Fotoelektrisk Røgalarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotoelektrisk Røgalarm"

Transkript

1 DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m). Rød kontrollampe blinker. Batteriskift: Når batteriet er ved at være brugt op, giver røgalarmen et lydsignal hvert 48. sekund i mindst 30 dage. Skift batteriet og afprøv herefter røgalarmen. Udskiftning af alarm: Hvis røgalarmen har været udsat for mekanisk overlast, dog senest efter 10 års brug. Placering: Anbringes i loftet. Undgå at placere røgalarmerne i støvede, fugtige og i rum med tobaksrøg, da disse ting kan aktivere alarmerne. Undgå ligeledes placering i køkken og garage, hvor damp, røg og udstødning kan udløse røgalarmerne. Det frarådes at placere røgalarmer øverst i et spidsloft og i øvrigt i døde vinkler, hvor røgen ikke vil samles. Som et minimum bør en røgalarm placeres mellem soveværelse og mulige brandkilder såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er flere sovesteder, bør der placeres en røgalarm ud for hvert rum. Yderligere røgalarmer kan placeres i andre opholdsrum. Røgalarmen skal placeres mindst 50 cm ud fra væggen og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum. Ekstra røgalarmer = øget sikkerhed Minimum installation Maks. 10 meter mellem hver alarm, mindst 1 detektor pr. etage. 1. Opsætning i loftet. På røgalarmen løsnes monteringsringen, skruehullerne markeres, og monteringsringen skrues stramt fast i loftet. Bat teriet tilsluttes, og røgalarmen fastgøres i monteringsringen. 2. Afprøv røgalarmen ved at trykke på testknappen på siden af røgalarmen. Alarmen skal nu give lyd fra sig. NB! Undlad at fjerne label på produkt, da denne er med brugbar produktinformation. Din nye røgalarm har både en kontrollampe og en lydfunktion. Ved normal tilstand blinker kontrollampen 1 gang hvert 48. sekund uden lyd. Ved alarm blinker kontrollampen konstant, og lydfunktionen hyler kraftigt. Alarmfunktionen kan deaktiveres ved at fjerne batterierne eller fjerne alarmen fra det røgfyldte område. Ved alarm (fx. os fra madlavning) kan røgalarmen sættes på pause i 10 min. ved at trykke på testknappen på siden. Efter 10 min. genindkobler røgalarmen automatisk. Ved ønske om genindkobling før de 10 min. er gået, trykkes igen på testknappen. Batteriskift af 1x3V (CR2) signaleres med en advarselstone hvert 48. sekund i minimum 30 dage. YDEEVNEDEKLARATION: /smoke/dk Fejlfinding: A. Alarmen alarmerer uden åbenbar grund. Mulig årsag: Typisk støvpartikel der er kommet ind i trådnettet. Løsning: 1. Ved at puste kraftigt nogle gange ind mod trådnettet kan partiklen fjernes. 2. Vent et øjeblik. Hvis der fortsat gives alarm pust igen nogle gange. B. Testknap virker ikke. Mulig årsag: Batteri er fladt. Løsning: Udskift batteriet. Daglig brug: Rengøring: Støvsugning en gang om måneden. Kan aftørres med en fugtig klud. Kontrol: Afprøv røgalarmen ved at trykke på testknappen 1 gang om måneden. Alarmen skal nu give lyd fra sig. Øvrige informationer: Må ikke overmales. Der gøres opmærksom på, at der ifølge bygningsreglementet er krav om brug af netdrevne alarmer (230V forsynet) i nye boliger fra og med 1. december Produktet skal installeres, tilsluttes og anvendes i henhold til gældende standarder og installationsregler. Få altid bekræftet, om oplysningerne i dette dokument stadig er gældende, da specifikationer, standarder og design ændres løbende. Bortskaffelse: Når produktet skal bortskaffes, afleveres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald. AR1716-DK Ed C /

2 NO Bruksanvisning Fotoelectrisk Røykvarsler LES OG FØLG DENNE BRUKSAN- VISNINGEN! Røykvarsler til: Privatbolig Alarmsignal: Høy, gjentatt lyd (85dB(A)/3m). Rød kontrollampe blinker. Batteriets levetid og skifting av batteri: Når batteriet begynner å bli dårlig, gir røykvarsleren et lydsignal fra seg hvert 48. sekund i minst 30 dager. Skift batteriet og test røykvarsleren. Utskifting av varsler: Hvis røykvarsleren har vært utsatt for mekanisk skade, men senest etter 10 års bruk. Plassering: Monteres i taket. Unngå å plassere røykvarslerne i støvete, fuktige rom og i rom med tobakksrøyk, siden disse tingene kan aktivere varslerne. Unngå også plassering på kjøkken og i garasje, hvor damp, røyk og avgasser kan utløse røykvarslerne. Det frarådes å plassere røykvarslere øverst i skråtak og i dødsoner, der røyken ikke samler seg. Som et minimum bør røykvarsleren plasseres mellom soveværelse og mulige brannkilder, så som kjøkken, garasje, ildsteder osv. Hvis det er flere sovesteder, bør det plasseres en røykvarsler utenfor hvert rom. Flere røykvarslere kan plasseres i andre oppholdsrom. Røykvarsleren skal plasseres minst 50cm fra vegg, slik at den kan høres fra soveværelser og oppholdsrom. Ekstra røykvarslere = økt sikkerhet Minimum installasjon Maks. 10 meter mellom hver varsler, minst 1 sensor pr. etasje. 1. Montering i taket. Monteringsbeslaget på røykvarsleren løsnes, skruehullene markeres, og beslaget skrues fast i taket. Batteriet settes inn, og røykvarsleren monteres i beslaget. 2. Test røykvarsleren ved å trykke på TEST-knappen. Varsleren skal nå gi lyd fra seg. OBS! Unngå og fjerne labeln på produkten da den inneholder viktig informasjon. Din nye røykvarsler har både en lampe og en lyd funksjon. I normal funksjon, blinker indikatorlampen én gang hvert 48. sekunder uten lyd. Ved alarmen lampen blinker kontinuerlig, og lydfunksjonen hyle kraftig. Alarmen funksjonen kan deaktiveres ved å fjerne batterier eller fjerne alarm fra røykfylt området. Når alarmen (f.eks oss fra matlaging) røykvarsler kan bli stanset i 10 minutter. ved å trykke på test knappen på siden. Etter 10min. røykvarsleren automatisk koblet til igjen. Ved ønske om tilbakestilt før 10min. er borte, trykk igjen på testknappen. Batterishift av 1x3V (CR2) signaliseres med en varseltone hver 48. sekunder minst 30 dager. DECLARATION OF PERFORMANCE: /smoke/dk Feilsøking: A. Alarmen alarmerer uten åpenbar grunn Årsak: Typisk støvpartikkel som er kommet inn i detektorkammeret. Løsning: 1. Du kan fjerne partikkelen ved å blåse kraftig noen ganger inn mot spalten mot det svarte detektorkammeret. 2. Vent et øyeblikk. Hvis det fortsatt gis alarm blåser du noen ganger igjen B. Testknappen virker ikke. Årsak: Batteri er fladt. Løsning: Skift batteri. Daglig bruk: Rengjøring: Støvsuging en gang om måneden. Kan tørkes av med en fuktig klut. Kontroll: Test røykvarsleren ved å trykke på TEST-knappen 1 gang per måned. Varsleren skal nå gi lyd fra seg. Øvrig informasjon: Må ikke overmales. Dette produktet må installeres, kobles og brukes i samsvar med gjeldende standarder og installasjonsforeskrifter. Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endrer seg fra tid til annen, be alltid om bekreftelse av at opplysningene som er gitt i denne publikasjonen, er i samsvar med de gjeldende regler. Kassering: Når produktet skal kasseres må det leveres det på den lokale gjenbruksstasjon som elektronikkavfall. AR1716-NO Ed C /

3 S Bruksanvisning Fotoelectrisk Brandvarnare LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSAN- VISNING Brandvarnare för: Bostäder Larmsignal: Högt upprepande ljud (85dB(A)/3m). Röd kontrollampa blinkar. Batteriets livslängd och batteribyte: När batteriet börjar ta slut, avger brandvarnaren en ljudsignal var 48: e sekund i minst 30 dagar. Byt batteriet och testa därefter brandvarnaren. Byte av brandvarnare: Om brandvarnaren har utsatts för mekanisk skada, dock senast efter 10 års användning. Placering: Monteras i tak. Undvik att placera brandvarnaren i dammiga, fuktiga och i rum med tobaksrök eftersom detta kan aktivera larmet. Undvik även placering i kök, garage där damm, rök och avgaser kan utlösa larmet. Det avråds att placera brandvarnaren i ett spetstak och i andra döda vinklar där röken inte samlas. Ett minimum är att brandvarnare placeras mellan sovrummen och tänkbara brandhärdar så som kök, garage, eldstäder osv. Om det finns flera sovrum bör det placeras en brandvarnare utanför varje rum. Ytterligare brandvarnare kan placeras i andra uppehållsrum. Brandvarnaren ska placeras minst femtio centimeter från väggen och på sådant sätt att den kan höras från sovrum och uppehållsrum. Extra brandvarnare = ökad säkerhet Minimuminstallation Max. tio meter mellan varje larm, minst en detektor per våningsplan. 1. Uppsättning i tak. Lossa brandvarnarens monteringsbeslag, markera skruvhålen och skruva fast beslaget i taket. Anslut batteriet och montera brandvarnaren i beslaget. 2. Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen. Larmet ska nu ljuda. OBS! Undvik att ta bort labeln på produkten då den innehåller viktig information. Din nya brandvarnare har både en lampa och ett ljudfunktion. I normalt tillstånd, blinkar indikatorn en gång var 48. sekunder utan ljud. När alarmet indikeringslampan blinkar kontinuerligt och ljudfunktionen ljud kraftigt. Larmfunktionen kan inaktiveras genom att ta ur batterierna eller ta bort larm från rökiga området. När alarmet (t.ex. oss från matlagning) brandvarnaren kan avbrytas i 10 minuter. genom att trycka på testknappen på sidan. Efter 10min. brandvarnaren automatiskt kopplas in igen. Genom att vilja återställa före 10min. är borta, tryck igen på testknappen. Batteribyte 1x3V (CR2) signaleras genom en varningssignal var 48. sekunder minst 30 dagar. Larmfunktionen avaktiveras genom att avlägsna batterierna eller ta bort larmet från det rökfyllda området. AR1716-S Ed C / Felsökining: A. Varnar utan synbar orsak Orsak: Typisk orsak är att damm har kommit in i detektorområdet. Lösning: 1. Genom att blåsa kraftigt mot skåran, vid den svarta detektorn, kan man på detta sätt få bort dammpartiklar som har fastnat. 2. Vänta en minut. Om larmet fortsätter att ljuda, försök då att blåsa ytterligare några gånger, tills dess att alla dammpartiklar har avlägsnats. B. Testknappen fungerar inte. Möjlig orsak: Flatt batteri. Lösning: Byt ut batteriet. Daglig användning: Rengöring: Dammsug en gång i månaden. Kan torkas av med en fuktig trasa. Kontroll: Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen 1 gång i månaden. Larmet ska nu ljuda. Övrig information: Får inte övermålas. Denna produkt måste installeras, anslutas och användas i enlighet med gällande standarder och installationsföreskrifter. Eftersom standards, specifikationer ändras med tiden, kontrollera att uppgifterna i denna publikation är aktuella mot gällande standarder. Kassering: När produkten ska kasseras ska man ta den till den lokala återvinningsstationen som elektronikavfall. PRESTANDADEKLARATION: /smoke/dk

4 FIN Asennusohje Fotoelectroninen Palovaroitin LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA NOU- DATA SITÄ! Palovaroitin seuraaviin paikkoihin: Yksityisasuntoihin, asuntovaunut, huviveneet (yliviivattu tarkoittaa ei soveltuvaa). Hälytyssignaali: Voimakas, toistuva ääni (85dB(A)/3m). Punainen merkkivalo vilkkuu. Paristojen kestoaika ja vaihto: Kun paristo on loppumaisillaan, palovaroitin antaa äänimerkin joka 48. sekuntti ainakin 30 päivän ajan. Vaihda paristo ja kokeile sen jälkeen palovaroittimen toiminta. Varoittimen vaihtaminen: Jos varoittimeen on kohdistunut mekaaninen rasitus, kuitenkin viimeistään 10 vuoden käytön jälkeen. Sijoitus: Kiinnitetään kattoon. Vältä palovaroittimen sijoittamista pölyisiin tai kosteisiin tiloihin ja tiloihin, joissa on tupakansavua, koska nämä voivat aiheuttaa hälytyksen. Älä sijoita varoitinta myöskään keittiöön tai autotalliin, joissa kosteus, savu ja pöly voivat laukaista sen. Palovaroitinta ei pidä asentaa myöskään ylimmäksi harjatyyppisen katon huippuun eikä kuolleisiin kulmiin, joihin savu ei keräänny. Palovaroitin pitää asettaa ainakin makuuhuoneen ja mahdollisten palolähteiden kuten keittiön, autotallin, tulisijojen jne. väliin. Jos makuuhuoneita on useita, jokaista huonetta varten pitää asentaa oma palovaroitin. Lisäksi palovaroittimia voidaan sijoittaa muihin oleskelutiloihin. Palovaroitin pitää sijoittaa vähintään 50 cm:n päähän seinästä ja niin, että hälytys kuuluu makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin. Enemmän palovaroittimia = parempi turvallisuus Minimiasennus Korkeintaan 10 metrin etäisyys varoittimien välillä, vähintään yksi varoitin/kerros. Asennus: 1. Asennus kattoon. Palovaroittimen asennusrengas irroitetaan, ruuvinkohdat merkitään ja asennusrengas ruuvataan kattoon. Paristot asennetaan ja tämän jälkeen palovaroitin voidaan kiinnittää asennusrenkaaseen. 2. Testaa palovaroitinta painamalla sivussa olevaa testinappia. Varoittimen pitäisi nyt hälyttää. HUOM! Âlä poista etikettiä, sillä siinä on tärkeää tuotetietoa. Hälytystavat: Uudessa palovaroittimessasi on sekä kontrollivalo että äänitoiminto. Normaalissa tilassa kontrollivalo vilkkuu kerran joka 48. sekuntti ilman ääntä. Hälyttäessä kontrollivalo vilkkuu jatkuvasti ja varoittimesta kuuluu korkea sireenimäinen ääni. Hälytystoiminnon voi lakkauttaa irroittamalla paristot tai viemällä varoittimen pois savullisesta tilasta. Palovaroittimen voi laittaa hetkellisesti pois toiminnasta (esim. Ruoanlaiton ajaksi) painamalla sivussa olevaa testinappia. 10min. kuluttua palovaroitin aktivoituu jälleen automaattisesti. Palovaroittimen aktivointi aikaisemmin tapahtuu painamalla testinappia. Palovaroitin varoittaa paristonvaihdosta varoituspiippauksella joka 48. sekuntti väh. 30 päivän ajan. Vianetsintä: A. Varoitin hälyttää tuntemattomasta syystä. Mahdollinen syy: Yleensä pölyn tunkeutuminen tunnisteverkkoon aiheuttaa vikahälytyksiä. Ratkaisu: 1. Pölyn voi poistaa puhaltamalla verkkoon muutaman kerran voimakkaasti. 2. Odota hetki. Jos hälytys aktivoituu uudelleen, toista kohta 1. B. Testinappi ei toimi. Mahdollinen syy: Paristo on tyhjä. Ratkaisu: Vaihda paristot. Päivittäinen käyttö: Puhdistus: Imurointi kerran kuukaudessa. Voidaan puhdistaa kostealla kankaalla. Kokeilu: Kokeile palovaroittimen toiminta painamalla TEST-painiketta kerran kuussa. Varoittimesta pitää kuulua hälytysääni. MUUT TIEDOT: Ei saa maalata. Tämä tuote tulee asentaa, kytkeä ja käyttää voimassa olevien standardien ja/tai säännösten mukaisesti. Standardit, määräykset ja mallit muuttuvat ajan myötä, varmista, että tämän julkaisun tiedot vastaavat nykyhetken vaatimuksia. Poistaminen käytöstä: Kun tuote poistetaan käytöstä, se pitää toimittaa paikalliselle kierrätysasemalle elektroniikkaromuna. SUORITUSTASOILMOITUS: /smoke/dk AR1716-FIN Ed C /

5 GB User Manual Photoelectric Smoke Alarm PLEASE READ AND FOLLOW THESE USER INSTRUCTIONS! Smoke alarm for: Private residence, caravans, yachts (crossed out = not suitable). Alarm signal: Loud repeating sound (85 db(a)/3m). The red control lamp flashes. Battery life and replacement: When the battery nears the end of its life, the smoke alarm emits a sound signal every 48 seconds for at least 30 days. Replace the battery and test the smoke alarm. Alarm replacement: If the smoke alarm has suffered mechanical damage, however, not later than after 10 years of use. Placement: To be mounted on the ceiling. Avoid placing smoke alarms in dusty and humid rooms and in rooms with tobacco smoke as these can activate the alarms. Likewise, avoid placing them in kitchens and garages where vapours, smoke and exhaust can trigger the smoke alarms. It is not recommended to place smoke alarms at the top of pointed roofs or otherwise in dead angles where smoke is not likely to gather. As a minimum, a smoke alarm should be placed between a bedroom and possible fire sources like kitchen, garage, fireplaces, etc. If there are several bedrooms, a smoke alarm should be mounted in front of each room. Additional smoke alarms can be placed in other common rooms. The smoke alarm should be mounted at least 50cm from the walls, in a place where it can be heard from bedrooms and common rooms. Additional smoke alarms increased security. Minimum installation Max. 10 metres between each alarm, at least 1 detector per floor. Installation: 1. Loosen the mounting bracket, mark the screw holes and fasten the bracket to the ceiling. Connect the battery and mount the smoke alarm in the bracket. 2. Test the smoke alarm on the test button on the side of the alarm. The alarm will give a sound. Note: Do not remove the label from the product, as this label contains important product information. Signal types: Your new smoke alarm has a control lamp as well as an audible warning signal. In normal mode the control lamp flashes once every 48 seconds without any audible indication. In case of alarm the lamp flashes constantly and a loud signal is sounded. The alarm function can be deactivated by removal of the batteries or by removing the alarm from the smoke filled area. By alarm (smoke from cooking) the smoke alarm can be disabled for 10 minutes by simply pushing the test/pause button. After 10 minutes the alarm automatically resumes normal function. If you wish to reconnect the alarm before the 10 minutes has passed, simply push the test button again. When battery is about to wear out, the smoke alarm emits an audible warning signal every 48 seconds for at least 30 days. AR1716-GB Ed C / Troubleshooting: A. Alarm coming on for no apparent reason. Cause: Typical dust particle has got into the detector chamber. Solution: 1. By blowing into the wire netting, the dust can be removed. 2. Wait a moment, if the alarm continues, blow again. B. Test button does not work. Possible cause: The battery is worn out Solution: Change the battery. Day-to-day use: Cleaning: Vacuum cleaning once a month. May be wiped off using a moist cloth. Testing: Test the smoke alarm by pressing the TEST button once a month. The alarm should emit a sound. Other Items of Information: Must not be repainted. This product must be installed, connected and used in compliance with applicable standards and/or installation regulations. As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication. Disposal: When the product is to be disposed of, it is to be delivered at the local recycling station as electronic waste. DECLARATION OF PERFORMANCE: /smoke/dk

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual

Parkeringsskive/Parking disc. Brugervejledning/ user manual Parkeringsskive/Parking disc Brugervejledning/ user manual Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Solar 11 Hvordan virker Park Solar? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere