71, stk. 3? 5. juni 1849.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "71, stk. 3? 5. juni 1849."

Transkript

1 Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens 72? Hvad omhandler Grundlovens 73? Boligen er ukrænkelig. Ejendomsretten er ukrænkelig. Hvad omhandler Grundlovens 77? Hvornår trådte Grundloven i kraft? Ytringsfrihed Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. 5. juni Hvad trådte i kraft 5. juni 1849? Hvornår skal en anholdt stilles for en dommer? Danmarks riges grundlov. Inden for 24 timer.

2 I hvilken lovgivning finder du regler for boligens ukrænkelighed? I hvilken lovgivning finder du en beskrivelse af Magtens 3 deling? Grundloven ( 72 ) Grundloven ( 3 ) I hvilken lovgivning finder du regler for ejendomsrettens ukrænkelighed? Hvem er den lovgivende magt? Grundloven ( 73 ) Folketinget I hvilken lovgivning finder du regler for, at den personlige frihed er ukrænkelig? Hvem er den udøvende magt? Grundloven ( 71. Stk. 1 ) Regeringen. I hvilken lovgivning finder du regler for, hvornår en anholdt senest skal stilles for en dommer? Hvem er den dømmende magt? Domstolene. Grundloven ( 71. Stk. 3 )

3 Kan man varetægtsfængsels for en forseelse, som kun medføre straf af bøde eller hæfte? ( Grundloven 71 stk. 5 ) I hvilken lovgivning står der, at den dømte straks kan anke dommen til en højre ret? Grundloven ( 71 stk. 4 ) I hvilken lovgivning finder du reglen, at en anholdt skal stilles for en dommer inden for 24 timer? Hvilken lov trådte i kraft 1. januar 1987? Grundloven ( 71 stk. 3 ) Vagtloven. Hvornår trådte vagtloven i kraft? Hvad er det, at vagtfirmaet får overdraget i kundekontrakten? 1. Januar De beføjelser og rettigheder, som områdets ejer har. Hvilket ministerium hører vagtloven under? Hvor gammel skal man som minimum være, for at blive godkendt som vagtfunktionær? Justitsministeriet. 18 år.

4 Hvilken magt udøves af folketinget? Hvilken magt udøves af regeringen? Lovgivende magt. Udøvende magt. Hvilken magt udøves af domstolene? Hvor gammel skal man som minimum være, for at kunne få en vagtautorisation? Dømmende magt. 25 år. Hvem kan fremsætte et lovforslag i folketinget? Hvor længe gælder en vagtautorisation? Folketingets medlemmer og regeringen. Højst 5 år. Hvem skal have vagtautorisation? Skal man som vagt, i en privat vagtvirksomhed godkendes af politiet? Den der indgår aftale. Vagtloven 2.

5 Er man som vagt, ansat i en statslig virksomhed omfattet af vagtloven? Kan man få en vagtautorisation hvis man bor i udlandet? Ja, hvis det har hjemmel i international aftale. Kan man få en vagtautorisation, der gælder for hele Danmark? Kan en vagtautorisation tilbagekaldes? Ja, af Rigspolitichefen. Hvem godkender/udsteder en vagtautorisation? Rigspolitichefen. Hvem godkender personalet i en vagtvirksomhed? Politidirektøren i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor er beliggende. Hvem har ansvaret for, at personalet i vagtvirksomhed er godkendt? Skal ejeren af et vagtfirma også være godkendt til, at udføre vagt? Det er autorisationens indehavers ansvar. Kun hvis ejeren selv udfører vagtopgaver.

6 Hvilken uddannelse skal en vagt have for, at blive godkendt af politiet? Grundlæggende vagt eller en del af uddannelsen som sikkerhedsvagt. Hvilke krav er der til vagtens uniform? Den må ikke kunne forveksles med politiet. Den skal fortil, med tydelig skrift, være påført VAGT. Må man arbejde som vagt i en privat vagtvirksomhed før vagtkortet er udleveret? Hvordan kan man konstatere, at en vagtfunktionær er godkendt? Ved at se personlegitimationskort. Skal man som vagt, hvis man er på tjeneste, vise sit personlegitimationskort hvis man bliver spurgt om det? Ja, hvis det ikke er i chikaneøjemed. Skal man have en ren straffeattest for at søge om godkendelse som vagt? Nej, men godkendelse kan nægtes. Dækker en vagtautorisation altid hele Danmark? Kræver lovgivningen, at en vagtfunktionær skal udarbejde en skriftlig rapport?

7 Skal du som portvagt ansat i en privat virksomhed godkendes som vagtfunktionær? Nej, du er ansat direkte af virksomheden. Hvornår skal en butikskontrollant godkendes som vagtfunktionær? Når vedkommende kommer fra et vagtfirma. Hvordan skal vagtfunktionærens uniform være afmærket? Skal være tydeligt afmærket med VAGT på brystet. I hvilken situation må du bruge din forsvarshund? I nødværge når andre mildere former for magt ikke er tilstrækkelige eller er opbrugt. Hvilke lovmæssige krav er der vedrørende anvendelse af en forsvarshund? Må du slippe din forsvarshund løs, på en virksomhed, hvor området er indhegnet? Den skal føres i kort line og lystre føreren. Hvornår må du slippe din forsvarshund løs når du er på rondering? Hvilken opgave har en vagtfunktionærs forsvarshund? Aldrig. Hundens opgave er at forsvare vagtfunktionæren eller andre.

8 Kræves der tilladelse til at udøve vagt på offentlige steder? Kan politiet kræve personlig observation inden videregivelse af alarminformationen? Ja, af politiet. Hvad forstås ved personlig observation ved en alarm? Kan alarmer gå direkte til politiet? At vagten ved selvsyn konstaterer årsagen til alarmen. Ja, når særlige politimæssige hensyn taler derfor. Hvilken type alarm kan gå direkte til politiet? Hvem skal godkende kontrolcentraler? Overfaldsalarm. Rigspolitichefen. Skal en godkendt kontrolcentral være bemandet døgnet rundt? En godkendt kontrolcentral skal være bemandet af minimum? 2 uddannede personer.

9 Hvad laver man på en kontrolcentral? Har politiet fri adgang til kontrolcentraler? Man modtager/registrer og behandler samt videresender alarmsignaler. Ja, ved fremvisning af legitimation. Hvad er forskellen på en godkendt kontrolcentral og andre arbejdslokaler? Skal alle signaler til en godkendt kontrolcentral registreres og gemmes? Kontrolcentralen er sikret mekanisk og elektronisk mod indtrængen. Hvor lang tid skal registreret signaler til en godkendt kontrolcentral gemmes? Hvem må modtager, behandle og videresende alarmsignaler til politiet? 18 måneder. Personalet i en godkendt kontrolcentral. Må personale, der har fri opholde sig i kontrolcentralen? Bliver al kommunikation optaget på bånd af kontrolcentralen?

10 Hvor lang tid må en udvendig alarmklokke på et indbrudsalarmeringsanlæg lyde? Skal en godkendt kontrolcentral være bemandet juleaften? Max 3 minutter. Må en udvendig alarmklokke gå i gang igen, efter den har lydt i 3 minutter? Må en vagt bære mørk eller sort uniformsjakke? Ja, hvis alarmen aktiveres igen og kun i 3 minutter. Ja, hvis den ikke kan forveksles med politiets og er forsynet med VAGT fortil. Kan politiet fastsætte krav til vagtens uniform? Kan man få en vagtautorisation hvis man er gået konkurs eller under betalingsstandsning? Ja med hensyn til farve, distinktioner, emblemer m.v. Må en godkendt vagt bære våben, der er omfattet af våbenloven? Er det et lovkrav, at vagten skal have udleveret en radio eller en mobiltelefon?

11 Må en vagt på vej til en alarm, i en afmærket vagtbil, overtræde færdselsloven? Skal en dørmand på forlangende vise sit ID-kort? Kun på forlangende af en myndighedsperson. Skal en privat ansat dørmand have uddannelsen Grundlæggende vagt for at arbejde som dørmand? Hvad skal en privat ansat dørmand have for at kunne arbejde som dørmand? Dørmandsautorisation. Hvor gammel skal man som minimum være for, at blive godkendt som dørmand? 18 år. Kræver det nogen uddannelse for at blive godkendt som dørmand? Ja, den uddannelse som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fastsat eller vagtkortet. Hvad skal en vagtfunktionær i en vagtvirksomhed have for at kunne arbejde som dørmand? Sit vagtkort. Hvad er definitionen på nødret? Retten til i en nødsituation, at afværge en fare ved at foretage en handling, der i almindelighed er ulovlig.

12 Hvad er definitionen på nødværge? En retsmæssig afværgelse af et uretsmæssig angreb, ved magtanvendelse over for angriberen. Definitionen på en anholdelse? En foreløbig frihedsberøvelse, hvor en person der har forøvet et strafbart forhold, berøves adgangen til selv at bestemme over sit opholdssted. Hvis man overtræder Ordensbekendtgørelsen straffes man med? Hvornår er Grundloven sidst blevet ændret, eller 1953? Bøde Vil en overtrædelses af Ordensbekendtgørelsen komme på din straffeattest? Må en vagt gå med knippel, når vagten er på arbejde? I hvilken lovgivning er der regler for anholdelse? Har alle ret til at, foretage en anholdelse? Retsplejeloven. Ja, hvis der er begået et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale.

13 Har alle pligt til at, foretage en anholdelse? Nej, ikke pligt til, men vi må gerne hvis der er begået et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Kan du foretage en anholdelse uden hjemmel i loven? Med hensyn til anholdelse af en person, har en borger og en vagtfunktionær samme beføjelser? Hvor meget magt må vi anvende når vi foretager en anholdelse? Den nødvendig og forsvarlige magt. Må vi anvende håndjern når vi foretager en anholdelse? Må vi anvende plastikstrips når vi foretager en anholdelse? Ja, vi må bruge den nødvendig og forsvarlige magt. Ja, vi må bruge den nødvendig og forsvarlige magt. I hvilken lovgivning og paragraf står der at vi må anholde en person? Hvornår skal en person du har anholdt senest fremstilles for en dommer? Retsplejeloven, 755, stk.2 24 timer.

14 Har vagten samme beføjelser som politiet når det gælder anholdelsesgrundlaget? Har vagten pligt til at oplyse den anholdte om tidspunktet for anholdelsen? Nej, har vagten samme beføjelser som enhver borger. Hvad skal vi oplyse til politiet når vi har anholdt en person? Har vagten pligt til at oplyse den anholdte om sigtelsen for anholdelsen? Tidspunktet og grundlaget for anholdelsen. Har en person, som vagten har anholdt, pligt til at oplyse navn og adresse til vagten? Har en person, som er anholdt, pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato til politiet? Kan man straffes for ikke, at oplyse navn, adresse og fødselsdato til politiet? Hvem skal oplyse navn, adresse og fødselsdato til politiet? Ja med bøde. Det skal enhver på forlangende af politiet.

15 Hvad kaldes det hvis du tager nogle ting fra en anholdt? Må vi beslaglægge? Beslaglæggelse. Ja, til sikring af bevismidler. Retsplejeloven 801 og 807a. Hvad kaldes det hvis den anholdt frivilligt afleverer bevismidler til dig? Jeg har bevismidlerne i bevaring. Hvad skal vi oplyse til politiet, hvis vi har beslaglagt bevismidler? Tidspunkt og grundlaget for beslaglæggelsen. Hvem kan bestemme om beslaglagte bevismidler konfiskeres? Hvad sker der med konfiskeret bevismidler? Domstole/dommer. De destrueres eller sælges på auktion. Har vi lovhjemmel til at visiterer? Hvilken slags visitationer kan vi komme ud for at lave som vagt? Sikkerhedsvisitation og virksomhedsvisitation.

16 Hvornår kan vi som vagt foretage en sikkerhedsvisitation? Når den anholdte har et våben, der kan være til fare for ham selv, vagten eller andre. Har vi lovhjemmel til at ransage? Kan du løslade en person som du har anholdt? Ja, hvis begrundelsen for anholdelsen ikke længere er til stede. Hvis du løslade en person, skal du give besked til? Politiet. Hvem har til opgave at efterforske? Politiet. Har vi pligt til, at oplyse hvis vi er viden om en person, der er uskyldig dømt. Ja, hvis det ikke er til fare for vores liv, helbred eller velfærd, når vi afgiver oplysningen. Har man pligt til at anmelde alle lovovertrædelser? Hvornår har vi som borger anmeldepligt? Vi skal anmelde ved: fare for liv, brand og Statens sikkerhed er truet.

17 Hvornår kan en vagt, med hjemmel i loven, bruge magtanvendelse? Nødværge nødret anholdelse. Hvilket område/emne omhandler straffelovens 294? Selvtægt. Hvad står der i straffelovens 294? Hvad er højeste straf for overtrædelse af straffelovens 294? Den, som ulovligt tager sig selv til rette, straffes med bøde. Bøde. Hvis du skylder en forretningsdrivende penge, har du så pligt til at lukker personen ind i dit hjem? Hvem er omfattet af vagtloven? Erhvervsmæssig vagtvirksomhed og dens ansatte. Skal politiet godkende et område med pladshund? Må man offentliggøre en optagelse af en tyv, fra et overvågningskamera, for at hindre yderligere tyverier?

18 Har vi pligt til at opfriske vores viden, hvis vi skal vidne i retten. Kan en person, der påberåber sig tavshedspligt, blive pålagt at afgive vidneforklaring? Ja af domstolen. Må vi som vidne i retten, læse op fra vores notater? Må en dørmand afvise gæster på grund af deres religion? Ja, hvis dommeren giver lov. Hvor lang tid vil en ubetinget dom være på den private straffeattest? Hvor lang tid vil en betinget dom være på den private straffeattest? 5 år. 3 år. Hvornår straffes uagtsomhed? Hvad betyder privat påtale? Straffes kun når det er nævnt i en lov/ Det er den privat selv, der iværksætter efterforskning og forfølgelse. Politi hverken kan eller må blande sig.

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber

BETÆNKNING OM. Vagtvirksomhed. Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber BETÆNKNING OM Vagtvirksomhed Afgivet af det af justitsministeriet nedsatte udvalg om private vagtselskaber Betænkning nr. 1048 København 1985 Ju 00-173-bet. ISBN 87-503-5710-7 JJ trykteknik a-s, København

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9

Forord 5. Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7. Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Forord 5 Den militære anklagemyndigheds opgaver, organisation og uafhængighed 7 Den militære straffe- og retsplejeordning 9 Reglerne for behandling af militære straffesager

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER

klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER klumme Vejledning til domsmænd og nævninger VEJLEDNING TIL DOMSMÆND OG NÆVNINGER 1 Juni 2011 Domstolsstyrelsen Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk Oplag: 12.800 stk.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ændret ved 11. og 14. tillægsprotokol med tillægsprotokollerne 1, 4, 6, 7, 12 og 13 Konventionsteksten omfatter de

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere