Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012"

Transkript

1 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

2

3 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode. Denne publikation beskriver de generelle karakteristika for personalegoder, herunder: Publikationen indeholder en skematisk oversigt over alle væsentlige personalegoder (ikke udtømmende). Publikationen er opdateret med de ændringer, der har været på området, og som er gældende fra indkomståret Publikationen erstatter ikke rådgivning. Ved specifikke spørgsmål vedrørende sammensætning af eventuelle lønpakker er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. Marts 2012 Hvilke goder beskattes som A-indkomst? Hvilke goder beskattes som B-indkomst? Hvilke goder er skattefrie? Hvilke goder er omfattet af bagatelgrænsen DKK 5.500? Hvilke goder er omfattet af den nye skattefrie bagatelgrænse DKK 1.000? Beskatning af medarbejder Medarbejders selvangivelsespligt Opgørelse af den skattepligtige værdi Arbejdsgivers indeholdelses- og oplysningspligt Momsforhold. 3

4 Indhold 1. Generelt 5 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling A-indkomst B-indkomst Skattefrie goder Bagatelgrænsen DKK Den skattefrie bagatelgrænse DKK (2012) Betaling af private udgifter 8 3. Værdiansættelse 8 4. Lønomlægning Fleksible lønpakker Afskaffelse af multimedieskatten - indførelse af fri telefon Telefon / mobiltelefon Computer Bredbånd / internet Arbejdsgivers fradragsret Computer via lønomlægning Overgangsordninger for allerede etablerede aftaler om lønomlægning Arbejdsgivers indberetningsforpligtelser Personalegoder som er A-indkomst Personalegoder som er B-indkomst 16 Oversigt over opdelte personalegoder 30

5 Definitioner Personalegoder kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel (naturalier) ydet af en arbejdsgiver. Naturalieydelser skal - for at der er tale om et personalegode - have et privatforbrugselement. 1. Generelt Personalegoder beskattes efter ligningslovens 16, der bl.a. omhandler goder, som en medarbejder modtager som led i et ansættelsesforhold. Personalegoder dækker følgende: - Naturalier (ting), - Sparet privatforbrug, eller - Adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder. 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling Den skattemæssige behandling af personalegoder afhænger af, om godet er A-indkomst eller B-indkomst, skattefrit, omfattet af bagatelgrænsen, eller den skattefrie bagatelgrænse A-indkomst Arbejdsgiver skal indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af goder, som er A-indkomst. Visse personalegoder beskattes som A- indkomst, jf. afsnit B-indkomst Arbejdsgiver skal ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af værdien af goder, som er B-indkomst. Medarbejderen har selv pligt til at afregne skatten af goderne på årsopgørelsen. Se endvidere afsnit Skattefrie goder Der er fastsat særlige regler for en række personalegoder, som er anset for at være stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse - goder der har karakter af generel personalepleje. Disse personalegoder er skattefrie, da godet ikke anses for at have en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte medarbejder. Følgende er skattefrie goder: - Generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt m.m. - Arbejdsgivers tilskud til kantineordning, personale- og kunstforening m.m. Bemærk, udlodninger fra en kunstforening er skattepligtige, og arrangementer i personaleforeningen kan blive skattepligtige - Firmafester og arrangementer afholdt på arbejdspladsen - Sundhedsydelser til forebyggelse og/ eller behandling af arbejdsrelaterede skader fysioterapi, zoneterapi, massage m.m. - Sundhedsydelser som behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol mm. eller rygestop 5

6 - Parkering ved arbejdspladsen - Uddannelse - Årlig gave i anledning af jul og nytår, maks. DKK Personalerabatter - Skærmbriller - Uniformer og sikkerhedsbeklædning Bagatelgrænsen DKK Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen er skattefrie, hvis den samlede årlige værdi ikke overstiger et grundbeløb på DKK (2012). Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, skal hele værdien beskattes og ikke kun den overskydende værdi. For at et gode kan være omfattet af bagatelgrænsen, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførsel. Det vil sige, godet skal være ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Personalegoder, der udelukkende eller i overvejende grad opfylder private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen. Det skattefrie grundbeløb er pr. person pr. indkomstår og omfatter alle goder omfattet af bagatelgrænsen, som ydes fra én eller flere arbejdsgivere. Medarbejdere har pligt til selv at kontrollere, om den samlede værdi af disse goder overstiger bagatelgrænsen og selvangive den samlede værdi, hvis grænsen overskrides. Har et enkeltstående gode en værdi over DKK 5.500, skal arbejdsgiver dog foretage indberetning heraf til SKAT. Eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen: - Aviser og faglitteratur - Arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med tydeligt logo eller firmanavn - Feriedage i forlængelse af tjenesterejse - Mad og drikke ved overarbejde 6

7 - Navigation (GPS), som er stillet til rådighed for medarbejdere, som har et erhvervsmæssigt behov herfor - Vaccination af nøglemedarbejdere - Vareprøvning af virksomhedens nye produkter. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen, værdiansættes til markedsværdien. Se mere herom i afsnit Den skattefrie bagatelgrænse DKK (2012) Med den nye bagatelgrænse er det muligt for virksomheder at give deres ansatte en påskønnelse i form af mindre personalegoder uden skattemæssige konsekvenser. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi tilsammen højst udgør DKK (2012) p.a. for den enkelte ansatte. Se afsnit 6 vedrørende arbejdsgivers indberetningsforpligtelser m.v. Nedenfor er der oplistet eksempler på goder, som kan være omfattet af den skattefrie bagatelgrænse: - Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade - Arbejdsgiverens betaling af en medarbejders deltagelsesgebyr til motionsløb - Adgang/årskort til svømmehal, zoologisk have, museum m.m. Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse, at goderne er til brug for arbejdet. Det afgørende, når det skal vurderes, om et personalegode hører under den gældende bagatelgrænse (DKK 5.500) eller den nye skattefrie bagatelgrænse (DKK 1.000), er således, om personalegodet er ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Julegaver Julegaver fra arbejdsgiveren vil blive medregnet ved opgørelsen af, om den skattefrie grænse på DKK er overskredet. Julegaver (i form af naturalier) til en værdi af maksimalt DKK 700 vil dog ikke i sig selv være skattepligtige. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 700, herudover i årets løb har modtaget smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet fuldt ud af smågoderne til DKK 500, da bagatelgrænsen samlet set er overskredet. Julegaven vil derimod fortsat være skattefri, da værdien heraf ikke overstiger DKK 700. Skatterådet har den 26. oktober 2011 offentligg jort et bindende svar, hvori det bekræftes, at en arbejdsgiver nu kan tilbyde sine medarbejdere en julegave i form af et oplevelsesbevis/hotelophold, 7

8 uden at medarbejderne bliver indkomstskattepligtig heraf. Dette er en udvidelse af den ramme, for hvad man hidtil har kunnet give i julegave til medarbejderne. Lejlighedsgaver Lejlighedsgaver, som en medarbejder modtager fra arbejdsgiveren i anledningen af runde fødselsdage eller markering af andre mærkedage, som kan henføres til privatsfæren, er ikke omfattet af den skattepligtige bagatelgrænse på DKK Disse vil fortsat være skattefrie, såfremt værdien heraf er naturligt for lejligheden. Lejlighedsgaver, som ikke knytter sig til privatsfæren, og som ikke er omfattet af reglerne om jubilæumsgratialer, er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse. Det kan eksempelvis være en gave, som arbejdsgiver giver medarbejder i anledning af dennes 10 års jubilæum. En sådan lejlighedsgave er skattepligtig for medarbejderen, hvis DKK grænsen overskrides Betaling af private udgifter Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen af den private udgift som lønindkomst (A-indkomst). Det må afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til. 3. Værdiansættelse Personalegoder værdiansættes som udgangspunkt til markedsværdi. Markedsværdien er den værdi, som medarbejderen alternativt kunne have købt ydelsen til i almindelig handel. Hvis arbejdsgiveren har opnået rabat ved købet af godet til medarbejderen, vil denne rabat komme medarbejderen til gode, jf. SKM LR. Markedsværdien for skattepligtige goder fraviges kun, hvor der er fastsat en særlig skematisk værdi for godet. Det er f.eks. tilfældet for fri firmabil, fri bolig, kost og logi m.v. Medarbejderens egenbetaling reducerer markedsprisen med det betalte beløb. Der er kun tale om egenbetaling, hvis medarbejderen betaler beløbet direkte til arbejdsgiveren med beskattede midler. Afslutningsvist skal det påpeges, at der for hovedaktionærer gælder skærpede regler for værdiansættelse af fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd. 4. Lønomlægning Lønomlægning er, når der indgås en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver, om at medarbejderen accepterer en lønnedgang mod at få et eller flere personalegoder stillet til rådighed. Med andre ord er lønomlægning en måde at finansiere goderne på. Det er vigtigt at bemærke, at selvom goderne er finansieret via lønomlægning, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, medmindre godet er skattefrit. 8

9 Fordele ved en lønomlægning Arbejdsgiver får sædvanligvis ikke yderligere udgifter ved at stille aftalte goder til rådighed for medarbejderen under forudsætning af, at udgiften svarer til lønnedgangen. Samtidig får medarbejderen skatten til at finansiere en del af udgiften. Etablering af en lønomlægning Lønomlægning er, når arbejdsgiver og medarbejder indgår en ny lønaftale eller et tillæg til en allerede eksisterende lønaftale. Af aftalen vil det fremgå, at arbejdsgiveren stiller et eller flere personalegoder til rådighed, mod at medarbejderen går ned i bruttoløn. Pensionsbidrag m.v. ved lønomlægning Parterne kan frit aftale, at pensionsbidrag og feriepenge m.v. fortsat skal beregnes af den oprindelige bruttoløn. Krav til lønomlægning Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt i forbindelse med en aftale om lønomlægning, for at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen: - Aftalen skal være fremadrettet - Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne 9

10 - Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) typisk 12 måneder Skattefrit gode Årlig løn Årlig lønreduktion/ bruttotræk Med bruttotræk Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet - Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren - Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber - Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Her følger et eksempel, som illustrerer den skattebesparelse, der er ved en bruttolønsordning. Eksempel (DKK) Intet gode Årlig løn Ingen lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlaget i alt AM-bidrag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Uden bruttotræk Udbetaling efter skat ( ) Løn efter bruttotræk Skattegrundlag AM-bidrag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Udbetaling efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Medarbejderen slipper med at betale DKK frem for DKK 5.000, da skatten finansierer den resterende del, DKK (DKK DKK 2.668). Skattepligtigt gode - Fri telefon Med bruttotræk Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fri telefon Skattegrundlag AM-bidrag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fri telefon Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Godet bliver omkostningsneutralt for arbejdsgiveren at stille til rådighed for medarbejderen, samtidig med at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse af godets værdi (i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin indkomst). 10

11 Medarbejderen skal betale DKK frem for DKK 3.000, som er prisen, hvis medarbejderen skulle have afholdt hele udgiften, da skatten finansierer DKK 233. Som nævnt tidligere er udgangspunktet, at arbejdsgiveren har den samme bruttoudgift, mens medarbejderen får dækket en del af udgiften via skatten. Det skal bemærkes, at medarbejderen kun ved skattefrie personalegoder eller goder, der beskattes lavere end markedsværdien, får en økonomisk fordel. Se nedenstående eksempel, hvor medarbejder får betalt sit fitnessabonnement via en aftale om lønomlægning, men samtidig er skattepligtig af markedsværdien, henset til at der er tale om et skattepligtigt gode. Beskatning af fitnessabonnement - til markedsværdi Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fitnessabonnement Med bruttotræk og beskatning Skattegrundlag AM-bidrag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fitnessabonnement Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Bemærk, at der ikke er en økonomisk fordel for medarbejderen ved at få finansieret et gode via bruttolønsordning, når godet beskattes til markedsværdi. I forbindelse med afskaffelse af multimedieskatten pr. 1. januar 2012 er der samtidig indført overgangsregler for allerede indgåede bruttolønsordninger for udstyr omfattet af multimedieskatten (computer med tilbehør). Se mere herom i afsnit Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker er et værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. I nedskærings- og krisetider er fleksible lønpakker også aktuelle. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode. Både offentligt og privatansatte kan aftale en fleksibel lønpakke med arbejdsgiveren, og det står principielt parterne frit for, hvilke goder der skal indgå i ordningen. Det anbefales, at der søges konkret vejledning i forbindelse med udarbejdelse af fleksible lønpakker. 5. Afskaffelse af multimedieskatten indførelse af fri telefon Telefoner og computere er helt almindelige arbejdsredskaber i alle virksomheder. Den teknologiske udvikling samt muligheden for hjemmearbejde har medført, at medarbejderne ikke kun bruger disse redskaber på jobbet, men også privat. I mange tilfælde betaler arbejdsgiver også for bredbåndsforbindelse på med- 11

12 arbejderens bopæl og måske også for en fastnettelefon. Fra den 1. januar 2012 er multimedieskatten afløst af særskilte regler for beskatning af telefon, internet og computere. I grove træk vender man tilbage til den praksis, der var gældende før multimedieskatten, men der er forskelle at være opmærksomme på. Nedenfor beskriver vi de nye regler for beskatning af henholdsvis computer, telefon og internet: 5.1. Telefon / mobiltelefon Fremadrettet vil medarbejdere, der får fri telefon stillet til rådighed, skulle beskattes af værdien af fri telefon på DKK uanset om der er tale om en fastnettelefon eller en mobiltelefon. Værdien omfatter både etablering, drift og/eller telefonapparatet. Der er tale om rådighedsbeskatning, hvor den faktiske benyttelse ikke er afgørende. Dog er fastnettelefoni i hjemmet altid skattepligtig for medarbejderen. Det er ikke som ved multimedieskatten muligt at få nedslag i den skattepligtige værdi på grund af egne afholdte telefonudgifter. Bemærk, at der gives et nedslag i skatten, hvis ægtefæller begge beskattes af fri telefon, og som minimum er skattepligtig af tilsammen DKK p.a. før nedslaget Udelukkende erhvervsmæssig brug af mobiltelefon Når en mobiltelefon ikke er til rådighed for privat brug, men udelukkende til erhvervsmæssig brug, vil enkeltstående opkald ikke udløse skattepligt for medarbejderen. Dette forudsat, at der er en klar aftale virksomheden og medarbejderen imellem, via en tro- og love-erklæring. Arbejdsgiver er forpligtet til at kontrollere, at medarbejderen overholder dette. Der gælder dog ikke så strenge kontrolregler som tidligere. Det anses for tilstrækkeligt, at arbejdsgiver holder øje med usædvanlige forbrugsmønstre, om mobiltelefonen anvendes som betalingsmiddel m.v Computer Fremadrettet er det nu muligt for arbejdsgiver skattefrit at stille computer inkl. sædvanligt tilbehør til rådighed for medarbejderne, som kan benyttes til at arbejde på hjemmefra. En beskeden erhvervsmæssig anvendelse af en computer er efter praksis tilstrækkeligt for medarbejderens skattefrihed. Med hensyn til afgrænsningen af tilbehør vil dette følge hidtidig praksis. Tilsvarende vil hidtidige begrænsninger på antallet af computere stillet til rådighed af arbejdsgiver være gældende. En computer, som er 100% finansieret af arbejdsgiver, og som ikke er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet, men 12

13 udelukkende til privatforbrug, vil medføre skattepligt for medarbejderen. Medarbejderen beskattes med det beløb, som det vil koste at leje tilsvarende computer. Fjernelsen af multimedieskatten medfører også, at det ikke længere er attraktivt at få en computer via lønomlægning. At medarbejderen går ned i løn for at få en computer stillet til rådighed medfører en formodning om, at computeren overvejende er stillet til rådighed til privat forbrug. Dette medfører, at godet bliver skattepligtigt for medarbejderen. Den skattepligtige værdi svarer til 50% af udstyrets nypris i det eller de indkomstår, hvor udstyret er til rådighed for medarbejderen, jf. afsnit Bredbånd / internet Arbejdsgiver har mulighed for skattefrit at stille bredbånd/internet til rådighed for medarbejderen på bopælen. Det skal bemærkes, at det er et krav for skattefriheden, at medarbejderen via netadgangen skal kunne få adgang til virksomhedens interne netværk via VPN, Citrix eller andre lignende løsninger. Medarbejderen skal stort set have adgang til de samme funktioner og dokumenter som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, vil medarbejderen skulle beskattes af værdien af fri telefon, DKK Hvis der både er fri telefon og frit bredbånd, beskattes medarbejderen dog kun af i alt DKK

14 5.4. Arbejdsgivers fradragsret Uanset om medarbejderen bruger telefonen, computeren eller bredbåndet privat, er udgifterne hertil fradragsberettigede for arbejdsgiver. Vær opmærksom på, at reglerne er moms mæssigt anderledes Computer via lønomlægning Vælger medarbejderen via en lønnedgang at få stillet en computer til rådighed, genindføres den gamle værnsregel, hvorefter der er en formodning for, at en computer anskaffet via lønomlægning hovedsaglig er anskaffet af private årsager. Når computeren er anskaffet via lønomlægning, vil medarbejderen blive beskattet af 50% af udstyrets nypris pr. år, computeren er stillet til rådighed. Det betyder, at den skattemæssige besparelse helt forsvinder, hvis en medarbejder anskaffer en computer over 24 måneder, via lønomlægning. I realiteten bliver det dyrere for den enkelte medarbejder at anskaffe en computer ved anvendelse af en sådan aftale, da medarbejderen efter udløbet af 24- måneders-perioden skal frikøbe godet af arbejdsgiveren for markedsprisen. Den faktiske anskaffelsespris af godet vil dermed blive højere end ved køb direkte hos en forhandler. En ipad sidestilles i skattemæssig henseende med en computer Overgangsordninger for allerede etablerede aftaler om lønomlægning Der er indført en overgangsregel for aftaler om lønomlægning, der er indgået senest den 31. december 2011, og som løber frem til og med indkomståret 2014, hvis ordningen vedrører computer med tilbehør, der ville have været omfattet af multimedieskatten. Overgangsreglen indebærer, at medarbejdere, der har en computer med tilbehør stillet til rådighed under en eksisterende ordning, vil blive beskattet, som om der var stillet en fri telefon til rådighed efter de nye regler om fri telefon. Det betyder, at hvis en medarbejder under en eksisterende ordning (hvor aftalen er indgået inden 31. december 2011) har fået stillet en computer med tilbehør til rådighed via lønomlægning, vil 14

15 medarbejderen skulle beskattes efter reglerne om fri telefon. Værdien af fri telefon udgør DKK 2.500, og det vil være denne værdi, som medarbejderen vil blive beskattet af i de indkomstår, hvor denne ordning består. Hvis medarbejderne også har en fri telefon, vil der således ikke være tale om en ekstra beskatning, henset til at telefonen allerede beskattes med DKK Fra og med indkomståret 2015 vil medarbejderen blive beskattet af 50% af nyprisen for computer med tilbehør, forudsat at godet stadig stilles til rådighed. Det vil være hensigtsmæssigt for medarbejdere i ovennævnte situation at tilbagelevere udstyret til arbejdsgiver eller købe udstyret til markedsværdi af arbejdsgiveren senest den 31. december Arbejdsgivers indberetningsforpligtelser Det kan for arbejdsgiver være svært at holde styr på reglerne for beskatning og indberetning af personalegoder. Ikke mindst fordi reglerne de sidste par år har ændret sig betydeligt. Med virkning fra den 24. december 2011 er indberetningsreglerne vedrørende bagatelgrænsen (DKK 5.500) ændret igen dog er der tale om en mindre ændring. Goder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse (DKK 1.000) Arbejdsgiver har ikke indberetningspligt i relation til goder, der ikke overstiger den skattefrie bagatelgrænse, heller ikke hvis flere af goderne samlet set overstiger DKK Det er i disse tilfælde medarbejderne selv, der skal selvangive værdien af goderne, hvis den skattefrie bagelgrænse overskrides. Det betyder, at arbejdsgiver ikke behøver at holde styr på, hvor meget den enkelte medarbejder har modtaget af goder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse. Arbejdsgiver har dog indberetningspligt for personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, hvis værdien af det enkelte gode overstiger DKK Goder omfattet af bagatelgrænsen (DKK 5.500) For så vidt angår goder omfattet af bagatelgrænsen (DKK 5.500), har der indtil den 23. december 2011 ikke været nogen indberetningsforpligtelse for arbejdsgiver. Dette uanset om DKK grænsen var overskredet. Det var medarbejderens eget ansvar at føre kontrol med, om bagatelgrænsen blev overskredet. Dette udgangspunkt er ændret med virkning fra den 24. december Arbejdsgiver skal fremadrettet se på det enkelte gode hver for sig ved vurdering af indberetningsforpligtelsen. Hvis værdien af et gode overstiger de DKK 5.500, skal der foretages indberet- 15

16 ning heraf til SKAT. Det er den fulde værdi af godet, der skal indberettes - ikke kun den del der overstiger de DKK Bemærk, at der fortsat ikke skal ske indberetning til SKAT, hvis værdien af godet ikke overstiger DKK Er der derimod tale om flere goder, hvis sum tilsammen overstiger DKK 5.500, så bliver medarbejderen skattepligtig heraf og skal selv medtage værdien på selvangivelsen Personalegoder som er A-indkomst Nedenstående personalegoder beskattes hos medarbejderen som A-indkomst og skal indberettes til eindkomst med angivelse af værdi i de nævnte rubrikker: - Firmabil, rubrik 19 - Fri telefon, rubrik 20 - Fri kost/logi, rubrik 21 for de persongrupper, der er omfattet af beskatning efter Skatterådets standardsatser - Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter, rubrik 13 skal behandles som løn og indberettes som løn. Arbejdsgiver har pligt til at indeholde A- skat og AM-bidrag af ovennævnte goder Personalegoder som er B-indkomst Skattepligtige fordele i øvrigt, som er ydet til medarbejdere, og hvor medarbejderen ikke har betalt fuldt vederlag, skal indberettes. Følgende goder beskattes som B-indkomst og indberettes til eindkomst med angivelse af godets værdi i de nævnte rubrikker: - Helårsbolig inkl. forbrugsudgifter, rubrik 50 - Sommer- og fritidsbolig, rubrik 51 - Lystbåd, rubrik 52 - Medie- og radiolicens, rubrik 53 - Øvrige goder indberettes med en samlet værdi i rubrik 55 eksempelvis (ikke udtømmende): - Fri motorcykel - gt og jagtudbytte - Fri kantine m.v. Arbejdsgiver skal sørge for at få etableret forretningsgange og registreringssystemer for øvrige skattepligtige goder. Der bør i den forbindelse foretages en systematisk gennemgang af mulige goder, der tilbydes i virksomheden, og for hver gruppe må der ske en registrering af de medarbejdere, der modtager de pågældende goder. Bemærk, at SKAT kun modtager sumoplysninger for rubrik 55. For arbejdsgiver betyder dette, at der ligger en opgave i at kunne oplyse medarbejderne om de enkelte goder, der samlet er indberettet til SKAT, og som samlet vil fremgå af medarbejderens årsopgørelse. Se skemaer for uddybende information. 16

17 17

18 Godet Skattepligt? Værdi - ansættelse Indberetningspligt Skattefri bagatelgrænse* Bagatelgrænse** AMbidrag Moms- fradrag Alarm (i privat beboelse) Avis af hensyn til arbejdet Generelt personalegode Befordring - arbejdsgiverbetalt Alarm til rådighed for privatbolig er skattepligtig Refunderer arbejdsgiver medarbejderens private udgifter til alarm, er der tale om A-indkomst Avis, som i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet (med eller uden lønnedgang) Går den ansatte ned i løn for at få en avis, skal det konkret kunne begrundes, at avisen i overvejende grad er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet Avis, der leveres på arbejdspladsen til brug for arbejdet, beskattes dog ikke, når avisen erstatter almindelig avishold i husstanden, hvis der tages befordringsfradrag efter LL 9C, stk. 7. Foretages der ikke fradrag, sker der ikke beskatning af arbejdsgiverbetalt befordring * Se også pendlerkort udgift udgift Den skattepligtige værdi fastsættes til et beløb svarende til befordringsfradraget for samme, rubrik 55 Dog mulighed for delvist fradrag, hvis beskyttelse af virksomheders værdier, rubrik 55, forudsat godet overstiger DKK Momsfri Momsfri Beklædning Hel eller delvis fri beklædning er som udgangspunkt skattepligtig, hvis der er tale om almindeligt tøj eller arbejdstøj uden logo eller andet erhvervsmæssigt præg udgift, rubrik 55 Firmabeklædning ønsket af arbejdsgiver, med logo el. lign. Uniformer og arbejdsdragter er skattefrie Biludgifter Betaling af ordinære driftsudgifter for en medarbejder med egen bil - beskattes som løn Betaler arbejdsgiver udgifter til parkering, færgebilletter, motorvejsog broafgifter, skal det vurderes, om der er tale om erhvervsmæssig eller privat kørsel. Ved privatkørsel sker beskatning som ved løn Se separat information om firmabil udgift, rubrik 13, rubrik 13, ingen fradrag for personalets biler Privat benyttelse af tilbehør i form af barnestol, skiboks el. lign., som arbejdsgiver stiller til rådighed, medfører beskatning hos medarbejder uanset om medarbejderen har fri bil til rådighed eller egen bil Markedsværdi, rubrik 55 Blomster Påskønnelse i form af blomster 18

19 Godet Skattepligt? Værdi - ansættelse Indberetningspligt Skattefri bagatelgrænse* Bagatelgrænse** AMbidrag Moms- fradrag Bonuspoint Brobizz broafgift Optjent bonuspoint i forbindelse med flyrejser og hotelophold på erhvervsmæssige rejser er ikke skattepligtige, medmindre bonuspointene anvendes til en privat rejse, hvilket medfører, at godet bliver skattepligtigt Refusion af medarbejderens udgifter til privat bropassage er A-indkomst Markedsværdien af flyrejsen/ overnatning udgift Momsfri, rubrik 13 / Privatbenyttelse af abonnement (brobizz), som arbejdsgiver har stillet til rådighed for befordring mellem hjem og arbejde, er skattepligtig for medarbejderen Broafgift i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel kan betales af arbejdsgiveren uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Udgiften kan betales direkte eller ved refundering af afgiften som udlæg efter regning udgift, rubrik 55 Bøder Skattepligtig, da der er betaling af en privat afgift udgift, rubrik 13 Momsfri Chokolade Påskønnelse i form af chokolade Computer Cykel, hvis den stilles til rådighed til brug for arbejdet Sædvanligt tilbehør til arbejdsmæssigt brug anses for at høre til pc en Cykel til anvendelse mellem hjem og arbejde er skattepligtig, da der heri ligger en formodning for, at cyklen ligeledes er til privat rådighed Cykel til anvendelse på arbejdspladsen i arbejdsøjemed, f. eks. bud, er ikke skattepligt for medarbejderen, da cyklen ikke kan anses for at stå til rådighed privat Den skattemæssige værdi af cyklen. Fastsættes til den leje, som godet kan lejes for i låneperioden, et skønsmæssigt fradrag i forhold til momspligtig anvendelse, rubrik 55 Deltagergebyr til motionsløb Arbejdsgivers betaling af en ansats deltagelsesgebyr til et motionsløb Firmabil, firmabil til rådighed for privatbenyttelse Har arbejdsgiver leaset den bil, der stilles til rådighed, beskattes medarbejderen, som om bilen var anskaffet på leasingtidspunktet (leasingkontraktens indgåelse) Den skattepligtige værdi opgøres som en procentdel af bilens værdi (beregningsgrundlaget), rubrik 19 Personbil: Beregnet fradrag Varebil: Særlige regler Firmabørnehave Drift af børnehave/vuggestue i egne lokaler er skattepligtig for medarbejderen Markedsværdi Markedsværdien Momsfri Når arbejdsgiver refunderer medarbejders private udgifter til pasning m.v. Det faktiske beløb ja, rubrik 13 Firmafest Medarbejderen beskattes ikke af sociale arrangementer med kollegaerne på arbejdspladsen Delvist 19

20 Godet Skattepligt? Værdi - ansættelse Indberetningspligt Skattefri bagatelgrænse* Bagatelgrænse** AMbidrag Moms- fradrag Firmasport /motionsfaciliteter Sundhedsforanstaltninger på arbejdspladsen uden væsentlig økonomisk værdi for medarbejderen er skattefrie Arbejdsgiver betaler for medarbejderens private fitnessabonnement Det faktiske beløb, rubrik 13 Fitnesskort m.v. ingen fradrag Eget motionsrum i virksomhedens lokaliteter er fradragsberettiget Flytteudgifter Betaling af flytteudgifter for medarbejderen er som hovedregel skattepligtig for medarbejderen Forflyttes en medarbejder (under samme arbejdsgiver), anses udgifterne til flytning for erhvervsmæssige. Udgifterne er fradragsberettigede for medarbejderen. Betaler arbejdsgiveren udgifterne, kan der ikke tages fradrag Det faktiske beløb, rubrik 13, hvis flytning er betinget af arbejdsmæssige forhold Forplejning ved overarbejde Arbejdsgiver stiller mad til rådighed for medarbejdere ved overarbejde Værdien udgør medarbejderens besparelse, dog momsfradrag ved uvarslet konkret overarbejde. Dvs. varslet overarbejde samme dag Forsikringer - gruppelivsforsikring, hvis der er tale om en gruppelivsforsikring uden fradragsret Der sker også beskatning, hvis der er tale om en forsikring, der indgår som en del af en fradragsberettiget pensi-onsordning Hvis forsikringen indgår som en del af en fradragsberettiget pensionsordning, påhviler indberetningspligten pensionsleverandøren Præmie, rubrik 13, rubrik 55 Momsfri Fratrædelsesgodtgørelse Fratrædelsesgodtgørelse, der udbetales i forbindelse med en medarbejderes fratræden, og som ikke træder i stedet for løn i opsigelsesperioden, er skatte- og AM-bidragsfri for de første DKK 8.000, rubrik 69, lønudgift Ydes fratrædelsesgodtgørelsen i naturalier (tingsgave), betales der A-skat af den del af gavens værdi, der overstiger DKK anskaffelsessum, rubrik 71 Fri telefon Frugt, kaffe og the m.v. Gaver gavekort/ kontanter Se mobiltelefon Generel personalepleje er skattefri Modtaget fra arbejdsgiver Det faktiske beløb, rubrik 13 Gaver naturalier Modtaget fra arbejdsgiver * Se lejlighedsgaver Det faktiske beløb, rubrik 55 20

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere