Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft."

Transkript

1 Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på del af matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft. Oktober /27

2 Indholdsfortegnelse Afgørelse... 4 Lovgrundlag... 4 Redegørelse... 5 Klagevejledning... 5 Tilladelsen er sendt til:... 6 Kopi af tilladelsen er sendt til:... 6 Vurdering af projektet i forhold til at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening... 7 Beskyttede naturtyper... 7 Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven... 7 Beskyttede naturtyper og arter efter habitatbekendtgørelsen... 7 Konklusion... 8 Støj og støv... 8 Landskabsbillede (Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, landskab, rekreative forhold mv.)... 8 Grundvand og risiko for forurening... 9 Høringer Naboer Nabokommune Region Syddanmark Højspændingsledning og el ledninger Museum Sønderjylland Statens Luftfartsvæsen Samlet konklusion Bilag A. Betingelser for at udnytte tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplan Økonomisk garanti Tinglysning af vilkår Højspændingsledning Vejforhold Museum Sønderjylland Bilag B. Betingelser for indvindingens udførelse Bilag C. Betingelser for efterbehandling af arealet Bilag D. Øvrige betingelser Bilag 1. Graveområdet, er angivet med skravering Bilag 2 Graveplan og efterbehandlingsplan Bilag 3. Højdekurver og adgangsvej Bilag 4. Graveområde, 3 sø og udstrækning af fortidsminde Bilag 5. Udpegningsgrundlag 201 Mandbjerg Skov og Oversigt over danske naturligt hjemmehørende arter der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV /27

3 Bilag 6. Ledningsoplysninger Bilag 7. Udtalelse Museum Sønder Jylland Bilag 8. Sådan måles 10 m-randzone /27

4

5 Redegørelse Hans Henning Schmidt har ansøgt om tilladelse i henhold til råstoflovens 7 til at foretage råstofindvinding på matr. nr. 2 Hyrup, Bevtoft, Hyrup Hedevej 2, 6520 Toftlund. Der er tale om forlængelse af en eksisterende tilladelse, der er udløbet i december Der er ikke foretaget en VVM-screening af projektet, da projektet ikke er ændret i forhold til projektet der blev screenet den 18. december 2003, og denne screening stadig er gældende. Der er tidligere foretaget råstofindvinding på arealet, og området omkring det aktuelle areal er præget af råstofindvinding. Området som ønskes udgravet er i dag landbrugsjord i omdrift. Beskrivelse af projektet: Graveområdet og efterbehandlingsplan fremgår af bilag 1 og 2. Det ansøgte areal er på i alt ca. 4,7 ha. Der vil ske en løbende efterbehandling af afgravede arealer i samme takt, som indvindingen skrider frem. Arealet af det område, der er inddraget til indvinding (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.), vil ikke oversigte 0,5 ha. Forventet årlig produktion er 2000 m³ heraf 0 m³ under grundvandsspejlet. Der er planlagt en gravedybde på fra 4 til 7 m. Der er oplyst i ansøgningen at koten for grundvandsspejlet ligger i ca. 8 meter. Ifølge tingbogen er Hans Henning Schmidt ejer af arealet. Indehaverens cvr-nummer er: Kørsel til indvindingsområdet vil ske ad eksisterende indkørsel fra Hyrup Hedevej, som vist på vedlagte kort. Driftstider: mandag til fredag kl Der vil blive foretaget tørsortering. Arealet ønskes efter endt råstofindvinding efterbehandlet til landbrugsformål. Der er ingen brændstoftanke. Der vil ikke modtages jord udefra. Klagevejledning Afgørelsen vil blive annonceret på kommunens hjemmeside Afgørelsen efter råstoflovens 13, stk. 1, 1. pkt., kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder, en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 16, stk. 1. Klagen skal således være kommunalbestyrelsen i hænde senest torsdag den 21. november 2013, inden kontortids ophør, efter det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Klagen skal indgives skriftligt til kommunalbestyrelsen, jf. råstoflovens 16, stk. 2, så vidt muligt elektronisk på eventuelt pr brev til Haderslev kommune, Rådhuscenteret 7, 6500 Vojens. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. (2012-niveau) til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 18, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret indeksreguleres årligt pr. 1. januar. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver klagegebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunalbestyrelsen. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 5/27

6 giroindbetaling inden for den frist, der fastsættes af nævnet, jf. 1 i bekendtgørelse nr. 754 af 16. juni 2012 om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet. Betales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 4 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens 43. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens 16, stk. 5. Hvis der kommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens 16, stk. 6. Ansøger får besked, hvis der klages over afgørelsen. Tilladelsen er sendt til: Hans Henning Schmidt, Hyrup Hedevej 2, 6520 Toftlund Kopi af tilladelsen er sendt til: Susanne Scherrebeck, Hyrup Hedevej 4, 6520 Toftlund Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Region Syddanmark, Skat, Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforening, v/bent Karlsson (Bent Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening, Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev Friluftsrådet, v/ Martin Martinsen, Birkevej 5a, 6100 Haderslev 6/27

7 Vurdering af projektet i forhold til at begrænse miljømæssige gener og forebygge forurening I forbindelse med vurdering af projektets mulige indvirkning på miljøet er det især fundet relevant at foretage en vurdering af anlægget i forhold til naturforhold, landskabsbillede, grundvandsforhold og risiko for forurening, støj og støv gener, adgangsforhold og de rekreative interesser. Beskyttede naturtyper Beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 1 3 omfatter søer større end 100 m 2, udpegede vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af arealer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Denne forpligtelse påhviler til enhver tid ejeren af arealet. Der ligger en 3 registreret sø i graveområdet. Søens kote er 48,5 m. Det bemærkes at 3 registreringen af søen er noget unøjagtig, og at det er søens faktiske udstrækning som er afgørende for området der er beskyttet. I en sand- og stenforekomst vil koten til en sø normalt indikere koten til grundvandsspejlet. Det er koten som grundvandspejlet står i, som i denne tilladelse danner bundkoten for hvor dybt der kan indvindes råstoffer. Derfor vil vandstanden i søen ikke blive påvirket af gravearbejdet. Randzoneloven 2 fastslår at der ikke må foretages jordbearbejdning i en randzone på indtil 10 m fra bredden af en 3 sø. Da der ikke må graves i den 10 m brede randzone sikres det at vandhullet og plante- og dyrelivet på brinken ikke bliver påvirket af råstof indvindingen. Den 10 meter dyrkningsfri zone måles fra søens kant. Dvs. i overgangen fra det skrånende terræn til det flade terræn, se bilag 8. Beskyttede naturtyper og arter efter habitatbekendtgørelsen Råstofgravningen kræver tilladelse i forhold til råstoflovens 7. Før der træffes afgørelse efter denne paragraf, skal der foretages en vurdering efter habitatbekendtgørelsens 7 og 11. Habitatbekendtgørelsens 7 fastsætter krav om vurdering af projekter med henblik på at vurdere om projektet kan have en væsentlig påvirkning af et Natura 2000 områdes udpegningsgrundlag. Habitatbekendtgørelsens 11 stiller ligeledes krav om vurdering af projektets påvirkning af yngleeller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV. Samt vurdering af påvirkningen af plantearter på habitatdirketivets bilag IV. Vurderingen skal fremgå af afgørelsen, og vurderingen skal være begrundet. Oversigt over danske naturligt hjemmehørende arter der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV fremgår af bilag 5. Natura 2000 områder Det nærmeste Natura 2000 område, som er Mandbjerg skov (H 201), ligger i en afstand af 4,5 km fra graveområdet. Udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 5. Som følge af afstanden vurderes det, at råstofgravningen ikke vil betyde nogen påvirkning af Natura 2000 området. Der forventes ingen væsentlig emission som følge af gravningen. Mulig påvirkning af bilag IV arter Ifølge faglig rapport nr. 635/2007 fra Danmarks Miljøundersøgelser, kan der forekomme arter af flagermus, markfirben og arter af padder i det geografiske område. 1 Lov om naturbeskyttelse nr. 9 af 3. januar 1992 med efterfølgende ændringer 2 Lov nr. 591 af 14/06/2011 om randzoner. 7/27

8 Der er ikke konkret kendskab til forekomst af arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i vandhullet og i det øvrige graveområde. Det vurderes at graveområdet, bortset fra vandhullet, ikke er egnet som yngle- eller rasteområde for bilag IV arter, idet der er tale om dyrkede marker uden gamle hegn og træer. Vandhullet kan være egnet levested for bilag IV arter af padder. I den nye gravetilladelse vil der blive stillet følgende vilkår: Der må ikke graves nærmere end 10 m fra vandhullets øverste brinkkant Der må ikke indvindes råstoffer under grundvandsspejlet Vandhullet må ikke påvirkes ved råstofgravningen. Med de givne vilkår vurderes det at råstofgravningen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV væsentligt. Konklusion Det vurderes at råstofgravningen ikke vil påvirke beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven og ikke kan have en væsentlig påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Det vurderes at råstofgravningen ikke vil ødelægge yngle- og rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der er altså ikke krav om at foretage en konsekvensvurdering af projektet. Støj og støv Selve indvindingsprocessen vil medføre støj og støv. Der er ca. 100 m til nærmeste nabobeboelse. Normale driftstider for gravemaskiner samt transport- og oparbejdningsanlæg, læsning og udlevering af materialer er mandag til fredag fra 7.00 til I forbindelse med tilladelsen er der stillet vilkår om, at støj ikke må overstige Miljøstyrelsens vejledende niveauer. Der er også stillet vilkår om at der ikke må opstå støvgener uden for indvindingsområdet, og at støvdæmpning skal ske med vand. Det vurderes derfor, at der ikke vil opstå væsentlige støj- og/eller støvproblemer for naboerne. Landskabsbillede (Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, landskab, rekreative forhold mv.) Råstofgraven er placeret i det åbne land ca. 3,5 km nord for Agerskov. Ejendommens beliggenhed fremgår af bilag 4. Haderslev Kommune vurderer, at alle bygge- og beskyttelseslinjer, er overholdt, da den ansøgte del af matr. nr. 2, Hyrup, Bevtoft ligger udenfor skov- og kirkebyggelinjer samt strand-, sø- og å- kan laves en vurdering af beskyttelseslinjer. Ejendommen ligger heller ikke inden for kystnærhedszonen. Nærmeste fredede fortidsminde, en rundhøj, ligger på matr. nr. 15, Hyrup, Bevtoft ca. 110 m øst for råstofgraven. Der er en fortidsmide beskyttelseslinje på 110 m omkring højen. Museum Sønderjylland har forholdt sig til den ansøgte del af matr. nr. 2, Hyrup, Bevtoft, og mener at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Eventuelle fortidsminder må formodes at være destrueret i forbindelse med den tidligere indvinding. Der er ingen fredede områder på eller ved ejendommen. 8/27

9 Der er ingen beskyttede jord- eller stendiger i graveområdet. Der er ingen rekreative udpegninger i eller omkring graveområdet. Der ligger dog en cykelrute på Hyrup Vestermarksvej i en afstand af 280 m fra graveområdet. Graveområdet ligger ikke indenfor værdifulde landskaber eller kystlandskaber. Der er heller ikke tale om uforstyrret landskab, og området er ligeledes ikke udpeget til at have geologisk værdi. Der er tidligere foretaget råstofindvinding på det 4,7 ha store graveområde, og området omkring det aktuelle areal er præget af råstofindvinding. Området som ønskes udgravet er i dag landbrugsjord i omdrift, og det vil tilbageføres hertil efter endt gravearbejde. Efter den nyeste opmåling skråner terrænet fra kote 54 oppe ved Hyrup Hedevej, til kote 49 i det sydvestlige hjørne af graveområdet, se bilag 3. Der ligger en 3 registreret sø i graveområdet, søens kote er 48,5 m. I en sand og stenforekomst vil koten til en sø normalt indikere koten til grundvandsspejlet. Det er koten som grundvandspejlet står i, som i denne tilladelse danner bundkoten for hvor dybt der kan indvindes råstoffer. Af hensyn til den jordbrugsmæssige anvendelse skal arealet efter efterbehandlingen fremtræde med et niveau min. 1 m over højeste grundvandsspejl. Således at bunden af råstofgraven efter efterbehandlingen vil have en bundkote på ca. 49,5 m. Yderligere er der stillet vilkår om at terrænet mod afgravede naboarealer skal efterbehandles til samme niveau som disse. Og ligeledes er der stillet vilkår om, at efter efterbehandlingsarbejdets udførelse skal de ved gravningen opståede skråninger mod uafgravede såvel som afgravede arealer fremtræde med anlæg ikke stejlere end 1:10 (1 m lodret og 10 m vandret). Dette vilkår fremgår også af afgørelsen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand-, sten- og grusforekomst på matriklen (fra den 18. december 2003). Af luftfoto kan det ses at stykket der ligger i en afstand af 100 m fra Hyrup Hedevej (skel op mod matr. nr. 15 Hyrup, Bevtoft) er afgravet i årene 2010 til 2013 og således er omfattet af dette vilkår. De første 100 m fra Hyrup Hedvej skal derfor efterbehandles med anlæg ikke stejlere end 1:10. Det fremgår af højdekurvekortet (bilag 3), at der som følge af tidligere gravning ikke var efterladt en skrænt med en hældning stejlere end 1:10 på disse 100 m. I skellet op mod matr. nr. 15, på strækningen 100 til 245 m fra Hyrup Hedvej er der en skrænt der er op til 1,5 m høj og med en hældning på 1:2. Dette er i overensstemmelse en afgørelse fra 1994 om afsluttet efterbehandling. Ønskes der at terrænregulere mere end 0,5 m udenfor graveområde i råstofplan 2012, kræves der en landzonetilladelse fra Kommunen eller en udtalelse om at forholdet betragtes som en bagatel. Skal der derimod graves råstoffer eller tilføres jord fra et område der ligger udenfor graveområdet i råstofplan 2012, så er det Regionen som er myndighed og skal høres. På den baggrund vurderes det at gravearbejdet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabet. Grundvand og risiko for forurening Hele arealet er ifølge kommuneplanen beliggende udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til almene vandværker. Beboelserne i området er forsynet med vand fra private vandforsyningsboringer. 9/27

10 Haderslev Kommune vurderer at råstof indvindingen ikke vil påvirke boringerne eller føre til væsentlig risiko for uheld der kan forurene jord og vand. Vurderingen er foretaget på baggrund af at der ikke indvindes under grundvandsspejlet, der tilføres ikke materiale udefra til råstofgraven. Der opstilles ikke brændstoftanke i graveområdet, og af hensyn til den jordbrugsmæssige anvendelse skal arealet efter efterbehandlingen fremtræde med et niveau min. 1 m over højeste grundvandsspejl. Råstofindvindingen vil under gravearbejdet og efter endt gravning mindske afstanden mellem terræn og grundvandsstand. Det medfører en lidt dårligere grundvandsbeskyttelse, dog af beskedent omfang. Det vurderes derfor, at påvirkningen af grundvandet ikke er af væsentlig betydning. Høringer Naboer Der er foretaget nabo/partshøring i medfør af forvaltningslovens 19 hos de berørte naboer (fremgår af klagevejledningen, til hvem kopi er sendt). Nabohøringen er foretaget i form at et høringsbrev i perioden fra den til den Der kom ingen bemærkninger. Nabokommune Der er ikke fundet grundlag for at høre nærmeste nabokommune, da der er 865 m til kommune grænsen til Tønder Kommune. Region Syddanmark Region Syddanmark har bemærket i brev til ansøger dateret den 1. februar 2012 at indvindingsområdet i den tidligere råstof indvindingstilladelse og det nu ansøgte indvindingsområde er udlagt som graveområde i Region Syddanmarks forslag til råstofplan Råstofplanen er vedtaget den og påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet efterfølgende. Det at planen er påklaget har opsættende virkning indtil klagenævnet eventuelt beslutter andet. Natur og Miljøklagenævnet har dog den truffet afgørelse om at klagerne ikke har opsættende virkning for de dele af råstofplanen, som der ikke er klaget over. Der er ikke klaget over de dele af råstofplanen der ligger i Haderslev Kommune. Det betyder at tilladelsen kan forlænges eller ændres ved ansøgning til kommunen, uden at Regionen skal meddele samtykke i henhold til råstofloven. Højspændingsledning og el ledninger Energiselskabet har en 15 kv højspændings luftledning stående på tværs af området. Syd Energi har udtalt i mail af den at luftledningerne ved Hedevej 2, 6520 Toftlund, bliver demonteret i løbet af I fremtiden vil luftledningerne blive erstattet med kabler i jorden, placeret som Kommunen ser det uden for det skraverede område, der indikerer hvor der skal graves. Udtalelsen med korbilag er vedlagt i bilag 6 Ledningsoplysninger. I udtalesen henvises der til folderen Pas på ledningerne og livet. Af folderen fremgår det: At enhver, der iværksætter eller er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af luftledninger og transformerstationer, skal vurdere, om det er muligt at overholde visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab, og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med elselskabet. 10/27

11 Haderslev Kommune vurderer at indvinding af råstoffer på matr. nr. 2, Hyrup, Bevtoft ikke vil komme i konflikt med højspændings eller el ledninger. Vurderingen er truffet på baggrund af at luftledningerne ved Hedevej 2, 6520 Toftlund, bliver demonteret i løbet af 2013 og bliver erstattet med kabler i jorden udenfor graveområdet Museum Sønderjylland Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev har foretaget kontrol og arkæologisk vurdering af den ansøgte del af matr. nr. 2, Hyrup, Bevtoft. Det fremgår af museets udtalelse, at der ikke er registreret fortidsminder på planområdet, der desuden ser ud til at være destrueret ved tidligere råstofindvinding. Eventuelle fortidsminder må formodes at være destrueret i forbindelse med den tidligere indvinding. På den baggrund vurderer museet, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejdet, og de mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under jordarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev adviseres. Museets arkæologske udtalelse vedhæftes, og det er et vilkår for råstoftilladelsen, at museets anvisninger følges. Statens Luftfartsvæsen Det er ansøgt om kun at indvinde råstoffer over grundvandspejlet, noget som er fastholdt med vilkår. Vilkåret er stillet af hensyn til flysikkerheden omkring Skrydstrup Flyveplads, da områder med frit vandspejl kan tiltrække større mængder med fugle og øge kollisionsrisikoen. Afstanden fra råstofgraven til rullebanen er 9 km. Vilkåret om at arealet efter endt indvinding skal fremtræde med et niveau min. 1 m over højeste grundvandsspejl sikrer ligeledes at der ikke vil opstå en sø på arealet. Da der ikke indvindes råstoffer under grundvandspejlet, har Haderslev Kommune ikke indhentet en udtalelse fra Statens Luftfartsvæsen. Samlet konklusion Det forudsættes, at ovenstående forudsætninger og vilkår efterkommes. Haderslev Kommune har på baggrund af en konkret vurdering fundet, at virksomhedens drift og efterbehandling af arealet begrænser de miljømæssige gener og forebygger forurening af grundvand og jorden. På den baggrund konkluderes det at anlægsprojektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt. Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens 2 3 med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt. 3 Bekendtgørelse 1510 af 15/12/2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 11/27

12 Bilag A. Betingelser for at udnytte tilladelsen. Grave- og efterbehandlingsplan Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med vedlagte grave- og efterbehandlingsplan. Økonomisk garanti Garanti nr fra 2005 udstedt af Nordea Bank kan videreføres. Det fremgår af tilladelsen fra den 18. december 2003 at der skulle stilles en anfordringsgaranti på som sikkerhed for efterbehandling af ½ ha inddraget areal. Sikkerhedsstillesen skal indeksreguleres ud fra Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder, med indeks 934 (juni 2002) som udgangspunkt. Garantien skal være gældende indtil efterbehandlingsarbejdet er afsluttet og godkendt af Haderslev kommune, idet garantistillelsen først da vil kunne frigives. Tinglysning af vilkår Haderslev kommune vil lade vilkår om efterbehandling tinglyse på ejendommen for ansøgers regning, jf. råstoflovens 10. Tinglysningsudgiften vil bestå af tinglysningsafgiften som for tiden er på 1660 kr., og det beløb et landinspektørfirma tager for at udarbejde den nødvendige GML-fil, tinglysningsrids og foretage tinglysningen. Tinglysningsudgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket. Efter indførsel af den elektroniske tingbog skal der ved tinglysning af nye servitutter medsendes en GML-fil. Filen indeholder en geografisk stedfæstelse af servitutten i forhold til matrikelkortet. Filen laves i et særligt databaseformat, og den kan og skal kunne læses som f.eks. et tinglysningsrids. Højspændingsledning Respektafstande fremgår af folderen Pas på ledningerne og livet. Af folderen fremgår det: At enhver, der iværksætter eller er ansvarlig for udførelsen af arbejde i nærheden af luftledninger og transformerstationer, skal vurdere, om det er muligt at overholde visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab, og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med elselskabet. Vejforhold Adgangen til grusgraven skal ske fra Hyrup Hedevej, som vist på bilag 3. Museum Sønderjylland Museum Sønderjylland arkæologi Haderslev vurderer, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejdet, og de mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under jordarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev adviseres. Museets arkæologske udtalelse vedhæftes som bilag 7, og det er et vilkår for råstoftilladelsen, at museets anvisninger følges. 12/27

13 Bilag B. Betingelser for indvindingens udførelse 1. Råstofindvindingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med grave- og efterbehandlingsplanen. 2. Indvindingsområdet må ikke tilføres jordfyld eller andre materialer udefra. Herunder byggeaffald, beton og lignende. 3. Arealets udseende må ikke opfordre til uautoriseret henlæggelse af affald 4. Der skal ske en løbende efterbehandling af afgravede arealer i samme takt, som indvindingen skrider frem. 5. Arealet af det område, der er inddraget til indvinding (graveareal, areal til materialeoplægning m.v.), må ikke oversigte 0,5 ha. 6. Der må ikke indvindes råstoffer under grundvandspejlet. 7. Der må ikke graves nærmere end 10 m fra vandhullets øverste brinkkant 8. Vandhullet må ikke påvirkes ved råstofgravningen. 9. Adgangen til grusgraven skal ske fra Hyrup Hedevej, som vist på bilag Muld og overjord, som ikke straks anvendes i efterbehandlingen, skal henlægges i depoter inden for arealet til brug for efterbehandlingsarbejderne, og må ikke fjernes fra indvindingsområdet. Muld og overjordsdepoter skal placeres således, at der ikke kan ske sammenblanding 11. Arealet skal drives jordbrugsmæssigt så længe som muligt, indtil indvindingen påbegyndes, og straks efter indvinding, skal efterbehandlingen igangsættes i overensstemmelse med den godkendte efterbehandlingsplan. 12. Ved indvinding mod naboarealer, hvor der ikke skal ske en gennemgravning af skel, må der ikke graves nærmere skel end 3 m. 13. Ved indvinding mod naboarealets grænser må skråningerne ikke være sejlere end 1:2 (1 m lodret og 2 m vandret) 14. Til råstofindvinding, herunder behandling af materialerne, må kun anvendes de i ansøgningen angivne maskiner: - gummiged - sorterer 15. Støjbidraget fra råstofindvindingen er reguleret af Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984, for virksomheder som ligger i det åbne land. Støj fra intern transport i forbindelse med råstofindvindingen medregnes i støjbidraget. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier: Mandag til fredag: kl db (A) kl db (A) Lørdag: kl db (A) kl db (A) Søn- og helligdage kl db (A) Alle dage kl db (A) Støjbelastningen bestemmes over et referencetidsrum på 8 timer om dagen (dog kun 7 timer lørdage kl og 4 timer lørdage kl ), en time om aftenen og ½ time om natten. Målinger eller beregninger til kontrol af, at ovenstående vilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/ beregninger 13/27

14 kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifter dertil afholdes af virksomheden. 16. Der må ikke opstå støvgener udenfor indvindingsområdet. Støvdæmpning skal ske med vand. 17. Forvaltningen skal til enhver tid holdes underrettet om, hvem der forestår indvindingen. 14/27

15 Bilag C. Betingelser for efterbehandling af arealet 18. Arealet skal efter gravningens afslutning i fuldt omfang efterbehandles til jordbrugsmæssig udnyttelse uden vandlidende pletter. Endvidere skal arealet grubbes til 1 m s dybde og om fornødent drænes. Der må ikke efterlades sø på arealet. 19. Af hensyn til den jordbrugsmæssige anvendelse skal arealet efter efterbehandlingen fremtræde med et niveau min. 1 m over højeste grundvandsspejl. 20. Forinden større efterbehandlingsarbejder herunder muldpålægning påbegyndes, skal forvaltningen underrettes herom, således at evt. tvivlsspørgsmål omkring efterbehandlingens udførelse kan afklares. 21. Efter efterbehandlingsarbejdets udførelse skal de ved gravningen opståede skråninger mod uafgravede såvel som afgravede arealer fremtræde med anlæg ikke stejlere en 1:10 (1 m lodret og 10 m vandret). 22. Mod afgravede naboarealer skal terrænet efterbehandles til samme niveau som disse. 23. Fjernes eller beskadiges beplantning i skel skal en tilsvarende beplantning etableres som én del af efterbehandlingsarbejdet. 24. Efterbehandlingsarbejdet skal påbegyndes og gennemføres så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet inden ½ år efter indvindingens ophør. 25. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle i tilknytning til råstofindvindingens opstillede skure eller andet oplag. 26. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af råstoflovens 24, indtræder efterbehandlingsforpligtelsen omgående 27. I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendomme kan Haderslev kommune på et hvilket som helst tidspunkt, under som efter gravningens afslutning, forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at hele forekomsten udnyttes, og således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene. 15/27

16 Bilag D. Øvrige betingelser Betingelserne om efterbehandling af arealet, punkterne vil herfra bliver foranlediget tinglyst på ejendomme med Haderslev kommune som påtaleberettiget. Ifølge råstoflovens 10 er betingelserne bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Når efterbehandlingen af indvindingsområdet er godkendt af forvaltningen vil de tinglyste bestemmelser blive foranlediget aflyst samtidig med frigivelse af sikkerhedsstillelsen. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på følgende bestemmelser i råstofloven og anden lovgivning. Nærværende tilladelse efter råstoflovens 7 bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Haderslev kommune kan på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, såfremt dette måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelse af lovens 2 og 3. En tilladelse efter råstoflovens 7 kan tilbagekaldes af Haderslev kommune i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkår. Såfremt ejer eller bruger inden for den fastsatte tidsfrist ikke opfylder vilkårene om efterbehandling, kan det ved dom pålægges ejeren og brugeren inden for en fastsat tidsfrist ved tvangsbøder at udføre efterbehandlingen, og Haderslev kommune kan i givet fald lade arbejdet udføre på ejerens og brugerens bekostning. Støder man under indvindingen på kemikaliedepoter, gamle lossepladser eller lignende, skal der omgående gives meddelelse herom til Haderslev kommune, Natur og Landbrug, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf for at aftale de nærmere forholdsregler til imødegåelse af yderligere forurening. 28. Findes der under indvindingen grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal fundet straks anmeldes til Rigsantikvaren. I Region Sønderjylland: Haderslev Museum, Dalgade 7, 6100 Haderslev, tlf Indvindingen skal i henhold til museumslovens 26/ 27 standses i det omfang den berører fortidsmindet. Rigsantikvaren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles. Evt. fremkommet olie- og kemikalieaffald bortskaffes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området. Den, der foretager råstofindvinding i jorden, skal give oplysninger om indvindingsvirksomheden og bl.a. indberette om arten og mængden af de forekomster, der indvindes samt om anvendelsen heraf. 16/27

17 Der skal betales råstofafgift af de indvundne råstoffer. Afgiften opkræves af Told og Skat. Resultater af boringer m.v. efter råstoffer, skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til GEUS på særlige skemaer. I tilfælde af en virksomhed, som foretager indvinding, går konkurs eller i betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer som den, der driver virksomheden, forpligtet til straks at underrette byrådet. Erstatningsansvar for eventuelle skader opstået som følge af indvindingen i henhold til nærværende tilladelse, påhviler ejer af ejendommen og/eller vedkommende, der udnytter tilladelsen efter de almindelige erstatningsregler. 17/27

18 Bilag 1. Graveområdet, er angivet med skravering 18/27

19 Bilag 2 Graveplan og efterbehandlingsplan 19/27

20 Bilag 3. Højdekurver og adgangsvej 20/27

21 Bilag 4. Graveområde, 3 sø og udstrækning af fortidsminde 21/27

22 Bilag 5. Udpegningsgrundlag 201 Mandbjerg Skov og Oversigt over danske naturligt hjemmehørende arter der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV somningsgrundlag for Habitatområde nr. 201 Udpegningsgrundlag 201 Mandbjerg Skov (gældende fra 2013) 3260 Vandløb med vandplanter 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 9130 Bøgeskove på muldbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og vældurtyper: Vandløb (3260) Tidvis våd eng (6410 øg på Oversigt over danske naturligt hjemmehørende arter der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV Pattedyr Alle arter af flagermus* Microchiroptera spp.* Hasselmus Muscardinus avellanarius Birkemus Sicista betulina Odder* Lutra lutra* Marsvin* Phocoena phocoena* Alle andre arter af hvaler Cetacea spp. Krybdyr Markfirben Lacerta agilis Padder Stor vandsalamander* Triturus cristatus* Klokkefrø* Bombina bombina* Løgfrø Pelobates fuscus Løvfrø Hyla arborea Spidssnudet frø Rana arvalis Springfrø Rana dalmatina Strandtudse Bufo calamita Grønbroget tudse Bufo viridis Fisk Snæbel Coregonus oxyrhynchus Insekter Bred vandkalv* Dytiscus latissimus* Lys skivevandkalv* Graphoderus bilineatus* Eremit* Osmoderma eremita* Sortplettet blåfugl Maculinea arion Grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis Stor kærguldsmed* Leucorrhinia pectoralis* Grøn kølleguldsmed* Ophiogomphus cecilia* Bløddyr Tykskallet Malermusling* Unio crassus* Planter Enkelt månerude* Botrychium simplex* Vandranke* Luronium natans* Liden Najade* Najas flexilis* Fruesko* Cypripedium calceolus* Mygblomst* Liparis loeselii* Gul stenbræk* Saxifraga hirculus* Krybende sumpskærm* Helosciadium repens (= Apium repens)* 22/27

23 Bilag 6. Ledningsoplysninger 23/27

24 24/27

25 Bilag 7. Udtalelse Museum Sønder Jylland 25/27

26 Bilag 8. Sådan måles 10 m-randzone På tegningen ses hvorledes bræmmerne opmåles. Bemærk at der måles fra søens øverste kant. Det vil sige overgangen fra det skrånende terræn mod søen til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles. Randzonen er dog 10 m og ikke 2 m som det fremgår af figuren. 26/27

27 27/27

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening: solfangerfelt, Myrekærvej 3, 4652 Hårlev Dato for screeningen 13.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune.

Der er i udført en omfattende undersøgelse af flagermus i Stevns Kommune. Bilag til SMV-screening Navn på plan Spildevandstillæg 6 Dato for screeningen 08.09.16 Screenet af Steen Roed Generelt for flagermus Der er i 2012-2014 udført en omfattende undersøgelse af flagermus i

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

AFGØRELSE. Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg. AFGØRELSE 24. SEPTEMBER 2016 JOURNALNUMMER 01.16.04-G01-1-16 SKREVET AF LILIAN SCHMIDT Afgørelse: VVM-screening af gyllebeholder hvori der ønskes opbevaring af spildevandsslam fra kommunale rensningsanlæg.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev

Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Peder Agger og Hanne Autzen Moltrup Bygade 6100 Haderslev Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 25.

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl.

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl. Jacobsen Sten & Grus Aps Skovglimt 8 6340 Kruså Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 18-07-2013 Sagsnr.: 10/11467 Kontakt: Jens T. Vejrup Direkte tlf.: 73767780 E-mail:

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø

Landzonetilladelse til etablering af sø Elisabeth Holst Knudsen Nørbygårdvej 40 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 20 00 Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 naturogvand@haderslev.dk

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Jens Jensen Lund Rejsby 9 Ballum 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-125-13 02-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Anne Katrine Langebæk Ved Kirken 6 4500 Nykøbing Sj. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914

Læs mere

Tilladelsen gives under forudsætning af at jordhandelen er faldet på plads, og ejerforholdene er i orden, så jorden tilhører dig.

Tilladelsen gives under forudsætning af at jordhandelen er faldet på plads, og ejerforholdene er i orden, så jorden tilhører dig. HANSSEN EJENDOMME A/S Storskovvej 8 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: 79755628 Mob: 51724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-1-15 28.1.2015 Landzonetilladelse

Læs mere

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012

Jan Volmar Skærlund Skolevej Brande. 3. oktober 2012 Jan Volmar Skærlund Skolevej 20 7330 Brande 3. oktober 2012 Tilladelse efter planloven til etablering af fladvandede søer i forbindelse med vådområdeprojekt Der er søgt om tilladelse til etablering af

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune

8/ / Robert Beck Bygaden Augustenborg. Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl. Sønderborg Kommune Robert Beck Bygaden 42 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at grave en sø på matr.nr. 284 Mjels, Oksbøl Danmarks Naturfredningsforening, Sønderborg har på vegne af Robert Beck søgt om at grave en

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Lokalplan 177 Område til fritids- og turismeformål ved Stevns Fyr Dato for screeningen 24. juni 2016. Justeret 28. november 2016

Læs mere

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov

Gerrit van der Meer Højsetvej 7. 3, 6534 Agerskov Team Byg og Landzone Gerrit van der Meer Højsetvej 7 6534 Agerskov Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-79-13 06-09-2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes

Panelerne placeres på de nævnte bygningers sydvendte tagflader og monteres så de følger tagenes Hans Chr Riggelsen Kummerlev 7 6261 Bredebro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-71-13 22. august 2013 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn

Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup 6000 Kolding. Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Per & Minna Thimsen Sdr. Vilstrupvej 147 Sdr Vilstrup Landzonetilladelse til opsætning af solceller på terræn Kolding Kommune har den 3. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til opsætning af

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934

Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Bilag 3 Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr.: 13/35934 Vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og stenforekomst på matr. nr. 178 Arnitlund, Vedsted VVM Myndighed Basis oplysninger

Læs mere

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95.

Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Kristian Villensgård Bækmarksbrovej 95 7660 Bækmarksbro 10. februar 2015 Dispensation fra 3 til oprensning og udvidelse af vandhul - Bækmarksbrovej 95. Med ansøgning af den 30. januar 2015, har du ansøgt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg

Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Hans Ingolf Jensen Tværballe 3 Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at etablere en sø på ejendommen matr.nr. 13, Brandsbøl, Havnbjerg, der ligger på Vesterballe 12, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus med integreret garage - Gydevej 7, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde.

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 15c Glud By, Glud. Glud Tværvej 5, 7130 Juelsminde. Morten Sønderskov Glud Tværvej 5 Glud 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.08-P19-32-15

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9.

Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Steffan Sønderby Møltrupvej 8 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 9. januar 2017 Tilladelse til etablering af 3 vandhuller Møltrupvej 8, Fårevej 82B og Nørre Damhusvej 9. Med ansøgning af den 12. december 2016,

Læs mere

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P

Landzonetilladelse. Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej Randers SØ / P Tom Skjøtt Holmberg Gunnerupvej 3 8960 Randers SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 31-05-2016 / 01.03.03-P16-13-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård

Landzonetilladelse til etablering af sø på matr.nr. 5d, Ørum By, Ørum, Nørremarksvej 24, 8721 Daugård Giske Anniken Risager Ørumvej 60 8721 Daugård Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-7-16 17.3.2016

Læs mere

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 12. september 2006 8-70-3-731-1-06 Torsten Mikael Holmboe 8742 2055 Bedes oplyst ved henvendelse CVR. nr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus. By & Landskab Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus Sønderborg Kommune har den 13. november 2015 modtaget din ansøgning om at opfører et enfamiliehus på ejendommen Bovrupvej 11, 6300 Gråsten matr.nr.

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter.

Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Ketty Ebdrup og Harald Kjøde Skovrupvej 21 6070 Christiansfeld By- og Udviklingsforvaltningen Plan Landzonetilladelse til opstilling af 36 meter antennemast til amatørradio. Sænkbar til 10 meter. Kolding

Læs mere

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle

Landzonetilladelse til pilerenseanlæg, Kringehusvej 13, 7100 Vejle SKOVLYKKE FRITIDSHUSE DANMARK ApS Kærvejen 42 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-147-15

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom

Landzonetilladelse til udstykning af en bygningsløs landbrugsejendom Lifa landinspektører Jeppesen og Bjerre Fredericiagade 17 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013 Jan Østergård Skyggevej 24 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Bordinglund 1c, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af et

Læs mere

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning

Kommunen giver dig lovliggørende landzonetilladelse til etableret sansebane for ridning Frederik Kolmorgen Søndergaard Ledreborg Alle 18 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk KOPI Sagsbehandler: Camilla Højrup Tlf. direkte:

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup. Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane

Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup. Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane Maiken Jacobsen Holtvej 4 Bastrup 6580 Vamdrup Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygninger, udhus og ridebane Kolding Kommune har 23. juli 2012 modtaget din ansøgning om tilladelse til lovliggørelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dorte Filges Skullerupvej 13 4330 Hvalsø Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

DETTE ER IKKE EN BYGGETILLADELSE.

DETTE ER IKKE EN BYGGETILLADELSE. Johannes Christian Mathiesen Sundparken 61 6100 Haderslev Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev. Charlotte og Jan Gram Slotsvej 3 4871 Horbelev Sendt til: dyrehjem@gmail.com 12. MARTS 2013 LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

Læs mere

Gravenstenvej 37, 9000 Aalborg - Opførelse af 65 m² garage (dispensation fra søbeskyttelseslinjen)

Gravenstenvej 37, 9000 Aalborg - Opførelse af 65 m² garage (dispensation fra søbeskyttelseslinjen) #BREVFLE Torben Langeland Bach Gravenstenvej 37 9000 Aalborg 15. november 2017 Gravenstenvej 37, 9000 Aalborg - Opførelse af 65 m² garage (dispensation fra søbeskyttelseslinjen) Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013 Finn Jakobsen Tyvkærvej 31 7430 Ikast 11. november 2013 Landzonetilladelse til opførelse af carport, Tyvkærvej 31, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en ny carport

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul TEKNIK OG MILJØ Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-84-15

Læs mere

Landzonetilladelse til ny sø, matr.nr. 4h, Stourup By, Skjold, Nedergårdsvej 16, 7130 Juelsminde

Landzonetilladelse til ny sø, matr.nr. 4h, Stourup By, Skjold, Nedergårdsvej 16, 7130 Juelsminde Robert Grouleff Nedergårdsvej 16 Stourup 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Vibeke Rahbek Dir: +4579755675 Mob: +4521130536 e-mail: vibeke.rahbek @hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-13-17

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Landzonetilladelse til ændring af status fra sommerhus til helårsbeboelse

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til at placere fem borde- og bænkesæt. Der er søgt om tilladelse til, at placere 5 borde- og bænkesæt på matr. 1co, Billund By, Grene. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone.

Det ansøgte er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelserne i 36 eller 37, hvorfor der kræves tilladelse efter 35, da ejendommen ligger i landzone. Rasmus Ibsen Scherfig Puglundvej 11 7200 Grindsted Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk 31. juli 2015

Læs mere