Fotoelektrisk Røgalarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotoelektrisk Røgalarm"

Transkript

1 DK Brugsanvisning Fotoelektrisk Røgalarm LÆS OG FØLG DENNE BRUGSANVISNING! Røgalarm til: Privat beboelse, campingvogn, lystbåd (overstreget betyder ikke egnet). Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 db(a)/3m). Rød kontrollampe blinker. Batteriskift: Når batteriet er ved at være brugt op, giver røgalarmen et lydsignal hvert 48. sekund i mindst 30 dage. Skift batteriet og afprøv herefter røgalarmen. Udskiftning af alarm: Hvis røgalarmen har været udsat for mekanisk overlast, dog senest efter 10 års brug. Placering: Anbringes i loftet. Undgå at placere røgalarmerne i støvede, fugtige og i rum med tobaksrøg, da disse ting kan aktivere alarmerne. Undgå ligeledes placering i køkken og garage, hvor damp, røg og udstødning kan udløse røgalarmerne. Det frarådes at placere røgalarmer øverst i et spidsloft og i øvrigt i døde vinkler, hvor røgen ikke vil samles. Som et minimum bør en røgalarm placeres mellem soveværelse og mulige brandkilder såsom køkken, garage, ildsteder etc. Hvis der er flere sovesteder, bør der placeres en røgalarm ud for hvert rum. Yderligere røgalarmer kan placeres i andre opholdsrum. Røgalarmen skal placeres mindst 50 cm ud fra væggen og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum. Ekstra røgalarmer = øget sikkerhed Minimum installation Maks. 10 meter mellem hver alarm, mindst 1 detektor pr. etage. 1. Opsætning i loftet. På røgalarmen løsnes monteringsringen, skruehullerne markeres, og monteringsringen skrues stramt fast i loftet. Bat teriet tilsluttes, og røgalarmen fastgøres i monteringsringen. 2. Afprøv røgalarmen ved at trykke på testknappen på siden af røgalarmen. Alarmen skal nu give lyd fra sig. NB! Undlad at fjerne label på produkt, da denne er med brugbar produktinformation. Din nye røgalarm har både en kontrollampe og en lydfunktion. Ved normal tilstand blinker kontrollampen 1 gang hvert 48. sekund uden lyd. Ved alarm blinker kontrollampen konstant, og lydfunktionen hyler kraftigt. Alarmfunktionen kan deaktiveres ved at fjerne batterierne eller fjerne alarmen fra det røgfyldte område. Ved alarm (fx. os fra madlavning) kan røgalarmen sættes på pause i 10 min. ved at trykke på testknappen på siden. Efter 10 min. genindkobler røgalarmen automatisk. Ved ønske om genindkobling før de 10 min. er gået, trykkes igen på testknappen. Batteriskift af 1x3V (CR2) signaleres med en advarselstone hvert 48. sekund i minimum 30 dage. YDEEVNEDEKLARATION: /smoke/dk Fejlfinding: A. Alarmen alarmerer uden åbenbar grund. Mulig årsag: Typisk støvpartikel der er kommet ind i trådnettet. Løsning: 1. Ved at puste kraftigt nogle gange ind mod trådnettet kan partiklen fjernes. 2. Vent et øjeblik. Hvis der fortsat gives alarm pust igen nogle gange. B. Testknap virker ikke. Mulig årsag: Batteri er fladt. Løsning: Udskift batteriet. Daglig brug: Rengøring: Støvsugning en gang om måneden. Kan aftørres med en fugtig klud. Kontrol: Afprøv røgalarmen ved at trykke på testknappen 1 gang om måneden. Alarmen skal nu give lyd fra sig. Øvrige informationer: Må ikke overmales. Der gøres opmærksom på, at der ifølge bygningsreglementet er krav om brug af netdrevne alarmer (230V forsynet) i nye boliger fra og med 1. december Produktet skal installeres, tilsluttes og anvendes i henhold til gældende standarder og installationsregler. Få altid bekræftet, om oplysningerne i dette dokument stadig er gældende, da specifikationer, standarder og design ændres løbende. Bortskaffelse: Når produktet skal bortskaffes, afleveres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald. AR1716-DK Ed C /

2 NO Bruksanvisning Fotoelectrisk Røykvarsler LES OG FØLG DENNE BRUKSAN- VISNINGEN! Røykvarsler til: Privatbolig Alarmsignal: Høy, gjentatt lyd (85dB(A)/3m). Rød kontrollampe blinker. Batteriets levetid og skifting av batteri: Når batteriet begynner å bli dårlig, gir røykvarsleren et lydsignal fra seg hvert 48. sekund i minst 30 dager. Skift batteriet og test røykvarsleren. Utskifting av varsler: Hvis røykvarsleren har vært utsatt for mekanisk skade, men senest etter 10 års bruk. Plassering: Monteres i taket. Unngå å plassere røykvarslerne i støvete, fuktige rom og i rom med tobakksrøyk, siden disse tingene kan aktivere varslerne. Unngå også plassering på kjøkken og i garasje, hvor damp, røyk og avgasser kan utløse røykvarslerne. Det frarådes å plassere røykvarslere øverst i skråtak og i dødsoner, der røyken ikke samler seg. Som et minimum bør røykvarsleren plasseres mellom soveværelse og mulige brannkilder, så som kjøkken, garasje, ildsteder osv. Hvis det er flere sovesteder, bør det plasseres en røykvarsler utenfor hvert rom. Flere røykvarslere kan plasseres i andre oppholdsrom. Røykvarsleren skal plasseres minst 50cm fra vegg, slik at den kan høres fra soveværelser og oppholdsrom. Ekstra røykvarslere = økt sikkerhet Minimum installasjon Maks. 10 meter mellom hver varsler, minst 1 sensor pr. etasje. 1. Montering i taket. Monteringsbeslaget på røykvarsleren løsnes, skruehullene markeres, og beslaget skrues fast i taket. Batteriet settes inn, og røykvarsleren monteres i beslaget. 2. Test røykvarsleren ved å trykke på TEST-knappen. Varsleren skal nå gi lyd fra seg. OBS! Unngå og fjerne labeln på produkten da den inneholder viktig informasjon. Din nye røykvarsler har både en lampe og en lyd funksjon. I normal funksjon, blinker indikatorlampen én gang hvert 48. sekunder uten lyd. Ved alarmen lampen blinker kontinuerlig, og lydfunksjonen hyle kraftig. Alarmen funksjonen kan deaktiveres ved å fjerne batterier eller fjerne alarm fra røykfylt området. Når alarmen (f.eks oss fra matlaging) røykvarsler kan bli stanset i 10 minutter. ved å trykke på test knappen på siden. Etter 10min. røykvarsleren automatisk koblet til igjen. Ved ønske om tilbakestilt før 10min. er borte, trykk igjen på testknappen. Batterishift av 1x3V (CR2) signaliseres med en varseltone hver 48. sekunder minst 30 dager. DECLARATION OF PERFORMANCE: /smoke/dk Feilsøking: A. Alarmen alarmerer uten åpenbar grunn Årsak: Typisk støvpartikkel som er kommet inn i detektorkammeret. Løsning: 1. Du kan fjerne partikkelen ved å blåse kraftig noen ganger inn mot spalten mot det svarte detektorkammeret. 2. Vent et øyeblikk. Hvis det fortsatt gis alarm blåser du noen ganger igjen B. Testknappen virker ikke. Årsak: Batteri er fladt. Løsning: Skift batteri. Daglig bruk: Rengjøring: Støvsuging en gang om måneden. Kan tørkes av med en fuktig klut. Kontroll: Test røykvarsleren ved å trykke på TEST-knappen 1 gang per måned. Varsleren skal nå gi lyd fra seg. Øvrig informasjon: Må ikke overmales. Dette produktet må installeres, kobles og brukes i samsvar med gjeldende standarder og installasjonsforeskrifter. Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endrer seg fra tid til annen, be alltid om bekreftelse av at opplysningene som er gitt i denne publikasjonen, er i samsvar med de gjeldende regler. Kassering: Når produktet skal kasseres må det leveres det på den lokale gjenbruksstasjon som elektronikkavfall. AR1716-NO Ed C /

3 S Bruksanvisning Fotoelectrisk Brandvarnare LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSAN- VISNING Brandvarnare för: Bostäder Larmsignal: Högt upprepande ljud (85dB(A)/3m). Röd kontrollampa blinkar. Batteriets livslängd och batteribyte: När batteriet börjar ta slut, avger brandvarnaren en ljudsignal var 48: e sekund i minst 30 dagar. Byt batteriet och testa därefter brandvarnaren. Byte av brandvarnare: Om brandvarnaren har utsatts för mekanisk skada, dock senast efter 10 års användning. Placering: Monteras i tak. Undvik att placera brandvarnaren i dammiga, fuktiga och i rum med tobaksrök eftersom detta kan aktivera larmet. Undvik även placering i kök, garage där damm, rök och avgaser kan utlösa larmet. Det avråds att placera brandvarnaren i ett spetstak och i andra döda vinklar där röken inte samlas. Ett minimum är att brandvarnare placeras mellan sovrummen och tänkbara brandhärdar så som kök, garage, eldstäder osv. Om det finns flera sovrum bör det placeras en brandvarnare utanför varje rum. Ytterligare brandvarnare kan placeras i andra uppehållsrum. Brandvarnaren ska placeras minst femtio centimeter från väggen och på sådant sätt att den kan höras från sovrum och uppehållsrum. Extra brandvarnare = ökad säkerhet Minimuminstallation Max. tio meter mellan varje larm, minst en detektor per våningsplan. 1. Uppsättning i tak. Lossa brandvarnarens monteringsbeslag, markera skruvhålen och skruva fast beslaget i taket. Anslut batteriet och montera brandvarnaren i beslaget. 2. Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen. Larmet ska nu ljuda. OBS! Undvik att ta bort labeln på produkten då den innehåller viktig information. Din nya brandvarnare har både en lampa och ett ljudfunktion. I normalt tillstånd, blinkar indikatorn en gång var 48. sekunder utan ljud. När alarmet indikeringslampan blinkar kontinuerligt och ljudfunktionen ljud kraftigt. Larmfunktionen kan inaktiveras genom att ta ur batterierna eller ta bort larm från rökiga området. När alarmet (t.ex. oss från matlagning) brandvarnaren kan avbrytas i 10 minuter. genom att trycka på testknappen på sidan. Efter 10min. brandvarnaren automatiskt kopplas in igen. Genom att vilja återställa före 10min. är borta, tryck igen på testknappen. Batteribyte 1x3V (CR2) signaleras genom en varningssignal var 48. sekunder minst 30 dagar. Larmfunktionen avaktiveras genom att avlägsna batterierna eller ta bort larmet från det rökfyllda området. AR1716-S Ed C / Felsökining: A. Varnar utan synbar orsak Orsak: Typisk orsak är att damm har kommit in i detektorområdet. Lösning: 1. Genom att blåsa kraftigt mot skåran, vid den svarta detektorn, kan man på detta sätt få bort dammpartiklar som har fastnat. 2. Vänta en minut. Om larmet fortsätter att ljuda, försök då att blåsa ytterligare några gånger, tills dess att alla dammpartiklar har avlägsnats. B. Testknappen fungerar inte. Möjlig orsak: Flatt batteri. Lösning: Byt ut batteriet. Daglig användning: Rengöring: Dammsug en gång i månaden. Kan torkas av med en fuktig trasa. Kontroll: Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen 1 gång i månaden. Larmet ska nu ljuda. Övrig information: Får inte övermålas. Denna produkt måste installeras, anslutas och användas i enlighet med gällande standarder och installationsföreskrifter. Eftersom standards, specifikationer ändras med tiden, kontrollera att uppgifterna i denna publikation är aktuella mot gällande standarder. Kassering: När produkten ska kasseras ska man ta den till den lokala återvinningsstationen som elektronikavfall. PRESTANDADEKLARATION: /smoke/dk

4 FIN Asennusohje Fotoelectroninen Palovaroitin LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE JA NOU- DATA SITÄ! Palovaroitin seuraaviin paikkoihin: Yksityisasuntoihin, asuntovaunut, huviveneet (yliviivattu tarkoittaa ei soveltuvaa). Hälytyssignaali: Voimakas, toistuva ääni (85dB(A)/3m). Punainen merkkivalo vilkkuu. Paristojen kestoaika ja vaihto: Kun paristo on loppumaisillaan, palovaroitin antaa äänimerkin joka 48. sekuntti ainakin 30 päivän ajan. Vaihda paristo ja kokeile sen jälkeen palovaroittimen toiminta. Varoittimen vaihtaminen: Jos varoittimeen on kohdistunut mekaaninen rasitus, kuitenkin viimeistään 10 vuoden käytön jälkeen. Sijoitus: Kiinnitetään kattoon. Vältä palovaroittimen sijoittamista pölyisiin tai kosteisiin tiloihin ja tiloihin, joissa on tupakansavua, koska nämä voivat aiheuttaa hälytyksen. Älä sijoita varoitinta myöskään keittiöön tai autotalliin, joissa kosteus, savu ja pöly voivat laukaista sen. Palovaroitinta ei pidä asentaa myöskään ylimmäksi harjatyyppisen katon huippuun eikä kuolleisiin kulmiin, joihin savu ei keräänny. Palovaroitin pitää asettaa ainakin makuuhuoneen ja mahdollisten palolähteiden kuten keittiön, autotallin, tulisijojen jne. väliin. Jos makuuhuoneita on useita, jokaista huonetta varten pitää asentaa oma palovaroitin. Lisäksi palovaroittimia voidaan sijoittaa muihin oleskelutiloihin. Palovaroitin pitää sijoittaa vähintään 50 cm:n päähän seinästä ja niin, että hälytys kuuluu makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin. Enemmän palovaroittimia = parempi turvallisuus Minimiasennus Korkeintaan 10 metrin etäisyys varoittimien välillä, vähintään yksi varoitin/kerros. Asennus: 1. Asennus kattoon. Palovaroittimen asennusrengas irroitetaan, ruuvinkohdat merkitään ja asennusrengas ruuvataan kattoon. Paristot asennetaan ja tämän jälkeen palovaroitin voidaan kiinnittää asennusrenkaaseen. 2. Testaa palovaroitinta painamalla sivussa olevaa testinappia. Varoittimen pitäisi nyt hälyttää. HUOM! Âlä poista etikettiä, sillä siinä on tärkeää tuotetietoa. Hälytystavat: Uudessa palovaroittimessasi on sekä kontrollivalo että äänitoiminto. Normaalissa tilassa kontrollivalo vilkkuu kerran joka 48. sekuntti ilman ääntä. Hälyttäessä kontrollivalo vilkkuu jatkuvasti ja varoittimesta kuuluu korkea sireenimäinen ääni. Hälytystoiminnon voi lakkauttaa irroittamalla paristot tai viemällä varoittimen pois savullisesta tilasta. Palovaroittimen voi laittaa hetkellisesti pois toiminnasta (esim. Ruoanlaiton ajaksi) painamalla sivussa olevaa testinappia. 10min. kuluttua palovaroitin aktivoituu jälleen automaattisesti. Palovaroittimen aktivointi aikaisemmin tapahtuu painamalla testinappia. Palovaroitin varoittaa paristonvaihdosta varoituspiippauksella joka 48. sekuntti väh. 30 päivän ajan. Vianetsintä: A. Varoitin hälyttää tuntemattomasta syystä. Mahdollinen syy: Yleensä pölyn tunkeutuminen tunnisteverkkoon aiheuttaa vikahälytyksiä. Ratkaisu: 1. Pölyn voi poistaa puhaltamalla verkkoon muutaman kerran voimakkaasti. 2. Odota hetki. Jos hälytys aktivoituu uudelleen, toista kohta 1. B. Testinappi ei toimi. Mahdollinen syy: Paristo on tyhjä. Ratkaisu: Vaihda paristot. Päivittäinen käyttö: Puhdistus: Imurointi kerran kuukaudessa. Voidaan puhdistaa kostealla kankaalla. Kokeilu: Kokeile palovaroittimen toiminta painamalla TEST-painiketta kerran kuussa. Varoittimesta pitää kuulua hälytysääni. MUUT TIEDOT: Ei saa maalata. Tämä tuote tulee asentaa, kytkeä ja käyttää voimassa olevien standardien ja/tai säännösten mukaisesti. Standardit, määräykset ja mallit muuttuvat ajan myötä, varmista, että tämän julkaisun tiedot vastaavat nykyhetken vaatimuksia. Poistaminen käytöstä: Kun tuote poistetaan käytöstä, se pitää toimittaa paikalliselle kierrätysasemalle elektroniikkaromuna. SUORITUSTASOILMOITUS: /smoke/dk AR1716-FIN Ed C /

5 GB User Manual Photoelectric Smoke Alarm PLEASE READ AND FOLLOW THESE USER INSTRUCTIONS! Smoke alarm for: Private residence, caravans, yachts (crossed out = not suitable). Alarm signal: Loud repeating sound (85 db(a)/3m). The red control lamp flashes. Battery life and replacement: When the battery nears the end of its life, the smoke alarm emits a sound signal every 48 seconds for at least 30 days. Replace the battery and test the smoke alarm. Alarm replacement: If the smoke alarm has suffered mechanical damage, however, not later than after 10 years of use. Placement: To be mounted on the ceiling. Avoid placing smoke alarms in dusty and humid rooms and in rooms with tobacco smoke as these can activate the alarms. Likewise, avoid placing them in kitchens and garages where vapours, smoke and exhaust can trigger the smoke alarms. It is not recommended to place smoke alarms at the top of pointed roofs or otherwise in dead angles where smoke is not likely to gather. As a minimum, a smoke alarm should be placed between a bedroom and possible fire sources like kitchen, garage, fireplaces, etc. If there are several bedrooms, a smoke alarm should be mounted in front of each room. Additional smoke alarms can be placed in other common rooms. The smoke alarm should be mounted at least 50cm from the walls, in a place where it can be heard from bedrooms and common rooms. Additional smoke alarms increased security. Minimum installation Max. 10 metres between each alarm, at least 1 detector per floor. Installation: 1. Loosen the mounting bracket, mark the screw holes and fasten the bracket to the ceiling. Connect the battery and mount the smoke alarm in the bracket. 2. Test the smoke alarm on the test button on the side of the alarm. The alarm will give a sound. Note: Do not remove the label from the product, as this label contains important product information. Signal types: Your new smoke alarm has a control lamp as well as an audible warning signal. In normal mode the control lamp flashes once every 48 seconds without any audible indication. In case of alarm the lamp flashes constantly and a loud signal is sounded. The alarm function can be deactivated by removal of the batteries or by removing the alarm from the smoke filled area. By alarm (smoke from cooking) the smoke alarm can be disabled for 10 minutes by simply pushing the test/pause button. After 10 minutes the alarm automatically resumes normal function. If you wish to reconnect the alarm before the 10 minutes has passed, simply push the test button again. When battery is about to wear out, the smoke alarm emits an audible warning signal every 48 seconds for at least 30 days. AR1716-GB Ed C / Troubleshooting: A. Alarm coming on for no apparent reason. Cause: Typical dust particle has got into the detector chamber. Solution: 1. By blowing into the wire netting, the dust can be removed. 2. Wait a moment, if the alarm continues, blow again. B. Test button does not work. Possible cause: The battery is worn out Solution: Change the battery. Day-to-day use: Cleaning: Vacuum cleaning once a month. May be wiped off using a moist cloth. Testing: Test the smoke alarm by pressing the TEST button once a month. The alarm should emit a sound. Other Items of Information: Must not be repainted. This product must be installed, connected and used in compliance with applicable standards and/or installation regulations. As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication. Disposal: When the product is to be disposed of, it is to be delivered at the local recycling station as electronic waste. DECLARATION OF PERFORMANCE: /smoke/dk

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD

Wellness. light line // OFF LCD. 150 kgs. electronic glass scale // Type 6251. Nice design // Capacity 150 kgs // Easy to read LCD Wellness light line // electronic glass scale // Nice design // LCD Easy to read LCD display // 150 kgs Capacity 150 kgs // OFF Automatic switch off after use // Type 6251 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43

2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 2373_KK_UVN_0214.indd 1 2014-10-22 11:49:43 Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446

Version No.: R1.0 Edition Time : 20140326 Manual No.: 079584506446 ZTE Blade Apex2 Quick Start Guide... 2 ZTE Blade Apex2 Lynvejledning...11 ZTE Blade Apex2 Pikaopas... 20 ZTE Blade Apex2 Hurtigstartveiledning... 29 ZTE Blade Apex2 Snabbguide... 38 Version No.: R1.0 Edition

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover

Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Getting started with Logitech Ultrathin Keyboard Cover Contents English................. 3 Svenska................. 11 Norsk................. 27 Suomi................. 35 Dansk..................19 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator Resusci Anne Simulator User Guide English www.laerdal.com Resusci Anne Simulator The Resusci Anne Simulator is a realistic manikin designed to meet the learning objectives of basic healthcare and intermediate

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere