Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK"

Transkript

1 Snejbjerg sogns PERSONALEPOLITIK 1

2 Indledning... 3 Adresselister... 5 Adresseændring... 5 Afsked/Uansøgt afsked... 5 Alarm... 5 Alkohol... 5 Ansættelse... 5 Arbejde og Familieliv... 5 Arbejdsmiljø... 5 Arbejdspladsvurdering (APV)... 5 Attestation... 5 Beklædning... 5 Brand (-sikring, -materiel, -alarm)... 5 Edb-udstyr, privat anvendelse... 5 Ferie/Ferieplanlægning... 5 Førstehjælp... 5 Information (intern)... 5 Introduktion af nyansatte... 5 Kommunikation og god omgangstone... 5 Kurser... 5 Lægeerklæring... 5 Lønpolitik... 5 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 5 Modtagelse af gaver... 6 Mærkedage... 6 Mødestruktur... 6 Nøgler... 6 Personaleudvikling... 6 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Raskmelding... 6 Rejseafregning... 6 Rejseforskud ved tjenesterejser (kurser/efteruddannelse)... 6 Rygning... 6 Seniorer... 6 Sikkerhedsorganisation... 6 Sygdom... 6 Sygemelding... 6 Tilskadekomst i tjenesten... 6 Tjenestefrihed/Bevilget frihed... 6 Tjenestetelefon... 6 Tyveri... 6 Uddannelsespolitik... 6 Åbningstid... 6 Supplerende lokale forhold

3 For Snejbjerg sogns menighedsråd (MR) har medarbejdernes trivsel stor betydning, og det er derfor MRs intention, at Snejbjerg sogn skal være en god arbejdsplads. Det har afgørende betydning for medarbejdernes indsats, engagement, samarbejdsvilje og ansvarsfølelse, at de bliver vist tillid og har gode vilkår på arbejdspladsen. Adresseliste Adresseændring fremgår af kirkebladet meddeles til kontaktperson Afsked Alarm Alkohol Ved fratrædelse tager menigheden afsked med medarbejderen. Nøgler og dørkode udleveres af kirkeværgen med introduktion om alarm. Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden, i indlagte pauser eller efter arbejdstids ophør på arbejdspladsen. Ved receptioner og andre arrangementer kan menighedsrådet godkende, at der serveres f.eks. øl eller vin. Ansættelse Menighedsrådet kvitterer ansøgerne for modtagelse af ansøgning. Efter ansøgningsfristens udløb læser MR/ansættelsesudvalg samtlige ansøgninger, og den enkelte udtager de ansøgere, som foreslås indkaldt til samtale. Ud fra dette bestemmes, hvilke ansøgere, MR ønsker at indkalde til samtale,og hvor lang tid, der skal afsættes til de enkelte ansøgere. Ved ansættelsessamtalerne deltager MR/ansættelsesudvalg. Menighedsrådet kan i hele ansættelsesproceduren indhente ekstern bistand. Alternativt kan MR fra sag til sag udpege et mindre udvalg, som tager sig af jobsamtalerne. Udvalgets indstilling forelægges MR til godkendelse. Menighedsrådet giver ansøgerne besked, når stillingen er besat. Nyansattes modtagelse. Kontaktpersonen bør være til stede ved modtagelsen af en ny medarbejder. Hvis det er en nyoprettet stilling, som et udvalg har været involveret i, er det naturligt, at udvalget er repræsenteret ved modtagelsen. I tilfælde, hvor en medarbejder går af, er det om muligt den afgående, der modtager og sætter den nye medarbejder ind i arbejdet. En afløser modtages af den, som vedkommende er afløser for. Til hjælp for en ny medarbejder udarbejder den ansatte medarbejder en arbejdsbeskrivelse. Arbejde og Familieliv Medarbejderne er hele mennesker, og menighedsrådet finder det vigtigt, at arbejdsliv og familieliv kan hænge sammen. Dette gælder uanset om familielivet er et liv med småbørn, med sygdom i den nærmeste familie, borgerlige ombud eller andet. Ændringer af arbejdet kunne være ønsker om ændret arbejdstid, nedsat arbejdstid (også midlertidigt) og fleksibel arbejdstid. Menighedsrådet er indstillet på at imødekomme sådanne ønsker under hensyntagen til arbejdspladsen. 3

4 Arbejdsmiljø Menighedsrådet ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Menighedsrådet forlanger, at alle overholder sikkerhedsbestemmelserne på arbejdspladsen, bærer påkrævede, udleverede værnemidler og anvender redskaber og værktøj på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastning. Den, der evt. bliver opmærksom på problemer i arbejdsmiljøet, tager ansvaret for, at der bliver taget hånd om problemet. Arbejdspladsvurdering (APV) Menighedsrådet har ansvaret for, at der foreligger en APV(arbejdspladsvurdering) en kortlægning af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsforhold. APV bruges til at styrke sikkerhedsarbejdet og øge medarbejdernes engagement og medansvar for den dgl. sikkerhed og sundhed. Psykisk arbejdsmiljø Den daglige omgang på arbejdspladsen skal være præget af hensyn, respekt og tolerance. Medarbejderne skal i det daglige være opmærksomme på hinanden. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. For at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, holder kontaktpersonen løbende kontakt med medarbejderne og afholder mindst et årligt medarbejdermøde. Attestation jfr. MR forretningsorden Beklædning for organist, kirkesanger og kirketjener forventes en til funktionen passende påklædning under kirketjenesten. Evt. tilskud til beklædning forhandles med MR via kontaktperson jfr. ansættelsesaftale/overenskomst. Brandslukningsmateriale ved Snejbjerg kirke Kirkely: 2 stk. brandslanger i aflåste skabe indbygget i muren. Ved brand brydes lågerne. Brandslangerne er placeret ved kældernedgangen og ved indgangen til køkkenet. I tilfælde af brand følg vejledningen ved materialet. Brandtæppe ved opvaskemaskinen i køkkenet. Kirken: Vandhåndpumpeslukker i dåbsværelset. I tilfælde af brand følg instruktionen på sprøjten. Brandtæppe findes ved prædikestolen. Graverbygningen. Brandslanger i aflåst skab ved på gangarealet i graverbygningen. Pulverslukker i værkstedsafdelingen. Instruktion på slukkeren.. 4

5 Edb-udstyr, privat anvendelse For ansatte som har delvis hjemme-arbejdsplads og her rådighed over computer/mobiltlf. gælder, at den ansatte også her er ansvarlig for arbejdspladsen arbejdsredskaber og anvendelse, og at arbejdsredskaberne kun benyttes af den ansatte. Med skattereformen er der indført en såkaldt multimedieskat. Personer med adgang til arbejdsgiverbetalte telefoner, computere, internetadgang eller lignende skal fremover beskattes af kr ekstra. Der er dog visse undtagelser, som primært er kommet med i loven, fordi multimedieskatten blev mødt med en række protester, især fra faglige organisationer. De pegede blandt andet på det uhensigtsmæssige i at beskatte helt nødvendige arbejdsredskaber. Multimedieskatten er nu udformet således, at der tillægges kr (2010-niveau) til den enkeltes indkomst for adgang til privat brug af arbejdsgiverbetalte multimedier. Ferie/Ferieplanlægning Kontaktpersonen sørger for, at der i samarbejde med medarbejderne udarbejdes en samlet ferieplan. Præstesekretæren styrer i samarbejde med kontaktpersonen ferier, feriefridage, fridage og omsorgsdage for de af menighedsrådet ansatte. Fotokopiering Kopimaskinen må benyttes til alt kirkeligt arbejde i Snejbjerg sogn. Førstehjælp MR er ansvarlig for at tilbyde førstehjælpskursus til ansatte, hvor det er relevant for arbejdsfunktionen. Information (intern) Den ansvarlige for både faste og enkeltstående arrangementer i Kirkely skriver ind på kalenderen på opslagstavlen i Kirkely, giver besked til pedel og evt. køkken. Ved særlige arrangementer i kirken gives besked til graverkontoret om kirketjeneste. Introduktion af nyansatte: MR er ansvarlig for introduktion af nyansatte. Kommunikation og god omgangstone Der forventes, at der medarbejderne imellem er åbenhed, tillid, gensidig forståelse og respekt for forskellige fagligheder i funktionerne. Der forventes ligeledes en god og venlig omgangstone på arbejdspladsen, da det er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. 5

6 Kurser Ansøgning om kurser/uddannelse via kontaktperson for behandling i MR Ledelse: Alt vedrørende præster: Provsten. Alt vedrørende de af MR ansatte: kontaktpersonen. Formel ledelse: Præsterne er frie i deres embedsførelse, men forpligtet på et samvirke ifm. gudstjenesteplanlægning mv.. Daglig leder er formelt provsten. Opgavebestemt ledelse: Ansvar betyder her: ansvarlig for planlægning, gennemførelse og evaluering. Gudstjenester Koncerter i kirken Arrangementer i Kirkely Ugentlige koordineringsmøde Månedlige personalemøder Årlige personalemøde Den tjenstgørende præst Organisten præster, sognemedhjælper, organist, udvalgsformand, MR Medarbejderne medarbejderrepræsentant. Kontaktperson Kirketjenere/gravermedhjælpere er ansat under Herning Kirkegaard, men er forpligtet på at samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere. Andet: En præst er udnævnt som gejstligt tilsyn med sognemedhjælperen. Indebærer også tæt samarbejde og coaching. Lægeerklæring Erstattes fra af mulighedserklæring, som har til formål at vurdere mulighederne for at fastholde medarbejderen i arbejde; fokus er altså på de muligheder, som medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen. MR kan forlange mulighedserklæring udarbejdet og betaler udgiften. Lønpolitik Alle kan til enhver tid tage initiativ til forhandling af egen løn via faglig organisation. Ligeledes kan kontaktpersonen, udvalg eller menighedsrådet indstille til lønforhandling. Iflg. organisationsaftaler sker lønforhandling i perioden 15/9 15/11. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Der henvises til del 1. Kontaktpersonen fører MUS samtaler med hver enkelt medarbejder en gang årligt. Modtagelse af gaver Ansatte, medarbejdere og medlemmer af MR kan indenfor den beløbsmæssige skattefrie grænse modtage en gave i forbindelse med mærkedage, jubilæum, sygdom og dødsfald. Modtagelse af gaver er reguleret af almindelige forvaltningsretlige principper og af straffeloven. 6

7 Mærkedage Jfr. ansættelsesvilkår - undersøg evt. ved kontaktpersonen om en mærkedag giver anledning til en fridag. Mødestruktur tilpasses efter medarbejdernes behov. Det tilstræbes for organist, præstesekretær, sognemedhjælper sammen med præsterne at holde ugl. koordineringsmøder med kalender. Nøgler: Nøgler og dørkode udleves af kirkeværgen mod kvittering. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson Rygning Snejbjerg kirkes lokaler er røgfrit område - rygning er tilladt udendørs. Seniorer I forbindelse med MUS tilbydes ældre medarbejdere en seniorsamtale, som har fokus på fastholdelse på arbejdspladsen og medarbejderens ønsker og forventninger til sit arbejdsliv på kortere eller længere sigt, om seniorbonus/seniordage. Samarbejde I tilfælde af samarbejdsproblemer mellem ansatte er det vigtigt at gribe ind så tidligt som muligt både fra personalegruppen og fra MR. Er der et problem med en kollega, tager man en samtale med vedkommende. Opdager man et samarbejdsproblem mellem kollegaer, tager man en samtale med de berørte. Om nødvendigt indkalder kontaktpersonen til udredningssamtale/mægling. Menighedsrådet vil være indstillet på at indkalde professionelle coaches, konfliktløsere. Er konflikten mellem præst og MR/-ansat, indkalder kontaktpersonen først til en udredningssamtale, derpå kontaktes provsten for at koordinere og samle bestræbelserne på at udrede trådene. Har problemet sammenhæng med arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), tages problemet op i forhold til sikkerhedsudvalget. Måske skal der laves en ny APV. Har problemet sammenhæng med præstens arbejdsmiljø (psykisk eller fysisk), kontaktes Sikkerhedsgruppen for Herning nordre Provstis præster (Provst og sikkerhedsrepræsentant). Sygdom/ Sygemelding Sygdom meldes til kasserer/kontaktperson. Raskmelding skal ske til kasserer/kontaktperson. Hvis den sygemeldte har en afløser, træffer man om muligt selv aftale med denne om afløsningsopgaven. Fra har MR pligt til at indkalde en sygemeldt medarbejder til en sygefraværssamtale om, hvordan og hvornår den ansatte kan vende helt eller gradvis tilbage til arbejdet og evt. skånehensyn. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag. 7

8 Den sygemeldte medarbejder kan bede om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis medarbejderen ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger fra første sygedag. MR og medarbejderen udarbejder fastholdelsesplanen sammen. Kontaktpersonen sørger for en buket og evt. besøg til den langtidssygemeldte. Tjenestefrihed/Bevilget frihed Ved ønske om frihed med eller uden løn kan medarbejderen søge menighedsrådet om tjenestefrihed. En sådan ansøgning vil blive konkret vurderet efter saglige kriterier. Tjenestetelefon i henhold til gældende skatteregler. Uddannelsespolitik MR er indstillet på at støtte medarbejderne i relevant uddannelse til faglig udvikling. Forelagt til godkendelse på MR-møde /Irene Bak Supplerende lokale forhold 8

9 Indholdsfortegnelse: Regler... 3 Ansættelsesbreve... 3 Arbejdspladsvurdering (APV)... 3 Barns første og anden sygedag... 4 Barsels- og adoptionsorlov... 5 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag... 5 Ferie... 6 Forhandling... 6 Forsikring... 7 Forældreorlov... 7 Friweekends... 8 Frokostpause... 8 Jubilæum... 8 Kompetenceudvikling OK Kørselsgodtgørelse... 8 Medarbejderrepræsentant... 9 Offentlighedsloven og Forvaltningsloven... 9 Omsorgsdage Opsigelse Seniorer Sikkerhedsorganisation Særlige feriedage Tillidsrepræsentanter Tilskadekomst i tjenesten Ugentlig fridag

10 Oversigt af en række af de regler, der gælder for folkekirkens personale. OAOs fællesoverenskomst Fællesoverenskomst for gravermedhjælpere Organisationsaftale for gartnere m.fl. Regler Ansættelsesbreve I henhold til ansættelsesbevisloven har arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet ved et ansættelsesbevis. Dette er der også indgået aftale om mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer. Ansættelsesbeviset indeholder som minimum følgende oplysninger: Arbejdsgivers og arbejdstagers identitet arbejdsstedets beliggenhed, eller i mangel af et fast arbejdssted eller det sted, hvor arbejdet hovedsagligt udføres, oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om arbejdsgivers adresse titel, rang, stilling eller jobkategori ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt varighed ved tidsbegrænsning rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie varighed af arbejdsgivers og arbejdstagers opsigelsesvarsel eller reglerne herom begyndelsesløn, pensionsbidrag og udbetalingsterminer den normale daglige eller ugentlige arbejdstid angivelse af, hvilke aftaler, overenskomster eller regler der regulerer arbejdsforholdet andre væsentlige forhold. Ansættelsesbevislov Ansættelsesbevisaftale Arbejdspladsvurdering (APV) En APV er en løbende proces, hvor arbejdspladsens arbejdsmiljøproblemer identificeres og kortlægges, hvorefter løsninger på eventuelle problemer planlægges og gennemføres. APV skal kortlægge alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. Problemerne skal beskrives og vurderes. Hvis problemerne ikke er særligt komplicerede løses de umiddelbart, hvorimod der skal udarbejdes en prioriterings- og handlingsplan for problemer, som ikke kan løses 10

11 umiddelbart. Der skal ligeledes fastsættes retningslinier for, hvordan handlingsplanen skal følges op, så det sikres, at problemerne bliver løst. I vurderingen af de væsentlige arbejdsmiljøproblemer skal indgå en vurdering af arbejdsmiljøets indvirkning på sygefraværet. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig APV, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i menighedsrådets arbejdsmiljøarbejde. Det er ligeledes arbejdsgiveren, der skal sørge for, at medarbejderne inddrages og deltager i hele APVprocessen. Dette gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af APV. APV skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene på den enkelte arbejdsplads, dvs. der hvor arbejdet udføres, såsom kirke, kontor, kapel, kirkegård, konfirmandlokale og sognegård. Der skal udarbejdes en APV mindst hvert tredje år. Hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v., og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdets udførelse, skal APV en revideres. APV en tilhører menighedsrådet. Der er metodefrihed, hvilket vil sige, at det er menighedsrådet, der selv kan vælge hvilken metode, man vil udarbejde APV efter, forudsat at metoden er egnet til at identificere de væsentligste arbejdsmiljøproblemer. APV en skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Menighedsrådet sørger for, at de valgte sikkerhedsrepræsentanter tilmeldes den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Tilmelding skal ske senest fire uger efter valget, og uddannelsen skal være gennemført senest otte måneder efter. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse består blandt andet af en introduktion til arbejdsmiljøarbejdet, gennemgang af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet, beskrivelse af sikkerhedsrepræsentantens opgaver og metodelære, der skal gøre sikkerhedsrepræsentanten i stand til at fremme arbejdet med arbejdsmiljøet på sin egen arbejdsplads. I forhold til arbejdet med APV er det vigtigt at fastslå, at gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Arbejdstilsynets hjemmeside Barns første og anden sygedag Medarbejdere med hjemmeværende børn under 18 år har mulighed for at blive hjemme og passe et sygt barn på dets første og anden sygedag. Friheden forudsætter, at der er et pasningsbehov, og at fraværet er foreneligt med arbejdet. Medarbejderen skal derfor anmode om barns første og anden sygedag, hvorefter kontaktpersonen (eller en anden, der er sat i dennes sted) kan bevillige det. Barnets første sygedag er den kalenderdag, hvor barnet bliver sygt. Menighedsrådet kan inddrage retten til barns første og anden sygedag, hvis det har mistanke om, at en medarbejder misbruger ordningen, eller hvis en medarbejder meget ofte er fraværende pga. et barns 1. og/eller 2. sygedag. 11

12 Barsels- og adoptionsorlov Moderen Moderen skal give besked om sin graviditet senest 3 måneder før forventet fødsel og samtidig oplyse om, hvornår barselsorloven forventes begyndt. Hun har pligt til mindst 2 ugers barselsorlov efter fødslen. Hvis hun er omfattet af statens barselsaftale, har hun ret til: Lønnet fravær (graviditetsorlov) fra arbejdet 6 uger før forventet fødsel 14 ugers barselsorlov med løn efter fødslen 6 ugers løn under forældreorlov efter udløbet af de 14 uger 6 ugers yderligere løn under forældreorlov, hvis de ikke i stedet gives til faderen Faderen Faderen skal give besked med 4 ugers varsel om tidspunktet for, hvornår han regner med at begynde fraværet og om længden af fraværet. Hvis han er omfattet af statens barselsaftale har han ret til: Lønnet fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen løn i 6 uger under forældreorlov efter moderens afholdelse af de første 14 uger løn i yderligere 6 uger under forældreorlov, hvis de ikke i stedet gives til moderen. Se også afsnittet om Forældreorlov. Statens barselsaftale Barselsloven Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Ved afskedigelse, herunder ophør af tidsbegrænset ansættelse, som fører til ledighed, skal menighedsrådet betale dagpengegodtgørelse for første, anden og tredje ledighedsdag til medarbejdere, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse. Menighedsrådets forpligtelse indtræder kun, når medarbejderen inden for de sidste fire uger har været beskæftiget hos menighedsrådet svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i to uger. Menighedsrådet skal ikke betale dagpengegodtgørelse (G-dage), hvis medarbejderen påbegynder beskæftigelse den efterfølgende dag arbejdsophøret sker på medarbejderens initiativ, f.eks. fordi medarbejderen siger op eller ønsker at gå på pension eller efterløn (der skal dog betales, hvis medarbejderen afskediges og først derefter vælger at gå på pension eller efterløn) medarbejderen modtager sygedagpenge 12

13 medarbejderen afholder ferie i tilslutning til arbejdsophøret afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den afskedigede medarbejderen inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssig løn- og ansættelsesvilkår hos menighedsrådet den afskedigede har været i beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medarbejderen er tjenestemand og overgår til rådighedsløn arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden/ er nødvendiggjort af strejke eller lockout på anden virksomhed eller arbejdsophøret skyldes force majeure. Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ferie Medarbejderne følger enten ferieloven, ferieaftalen eller en kombination. For alle regelsæt gælder, at en medarbejder har krav på 5 ugers ferie i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april. Ferie optjenes i optjeningsåret, som er kalenderåret før ferieåret starter. Hvis man har været ansat i hele optjeningsåret har man ret til løn eller feriepenge, når man holder ferie. For månedslønnede gælder normalt, at der holdes ferie med løn. Der udbetales særlig feriegodtgørelse 1. maj. For timelønnede gælder normalt, at der indbetales feriepenge til feriekonto, og ferie holdes derfor uden løn. Medarbejderen har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i ferieperioden, som er fra 1. maj til 30. september. Udgangspunkter er, at restferien også holdes i hele uger, men der kan laves aftale om at holde ferien i dage. Feriens placering aftales normalt mellem medarbejder og kontaktpersonen eller den, der i kontaktpersonens sted aftaler ferien. Hvis menighedsrådet vil varsle feriens afholdelse skal det ske med 3 måneders varsel for hovedferien og 1 måneds varsel for restferien. Se også afsnittet om Særlige feriedage. Ferieloven Ferieaftale 13

14 Forhandling Forhandlingsretten Forhandlingsretten er en ret til at blive hørt. De forhandlingsberettigede organisationer har ret til over for menighedsrådet at forlange en forhandling om alle spørgsmål vedrørende en stilling og en medarbejders forhold. Forhandlingsretten indebærer, at menighedsrådet har pligt til på forlangende at udveksle synspunkter/standpunkter med organisationen vedrørende konkrete spørgsmål i et ansættelsesforhold eller om fortolkningen af de regler, som regulerer det. Der består ingen pligt til at opnå enighed, men organisationens argumenter indgår i menighedsrådets beslutningsgrundlag. Samtidig gælder, at menighedsrådet ikke kan afgøre sager, der vedrører en medarbejders forhold, forinden medarbejderen har haft lejlighed til at udtale sig i sagen. Denne ret omfatter også efter ønske medarbejderens faglige organisation. Forhandlingsberettigede organisationer Organisationer for tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår: Centralorganisation: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Danmarks Kirketjenerforening Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte (FAKK) Centralorganisation: Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) Danmarks Kordegneforening Foreningen af Præliminære Organister (FPO) Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Centralorganisation: Akademikernes Centralorganisation (AC) Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) Organisationer for overenskomstansatte: Centralorganisation: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) HK Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationer for andre ansatte: Centralorganisation: Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark Dansk Kirkemusiker Forening 14

15 Forsikring Menighedsrådets medarbejdere er i medfør af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade dækket med hensyn til erstatning for ulykker, der sker under udførelse af det daglige arbejde, herunder ulykker under tjenesterejser. Forældreorlov Efter de 14 ugers barselsorlov efter fødslen har hver af forældrene ret til 32 ugers forældreorlov. Begge forældre har ret til at udstrække de 32 ugers orlov (til enten 40 eller 46 uger). Forældrene har en samlet ret til dagpenge i 32 uger, hvoraf der er ret til løn i en del af perioden, hvis man er omfattet af statens barselsaftale (Se afsnittet om Barsels- og adoptionsorlov). En medarbejder, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov i hele eller en del af perioden på 32 uger (evt. udstrakt til 40 eller 46 uger), skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for orlovens begyndelse og om længden heraf. Barselsloven Friweekends De fleste medarbejdere har ret til mellem 3 og 6 årlige friweekends afhængig af deres ansættelsesbrøk. Friweekends optjenes og afvikles i kalenderåret. De kan ikke overføres til nyt kalenderår, og manglende afholdte friweekends kan ikke godtgøres. Det er menighedsrådet, der fastlægger medarbejderens friweekends under hensyntagen til dennes ønsker. Se også afsnittet om Ugentlig fridag. Kirkeministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 1983 om fridagsregler for tjenestemænd ved folkekirkens kirker og kirkegårde m.fl. Frokostpause Medarbejderne har normalt ikke betalt frokostpause. Frokostpausen holdes så den passer med arbejdet. Gravermedhjælpere, gartnerimedarbejdere og gartnere har betalt frokostpause, hvis den er på under ½ time, og hvis de vælger at stå til rådighed for arbejdspladsen i pausen. Jubilæum Der ydes jubilæumsgratiale efter ansættelse i staten og folkekirken i hhv. 25 år, 40 år og 50 år. Jubilæumsancienniteten er som hovedregel den samlede længde af ansættelser i staten eller folkekirken uanset ansættelsesbrøk. Gratialet udgør pr. 1. april kr. ved 25 års jubilæum, kr. ved 40 års jubilæum og kr. ved 50 års jubilæum. Gratialet reguleres hvert andet år. Der trækkes arbejdsmarkedsbidrag af beløbene. Medarbejderen har ret til en fridag i anledning af jubilæumsdagen. 15

16 Kompetenceudvikling OK08 Finansministeriet og de faglige centralorganisationer har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 (OK08) fornyet aftalen om kompetenceudvikling i enighed om, at en målrettet kompetenceudvikling fortsat er vigtig. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen og understøttes af andre aftaler om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling, om Kompetencefonden, om Fonden til udvikling af statens arbejdspladser m.v. Menighedsrådet og medarbejdere kan aftale at ansøge Kirkeministeriet om midler fra Kompetencefonden til medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling. Aftale om kompetenceudvikling Kørselsgodtgørelse Der findes en høj og en lav sats for tjenstlig kørselsgodtgørelse. Udgangspunktet er anvendelse af den lave sats. På tjenesterejser skal fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler, men hvis en stilling er forbundet med regelmæssig kørsel af større omfang kan menighedsrådet give en skriftlig bemyndigelse til at benytte privat transportmiddel til tjenstlig kørsel. Bemyndigelsen skal indeholde en beskrivelse af hvilke tjenesterejser, der er omfattet af bemyndigelsen. Med en skriftlig kørselsbemyndigelse kan en medarbejder få høj takst for kørsel til de omfattede rejser, dog maksimalt for km. årligt. Kørsel herudover er til lav takst. Tjenesterejseaftalen Medarbejderrepræsentant Medarbejderrepræsentanten vælges for et år ad gangen på medarbejdermødet. Medarbejderrepræsentanten har ret til at deltage i menighedsrådsmøderne. Regler om medarbejderrepræsentant Offentlighedsloven og Forvaltningsloven De to love er grundlæggende for menighedsrådets virke som offentlig forvaltningsmyndighed. Forvaltningsloven gælder som hovedregel for behandlingen af sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Som eksempel på en afgørelse på personaleområdet kan nævnes afskedigelse. Uden for begrebet falder tjenestebefalinger og beslutninger, der er udslag af menighedsrådets ret til at lede og fordele arbejdet, f.eks. arbejdets organisering og udførelse eller placering af ferie og fridage. Inhabilitet Forvaltningsloven indeholder regler om inhabilitet, som skal sikre, at afgørelser m.v. ikke påvirkes af uvedkommende hensyn. En medarbejder eller et menighedsrådsmedlem er f.eks. inhabil, hvis vedkommende eller vedkommendes nært beslægtede har en særlig personlig eller økonomisk interesse i en sags udfald. Den, der er inhabil i en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelse 16

17 eller i øvrigt medvirke ved sagens behandling. En medarbejder, der har en sådan tilknytning til en sag, at der kan vækkes tvivl om medarbejderens upartiskhed, skal underrette menighedsrådet. Aktindsigt Adgangen til at få oplysninger fra forvaltningen er reguleret i både offentlighedsloven og i forvaltningsloven. Offentlighedsloven regulerer den generelle adgang til aktindsigt for personer, der ikke er part i en sag. Der kan f.eks. være tale om en journalist, der ønsker oplysninger om en sag til avisen. Sager om enkeltpersoners ansættelse i det offentliges tjeneste er som udgangspunkt ikke undergivet generel aktindsigt. Forvaltningsloven regulerer den udvidede adgang for parter i konkrete sager, f.eks. berørte medarbejdere i personalesager, til - med få undtagelser - at få alle sagsoplysninger. Tavshedspligt Den, der virker i den offentlige forvaltning, har i henhold til både forvaltningsloven og straffeloven tavshedspligt, når en oplysning ved lov m.v. er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. I personalesager er der f.eks. hensyn at tage til enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske og helbredsmæssige forhold. Partshøring Ifølge forvaltningsloven skal menighedsrådet som hovedregel foretage høring af en part med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, inden der træffes afgørelse i sagen, hvis parten ikke kan antages at være bekendt med, at menighedsrådet er i besiddelse af de pågældende oplysninger oplysningerne er til ugunst for parten og oplysningerne er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Offentlighedsloven Forvaltningsloven Omsorgsdage Omsorgsdagsordningen blev omlagt pr. 1. oktober Fra 1. oktober 2005 har medarbejdere omfattet af statens barselsaftale ret til 2 omsorgsdage pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (dvs. i barnets 8 første leveår). Det gælder for medarbejdere, der: føder/modtager børn fra 1. oktober 2005 ansættes 1. oktober 2005 eller senere, kommer fra en stilling udenfor aftalens område og har børn under 7 år ansættes 1. oktober 2005 eller senere, kommer fra en stilling indenfor aftalens område, hvor der var ret til omsorgsdage for barnet efter de nye regler 17

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti

Personalehåndbog. Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker. Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd. Syddjurs Provsti Personalehåndbog Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker Thorsager-Bregnet-Feldballe Menighedsråd Syddjurs Provsti Revideret udgave juni 2015 1 Indledning Menighedsrådet ved Thorsager-Bregnet-Feldballe Kirker

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Lægesekretærer i lægepraksis

Lægesekretærer i lægepraksis Overenskomst for Lægesekretærer i lægepraksis mellem HK/Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område...3 2 Ansættelsens grundlag...3

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere