plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

2 Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser kr. og kr. Administrative bøder ved manglende indberetninger Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Fordele og muligheder SKATs betingelser for bruttolønsordninger, gyldig aftale tilknyttet ansættelsesforholdet Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder A-indkomst og AM-bidrag B-indkomst Indberetning til SKAT Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Udvalgte emner i hovedtræk, indledt med en alfabetisk oversigt 3

3 Indledning Denne udgave er en opdatering og en væsentligt udvidelse af vores publikation om personalegoder om den skatteog momsmæssige behandling af forskellige goder. Især fire forhold er væsentligt ændret i forhold til tidligere og har derfor særlig betydning: A) Skattefritagelse for mindre personalegoder, nyt kr. s grundbeløb for skattefrihed B) Ophævelse af multimedieskat, nyt koncept for beskatning af telefon, pc-er mv. C) Beskatning af visse sundhedsordninger og -forsikringer D) Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktieordninger. A) Fra 2011 er der indført skattefrihed for mindre personalegoder, når summen deraf i løbet af indkomståret inkl. julegaver i naturalier ikke overstiger kr. Hvis grænsen overskrides, har medarbejderen pligt til at selvangive hele beløbet, og arbejdsgiveren har ikke oplysnings/indberetningspligt. Dog er julegaver op til 700 kr. altid skattefri. B) Fra 2012 er multimediebeskatningen ophævet. Der er i et vist omfang indført beskatning af fri telefon og af benyttelse af arbejdsgivers pc-udstyr, og som udgangspunkt af en værdi på kr. Beskatningen skal kun ske, når der foreligger en privat anvendelse, som ikke er bagatelagtig. Den hidtidige beskatning blot medie og/eller opkobling var stillet til rådighed er ophævet. C) Fra 2012 er der indført beskatning af medarbejdere af arbejdsgivers faktiske udgifter til sundhedsordninger. Ved kombinerede pensionsordninger og skadesforsikringsordninger sker beskatningen via forsikringsselskabet, sådan som det også ofte foregår med gruppelivspræmier. 4 5

4 Beskatning af personalegoder, omfattede personer og værdiansættelse D) Fra 2012 er skattebegunstigelsen for medarbejderaktier også ved båndlæggelsesordninger ophævet. Dette er sket i forlængelse af ophævelsen af særreglerne for medarbejderobligationsordninger, og fremadrettet er kun nøglepersonsordninger omfattet af særregler. Der er indført lønsumsafgiftspligt for en sådan aflønningsform. På midtersiderne har vi som vanligt medtaget et oversigtsskema, som kan udtages, så man har et godt overblik over skat og moms af de enkelte forhold. Publikationen medtager en omtale af de oftest anvendte muligheder og regelsæt, og som er de mest fordelagtige for medarbejdere og for arbejdsgiver. De udvalgte emner og beskrivelser er ikke udtømmende. Kontakt os for analyser, og for mere teknisk betonet rådgivning. Vi håber publikationen giver flere svar end spørgsmål. God fornøjelse RSM plus, Skatteafdelingen, april 2013 Disclaimer Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler. Beskatning af personalegoder opstår, når godet er modtaget som et led i en ansættelsesaftale eller en aftale om personligt arbejde, er modtaget af et medlem af bestyrelse, råd mv. inkl. medhjælpere, eller er ydet til en hovedaktionær. Visse goder er A-indkomst, fx firmabil, faste bil- eller telefontilskud, betaling af private regninger, telefon, sundhedsbehandlinger, gratialer mv. og andre goder vedrørende direktører, hovedaktionærer mfl. Anvendelse af lønomlægning/bruttolønsordning vil oftest bevirke, at skattefriheden bortfalder og at bundfradrag ikke kan opnås. Egenbetaling fra allerede beskattede indtægter fragår som oftest i et beskatningsgrundlag. Goder til tidligere ansatte, fx seniorer, er ikke omtalt. Goder til medarbejderens familie inkl. ægtefælle/samlever - fx ledsager på rejse, flere medier til husstanden - beskattes hos medarbejderen. Emnet kan opdeles i fem kategorier: 1. Beskatning af markedsværdien 2. Beskatning efter objektive kriterier 3. Bagatelgrænsen med bundfradrag kr. 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. 5. Skattefrie personalegoder. Ad 1. Beskatning af markedsværdien Hovedreglen er, at enhver aflønning er skattepligtig, dvs. også den del, som består af andet end kontanter, herunder benyttelse af arbejdsgivers aktiver, sparet privatforbrug. Altså skal personalegoder medregnes ved opgørelse af medarbejderens skattepligtige indkomst. Beskatningen sker som hovedregel til markedsværdien. Dette medfører som udgangspunkt ikke den store fordel for medarbejderen, medmindre arbejdsgiveren har indgået en aftale med udbyderen af godet og i den forbindelse opnået en rabat. Rabatten 6 7

5 kommer således medarbejderen til gode, idet markedsværdien fastsættes til det beløb, som arbejdsgiveren skal betale for godet. Ad 2. Beskatning efter objektive kriterier og/eller faste satser Er der derimod tale om et personalegode, der beskattes efter en fast sats, består medarbejderens fordel i, at medarbejderen kun bliver beskattet af satsen, som typisk er mindre end markedsværdien. Etablering af en bruttolønsordning kan i særlig grad være attraktiv. Eksempler på personalegoder, der beskattes efter en fast sats er: Fri bil Fri telefon Fri helårsbolig Fri sommerbolig. Ad 3. Bagatelgrænsen med et årligt bundfradrag kr. (uændret til og med 2013) Modtager medarbejderen arbejdsrelaterede personalegoder, vil medarbejderen kun blive beskattet heraf, såfremt den samlede værdi overstiger bundgrænsen. Det er alene personalegoder, der af arbejdsgiveren er stillet til rådighed på grund af eller til brug for arbejdet, der er omfattet af bagatelgrænsen. Det medfører, at personalegoder, der alene er stillet til rådighed for medarbejderen som følge af medarbejderens eget ønske herom eller primært til privat brug, ikke er omfattet af bagatelgrænsen. Mindre goder kan være omfattet af den nye kr. s grænse. Værdien af personalegoder, omfattet af bagatelgrænsen, skal lægges sammen, og overskrider værdien bundgrænsen, skal den samlede værdi medregnes på selvangivelsen. Arbejdsgiveren har ingen pligt til at kontrollere om den samlede værdi overstiger bundgrænsen, og det er således medarbejderen selv, der har pligt til at selvangive værdien, såfremt dette er tilfældet. Arbejdsgiveren har dog indberetningspligt, hvis et enkelt gode overstiger kr. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen er eksempelvis: Fri avis til brug for arbejdet Arbejdsgiverbetalt beklædning, eventuelt med logo Mad og drikke i tilfælde af overarbejde GPS og frikort til offentlig befordring, når ydelse er opstået fra arbejdets udførelse Vareprøver fra virksomhedens egen produktion Afholdelse af ferie i forlængelse af forretningsrejser Vaccination af medarbejdere. Ad 4. Mindre personalegoder inkl. julegave, når summen for året ikke overstiger kr. Fritagelse for visse af årets samlede goder blev indført fra Beskatning sker kun, hvis summen af årets goder fra arbejdsgivere i løbet af året overstiger kr. Skattefri julegave på op til 700 kr. indgår deri men bemærk, at julegaver op til 700 kr. altid er skattefri uanset at grænsen overstiges. eksempel Julegave 600 kr., andre goder i løbet af året for i alt 500 kr., i alt kr. for året, dvs. julegaven er skattefri, og øvrige goder beskattes med 500 kr. Ved skattepligt skal medarbejderen selvangive det skattepligtige beløb, og arbejdsgiveren har ingen pligt til at føre kontrol/indberette med mindre værdien af det enkelte gode overstiger kr. Hvis et enkelt gode overstiger grænsen, har arbejdsgiveren indberetningspligt. Personalegoder, der er omfattet af den nye kr. s bagatelgrænse er eksempelvis: Julegaver, se eksempel Fribilletter inkl. sponsorbilletter kun til medarbejdere (ikke bestyrelse), og kun fri entre, idet betalt rejse/transport og adgang til servering af mad/drikke ikke indgår (fribilletter er kun en tillægsydelse i en sponsoraftale) Adgang/årskort til svømmehal, museum, zoologisk have mv. Mindre påskønnelser, vin- og blomstergaver 8 9

6 Administrative bøder ved manglende indberetninger Deltagergebyr, forplejning, T-shirt med logo, drikkedunk osv. ved deltagelse i sport mv., fx motionsløb, skovtur for familier Skattepligtig del af sundhedsydelser beskattes fra 2012 fuldt ud, dvs. uafhængig af kr. s grænsen. Ad 5. Skattefrie personalegoder Personalegoder, der er skattefri for medarbejderen, er selvsagt de mest fordelagtige personalegoder for medarbejderen. Skattefrie personalegoder er eksempelvis: Kaffe, te og frugt (der stilles til rådighed på arbejdspladsen) Julefrokost og firmaudflugter Sundhedsordninger målrettet misbrug, arbejdsskader og helbredstjek på arbejdspladsen, når godet tilbydes alle medarbejdere uafhængig af arbejdstid, aldersgruppe mv. Uddannelse herunder egentlig videreuddannelse, fx rejser, gebyrer, bøger og udstyr Personalelån af beskeden størrelse Arbejdsgivers uvæsentlige tilskud til personaleforening inkl. feriehus, kunst og sport mv., når arbejdsgiver ikke opnår en væsentlig og direkte indflydelse i foreningen Almindelig personalepleje, når godet er af uvæsentlig værdi, og ikke er finansieret eller modsvaret af lønomlægning. Administrative bøder ved manglende indberetninger til SKATs indkomstregister om de ansattes forhold, bøden udmåles efter et objektivt kriterium fra 1. juli En indberetningspligtig der undlader rettidigt at indberette eller genindberette til indkomstregistret, kan ved grov uagtsomhed blive mødt med et krav om betaling af en administrativ bøde. Dette fremgår af skattekontrollovens 14, stk. 2, 3 og 5. Af lovens forarbejder fremgår, at SKAT og den berørte skatteyder har en berettiget forventning om, at de oplysninger, der indberettes er korrekte og fuldstændige. En stor del af disse oplysninger anvendes i myndighedernes samarbejde om at undgå socialt bedrageri ved udbetaling af uretmæssige ydelser. Der er tale om to væsentlige beskyttelsesinteresser, og en overtrædelse af indberetningspligten må derfor betegnes som grov, dvs. der kan være udvist grov uagtsomhed som følge af tilsidesættelse af ordensforskrifter og pligter. Bøden for manglende indberetning af oplysninger om A- eller B-indkomster, forskellige frynsegoder mv. skal udmåles efter en konkret afvejning af omstændighederne ved overtrædelsen og overtrædelsens grovhed. Bøden skal fastsættes på et objektivt grundlag ved at blive gradueret efter virksomhedens størrelse målt i antallet af ansatte, og udmålt for hver overtrædelse, dvs. ved fejl/mangler i flere månedsindberetninger kan der foreligge et tilsvarende antal forsømmelser mv. Bøden pr. forseelse gradueres således antal Ansatte Bøde i kr

7 Bruttolønsordninger, ansættelsesretlig aftale om lønomlægning Når en virksomhed indfører fleksible lønpakker, dvs. en lønpakke, der dels består af en fast løn og dels af de personalegoder, som den pågældende medarbejder finder mest attraktive, medfører dette, at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse. Medarbejderen får således udbetalt mere netto, end hvis medarbejderen selv skal betale for de valgte goder. Når der skal træffes valg om, hvilke personalegoder der skal indgå i en bruttolønsordning, er det væsentligt at kende de skattemæssige regler for beskatning heraf. Er personalegodet skattefrit, vil dette give medarbejderen den største skattebesparelse, hvorimod et personalegode, hvor medarbejderen skal beskattes af markedsværdien, ikke har den store skattebesparende værdi for medarbejderen. Det er således alene en fordel at inddrage personalegoder, der er skattefrie eller beskattes lavere end skatten af den løn, lønmodtageren mister ved lønnedgangen. Arbejdsgiveren skal overveje, hvilke personalegoder der skal tilbydes medarbejderne, herunder hvilke omkostninger indførsel af forskellige personalegoder vil betyde for virksomheden, fx ulemper for moms eller for lønsumsafgift. De fleste personalegoder kan indføres gennem en bruttolønsordning. Det medfører, at medarbejderens bruttoløn nedsættes med arbejdsgiverens udgift til de pågældende personalegoder. Personalegoder i form af arbejdsgiverbetalt uddannelse, fri bil mv., tog- og buskort især over kortere strækninger er blot nogle eksempler på personalegoder, der indgår i bruttolønsordninger i dag. Der er dog også enkelte personalegoder, der ikke kan indgå i en bruttolønsordning. Skattefri kørsels- og rejsegodtgørelse vil eksempelvis blive skattepligtig, såfremt de indgår i en bruttolønsordning, og det bør kritisk overvejes, om sundhedsydelser og pc-udstyr bør medtages, jf. ændrede beskatningsregler

8 Hvis skattefrihed er betinget af, at et gode udspringer af anvendelse i et vist omfang også i det daglige arbejde, fx computer, bredbånd mv. med opkobling til arbejdsgivers netværk, vil en aftale om lønomlægning for godet give en formodning om privat anvendelse, og beskatning for godet er nærliggende. Betingelser for bruttolønsordningen ansættelsesretlig aftale om lønomlægning En bruttolønsordning bliver normalt anerkendt af skattemyndighederne, når tre generelle betingelser alle opfyldes. Der er tale om civilretlig gyldighed for ansættelsesforholdet, kun fremadrettede virkninger og forbud mod modregning i A-indkomst. Selv om de generelle betingelser er opfyldt, vil der afhængig af typer kunne forekomme nogle specifikke betingelser, som skal være opfyldt for at opnå en skattefritagelse eller næstbedst en lempeligere beskatning end den umiddelbare virkning af lønomlægningen. I detaljeret punktform er de generelle betingelser følgende: Civilretlig gyldighed, dvs. bindende for begge parter, forenelig med arbejdsmarkedslovgivning og individuel kontrakt eller overholdelse af faglige overenskomster for beskæftigelsen Aftalen skal være fremadrettet og kun have fremadrettet virkning, dvs. tidspunkt for indgåelse af aftalen om lønomlægning skal indgås før det tidspunkt, hvor medarbejderen opnår ret til den løn, som berøres af aftalen af lønomlægning Der skal indtræde en reel ændring af sammensætningen af lønnen og dens størrelse, og godet skal reelt stilles til rådighed af arbejdsgiveren, dvs. der må ikke være tale om en konkret dækning af en rent privat udgift med ubeskattede midler Kontantlønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden Lønnedgangen skal påvirke alle løndele, dog er det tilladt at opretholde det hidtidige niveau for pensions- og feriepengeberegning Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejdernes løbende forbrug af godet Arbejdsgiveren skal være ejer af godet eller være kontraktpart, fx leasingtager og ansvarlig i forhold til leverandøren Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen, f.eks. i forbindelse med lønforhandlinger Aftalen skal være frivillig indgået mellem arbejdsgiveren og medarbejderen Forbud mod modregning i A-indkomst skal overholdes, og det kræver oftest, -- at godet fx aktivet reelt stilles til rådighed via arbejdsgivers rådighed, -- at lønnedgangen er uafhængig af en varierende udgiftsstørrelse for arbejdsgiver, -- at en afledt økonomisk risiko kan opstå for denne, fx ved medarbejderens fratræden i utide, og ved uventede prisstigninger i aftaleperioden skal byrden udelukkende bæres af arbejdsgiver osv. -- at lønnedgangen har en vis længere varighed oftest mindst 12 måneder, dog kan nyansatte og sæsonarbejdere anvende ordningen -- at lønnedgangen kun fremgår af lønsedlen, hvis den faktiske kontantløn nøje svarer til ansættelseskontrakt og tilhørende allonge. Først og fremmest skal der være indgået en skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at medarbejderen får stillet de pågældende personalegoder til rådighed gennem en bruttolønsordning. Selvom det lyder meget formalistisk, vil det i praksis betyde, at arbejdsgiveren og medarbejderen ved den årlige lønforhandling bliver enige om, hvilke personalegoder den pågældende medarbejder skal have stillet til rådighed de næste 12 måneder, og at dette sker gennem en bruttolønsordning. Aftalen nedfældes på et stykke papir, der vedlægges medarbejderens kontrakt som en allonge. Det er i dag accepteret af SKAT, at bruttolønsreduktionen fremgår af lønsedlen. Dette har gjort det nemmere at administrere ordningen for arbejdsgiveren. Derudover er det accepteret, at bruttolønsreduktionen ikke har betydning ved beregning af pension og feriepenge. Beregningen af pension og feriepenge kan således foretages ud fra den oprindelige bruttoløn før bruttolønsreduktionen

9 Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder Nedenfor gennemgås den skatte- og momsmæssige behandling af udvalgte personalegoder. Det vil her være muligt at se, hvilke goder, der beskattes af markedsværdien, faste satser, der er omfattet af bagatelgrænsen, eller er skattefrie for medarbejderen. AM-bidrag, indberetning til SKAT, generelle regler for udvalgte personalegoder AM-bidrag for lønmodtagere er fra 2011 en indkomstskat, og beskatningen følger regelsæt for arbejdsindkomster. Fra 2011 skal der ikke længere betales AM-bidrag af den skattefrie del af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse. På selvangivelse/servicebrev rubrik 17 felt 229 samles arbejdsgiverindberetninger af følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Fri helårsbolig Fri lystbåd Fri medielicens Fri sommerbolig i Danmark Goder, hvor grænse på 5.500/1.000 kr. for det enkelte forhold er overskredet, og hvor der derfor er udløst arbejdsgiverindberetningspligt. På selvangivelse rubrik 20 felt 250 (B-indkomst) skal der selvangives følgende indtægtsarter, som er fritaget for AM-bidrag: Værdi af kost og logi Mindre personalegoder, hvis de har en samlet værdi på over kr. Ferierejser, når rejsen er bekostet af arbejdsgiver og i overvejende grad af hensyn til arbejdet, dvs. i praksis, når der er tale om en kombination med en forretningsrejse, og regelsæt med bundgrænse på kr. udløser skattepligt Andre ferierejser til arbejdsgivers markedspris, og uanset den beløbsmæssige værdi Bonuspoint, økonomisk fordel ved udnyttelse Fri sommerbolig når der ikke foreligger en offentlig ejendomsvurdering, fx fri feriebolig i udlandet. Fra 2012 foretages udvalgte og nye indberetninger til eindkomst således: Fri telefon mm indberettes såvel i felt 13 som i felt 20, typisk med. 208,33 kr./måned (2.500 : 12). Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling skal indberettes i såvel felt 13 som i et nyt felt 26, hvis forsikringsydelse mv. udelukkende vedrører 2012 og evt. et senere år. Værdien indberettes til beskatning på det tidspunkt forsikring/ydelse optjenes af medarbejderen, dvs. enten helårligt, hvis ordningen ikke ophører ved fratræden, eller med en forholdsmæssig andel ved hver lønudbetaling, hvis medarbejderen udtræder af ordningen ved fratrædelse. PC mv. med brugsret mod lønnedgang skal beskattes med 50% årligt af nypris, når udstyret leveres efter 29. februar 2012, og indberetningen sker i felt 56 og fordelt på månedlige indberetninger i den periode af året, hvor godet er til rådighed PC mv. med brugsret og uden arbejdsmæssig begrundelse indberettes værdi svarende til markedsleje i felt 55 månedligt og med en forholdsmæssig andel PC mv. til eje indberettes værdi til markedspris i felt 55 på overdragelsestidspunktet Andre personalegoder med bagatelgrænse indberettes i felt 55 (ikke i felt 36 eller felt 38), og kun når det enkelte godes værdi overstiger kr. hhv kr

10 Personalegoder, udvalgte emner i hovedtræk I alfabetisk rækkefølge (se oversigt på midtersiderne) Alarm Stiller arbejdsgiveren alarm til rådighed i medarbejderens private bolig, er værdien heraf skattepligtig for medarbejderen som B-indkomst. Dette gælder såvel installationer, som evt. løbende udgifter, fx til abonnement. Dette gælder uanset begrundelsen for, at godet stilles til rådighed. Det er således ligegyldigt, at alarmen installeres af hensyn til den af arbejdsgiveren betalte hjemmearbejdsplads. Er situationen den, at arbejdsgiveren refunderer medarbejderens private udgifter til alarm, vil der være tale om A-indkomst for medarbejderen. Der er ikke momsfradrag herfor. Hvis det konkret kan påvises, at årsagen til, at virksomheden vil afholde udgiften, er et behov for at beskytte virksomhedens værdier, kan et vist fradrag (delvist efter et skøn) ikke udelukkes. Avis Arbejdsgiverbetalt avis er skattefri for medarbejderen, når avisen primært er til brug for arbejdet og leveres på medarbejderens arbejdsplads. Leveres avisen på den private bopæl, og erstatter avisen et almindeligt avishold i husstanden, er værdien heraf skattepligtigt for medarbejderen. Dette skyldes, at abonnementet anses for en almindelig privat udgift. Værdien af avisen anses herefter for B-indkomst. Er der derimod tale om en arbejdsgiverbetalt avis til brug for arbejdet, er værdien heraf omfattet af bagatelgrænsen, selvom avisen erstatter det almindelige avishold i husstanden. Aviser er momsfritaget. Beklædning Arbejdsgiverbetalt beklædning er skattefrit, såfremt beklædningen er nødvendig i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Eksempler herpå er uniform, egentlig arbejdstøj, kitler, sikkerhedshjelme, sikkerhedssko, o. lign. Kan den arbejdsgiverbetalte beklædning derimod anvendes til privat brug, bliver medarbejderen beskattet af værdien heraf som B- indkomst. Skjorter, jakker, slips, bukser o. lign. anses for tøj, der ikke udsættes for ekstraordinært slid og ødelæggelse, og som derfor kan tages med hjem og erstatte almindelig privat tøj. Er tøjet synligt påført virksomhedens logo, navn mm, tyder dette på, at arbejdsgiveren har betalt tøjet af hensyn til arbejdets udførelse. Værdien af sådant tøj er omfattet af bagatelgrænsen på kr. Tøj, der anvendes til messer, udstillinger mv., og derfor er indkøbt specielt, og som efter anvendelsen opbevares hos arbejdsgiveren, er ikke skattepligtig for medarbejderen. Virksomheder kan fradrage moms på indkøb af tøj, der er nødvendigt i forbindelse med medarbejderens udførelse af sit arbejde. Virksomheder kan tillige fradrage momsen på øvrige arbejdsgiverbetalte beklædningsgenstande, der synligt er forsynet med virksomhedens logo, navn mm som en reklameudgift. Beklædningsgenstandene må ikke anvendes udenfor arbejdstid, og skal leveres tilbage ved arbejdsforholdets ophør

11 Hvis tøjet ikke skal leveres tilbage, men ellers opfylder ovenstående betingelser, er der ikke fradragsret for købsmomsen ved anskaffelsen af tøjet. Bil Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed, som medarbejderen kan anvende til privat brug, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil. Det er selve rådigheden over bilen til privat benyttelse, der beskattes, hvorfor omfanget af den private kørsel er underordnet. Rådighed over elbil til benyttelse ved testkørsel ifølge konkret aftale derom udløser firmabilbeskatning. Firmabilbeskatning opretholdes på trods af opmagasinering af en bil hos en forhandler. Dette gælder også, hvis nummerplader deponeres fx hos forsikringsselskabet i nogle vintermåneder. Ønsker medarbejderen ikke at blive beskattet af værdi af fri bil, skal medarbejderen afskære sig fra at anvende bilen privat. Dette gøres ved at udarbejde en skriftlig erklæring om, at bilen ikke er til rådighed for privat benyttelse. Bilen må med andre ord kun være til rådighed til erhvervsmæssig kørsel. Udover en skriftlig erklæring må det anbefales, at bilen afleveres på virksomhedens adresse uden for normal arbejdstid, herunder at bilen ikke parkeres ved den private bopæl. Holder bilen ved den private bopæl uden for normal arbejdstid, er der en formodning om, at medarbejderen har bilen til rådighed for privat benyttelse, og skal dermed beskattes af værdi af fri bil. I en sådan situation kan medarbejderen alene undgå beskatning af værdi af fri bil, såfremt der foreligger et korrekt ført kørselsregnskab udvisende udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Kørsel mellem hjem og arbejdssted anses som udgangspunkt for privat kørsel. Dette gælder også mellem hjem og skiftende arbejdssteder, hvis strækningen tilbagelægges mere end 60 arbejdsdage i en forudgående periode på 12 måneder uden mindst 60 arbejdsdages afbrydelse inden for 12-måneders perioden. Kørsel mellem hjem og arbejdssted udløser i konkrete situationer ikke firmabilbeskatning. Fritagelse kan kun opnås, når der foreligger en tilstrækkelig klarhed og evt. bevisførelse fx via kørselsregnskab, og følgende forhold kan være omfattet: Kørsel i mindre end 60 arbejdsdage i løbet af 12 måneder Kørsel i max. 25 arbejdsdage om året, når bilen dagen før eller den følgende dag udelukkende skal anvendes til erhvervsmæssig kørsel fx kundebesøg, møde/kursus, kørsel til eller fra lufthavn Når fører er chauffør, og har dette jobindhold som sin primære arbejdsopgave Ved konkret fastlagte tilkaldevagter med en skemalagt rådighedsperiode Anvendelse af specialkøretøjer herunder mindre varevogne med udpræget særindretning, når privat kørsel ikke overstiger km årligt. Når der for gulpladebiler ikke er betalt tillægsafgift (ikke indregistreret til blandet brug, papegøjeplader/mærkningsordning i bagruden) og moms af anskaffelsessum er afløftet, gælder der som formodningsregel, at varevognen ikke er til rådighed til privat kørsel. Hvis der for gulpladebilen foreligger et særligt kørselsmønster, fx usikkerhed omkring anvendelse af 60-dages reglen, ikke andre biler i husstanden til afdækning af private behov, kan SKAT med fremadrettet virkning i op til 12 måneder give pålæg om, at brugeren ved kørselsregnskab skal løfte bevisbyrden for, at der er tale om udelukkende erhvervsmæssig kørsel. Efter udløbet af perioden kan SKAT realitetsbehandle situationen og evt. kræve firmabilbeskatning mv

12 Beregningsgrundlaget Den skattepligtige værdi af fri bil opgøres til 25 % af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr. og 20 % af resten. Bilens skattepligtige værdi opgøres dog altid til kr. Den grønne ejerafgift på bilen tillægges den skattepligtige værdi og fra 2013 endda med ekstra 50% oveni. Således tillægges 150% af den grønne ejerafgift til beskatningsgrundlaget. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er tre år eller derunder regnet fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens nyvognspris. Nyvognsprisen er bilens fakturapris inklusive moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger, samt normalt registreringspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Ved normalt tilbehør forstås tilbehør, der normalt forekommer i privatejede biler, herunder også fabriksmonteret ekstraudstyr. Derimod skal udgifter til eftermonteret udstyr, der ikke er afgiftsbelagt, ikke medregnes til beregningsgrundlaget. Efter 36 måneder efter indregistreringstidspunket og de efterfølgende år nedsættes beregningsgrundlaget til 75 % af bilens nyvognspris. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er over tre år fra første indregistrering, fastsættes beregningsgrundlaget til bilens reelle købspris inklusive moms og eventuelle istandsættelsesudgifter. Ved import, fx fra Tyskland, skal registreringsafgift, hjemtagelsesomkostninger inkl. transport også tillægges. Sale og lease back og ved genetablering af leasingkoncept er der tale om en anskaffelse, når det samlede aftalekoncept inkl. omregistrering og ny forsikringsaftale er baseret på forretningsmæssige realiteter. Skifter medarbejderen firmabil i løbet af en måned, beskattes medarbejderen ikke af to firmabiler, men derimod alene af den dyreste af firmabilerne. Tilsvarende vil medarbejderen ikke blive beskattet af værdi af fri bil hele året, såfremt denne kun er til rådighed en del af året. Den skattepligtige værdi beregnes således ud fra antal måneder, hvor bilen har været til rådighed. Har bilen kun været til rådighed en del af en måned, medregnes værdien af fri bil for hele måneden, idet den skattepligtige periode altid udgør 30 dage. Anvendes bilen således ikke i perioden 1/2 5/5, beskattes medarbejderen af værdi af fri bil i 9 måneder. Har medarbejderen alene haft bilen til rådighed i perioden 15/1 3/2, beskattes medarbejderen alene af værdi af fri bil i 1 måned, idet bilen har været til rådighed i mindre end 30 dage, uanset at den er til rådighed i en del af måneden. Egenbetaling Som udgangspunkt skal virksomheden afholde alle driftsudgifter på bilen, herunder benzin. Den skattepligtige værdi kan dog nedsættes, såfremt medarbejderen betaler virksomheden for at få stillet firmabilen til rådighed. Egenbetalingen skal være sket af beskattede midler. Medarbejderens egenbetaling kan omfatte forsikring, benzin og andre udgifter, der indgår som en almindelig driftsomkostning. Det betyder også, at udgifter til brobillet, færgebillet eller parkering ikke kan reducere den skattepligtige værdi af fri bil, idet disse udgifter ikke kan henføres til almindelige driftsomkostninger for bilen. Medarbejderens egenbetaling skal ske direkte til arbejdsgiveren for at udløse nedslag i beskatningen. Tilkaldevagter En medarbejder med tilkaldevagt skal ikke beskattes af værdi af fri bil, selvom firmabilen medtages til den private bopæl uden for normal arbejdstid. Det er dog en betingelse for at undgå beskatning af værdi af fri bil, at tilkaldene sker til uvisse adresser, og at medarbejderens rådighedspligt er reel. Det betyder, at medarbejderen ikke blot ved en opringning til en kollega kan videresende tilkaldet, men har pligt til at møde i rådighedsperioden. Derudover er det et krav, at medarbejderen kan møde udhvilet og ædru. Chaufførreglen Som udgangspunkt anses kørsel mellem hjem og arbejde som privat kørsel med den følge, at medarbejderen beskattes af værdi af fri bil, såfremt denne strækning køres. En undtagelse hertil er at chauf

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2 personalegoder 2012 Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder.

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 2 Personalegoder 2017 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 2 Personalegoder 2018 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger... Personalegoder 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Vejledning om multimediebeskatning

Vejledning om multimediebeskatning Vejledningen er udarbejdet af Sundhedskartellets sekretariat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010 Vejledning om multimediebeskatning Det helt centrale spørgsmål er, om du som

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r

p e r s o n a l e g o d e r personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere