Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å"

Transkript

1 Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Version 3 oktober 2013

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning FØR: Forebyggende beredskab UNDER: Akut beredskab EFTER: Evaluering og opfølgning... 8 Bilag 1 - Telefonliste... 9 Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 2

3 Samarbejdsplan for Usserød Å 1 Indledning Formålet med en beredskabsplan Usserød Å udspringer fra Sjælsø i Rudersdal Kommune, hvorefter den løber gennem tæt bebyggede områder i både Hørsholm og Fredensborg kommuner. Den stadige udbygning langs åen og de ændrede klimaforhold har gjort, at der i stigende grad har været risiko for oversvømmelser langs åen. Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner er derfor gået ind i et tæt samarbejde om klimasikring af boliger og virksomheder mod oversvømmelser. Beredskabsplanen (herefter planen) er et produkt af kommunernes samarbejde om klimasikring af Usserød Å. Formålet med planen er at sikre en effektiv koordinering af beredskabet på tværs af kommunegrænser ved oversvømmelser, der krydser kommunegrænserne, for at opnå den bedst mulige beskyttelse af boliger og virksomheder langs Usserød Å. Planen skal derved bidrage til, at der skabes et fælles overblik over en eventuel oversvømmelsessituation, at der træffes koordinerede beslutninger på tværs af kommunegrænser og at der kommunikeres ensartet til borgere og presse om situationen. Indsatsen i en oversvømmelsessituation ligger i den enkelte kommune, hvor der kan være forskellige beredskabsplaner for oversvømmelsessituationer mv. I en situation hvor oversvømmelsen breder sig over flere kommuner sættes det fælles beredskab i gang, som beskrevet i denne plan. Planen skal supplere de eksisterende beredskabsplaner i de enkelte kommuner: Kommunernes overordnede beredskabsplaner Specifikke beredskabsplaner: - Miljøberedskab - Oversvømmelser - Kystmiljø - Mv. Nærværende beredskabsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Byrådet / Kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner vedtog planen i efteråret Planen revideres løbende. Organisation og beredskabsplanlægning Planens overordnede samarbejdsforum udgøres af Plan- og Klimachef i Fredensborg Kommune, Miljøchef i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljøchef i Rudersdal Kommune. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 3

4 Planens tekniske og faglige samarbejdsforum udgøres af: Miljøafdelinger og kommunernes øvrige afdelinger: Samarbejdets miljøafdelinger, samt driftsafdelinger og øvrige relevante afdelinger udgøres af Natur og Miljø i Fredensborg Kommune, Miljø i Hørsholm Kommune og Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune. Forsyningsselskaber: Forsyningsselskaber udgøres af Fredensborg Forsyning, Hørsholm Vand og Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningsselskaberne er orienteret om planen og dets indhold og modtager opdaterede versioner af den, desuden inviteres de til at deltage i den årlige revision. Brandvæsen: Planens brandvæsen udgøres af Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Deling af materiel Planens samarbejdspartnere skal bl.a. sikre, at materiel og ressourcer i videst muligt omfang fordeles mellem de tre kommuner, på en effektiv måde. Er der f.eks. ledig kapacitet i en kommune, kan den stilles til rådighed for de andre kommuner. Slusen mellem Sjælsø og Usserød Å Der findes en sluse (et risteværk) hvor Usserød Å løber fra Sjælsø mod Øresund. Slusen ejes af Nordvand, og vedligeholdes af Rudersdal Kommune efter aftale med de øvrige kommuner. Opdatering og vedligeholdelse Afprøvning, evaluering og vedligeholdelse af planen sker i et samarbejde mellem de tre kommuner. Dog har Rudersdal Kommune det overordnede ansvar for denne plan. De enkelte kommuner har ansvaret for at afprøve deres egne sideløbende beredskabsplaner. Mindst 1 gang årligt, og inden 1. april, skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt afholde en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste års eventuelle hændelser og planen evalueres. Samarbejdspartnerne er til enhver tid ansvarlige for løbende at sende opdateringer af planens indhold til Rudersdal Kommune. Planens opbygning Planen er inddelt i tre dele: Før, Under og Efter det akutte beredskab. Planens niveauer og opgaver beskrives i de følgende kapitler 2-4, men kan kort opsummeres således: FØR: I forbindelse med den daglige drift på Rudersdal Hørsholms Vagtcentral indgår alarmer vedr. vandstand og DMI-varsler om ekstremt vejr. UNDER: Hovedindsatsen udføres og koordineres af brandvæsenet, når der vurderes at være en forhøjet risiko for oversvømmelser. Kommunerne hjælper efter behov hinanden med udstyr og mandskab i den akutte indsats. EFTER: Når der ikke længere vurderes at være forhøjet risiko for ekstrem regn og oversvømmelser kan kommunerne efter aftale og behov hjælpe hinanden med oprydning. Kommunerne vil efter enhver større hændelse gennemføre en fælles evaluering af forløbet. Bilag Planen indeholder bilag, hvor der findes en liste over kontaktpersoner samt to aktionskort: Bilag 1: Kontaktpersoner - Aktionskort 1: Procedure for betjening af slusen og online monitering af vandstanden i Usserød Å. Aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Lukning og åbning af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 4

5 2 FØR: Forebyggende beredskab Det forebyggende beredskab dækker hverdagssituationen og er det normalt gældende, dvs. den almindelige, daglige drift. De tre kommuners miljøafdelinger: Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har indgået en samarbejdsaftale om beredskab vedr. oversvømmelser af Usserød Å. Denne beredskabsplan bruges, afprøves, evalueres og vedligeholdes i et samarbejde mellem de tre kommuner. Mindst 1 gang årligt (inden årets udgang), skal Rudersdal Kommune sikre, at plan og bilag er ajourført og om nødvendigt have afholdt en beredskabsøvelse eller som minimum et møde hvor det seneste år og planen evalueres. Alle samarbejdspartnere har ansvaret for, løbende at meddele rettelser til planen til Rudersdal Kommune. Alle tre kommuner har adgang til beredskabsplanen og sørger for at relevante medarbejdere og samarbejdspartnere kender til planen. Ledelsen i de tre miljøafdelinger skal modtage sms-varsler fra DMI. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen overvåger indkomne alarmer fra Slusen, DMIvarsler, strømsvigt og indkomne ordrer fra kommunerne. Alle beslutninger vedr. åbning og lukning af Slusen går gennem Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen reagerer på alarmerne ud fra en forholdsordre med tilhørende kontaktliste (se bilag). Nøgler til Slusen: Slusen kan betjenes manuelt. Det kræver adgang til et aflåst målerskab. (Se bilag). Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, der befinder sig i en beredskabsmappe. Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger A/S, som er konsulent i forhold til det tekniske omkring Slusen, har også en nøgle til Slusen. NHL automation, der bistår Krüger A/S i det tekniske, har en nøgle til Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 5

6 3 UNDER: Akut beredskab Det akutte beredskab igangsættes af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen, som kontakter relevante medarbejdere og varetager størstedelen af indsatsen. Ledelse af den akutte indsats Brandvæsnet overtager den overordnede ledelse i forbindelse med den akutte tværkommunale indsats. Kommunerne understøtter via indbyrdes koordinering. Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) iværksætter lukning af Slusen på baggrund af en udarbejdet forholdsordre. Forholdsordren angiver 3 parametre for lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud. (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagtcentralen). 2. Alarm fra slusen eller åen ved forudbestemte koter (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder (Kommunale medarbejdere som kan forlange slusen lukket via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen). Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og åbner den igen efter hændelsen efter besked fra Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune. Hver gang alarmcentralen lukker Slusen, sender de en mail til Natur, Park og Miljø, Rudersdal Kommune skal derefter give besked tilbage om at Slusen skal åbnes igen. Slusen lukkes ved at taste en speciel kommando på overvågningspc en på vagtcentralen. Denne kommando sætter den automatiske styring ud af funktion og lukker slusen. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra vagtcentralen, kontakter vagtcentralen den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der om nødvendigt kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre skal indeholde op til 5 kontaktpersoner, der kan underrettes, når der indløber en alarm fra Slusen eller et varsel om kraftig regn / skybrud. Vagtcentralen kontakter en af disse i rækkefølge, indtil en kan overtage sagen og giver besked om dette til Se aktionskort 1: Procedure for manuel betjening af slusen. Se aktionskort 2: Forholdsordre til Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagtcentralen (Rudersdal Hørsholm Brandvæsen) modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Alle hændelser logges af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 6

7 Alarmer til brandvæsnet indløber ved overskridelse af følgende vandstande: -Der kan tilføjes flere målestationer og vandstandene kan ændres. Station Vandstande over: (DVR 90) Sjælsø 18, Mortenstrupvej 15, Parallelvej 4,50 Den kommunale indsats Miljøafdelingerne koordinerer deres indsats. Efter behov træder ledelsen for de tre miljøafdelinger og andre relevante medarbejdere sammen og koordinerer. De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i den akutte indsats, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Hver kommune iværksætter desuden indsats efter behov og egne retningslinjer. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 7

8 4 EFTER: Evaluering og opfølgning Det akutte beredskab i form af Brandvæsen nedtrapper indsatsen efter egen vurdering. Oprydning og evaluering igangsættes. Oprydning De tre kommuner hjælper efter gensidig aftale med udstyr og ressourcer i oprydningen, hvor behovet er størst på tværs af kommunegrænserne. Opfølgning og evaluering Ledelsen vurderer om der er behov en fælles evaluering af hændelsesforløbet og/eller koordineret information til politikere, borgere, pressen m.v. Hver miljøafdeling vurderer selv behov for evaluering af hændelsesforløbet, og om der skal informeres yderligere til politikere, borgere, pressen mv. Hver miljøafdeling vurderer yderligere, om der skal igangsættes projekter som følge af hændelsesforløbet, indsamles mere information fra borgere eller parter osv. Akutte hændelser skal som minimum evalueres en gang om året i forbindelse med møde eller øvelse. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser, Usserød Å August 2011 (rev. oktober 2013) 8

9 Bilag 1 Kontaktpersoner Bilag 1 - Telefonliste Funktion Navn Telefon Vagtcentral Nordsjællands Brandvæsen Vagthavende indsatsleder Fredensborg Mobil: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Vagthavende Politi, service 114 Politi & brandvæsen akut 112 Fredensborg Kommune Natur og Miljø Rådhuset, Egevangen 3b, 2980 Kokkedal Plan- og klimachef Christian Peter Ibsen Arb.: Mobil: Teamchef Birgitte Aarup Sørensen Arb.: Privat: Mobil: Mobil2: Park og Vej Møllevej 7, 2990 Nivå Døgnvagt Mobil: Konstitueret Park- og Vejchef Eva Meyle Arb.: Privat: Mobil: Fredensborg Forsyning Højvangen 23-25, 3480 Fredensborg Døgnvagt Mobil: Direktør Henrik Hansen Arb.: Privat: Mobil: Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

10 Bilag 1 Kontaktpersoner Funktion Navn Telefon Hørsholm Kommune Miljø Center for Plan og Miljø, Ådalsparkvej 2, Hørsholm Miljøchef Frank Steen Mobil: Centerchef Katrine Langer Mobil: Materielgården Udenfor normal arbejdstid Hørsholm Vand ApS Håndværkersvinget 2, 2970 Hørsholm Udenfor normal arbejdstid Teknikervagt Mobil: Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Natur, Park og Miljøchef Maria Cathrine Nielsen Arb. & mobil: Områdechef Allan Carstensen Arb.: Mobil: Miljømedarbejder: Peter B. Jørgensen Vej Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte Materielgården Materielgården, Blokken 48, 3460 Birkerød Driftschef Peter Bjørno Jensen Forsyningen Allerød Rudersdal Skættekæret 11, Bygning C, 2840 Holte Udenfor normal arbejdstid Andet Krüger Jens Jørgen Linde Arb. Direkte Mobil Fælles beredskabsplan for oversvømmelser August 2011

11 Bilag 2 Aktionskort Aktionskort 1: Manuel betjening af slusen Placering af Slusen: Slusen er placeret ved den blå prik og gule pil i midten Sjælsø er nederst til venstre i billedet: Nærbillede af Slusens placering: Slusen ligger på Nebbegårds Alle, matr.nr. 12a Sjælsø Ejerlav, Birkerød. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

12 Bilag 2 Aktionskort Nøgler til slusen: Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø har en nøgle til Slusen, Rudersdal Kommune, Drift har en nøgle til Slusen. Krüger har en nøgle til Slusen. I en akut situation kontakter Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, ud fra en forholdsordre, de personer der kan tage ud og lukke Slusen manuelt, hvis teknikken ikke virker. Sådan betjenes Slusen manuelt: Skab ved slusen låses op med nøglen. Skabet ses bagerst til venstre i billedet (ved den gule pil). Slusen befinder sig under skabet til venstre. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

13 Bilag 2 Aktionskort Sådan ser skabet ud indvendigt. Vandstanden i søen og nedstrøms spjældet kan aflæses over drejekontakterne Der er en kontakt til Slusespjæld Vest til venstre og en kontakt til Slusespjæld Øst til højre. Kontakterne står altid på Auto. Skal Slusen betjenes (lukkes/åbnes) skal kontakterne drejes til Lukke eller Åbne. Herefter åbner eller lukker Slusen så længe man holder kontakten drejet. Når man slipper, går systemet tilbage til Auto og slusen vil så efter kort tid automatisk gå tilbage til udgangsstillingen. For at slå automatikken fra og lukke spjældet permanent er det nødvendigt at åbne de 2 sideskabe. Her er der mulighed for enten at lukke spjældet vha. betjeningsknapper eller lukke spjældet manuelt med et håndsving, hvis der ikke er strømforsyning. Sideskabene ses på billedet. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

14 Bilag 2 Aktionskort Hvis teknikken svigter og Slusen skal åbnes uden strøm: Til højre for skabet ud mod Sjælsø findes et skab der skal låses op med samme nøgle som før. Hængelåsen sidder ved den gule pil. I skabene findes en række betjeningsknapper (se figuren). Kontakten til venstre kan ændre styringen af slusen fra Remote control til Local control. Den drejes til Local control. Herved er den automatiske styring for denne sluseport sat ud af funktion. Herefter kan spjældet lukkes ved at trykke på knappen over symbolet for lukket spjæld (venstre knap). Spjældlukning fortsætter automatisk til sluseporten er helt lukket eller man trykker Stop på den midterste knap. Åbning af spjældet kan tilsvarende ske ved at trykke på den højre knap. Frakobling af automatik og lukning af spjæld skal ske i begge sider. Hvis kun det ene spjæld frakobles vil den automatiske styring åbne det andet spjæld tilsvarende mere. Nærbillede af betjeningsknapper i skab. Der er et tilsvarende skab i den anden side der også skal låses op med nøgle. Her åbnes/lukkes den anden side af Slusen. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

15 Bilag 2 Aktionskort Skabet åbnes via hængelåsen, der ses nederst i billedet (ved den gule pil). Hvis det elektriske system svigter kan sluseportene lukkes manuelt vha. håndhjulene i de 2 sideskabe (se figuren). Den røde omkoblingsarm, der ses midt på håndhjulet, løftes max. 85 grader og håndhjulet drejes lidt frem og tilbage indtil håndbetjeningen kommer i hak. Herefter skubbes omkoblingsarmen tilbage i udgangsstillingen. Håndhjulet drejes herefter til slusen er lukket. Styringen skal være Local control. Håndbetjeningen udkobles automatisk når motoren kobles til. Når der igen er strøm og tilstanden er således at slusen igen kan åbnes drejes kontakterne i de 2 skabe over på Remote control. Automatikken sørger så for korrekt sluseåbning iht. den indprogrammerede styrestrategi. Fælles beredskabsplan for oversvømmelser Oktober 2013

16 Aktionskort 2: Forholdsordre til Brandvæsen vedr. Slusen Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen, iværksætter lukning af Slusen på baggrund af følgende forholdsordre. Der er 3 parametre, der iværksætter lukning af slusen: 1. DMI-varsel om skybrud (DMI-SMS "Skybrud" popper op som alarm på vagcentralen). 2. Alarm fra slusen, søen eller åen ved overskridelse af forudbestemte vandstande. I alarmen fremgår det hvilken højdemåler, der er tale om (alarmen popper op som alarm). 3. Personlig ordre fra brandvæsenets indsatsleder. Det vil sige at kommunale medarbejdere, teknikere mv. altid skal forlange slusen lukket via kommunens egen indsatsleder, der giver besked til alarmcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen lukker selv for Slusen i ovennævnte situationer og giver Rudersdal Kommune besked om at den er lukket, og årsagen hertil, via Rudersdal Hørsholm Brandvæsen åbner Slusen igen efter hændelsen efter besked fra Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø. Hvis Slusen ikke kan lukkes fra Vagtcentralen, afsendes den/de personer, jf. vagtcentralens forholdsordre, der kan tage ud og lukke Slusen manuelt. Vagtcentralens forholdsordre indeholder op til 5 kontaktpersoner, der i rækkefølge kan underrettes. Vagtcentralen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen modtager desuden en alarm hvis der er strømsvigt fra Slusen. Liste med kontaktpersoner til Vagtcentralens forholdsordre personer med adgang til nøgle til Slusen og/eller adgang til medarbejderes privatnumre: Rudersdal Kommune, Drift: Driftschef Peter Bjørno Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Natur, Park og Miljøchef, Maria Cathrine Nielsen Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø: Miljømedarbejder Peter B. Jørgensen Krüger A/S: Jens Jørgen Linde

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab

Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab En Rapport til SINE-sekretariatet Fælles vagtcentraler i det kommunale beredskab 22. oktober 2008 Engagement: 222433461 SINE-sekretariatet 22. oktober 2008 Side i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...6 2.

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift

Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Opdateret 15. januar 2014. Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift Aarhus Kommune Plan for Beredskab og Fortsat Drift 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 INDLEDNING... 3 0.1 FORORD AF BEREDSKABSCHEF I AARHUS KOMMUNE... 3 0.2 FORMÅL MED AARHUS KOMMUNES PLAN FOR BEREDSKAB OG FORTSAT

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige Version 2 December 2013 Denne vejledning beskriver hvordan forsikringssagsbehandlere

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S

Vestegnens Brandvæsen I/S Vestegnens Brandvæsen I/S Årsberetning 2005 FORORD Side : 1 Forord Kære læser Du sidder nu med den første årsberetning fra Vestegnens Brandvæsen I/S. Med den begynder vi en tradition, der kan give interesserede

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere