Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016"

Transkript

1 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2016

2

3 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i april-juni kontor J.nr.: Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået følgende områder: Chefers løn- og ansættelsesvilkår der vurderes som værende ikke tilfredsstillende Nyansættelser i regionshuset der vurderes som værende tilfredsstillende Disponering der vurderes som værende ikke helt tilfredsstillende. Revisionen er gennemført ved gennemgang af materiale, interviews og en stikprøve af personalesager, der er udvalgt ud fra en væsentligheds- og risikobetragtning. Områderne chefers løn- og ansættelsesvilkår samt disponering omfatter hele regionen, mens nyansættelser kun omfatter regionshuset. I. Chefers løn- og ansættelsesvilkår Rigsrevisionen har gennemgået 40 chefers løn- og ansættelsesvilkår for at vurdere, om de lever op til love, overenskomster og andre aftaler på området. Det følgende omfatter afsnittene kontraktansættelser, åremålsansættelser, merarbejde, midlertidige aftaler, pension og resultatløn. Kontraktansættelser Rigsrevisionen har gennemgået Region Syddanmarks anvendelse af kontraktansættelser. Regionen har oplyst, at der i øjeblikket er 11 chefer ansat på individuel kontrakt efter rammeaftale om kontraktansættelse. Region Syddanmark har videre oplyst, at individuelle kontrakter i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse alene anvendes på topchefniveau i regionshuset samt til enkelte sygehusdirektører. BOKS 1: Rammeaftale om kontraktansættelse, aftale for chefer og aftale om lokal løndannelse. Rammeaftale om kontraktansættelse er en kollektiv aftale, og de omfattede stillinger aflønnes i henhold til aftale for chefer, jf. 3, stk. 1. Herudover ydes et løntillæg på 20 % til regionsdirektøren og 15 % til øvrige chefer, jf. 3, stk. 2. Det fremgår af 2 i aftale for chefer, at regionsdirektørens løn er sammensat af lønnen på løntrin 55+ samt 2 pensionsgivende tillæg på henholdsvis kr. og kr. årligt (31. marts 2000 niveau). Øvrige chefers løn er ligeledes sammensat af et løntrin samt centralt aftalte tillæg. Alle chefer, bortset fra regionsdirektøren, er desuden omfattet af aftale om lokal løndannelse, der giver mulighed for at forhandle funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn.

4 Det fremgår videre af rammeaftalens 9, at der er mulighed for at veksle løntillægget til andre elementer. Region Syddanmark har oplyst, at fastsættelsen af størrelsen på fradraget i løntillægget er sket efter rådgivning fra Danske Regioner. Der betales 0,75 % for forbedret opsigelsesvarsel, 0,50 % for ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør og 0,25 % for efterløn til børn under 21 år. Rigsrevisionen har gennemgået alle 11 chefer, der er ansat på individuel kontrakt i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse. Revisionen viste, at det ikke fremgår af ansættelseskontrakterne, hvordan lønnen er sammensat. I kontrakterne fremgår udelukkende den samlede aflønning, og ikke hvilket løntrin chefen er ansat på, eller hvilke tillæg chefen får. Dette fremgår kun af en bagvedliggende lønberegning. Stillingerne aflønnes i henhold til aftale om chefer samt et løntillæg i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse, og der er således ikke tale om én samlet løn. Derfor finder Rigsrevisionen, at Region Syddanmark bør sikre, at det fremgår af kontrakten, hvordan lønnen er sammensat, herunder løntrin, tillæg i henhold til aftale om chefer, tillæg i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse samt evt. aftaler i henhold til 9 i rammeaftalen, og hvordan disse påvirker lønnens størrelse. Det er Rigsrevisionens vurdering, at det øger gennemsigtigheden i løndannelsen, og at det samtidig mindsker risikoen for fejl, når lønsammensætningen fremgår af selve kontrakten og ikke kun af en bagvedliggende beregning. Det gælder både i forbindelse med ansættelsen, ved senere ændringer i tillæg, samt i forbindelse med beregning af funktionsløn ved funktion i højere stilling. I alle de 11 individuelle kontrakter er der aftalt forbedret opsigelsesvarsel mod en reduktion i løntillægget med 0,75 %. Der er ikke aftalt ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør, men der er i alle tilfælde aftalt vilkår for fratrædelsesgodtgørelse, der er gunstigere end i rammeaftalen mod en reduktion i løntillægget på 0,50 %. I 7 af kontrakterne er der aftalt efterløn til børn under 21 år uden at der er foretaget en reduktion i løntillægget. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark bør sikre, at der også fradrages for efterløn til børn under 21 år, hvis dette vilkår aftales, jf. rådgivning fra Danske Regioner. Region Syddanmark har oplyst, at man fremadrettet vil sikre, at der fradrages for efterløn til børn under 21 år, hvis dette vilkår aftales. For så vidt angår regionsdirektørens kontrakt vil Region Syddanmark anbefale direktøren at acceptere en ændring i lønnen svarende til 0,25 % fradrag i løntillægget. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. Det fremgår af notat af 30. marts 2007 fra forretningsudvalget i Danske Regioner, at man vil videreføre det såkaldte proppen-i-flasken-princip fra det (amts) kommunale område for så vidt angår cheflønningerne. Hensigten er, at det øverste cheflag har en centralt fastsat løn, der udgør et maksimalt aflønningsniveau (prop) for øvrige cheflønninger. Regionsdirektørens løn er således udelukkende fastsat centralt, og kan ikke udbygges med lokale lønmidler. Størrelsen af regionsdirektørens løn har derved betydning for de øvrige cheflønninger, og det er derfor særlig vigtigt, at regionsdirektørens lønfastsættelse er gennemskuelig og korrekt. I regionsdirektørens ansættelseskontrakt fremgår det udelukkende, at den årlige løn på ansættelsestidspunktet er kroner ekskl. pension. Rigsrevisionen har modtaget en bagvedliggende beregning, der viser, hvordan lønnen er sammensat. Af aftalevilkårene fremgår bl.a., at der er aftalt gunstigere fratrædelsesvilkår mv., men der er ikke overensstemmelse mellem beregningen og de aftalte vilkår. Ifølge beregningen er der fradraget 1,25 % i løntillægget i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse, mod at der er aftalt et forbedret opsigelsesvarsel og ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør. Det fremgår imidlertid af ansættelseskontrakten, at der er aftalt forbedret opsigelsesvarsel, men der er ikke aftalt ret til at blive fritstillet, hvis regionen bringer ansættelsesforholdet til ophør. Derimod er der herudover aftalt en gunstigere fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked samt efterløn til børn under 21 år. Region Syddanmark har oplyst, at der fradrages 0,75 % af løntillægget for forbedret opsigelsesvarsel på 12 måneder, og 0,5 % af løntillægget for forbedret fratrædelsesgodtgørelse, og at regionen for

5 3 fremtiden vil præcisere, hvilke vilkår der aftales. Rigsrevisionen finder, at det bør fremgå klart, hvilke aftalevilkår der er sket fradrag for. Åremålsansættelser Der er 12 ansatte på åremål i Region Syddanmark. Regionen har oplyst, at i 10 ud af de 12 ansættelser fremgik det ikke af stillingsopslaget, at det var muligt at blive ansat på åremålsvilkår, hvilket er i strid med rammeaftale om åremålsansættelser. Region Syddanmark har i januar 2016 indstillet til Regionernes Lønnings- og Takstnævn, at de godkender ansættelserne på trods af dette. For at forebygge fejl ved fx opslag af åremålsansættelser har Region Syddanmark oplyst, at kompetencen til at ansætte på åremålsvilkår efter den 9. december 2015 er placeret i direktionen, og at direktionen i juni 2014 besluttede som udgangspunkt at ansætte chefer på overenskomstvilkår, undtaget er dog direktionsmedlemmer og lægelige direktører. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmarks initiativer er nødvendige. Rigsrevisionen har gennemgået ansættelsesvilkårene for 6 ud af 12 åremålsansatte chefer, heraf er 4 ansat i henhold til aftale om lægelige chefer. Gennemgangen viste, at for 3 ud af de 4 chefer bliver bestemmelserne i aftalens protokollat nr. 2 ikke fulgt. I 2 af kontrakterne er der aftalt et åremålstillæg på hhv. 25 % og 29 %, mens det fremgår af protokollatet, at åremålstillægget fastsættes til 15%. De to chefer får henholdsvis ca kr. og kr. om måneden i åremålstillæg. Hvis protokollatets bestemmelser var blevet overholdt havde de begge fået ca kr. De har i løbet af deres ansættelsesperiode tilsammen fået udbetalt ca kr. mere, end de er berettiget til i henhold til protokollatet. I den tredje kontrakt er der aftalt en åremålsperiode på 5 år, selvom det fremgår af protokollatet, at åremålsperioden fastsættes til 6 år. Det fremgår af protokollatet, at åremålsvilkår, der adskiller sig fra protokollatets bestemmelser, skal aftales mellem regionsrådet og Foreningen af Speciallæger. Revisionen viste, at aftalerne var indgået mellem den pågældende HR-afdeling og Foreningen af Speciallæger. Region Syddanmark har oplyst, at der ikke foreligger en særlig delegation fra Regionsrådet om afvigelse i forhold til protokollatets bestemmelser. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Region Syddanmark har oplyst, at de er enige med Rigsrevisionen heri. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark bør sikre, at eventuelle fravigelser fra protokollatet aftales mellem Regionsrådet og Foreningen af speciallæger, med mindre, der foreligger en delegation af kompetencen. Revisionen viste yderligere, at det i 3 af de 6 åremålskontrakter ikke fremgik, om der var knyttet en tilbagegangsstilling til ansættelsen. Rigsrevisionen finder, at alle væsentlige ansættelsesvilkår bør fremgå af en ansættelseskontrakt. Region Syddanmark har oplyst, at regionen fremadrettet vil sikre, at det fremgår eksplicit af eventuelle åremålsaftaler for lægelige chefer, om der er knyttet en tilbagegangsstilling til ansættelsen eller ikke. For andre chefstillinger, har Region Syddanmark oplyst, at regionen kun vil anføre i åremålskontrakten, hvis der er en tilbagegangsstilling. For at sikre entydighed omkring aftalte ansættelsesvilkår finder Rigsrevisionen, at det bør fremgå af alle åremålskontrakter, om der er tilknyttet en tilbagegangsstilling til ansættelsen eller ikke. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Region Syddanmark i flere tilfælde ikke har fulgt gældende regelsæt for åremålsansættelser. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark bør sikre, at gældende regler overholdes. Merarbejde Revisionen viste, at Region Syddanmark i flere af de gennemgåede sager har indgået aftaler med lægelige chefer om godtgørelse for merarbejde. Sådanne aftaler reguleres af aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid.

6 BOKS 2: Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid. Aftalen giver regionen mulighed for at yde godtgørelse for merarbejde til medarbejdere, for hvem der ikke er fastsat takstmæssig overtidsbetaling. Det fremgår af aftalens 2, at godtgørelse kun kan ydes for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og at godtgørelsen endvidere kun kan ydes, såfremt merarbejdet har været af væsentligt omfang, og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end fire uger. Det fremgår videre af aftalens 3, at der for at godtgørelse kan ydes, skal afgives en indberetning om grundlaget for merarbejdet og dettes omfang, og at denne indberetning skal afgives ved merarbejdets ophør, eller hvis merarbejdet strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal. Rigsrevisionen har gennemgået 4 sager, hvor der er udbetalt merarbejde til medarbejdere, der er omfattet af ovenstående regler. Vi har bemærkninger til 3 af sagerne. Revisionen viste, at en klinikchef med en fast årsløn på ca. 1,4 mio. kr. ekskl. pension siden 1. januar 2015 har fået udbetalt 30 timers merarbejde hver måned, svarende til i alt ca kr. Region Syddanmark har oplyst, at der ikke foreligger en skriftlig aftale om godtgørelse af merarbejde, men at dette er aftalt mundtligt mellem klinikchefen og den tidligere sundhedsdirektør. Der foreligger ligeledes ingen indberetning om præsteret merarbejde. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der ikke er hjemmel til disse udbetalinger, og at Region Syddanmark bør ophøre hermed. Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Region Syddanmark uden skriftlig aftale, og i strid med gældende regler har iværksat udbetaling på i alt kr. til en af regionens chefer. I et andet tilfælde har en laboratoriechef med en fast årsløn på ca. 1,2 mio. kr. ekskl. pension siden maj 2008, fået udbetalt 43,33 timers merarbejde hver måned, svarende til i alt ca kr. om året og i alt ca. 2,7 mio. kr. Der foreligger flere merarbejdsaftaler for den pågældende medarbejder henover perioden, hvoraf det fremgår, at baggrunden for aftalerne er lægelig vakance, men der foreligger ingen indberetninger om præsteret merarbejde. Det er Rigsrevisionens vurdering, at godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid ikke kan strække sig over flere år, jf. aftalens 2, og at Region Syddanmark bør ophøre hermed. Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Region Syddanmark gennem 8 år har udbetalt et millionbeløb i merarbejde til en af regionens chefer i strid med gældende regler. I en tredje sag er der indgået aftale om udbetaling af overskydende normtimer til en ledende overlæge med en fast årsløn på ca. 1,0 mio. kr. ekskl. pension. Det fremgår, at den ledende overlæge ved aftalens indgåelse i september 2015 har opsparet 929,39 normtimer, svarende til ca kr. Begrebet overskydende normtimer findes ikke i aftale for lægelige chefer, og Rigsrevisionen finder derfor ikke, at der er et hjemmelsgrundlag for den indgåede aftale. Region Syddanmark har hertil oplyst, at timerne er oparbejdet i en periode, hvor medarbejderen var overlæge, og at det drejer sig om en merarbejdsaftale i henhold til overenskomstens 12, stk. 3. Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at der ikke løbende er blevet fulgt op på medarbejderens arbejdstid, som forudsat i overenskomsten, og at det derfor har været muligt at oparbejde et så væsentligt antal tilgodehavende timer. Region Syddanmark har oplyst, at regionen er enig i, at godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid er af midlertidig karakter, og at udbetaling af merarbejde løbende skal godkendes af nærmeste chef. Region Syddanmark vil sørge for at bringe de konkrete tilfælde i overensstemmelse med gældende regler, hvilket evt. kan medføre genforhandling af de pågældendes øvrige løn- og ansættelsesvilkår.

7 5 Rigsrevisionen finder det væsentligt, at sagerne håndteres af Region Syddanmark, så gældende regler overholdes. Rigsrevisionen vil gerne orienteres, når der foreligger en afklaring af de konkrete sager. Desuden finder Rigsrevisionen, at Region Syddanmark bør iværksætte initiativer, der sikrer at reglerne overholdes fremadrettet. Midlertidige aftaler Der er mellem direktionen i Region Syddanmark og afdelingsledelsen på Sydvestjysk Sygehus indgået en kontrakt vedr. varetagelsen af Radio Medical (RM). Kontrakten var gældende for perioden 1. juli 2011 til 31. december Selv om kontrakten ikke længere er gældende, bliver der fortsat udbetalt tillæg til læger på baggrund af kontraktens bestemmelser. Dette finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Region Syddanmark bør sikre, at der kun udbetales ydelser, hvis der foreligger gældende aftaler herom. Region Syddanmark har oplyst, at det beror på en fejl, at der er sket udbetaling af funktionstillæg uden forlængelse af aftale, og at der nu forhandles om en forlængelse af aftalen. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark ikke bør udbetale tillæg uden en gældende aftale. Den stikprøvevise gennemgang af sager viste, at en ledende overlæge modtog kr. om måneden i tillæg på baggrund af kontrakten vedr. Radio Medical, uden at der forelå dokumentation for, at denne medarbejder var udpeget til opgaven. Rigsrevisionen finder, at funktionstillæg bør begrundes og dokumenteres. I en anden sag viste revisionen, at et tillæg indgået i henhold til aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling på ca kr. ved en fejl ikke var bortfaldet ved ophør af funktionen. Region Syddanmark har oplyst, at det for meget udbetalte bliver tilbagebetalt. Endelig viste revisionen, at en midlertidig ansat overlæge, hvis ansættelse udløb i 2004, men fortsat aflønnes af Region Syddanmark, aldrig er blevet forlænget eller fastansat. Det fremgår af en mail til overlægen fra 2016, at direktionen har besluttet, at han nu er at betragte som fastansat. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark bør etablere forretningsgange, der sikrer et overblik over, hvem der er ansat, samt hvilke funktioner de enkelte medarbejdere modtager tillæg for. Desuden bør Region Syddanmark løbende vurdere om medarbejderne forsat er berettiget til tillæggene. Pension Rigsrevisionen konstaterede ved den stikprøvevise gennemgang, at det i de fleste tilfælde ikke fremgik af ansættelseskontrakterne, hvorvidt et tillæg var pensionsgivende. Dette medfører risiko for fejl ligesom medarbejderne skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, jf. ansættelsesbevisloven. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark altid bør oplyse i ansættelseskontrakten om et tillæg er pensionsgivende. Region Syddanmark har oplyst, at regionen ved fremtidige ansættelser vil sørge for, at det er klart i kontrakterne, at tillæg er pensionsgivende, med mindre andet anføres. Resultatløn Revisionen viste, at der blev indgået resultatlønskontrakter med chefer i Region Syddanmark, og at målene var godkendt af direktionen. Målene i resultatlønskontrakterne fremstår generelt målbare og specifikke, og Region Syddanmark foretager ultimo året en gennemgang af de specifikke mål opstillet for hver enkelt chef, som danner baggrund for udbetaling af resultatlønnen. Vi kan dog konstatere, at der er en høj målopfyldelsesgrad, hvilket resulterede i udbetaling af det maksimalt aftalte beløb i 7 ud af 9 gennemgåede sager. Rigsrevisionen finder, at de høje udbetalinger indikerer, at målene ikke er tilstrækkeligt ambitiøse, og at Region Syddanmark bør overveje, om målene skal justeres.

8 Den stikprøvevise gennemgang af resultatlønskontrakter for 2 chefer viste, at resultatlønskontrakter for 2015 først var indgået efter direktionsmøder i januar Rigsrevisionen finder, at resultatlønskontrakter bør være indgået inden kontraktperiodens ikrafttrædelsestidspunkt for at sikre, at der er mulighed for at arbejde hen imod de fastsatte mål fra årets start. Region Syddanmark har oplyst, at regionen har indledt forhandlinger med de faglige organisationer om ophør af resultatlønsordninger for direktører i regionshuset. Der forventes iværksat en tilsvarende proces for andre områder i regionen. Konklusion Revisionen viste, at løn- og ansættelsesvilkårene for chefer i Region Syddanmark i flere tilfælde ikke lever op til love, overenskomster og andre aftaler. Det gælder især for områderne åremålsansættelser, merarbejde og midlertidige aftaler. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende og finder samlet set, at Region Syddanmark bør iværksætte initiativer, der sikrer, at reglerne overholdes. Rigsrevisionen finder, at: Region Syddanmark bør sikre, at det fremgår af kontrakten, hvordan lønnen er sammensat, herunder løntrin, tillæg i henhold til aftale om chefer, tillæg i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse samt evt. aftaler i henhold til 9 i rammeaftalen, og hvordan disse påvirker lønnens størrelse. Region Syddanmark bør sikre, at der fradrages for efterløn til børn under 21 år, hvis dette vilkår aftales. Det bør fremgå klart, hvilke aftalevilkår der er sket fradrag for. Region Syddanmark bør sikre, at eventuelle fravigelser fra protokollat 2 i aftale for lægelige chefer aftales mellem regionsrådet og Foreningen af speciallæger, med mindre der foreligger en delegation af kompetencen. Det bør fremgå af åremålskontrakter, om der er en tilbagegangsstilling. Region Syddanmark bør sikre, at gældende regler for åremålsansættelser overholdes. Region Syddanmark bør håndtere sagerne om merarbejde, så gældende regler overholdes. Rigsrevisionen vil gerne orienteres, når der foreligger en afklaring af de konkrete sager. Desuden finder Rigsrevisionen, at Region Syddanmark bør iværksætte initiativer, der sikrer at reglerne overholdes fremadrettet. Region Syddanmark bør sikre, at der kun udbetales ydelser, hvis der foreligger gældende aftaler herom. Funktionstillæg bør begrundes og dokumenteres. Region Syddanmark bør etablere forretningsgange, der sikrer et overblik over, hvem der er ansat, samt hvilke funktioner de enkelte medarbejdere modtager tillæg for. Desuden bør Region Syddanmark løbende vurdere om medarbejderne forsat er berettiget til tillæggene. Region Syddanmark altid bør oplyse i ansættelseskontrakterne om et tillæg er pensionsgivende. Region Syddanmark bør overveje, om målene i resultatlønskontrakterne skal justeres. Resultatlønskontrakter bør være indgået inden kontraktperiodens ikrafttrædelsestidspunkt for at sikre, at der er mulighed for at arbejde hen imod de fastsatte mål fra årets start.

9 7 II. Nyansættelser i regionshuset Rigsrevisionen har vurderet om administrationen af nyansættelser i regionshuset er tilrettelagt med tilfredstillende forretningsgange og interne kontroller og understøtter, at medarbejderne får korrekt løn og pension. Rigsrevisionen har desuden udtaget en stikprøve på 5 nyansættelser i regionshuset for at efterprøve, om bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler bliver fulgt. Personalesager Der er personalesager for alle ansatte, og gennemgangen af sagerne viste, at de generelt er veldokumenterede. Rigsrevisionen finder dog, at der bør udarbejdes beslutningsnotater, der dokumenterer sagsgange og beslutninger, hvilket giver mulighed for at følge sagsgange og trufne beslutninger i de konkrete sager. Stillingsopslag Den stikprøvevise gennemgang af nyansættelser viste, at ledige stillinger opslås i overensstemmelse med reglerne på området. Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakterne indeholder generelt fyldestgørende oplysninger om ansættelsesvilkår og opfylder generelt kravene i ansættelsesbevisloven. Rigsrevisionen konstaterede dog ved den stikprøvevise gennemgang, at det i de fleste tilfælde ikke fremgik af ansættelseskontrakterne, hvorvidt et tillæg var pensionsgivende. Dette medfører risiko for fejl ligesom medarbejderne skal oplyses om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, jf. ansættelsesbevisloven. Rigsrevisionen finder derfor, at Region Syddanmark altid bør oplyse i ansættelseskontrakterne om et tillæg er pensionsgivende. Region Syddanmark har oplyst, at regionen ved fremtidige ansættelser vil sørge for, at det er klart i ansættelseskontrakterne, at tillæg er pensionsgivende, med mindre andet anføres. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende. Den stikprøvevise gennemgang viste, at nyansatte medarbejdere i regionshuset modtager korrekt løn. Konklusion Det er Rigsrevisionens vurdering, at forretningsgange og interne kontroller i regionshuset generelt understøtter, at nyansatte medarbejderne i regionshuset får korrekt løn, men det fremgik ikke klart i ansættelseskontrakterne om tillæg var pensionsgivende eller ej. Den stikprøvevise gennemgang af personalesager viste, at bestemmelser i love, overenskomster og andre aftaler blev fulgt. Rigsrevisionen finder, at: Region Syddanmark bør udarbejde beslutningsnotater, der dokumenterer sagsgange og beslutninger i de konkrete sager. Region Syddanmark altid bør oplyse i ansættelseskontrakterne om et tillæg er pensionsgivende.

10 III. Disponering Rigsrevisionen har undersøgt, om Region Syddanmark har dækkende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere på lønområdet. Derudover har Rigsrevisionen på baggrund af de gennemgåede sager efterprøvet om udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget. Gennemgangen er foretaget på baggrund af Regler for økonomistyring og registreringspraksis med tilhørende bilag og Lederansættelser i Region Syddanmark. Disponering af udgifter skal ske i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder bevillingerne er givet. Det fremgår normalt af regnskabsinstruksen, hvem der har disponeringsret på de forskellige områder, og dermed kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for regionen, herunder også disponeringsret over lønudgifter. Det fremgår af Regionsrådets beslutning i marts 2010 samt af regionens interne retningslinjer for Lederansættelse i Region Syddanmark, at direktionen ansættes af regionsrådet, øvrige direktører i regionshuset ansættes af direktionen, centerledere på det sociale område og sygehusledelser ansættes af direktionen og afdelingschefer, og vicedirektører ansættes af direktøren for det pågældende område. Rigsrevisionen har under gennemgangen af de udleverede dokumenter ikke fundet en beskrivelse af, hvem der for ikke-ledende stillinger i regionen har disponeringsret på de forskellige områder. Det betyder, at det som udgangspunkt kun er direktionen, der kan disponere på vegne af regionen. Revisionen viste, at lønudgifter i forbindelse med stillinger på ledelseniveau generelt er disponeret korrekt i henhold til de interne retningslinjer. Revisionen viste videre, at ved nyansættelser i ikke-ledende stillinger har lønkonsulenter i flere sager disponeret på vegne af regionen, uden at denne kompetence er blevet uddelegeret. Dette finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark bør definere, hvem der har disponeringsret på de forskellige områder, og dermed kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for regionen. Region Syddanmark har oplyst, at regionen allerede har beskrivelser af kompetence- og delegationsforhold, men at der er identificeret et behov for mere fyldestgørende og præcise beskrivelser af ansættelses- og afskedskompetencen. Rigsrevisionen finder disse initiativer nødvendige, og finder at det bør ske snarest. Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark snarest bør udarbejde de manglende beskrivelser af, hvem der er dispositionsberettiget for de ikke-ledende stillinger, så det bliver muligt at efterprøve om udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget. Videre finder Rigsrevisionen, at der ved nyansættelser altid bør journaliseres et skriftligt lønmandat fra en disponeringsbemyndiget på personalesagen, så det fremgår, at der er taget ledelsesmæssigt stilling til, hvordan bevillingen skal anvendes. Konklusion Det er Rigsrevisionens vurdering, at Region Syddanmark for ledende stillinger generelt har dækkende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere over lønudgifter. Der mangler dog dækkende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere over lønudgifter for de ikke-ledende stillinger. Rigsrevisionen finder, at: Rigsrevisionen finder, at Region Syddanmark snarest bør udarbejde de manglende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere lønudgifter for de ikke-ledende stillinger, og sikre at udbetalingerne er godkendt af en dertil bemyndiget.

11 9 Region Syddanmark altid bør journalisere et skriftligt lønmandat fra en disponeringsbemyndiget på personalesagen, så det fremgår, at der er taget ledelsesmæssigt stilling til, hvordan bevillingen skal anvendes.

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer 12/2016 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017 114.6 22.480 908 12 / 2016 Beretning

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-8939 Doknr. 461321 Dato 28-04-2017 Vedrørende

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse

04.50 O.18 40/2018 Side 1. Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse... 3 2. Åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2017

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2017 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2017 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i marts-juni 2017 12. kontor J.nr.: 46191 Indledning Rigsrevisionen har udført lønrevision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DJØF INGENIØRFORENINGEN, IDA HK KOMMUNAL RAMMEAFTALE om kontraktansættelse af chefer **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT**

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

30.02 O.18 9/2019 Side 1. Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer Side 1 Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK Kommunal Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse med KTO s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Rammeaftale om åremålsansættelse... 7 Kapitel 1. Åremålsansættelse

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk DATO : 1. maj 2009 Statsforvaltningen Sjælland KLN.NR. : 04002, 84700 - KLN146/ Dronningensgade

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl.

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale

42.02 O.18 50/2018 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat maritimt personale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti

Læs mere

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat.

Økonomiforvaltningen (ØKF) har til besvarelse heraf udarbejdet dette notat. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget Dato: 26. marts 2018 Sagsnr. 2018-0097721 Bestilling fra tidligere borgmester Ninna Thomsen af notat om lønbånd og aflønning

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit J. (jurister & økonomer) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CII 19. januar 2018 AFTALE Mellem Grønlands Selvstyre og Djøf om løn og ansættelsesvilkår for overenskomstansatte, administrative

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2008 Cirkulære af 11. september 2008 Perst. nr. 050-08 PKAT nr. 54 J.nr. 07-333/10-1 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019 Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse Juni 2019 Indhold 1. En ny karrierevej for akademikere i staten 4 1.1 En ny stillingskategori

Læs mere

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne

Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne Side 1 Aftale for tjenestemandslignende ansat ledende personale, administrativt personale, salgspersonale og trafikstyringspersonale ved lokalbanerne KL HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring

Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring Punkt 10. Godkendelse af ændring af ansættelsesform for direktører - forslag til ændring 2018-014675 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at ansættelsesformen for niveau 1-chefer (kommunaldirektør,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles bund 3F Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3.

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag FV Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Kendelse. faglig voldgiftssag FV Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2018.0157 Forhandlingsfællesskabet (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening (advokat Jørgen Vinding) 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår beregningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3. Pension

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet

Læs mere

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune

O.18 10/2018 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune

Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. januar 2016 Ansættelsesformer for chefer i Aarhus Kommune 1. Resume SF har fremsat et beslutningsforslag vedrørende stop

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

Anvendelse af lønværktøj

Anvendelse af lønværktøj Anvendelse af lønværktøj Lønværktøj Med indgåelse af OK18 er der blevet introduceret en ny lønstruktur, der bl.a. omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse. På DEG s hjemmeside, under punktet

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet.

Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør for det samordnede beredskab i Trekantsområdet. Der knytter sig nogle beslutninger og formalia til at gennemføre processen med ansættelse af en beredskabsdirektør,

Læs mere

44.02 O.18 10/2019 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.18 10/2019 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter.

Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. REGION NORDJYLLAND 6. februar 2009 kkd Rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske Fysioterapeuter og Region Nordjylland om aflønning af ikke-ledende terapeuter. Denne rammeaftale mellem Ergoterapuetforeningen/Danske

Læs mere

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 236.123 HKB Direkte tlf.nr.: 3347 0621 23. september 2007 Vedr.: OK-08 placering af KTO-aftaler ved henholdsvis KTO-forhandlingerne og organisationernes forhandlinger

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2019 Cirkulære af 27. marts 2019 Modst. nr. 012-19 PKAT nr. 0074 J.nr. 2018-5827 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST LEDERE 2017 2020 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2017 2020 Sygeplejeoverenskomst - Ledere 2017 2020 mellem DI Overenskomst II (SBA) og

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt "Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015"

Bilag til dagsordenspunkt Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015 Område: Økonomi Afdeling: Regnskab og Finans Journal nr.: 15/44436 Dato: 15. juni 2016 Udarbejdet af: Birthe Drejer Nielsen E-mail: Birthe.D.Nielsen@rsyd.dk Telefon: 76631639 Notat Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

August 1999 Aftalenr. 1387

August 1999 Aftalenr. 1387 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1BHKL-1/99 August 1999 Aftalenr. 1387 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for børnehaveklasseassistenter

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side Side

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere