Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å"

Transkript

1 Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning FØR: Forebyggende beredskab UNDER: Akut beredskab EFTER: Evaluering og opfølgning... 8 Bilag 1 - Telefonliste... 9 Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 2

3 Samarbejdsplan for Usserød Å 1 Indledning Formålet med en beredskabsplan Usserød Å udspringer fra Sjælsø i Rudersdal Kommune, hvorefter den løber gennem tæt bebyggede områder i både Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den stadige udbygning langs åen og de ændrede klimaforhold har gjort, at der i stigende grad har været risiko for oversvømmelser langs åen. Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner er derfor gået ind i et tæt samarbejde om klimasikring af boliger og virksomheder mod oversvømmelser. Beredskabsplanen (herefter planen) er et produkt af kommunernes samarbejde om klimasikring af Usserød Å. Formålet med planen er at sikre en effektiv koordinering af beredskabet på tværs af kommunegrænser ved oversvømmelser, der krydser kommunegrænserne, for at opnå den bedst mulige beskyttelse af boliger og virksomheder langs Usserød Å. Planen skal derved bidrage til, at der skabes et fælles overblik over en eventuel oversvømmelsessituation, at der træffes koordinerede beslutninger på tværs af kommunegrænser og at der kommunikeres ensartet til borgere og presse om situationen. Indsatsen i en oversvømmelsessituation ligger i den enkelte kommune, hvor der kan være forskellige beredskabsplaner for oversvømmelsessituationer mv. I en situation hvor oversvømmelsen breder sig over flere kommuner sættes det fælles beredskab i gang, som beskrevet i denne plan. Planen skal supplere de eksisterende beredskabsplaner i de enkelte kommuner: Kommunernes overordnede beredskabsplaner Specifikke beredskabsplaner: - Miljøberedskab - Oversvømmelser - Kystmiljø - Mv. Nærværende beredskabsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Byrådet / Kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner vedtog planen i efteråret Planen revideres løbende. Organisation og beredskabsplanlægning Planens overordnede samarbejdsforum udgøres af Plan- og Klimachef i Fredensborg Kommune, Miljøchef i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljøchef i Rudersdal Kommune. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 3

4 Planens tekniske og faglige samarbejdsforum udgøres af: Miljøafdelinger og kommunernes øvrige afdelinger: Samarbejdets miljøafdelinger, samt driftsafdelinger og øvrige relevante afdelinger udgøres af Natur og Miljø i Fredensborg Kommune, Miljø i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune. Forsyningsselskaber: Forsyningsselskaber udgøres af Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningsselskaberne er orienteret om planen og dets indhold og modtager opdaterede versioner af den, desuden inviteres de til at deltage i den årlige revision. Brandvæsen: Planens brandvæsen udgøres af Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Deling af materiel Planens samarbejdspartnere skal bl.a. sikre, at materiel og ressourcer i videst muligt omfang fordeles mellem de tre kommuner, på en effektiv måde. Er der f.eks. ledig kapacitet i en kommune, kan den stilles til rådighed for de andre kommuner. Slusen mellem Sjælsø og Usserød Å Der findes en sluse (et risteværk) hvor Usserød Å løber fra Sjælsø mod Øresund. Slusen ejes af Nordvand, og vedligeholdes af Rudersdal Kommune efter aftale med de øvrige kommuner. Opdatering og vedligeholdelse Afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen sker i et samarbejde mellem de tre kommuner. Dog har Rudersdal Kommune det overordnede ansvar for denne plan. De enkelte kommuner har ansvaret for at afprøve deres egne sideløbende beredskabsplaner. Mindst 1 gang årligt, og inden 1. april, skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt afholde en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste års eventuelle hændelser og planen evalueres. Samarbejdspartnerne er til enhver tid ansvarlige for løbende at sende opdateringer af planens indhold til Rudersdal Kommune. Planens opbygning Planen er inddelt i tre dele: Før, Under og Efter det akutte beredskab. Planens niveauer og opgaver beskrives i de følgende kapitler 2-4, men kan kort opsummeres således: FØR: I forbindelse med den daglige drift på Rudersdal Hørsholms Vagtcentral indgår alarmer vedr. vandstand og DMI-varsler om ekstremt vejr. UNDER: Hovedindsatsen udføres og koordineres af brandvæsenet, når der vurderes at være en forhøjet risiko for oversvømmelser. Kommunerne hjælper efter behov hinanden med udstyr og mandskab i den akutte indsats. EFTER: Når der ikke længere vurderes at være forhøjet risiko for ekstrem regn og oversvømmelser kan kommunerne efter aftale og behov hjælpe hinanden med oprydning. Kommunerne vil efter enhver større hændelse gennemføre en fælles evaluering af forløbet. Bilag Planen indeholder bilag, hvor der findes en liste over kontaktpersoner samt to aktionskort: Bilag 1: Kontaktpersoner - Aktionskort 1: Procedure for betjening af slusen og online monitering af vandstanden i Usserød Å. Aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Lukning og åbning af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 4

5 2 FØR: Forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab dækker hverdagssituationen og er det normalt gældende, dvs. den almindelige, daglige drift. De tre kommuners miljøafdelinger: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har indgået en samarbejdsaftale om beredskab vedr. oversvømmelser af Usserød Å. Denne beredskabsplan bruges, afprøves, evalueres og vedligeholdes i et samarbejde mellem de tre kommuner. Mindst 1 gang årligt (inden årets udgang), skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt have afholdt en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste år og planen evalueres. Alle samarbejdspartnere har ansvaret for, løbende at meddele rettelser til planen til Rudersdal Kommune. Alle tre kommuner har adgang til beredskabsplanen og sørger for at relevante medarbejdere og samarbejdspartnere kender til planen. Ledelsen i de tre miljøafdelinger skal modtage sms-varsler fra DMI. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen overvåger indkomne alarmer fra Slusen, DMIvarsler, strømsvigt og indkomne ordrer fra kommunerne. Alle beslutninger vedr. åbning og lukning af Slusen går gennem Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen reagerer på alarmerne ud fra en forholdsordre med tilhørende kontaktliste (se bilag). Nøgler til Slusen: Slusen kan betjenes manuelt. Det kræver adgang til et aflåst målerskab. (Se bilag). Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, der befinder sig i en beredskabsmappe. Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger A/S, som er konsulent i forhold til det tekniske omkring Slusen, har også en nøgle til Slusen. NHL automation, der bistår Krüger A/S i det tekniske, har en nøgle til Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 5

6 3 UNDER: Akut beredskab Det akutte beredskab igangsættes af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen, som kontakter relevante medarbejdere og varetager størstedelen af indsatsen. Ledelse af den akutte indsats Brandvæsnet overtager den overordnede ledelse i forbindelse med den akutte tværkommunale indsats. Kommunerne understøtter via indbyrdes koordinering. Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) iværksætter lukning af Slusen på baggrund af en udarbejdet forholdsordre. Forholdsordren angiver 3 parametre for lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud. (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagtcentralen). 2. Alarm fra slusen eller åen ved forudbestemte koter (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder (Kommunale medarbejdere som kan forlange slusen lukket via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen). Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og åbner den igen efter hændelsen efter besked fra Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune. Hver gang alarmcentralen lukker Slusen, sender de en mail til Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune skal derefter give besked tilbage om at Slusen skal åbnes igen. Slusen lukkes ved at taste en speciel kommando på overvågningspc en på vagtcentralen. Denne kommando sætter den automatiske styring ud af funktion og lukker slusen. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra vagtcentralen, kontakter vagtcentralen den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der om nødvendigt kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre skal indeholde op til 5 kontaktpersoner, der kan underrettes, når der indløber en alarm fra Slusen eller et varsel om kraftig regn / skybrud. Vagtcentralen kontakter en af disse i rækkefølge, indtil en kan overtage sagen og giver besked om dette til Se aktionskort 1: Procedure for manuel betjening af slusen. Se aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Alle hændelser logges af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 6

7 Alarmer til brandvæsnet indløber ved overskridelse af følgende vandstande: -Der kan tilføjes flere målestationer og vandstandene kan ændres. Station Vandstande over: (DVR 90) Sjælsø 18, Mortenstrupvej 15, Parallelvej 4,50 Den kommunale indsats Miljøafdelingerne koordinerer deres indsats. Efter behov træder ledelsen for de tre miljøafdelinger og andre relevante medarbejdere sammen og koordinerer. De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i den akutte indsats, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Hver kommune iværksætter desuden indsats efter behov og egne retningslinjer. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 7

8 4 EFTER: Evaluering og opfølgning Det akutte beredskab i form af Brandvæsen nedtrapper indsatsen efter egen vurdering. Oprydning og evaluering igangsættes. Oprydning De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i oprydningen, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Opfølgning og evaluering Ledelsen vurderer om der er behov en fælles evaluering af hændelsesforløbet og/eller koordineret information til politikere, borgere, pressen m.v. Hver miljøafdeling vurderer selv behov for evaluering af hændelsesforløbet, og om der skal informeres yderligere til politikere, borgere, pressen mv. Hver miljøafdeling vurderer yderligere, om der skal igangsættes projekter som følge af hændelsesforløbet, indsamles mere information fra borgere eller parter osv. Akutte hændelser skal som minimum evalueres en gang om året i forbindelse med møde eller øvelse. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 8

9 Bilag 1 Kontaktpersoner Bilag 1 - Telefonliste Funktion Navn Telefon Vagtcentral Nordsjællands Brandvæsen Vagthavende indsatsleder Fredensborg Mobil: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagthavende Politi, service 114 Politi & brandvæsen akut 112 Fredensborg Kommune Natur og Miljø Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal Plan- og klimachef Christian Peter Ibsen Arb.: Mobil: Teamchef Birgitte Aarup Sørensen Arb.: Privat: Mobil: Mobil2: Park og Vej Møllevej 7, 2990 Nivå Døgnvagt Mobil: Konstitueret Park- og Vejchef Eva Meyle Arb.: Privat: Mobil: Fredensborg Forsyning Højvangen 23-25, 3480 Fredensborg Døgnvagt Mobil: Direktør Henrik Hansen Arb.: Privat: Mobil: Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

10 Bilag 1 Kontaktpersoner Funktion Navn Telefon Hørsholm Kommune Miljø Center for Plan og Miljø, Ådalsparkvej 2, Hørsholm Miljøchef Frank Steen Mobil: Centerchef Katrine Langer Mobil: Materielgården Udenfor normal arbejdstid Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm Udenfor normal arbejdstid Teknikervagt Mobil: Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Natur, Park og Miljøchef Maria Cathrine Nielsen Arb. & mobil: Områdechef Allan Carstensen Arb.: Mobil: Miljømedarbejder: Peter B. Jørgensen Vej Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Materielgården Materielgården, Blokken 48, 3460 Birkerød Driftschef Peter Bjørno Jensen Forsyningen Allerød Rudersdal Skættekæret 11, Bygning C, 2840 Holte Udenfor normal arbejdstid Andet Krüger Jens Jørgen Linde Arb. Direkte Mobil Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

11 Bilag 2 Aktionskort Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Placering af Slusen: Slusen er placeret ved den blå prik og gule pil i midten Sjælsø er nederst til venstre i billedet: Nærbillede af Slusens placering: Slusen ligger på Nebbegårds Alle, matr.nr. 12a Sjælsø Ejerlav, Birkerød. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

12 Bilag 2 Aktionskort Nøgler til slusen: Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger har en nøgle til Slusen. I en akut situation kontakter Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, ud fra en forholdsordre, de personer der kan tage ud og lukke Slusen manuelt, hvis teknikken ikke virker. Sådan betjenes Slusen manuelt: Skab ved slusen låses op med nøglen. Skabet ses bagerst til venstre i billedet (ved den gule pil). Slusen befinder sig under skabet til venstre. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

13 Bilag 2 Aktionskort Sådan ser skabet ud indvendigt. Vandstanden i søen og nedstrøms spjældet kan aflæses over drejekontakterne Der er en kontakt til Slusespjæld Vest til venstre og en kontakt til Slusespjæld Øst til højre. Kontakterne står altid på Auto. Skal Slusen betjenes (lukkes/åbnes) skal kontakterne drejes til Lukke eller Åbne. Herefter åbner eller lukker Slusen så længe man holder kontakten drejet. Når man slipper, går systemet tilbage til Auto og slusen vil så efter kort tid automatisk gå tilbage til udgangsstillingen. For at slå automatikken fra og lukke spjældet permanent er det nødvendigt at åbne de 2 sideskabe. Her er der mulighed for enten at lukke spjældet vha. betjeningsknapper eller lukke spjældet manuelt med et håndsving, hvis der ikke er strømforsyning. Sideskabene ses på billedet. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

14 Bilag 2 Aktionskort Hvis teknikken svigter og Slusen skal åbnes uden strøm: Til højre for skabet ud mod Sjælsø findes et skab der skal låses op med samme nøgle som før. Hængelåsen sidder ved den gule pil. I skabene findes en række betjeningsknapper (se figuren). Kontakten til venstre kan ændre styringen af slusen fra Remote control til Local control. Den drejes til Local control. Herved er den automatiske styring for denne sluseport sat ud af funktion. Herefter kan spjældet lukkes ved at trykke på knappen over symbolet for lukket spjæld (venstre knap). Spjældlukning fortsætter automatisk til sluseporten er helt lukket eller man trykker Stop på den midterste knap. Åbning af spjældet kan tilsvarende ske ved at trykke på den højre knap. Frakobling af automatik og lukning af spjæld skal ske i begge sider. Hvis kun det ene spjæld frakobles vil den automatiske styring åbne det andet spjæld tilsvarende mere. Nærbillede af betjeningsknapper i skab. Der er et tilsvarende skab i den anden side der også skal låses op med nøgle. Her åbnes/lukkes den anden side af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

15 Bilag 2 Aktionskort Skabet åbnes via hængelåsen, der ses nederst i billedet (ved den gule pil). Hvis det elektriske system svigter kan sluseportene lukkes manuelt vha. håndhjulene i de 2 sideskabe (se figuren). Den røde omkoblingsarm, der ses midt på håndhjulet, løftes max. 85 grader og håndhjulet drejes lidt frem og tilbage indtil håndbetjeningen kommer i hak. Herefter skubbes omkoblingsarmen tilbage i udgangsstillingen. Håndhjulet drejes herefter til slusen er lukket. Styringen skal være Local control. Håndbetjeningen udkobles automatisk når motoren kobles til. Når der igen er strøm og tilstanden er således at slusen igen kan åbnes drejes kontakterne i de 2 skabe over på Remote control. Automatikken sørger så for korrekt sluseåbning iht. den indprogrammerede styrestrategi. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

16 Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, iværksætter lukning af Slusen på baggrund af følgende forholdsordre. Der er 3 parametre, der iværksætter lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagcentralen). 2. Alarm fra slusen, søen eller åen ved overskridelse af forudbestemte vandstande. I alarmen fremgår det hvilken højdemåler, der er tale om (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder. Det vil sige at kommunale medarbejdere, teknikere mv. altid skal forlange slusen lukket via kommunens egen indsatsleder, der giver besked til alarmcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og giver Rudersdal Kommune besked om at den er lukket, og årsagen hertil, via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen åbner Slusen igen efter hændelsen efter besked fra Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra Vagtcentralen, afsendes den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre indeholder op til 5 kontaktpersoner, der i rækkefølge kan underrettes. Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Liste med kontaktpersoner til Vagtcentralens forholdsordre personer med adgang til nøgle til Slusen og/eller adgang til medarbejderes privatnumre: Rudersdal Kommune, Drift: Driftschef Peter Bjørno Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Natur, Park og Miljøchef, Maria Cathrine Nielsen Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Miljømedarbejder Peter B. Jørgensen Krüger A/S: Jens Jørgen Linde

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Usserød Å Version 0 22. marts 2011 Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...3 2 Normalt beredskab før regnen /oversvømmelsen...5

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Juni 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse 1 Indledning og baggrund... 2 1.1 Formålet med en

Læs mere

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å

Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å September 2016 Fælles beredskabsplan for oversvømmelse langs Usserød Å Procedure og handlinger i Usserød Å Samarbejdet før, under og efter en oversvømmelse Usserød Å LIFE projektet B1: Fælles organisering

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær.

I tilfælde af at cheferne ikke kan kontaktes, har beredskabschefen kompetence til at træffe beslutninger i deres fravær. Beredskabsplan for oversvømmelser Hørsholm Kommune 2011 1 Organisation Parter: Hørsholm Kommune miljømyndighed: Hørsholm Kommune materielgård: Hørsholm Vand ApS: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: (herunder

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Bilag 1: Organisation

Bilag 1: Organisation Bilag 1: Organisation 1.1 Stab Beredskabschef, tilkaldes via vagtcentralen Tlf. 45 80 33 55 Chef for Materielgården, tilkaldes via teknikervagten Tlf. 45 712 112 Chef for, tilkaldes via s teknikervagt

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Usserød A Samarbejdet Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016

Usserød A Samarbejdet Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 Usserød A Samarbejdet Seminar om tværkommunalt samarbejde 27. januar 2016 Motivationen for projektet Skybrud august 2010 Fredensborg Oversvømmede villakvarterer! Regnvandsudløb fra Kokkedal Udløb fra Hørsholm

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Beredskabsplan for Holstebro Kommune

Beredskabsplan for Holstebro Kommune Beredskabsplan for Holstebro Kommune Ajourført september 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 1.1 Formål...2 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner...2 1.3 Opbygning...2 1.4 Afprøvning

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Referat af borgermødet den 4. oktober 2010 kl. 19.00 om oversvømmelserne i Jellerødområdet.

Referat af borgermødet den 4. oktober 2010 kl. 19.00 om oversvømmelserne i Jellerødområdet. Referat af borgermødet den 4. oktober 2010 kl. 19.00 om oversvømmelserne i Jellerødområdet. Natur & Miljø sag nr. 10/37782 BAS og TIKU 10. november 2010 Dagsorden. 1. Velkomst og formål med mødet. v. borgmester

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen

Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Dagsorden til møde i Beredskabskommissionen Mødetidspunkt: 27-04-2017, kl. 09:00 Mødeafholdelse: Udvalgsværelse 1, Gentofte Rådhus Mødet hævet kl. 9:30 Tilstede: Hans Toft, Jesper Würtzen, Karin Søjberg

Læs mere

Organisering internt og tværkommunalt. Tina Krüger, teamleder Vand og Natur Fredensborg Kommune

Organisering internt og tværkommunalt. Tina Krüger, teamleder Vand og Natur Fredensborg Kommune Organisering internt og tværkommunalt Tina Krüger, teamleder Vand og Natur Fredensborg Kommune Den 14. august 2010 1979 2007 2008 2009 2010 2011 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune

Samarbejdsaftale. udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet. mellem. Faxe Kommune. Næstved Kommune Samarbejdsaftale om udførelse af myndighedsopgaver m.m. indenfor redningsberedskabet mellem Faxe Kommune og Næstved Kommune April 2013. Kapitel 1 Aftalens parter, formål og varighed 1 Aftalen udstikker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER

BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER BRUGERVEJLEDNING FOR PERSIENNER I TERMORUDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Manuelt betjente persienner....... Side 1 1.2 Manuelt betjente persienner med magnetdrift.... Side 3 2.1 Motorbetjente persienner med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan for Herslev Vandværk

Beredskabsplan for Herslev Vandværk Beredskabsplan for Herslev Vandværk 1 / 15 Beredskabsplan for Herslev Vandværk I henhold til Beredskabsloven (nr. 660 af 10/06/2009, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123670) skal der

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Støvring Vandværk A.M.B.A.

Støvring Vandværk A.M.B.A. Beredskabsplan For Støvring Vandværk A.M.B.A. Vandværk under Vandråd Randers 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.3 A. Vurdering af beredskabssituationen 4 B. Intern telefonliste 5 C.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsprojekt i Vand i Byer. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut

Beredskabsprojekt i Vand i Byer. v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Beredskabsprojekt i Vand i Byer v/ Ulrik Hindsberger, Rørcentret, Teknologisk Institut Hvorfor dette projekt? En del kommuner skal have opdateret deres beredskabsplaner i forhold til skybrud, stormflod

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge.

Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Ekstremt vejrlig snestorm, oversvømmelser, hedebølge. Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp også under ekstreme vejrforhold. Ledelse Den operative sundhedsstab

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Beredskabsplan for Vej & Park

Beredskabsplan for Vej & Park Beredskabsplan for Vej & Park Delplan til Lejre Kommunes Beredskabsplan Denne plan er på Niv III Februar 2011 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plans formål er at sikre, at Vej & Park kan opretholde sine

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid.

1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. Kvik-manual 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en blød alarm i god tid. 3. Kalibrere ph-måler hver 4. uge jf. manualen. Version

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Opfølgning på brandsyn m.v.

Opfølgning på brandsyn m.v. Opfølgning på brandsyn m.v. Program 1. Velkomst og baggrund 2. Vigtigste punkter i forhold til Instruks for Brandsikkerhed SVS Arbejdsmiljøgruppens og portørens opgaver Dokumentation for gennemført uddannelse

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Generelle Beredskabsplan for. Fredensborg Kommune (Niveau I)

Generelle Beredskabsplan for. Fredensborg Kommune (Niveau I) Generelle Beredskabsplan for Fredensborg Kommune (Niveau I) oktober 2017 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen Aktivering af den Generelle Beredskabsplan for Fredensborg

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE

BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE BRANDEN PÅ BOSTEDET, RYDSÅVEJ I ODENSE Orientering om læringspunkter efter branden på bostedet, Rydsåvej i Odense den 5. januar 2015 Afdelingsleder Michael Timm fra Forebyggende Afdeling ved Odense Brandvæsen

Læs mere

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk

Beredskabsplan for. I/S Asgilhøje Vandværk Beredskabsplan for I/S Asgilhøje Vandværk Indhold 1. Hvornår bruges beredskabsplanen?... 2 2. Ansvarlig... 2 3. Logbog... 2 4. Telefonliste... 3 4.1. Bestyrelse... 3 4.2. Driftspersonale... 4 4.3. Nabovandværker...

Læs mere

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården

Beredskabsmappe. Kulturcenter Mantziusgården Beredskabsmappe Kulturcenter Mantziusgården 1 Planens Indhold Beskrivelse af institutionen side 3 Alarmering, generelt Alarmeringsplan side 4 Varslingssignaler side 5 Samlested efter evakuering side 5

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning

Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Guide til at eftersende oplysninger ved digital byggeog miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET Version: 16/02-2014 MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET 1 Indholdsfortegnelse Rejsekortudstyr, chaufførkonsollen... 3 Chaufførkonsollen... 3 Sammenhængen mellem chaufførkonsollen, kortlæsere i bussen og garageanlægget:...

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Vejledning om aflåsning af porte m.v.

Vejledning om aflåsning af porte m.v. Vejledning om aflåsning af porte m.v. Hovedstadens Beredskab Forebyggelse Brandteknik Bag Rådhuset 3 1550 København V. Tlf.: 33 43 10 00 www.hbr.dk Marts 2017 Revisions nr. (første udgave) Side 1 af 8

Læs mere