Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å"

Transkript

1 Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning FØR: Forebyggende beredskab UNDER: Akut beredskab EFTER: Evaluering og opfølgning... 8 Bilag 1 - Telefonliste... 9 Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 2

3 Samarbejdsplan for Usserød Å 1 Indledning Formålet med en beredskabsplan Usserød Å udspringer fra Sjælsø i Rudersdal Kommune, hvorefter den løber gennem tæt bebyggede områder i både Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den stadige udbygning langs åen og de ændrede klimaforhold har gjort, at der i stigende grad har været risiko for oversvømmelser langs åen. Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner er derfor gået ind i et tæt samarbejde om klimasikring af boliger og virksomheder mod oversvømmelser. Beredskabsplanen (herefter planen) er et produkt af kommunernes samarbejde om klimasikring af Usserød Å. Formålet med planen er at sikre en effektiv koordinering af beredskabet på tværs af kommunegrænser ved oversvømmelser, der krydser kommunegrænserne, for at opnå den bedst mulige beskyttelse af boliger og virksomheder langs Usserød Å. Planen skal derved bidrage til, at der skabes et fælles overblik over en eventuel oversvømmelsessituation, at der træffes koordinerede beslutninger på tværs af kommunegrænser og at der kommunikeres ensartet til borgere og presse om situationen. Indsatsen i en oversvømmelsessituation ligger i den enkelte kommune, hvor der kan være forskellige beredskabsplaner for oversvømmelsessituationer mv. I en situation hvor oversvømmelsen breder sig over flere kommuner sættes det fælles beredskab i gang, som beskrevet i denne plan. Planen skal supplere de eksisterende beredskabsplaner i de enkelte kommuner: Kommunernes overordnede beredskabsplaner Specifikke beredskabsplaner: - Miljøberedskab - Oversvømmelser - Kystmiljø - Mv. Nærværende beredskabsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Byrådet / Kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner vedtog planen i efteråret Planen revideres løbende. Organisation og beredskabsplanlægning Planens overordnede samarbejdsforum udgøres af Plan- og Klimachef i Fredensborg Kommune, Miljøchef i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljøchef i Rudersdal Kommune. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 3

4 Planens tekniske og faglige samarbejdsforum udgøres af: Miljøafdelinger og kommunernes øvrige afdelinger: Samarbejdets miljøafdelinger, samt driftsafdelinger og øvrige relevante afdelinger udgøres af Natur og Miljø i Fredensborg Kommune, Miljø i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune. Forsyningsselskaber: Forsyningsselskaber udgøres af Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningsselskaberne er orienteret om planen og dets indhold og modtager opdaterede versioner af den, desuden inviteres de til at deltage i den årlige revision. Brandvæsen: Planens brandvæsen udgøres af Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Deling af materiel Planens samarbejdspartnere skal bl.a. sikre, at materiel og ressourcer i videst muligt omfang fordeles mellem de tre kommuner, på en effektiv måde. Er der f.eks. ledig kapacitet i en kommune, kan den stilles til rådighed for de andre kommuner. Slusen mellem Sjælsø og Usserød Å Der findes en sluse (et risteværk) hvor Usserød Å løber fra Sjælsø mod Øresund. Slusen ejes af Nordvand, og vedligeholdes af Rudersdal Kommune efter aftale med de øvrige kommuner. Opdatering og vedligeholdelse Afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen sker i et samarbejde mellem de tre kommuner. Dog har Rudersdal Kommune det overordnede ansvar for denne plan. De enkelte kommuner har ansvaret for at afprøve deres egne sideløbende beredskabsplaner. Mindst 1 gang årligt, og inden 1. april, skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt afholde en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste års eventuelle hændelser og planen evalueres. Samarbejdspartnerne er til enhver tid ansvarlige for løbende at sende opdateringer af planens indhold til Rudersdal Kommune. Planens opbygning Planen er inddelt i tre dele: Før, Under og Efter det akutte beredskab. Planens niveauer og opgaver beskrives i de følgende kapitler 2-4, men kan kort opsummeres således: FØR: I forbindelse med den daglige drift på Rudersdal Hørsholms Vagtcentral indgår alarmer vedr. vandstand og DMI-varsler om ekstremt vejr. UNDER: Hovedindsatsen udføres og koordineres af brandvæsenet, når der vurderes at være en forhøjet risiko for oversvømmelser. Kommunerne hjælper efter behov hinanden med udstyr og mandskab i den akutte indsats. EFTER: Når der ikke længere vurderes at være forhøjet risiko for ekstrem regn og oversvømmelser kan kommunerne efter aftale og behov hjælpe hinanden med oprydning. Kommunerne vil efter enhver større hændelse gennemføre en fælles evaluering af forløbet. Bilag Planen indeholder bilag, hvor der findes en liste over kontaktpersoner samt to aktionskort: Bilag 1: Kontaktpersoner - Aktionskort 1: Procedure for betjening af slusen og online monitering af vandstanden i Usserød Å. Aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Lukning og åbning af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 4

5 2 FØR: Forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab dækker hverdagssituationen og er det normalt gældende, dvs. den almindelige, daglige drift. De tre kommuners miljøafdelinger: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har indgået en samarbejdsaftale om beredskab vedr. oversvømmelser af Usserød Å. Denne beredskabsplan bruges, afprøves, evalueres og vedligeholdes i et samarbejde mellem de tre kommuner. Mindst 1 gang årligt (inden årets udgang), skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt have afholdt en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste år og planen evalueres. Alle samarbejdspartnere har ansvaret for, løbende at meddele rettelser til planen til Rudersdal Kommune. Alle tre kommuner har adgang til beredskabsplanen og sørger for at relevante medarbejdere og samarbejdspartnere kender til planen. Ledelsen i de tre miljøafdelinger skal modtage sms-varsler fra DMI. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen overvåger indkomne alarmer fra Slusen, DMIvarsler, strømsvigt og indkomne ordrer fra kommunerne. Alle beslutninger vedr. åbning og lukning af Slusen går gennem Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen reagerer på alarmerne ud fra en forholdsordre med tilhørende kontaktliste (se bilag). Nøgler til Slusen: Slusen kan betjenes manuelt. Det kræver adgang til et aflåst målerskab. (Se bilag). Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, der befinder sig i en beredskabsmappe. Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger A/S, som er konsulent i forhold til det tekniske omkring Slusen, har også en nøgle til Slusen. NHL automation, der bistår Krüger A/S i det tekniske, har en nøgle til Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 5

6 3 UNDER: Akut beredskab Det akutte beredskab igangsættes af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen, som kontakter relevante medarbejdere og varetager størstedelen af indsatsen. Ledelse af den akutte indsats Brandvæsnet overtager den overordnede ledelse i forbindelse med den akutte tværkommunale indsats. Kommunerne understøtter via indbyrdes koordinering. Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) iværksætter lukning af Slusen på baggrund af en udarbejdet forholdsordre. Forholdsordren angiver 3 parametre for lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud. (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagtcentralen). 2. Alarm fra slusen eller åen ved forudbestemte koter (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder (Kommunale medarbejdere som kan forlange slusen lukket via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen). Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og åbner den igen efter hændelsen efter besked fra Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune. Hver gang alarmcentralen lukker Slusen, sender de en mail til Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune skal derefter give besked tilbage om at Slusen skal åbnes igen. Slusen lukkes ved at taste en speciel kommando på overvågningspc en på vagtcentralen. Denne kommando sætter den automatiske styring ud af funktion og lukker slusen. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra vagtcentralen, kontakter vagtcentralen den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der om nødvendigt kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre skal indeholde op til 5 kontaktpersoner, der kan underrettes, når der indløber en alarm fra Slusen eller et varsel om kraftig regn / skybrud. Vagtcentralen kontakter en af disse i rækkefølge, indtil en kan overtage sagen og giver besked om dette til Se aktionskort 1: Procedure for manuel betjening af slusen. Se aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Alle hændelser logges af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 6

7 Alarmer til brandvæsnet indløber ved overskridelse af følgende vandstande: -Der kan tilføjes flere målestationer og vandstandene kan ændres. Station Vandstande over: (DVR 90) Sjælsø 18, Mortenstrupvej 15, Parallelvej 4,50 Den kommunale indsats Miljøafdelingerne koordinerer deres indsats. Efter behov træder ledelsen for de tre miljøafdelinger og andre relevante medarbejdere sammen og koordinerer. De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i den akutte indsats, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Hver kommune iværksætter desuden indsats efter behov og egne retningslinjer. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 7

8 4 EFTER: Evaluering og opfølgning Det akutte beredskab i form af Brandvæsen nedtrapper indsatsen efter egen vurdering. Oprydning og evaluering igangsættes. Oprydning De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i oprydningen, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Opfølgning og evaluering Ledelsen vurderer om der er behov en fælles evaluering af hændelsesforløbet og/eller koordineret information til politikere, borgere, pressen m.v. Hver miljøafdeling vurderer selv behov for evaluering af hændelsesforløbet, og om der skal informeres yderligere til politikere, borgere, pressen mv. Hver miljøafdeling vurderer yderligere, om der skal igangsættes projekter som følge af hændelsesforløbet, indsamles mere information fra borgere eller parter osv. Akutte hændelser skal som minimum evalueres en gang om året i forbindelse med møde eller øvelse. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 8

9 Bilag 1 Kontaktpersoner Bilag 1 - Telefonliste Funktion Navn Telefon Vagtcentral Nordsjællands Brandvæsen Vagthavende indsatsleder Fredensborg Mobil: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagthavende Politi, service 114 Politi & brandvæsen akut 112 Fredensborg Kommune Natur og Miljø Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal Plan- og klimachef Christian Peter Ibsen Arb.: Mobil: Teamchef Birgitte Aarup Sørensen Arb.: Privat: Mobil: Mobil2: Park og Vej Møllevej 7, 2990 Nivå Døgnvagt Mobil: Konstitueret Park- og Vejchef Eva Meyle Arb.: Privat: Mobil: Fredensborg Forsyning Højvangen 23-25, 3480 Fredensborg Døgnvagt Mobil: Direktør Henrik Hansen Arb.: Privat: Mobil: Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

10 Bilag 1 Kontaktpersoner Funktion Navn Telefon Hørsholm Kommune Miljø Center for Plan og Miljø, Ådalsparkvej 2, Hørsholm Miljøchef Frank Steen Mobil: Centerchef Katrine Langer Mobil: Materielgården Udenfor normal arbejdstid Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm Udenfor normal arbejdstid Teknikervagt Mobil: Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Natur, Park og Miljøchef Maria Cathrine Nielsen Arb. & mobil: Områdechef Allan Carstensen Arb.: Mobil: Miljømedarbejder: Peter B. Jørgensen Vej Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Materielgården Materielgården, Blokken 48, 3460 Birkerød Driftschef Peter Bjørno Jensen Forsyningen Allerød Rudersdal Skættekæret 11, Bygning C, 2840 Holte Udenfor normal arbejdstid Andet Krüger Jens Jørgen Linde Arb. Direkte Mobil Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

11 Bilag 2 Aktionskort Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Placering af Slusen: Slusen er placeret ved den blå prik og gule pil i midten Sjælsø er nederst til venstre i billedet: Nærbillede af Slusens placering: Slusen ligger på Nebbegårds Alle, matr.nr. 12a Sjælsø Ejerlav, Birkerød. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

12 Bilag 2 Aktionskort Nøgler til slusen: Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger har en nøgle til Slusen. I en akut situation kontakter Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, ud fra en forholdsordre, de personer der kan tage ud og lukke Slusen manuelt, hvis teknikken ikke virker. Sådan betjenes Slusen manuelt: Skab ved slusen låses op med nøglen. Skabet ses bagerst til venstre i billedet (ved den gule pil). Slusen befinder sig under skabet til venstre. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

13 Bilag 2 Aktionskort Sådan ser skabet ud indvendigt. Vandstanden i søen og nedstrøms spjældet kan aflæses over drejekontakterne Der er en kontakt til Slusespjæld Vest til venstre og en kontakt til Slusespjæld Øst til højre. Kontakterne står altid på Auto. Skal Slusen betjenes (lukkes/åbnes) skal kontakterne drejes til Lukke eller Åbne. Herefter åbner eller lukker Slusen så længe man holder kontakten drejet. Når man slipper, går systemet tilbage til Auto og slusen vil så efter kort tid automatisk gå tilbage til udgangsstillingen. For at slå automatikken fra og lukke spjældet permanent er det nødvendigt at åbne de 2 sideskabe. Her er der mulighed for enten at lukke spjældet vha. betjeningsknapper eller lukke spjældet manuelt med et håndsving, hvis der ikke er strømforsyning. Sideskabene ses på billedet. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

14 Bilag 2 Aktionskort Hvis teknikken svigter og Slusen skal åbnes uden strøm: Til højre for skabet ud mod Sjælsø findes et skab der skal låses op med samme nøgle som før. Hængelåsen sidder ved den gule pil. I skabene findes en række betjeningsknapper (se figuren). Kontakten til venstre kan ændre styringen af slusen fra Remote control til Local control. Den drejes til Local control. Herved er den automatiske styring for denne sluseport sat ud af funktion. Herefter kan spjældet lukkes ved at trykke på knappen over symbolet for lukket spjæld (venstre knap). Spjældlukning fortsætter automatisk til sluseporten er helt lukket eller man trykker Stop på den midterste knap. Åbning af spjældet kan tilsvarende ske ved at trykke på den højre knap. Frakobling af automatik og lukning af spjæld skal ske i begge sider. Hvis kun det ene spjæld frakobles vil den automatiske styring åbne det andet spjæld tilsvarende mere. Nærbillede af betjeningsknapper i skab. Der er et tilsvarende skab i den anden side der også skal låses op med nøgle. Her åbnes/lukkes den anden side af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

15 Bilag 2 Aktionskort Skabet åbnes via hængelåsen, der ses nederst i billedet (ved den gule pil). Hvis det elektriske system svigter kan sluseportene lukkes manuelt vha. håndhjulene i de 2 sideskabe (se figuren). Den røde omkoblingsarm, der ses midt på håndhjulet, løftes max. 85 grader og håndhjulet drejes lidt frem og tilbage indtil håndbetjeningen kommer i hak. Herefter skubbes omkoblingsarmen tilbage i udgangsstillingen. Håndhjulet drejes herefter til slusen er lukket. Styringen skal være Local control. Håndbetjeningen udkobles automatisk når motoren kobles til. Når der igen er strøm og tilstanden er således at slusen igen kan åbnes drejes kontakterne i de 2 skabe over på Remote control. Automatikken sørger så for korrekt sluseåbning iht. den indprogrammerede styrestrategi. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

16 Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, iværksætter lukning af Slusen på baggrund af følgende forholdsordre. Der er 3 parametre, der iværksætter lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagcentralen). 2. Alarm fra slusen, søen eller åen ved overskridelse af forudbestemte vandstande. I alarmen fremgår det hvilken højdemåler, der er tale om (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder. Det vil sige at kommunale medarbejdere, teknikere mv. altid skal forlange slusen lukket via kommunens egen indsatsleder, der giver besked til alarmcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og giver Rudersdal Kommune besked om at den er lukket, og årsagen hertil, via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen åbner Slusen igen efter hændelsen efter besked fra Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra Vagtcentralen, afsendes den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre indeholder op til 5 kontaktpersoner, der i rækkefølge kan underrettes. Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Liste med kontaktpersoner til Vagtcentralens forholdsordre personer med adgang til nøgle til Slusen og/eller adgang til medarbejderes privatnumre: Rudersdal Kommune, Drift: Driftschef Peter Bjørno Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Natur, Park og Miljøchef, Maria Cathrine Nielsen Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Miljømedarbejder Peter B. Jørgensen Krüger A/S: Jens Jørgen Linde

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen

Indhold. Klimaberedskabsplanen Ajourført d. 18. Maj 2015 af Beredskabsinspektør Ronni Petersen Indhold Kapitel 1: Situation... 2 Kapitel 2: Aktivering og drift... 3 Kapitel 3: Aktivering og aktiveringsniveau... 4 Kapitel 4: Kraftig regn / Skybrud... 5 Kapitel 5: Storm og orkan... 6 Kapitel 6: Snestorm...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk

Helsingør Kommune. Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Helsingør Kommune Nordsjællands Brandvæsen Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør Telefon: 49281717 E-mail: beredskab@helsingor.dk Projektledere: Chris Christensen og David Pepke Kvalitetssikring: Beredskabschef

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Delrapport 1 - Risikoidentifikation

Delrapport 1 - Risikoidentifikation Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Delrapport 1 - Risikoidentifikation Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED RISIKOIDENTIFIKATION... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET MED RISIKOIDENTIFIKATION...

Læs mere

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation

Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Tværgående samarbejde om beredskab ved oversvømmelse - planlægning, ansvar og kommunikation Jakob Larsen og Lars Hviid, Aarhus Brandvæsen Mogens Bjørn Nielsen og Lone Mossin, Kontekst: Byens vand er en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: 15 Beredskabskommission for med Den: 03.05.2011 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Brandstationen, Ådalsvej 52, 2970 Hørsholm TIDSPUNKT: Tirsdag den 3. maj 2011, kl. 16.00 18.00 Næste møde 5. oktober 2011, kl. 16.00 BEMÆRKNINGER: MEDLEMMER:

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN

HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN HØJVANDSPLAN FOR RANDERS HAVN 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 3 Kort instruks for havnekontor ved højvandsalarm. Side 4 Telefonliste for varsling ved 1,30 m over daglig vande.. Side 5 Telefonliste for varsling

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 25. oktober 2012 Deltagere: Fra Grønt Råd Dansk Ornitologisk Forening v/ Bent Møllmann Jürgensen DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm

Læs mere

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan

Evakueringsplan. for Lindegårdsskolen. ved stærk storm eller orkan Evakueringsplan for Lindegårdsskolen ved stærk storm eller orkan Senest revideret 20. februar 2007/CH 1 Baggrund Denne plan er udarbejdet som følge af risikoen for, at der opstår konstruktionssvigt på

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010

Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Skybrud i Kokkedal d. 14/8-2010 Iagttagelser af problemer med Oversvømmelser i foreningens område. Ved bestyrelsesmedlem: Torben Strange Jensen Grundejerforeningens område: Drosselvænget Den Spanske Plads

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 7. maj 2013 kl. 19.00 på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Hörmann motorer og styringer

Hörmann motorer og styringer Hörmann motorer og styringer til industri-ledhejseporte i serie 40 Udvikling, produktion, salg, service. Én leverandør til det hele. De stærke motorer Samme pris for alle motorer 400V/230V! Smidigere gang

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter

Bilag nr. R2. Kontakt og telefonliste. Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Beredskabet Kontakt og telefonliste Delplan til krise- og beredskabsplan for Struer Kommune Fortegnelse over firmaer og virksomheder Beredskabet benytter Bilag nr. R2 Falck og Politi TELEFONLISTE udskrevet:

Læs mere

Brugermanual for OnLine

Brugermanual for OnLine Brugermanual for OnLine Hvad gør OnLine? Programmet overfører klub, medlems- og handicapinformation til en central database. Programmet bruges desuden til at hente navn- og handicapoplysninger om gæstende

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Optioner til serviceniveau

Optioner til serviceniveau I forbindelse med udarbejdelse af supplerende materiale til beskrivelse af konsekvenserne ved model A, er eventuelle alternative besparelsesmuligheder, som kan medvirke til at modificere modellen afdækket

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012

Nyhedsbrev december 2012 Nyhedsbrev december 2012 Kære kolleger Har din kollega fået nyhedsbrevet? Jeg vil begynde årets sidste nyhedsbrev med at takke alle ansatte ved Ejendomscenteret for jeres indsats i forbindelse med etablering

Læs mere

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse

DOKUMENTATION OG. Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN VEJLEDNING. Indholdsfortegnelse DOKUMENTATION OG VEJLEDNING Definitioner til brug for indberetning af udrykningsaktiviteter i ODIN Denne definitionsvejledning er en hjælp til at sikre ensartet indtastning i de enkelte felter i ODIN.

Læs mere

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011

Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Guide til SMS modul Revideret 21-02-2011 Indledning Med SMS modulet i Xdont, åbnes der for en masse nye muligheder for at påminde og kontakte kunderne via en SMS besked. Det betyder, at der kan sendes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politiske besluttede serviceniveau og

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Envinamøde om landbrugstilsyn

Envinamøde om landbrugstilsyn Envinamøde om landbrugstilsyn Samarbejde mellem miljøvagt og indsatsleder/kommunale miljøsagsbehandlere 19. juni 2014 Lene Thomsen, Horsens Kommune lt@horsens.dk; 76292508 Tommy Krogh Abrahamsen, Horsens

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere