Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013"

Transkript

1 Informationsmateriale 24. februar 2011 Municipality Finance Plc MF Bløde Råvarer 2013 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

2 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 11 Væsentlige risikofaktorer 13 Beskrivelse af Råvarerne m.v. 15 Skattemæssige forhold 17 Eksempel på beregning af afkast 18 Oplysninger om tegning m.v. 21 Oplysninger om Udsteder 22 TEGNINGSBLANKET 24 2

3 Ansvar og erklæringer Nærværende Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbuddet af disse. Idet Udsteder ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt, er der udarbejdet nærværende Informationsmateriale som erstatning for et egentligt prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. Helsinki, den 24. februar 2011 Municipality Finance plc Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Udsteders opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem Udsteder og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP SECURITIES A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 24. februar 2011 Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Obligationsbetingelser Udsteder Garant Municipality Finance Plc Antinkatu 3 C PL Helsinki Finland Municipal Guarantee Board garanterer for Municipality Finance Plc s forpligtelser i relation til obligationerne. Municipal Guarantee Board er etableret med det formål at sikre og udvikle de finske kommuners fælles finansiering. For tiden er 319 finske kommuner medlemmer af Municipal Guarantee Board. Dette svarer til mere end 99 pct. af den finske befolkning. Medlemmerne af Municipal Guarantee Board hæfter for garantier udstedt af Municipal Guarantee Board i overensstemmelse med loven om Municipal Guarantee Board. Arrangør Nordea Bank Danmark A/S Strandgade København K Et selskab under tilsyn af Finanstilsynet. Beregningsagent Nordea Bank Danmark A/S. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende, medmindre andet fremgår af Informationsmaterialet. Kort beskrivelse af udstedelsen Obligationerne udstedes til kurs 102,50, og afkastet på obligationerne afhænger af den justerede udvikling i en råvarekurv (Justeret Udvikling i Råvarekurv), der består af værdiudviklingen i syv råvarer (Råvarer) jf. afsnittet Råvarer efter indregningen af en erstatningsfaktor på 35 pct. (Erstatningsfaktoren). De syv Råvarer indgår hver især i en Råvarekurv med en vægt på 1/7. Obligationerne er ikke rentebærende, men giver investor mulighed for en Indfrielseskurs over 100, hvis Justeret Udvikling i Råvarekurv er positiv. Skulle Justeret Udvikling i Råvarekurv være nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede Beløb Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Tegning, og vil efterfølgende blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udstedelsen vil som minimum udgøre DKK Hvis der afgives tegningsordrer for mindre end dette minimumsbeløb, forbeholder Udsteder og Arrangør sig ret til at aflyse udstedelsen. 4

5 Udstedelsesdag 25. marts 2011 Indfrielsesdagen 11. marts 2013 Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre mindst DKK Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, såfremt der ikke kan opnås en Deltagelsesgrad på mindst 75 pct. Meddelelse om udstedelsens annullering, lukning for tegning og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne, som anført ovenfor, vil blive givet som anført i afsnittet Meddelelser. Obligationslånet kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Lånet lukkes for yderligere udstedelse den 11. februar Notering Stykstørrelse og Registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag den 25. marts Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele af DKK 1,00. Der udstedes ingen fysiske papirer. Den initiale udstedelse sker til kurs 102,50 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Valuta Amortisering Rente Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK) Stående lån Obligationerne er ikke rentebærende og handles i obligationernes løbetid uden vedhængende rente. Indfrielse Obligationerne indfries til Indfrielseskursen på Indfrielsesdagen den 11. marts Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP SECURITIES A/S. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Indfrielseskursen vil blive meddelt som beskrevet under afsnittet Meddelelser. Såfremt Indfrielsesdagen ikke er en Bankdag, vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling 5

6 Råvarekurv og Råvarer Råvarekurven består af de syv Råvarer, der er vist i nedenstående oversigt. I afsnittet Beskrivelse af Råvarerne m.v. er en kort beskrivelse af de enkelte Råvarer der indgår i Råvarekurven. i Råvare Vægt 1 Sukker 1/7 Futureskontraktnavn SUGAR # 11 (WORLD)-NYBOT Børs New York Board of Trade 2 Hvede 1/7 WHEAT-CBOT 3 Majs 1/7 CORN-CBOT 4 Sojabønner 1/7 SOYBEAN -CBOT Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade 5 Kaffe 1/7 COFFEE ARABICA-NYBOT New York Board of Trade 6 Kakao 1/7 COCOA-NYBOT New York Board of Trade 7 Bomuld 1/7 COTTON NO. 2- NYBOT New York Board of Trade Afkastprofil Obligationerne udstedes til kurs 102,50, og afkastet på obligationerne afhænger af den Justerede Udvikling i Råvarekurven. Justeret Udvikling i Råvarekurv beregnes af Beregningsagenten som værdiudviklingen mellem Råvarernes Startkurs og Slutkurs (Værdiudviklingen) for alle syv Råvarer, dog således at de tre højeste individuelle Værdiudviklinger erstattes med Erstatningsfaktoren (Justeret Værdiudvikling). Justeret Udvikling i Råvarekurven findes herefter ved at beregne den gennemsnitlige Værdiudvikling for Råvarerne efter de tre højeste individuelle Værdiudviklinger er erstattet med Erstatningsfaktoren. Da de tre højeste individuelle Værdiudviklinger altid bliver erstattet med Erstatningsfaktoren, bestemmer gennemsnittet af de fire laveste individuelle Værdiudviklinger sammen med Deltagelsesgraden obligationernes afkast. Afkastet vil dermed ikke svare til en direkte investering i en kurv bestående af de syv Råvarer. Afsnittet Eksempel på beregning af afkast indeholder eksempler på, hvorledes afkastet beregnes. Skulle Justeret Udvikling i Råvarekurv være nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100, hvorfor et eventuelt tab vil være begrænset til den overkurs på 2,50 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne, samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb i perioden. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede. Der henvises i øvrigt til afsnittet Væsentlige risikofaktorer. Værdiudviklingen beregnes alene på baggrund af værdien af Råvarerne aflæst på Startdagen og Slutdagen. En eventuel højere eller lavere værdi af Råvarerne på andre dage vil således ikke have indflydelse på beregningen af Værdiudviklingen. 6

7 Indfrielseskurs Indfrielseskursen er kurs * Indekstillæg Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler. Indekstillæg Indekstillægget er det højeste af: 0 pct. Deltagelsesgrad * Justeret Udvikling i Råvarekurv Værdiudvikling i For hver Råvare i beregner Beregningsagenten Værdiudviklingen (i pct.) som den relative værdiudvikling, dvs.: Slutkurs Startkurs i Startkurs i i Justeret Værdiudvikling i Justeret Udvikling i Råvarekurv Beregningsagenten fastsætter Justeret Værdiudvikling i (i pct.) som: Værdiudviklingen for de syv Råvarer, hvor de tre højeste individuelle Værdiudviklinger erstattes med Erstatningsfaktor. Justeret Udvikling i Råvarekurv beregnes af Beregningsagenten, som summen af Justeret Værdiudvikling i (i = 1, 2, 3,, 7) multipliceret med vægten (1/7) dvs.: 7 Vægt i = 1 ( Justeret Værdiudvikling ) i Det vil sige, at Justeret Udvikling i Råvarekurv bestemmes som det aritmetiske gennemsnit af Justeret Værdiudvikling for Råvarerne. Erstatningsfaktor Erstatningsfaktoren på 35 pct. erstatter Værdiudviklingen for de tre Råvarer med den højeste individuelle Værdiudvikling. Erstatningsfaktoren kan påvirke afkastet både i positiv og negativ retning. Erstatningsfaktoren begrænser afkastet i tilfælde at, at den individuelle Værdiudvikling for de tre højeste individuelle Værdiudviklinger er højere end værdien af Erstatningsfaktoren. Erstatningsfaktoren kan derimod øge afkastet i tilfælde af, at den individuelle Værdiudvikling for de tre højeste individuelle Værdiudviklinger er lavere end værdien af Erstatningsfaktoren. Deltagelsesgrad Deltagelsesgraden angiver, hvilken andel af Justeret Udvikling i Råvarekurv, som investor modtager på Indfrielsesdagen. Deltagelsesgraden er indikativt fastsat og vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten senest på Prisfastsættelsesdagen. Deltagelsesgraden vil afhænge af markedsvilkårene, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten på de underliggende Råvarer. Deltagelsesgraden fastsættes af Beregningsagenten på baggrund af en afdækning af den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorerne gennem indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter. Beregningsagenten kan vælge at indgå disse kontrakter helt eller delvist i 7

8 dagene op til Prisfastsættelsesdagen, således at der på Prisfastsættelsesdagen kan opnås en Deltagelsesgrad på minimum 75 pct. Baseret på markedsvilkårene den 11. februar 2011 ville en Deltagelsesgrad på 90 pct. kunne opnås. Den endelige Deltagelsesgrad kan blive højere eller lavere end det indikerede niveau på 90 pct. Såfremt det ikke senest på Prisfastsættelsesdagen er muligt (på grund af forhold beskrevet under afsnittet Markedsforstyrrelse, manglende prisstillelse på derivatkontrakter eller andre forhold) at fastsætte en Deltagelsesgrad på minimum 75 pct., vil udstedelsen blive annulleret. Meddelelse om den endelige Deltagelsesgrad eller eventuel annullering af udstedelsen vil blive givet senest to Bankdage efter Prisfastsættelsesdagen i henhold til afsnittet Meddelelser. Prisfastsættelsesdag Startkurs i Slutkurs i Startdag og Slutdag 22. marts Hvis denne dag ikke er en Handelsdag for hver Råvare anvendes den første efterfølgende dag, der er en Handelsdag for hver Råvare. Lukkekursen for den enkelte Råvare i som fastsat af Beregningsagenten på Startdagen Lukkekursen for den enkelte Råvare i som fastsat af Beregningsagenten på Slutdagen Startdag og Slutdag fremgår af nedenstående tabel. Hvis en Startdag eller en Slutdag ikke er en Handelsdag for samtlige Råvarer anvendes den første efterfølgende dag, der er en Handelsdag for samtlige Råvarer. Startdag 25. marts 2011 Slutdag 25. februar 2013 Foreligger der en Markedsforstyrrelse på en Startdag eller en Slutdag (en sådan dag den Relevante Dag ) i relation til én eller flere Råvarer (hver sådan Råvare en Berørt Råvare ), flyttes den Relevante Dag for den eller de Berørte Råvarer til den førstkommende Handelsdag, hvor der ikke foreligger en Markedsforstyrrelse, mens den Relevante Dag ikke flyttes for de Råvarer, der ikke er Berørte Råvarer. Hvis værdien af en Berørt Råvare ikke har kunnet fastsættes senest på den femte Handelsdag efter den oprindelige Relevante Dag, skal en sådan femte Handelsdag anses for værende den pågældende Relevante Dag uafhængigt af, at der foreligger en Markedsforstyrrelse. Beregningsagenten fastsætter i så fald på Vurderingstidspunktet værdien af den eller de Berørte Råvarer til den værdi, som efter Beregningsagentens skøn vil give det rimeligste resultat under hensyntagen til blandt andet de beregningsmetoder, der var gældende for den eller de pågældende Berørte Råvarer, da værdien heraf senest blev fastsat. Lukkekursen Børsens offentliggjorte kurs på futures-kontrakten med kortest restløbetid for den pågældende Råvare, som aflæst af Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet. Dog gælder i forhold til samtlige Råvarer, at såfremt en Startdag/Slutdag indtræffer senere end 2 Handelsdage før det tidligste af (i) første notificeringsdag om fysisk levering for futures-kontrakten med kortest restløbetid og (ii) sidste handelsdag for 8

9 futures-kontrakten med kortest restløbetid, benyttes den offentliggjorte kurs på den næstfølgende futures-kontrakt. Vurderingstidspunkt Det tidspunkt på den pågældende Børs, hvor den officielle lukkekurs offentliggøres. Bankdag Handelsdag Børs Relateret Børs Markedsforstyrrelse En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. En dag hvor Børserne for samtlige Råvarer er (eller, hvis en Markedsforstyrrelse ikke var indtrådt, ville have været) åbne for handel i løbet af deres normale åbningstid, uanset at en Børs lukker før tid. Det børshandels- eller noteringssystem, der er specificeret for den pågældende Råvare ovenfor, og enhver efterfølger til et sådant børshandels- eller noteringssystem eller enhver midlertidig erstatning for børsen eller noteringssystemet, som handel med den pågældende Råvare er omlagt til (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for en sådan Råvare på en sådan midlertidig erstatningsbørs eller erstatningsnoteringssystem er acceptabel i forhold til den oprindelige Børs). Vedrørende en underliggende Råvare, alle futures- og optionsbørser, eller eventuelt handels- eller noteringssystem, hvor optioner eller futures på den underliggende Råvare handles, og Beregningsagenten skønner, at handlen har en betydelig effekt på det generelle marked for futures eller optioner i forhold til en underliggende Råvare, eller enhver efterfølger til, eller erstatning for, en sådan børs eller handels- eller noteringssystem, hvortil handel med futures eller optioner relateret til den pågældende underliggende Råvare midlertidigt er flyttet (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for sådanne futures eller optioner relateret til den pågældende underliggende Råvare på en sådan midlertidig børs eller handels- eller noteringssystem som erstatning er sammenlignelig med den oprindelige børs). En Markedsforstyrrelse foreligger, hvis, efter Beregningsagentens skøn, (i) Notering, sammensætning, beregning eller offentliggørelse af en officiel slutkurs for Råvarerne, udebliver, er utilgængelige eller ophører. (ii) Notering, sammensætning, beregning eller offentliggørelse af Råvarernes værdi udebliver, er utilgængelig eller ophører. (iii) Handel med Råvarerne, eller options- eller terminskontrakter vedrørende Råvarerne, der handles på en Børs eller Relateret Børs, ophører, suspenderes, standses eller begrænses væsentligt. (iv) Markedsaktørernes muligheder for at handle til eller opnå markedsværdien for Råvarerne, eller options- eller terminskontrakter vedrørende Råvarerne, som handles på en Børs eller Relateret Børs, ophører, afbrydes eller forringes væsentligt som følge af en anden hændelse. (v) Beregningsmetoden for Råvarerne eller værdien deraf, ændres væsentligt. (vi) Indhold, sammensætning eller struktur af Råvarerne, eller relevante options- eller terminskontrakter ændres væsentligt. 9

10 (vii) Der i øvrigt indtræder forhold, som efter Beregningsagentens skøn udgør en markedsforstyrrelse. Korrektion af Lukkekurs Ekstraordinære Begivenheder Hvis den officielle lukkekurs for Råvarerne bliver korrigeret, og sådan korrektion bliver offentliggjort af Børsen inden tre Handelsdage efter en Startdag og/eller Slutdag, og en sådan kurs anvendes til at bestemme Værdiudviklingen, foretager Beregningsagenten de nødvendige korrektioner. (a) Hvis det i henhold til en ændring i lovgivning, bekendtgørelser, forskrifter eller lignende eller myndighedsbeslutninger eller en ændring i anvendelsen heraf, efter Beregningsagentens vurdering (i) bliver ulovligt for Beregningsagenten, Udsteder eller andre at eje, erhverve eller sælge en eller flere af Råvarerne eller indgå derivatinstrumenter med henblik på afdækning af en eller flere af Råvarerne eller (ii) medfører væsentligt forhøjede omkostninger for Beregningsagenten, Udsteder eller andre for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med sådanne transaktioner (herunder blandt andet forhøjede skatter og afgifter, reducerede muligheder for fradrag eller andre væsentlige skattemæssige ændringer) kan Beregningsagenten, men er ikke forpligtet til, vælge at erstatte den enkelte Råvare med et Erstatningsreferenceaktiv, eller foretage en førtidig beregning af afkastet, som beskrevet nedenfor i punkt (b). Erstatningsreferenceaktiv (b) Hvis Beregningsagenten vurderer, at det ikke vil medføre et rimeligt resultat at erstatte en Råvare eller tilpasse den gældende beregning, kan Beregningsagenten foretage en førtidig beregning af afkastet og fastsætte afkastet. En sådan førtidig beregning skal baseres på den senest offentliggjorte værdi af den pågældende Råvare, og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Når Beregningsagenten har fastsat afkastet, underretter Beregningsagenten obligationsejerne om afkastets størrelse. Udsteder og Beregningsagenten foretager alle de tillæg og tilpasninger til nærværende Informationsmateriale, som Beregningsagenten vurderer, er nødvendige i forbindelse med Ekstraordinære Begivenheder. En eller flere råvarer udvalgt efter Beregningsagents skøn som erstatning for en eller flere af Råvarerne i Råvarekurven, ved indtræden af en eller flere af de hændelser, der er nævnt under Ekstraordinære Begivenheder, og hvor Beregningsagenten skønner, at det er nødvendigt med Erstatningsreferenceaktiver med henblik på at opnå en beregning af afkastet, som afspejler og er baseret på tidligere beregning. Erstatningsreferenceaktivet erstatter Råvarerne fra og med den af Beregningsagenten fastsatte dato. 10

11 Generelle vilkår Retstilling Opsigelighed Obligationerne er en almindelig, usikret fordring på Udsteder. Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side, medmindre der foreligger en Ekstraordinær Begivenhed, jf. afsnittet Ekstraordinære Begivenheder. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, jf. afsnittet Misligholdelse. En indfrielse, jf. ovenfor, skal ske til en af Beregningsagenten beregnet værdi af obligationerne, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den senest tilgængelige kurs/pris og andre forhold, som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om eventuel førtidig indfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Misligholdelse Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) Såfremt Udsteder undlader at betale hovedstol, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) Såfremt Municipality Finance Plc i øvrigt undlader rettidigt at opfylde eller overholde nærværende obligationsvilkår, eller hvis Garanten undlader at overholde nogle af sine forpligtelser ifølge garantien, og en sådan undladelse ikke kan afhjælpes, eller hvis den kan afhjælpes, ikke bliver afhjulpet indenfor 30 dage efter datoen på hvilken skriftlig meddelelse om en sådan undladelse er givet til Municipality Finance Plc og Garanten af en rettighedshaver. c) Såfremt garantien ophører med at være gyldig; eller d) Såfremt Municipality Finance Plc opløses eller ophører eller den kompetente domstol afsiger kendelse om Municipality Finance Plc s opløsning, ved fusion eller sammenlægning (bortset fra hvor udstederen vil være det fortsættende selskab eller i tilfælde af en fusion, at rettighedshavernes rettigheder ikke er væsentligt forringet eller der sker overdragelse af eller transport i samtlige eller en væsentlig del af udstederens aktiver. En indfrielse i henhold til ovenstående skal ske til en af Beregningsagenten fastsat kurs, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige pris og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om eventuel førtidig indfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Eventuel betaling til obligationsejerne i anledning af ovenstående skal ske snarest muligt efter, at Beregningsagenten har gennemført de nødvendige beregninger. 11

12 Omsættelighed Forældelse Obligationerne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Obligationerne kan ikke noteres på navn. I henhold til de gældende regler på Udstedelsesdagen er forældelsesfristen for obligationernes hovedstol 10 år og for afkast 3 år fra forfaldsdagen. Udsteders, Arrangørens og Beregnings-agentens erstatningsansvar Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Alle meddelelser i forbindelse med obligationerne i henhold til nærværende Informationsmateriale vil blive afgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP SECURITIES A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Københavns Byret. 12

13 Væsentlige risikofaktorer Vigtige oplysninger Investorer skal være opmærksomme på, at obligationen er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne med alternative investeringer. Inden der investeres i produktet, bør investor sætte sig ind i, hvordan produktet fungerer. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Nedenstående er en beskrivelse af nogle af de væsentligste og forudsigelige risici, men det er ikke en fuldstændig og udtømmende beskrivelse af alle risici. Kreditrisiko Investor har en kreditrisiko på Udsteder idet Udsteder hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder betaling af evt. afkast og hovedstolen. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om Udsteder. Likviditetsrisiko Valutarisiko Arrangør og Udsteder er ikke forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Selvom Råvarerne kvoteres i anden valuta end DKK, har udviklingen i valutakursen ingen indflydelse på afkastberegningen, da det alene er relative kursændringer, der indgår i beregningen af afkastet, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Hvis investors basisvaluta er en anden end danske kroner, indebærer investering i obligationerne en risiko ved omveksling, når investor realiserer obligationerne, eller når obligationerne indfries. Afkastrisiko For obligationerne gælder, at såfremt Justeret Udvikling i Råvarekurven er negativ på Slutdagen, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved udløb, og investor har således mistet overkursen på 2,50 kurspoint samt et alternativt afkast. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som obligationerne, f.eks. statsobligationen 4,00 DANSKE STAT STL 2012 (ISIN: DK ). Den årlige effektive rente før skat på en sådan investering ligger 11. februar 2011 på 1,39 pct. 13

14 Salg inden udløb En yderligere risiko ved obligationerne er deres prisdannelse i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i Råvarerne og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen i henhold til obligationsvilkårene. I obligationernes løbetid (perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen) vil den teoretiske værdi af obligationerne blandt andet afhænge af renteniveauet i danske kroner samt udviklingen og volatiliteten i Råvarekurven. Obligationernes teoretiske værdi før udløb kan således ikke beregnes ved kun at betragte værdien af Råvarerne. Indfrielseskursen på 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. Et fald i Råvarerne vil kunne påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. Førtidig Indfrielse Ved førtidig indfrielse af obligationerne, jf. afsnittene Opsigelighed og Misligholdelse, skal Beregningsagenten efter bedste evne og på diskretionær basis fastsætte værdien af Råvarerne på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige kurs/pris, og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Obligationernes værdi kan således ved førtidig indfrielse udgøre mindre end kurs 100, og i så fald modtager obligationsejerne ikke den fulde hovedstol. I tilfælde af førtidig indfrielse har obligationsejerne risiko for kurstab som følge af, at de afledte finansielle kontrakter, som afdækker Udsteders risiko, i givet fald skal realiseres på markedsvilkår. Dette vil med stor sandsynlighed betyde, at obligationerne vil blive indfriet til en kurs, der afviger fra kurs

15 Beskrivelse af Råvarerne m.v. Beskrivelse af Råvarerne Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte Råvarer, der indgår i Råvarekurven. Sukker: Sukker er fællesbetegnelsen på en gruppe simple kulhydrater, der anvendes i daglig madlavning. Sukker har siden oldtiden været fremstillet af saften fra sukkerrør, men siden Napoleonskrigene har man i Europa fremstillet sukker af saften fra sukkerroer. I begge tilfælde snittes og/eller knuses råvaren og saften presses ud og reduceres ved indkogning, indtil den begynder at krystallisere. Hvede Hvede er sammen med majs og ris en af de mest dyrkede korntyper i verden og den som mest almindeligt er blevet spist af mennesker i den vestlige verden siden oldtiden. Hvedefrøene bliver brugt til at fremstille hvedemel, fuldkornshvedemel, hvedegryn, øl etc. Majs Majs stammer fra Mexico eller den nordligste del af Sydamerika og havde ved europæernes kolonisering været dyrket i flere tusinde år. Majs er den tredje mest dyrkede kornart på verdensplan, efter ris og hvede. Der dyrkes årligt ca. 700 mio. tons. Sojabønner: Sojabønner er en enårig urt af ærteblomstfamilien som stammer fra Østasien. Fra gammel tid har soja været et af de vigtigste næringsmidler i Asien; bønnen dyrkes nu også i Sydeuropa og Amerika. Af de olieholdige frø, sojabønnerne, presses sojaolie, som anvendes til fremstilling af bl.a. margarine og sæbe. Resterne fra presningen anvendes i kraftfoderkager, sojakager, og i sojamel. Af de kogte bønner fremstilles bl.a. sojamælk og tofu. Kaffe Kaffebønner er frugtkerner fra kaffe-slægten, som er råvaren bag kaffe. Inden de kan benyttes til at brygge kaffe på, skal bønnernes først plukkes og frugtkødet skal fjernes. Derefter bliver de grønne bønner tørret og sorteret efter kvalitet. De tørrede grønne bønner ristes, hvorved der dannes stoffer, der kan udtrækkes med vand under brygningen. Kakao Kakao produceres primært i Elfenbenskysten, Ghana og Indonesien og anvendes hovedsagligt til chokolade og kakaopulver, men også som smagsstof i kager og andre madvarer. Bomuld Bomuld er en fiber, der vokser rundt om frøene på bomuldsplanten, fibrene bruges som råstof i tekstilindustrien. De spindes almindeligvis til tråde og bruges til at lave åndbare tekstiler og er blandt verdens mest brugte naturtekstiler til beklædning. Bomuldsplanten dyrkes på ca. 5% af verdens landbrugsarealer. 15

16 Historisk udvikling i Råvarekurven Figuren herunder viser den historiske udvikling i Råvarekurven i perioden fra den 11. februar 2001 til den 11. februar Grafen er indekseret til kurs 100 pr. 11. februar Arrangøren gør opmærksom på, at den historiske udvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Figur 1. Historisk udvikling i Råvarekurven Sukker Hvede Majs Sojabønner Kaffe Kakao Bomuld /02/01 11/02/02 11/02/03 11/02/04 11/02/05 11/02/06 11/02/07 11/02/08 11/02/09 11/02/10 11/02/11 Kilde: Arrangør 16

17 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske Investorer Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af investeringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Nedenstående retningslinier er baseret på gældende regler pr. den 1. februar 2011 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig her i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Investorer skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Skattemæssig definition af obligationerne Privatpersoner Obligationerne beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været kursgevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år tabet konstateres. Har der ikke været kursgevinster i de foregående år, kan kurstabet modregnes i senere kursgevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationerne. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Gevinster indgår i selskabsindkomsten og tab modregnes i selskabsindkomsten i det år tabet konstateres. Der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Investering i obligationerne kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15 pct. Der er ingen begrænsning for, hvor stor en del af pensionsmidlerne der kan anvendes til køb af denne obligation. Beskatning af udenlandske investorer Udenlandske investorer opfordres til at søge individuel skatterådgivning 17

18 Eksempel på beregning af afkast Afkastprofil Afkastet på obligationerne afhænger af Justeret Udvikling i Råvarekurven. Tabel 1 og Figur 1 herunder viser afkastprofilen for obligationerne afhængig af Justeret Udvikling i Råvarekurven. Afkastet er omregnet til en årlig effektiv rente opgjort før skat, men efter Emissionsomkostninger. Tabel 1: Gennemsnit af laveste fire Værdiudviklinger i pct. Indfrielseskurs Årlig effektiv rente før skat i pct. Indikativ Deltagelsesgrad: 90 pct. Mindste Deltagelsesgrad: 75 pct. Indikativ Deltagelsesgrad: 90 pct. Mindste Deltagelsesgrad: 75 pct ,00 100,00-1,25-1, ,00 100,00-1,25-1, ,21 102,68 0,35 0, ,36 106,96 2,87 2, ,50 111,25 5,33 4, ,64 115,54 7,73 6, ,79 119,82 10,08 8, ,93 124,11 12,39 10,23 Kilde: Arrangør Figur 1: Indfrielseskurs ved indikativ Deltagelsesgrad: 90 pct. Indfrielseskurs ved mindste Deltagelsesgrad: 75 pct. Indfrielseskurs Gennemsnit af laveste fire Værdiudviklinger i pct. Kilde: Arrangør 18

19 Bemærk, at obligationernes teoretiske Indfrielseskurser i tabellen ovenfor er beregnet på baggrund af hypotetiske udviklingsscenarier for Justeret Udvikling i Råvarekurven. I det følgende beskrives tre forskellige eksempler på beregningen af Indfrielseskursen for obligationerne. Eksempel 1: I eksempel 1 er Råvarernes værdi alle steget i obligationens løbetid. Værdiudviklingerne observeres til henholdsvis 50 pct., 47 pct., 40 pct., 25 pct., 18 pct., 17 pct. og 10 pct. Ved at erstatte de tre højeste Værdiudviklinger med Erstatningsfaktoren bliver de Justerede Værdiudviklinger 35 pct., 35 pct., 35 pct., 25 pct., 18 pct., 17 pct. og 10 pct. Den Justerede Udvikling i Råvarekurven beregnes herefter som gennemsnittet af disse Justerede Værdiudviklinger til 25 pct. Endelig beregnes Indfrielseskursen som 100 plus 100 gange Deltagelsesgraden på 90 pct. gange den Justerede Udvikling i Råvarekurven på 25 pct., hvilket giver en Indfrielseskurs på 122,50. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 9,50 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige Deltagelsesgrad på 75 pct. bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 7,78 pct. Eksempel 2 I eksempel 2 er nogle af Råvarernes værdi steget, mens andre er faldet i obligationens løbetid. Værdiudviklingerne observeres til henholdsvis 15 pct., 14 pct., 5 pct., -3 pct., -7 pct., -10 pct. og -19 pct. Ved at erstatte de tre højeste Værdiudviklinger med Erstatningsfaktoren bliver de Justerede Værdiudviklinger 35 pct., 35 pct., 35 pct., -3 pct., -7 pct., -10 pct. og -19 pct. Den Justerede Udvikling i Råvarekurven beregnes herefter som gennemsnittet af disse Justerede Værdiudviklinger til 9,43 pct. Endelig beregnes Indfrielseskursen som 100 plus 100 gange Deltagelsesgraden på 90 pct. gange den Justerede Udvikling i Råvarekurven på 9,43 pct., hvilket giver en Indfrielseskurs på 108,48. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat 2,92 pct. Beregnet på baggrund af den mindst mulige Deltagelsesgrad på 75 pct. bliver obligationens årlige effektive rente før skat i dette tilfælde 2,25 pct. Eksempel 3 I eksempel 3 er værdien af alle Råvarerne faldet i obligationens løbetid. Værdiudviklingerne observeres til henholdsvis -2 pct., -5 pct., -15 pct., -27 pct., -40 pct., -45 pct., og -52 pct. Ved at erstatte de tre højeste Værdiudviklinger med Erstatningsfaktoren bliver de Justerede Værdiudviklinger 35 pct., 35 pct., 35 pct., -27 pct., -40 pct., -45 pct. og -52 pct. Da gennemsnittet af disse Værdiudviklinger, og dermed den Justerede Udvikling i Råvarekurven, er negativ, indfris obligationen til den mindst mulige Indfrielseskurs på 100,00. I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat -1,25 pct. og Deltagelsesgraden har ikke betydning for obligationens afkast. Eksempel 1, 2 og 3 er illustreret i Figur 2. 19

20 Teknikken bag en råvareindekseret obligation Figur 2 Indfrielseskurs 122,50 Udstedelseskurs 102,50 Option Indfrielseskurs 108,48 Mindste 2,00 Omkostning Option Indfrielseskurs 100,00 4,00 Option Nulkuponobligation Nulkuponobligation Nulkuponobligation 96,50 Nulkuponobligation Udstedelse marts 2011 Indfrielse marts 2013 Eksempel 1 Indfrielse marts 2013 Eksempel 2 Indfrielse marts 2013 Eksempel 3 Kilde: Arrangør Figuren viser den teoretiske konstruktion af obligationen ved at opdele den i sine tre delkomponenter, en nulkuponobligation, en option og Emissionsomkostninger. Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfries til kurs 100,00 ved udløb. Optionen sikrer investor et afkast som beskrevet under Justeret Udvikling i Råvarekurv, hvis Indekstillægget er større end nul. Baseret på markedsforholdene den 11. februar 2011 ville værdien af delkomponenterne indikativt have været som vist i figuren. 20

21 Oplysninger om tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til Municipality Finance Plc s forretningsorden. Udsteder har ved udstedelsen af obligationerne afdækket den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorer ved indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter med en ekstern modpart. Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt i henhold til loven om Municipal Guarantee Board. Nettoprovenuet udgør 100,00 pct. af det nominelle tegningsbeløb. Tegning Tegning foregår fra den 28. februar 2011 kl til den 18. marts 2011 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Tegningen kan tidligst lukkes første tegningsdag efter kl Til brug for tegningen skal der anvendes en separat tegningsblanket. Arrangøren og Udstederen forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 18. marts 2011 kl , hvilket vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegningssteder Betalingsdag og afvikling Emissionsomkostninger Gennem eget kontoførende institut. Afregning af de tildelte obligationer sker på Udstedelsesdagen. Afvikling af obligationer sker 3 Bankdage efter dagen hvor en handel finder sted mod registrering i VP SECURITIES A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør på Udstedelsesdagen, uanset om tegningen lukkes inden den sidste dag i Tegningsperioden. De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 1,95 pct. af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder og arrangør: ca. 0,76 pct. p.a. Omkostninger til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i VP SECURITIES A/S samt til det obligationsudstedende institut: 0,12 pct. p.a. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale: 0,11 pct. p.a. I alt årlige omkostninger i pct. (ÅOP): 0,99 pct. p.a. Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. 21

22 Oplysninger om Udsteder Adresse Formål Municipality Finance Plc Antinkatu 3 C PL Helsinki Finland Municipality Finance Plc er et kreditinstitut, som er etableret med det formål at yde konkurrencedygtig og diversificeret finansiering til finske kommuner og almennyttige boliger. Finansieringen ydet af Municipality Finance Plc er garanteret af Municipal Guarantee Board, som er etableret ved lov med det formål at sikre og udvikle de finske kommuners fælles finansiering. For tiden er 319 finske kommuner medlemmer af Municipal Guarantee Board. Dette svarer til over 99 pct. af den finske befolkning. Kommunerne hæfter for Municipal Guarantee Boards forpligtelser i forhold til indbyggertallet i hver enkelt kommune. Om nødvendigt kan betalingskravet gøres gældende over for medlemmerne uden retskendelse. Medlemskommunerne hæfter for enhver udgift eller forpligtelse, der ikke på anden måde kan dækkes, i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal ultimo året som beskrevet i den finske lov om befolkningsdata. Ejerskab Regnskaber og vedtægter Revisorer Keva (den finske local government pension institution): pct. Den finske stat: pct. Finske kommuner: pct. (I dette tal medregnes aktier ejet af kommunalt ejede selskaber) Regnskabet og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: Raija-Leena Hankonen, statsautoriseret revisor KPMG Oy Ab Mannerheimintie Helsinki Finland Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men på tidspunktet for dette Informationsmateriales offentliggørelse er Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investors Service og AAA af Standard & Poor's, svarende til den finske stats nuværende rating. Registrering Virksomhedsregistreringsnummer (CVR-nr.): Retstvister Municipality Finance Plc er ikke involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for Municipality Finance Plc s mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. Municipality Finance Plc er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. 22

23 Seneste udvikling Der er ikke siden offentliggørelsen af halvårsmeddelelsen for 2010 indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder Årsrapporten for 2010 forventes offentliggjort den 2. marts 2011 Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Markku Pohjola, (formand) Sisko Seppä, (næstformand) Pekka Alanen, Tapio Korhonen Eva Liljeblom Liisa Linna-Angelvuo Hannes Manninen Mikko Pukkinen Antti Rantakangas Hanna Tainio Pekka Timonen Direktion: Pekka Averio, President and CEO Esa Kallio, Executive Vice President, Deputy to the CEO Toni Heikkilä, Senior Vice President, Risk Management Marjo Tomminen, Senior Vice President, Finance and Business Development Jarkko Vuorenmaa, Senior Vice President, IT and Administration 23

24 TEGNINGSBLANKET Municipality Finance Plc Råvareindekseret obligationslån i danske kroner 25. marts 2011/11. marts 2013 MF Bløde Råvarer 2013 ISIN: DK Tegningsperiode Tegning foregår fra den 28. februar 2011 kl til den 18. marts 2011 kl Arrangøren og Udstederen forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 18. marts 2011 kl , hvilket vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet offentliggjort 24. februar 2011 køber jeg/vi: MF Bløde Råvarer 2013 (ISIN DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 102,50 Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. [ ] Registreres i nyt VP-depot VP-depot nr. Pengeinstitut Betaling Betaling sker den 25. marts Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest på Udstedelsesdagen, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 24

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013

Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 Informationsmateriale 8. marts 2010 Municipality Finance Plc MF Råvarer 2013 ISIN Kode: DK0030235916 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013

Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 Municipality Finance Plc MF Olieselskaber 2013 ISIN Kode: DK0030246368 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK0030361464 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015

KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 Informationsmateriale den 14. januar 2011 KommuneKredit Amerikanske Aktier 2015 ISIN Kode: DK0030271713 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Europæiske Aktier 2018

Europæiske Aktier 2018 Informationsmateriale den 30. juli 2015 Europæiske Aktier 2018 ISIN Kode: DK0030363593 Arrangør: Garanti Invest A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond. Nykredit og serierne i kapitalcenter D hæfter for forpligtelser

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit).

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014

R E S U M É KOMMUNALBANKEN AS. Råvareindekserede obligationer. 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 KOMMUNALBANKEN AS Råvareindekserede obligationer 0 % Kommunalbanken RåvareMIX 2014 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre risiko for tab, og det anbefales investorerne

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere