Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00"

Transkript

1 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt. Opgavesættet består af 4 opgaver(6 sider incl. forside). For hver opgave er angivet den vægt i procent, hvormed opgaven indgår i bedømmelsen. 1

2 Opgave1(20%) Et tyverisikringsfirma har tre slags kunder, som fordeler sig på følgende måde: Private20%. Forretninger 30%. Industrivirksomheder 50%. Nårderindgårenalarmtilfirmaeterderenvissandsynlighedfor,atalarmen er falsk: Hvis alarmen kommer fra en privat kunde er sandsynligheden for falsk alarm Hvis alarmen kommer fra en forretningskunde er sandsynligheden for falsk alarm 0.1. Hvis alarmen kommer fra en industrivirksomhed er sandsynligheden for falsk alarm Nårderindgårenalarmtilfirmaet,hvadersåsandsynlighedenforat alarmen er falsk? Svar: Brug loven om total sandsynlighed: P(Falsk) = P(Falsk Privat)P(Privat)+ P(Falsk Forretning)P(Forretning) + P(Falsk Industri)P(Industri) = = Find den betingede sandsynlighed, givet at alarmen er falsk, for hver af følgende hændelser: Deterenprivatkunde. Svar: P(Privat Falsk) = P(Falsk Privat)P(Privat) P(Falsk) = =

3 Det er en forretningskunde.svar: P(Forretning Falsk) = P(Falsk Forretning)P(Forretning) P(Falsk) = = Det er en industrivirksomhed. Svar: P(Industri Falsk) = P(Falsk Industri)P(Industri) P(Falsk) = =

4 Opgave2(20%) I et køsystem er ventetiden(i minutter) for hver kunde en stokastisk variabel X, som er eksponentialfordelt med middelværdi µ = Findsandsynlighedenfor,atventetidenforenkundeermindreend3 minutter. Svar: En eksponentialfordelt stokastisk variabel med parameter λ har middelværdi µ = 1/λ. En middelværdi på 2 giver derfor λ = 1/2. FordelingsfunktionenerderforF X (x)=1 e 0.5 x. Resultateterderfor P(X 3)=1 e = LadX 1 + +X n betegnedensamledeventetidforn=500kunder, hvor det antages at de n ventetider er indbyrdes uafhængige. Udregn, approximativt, sandsynligheden for at den samlede ventetid overstiger 18 timer. Svar: Bemærk, at en eksponentialfordelt stokastisk variabel har variansvar(x)=1/λ 2,altså4idetgældendetilfælde. Fradencentrale grænseværdisætningfås,danerstor,atsummens n erapproximativt normalfordelt, S n N(n 2,n 4)=N(1000,2000) Resultatet er derfor, ved brug af Tabel A.3 ( ) P(S n > 18 60) 1 Φ 2000 ( ) = 1 Φ 2000 = 1 Φ(1.79) = =

5 Opgave3(30%) Betragt et smagsdommerpanel bestående af n personer. En triangeltest udføres ved, at hver dommer præsenteres for tre smagsprøver. Af disse tre smagsprøver er de to helt ens, mens den tredje smagsprøve skiller sig ud fra de to andre. Lad Y være den stokastiske variabel, som angiver hvor mange af de n smagsdommere, som svarer rigtigt, dvs. kan identificere den smagsprøve,somskillersigudfradetoandre. 1. Hvilke antagelser kræves der, for at konkludere, at Y er binomialfordelt b(n,p)? Svar: De n smagsdommere skal være uafhængige af hinanden, med hensyn til om de svarer rigtigt. Desuden skal sandsynligheden for at svare rigtigt være den samme for alle n dommere. Under disse omstændigheder er Y binomialfordelt b(n, p). 2. Gør rede for, at værdien p = 1/3 svarer til, at smagsdommerne ikke kansmageforskel. Hvisp=1/3ogn=10hvadersåsandsynligheden for, at mere end halvdelen af smagsdommerne svarer rigtigt? Svar:Hvisensmagsdommerikkekansmageforskel,måvigåudfra,at han eller hun vælger den smagsprøve, som tilsyneladende skiller sig ud fra de to andre, helt tilfældigt blandt de tre smagsprøver, hvilket sker medsandsynlighed1/3. Forn=10fåsfraTabelA.1(medp=0.35) P(Y > 5)=1 P(Y 5) = Brugesistedetp=0.30fåsresultatat = Detkorrekte tal ligger et sted mellem disse to værdier. En eksakt udregning med p=1/3udføressomfølger: 5 ( ) n P(Y 5)= p i (1 p) n i = 5 i=0 i=0 ( 10 i i ) 2 10 i 3 10 = =

6 Resultatet er derfor P(Y >5)= = I en bestemt triangeltest svarede 13 ud af 25 smagsdommere rigtigt. Ud fra disse data skal du udregne et 95%(approximativt) konfidensinterval for parameteren p. Tyder disse data på, at smagsdommerne kan smage forskel? Svar: Vi skal lave et 95% konfidensinterval for p. Estimatet er ˆp = 13/25 = Standard error er SE= 0.52 (1 0.52)/25= Medtabelopslag z = 1.96 fås endepunkterne 0.52± , altså intervallet (0.3242, ). Dadetteintervalindeholderværdien1/3=0.33,såtyderdetikkepå at smagsdommerne kan smage forskel, idet ˆp således ikke er signifikant forskelligfra1/3påniveauα=5%. 6

7 Opgave4(30%) Den velkendte 13-skala skal nu udskiftes med den nye 7-skala, som er defineret som følger: 12: For den fremragende præstation. 10: For den fortrinlige præstation. 7: Fordengodepræstation. 4: Fordenjævnepræstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 00: For den utilstrækkelige præstation. 3: For den ringe præstation. I karakterbekendtgørelsen ses følgende omsætningstabel mellem ny og gammel skala. 7-skala 13-skala En gymnasielærer ønsker at omregne karakterværdier fra gammel til ny skala ved hjælp af lineær regression. Denne metode kan især være praktisk, hvis man ønsker at omregne et karaktergennemsnit, som jo ikke behøver at være blandt de værdier som optræder i tabellen. Lad y være karakterværdi efter 7-skalaen og lad x være karakterværdi efter 13-skalaen. 7

8 1. Dataitabellenskalbrugessomgrundlagforomregningen,idetdeopfattessomn=10observationsparfraenlineærregressionafypåx. Nedenfor ses output fra en SAS/Insight analyse af data. Er betingelserne for at bruge lineær regression opfyldt? Angiv den estimerede sammenhæng mellem ny og gammel karakterskala. Svar: Detdrejersigomom kunstige data,sådeternoktvivlsomt, omnogenstatistiskmodelkanbeskrivehvadderjoibundoggrunder to menneskeskabte skalaer. Specielt er det uklart, hvad uafhængighed skal betyde i dette tilfælde. Men ud fra scatterplottet for x og y kan man godt gå med til at der skulle være en lineær sammenhæng. Residualplottet give ikke anledning til at tvivle på at variansen skulle være konstatn, og QQ-plottet for residualerne (som er pænt lineært) bekræfter, at residualerne er normalfordelte. I det hele taget gør det ringe antal data det vanskeligt at tilbagevise den lineære regressionsmodel. Den estimerede regressionslinie er givet ved hvilket ses af SAS-outputtet. y= x, Uanset svaret på spørgsmål 1 vil vi følge gymnasielærerens idé og bruge lineær regression til omregningen. 2. Den "gennemsnitlige" præstation i 13-skalaen er 8, mens den er 7 i 7-skalaen. Undersøg, ved hjælp af en passende test, om denne sammenhænggælderteoretisk,altsåomβ 0 +β 1 8=7,hvorβ 0 ogβ 1 er regressionsliniens parametre. Svar: ViskaltestehypotesenH 0 :β 0 +β 1 8=7. Daintetandeter opgivet vil vi bruge en tosidet test. Den forventede middelrespons er ŷ 0 = = SEforparameterenβ 0 +β 1 8ergivetved [ ] 1 SE = MSE n +(x 0 x) 2 SSX [ ] 1 = (8 7.2) =

9 Det giver følgende t-test t= = Tabelopslag t 8,0.975 = Altså kan nulhypotesen accepteres på niveau5%. 3. Den laveste beståelseskarakter i 13-skalaen er som bekendt 6, mens den laveste beståelseskarakter i 7-skalaen er 02. Udregn et 95% prædiktionsinterval for Y svarende til værdien x = 6. Indeholder dette interval værdien y = 2? Giver dette resultat anledning til bekymring? Du skal argumentere for dine konklusioner. Svar:Den forventede middelrespons er nu ŷ 0 = = Den tilhørende SE er [ SE = MSE 1+ 1 ] n +(x 0 x) 2 SSX [ = ] 10 +(6 7.2) = Tabelopslag t 8,0.975 = som før. Endepunkter i intervallet er ± , altså fås prædiktionsintervallet (0.0198, ). Intervallet indeholder værdien 2, hvilket er fint, men det er et temmelig bredt interval. Det er lidt bekymrende, da det afspejler, at sammenhængen mellem ny og gammel skala ikke er særlig velbestemt ved denne metode. 9

10 10

11 11

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh123-mat/b-17122012 Mandag den 17. december 2012 kl. 9.00-13.00 Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4

INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF POPULATIONEN... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 DATAMATERIALET... 2 KARAKTERISTIK AF OULATIONEN... 4 DELOGAVE 1...5 BEGREBSVALIDITET... 6 Differentiel item funktionsanalyser...7 Differentiel item effekt...10 Lokal

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh141-mat/b-23052014 Fredag den 23. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hhx132-mat/b-16082013 Fredag den 16. august 2013 kl. 9.00-13.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2

IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 IDRÆTSSTATISTIK BIND 2 ii Det Naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Reprocenter Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt 2001 ISBN 87-87436-07-8 Bd.2 iii Forord Denne bog er skrevet til brug i et statistikkursus

Læs mere

En statistisk analyse af aktieafkast

En statistisk analyse af aktieafkast En statistisk analyse af aktieafkast Af cand.scient.oecon. Erik Christiansen IBC Kolding Efterår 2008 Forord Kan man ved bruge af statistiske modeller og de historiske aktiekurser forudsige fremtidens

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematik B. Højere handelseksamen

Matematik B. Højere handelseksamen Matematik B Højere handelseksamen hh11-mat/b-70501 Mandag den 7. maj 01 kl. 9.00-1.00 Matematik B Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Lær nemt! Statistik - Kompendium

Lær nemt! Statistik - Kompendium David Brink Lær nemt! Statistik - Kompendium Ventus wwwventusdk Lær nemt! Statistik - Kompendium 005 David Brink Nielsen og Ventus Download kompendiet gratis på wwwventusdk ISBN 87-7681-01-7 Ventus Falkoner

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE

FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE FORUDSÆTNINGER FOR LINEÆR REGRESSION OG VARIANSANALYSE EFTER MINDSTE KVADRATERS METODE AF RUNE STUBAGER & KIM MANNEMAR SØNDERSKOV 5. udgave, januar 2011 DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE Aarhus University

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri

Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier. Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Introduktion til Statistiske Modeller for Finansielle Tidsserier Forelæsningsnoter til Finansiel Økonometri Jesper Lund mail@jesperlund.com http://www.jesperlund.com 14. marts 2006 1 Indledning Formålet

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved

Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Statistik: Historier og eksempler Helle Hvitved Dette er et forsøg på at give en overordnet beskrivelse af statistik og statistiske begreber uden at gå for meget i matematiske detaljer. Derved vil der

Læs mere