Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg UDBUDSBREV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg UDBUDSBREV"

Transkript

1 Norddjurs Kommune Totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, afsnit II Vare- og tjenesteydelseskontrakter samt nærværende udbudsbrev totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg. 1.1 Udbuddets formål Det er udbuddets formål at indhente tilbud på totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende projektering, udbud og gennemførelse af følgende projekt: Etablering af nye lokaler på ca. 250 m 2 til hjemmeplejen i Glesborg ved nybyggeri i umiddelbar nærhed af Glesborg Plejecenter. Det er rådgivers opgave at koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen. Det forventes, at rådgivningen kan starte ultimo august 2014 jf. hovedtidsplanen. 1.2 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbrev Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bilag 2 Referenceliste Bilag 3 Hovedtidsplan Bilag 4 - Aftale om teknisk rådgivning og bistand med tilhørende bilag A 1.3 Spørgsmål til udbudsmaterialet Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal senest den 12. juni 2014 kl. 13 rettes skriftligt til: Att. Julius Erik Præstgaard Nielsen. Mailen mærkes: Totalrådgivning Nye lokaler til Hjemmeplejen i Glesborg Spørgsmål Alle spørgsmål tilstræbes besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Ordregivers hjemmeside senest den 19. juni Ved alle henvendelser fra Tilbudsgiverne, der giver anledning til rettelser eller præciseringer i forhold til nærværende udbudsmateriale, vil der blive offentliggjort rettelsesblade på Ordregivers hjemmeside senest den 19. juni Det er Tilbudsgivers ansvar selv at holde sig opdateret på hjemmesiden. 1

2 Norddjurs Kommune 1.4 Udbudstidsplan Udbudsproceduren forventes at følge nedenstående tidsplan: Dato Aktivitet Medio maj 2014 Annoncering 11. juni 2014 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 18. juni 2014 Frist for fremsendelse af skriftlige svar på modtagne spørgsmål og eventuelle rettelsesblade 25. juni 2014 Frist for indlevering af tilbud til BDO Kommuners Revision Primo juli 2014 Forventet meddelelse om tildelingsbeslutning Medio august 2014 Forventet kontraktindgåelse 1.5 Økonomi Den økonomiske ramme alt inkl. er 4,0 mio. kr. ekskl. moms. 1.6 Tilbud Tilbudsfrist Tilbuddet skal være modtaget senest den 25. juni 2014 kl på til: Att. Julius Erik Præstgaard Nielsen. Mailen mærkes: Totalrådgivning Nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Tilbud Tilbudsgiver bærer selv risikoen for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. Formkrav Tilbud skal være affattet på dansk og vedhæftede filer skal have beskrivende navne og bør udarbejdes i nedenstående formater: Filer Tekstfiler Regneark Organisationsdiagrammer Format Word eller PDF Excel PowerPoint eller PDF Åbning af tilbud De bydende har ikke adgang til at overvære åbningen. 2

3 Norddjurs Kommune Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder Tilbudsgivers personale, rådgivere mv., er forpligtede til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til enhver oplysning om Norddjurs Kommune, som måtte komme til Tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som efter sin karakter må betragtes som værende fortrolig. Tilbudsgivers tilbud vil udelukkende være undergivet offentlighed i medfør af lovgivningens regler om aktindsigt. Ejendomsret Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Norddjurs Kommunes ejendom og skal behandles fortroligt. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end denne udbudsforretning uden Norddjurs Kommunes forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive returneret til Tilbudsgiver. Der udbetales ikke vederlag til Tilbudsgiverne for deltagelse i tilbudsgivningen. Vedståelse Totalrådgiveren skal vedstå sit tilbud i 90 kalenderdage fra sidste frist for fremsendelse af tilbud. Indhold Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet, herunder følgende: Personlige forhold: Firmanavn, CVR-nr., adresse, telefon, og kontaktperson Erklæring på tro og love om, at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Tilbudsbilag 1 bør benyttes. Kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold Såfremt en sammenslutning af flere tilbudsgivere i fællesskab afgiver tilbud, skal alle ovenstående oplysninger afleveres for hver enkelt tilbudsgiver. Endvidere skal det fremgå af tilbuddet, til hvem Ordregiver kan give meddelelser mv. med bindende virkning for de øvrige deltagere. Tilbudsgiverne hæfter direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den udbudte kontrakt. Teknisk og faglig formåen Referencer for gennemførelse af tilsvarende ydelser, som er udført inden for de seneste 5 år regnet fra datoen for afgivelse af tilbud. Der skal vedlægges mindst 1 og højst 10 referencer for det samlede rådgiverteam. Ved angivelse af referencer bør bilag 2 anvendes. Bilag 2 kan eventuelt uddybes med beskrivelser af de konkrete opgaver anført i bilag 2. 3

4 Norddjurs Kommune Tilbuddet: Udfyldt (hvor markeret med [indsæt]) og underskrevet Aftale om teknisk rådgivning og bistand inkl. tilbudsliste (bilag A) Redegørelse for Tilbudsgivers projektorganisation inkl. CV er for nøglemedarbejdere Redegørelse for Tilbudsgivers aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af forslag, projektering, gennemførelse af udbud samt udførelse. Ad Udfyldt og underskrevet Aftale om teknisk rådgivning og bistand inkl. tilbudsliste Alle poster markeret med [indsæt] i Aftale om teknisk rådgivning og bistand samt tilbudsliste (bilag A) skal udfyldes med de ønskede oplysninger, samt underskrives. Opmærksomheden henledes på pkt. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 og 8.2 i rådgivningsaftalen. Kravet om udfyldning af aftalen med ønskede oplysninger kan alternativt opfyldes ved, at tilbuddet vedlægges et bilag. Ydelserne vil blive honoreret efter ABR 89 punkt Fast honorar. Honoraret skal anføres på tilbudslisten og fordeles på de enkelte faser. De på tilbudslisten anførte fordelinger må ikke ændres. I tilbuddet skal være indeholdt følgende mødevirksomhed: Arbejdsgruppe I planlægnings- forslags- og projekteringsfasen vil der blive afholdt i alt 10 møder i arbejdsgruppen af 2 3 timers varighed. Herudover skal tilbuddet indeholde totalrådgiverens deltagelse i 3 ad hoc møder af 2-3 timers varighed i planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen. Totalrådgiveren skal ved samtlige møder i arbejdsgruppen yde teknisk bistand og varetage sekretærfunktionen. Ad Redegørelse for Projektorganisation inkl. CV er for nøglemedarbejdere Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for den organisation, der skal løse opgaven, med angivelse af ansvarsområder for nøglemedarbejdere. Redegørelsen skal omfatte alle faser af totalrådgiverens ydelser. Organisationsplanen skal tillige redegøre for opgavens fordeling mellem et evt. konsortiums deltagere og underrådgivere. Der skal vedlægges CV er for følgende nøglemedarbejdere, som tilknyttes projektet: Projektansvarlig, projekteringsleder, sagsarkitekt, sagsingeniør for konstruktioner og installationer samt byggeleder. Nøglemedarbejdernes uddannelse, konkrete erfaring med totalrådgivning i forbindelse med etablering af faciliteter til unge skal fremgå af CV et. Redegørelsen må højst fylde 5 sider ekskl. CV er. Fylder redegørelsen mere end 5 sider, lægges de første 5 sider til grund for bedømmelsen. 4

5 Norddjurs Kommune Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud, der ikke indeholder alle de ovenfor efterspurgte oplysninger, ikke vil blive afvist, men eventuelle manglende oplysninger vil komme Tilbudsgiver til ugunst ved bedømmelsen. Ad Redegørelse for Tilbudsgivers aktiviteter Tilbuddet skal indeholde en redegørelse for Tilbudsgivers aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, forslag, projektering, gennemførelse af udbud og udførelse. Redegørelsen skal angive projektkontrol, projektgranskning og intern kvalitetssikring i rådgivergruppen opdelt på de beskrevne aktiviteter med angivelse af aktivitet, ydelse og dokumentation. Redegørelsen skal endvidere angive ydelser i forbindelse med deltagelse i sikkerheds- og sundhedsmøder samt omfanget af forventet tilsynsbesøg ved normal gennemførelse af byggesagen. Det er et krav, at der foretages tilsynsbesøg hver 14. dag. Redegørelsen skal desuden indeholde en tidsplan, der redegør for den forventede fremdrift for løsningen af opgaven. Tidsplanen skal holde sig inden for rammerne af hovedtidsplanen i bilag 3. Redegørelsen må højst fylde 10 sider. Fylder redegørelsen mere end 10 sider, lægges de første 10 sider til grund for bedømmelsen. Ordregiver gør opmærksom på, at tilbud, der ikke indeholder alle de ovenfor efterspurgte oplysninger, ikke vil blive afvist, men eventuelle manglende oplysninger vil derimod komme Tilbudsgiver til ugunst ved bedømmelsen. 1.7 Forsikring og sikkerhedsstillelse Den Tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten skal senest 14 dage efter meddelelse om tildeling fremsende kopi af Tilbudsgivers gældende forsikringspolice for professionel ansvarsforsikring med forsikringssum for tingskader på minimum DKK og minimum DKK for personskader, som skal omfatte både arkitekt- og ingeniørydelserne, samt kopi af kvittering for betaling af forsikringspræmie. Såfremt Tilbudsgiver ikke er dækket af sådan forsikring, skal Tilbudsgiver senest 14 dage efter meddelelse om tildeling fremsende kopi af forsikringspolice for projektforsikring med forsikringssum på minimum DKK for tingsskader og minimim DKK for personskader omfattende både arkitekt og ingeniørydelserne, samt kopi af kvitteirng for betaling af forsikringspræmie. Den Tilbudsgiver, der får tildelt kontrakten skal endvidere senest 10 dage efter meddelelse om tildeling fremsende sikkerhedsstillelse på anfordringsvilkår uden forbehold/betingelser fra bank eller lignende svarende til 15 % af den afgivne tilbudssum ekskl. moms. Alternativt laves et tilbagehold i udbetalingen af honorar svarende til 15 % af den afgivne tilbudssum ekskl. moms. 1.8 Arbejdsklausul 5

6 Norddjurs Kommune Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at rådgivningsaftalen indeholder nedenstående klausul om, at de medarbejdere, der udfører den pågældende opgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området; Rådgiverens og evt. underrådgiveres - medarbejdere arbejder i forbindelse med udførelsen af denne opgave under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Klienten kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Rådgiveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentation skal være Klienten i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Såfremt rådgiveren ikke senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse har dokumenteret de ovennævnte krav, er Klienten berettiget til at tilbageholde alle betalinger, uden Rådgiveren har ret til at standse arbejdet, indtil dokumentationen er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden. Klienten er herudover berettiget til at anse Rådgiverens manglende overholdelse af denne bestemmelse som hæveberettigende misligholdelse. 1.9 Forbehold Eventuelle forbehold over for udbudsmaterialet og Norddjurs Kommunes krav skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet som et selvstændigt punkt under overskriften Forbehold. Fremgår forbehold ikke på denne beskrevne måde, vil det ved bedømmelsen af tilbuddene blive forudsat, at alle øvrige krav i udbudsmaterialet er opfyldt. Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at Norddjurs Kommune vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Norddjurs Kommune er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikkegrundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet således, at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Faglige forbehold, standardforbehold, betalingsbetingelser etc., vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Norddjurs Kommune forbeholder sig uanset ovennævnte adgang til at afvise tilbud indeholdende forbehold Tildelingskriterium og tilhørende underkriterier Tildeling af kontrakten vil ske til det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af en vægtning imellem pris og kvalitative værdier på henholdsvis 40 % og 60 %. Ved afgørelsen af, hvilken Tilbudsgiver, der skal indgås kontrakt med, vil Norddjurs Kommune således lægge vægt på følgende underkriterier i prioriteret og vægtet rækkefølge: 6

7 Norddjurs Kommune Underkriterium Vægtning Pris 40 % Kvalitative værdier 60 % Projektorganisation inkl. CV er for nøglemedarbejdere 50 % Redegørelse for aktiviteter i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, projektering samt udførelse 50 % Norddjurs Kommune vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Pris I relation til underkriteriet pris konkurreres på den samlede laveste pris ud fra tilbudslistens samlede faste honorar. Kvalitative værdier Projektorganisation inkl. CV er for nøglemedarbejdere Dette underkriterium har til formål at vurdere den foreslåede projektorganisation, hvorved der foretages en samlet vurdering med vægt på følgende i ikke-prioriteret rækkefølge: At der er en klar og stærk projektorganisation med klarhed over ansvarsområderne, herunder hvem, der er ansvarlig, for hvad. At de tilknyttede medarbejdere har relevant uddannelse og erfaring inden for gennemførelse af totalrådgivning i forbindelse med tilsvarende projekter. Redegørelse for aktiviteterne i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag, projektering samt udførelse Dette underkriterium har til formål at vurdere kvaliteten af den rådgivning Tilbudsgiver tilbyder, hvorved der foretages en samlet vurdering med vægt på følgende i ikke-prioriteret rækkefølge: At Tilbudsgiver konkret beskriver, hvorledes man i processen vil inddrage brugerne og sikre, at deres ønsker bliver integreret i projektet. At Tilbudsgiver konkret beskriver, hvordan man vil sikre, at der fokuseres på fleksibel lokaleindretning og et minimum af gangarealer. At Tilbudsgiver konkret beskriver, hvorledes sikkerhed /sundhed på byggepladsen tænkes ind i processen. At der er en systematisk og tilbundsgående projektgranskning i alle faserne. At der er et velfunderet system og metode for gennemførelse af tilsyn samt det forventede omfang. 7

8 Norddjurs Kommune 1.11 Evaluering af tilbud De indkomne tilbud vil blive bedømt ud fra de oplistede underkriterier på grundlag af det skriftlige tilbud. Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. På grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud og ud fra en samlet vurdering af de under pkt anførte underkriterier, medvirker BDO Kommunernes Revision ved vurderingen af de indkomne tilbud. Beslutning om tildeling af kontrakten træffes af Norddjurs Kommune. Endelig og bindende aftale anses ikke for indgået før kontrakten er underskrevet ubetinget af alle parter. Grenaa, den 21. maj

9 Bilag 1 Tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige Undertegnede er bekendt med, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, at enhver ansøger afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang ansøgeren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor ansøger er etableret, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. I overensstemmelse med ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring i forbindelse med nærværende udbudsforretning: Sæt kryds (kun ét): Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kr. Virksomheden har udbetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kr. Sæt kun kryds, hvis ansøger har gæld, der overstiger kr. JA NEJ Er der stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr.? Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. [..] Der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på ansøgningstidspunktet? Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. [..] Dato Ansøgers navn og CVR-nr. Underskrift Evt. stempel

10 Totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg. Bilag 2 Referenceliste. Alle felter udfyldes for hver reference. Bygherre Aftaleform Beskrivelse af opgaven Størrelse m2 Budget efter licitation i DKK Endelig anskaffelsessum i DKK Udførelsesperiode

11 NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede [indsæt] i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. 2 Opgaven Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg i henhold til udbudsbrev for totalrådgivning i forbindelse med etablering af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg, dateret den 21. maj Aftalen omfatter: - Bygningsarbejder, arkitekter - Bygningskonstruktioner, ingeniører - Bygningsinstallationer, herunder VVS-anlæg, el-anlæg etc. - Have- og parkeringsarealer - Fast inventar og udstyr Den enkelte fase, jfr. aftalens punkt 4, igangsættes ved klientens skriftlige bestilling. Såfremt rådgiveren igangsætter en ydelse (fase) uden klientens godkendelse, sker dette for egen regning. 2.1 Til opgaven er knyttet følgende øvrige underrådgivere [indsæt] 2.2 Som projekteringsleder er udpeget: [indsæt] 2.3 Som byggeleder er udpeget: [indsæt]

12 NORDDJURS KOMMUNE 2.4 Som klientens kontaktperson er udpeget: Kenneth Koed Nielsen 2.5 Klienten skal godkende alle eventuelle udskiftninger af personer jf. aftalens punkt 2.2 og Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. 3.2 Følgende ydelsesbeskrivelser med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale: Ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Planlægning april 2012 udarbejdet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører / Danske Arkitekt Virksomheder. 3.3 Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: Nærværende aftale mellem rådgiver og klient Offentliggjorte spørgsmål og svar samt evt. supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende aftale. Udbudsmaterialet jævnfør udbudsbrev dateret 21. maj 2014 med tilhørende bilag. Rådgivers tilbud af [indsæt dd.mm.åååå i den endelige kontrakt]. Andet: Opgaven skal udføres således, at den kan udbydes samlet i fagentreprise i offentlig licitation og i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) og Boligministeriets cirkulære vedrørende pris og tid på bygge- og anlægsarbejder på grundlag af hovedprojekt. Udbuddet skal gennemføres digitalt ved brug af Byggeweb eller lignende digitalt udbud. Valg af fagentreprenører skal ske efter laveste bud. Rådgiverens og underrådgiverens medarbejdere arbejder i forbindelse med udførelsen af denne opgave under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området. Klienten kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Rådgiveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underrådgiveres arbejdstagere. Dokumentation skal være klienten i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser.

13 NORDDJURS KOMMUNE Såfremt rådgiveren ikke senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse har dokumenteret de ovennævnte krav, er Klienten berettiget til at tilbageholde alle betalinger, uden Rådgiveren har ret til at standse arbejdet, indtil dokumentationen er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden. Klienten er herudover berettiget til at anse Rådgiverens manglende overholdelse af denne bestemmelse som hæveberettigende misligholdelse. 4 Rådgiverens ydelser 4.1 Aftalerne vedrørende anlægsprojekterne omfatter udførelsen af: Ydelser Danske Ark FRI Byggeprogram 1.2 Projekteringsledelse 2.1 IT-koordinering 2.2 Dispositionsforslag 3.1 Projektforslag 3.2 Forprojekt 3.3 Hovedprojekt 3.4 Projektopfølgning 3.5 Byggeledelse 4.1 Fagtilsyn 4.2 Digitalt udbud og tilbud 8.5 Digital aflevering 8.7 Som udført 8.20 Bæredygtighed 8.30 Arbejdsmiljø 8.33 Aflevering Ydelserne indeholder udarbejdelse og koordinering af plan for kvalitetssikring, ligesom projekteringslederen skal udarbejde plan for tilsyn (tilsynsplan), samt plan for byggeledelse. Rådgiveren overtager planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet ligesom rådgiveren overtager afgrænsning, koordinering samt øvrige forpligtelser i forbindelse med sikkerheds- og sundhedsarbejde i henhold til Arbejdsministeriets seneste bekendtgørelse. Endelig skal rådgiveren som en del af honoraret efter sagens afslutning aflevere et sæt rettede tegninger i digital form til klienten. Tegningerne skal udføres efter ibb standard, eller dermed ligestillet, og skal leveres læsbart i AUTO-CAD 2007, da disse versioner

14 NORDDJURS KOMMUNE understøtter den version Teknisk Afdeling vil anvende. Tekst og tegningsmateriale afleveres på enten Cd-rom eller USB-stick 4.2 Andre ydelser: Må alene iværksættes efter forudgående skriftlig aftale med klienten. 5 Klientens ydelser Jfr. ABR 89 punkt Tidsfrister 6.1 Tidsfrister for opgavens løsning: Hovedtidsplan fremgår af Bilag 3 til Udbudsbrev, dateret 21. maj Det påhviler rådgiveren at holde planen ajour og være opmærksom på, om forsinkelser må forudses og i bekræftende fald at stille forslag til disses indhentning. 7 Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Økonomisk ramme: 4,0 mio. kr. ekskl. moms alt inkl. Den økonomiske ramme er opgjort ved prisniveau september Overslag/budgetansvar: Såfremt den økonomiske ramme på grund af forhold, som var eller burde være kendt på overslagstidspunktet, ved prisindhentningen viser sig at være overskredet, revideres projektet i samarbejde mellem klienten og rådgiveren uden vederlag. 7.3 Rådgiveren udarbejder i forbindelse med projektforslaget et detaljeret overslag, der kan danne grundlag for klientens bedømmelse af projektet. Før prisindhentning / licitation ajourføres projektforslagets overslag for at sikre, at projektet fortsat holdes indenfor de godkendte rammer. 8 Honorar 8.1 For ydelserne, jævnfør aftalens punkt 4.1, afregnes efter Fast honorar. Honoraret ekskl. moms fremgår af aftalens bilag A (tilbudsliste). Regulering af det faste honorar fremgår af aftalens punkt Ydelser, jævnfør aftalens punkt 4.2 afregnes efter Honorar efter regning med timesatser jf. nedenfor ekskl. moms. Timepriser på følgende faggrupper:

15 NORDDJURS KOMMUNE Uddannelse Arkitekt Specialist/indehaver Kr. [ ] Projektleder - [ ] Arkitekt - [ ] Bygningskonstruktør - [ ] Teknisk assistent - [ ] Ingeniør Specialist/indehaver Kr. [ ] Projektleder - [ ] Ingeniør - [ ] Bygningskonstruktør - [ ] Teknisk assistent - [ ] Regulering af timesatsen fremgår af aftalens punkt Rådgiveren skal inden arbejdets udførelse tilsende klienten overslag over honorarets størrelse. 8.4 Rådgiveren må ikke overskride godkendte overslag uden nærmere skriftlig aftale, og må ikke lade arbejde udføre, der foranlediger sådanne overskridelser. 9. Udlæg Rejse- og kørselsomkostninger samt anvendelse af Edb-, Cad-anlæg eller andet elektronisk og teknisk udstyr er indeholdt i honorarerne, jævnfør aftalens punkt I det omfang der rekvireres eksterne geotekniske undersøgelser og landsinspektør bistand afholdes disse som udlæg. I det omfang rådgiver udsender licitationsmateriale og mødereferater, betragtes porto som udlæg. Udgifter til skrivning, bearbejdning, pakning og lignende refunderes ikke. Tegninger og andet materiale skal mangfoldiggøres på billigste måde efter klientens anvisning, eventuelt ved indhentning af tilbud. Såfremt reproduktion foretages af rådgiveren på eget anlæg, afregnes efter vedlagte prisliste (bilag D) med en rabat på 20 %. Der ydes ikke det i ABR under punkt omhandlede tillæg, idet regningerne forudsættes fremsendt i attesteret stand til klienten. 10. Udbetaling af honorar og udlæg 10.1 Udbetaling: Fordelingen af honoraret, jævnfør aftalens punkt 8.1 fremgår af bilag A (tilbudsliste).

16 NORDDJURS KOMMUNE Klienten udbetaler honoraret en gang om måneden i forhold til det præsterede arbejde. I forbindelse med bestilling af de enkelte ydelser aftales rateplan. Sidste rate Aflevering forfalder først efter godkendt ibrugtagningstilladelse. På regningerne skal anføres tidligere udbetalte rater For honorar og udlæg, jævnfør aftalens punkt 8.2 og 9, fremsender rådgiveren månedsvise regninger. På regningerne skal anføres følgende: a. Kort beskrivelse af hvad det udførte arbejde omfatter. b. Hvem der har arbejdet på sagen i regningsperioden med angivelse af timetal og timesats. c. Opgørelse over tidligere fremsendte regninger i samme sag. d. Udlægsregninger vedlægges dokumentation. Klienten eller dennes revisor har krav på at få forelagt den til regningen nødvendige yderligere dokumentation. 11. Ansvar Det forhold, at klienten i samarbejde med rådgiveren normalt repræsenteres af medarbejdere med ekspertise indenfor de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for rådgiveransvaret. 12. Forsikring Rådgiveren har tegnet projektforsikring, jævnfør vedlagte kopi af police (bilag B). 13. Tvister Eventuelle tvister afgøres ved Byggeriets Voldgiftsret, med mindre anden fremgangsmåde aftales. 14. Særlige bestemmelser 14.1 Aftaler om ydelsesændringer fra rådgivere eller entreprenørers side kan kun ske ved klientens skriftlige godkendelse Til at disponere på klientens vegne er udpeget: Kenneth Koed Nielsen 14.3 Honorarbeløb jævnfør aftalens punkt 8.1 er faste frem til 1. september år Herefter reguleres beløbene månedsvis i forhold til udviklingen i nettoprisindekset i alt. Basisindeks er 1. september år 2014.

17 NORDDJURS KOMMUNE 14.4 Timesatsen jævnfør aftalens punkt 8.2 skal afgives på grundlag af "nettoprisindekset i alt" pr. 1. september år 2014 (2000 = 100) og være fast indtil den 31. august år 2015, hvorefter de reguleres hver den 1/1 (første gang den 1/9 år 2015) på grundlag af et basisindeks "nettoprisindekset i alt" pr. 1. september Eksempel: Timesats = T Basisindeks = BI Reguleringsindeks = RI T * RI BI = Ny timepris pr Til aftalen hører følgende bilag: A - Honorarspecifikation (tilbudsliste) B - Forsikringspolice C - Udbudsbrev, dateret 21. maj 2014 med tilhørende bilag D - Kopi af prisliste for reproduktion E - Sikkerhedsstillelse Dato Rådgiver Dato Klient

18 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg Bilag A Tilbudsliste Honorarspecifikation til punkt 8.1 i aftale om teknisk bistand og rådgivning Ydelser Honorar Byggeprogram 1.2 Projekteringsledelse 2.1 IKT ledelse 2.2 Dispositionsforslag 3.1 Projektforslag 3.2 Forprojekt 3.3 Hovedprojekt 3.4 Projektopfølgning 3.5 Byggeledelse 4.1 Fagtilsyn 4.2 Digitalt udbud og tilbud 8.5 Digital aflevering 8.7 Som udført 8.20 Bæredygtighed 8.30 Arbejdsmiljø 8.33 Aflevering Samlet honorarsum, der konkurreres på ekskl. moms. Alle ydelser under punkt 4.1 i aftalen skal være indeholdt i ovenstående honorar. Ovenstående fordeling er i overensstemmelse med Rådgivningsaftalens punkt 4.1, og skal anvendes såfremt opgaven af en eller anden grund måtte standses under udførelsen af opgaven, og da kommer de faser der ikke er påbegyndt, ikke til udbetaling. Faserne må ikke påbegyndes uden dette er aftalt med klienten Timepriser til punkt 8.2 i aftale om teknisk bistand og rådgivning Uddannelse Arkitekt Specialist/indehaver Kr. Projektleder - Arkitekt - Bygningskonstruktør - Teknisk assistent - Uddannelse Ingeniør Specialist/indehaver Kr. Projektleder - Ingeniør - Bygningskonstruktør - Teknisk assistent - Dato Tilbudsgivers underskrift

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Udbud totalrådgivning Tilbudsliste Dato 27. september 2013. Oplysninger om totalrådgiver og evt. underrådgiver: Totalrådgiver Virksomhedens navn:

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management

UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Kuben Management UDBUDSBETINGELSER Totalrådgivning Sundby-Hvorup Boligselskab Opførelse af 16 almene boliger i Gandrup og Vester Hassing 04. november 2015 Kuben Management Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011

Bilag B Tilbudsliste delaftale 2 Side 1 af 5 December 2011 Side 1 af 5 Tilbudsliste 1 Honorar Totalrådgiverens honorartakster skal oplyses som honorar angivet i kr./ m2 (honorar af fysiske enheder jf. ABR89). Rådgivers honorar angives for Energimærkning uden bygningsgennemgang

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej

Udbudsbrev. for. Indhentning af tilbud på rådgiverydelser. af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Hørsholm Kommune Center for Teknik Udbudsbrev for Indhentning af tilbud på rådgiverydelser i forbindelse med udskiftning af 2 stibroer over Kystbanen på Rungstedvej Den 02.02.2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere