Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1

2 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5 Arbejdspladsvurdering (APV)... 5 Attestation... 5 Beklædning... 5 Brand (-sikring, -materiel, -alarm)... 5 Edb-udstyr, privat anvendelse... 5 Ferie/Ferieplanlægning... 5 Førstehjælp... 5 Information (intern)... 5 Introduktion af nyansatte... 5 Kommunikation og god omgangstone... 5 Kurser... 5 Lægeerklæring... 5 Lønpolitik... 5 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 5 Modtagelse af gaver... 6 Mærkedage... 6 Mødestruktur... 6 Nøgler... 6 Personaleudvikling... 6 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Raskmelding... 6 Rejseafregning... 6 Rejseforskud ved tjenesterejser (kurser/efteruddannelse)... 6 Rygning... 6 Seniorer... 6 Sikkerhedsorganisation... 6 Sygdom... 6 Sygemelding... 6 Tilskadekomst i tjenesten... 6 Tjenestefrihed/Bevilget frihed... 6 Tjenestetelefon... 6 Tyveri... 6 Uddannelsespolitik... 6 Åbningstid... 6 Supplerende lokale forhold

3 For Snejbjerg sogns menighedsråd (MR) har medarbejdernes trivsel stor betydning, og det er derfor MRs intention, at Snejbjerg sogn skal være en god arbejdsplads. Det har afgørende betydning for medarbejdernes indsats, engagement, samarbejdsvilje og ansvarsfølelse, at de bliver vist tillid og har gode vilkår på arbejdspladsen. Adresseliste Adresseændring fremgår af kirkebladet meddeles til kontaktperson Afsked Alarm Alkohol Ved fratrædelse tager menigheden afsked med medarbejderen. Nøgler og dørkode udleveres af kirkeværgen med introduktion om alarm. Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden, i indlagte pauser eller efter arbejdstids ophør på arbejdspladsen. Ved receptioner og andre arrangementer kan menighedsrådet godkende, at der serveres f.eks. øl eller vin. Ansættelse Menighedsrådet kvitterer ansøgerne for modtagelse af ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb læser MR/ansættelsesudvalg samtlige ansøgninger, og den enkelte udtager de ansøgere, som foreslås indkaldt til samtale. Ud fra dette bestemmes, hvilke ansøgere, MR ønsker at indkalde til samtale,og hvor lang tid, der skal afsættes til de enkelte ansøgere. Ved ansættelsessamtalerne deltager MR/ansættelsesudvalg. Menighedsrådet kan i hele ansættelsesproceduren indhente ekstern bistand. Alternativt kan MR fra sag til sag udpege et mindre udvalg, som tager sig af jobsamtalerne. Udvalgets indstilling forelægges MR til godkendelse. Menighedsrådet giver ansøgerne besked, når stillingen er besat. Nyansattes modtagelse. Kontaktpersonen bør være til stede ved modtagelsen af en ny medarbejder. Hvis det er en nyoprettet stilling, som et udvalg har været involveret i, er det naturligt, at udvalget er repræsenteret ved modtagelsen. I tilfælde, hvor en medarbejder går af, er det om muligt den afgående, der modtager og sætter den nye medarbejder ind i arbejdet. En afløser modtages af den, som vedkommende er afløser for. Til hjælp for en ny medarbejder udarbejder den ansatte medarbejder en arbejdsbeskrivelse. Arbejde og Familieliv Medarbejderne er hele mennesker, og menighedsrådet finder det vigtigt, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Dette gælder uanset om familielivet er et liv med småbørn, med sygdom i den nærmeste familie, borgerlige ombud eller andet. Ændringer af arbejdet kunne være ønsker om ændret arbejdstid, nedsat arbejdstid (også midlertidigt) og fleksibel arbejdstid. Menighedsrådet er indstillet på at imødekomme sådanne ønsker under hensyntagen til arbejdspladsen. 3

4 Arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Menighedsrådet forlanger, at alle overholder sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen, bærer påkrævede, udleverede værnemidler og anvender redskaber og værktøj på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastning. Den, der evt. bliver opmærksom på problemer i arbejdsmiljøet, tager ansvaret for, at der bliver taget hånd om problemet. Arbejdspladsvurdering (APV) Menighedsrådet har ansvaret for, at der foreligger en APV(arbejdspladsvurdering) en kortlægning af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. APV bruges til at styrke sikkerhedsarbejdet og øge medarbejdernes engagement og medansvar for den dgl. sikkerhed og sundhed. Psykisk arbejdsmiljø Den daglige omgang på arbejdspladsen skal være præget af hensyn, respekt og tolerance. Medarbejderne skal i det daglige være opmærksomme på hinanden. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, holder kontaktpersonen løbende kontakt med medarbejderne og afholder mindst et årligt medarbejdermøde. Attestation jfr. MR forretningsorden Beklædning for organist, kirkesanger og kirketjener forventes en til funktionen passende påklædning under kirketjenesten. Evt. tilskud til beklædning forhandles med MR via kontaktperson jfr. ansættelsesaftale/overenskomst. Brandslukningsmateriale ved Snejbjerg kirke Kirkely: 2 stk. brandslanger i aflåste skabe indbygget i muren. Ved brand brydes lågerne. Brandslangerne er placeret ved kældernedgangen og ved indgangen til køkkenet. I tilfælde af brand følg vejledningen ved materialet. Brandtæppe ved opvaskemaskinen i køkkenet. Kirken: Vandhåndpumpeslukker i dåbsværelset. I tilfælde af brand følg instruktionen på sprøjten. Brandtæppe findes ved prædikestolen. Graverbygningen. Brandslanger i aflåst skab ved på gangarealet i graverbygningen. Pulverslukker i værkstedsafdelingen. Instruktion på slukkeren.. 4

5 Edb-udstyr, privat anvendelse For ansatte som har delvis hjemme-arbejdsplads og her rådighed over computer/mobiltlf. gælder, at den ansatte også her er ansvarlig for arbejdspladsen arbejdsredskaber og anvendelse, og at arbejdsredskaberne kun benyttes af den ansatte. Med skattereformen er der indført en såkaldt multimedieskat. Personer med adgang til arbejdsgiverbetalte telefoner, computere, internetadgang eller lignende skal fremover beskattes af kr ekstra. Der er dog visse undtagelser, som primært er kommet med i loven, fordi multimedieskatten blev mødt med en række protester, især fra faglige organisationer. De pegede blandt andet på det uhensigtsmæssige i at beskatte helt nødvendige arbejdsredskaber. Multimedieskatten er nu udformet således, at der tillægges kr (2010-niveau) til den enkeltes indkomst for adgang til privat brug af arbejdsgiverbetalte multimedier. Ferie/Ferieplanlægning Kontaktpersonen sørger for, at der i samarbejde med medarbejderne udarbejdes en samlet ferieplan. Præstesekretæren styrer i samarbejde med kontaktpersonen ferier, feriefridage, fridage og omsorgsdage for de af menighedsrådet ansatte. Fotokopiering Kopimaskinen må benyttes til alt kirkeligt arbejde i Snejbjerg sogn. Førstehjælp MR er ansvarlig for at tilbyde førstehjælpskursus til ansatte, hvor det er relevant for arbejdsfunktionen. Information (intern) Den ansvarlige for både faste og enkeltstående arrangementer i Kirkely skriver ind på kalenderen på opslagstavlen i Kirkely, giver besked til pedel og evt. køkken. Ved særlige arrangementer i kirken gives besked til graverkontoret om kirketjeneste. Introduktion af nyansatte: MR er ansvarlig for introduktion af nyansatte. Kommunikation og god omgangstone Der forventes, at der medarbejderne imellem er åbenhed, tillid, gensidig forståelse og respekt for forskellige fagligheder i funktionerne. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. 5

6 Kurser Ansøgning om kurser/uddannelse via kontaktperson for behandling i MR Ledelse: Alt vedrørende præster: Provsten. Alt vedrørende de af MR ansatte: kontaktpersonen. Formel ledelse: Præsterne er frie i deres embedsførelse, men forpligtet på et samvirke ifm. gudstjenesteplanlægning mv.. Daglig leder er formelt provsten. Opgavebestemt ledelse: Ansvar betyder her: ansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering. Gudstjenester Koncerter i kirken Arrangementer i Kirkely Ugentlige koordineringsmøde Månedlige personalemøder Årlige personalemøde Den tjenstgørende præst Organisten præster, sognemedhjælper, organist, udvalgsformand, MR Medarbejderne medarbejderrepræsentant. Kontaktperson Kirketjenere/gravermedhjælpere er ansat under Herning Kirkegaard, men er forpligtet på at samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere. Andet: En præst er udnævnt som gejstligt tilsyn med sognemedhjælperen. Indebærer også tæt samarbejde og coaching. Lægeerklæring Erstattes fra af mulighedserklæring, som har til formål at vurdere mulighederne for at fastholde medarbejderen i arbejde; fokus er altså på de muligheder, som medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen. MR kan forlange mulighedserklæring udarbejdet og betaler udgiften. Lønpolitik Alle kan til enhver tid tage initiativ til forhandling af egen løn via faglig organisation. Ligeledes kan kontaktpersonen, udvalg eller menighedsrådet indstille til lønforhandling. Iflg. organisationsaftaler sker lønforhandling i perioden 15/9 15/11. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Der henvises til del 1. Kontaktpersonen fører MUS samtaler med hver enkelt medarbejder en gang årligt. Modtagelse af gaver Ansatte, medarbejdere og medlemmer af MR kan indenfor den beløbsmæssige skattefrie grænse modtage en gave i forbindelse med mærkedage, jubilæum, sygdom og dødsfald. Modtagelse af gaver er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. 6

7 Mærkedage Jfr. ansættelsesvilkår - undersøg evt. ved kontaktpersonen om en mærkedag giver anledning til en fridag. Mødestruktur tilpasses efter medarbejdernes behov. Det tilstræbes for organist, præstesekretær, sognemedhjælper sammen med præsterne at holde ugl. koordineringsmøder med kalender. Nøgler: Nøgler og dørkode udleves af kirkeværgen mod kvittering. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson Rygning Snejbjerg kirkes lokaler er røgfrit område - rygning er tilladt udendørs. Seniorer I forbindelse med MUS tilbydes ældre medarbejdere en seniorsamtale, som har fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv på kortere eller længere sigt, om seniorbonus/seniordage. Samarbejde I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem ansatte er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt både fra personalegruppen og fra MR. Er der et problem med en kollega, tager man en samtale med vedkommende. Opdager man et samarbejdsproblem mellem kollegaer, tager man en samtale med de berørte. Om nødvendigt indkalder kontaktpersonen til udredningssamtale/mægling. Menighedsrådet vil være indstillet på at indkalde professionelle coaches, konfliktløsere. Er konflikten mellem præst og MR/-ansat, indkalder kontaktpersonen først til en udredningssamtale, derpå kontaktes provsten for at koordinere og samle bestræbelserne på at udrede trådene. Har problemet sammenhæng med arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), tages problemet op i forhold til sikkerhedsudvalget. Måske skal der laves en ny APV. Har problemet sammenhæng med præstens arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), kontaktes Sikkerhedsgruppen for Herning nordre Provstis præster (Provst og sikkerhedsrepræsentant). Sygdom/ Sygemelding Sygdom meldes til kasserer/kontaktperson. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson. Hvis den sygemeldte har en afløser, træffer man om muligt selv aftale med denne om afløsningsopgaven. Fra har MR pligt til at indkalde en sygemeldt medarbejder til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende helt eller gradvis tilbage til arbejdet og evt. skånehensyn. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. 7

8 Den sygemeldte medarbejder kan bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag. MR og medarbejderen udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Kontaktpersonen sørger for en buket og evt. besøg til den langtidssygemeldte. Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ved ønske om frihed med eller uden løn kan medarbejderen søge menighedsrådet om tjenestefrihed. En sådan ansøgning vil blive konkret vurderet efter saglige kriterier. Tjenestetelefon i henhold til gældende skatteregler. Uddannelsespolitik MR er indstillet på at støtte medarbejderne i relevant uddannelse til faglig udvikling. Forelagt til godkendelse på MR-møde /Irene Bak Supplerende lokale forhold 8

9 Indholdsfortegnelse: Regler... 3 Ansættelsesbreve... 3 Arbejdspladsvurdering (APV)... 3 Barns første og anden sygedag... 4 Barsels- og adoptionsorlov... 5 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag... 5 Ferie... 6 Forhandling... 6 Forsikring... 7 Forældreorlov... 7 Friweekends... 8 Frokostpause... 8 Jubilæum... 8 Kompetenceudvikling OK Kørselsgodtgørelse... 8 Medarbejderrepræsentant... 9 Offentlighedsloven og Forvaltningsloven... 9 Omsorgsdage Opsigelse Seniorer Sikkerhedsorganisation Særlige feriedage Tillidsrepræsentanter Tilskadekomst i tjenesten Ugentlig fridag

10 Oversigt af en række af de regler, der gælder for folkekirkens personale. OAOs fællesoverenskomst Fællesoverenskomst for gravermedhjælpere Organisationsaftale for gartnere m.fl. Regler Ansættelsesbreve I henhold til ansættelsesbevisloven har arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet ved et ansættelsesbevis. Dette er der også indgået aftale om mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer. Ansættelsesbeviset indeholder som minimum følgende oplysninger: Arbejdsgivers og arbejdstagers identitet arbejdsstedets beliggenhed, eller i mangel af et fast arbejdssted eller det sted, hvor arbejdet hovedsagligt udføres, oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om arbejdsgivers adresse titel, rang, stilling eller jobkategori ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt varighed ved tidsbegrænsning rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie varighed af arbejdsgivers og arbejdstagers opsigelsesvarsel eller reglerne herom begyndelsesløn, pensionsbidrag og udbetalingsterminer den normale daglige eller ugentlige arbejdstid angivelse af, hvilke aftaler, overenskomster eller regler der regulerer arbejdsforholdet andre væsentlige forhold. Ansættelsesbevislov Ansættelsesbevisaftale Arbejdspladsvurdering (APV) En APV er en løbende proces, hvor arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer identificeres og kortlægges, hvorefter løsninger på eventuelle problemer planlægges og gennemføres. APV skal kortlægge alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Problemerne skal beskrives og vurderes. Hvis problemerne ikke er særligt komplicerede løses de umiddelbart, hvorimod der skal udarbejdes en prioriterings- og handlingsplan for problemer, som ikke kan løses 10

11 umiddelbart. Der skal ligeledes fastsættes retningslinier for, hvordan handlingsplanen skal følges op, så det sikres, at problemerne bliver løst. I vurderingen af de væsentlige arbejdsmiljøproblemer skal indgå en vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig APV, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i menighedsrådets arbejdsmiljøarbejde. Det er ligeledes arbejdsgiveren, der skal sørge for, at medarbejderne inddrages og deltager i hele APVprocessen. Dette gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af APV. APV skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene på den enkelte arbejdsplads, dvs. der hvor arbejdet udføres, såsom kirke, kontor, kapel, kirkegård, konfirmandlokale og sognegård. Der skal udarbejdes en APV mindst hvert tredje år. Hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdets udførelse, skal APV en revideres. APV en tilhører menighedsrådet. Der er metodefrihed, hvilket vil sige, at det er menighedsrådet, der selv kan vælge hvilken metode, man vil udarbejde APV efter, forudsat at metoden er egnet til at identificere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. APV en skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Menighedsrådet sørger for, at de valgte sikkerhedsrepræsentanter tilmeldes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest fire uger efter valget, og uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse består blandt andet af en introduktion til arbejdsmiljøarbejdet, gennemgang af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantens opgaver og metodelære, der skal gøre sikkerhedsrepræsentanten i stand til at fremme arbejdet med arbejdsmiljøet på sin egen arbejdsplads. I forhold til arbejdet med APV er det vigtigt at fastslå, at gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Arbejdstilsynets hjemmeside Barns første og anden sygedag Medarbejdere med hjemmeværende børn under 18 år har mulighed for at blive hjemme og passe et sygt barn på dets første og anden sygedag. Friheden forudsætter, at der er et pasningsbehov, og at fraværet er foreneligt med arbejdet. Medarbejderen skal derfor anmode om barns første og anden sygedag, hvorefter kontaktpersonen (eller en anden, der er sat i dennes sted) kan bevillige det. Barnets første sygedag er den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt. Menighedsrådet kan inddrage retten til barns første og anden sygedag, hvis det har mistanke om, at en medarbejder misbruger ordningen, eller hvis en medarbejder meget ofte er fraværende pga. et barns 1. og/eller 2. sygedag. 11

12 Barsels- og adoptionsorlov Moderen Moderen skal give besked om sin graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel og samtidig oplyse om, hvornår barselsorloven forventes begyndt. Hun har pligt til mindst 2 ugers barselsorlov efter fødslen. Hvis hun er omfattet af statens barselsaftale, har hun ret til: Lønnet fravær (graviditetsorlov) fra arbejdet 6 uger før forventet fødsel 14 ugers barselsorlov med løn efter fødslen 6 ugers løn under forældreorlov efter udløbet af de 14 uger 6 ugers yderligere løn under forældreorlov, hvis de ikke i stedet gives til faderen Faderen Faderen skal give besked med 4 ugers varsel om tidspunktet for, hvornår han regner med at begynde fraværet og om længden af fraværet. Hvis han er omfattet af statens barselsaftale har han ret til: Lønnet fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen løn i 6 uger under forældreorlov efter moderens afholdelse af de første 14 uger løn i yderligere 6 uger under forældreorlov, hvis de ikke i stedet gives til moderen. Se også afsnittet om Forældreorlov. Statens barselsaftale Barselsloven Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Ved afskedigelse, herunder ophør af tidsbegrænset ansættelse, som fører til ledighed, skal menighedsrådet betale dagpengegodtgørelse for første, anden og tredje ledighedsdag til medarbejdere, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse. Menighedsrådets forpligtelse indtræder kun, når medarbejderen inden for de sidste fire uger har været beskæftiget hos menighedsrådet svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger. Menighedsrådet skal ikke betale dagpengegodtgørelse (G-dage), hvis medarbejderen påbegynder beskæftigelse den efterfølgende dag arbejdsophøret sker på medarbejderens initiativ, f.eks. fordi medarbejderen siger op eller ønsker at gå på pension eller efterløn (der skal dog betales, hvis medarbejderen afskediges og først derefter vælger at gå på pension eller efterløn) medarbejderen modtager sygedagpenge 12

13 medarbejderen afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den afskedigede medarbejderen inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssig løn- og ansættelsesvilkår hos menighedsrådet den afskedigede har været i beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medarbejderen er tjenestemand og overgår til rådighedsløn arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden/ er nødvendiggjort af strejke eller lockout på anden virksomhed eller arbejdsophøret skyldes force majeure. Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ferie Medarbejderne følger enten ferieloven, ferieaftalen eller en kombination. For alle regelsæt gælder, at en medarbejder har krav på 5 ugers ferie i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie optjenes i optjeningsåret, som er kalenderåret før ferieåret starter. Hvis man har været ansat i hele optjeningsåret har man ret til løn eller feriepenge, når man holder ferie. For månedslønnede gælder normalt, at der holdes ferie med løn. Der udbetales særlig feriegodtgørelse 1. maj. For timelønnede gælder normalt, at der indbetales feriepenge til feriekonto, og ferie holdes derfor uden løn. Medarbejderen har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden, som er fra 1. maj til 30. september. Udgangspunkter er, at restferien også holdes i hele uger, men der kan laves aftale om at holde ferien i dage. Feriens placering aftales normalt mellem medarbejder og kontaktpersonen eller den, der i kontaktpersonens sted aftaler ferien. Hvis menighedsrådet vil varsle feriens afholdelse skal det ske med 3 måneders varsel for hovedferien og 1 måneds varsel for restferien. Se også afsnittet om Særlige feriedage. Ferieloven Ferieaftale 13

14 Forhandling Forhandlingsretten Forhandlingsretten er en ret til at blive hørt. De forhandlingsberettigede organisationer har ret til over for menighedsrådet at forlange en forhandling om alle spørgsmål vedrørende en stilling og en medarbejders forhold. Forhandlingsretten indebærer, at menighedsrådet har pligt til på forlangende at udveksle synspunkter/standpunkter med organisationen vedrørende konkrete spørgsmål i et ansættelsesforhold eller om fortolkningen af de regler, som regulerer det. Der består ingen pligt til at opnå enighed, men organisationens argumenter indgår i menighedsrådets beslutningsgrundlag. Samtidig gælder, at menighedsrådet ikke kan afgøre sager, der vedrører en medarbejders forhold, forinden medarbejderen har haft lejlighed til at udtale sig i sagen. Denne ret omfatter også efter ønske medarbejderens faglige organisation. Forhandlingsberettigede organisationer Organisationer for tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår: Centralorganisation: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Danmarks Kirketjenerforening Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) Centralorganisation: Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) Danmarks Kordegneforening Foreningen af Præliminære Organister (FPO) Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Centralorganisation: Akademikernes Centralorganisation (AC) Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) Organisationer for overenskomstansatte: Centralorganisation: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) HK Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationer for andre ansatte: Centralorganisation: Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark Dansk Kirkemusiker Forening 14

15 Forsikring Menighedsrådets medarbejdere er i medfør af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade dækket med hensyn til erstatning for ulykker, der sker under udførelse af det daglige arbejde, herunder ulykker under tjenesterejser. Forældreorlov Efter de 14 ugers barselsorlov efter fødslen har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Begge forældre har ret til at udstrække de 32 ugers orlov (til enten 40 eller 46 uger). Forældrene har en samlet ret til dagpenge i 32 uger, hvoraf der er ret til løn i en del af perioden, hvis man er omfattet af statens barselsaftale (Se afsnittet om Barsels- og adoptionsorlov). En medarbejder, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov i hele eller en del af perioden på 32 uger (evt. udstrakt til 40 eller 46 uger), skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for orlovens begyndelse og om længden heraf. Barselsloven Friweekends De fleste medarbejdere har ret til mellem 3 og 6 årlige friweekends afhængig af deres ansættelsesbrøk. Friweekends optjenes og afvikles i kalenderåret. De kan ikke overføres til nyt kalenderår, og manglende afholdte friweekends kan ikke godtgøres. Det er menighedsrådet, der fastlægger medarbejderens friweekends under hensyntagen til dennes ønsker. Se også afsnittet om Ugentlig fridag. Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 1983 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. Frokostpause Medarbejderne har normalt ikke betalt frokostpause. Frokostpausen holdes så den passer med arbejdet. Gravermedhjælpere, gartnerimedarbejdere og gartnere har betalt frokostpause, hvis den er på under ½ time, og hvis de vælger at stå til rådighed for arbejdspladsen i pausen. Jubilæum Der ydes jubilæumsgratiale efter ansættelse i staten og folkekirken i hhv. 25 år, 40 år og 50 år. Jubilæumsancienniteten er som hovedregel den samlede længde af ansættelser i staten eller folkekirken uanset ansættelsesbrøk. Gratialet udgør pr. 1. april kr. ved 25 års jubilæum, kr. ved 40 års jubilæum og kr. ved 50 års jubilæum. Gratialet reguleres hvert andet år. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag af beløbene. Medarbejderen har ret til en fridag i anledning af jubilæumsdagen. 15

16 Kompetenceudvikling OK08 Finansministeriet og de faglige centralorganisationer har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 (OK08) fornyet aftalen om kompetenceudvikling i enighed om, at en målrettet kompetenceudvikling fortsat er vigtig. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen og understøttes af andre aftaler om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, om Kompetencefonden, om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser m.v. Menighedsrådet og medarbejdere kan aftale at ansøge Kirkeministeriet om midler fra Kompetencefonden til medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling. Aftale om kompetenceudvikling Kørselsgodtgørelse Der findes en høj og en lav sats for tjenstlig kørselsgodtgørelse. Udgangspunktet er anvendelse af den lave sats. På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, men hvis en stilling er forbundet med regelmæssig kørsel af større omfang kan menighedsrådet give en skriftlig bemyndigelse til at benytte privat transportmiddel til tjenstlig kørsel. Bemyndigelsen skal indeholde en beskrivelse af hvilke tjenesterejser, der er omfattet af bemyndigelsen. Med en skriftlig kørselsbemyndigelse kan en medarbejder få høj takst for kørsel til de omfattede rejser, dog maksimalt for km. årligt. Kørsel herudover er til lav takst. Tjenesterejseaftalen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentanten vælges for et år ad gangen på medarbejdermødet. Medarbejderrepræsentanten har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Regler om medarbejderrepræsentant Offentlighedsloven og Forvaltningsloven De to love er grundlæggende for menighedsrådets virke som offentlig forvaltningsmyndighed. Forvaltningsloven gælder som hovedregel for behandlingen af sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Som eksempel på en afgørelse på personaleområdet kan nævnes afskedigelse. Uden for begrebet falder tjenestebefalinger og beslutninger, der er udslag af menighedsrådets ret til at lede og fordele arbejdet, f.eks. arbejdets organisering og udførelse eller placering af ferie og fridage. Inhabilitet Forvaltningsloven indeholder regler om inhabilitet, som skal sikre, at afgørelser m.v. ikke påvirkes af uvedkommende hensyn. En medarbejder eller et menighedsrådsmedlem er f.eks. inhabil, hvis vedkommende eller vedkommendes nært beslægtede har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelse 16

17 eller i øvrigt medvirke ved sagens behandling. En medarbejder, der har en sådan tilknytning til en sag, at der kan vækkes tvivl om medarbejderens upartiskhed, skal underrette menighedsrådet. Aktindsigt Adgangen til at få oplysninger fra forvaltningen er reguleret i både offentlighedsloven og i forvaltningsloven. Offentlighedsloven regulerer den generelle adgang til aktindsigt for personer, der ikke er part i en sag. Der kan f.eks. være tale om en journalist, der ønsker oplysninger om en sag til avisen. Sager om enkeltpersoners ansættelse i det offentliges tjeneste er som udgangspunkt ikke undergivet generel aktindsigt. Forvaltningsloven regulerer den udvidede adgang for parter i konkrete sager, f.eks. berørte medarbejdere i personalesager, til - med få undtagelser - at få alle sagsoplysninger. Tavshedspligt Den, der virker i den offentlige forvaltning, har i henhold til både forvaltningsloven og straffeloven tavshedspligt, når en oplysning ved lov m.v. er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. I personalesager er der f.eks. hensyn at tage til enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske og helbredsmæssige forhold. Partshøring Ifølge forvaltningsloven skal menighedsrådet som hovedregel foretage høring af en part med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, inden der træffes afgørelse i sagen, hvis parten ikke kan antages at være bekendt med, at menighedsrådet er i besiddelse af de pågældende oplysninger oplysningerne er til ugunst for parten og oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Offentlighedsloven Forvaltningsloven Omsorgsdage Omsorgsdagsordningen blev omlagt pr. 1. oktober Fra 1. oktober 2005 har medarbejdere omfattet af statens barselsaftale ret til 2 omsorgsdage pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Det gælder for medarbejdere, der: føder/modtager børn fra 1. oktober 2005 ansættes 1. oktober 2005 eller senere, kommer fra en stilling udenfor aftalens område og har børn under 7 år ansættes 1. oktober 2005 eller senere, kommer fra en stilling indenfor aftalens område, hvor der var ret til omsorgsdage for barnet efter de nye regler 17

18 Omsorgsdagene kan ikke holdes før fødslen og bortfalder umiddelbart ved kalenderårets udløb. Omsorgsdagene kan dog overføres til det efterfølgende kalenderår fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget. Overførsel kan også ske, hvis medarbejderen er forhindret i at bruge dagene på grund af afholdelse af barsels-/adoptions- eller børnepasningsorlov. Indtil og med 30. september 2005 havde forældre til børn født/modtaget fra og med 1. april 1995, som ikke er omfattet af den nye ordning, hver ret til 10 omsorgsdage pr. barn, hvis forældrene på tidspunktet for fødslen/modtagelsen var ansat inden for aftalens område. Statens barselsaftale Barselsvejledningen Opsigelse Inden menighedsrådet træffer afgørelse om opsigelse, skal medarbejderen høres. Ved opsigelse følges gældende regler. Opsigelsesvarslet fra medarbejderens side er forskelligt afhængig af ansættelsesforholdet. Opsigelsesvarslet fra menighedsrådets side er oftest afhængig af ansættelsens længde. Regler om opsigelsesvarsel skal stå i ansættelsesbrevet. Forvaltningsloven Ansættelsesloven Seniorer Mellem Finansministeriet og de faglige centralorganisationer er der indgået forskellige aftaler, der angår seniormedarbejderes forhold. Som eksempler kan nævnes aftaler om frivillige fratrædelsesordninger, om overgang til andet job/retræte, og om fleksible arbejdstider. Flere af disse aftaler er udformet som rammeaftaler inden for hvilke, der kan indgås lokalaftaler, som regulerer den enkelte seniormedarbejders forhold. En seniorordning kan omfatte deltid eller retræte eller en kombination heraf. For medarbejdere, der er fyldt 60 år, kan menighedsrådet under hensyntagen til arbejdet indgå aftale med den ansatte om en seniorordning med deltid og mulighed for hel eller delvis pensionsmæssig kompensation. For medarbejdere, der er fyldt 62 år, kan menighedsrådet under hensyntagen til arbejdet indgå aftale med den ansatte om en fastholdelsesordning med mulighed for op til 1 dags betalt frihed pr. måned. Desuden kan der aftales en særlig fastholdelsesbonus, hvis den ansatte udskyder sin fratræden til et nærmere aftalt tidspunkt. For medarbejdere, der er fyldt 55 år, kan menighedsrådet under hensyntagen til arbejdet indgå aftale med den ansatte om en retræteordning med mulighed for hel eller delvis pensions- og lønmæssig kompensation. Fra og med OK08 er der mellem Finansministeriet og Centralorganisationerne indgået aftale om seniorbonus. Seniorbonus er en kontant udbetaling til seniorer, som kan veksles til ekstra frihed. Senioraftale 18

19 Sikkerhedsorganisation Når der er 10 faste medarbejdere på en arbejdsplads, kan der vælges en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentanten indgår i sikkerhedsgruppen med kontaktpersonen. Hvis der er en kirkegårdsleder er denne også med i sikkerhedsgruppen. Sikkerhedsgruppen skal blandt andet arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø i dagligdagen. Hvis der er mere end 25 medarbejdere etableres et sikkerhedsudvalg. Sikkerhedsudvalget består af de valgte sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere. Sikkerhedsudvalget skal arbejde for at løse arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsproblemer. Menighedsrådet sørger for, at de valgte sikkerhedsrepræsentanter tilmeldes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest fire uger efter valget, og uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter. I kirker og på kontorer med meget få medarbejdere sker arbejdet for sikkerhed og sundhed ved personlig kontakt mellem medarbejderne og kontaktpersonen. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse består blandt andet af en introduktion til arbejdsmiljøarbejdet, gennemgang af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantens opgaver og metodelære, der skal gøre sikkerhedsrepræsentanten i stand til at fremme arbejdet med arbejdsmiljøet på sin egen arbejdsplads. Arbejdstilsynets hjemmeside Særlige feriedage Nogle medarbejdere har ret til særlige feriedage. Optjening sker i optjeningsåret. Der optjenes 5 hhv. 6 dage afhængig af, om medarbejderen har 5 eller 6 dages uge. Særlige feriedage holdes i ferieåret. Det er kun medarbejdere, der har optjent retten til særlige feriedage, som har ret til at holde særlige feriedage. Dagene afvikles efter aftale. Menighedsrådet kan efter 1. januar varsle ikke afholdte særlige feriedage til afholdelse efter samme regler som varsling af restferie. Ved fratræden udbetales ikke afholdte særlige feriedage, medmindre der indgås aftale med en ny arbejdsgiver om overførsel af dagene. Se også afsnittet om Ferie. Ferieaftalen Tillidsrepræsentanter Der er oprettet særskilte tillidsmandsordninger for følgende medarbejdergrupper: Gravere og visse kirkegårdsledere kordegne organister i lønrammestillinger sognemedhjælpere. 19

20 Disse faggruppers tillidsrepræsentanter bistår de faglige organisationer i det faglige arbejde. For gartnere og gartneriarbejdere gælder statens regler om tillidsrepræsentanter. Se også afsnittet om Forhandling. Tilskadekomst i tjenesten Menighedsrådets medarbejdere er i medfør af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade dækket med hensyn til erstatning for ulykker, der sker under udførelse af det daglige arbejde, herunder ulykker under tjenesterejser. Skadelidte skal snarest give besked om ulykken til en repræsentant for sikkerhedsudvalget med henblik på anmeldelse af ulykken til arbejdstilsynet, arbejdsskadestyrelsen m.v. Se også afsnittet om Forsikring. Ugentlig fridag Medarbejderne har ret til en fast ugentlig fridag. En fast fridag kan undtagelsesvis inddrages, hvis arbejdet nødvendiggør det. Den mistede fridag erstattes for hovedparten af medarbejderne af en anden dag i samme eller næstfølgende måned. Fridagen skal som udgangspunkt holdes. Hvis den ikke kan afvikles inden for fristen, kan den erstattes af en økonomisk godtgørelse. Se også afsnittet om Friweekends. Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 1983 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. 20

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK

FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK FOLKEKIRKENS PERSONALEPOLITIK Personalepolitik Del 1 2 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Rindum menighedsråd. valgte. kontaktperson. Side 1 af 6 STANDARDVEDTÆGT for den af Rindum menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

Personalepolitik Del 2

Personalepolitik Del 2 Personalepolitik Del 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 2 Lokal politik og praktiske oplysninger... 5 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse...

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke

Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Personalepolitik for Vor Frelsers Kirke Indledning Vor Frelsers Kirkes menighedsråd har vedtaget denne personalepolitik efter drøftelse i personalegruppen, arbejdsmiljøudvalget og i menighedsrådet. Kirkens

Læs mere

Medarbejderhåndbog Maj 2015

Medarbejderhåndbog Maj 2015 Medarbejderhåndbog Maj 2015 Side 1 af 5 Introduktion Medarbejderhåndbogen er udarbejdet af menighedsrådet ved Øster Snede Kirke og har til formål at give klarhed over de ansættelsesmæssige forhold med

Læs mere

Personalepolitik Del 1

Personalepolitik Del 1 Personalepolitik Del 1 Indledning Denne personalepolitik indeholder 3 dele: 1. En overordnet personalepolitik 2. en lokal personalepolitik om politik, regler og administrative forhold hos det enkelte menighedsråd

Læs mere

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER

Kursus for nye menighedsråd. 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Kursus for nye menighedsråd 19. januar 2017 KONTAKTPERSONER Dagsorden for holdundervisning - kontaktpersoner Menighedsrådet og kirkens ansatte Kontaktpersonens overordnede ansvar Psykisk godt arbejdsmiljø

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik

Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik Ishøj kirker og kirkegård Personalepolitik. Som foreløbig vedtaget på menighedsrådsmøde 29 MAJ 2012 Personalepolitikken består af 2 dele, en generel og en specifik. Print 18 MAJ 2012, version 1.5 Generelt

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse

Side 1 af 9. Personalepolitik for Grundtvigs Kirke. Indholdsfortegnelse Side 1 af 9 Personalepolitik for Grundtvigs Kirke Indholdsfortegnelse 0 Præmisser 1 1 Menighedsrådets kompetence 3 1.1 Menighedsrådets kontaktperson 3 2 Kommunikation og god omgangstone 4 3 Information

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Forslag til vedtægt udarbejdet af Landsforeningen af Menighedsraad Formular 9-5114 08.05 Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand)

Bilag 5 VEDTÆGT. for. den af Grøndalslund menighedsråd. valgte. kontaktperson. (formand) 1 Bilag 5 VEDTÆGT for den af Grøndalslund menighedsråd valgte kontaktperson Vedtægten forelagt og vedtaget på menighedsrådets møde den: 15. december 2004 (formand) 2 I henhold til 10, stk. 5 i Lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning

Borgerstyret Personlig Assistance. Gratis rådgivning Borgerstyret Personlig Assistance Gratis rådgivning BPA-arbejdsgiver c/o Kooperationen Reventlowsgade 14, 2. 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 kontakt@bpa-arbejdsgiver.dk www.bpa-arbejdsgiver.dk 2 Hos

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere