40 meter Køreledning / støjskærme 740 meter 40 meter Tabel 36. Banestrækningen Orehoved til syd for Holeby. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed.

55 55 Fejl! Ingen tekst med den Nr. Alslev Station Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 86 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 29 boliger blive udsat for støj over 70 db(a). 365 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Der vil kunne være støj i Jordarbejder Tilkørsel af sten- og grusmaterialecentreret i perioder af få hele perioden, men kon- 2. kvt. år 5 3. kvt. år. 5 Hele døgnet måneder Nedrivningsarbejder Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv. 2. kvt. år 5 3. kvt. år. 5 Få dage Hele døgnet Nedramningsaktiviteter Konstruktioner Opbygning af nye broer og stationer Opbygning af nye broer og stationer Tabel 37. Nr. Alslev Station. Støjende anlægsarbejder. 2. kvt. år 5 3. kvt. år. 5 Få dage Hele døgnet 2. kvt. år 5 3. kvt. år. 5 Nogle få måneder for opbygning af hele stationen. Nedramningsaktiviteter typisk få dage Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Jordarbejder 450 meter 25 meter Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 38. Nr. Alslev Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

56 56 Fejl! Ingen tekst med den Figur 25. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Nr. Alslev Station. Figuren illustrerer støj fra jordarbejder, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

57 57 Fejl! Ingen tekst med den Figur 26. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af Nr. Alslev Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Eskilstrup Station Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 71 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a). 642 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 11 boliger blive udsat for støj over 70 db(a). 379 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum 1. kvt. år 2 til 3. kvt. år 2 Nedrivning af eksisterende Nedrivningsarbejder samt 2. kvt. år 3 til 4. kvt. Få dage Hele døgnet broer, perroner osv. år 3 Nedramningsaktiviteter Konstruktioner Opbygning af nye broer og stationer Opbygning af nye broer og stationer Tabel 39. Eskilstrup Station. Støjende anlægsarbejder 1. kvt. år 2 til 3. kvt. år 2 samt 2. kvt. år 3 til 4. kvt. år 3 1. kvt. år 2 til 3. kvt. år 2 samt 2. kvt. år 3 til 4. kvt. år 3 Få dage/uger Kan forekomme i hele anlægsperioden Hele døgnet Typisk i dagsperioden. Arbejde i andre tidsrum kan forekomme

58 58 Fejl! Ingen tekst med den Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 40. Eskilstrup Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Figur 27. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Eskilstrup Station. Figuren illustrerer støj fra nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

59 59 Fejl! Ingen tekst med den Figur 28. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af Eskilstrup Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Nykøbing F. Station Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at 123 boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 2 boliger blive udsat for støj over 70 db(a) boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Kørsel med gummihjulslæsser og lastbiler, samt hele perioden, men kon- Der vil kunne være støj i 2. kvt. år 3 til 3. kvt. år 3 Oplagsaktiviteter samt 2. kvt. år 5 til 3. kvt. Hele døgnet aflæsning af skærver, centreret i perioder af få år 5 sveller måneder Nedrivningsarbejder Nedramningsaktiviteter Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv. Opbygning af ny station 2. kvt. år 3 til 3. kvt. år 3 samt 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 2. kvt. år 3 til 3. kvt. år 3 samt 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 Konstruktioner Opbygning af ny station 2. kvt. år 3 til 3. kvt. år 3 samt 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 Tabel 41. Nykøbing F. Station. Støjende anlægsarbejder. Få dage Nogle få måneder for opbygning af hele stationen. Nedramningsaktiviteter typisk få dage Kan forekomme i hele perioden Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet De generelle sporarbejder på hele strækningen vil også passere gennem Nykøbing F. Station, men det forventes, at der desuden i 2. kvt. år 5 til 3. kvt. år 5 være yderligere sporarbejde på Nykøbing F. Station. Støjkort, der viser støj fra støjende aktiviteter på banestrækninger, er vist i afsnittet Forekomst og varighed.

60 60 Fejl! Ingen tekst med den Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Oplagsaktiviteter 450 meter 25 meter 543 Ingen Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Konstruktioner 450 meter 25 meter Tabel 42. Nykøbing F. Station. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne. Figur 29. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Nykøbing F. Station. Figuren illustrerer støj fra oplagsaktiviteter, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

61 61 Fejl! Ingen tekst med den Figur 30. Støj fra nedramningsaktiviteter ved ombygning af Nykøbing F. Station. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a). Kong Frederik den IX s Bro Ingen boliger vil blive udsat for støj, der overstiger 70 db(a). Det forventes, at nedramningsaktiviteter vil medføre, at boliger kan blive udsat for støj, der overstiger 40 db(a). Ved andre anlægsaktiviteter kan 643 boliger blive udsat for støj over 40 db(a). Aktiviteter Beskrivelse Hvornår Varighed Tidsrum Nedrivningsarbejder Nedrivning af eksisterende broer, perroner osv kvt. år 3 til 1. kvt. år Få måneder Hele døgnet Nedramningsaktiviteter Opbygning af nye broer 1. kvt. år 3 til 1. kvt. år og stationer 5 Typisk få dage. Hele døgnet Konstruktioner Opbygning af nye broer 1. kvt. år 3 til 1. kvt. år Kan forekomme i hele og stationer 5 anlægsperioden Hele døgnet Tabel 43. Kong Frederik den IX s Bro. Støjende anlægsarbejder. Aktiviteter Afstand fra anlægsarbejdet, hvor støjen er faldet til.. Antallet af boliger, der kan blive udsat for støj over.. 40 db(a) 70 db(a) 40 db(a) 70 db(a) Nedrivningsarbejder 450 meter 25 meter 643 Ingen Nedramningsaktiviteter meter 95 meter Ingen Konstruktioner 450 meter 25 meter 643 Ingen Tabel 44. Kong Frederik den IX s Bro. Antallet af boliger, der i kortere eller længere tid kan blive udsat for støj over kriterieværdierne.

62 62 Fejl! Ingen tekst med den Figur 31. Støj fra aktiviteter ved ombygning af Kong Frederik den IX s Bro. Figuren illustrerer støj fra, nedrivningsaktiviteter eller konstruktioner. Boliger indenfor rød og blå signatur kan blive udsat for støj over henholdsvis 70 db(a) og 40 db(a).

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg

Miljøgener i anlægsfasen. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbaneanlæg Miljøgener i anlægsfasen - Fagnotat Femern bælt - danske jernbaneanlæg 3 Miljøgener i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler miljøgener i anlægsfasen i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen

Tillæg til miljøredegørelse. Ringsted-Femern Banen Tillæg til miljøredegørelse Ringsted-Femern Banen ISBN 978-87-7126-250-6 Banedanmark Telefon femern@bane.dk Ringsted-Femern Banen 8234 0000 www.banedanmark.dk Amerika Plads 15 2100 København Ø Indhold

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning

Støj og vibrationer i anlægsfasen Baldersbæk-Havbogårdsvej Nybygningsløsning Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsning København-Ringsted projektet 29. August 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-34-3 ISBN: 978-87-93184-33-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2014

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjundersøgelser. -Fagnotat, Ringsted - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg -Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-79-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

Støj og vibrationer. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager

Støj og vibrationer. - Fagnotat. Ny bane Hovedgård - Hasselager Støj og vibrationer Fagnotat Ny bane Hovedgård Hasselager Revideringsdato Resume af ændringer Udført Kontrolleret Godkendt ændringer markeret 28.11.2017 Endelig Nej JEK/HDK LKR JBN Støj og vibrationer

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Støj og vibrationer i anlægsfasen. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Støj og vibrationer i anlægsfasen - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Støj og vibrationer i anlægsfasen Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015

Ny Storstrømsbro. Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Besigtigelse 14. september 2015 Ny Storstrømsbro Gennemgang af projektet, v/ Projektchef Niels Gottlieb Støj v/ Jakob Fryd, Vejdirektoratet Gennemgang af besigtigelsesmaterialet v/ Landinspektør

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Uge 20 53 2015. MJ Eriksson Züblin JV for Banedanmark. Der kan blive behov for at arbejde i døgndrift.

Uge 20 53 2015. MJ Eriksson Züblin JV for Banedanmark. Der kan blive behov for at arbejde i døgndrift. Dispensationer ved anlægsarbejder sommerperioden, 2015 (dok. nr. 2013-19403-4) Hvor der samtidig er meddelt vilkår til udledning af vand fra grundvandssænkning er der anført Hvor og hvad sker der Hvornår

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Dialoggruppemøde Glumsø

Dialoggruppemøde Glumsø Dialoggruppemøde Glumsø Ringsted-Femern Banen 14.11.2016 1 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Formål med dialoggruppen 3. Ringsted-Femern Banen arbejdet, tidsplan, spærringer 4. Hvad sker der i

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Vestvolden Vestvolden-Baldersbrønde. 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet Maj 2009 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen for

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen

Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen Ringsted-Femern Banen Arkæologi på Banen 1 Sverige Danmark Ringsted København Øresund Malmö Næstved Vordingborg Nykøbing F Femern Bælt Rødby Havn Puttgarden Tyskland Lübeck Signaturer Ringsted-Femern Banen

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest

Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Udbygning af M11, Fløng - Roskilde Vest Støjhåndteringsplan Februar 2009 Notat Støjhåndteringsplan Dato 12. marts 2009 Udgiver Vejdirektoratet Hovedstadsprojekterne Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Journalnr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Støj og vibrationer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Støj og vibrationer. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Støj og vibrationer Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Godkendt dato Godkendt af 12.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 12.09.2016

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Informationsmøde for leverandører, udbudspakker

Informationsmøde for leverandører, udbudspakker Informationsmøde for leverandører, udbudspakker Ringsted-Femern Banen 8. maj 2013 Generelt omkring arbejde ved spor i drift Langt de fleste entrepriser indeholder arbejder ved spor i drift Krav til uddannelse

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen

Storstrømsbroen. Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Storstrømsbroen Jernbanekonferencen, 5. maj 2015 Anlægschef Erik Stoklund Larsen Indhold Baggrund Udfordringer med balancen mellem æstetik og teknik samt placering af trafikken Forslag til design Fastlæggelse

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere