Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i klinisk sygepleje. Masteruddannelsen i klinisk sygepleje (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne, herunder 4. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni 2011 akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Akkrediteringsrådet 15. juli 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/3 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 12. juli 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Master i klinisk sygepleje Master of Clinical Nursing Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 60 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Masteruddannelsen indplaceres på deltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 8882 AUDD 8882 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. masterbekendtgørelsens 10. Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen på 25 studerende. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen tilknyttes censorkorpset for sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og UBSTs afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med den 31. juli 2017, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2.. Adgangskrav Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen efterfulgt af enten: suppleringsuddannelsen i sygepleje suppleringsuddannelsen til cand. scient.san uddannelsen minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller en sygeplejefaglig specialuddannelse To års relevant erhvervserfaring inden for klinisk sygepleje Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 9, stk. 2 i bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne:

3 Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra karaktergennemsnit for den adgangsgivende eksamen. For ansøgere der ikke har en professionsbacheloruddannelse i sygepleje anvendes karakteren fra sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om visse masteruddannelser ved universiteterne. Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Masteruddannelse i klinisk sygepleje Aarhus Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 7 Juridiske opmærksomhedspunkter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for masteruddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for sygeplejevidenskab Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for sygeplejevidenskabelig uddannelse Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen i klinisk sygepleje består af: Kernefaglig ekspert Professor Sture Åström, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet Aftagerrepræsentant Chefsygeplejerske Vibeke Deding, Ålborg Sygehus Studerende Sygeplejerske Mette Linnet Olesen, studerende Master of Public Health, Københavns Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. januar 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger modtaget den 17. marts 2011 Censorliste Supplerende oplysninger modtaget den 28. april 2011: Optagelsestal Studieledertal for masteruddannelsen samt anvendelse Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 17. marts 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 6. maj 2011 Høringssvar modtaget 19. maj 2011 Sagsbehandling afsluttet 9. juni

9 Indstilling ACE Denmark indstiller masteruddannelsen til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Masteruddannelsen i klinisk sygepleje på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Uddannelsen vurderes på delvist tilfredsstillende vis at opfylde kriterierne om - Behovet for uddannelsen (kriterium 1), idet det vurderes, at institutionen ikke er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke bruges til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. 6

10 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

11 Grundoplysninger Udbudssted Aarhus Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Sundhedsvidenskab Masteruddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år År Optagne Indskrevne Fuldførte Kommentarer til opgørelsen Antal betalende deltagere (udfyldt i feltet - Antal studerende på uddannelsen): Det samlede antal unikke CPR-numre, der har betalt for at deltage i en åben uddannelsesaktivitet i året. Det er betalingen for at deltage i en aktivitet, der er afgørende. Hvis en studerende har betalt for at deltage i flere forskellige aktiviteter i årets løb vil den studerende tælle med én gang for hver betalt aktivitet. 8

12 Uddannelsens kompetenceprofil Akademiske kompetencer og kvalifikationer Formålet med Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje er, at den studerende erhverver personlige og faglige kompetencer til at varetage højt kvalificerede funktioner inden for klinisk sygepleje. Kompetenceprofil Viden Har viden om og forståelse for udvalgte områder inden for klinisk sygepleje baseret på højeste internationale forskning og kan analysere og forholde sig kritisk til det videnskabelige grundlag for at vurdere, sikre og udvikle sygeplejefaglig kvalitet Har viden om og forståelse for såvel kvantitative som kvalitative forskningsmetoder, der bruges inden for klinisk sygeplejeforskning Kan identificere videnskabelige problemstillinger inden for selvvalgte områder inden for sygeplejens virksomhedsområde i relation til klinisk sygepleje Færdigheder Kan selvstændigt foretage systematiske informationssøgninger i relevante databaser Kan selvstændigt gennemføre undersøgelser af situationer og forløb inden for klinisk sygepleje med brug af relevante og velbegrundede metoder Kan formidle sygeplejefaglig viden og løsningsforslag relateret til klinisk sygepleje både til fagfæller og tværfagligt. Kompetencer Kan foretage systematiske analyser og vurderinger af kliniske problemstillinger og forløb i sygeplejen og udforme anbefalinger for god klinisk praksis Kan varetage højt kvalificerede udøvende og ledende kliniske funktioner i klinisk praksis. Kan selvstændigt tage initiativ til og indgå i såvel fagligt som tværfagligt samarbejde Kan implementere forskningsbaseret sygepleje Kan medvirke i at planlægge og gennemføre kliniske udviklings- og forskningsprojekter Kan varetage højt kvalificerede udøvende og ledende og vejledende kliniske funktioner i sygeplejepraksis 9

13 Uddannelsens struktur 10

14 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Universitetet har nedsat et aftagerpanel, der dækker kandidatuddannelsen i sygepleje, masteruddannelsen i klinisk Sygepleje og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Medlemmerne af aftagerpanelet fremgår af nedenstående tabel: (Bilag 1) 11

15 Aftagerpanelet mødes en gang årligt, og har blandt andet diskuteret arbejdsmarkedets behov og ønsker til uddannelsens udvikling. I den forbindelse blev der fremsat ønske om øget integration mellem forskning og praksis, men dette var ikke specielt rettet mod masteruddannelsen. Dette blev på et senere møde fulgt op med et oplæg om, hvordan de masterstuderende inddrager kliniske problemstillinger i deres masterprojekter. (Dokumentationsrapport, s. 3) Der er desuden indført en mentorordning på uddannelsen med det formål at styrke de studerendes integration mellem teori og praksis, for eksempel ved at sætte fokus på nye måder at tilrettelægge patientundervisning på i praksis eller gennem forbybning i implementering af ny viden og nye metoder i klinisk praksis (Bilag 9) Aftagerpanlet har også fremsat ønske om udbud af masteruddannelsen andre steder i landet. Muligheden for dette er blevet diskuteret på et senere møde, og konklusionen blev, at instituttet ikke ønsker at udbyde uddannelsen i Østdanmark, men i stedet for vil øge pr-indsatsen for uddannelsen i Østdanmark. Endeligt har aftagerpanelet opfordret til, at uddannelserne arbejder mere med patientforløbstankegangen samt at øge samarbejdet med kommunerne og udnytte det tværvidenskabelige miljø i Institut for Folkesundhed endnu mere. I masteruddannelsen har der været arbejdet med patientforløb i forhold til f.eks. undervisningen i patientdeltagelse på modul 3, men det vil være relevant at overveje, hvordan området kan styrkes yderligere i uddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 3) Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelet og anvender dialogen i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet ved at tage stilling til, om aftagerpanelets opfordringer skal føre til ændringer samt ved at følge op på diskussionerne fra et møde til det næste. Udover dialogen med aftagerpanelet, har underviserne på uddannelsen dialog med censorformandskabet. De mødes en gang årligt og drøfter blandt andet overordnede spørgsmål og censorindberetningerne. Censorerne er i overvejende grad tilfredse med det faglige niveau på uddannelsen og masterprojekternes relevans (Dokumentationsrapport, s. 4, bilag 8), og dialogen med censorerne har derfor ikke umiddelbart givet anledning til ændringer. I 2010 påpegede censorformandskabet dog, at beskrivelserne af kirterier for opgave med fordel kunne suppleres med kompetencemål. Det har resulteret i forslag til nye opgavekriterier, som er sendt til udtalelse hos censorformandskabet, inden de skal drøftes i studienævnet i januar (Dokumentationsrapport, s. 4) Endeligt nævner universitetet, at Center for Kliniske Retningslinjer er etableret som en samarbejdsaftale mellem Dansk Sygepleje Selskab og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet for at imødekomme sygeplejens efterspørgsel efter kompetencer i udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Emnet udvikling af kliniske retningslinjer indgår også i undervisningen i masteruddannelsens modul 2, og de studerende kan efterfølgende vælge at skrive en eksamensopgave om emnet. I de tilfælde, hvor en studerende vil skrive opgave eller masterprojekt om emnet, yder Centret gerne vejledning og materiale til de studerende, ligesom Centret er behjælpelig med senere hjælp til publicering af de studerendes arbejder. (Dokumentationsrapport, s. 5) Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagere, og at dialogen anvendes i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Af dokumentationsrapporten fremgår det, at universitetets kontakt med dimittenderne hovedsageligt foregår hovedsageligt via universitetets tilbud til dimittender om et årligt kursus på universitetet i artikelskrivning og et løbende tilbud om vejledning i at skrive en artikel på baggrund af masterafhandlingen (Dokumentationsrapport, s. 6). Derudover har dimittender og undervisere mulighed for at mødes i Forum for Psykiatrisk Forskning og via samarbejdet i Center for Kliniske Retningslinjer. Endeligt har afdelingen planer om fremover at afholde en karrieredag for dimittender (Dokumentationsrapport, s. 6) 12

16 Ledelsen redegjorde på besøget for, at masteruddannelser ikke indgår i universitetets dimittendundersøgelse, men at universitetet har iværksat et arbejde for at udarbejde et koncept for dimittendundersøgelser for dimittender fra masteruddannelserne. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at institutionen ikke er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke bruges til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet, men bemærker positivt at universitetet arbejder på at inkludere masterdimittender i dimittendundersøgelserne. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er delvist tilfredsstillende opfyldt, idet det vurderes, at institutionen ikke er i løbende dialog med uddannelsens dimittender, og at den uformelle dialog, der finder sted, ikke bruges til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Det vurderes videre, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanel og aftagere, og at dialogen anvendes til sikring af uddannelsens kvalitet og relevans. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 3-6 Bilag 1 Arbejdsnotat v. studieledere vedr. Aftagerpanel Bilag 2 Oversigt over medlemmer af Aftagerpanel for sygeplejevidenskab Bilag 3 Referat af møde i Aftagerpanelet den Bilag 4 Referat af møde i Aftagerpanelet den Bilag 5 Referat fra møde mellem eksamensberettigede undervisere og Censorformandskabet d Bilag 6 Referat fra møde mellem eksamensberettigede undervisere og Censorformandskabet d Bilag 7 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 15. marts 2010 Bilag 8 Årsberetning fra Censorformandskabet for perioden til Bilag 9 Beskrivelse af tutorordning 13

17 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Områdets forskning drejer sig om sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje til sårbare mennesker og deres pårørende. Der fokuseres på den borger- og patientnære forskning i primær og sekundær sektor, og på sundhedsprofessionelles vilkår og virke. Hensigten med forskningen er at bidrage til at styrke menneskers sundhed og oplevelse af velvære og trivsel i hverdagen. Forskningen er rettet mod anvendelse i klinisk praksis og mod fagspecifik begrebs-, teori- og metodeudvikling. Området driver en række forskningsprogrammer, herunder f.eks. vedr. patienters aktive deltagelse i pleje, behandling og rehabilitering. (Dokumentationsrapport, s. 9) De VIP, der bidrager med undervisning på uddannelsen, kommer fra følgende forskningsområder: Patienters perspektiv på sundhed, sygdom, pleje, behandling og rehabilitering Borgeres og familiers behov for sundhedsydelser Sygdomstilstandes indflydelse på hverdagsliv og livsudfoldelse Patienters og pårørendes erfaringer med akutte og kroniske sygdomme og skader Patienters og pårørendes erfaringer med sygeplejeinterventioner Klinisk sygepleje og sundhedspleje Udvikling og afprøvning af sygeplejeinterventioner i hjemmet, på hospitalet og i sundheds- og plejecentre Udvikling og afprøvning af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i lokalsamfundet Relationer og samspil mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patienters og pårørendes møde med sundhedsvæsen og sundhedsprofessionelle Patienters deltagelse i egen pleje, behandling og rehabilitering Sundhed, sygdom og samfund Sundhedsvæsenets organisation og funktion Vilkår for sygepleje i det moderne velfærdssamfund Sundhedstjenesteydelser Sygeplejefagets teorier og metoder (Bilag 10) Universitetet skriver om forskningsdækningen af uddannelsen: Afdelingens interne lektorer og adjunkter, som er forankret i afdelingens forskningsprogram, eller eksterne lektorer med særlige kompetencer, planlægger undervisningen på de enkelte moduler på masteruddannelsen. Undervisningen inden for de enkelte fagområder varetages af forskere, således at forskeren hovedsageligt underviser inden for sit eget forskningsfelt. Undervisningen inden for de enkelte fagområder er tilrettelagt på en måde, så de studerende først indføres generelt i det teorifelt eller i de begreber, der kendetegner fagområdet. Dernæst bliver de studerende præsenteret for underviserens egne forskningsprojekter med fokus på de kliniske elementer i sygeplejen og på forskningens relevans for og anvendelsesmuligheder i praksis. Sluttelig diskuteres underviserens forskning med andres forskningsresultater. (Dokumentationsrapport, s. 7) 14

18 Af nedenstående tabel fremgår sammenhængen mellem fagelement, ansvarlig VIP og forskningsområde. Sammenhængen eksemplificeres yderligere i dokumentationsrapporten, og af bilag 12 fremgår desuden alle underviserne og deres forskningsområder. (Dokumentationsrapport, s. 4) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 15

19 Forskningens samvirke med praksis Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen bag uddannelsen i høj grad samvirker med praksis. Af dokumentationsrapporten fremgår det, at forskningen bag uddannelsen i høj grad baseres på klinisk praksis, og afdelingen har da også en række samarbejder med praksis. Eksempler på dette er: - Sygeplejevidenskabelige delestillinger, hvor 20 % af ansættelsen er ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og 80% er ved en klinisk enhed på et af Region Midtjyllands hospitaler. Formålet er at udvikle den kliniske sygeplejeforskning og det sygeplejevidenskabelige forskningsmiljø gennem integration af teoretisk grundforskning og klinisk forskning og udvikling. - Samarbejde med Center for sygeplejeforskning i Viborg, hvor en ph.d.-studerende pt. er indskrevet med tilknytning til både universitetet og centret. - Samarbejde med den kommunale sundhedspleje i Region Midtjylland blandt andet om projektet Sundhedsfremmende indsats for amning i kommunerne i Region Midt.. - Forum for Psykiatrisk Forskning, der er en tværfaglig ERFA-gruppe med udgangspunkt i det psykiatriske hospital i Risskov, og hvor der diskuteres psykiatrisk omsorgsforskning, forskningsrelaterede problematikker og metode. - Center for Kliniske Retningslinjer, hvor lederen er tilknyttet afdelingen for sygepleje med 20 %. Centrets formål er at øge kvaliteten af kliniske retningslinjer, hvilket stiller store metodemæssige krav. (Dokumentationsrapport, s. 1f) Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at samarbejdet med praksis i høj grad retter sig mod lokalområdet og ikke omfatter større dele af landet. Panelet vurderer, at et bredere samarbejde med praksis er relevant, da der er regionale forskelle i sundhedsarbejdet. Uddannelsens tilrettelæggere Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad er tilrettelagt af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen Tilrettelæggerne af uddannelsen er studienævnet, studieleder og modulkoordinatorer. Tilrettelæggerne fremgår af nedenstående tabel: (Dokumentationsrapport, s. 12) VIP/DVIP-ratio Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad undervises af VIP er. Af nedenstående tabel fremgår det, at ratioen er 3,70, hvor den er 2,18 i gennemsnit på landsplan for det sundhedsvidenskabelige hovedområde. 16

20 (Dokumentationsrapport, s. 13) Tallene er baseret på udtræk fra fakultetets personalesystem på afdelingsniveau. Dette skyldes at tallene fra Danske Universiteters nøgletal ikke belyser antallet af årsværk specifikt fordelt på afdeling for sygeplejevidenskab og herunder hhv. kandidatuddannelsen i sygepleje og masteruddannelsen i klinisk sygepleje. Det kan ikke helt eksakt opgøres, hvor stor en del af deres undervisningstid de bruger på hhv. kandidat og master. Der kan dog laves en procentvis opdeling af deres ansættelsestid/årsværk pr. år med 60 ECTS til kandidat og 30 ECTS til master (66,7 % til kandidat og 33,3 % til master). (Dokumentationsrapport, s. 12) Antal studerende pr. VIP Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for tæt kontakt til VIP er. Nedenstående tabel viser forholdet mellem studerende og VIP. (Dokumentationsrapport, s. 13) Alle 16 VIP i afdelingen er i antal indregnet for både kandidatuddannelsen og masteruddannelsen, da de indgår i begge uddannelser dog i forskelligt omfang (som beskrevet ovenfor). Det videnskabelige personale ved afdelingen for sygepleje bidrager med deres forskning til begge afdelingens uddannelser og er personligt tilgængelige for studerende fra begge uddannelser. Det giver derfor ikke mening at beregne en procentdel af antallet af VIP-personer i afdelingen til hhv. kandidatuddannelsen og masteruddannelsen. En person er jo fysisk til rådighed for de kandidatstuderende, selvom hun/han beregningsmæssigt kun bruger 66,6 % af sin tid på kandidatuddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 13) Universitetet har udregnet stud/vip-ratioen med tal for de studerende kun på kandidatuddannelsen, men med tal for VIP erne for både kandidat- og masteruddannelsen. Det giver et mere retvisende billede af stud/viprationen, hvis tallene for de studerendes også lægges sammen for de to uddannelser. Det kan udregnes på følgende måde for 2009: Antal ressourceudløsende studerende på KA Antal betalende studerende på MA Antal studerende i alt Antal VIP ,6 Stud/VIP-ration Antal STÅ på KA Antal årselever på Antal studenterårsværk VIP-årsværk Stud/VIP-ration MA i alt 80,75 21,75 102,5 3,47 29,5 Akkrediteringspanelet vurderer, at det samlede tal ikke ændrer vurderingen af, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP. 17

21 Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø Universitetet skriver om udbudsstedet: Uddannelsen udbydes på Aarhus Universitet, hvor også forskningsmiljøet er placeret. De studerende møder således underviserne i flere sammenhænge, dels når de møder op til undervisning, dels i forbindelse med vejledning til opgaver og dels på de temadage, der arrangeres fælles for begge uddannelser på tværs af moduler, hvor både afdelingens egen forskning præsenteres, og hvor nationale og international forskere inviteres til at holde oplæg for studerende. (Dokumentationsrapport, s. 14) Forskningsmiljøets kvalitet Der er 16 VIP og 16 ph.d.er, der bidrager til afdelingens forskning. Forskningsproduktionen fremgår af nedenstående tabel. Derudover uddybes produktionen for de enkelte år i bilag 31. (Dokumentationsrapport, s. 17) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet knyttet til uddannelsen er af høj kvalitet og bemærker positivt, at der er tale om en høj produktion taget i betragtning, at der er tale om et forholdsvist nyt forskningsområde. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 7 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 15. marts 2010 Bilag 10 Forskningsstrategi af 2. juli 2010 Bilag 11 Sammenhæng mellem fagelement, underviser og forskningsområde (master) Bilag 12 Oversigt over indskrevne Ph.D. studerende ved afdelingen Bilag 13 Aftale om sygeplejevidenskabelige delestillinger ved Region Midtjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 14 Oversigt over ansatte i delestillinger inkl. forskningsområde Bilag 15 Ansatte ved Center for Kliniske Retningslinjer Bilag VIP CV er og publikationslister trukket fra PURE for de seneste 3 år Bilag 21 Oversigt over interne mødeaktiviteter Bilag 22 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 8. februar 2010 Bilag 23 Oversigt over ansatte VIP i Afdeling for Sygeplejevidenskab Bilag 24 Oversigt over DVIP, der underviser på masteruddannelsen Bilag 25 Nøgletal fra universitetet vedr. studerende 18

22 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Universitetet fremfører selv, at uddannelsen har et stærkt fokus på kliniske kompetencer samt at emnefeltet er sygepleje, hvilket samlet ses afspejlet i uddannelsens titel og navn. (Dokumentationsrapport, s. 19) Niveau Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Universitetet har skematisk angivet, hvilke dele af kompetenceprofilen, der understøtetr kravene i kvalifikationsrammen. Et eksempel gives nedenfor. (Dokumentationsrapporten, s. 17) Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 27: Studieordning

23 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra uddannelsens adgangsgrundlag til uddannelsens faglige niveau. Universitetet angiver, at adgangskravet til uddannelsen er professionsbachelor i sygepleje eller en sygeplejerskeuddannelse, der er suppleret, så den er på niveau med en professionsbacheloruddannelse. Derudover er adgangskravet minimum 2 års relevant erhvervserfaring enten fra ansættelse i klinisk praksis inden for sygeplejerskens virksomhedsområde i primær eller sekundær sektor, eller ( ) fra ansættelse i uddannelsesstillinger ( ). (Dokumentationsrapport, s. 19) Om sammenhængen mellem de forskellige erfaringer, de studerende bringer med sig til uddannelsen, og uddannelsens tilrettelæggelse, skriver universitetet: For at kunne udnytte den enkeltes præcise erhvervsmæssige kompetencer er det hele vejen igennem studiet muligt at arbejde med egne problemstillinger, sådan at studiet bygger oven på de faglige erfaringer på en måde, som gør det muligt for den enkelte at arbejde med selvvalgte problemstillinger relateret til egen praksis, sådan at den studerende opkvalificeres i forhold til problemløsning på videnskabelig baggrund i egen praksis. (Dokumentationsrapport, s. 19) Derudover bygger uddannelsen videre på de akademiske kompetencer, de studerende har opnået gennem enten en professionsbacheloruddannelse eller fra supplerende uddannelse. Faglig progression fra første til sidste semester De studerende skal bestå modul 1, før de kan fortsætte til modul 2 og 3. Modul 2 og 3 kan tages i vilkårlig rækkefølge, men skal være bestået, inden masterprojektet i modul 4 påbegyndes. Universitetet skriver om progressionen i uddannelsen, at den hænger sammen med sammenhængen med adgangsgrundlaget, da de 3 første moduler i høj grad bygger videre på den viden og de kompetencer, de studerende har opnået gennem deres professionsbacheloruddannelse og deres erhvervserfaring. Modul 1: Videreudvikling af erhvervsrettede kompetencer og informationskompetencer Modul 2: Videreudvikling af forskningskompetencer, hvor der arbejdes med forskningsmetoder og vurdering af kliniske vejledninger Modul 3: Der arbejdes med sundhedsformidling og videreudvikling af viden om samfundsmæssige forhold og organisationsteori Modul 4:Masterprojekt, hvor de studerende skal demonstrere og udbygge de samlede kompetencer erhvervet gennem masteruddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 22f og 24) I alle moduler skal de studerende desuden trække på deres kliniske erfaring og applicere teori og metode på klinisk praksis. Akkrediteringspanelet vurderer, at der faglig progression fra første til sidste semester, både hvad angår teori og metode, og hvad angår integrationen mellem teorien og de studerendes egen praksis. 20

24 Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Nedenfor gives eksempler på, hvordan målbeskrivelserne for modulerne understøtter kompetenceprofilen inden viden, færdigheder og kompetencer: (Dokumentationsrapport, s. 21ff) På besøget blev det uddybet, at de studerende særligt på tredje semester lærer både kvantitativ og kvalitativ metode, og de arbejder meget med metode gennem hele uddannelse, herunder særligt i masterprojektet. Prøveformer Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer i tilstrækkelig grad udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Af nedenstående tabel fremgår uddannelsens prøveformer, og hvordan de understøtter kompetenceprofilen. 21

25 Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at uddannelsen kun indeholder en enkelt mundtlig prøveform, da mundtlig formidling anses for at være en væsentlig kompetence for mastere i klinisk sygepleje. Det fremgik dog på mødet med de studerende, at de gennem undervisningen høj grad bliver trænet i at argumentere videnskabeligt og formidle mundtligt til både fagfæller og andet sundhedspersonale. Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen forstået som ovenstående vurderingspunkter (adgangskrav, faglig progression, sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer) samlet set understøtter, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen, og at uddannelsen lever op til kravene i kvalifikationsrammen. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Universitetet redegør i dokumentationsrapporten for, hvilke tiltag der er etableret for at sikre en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen. Adjunkter tildeles en mentor blandt de fastansatte forskere/undervisere og deltager i adjunktpædagogikum. Ph.d.-studerende tilbydes formidlingskursus og vejledning i undervisning, og DVIP inviteres til at deltage i semestermøder to gange årligt og til at deltage i interne kurser, for eksempel datahåndtering og vejledning. Undervisningen evalueres både mundtligt og skriftligt. Modulkoordinatorerne har ansvaret for den mundtlige evaluering og for at følge op med de eksterne undervisere. Evalueringerne drøftes desuden på semestermøder og i studienævnet. På besøget uddybede ledelsen, at der er en god svarprocent på de skriftlige evalueringer blandt de masterstuderende, og at de ofte har ønsker til ændringer af praktiske forhold frem for selve undervisningen og afviklingen af undervisningen. Uddannelsesledelsen var på besøget meget opmærksomme på, hvordan evalueringerne kan forbedres, og hvordan svarprocenterne kan øges. Blandt andet har den pædagogiske afdeling på universitetet afholdt et kursus for ledelsen og underviserne om evaluering og opfølgning. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet sikrer en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen, og at institutionen indhenter de studerendes vurderinger af den pædagogiske afvikling af undervisningen og følger op på evalueringerne. Fysiske forhold Undervisningen på masteruddannelsen i sygepleje foregår i VIA University Colleges lokaler med adgang til forskellige studenterfaciliteter såsom adgang til internettet, printere og kopimaskiner. Sygeplejevidenskabs nærbibliotek er placeret i umiddelbar nærhed (Dokumentationsrapport, s. 25). Universitetet udfører hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering, sidst en fuld undersøgelse i 2007 og en mindre i Af undersøgelsen fra 2010 fremgår en række problemer, og universitetet har i en statusbeskrivelse beskrevet, hvilke tiltag, der er for at imødegå problemerne. For eksempel er der opsætning af mørklægnings/fratræksgardiner og justering af temperatur for at imødegå indeklimaproblemer. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for de studerende på masteruddannelsen i sygepleje, og det fremgår ikke, om undersøgelsen også omfatter lokalerne hos VIA University College. 22

26 På besøget fremgik det, at de studerende generelt er tilfredse med lokalerne, men havde svært ved at finde parkeringspladser. Ledelsen orienterede om, at Aarhus Universitet står over for at skulle overtage bygningerne fra VIA University College, og instituttet har et stort ønske om at blive i bygningerne, hvilket vil give mulighed for at ombygge og forbedre de fysiske forhold for de studerende på uddannelsen. Udover de fysiske rammer anvender de studerende en række IT-værktøjer i forbindelse med deres uddannelse, blandt andet Skype. Flere af de studerende havde gode erfaringer med dette både i forhold til at være i kontakt med en underviser og med medlemmer af en studiegruppe. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer de fysiske forhold for de studerende, men bemærker kritisk, at uddannelsen ikke indgår i universitetets UMV. Studieophold i udlandet Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur ikke giver de studerende mulighed for at tage på studieophold i udlandet, men anerkender universitetes begrundelse om, at studieophold i udlandet ikke er relevant for de studerende på masteruddannelsen i klinisk sygepleje, da langt de fleste er etableret med familie og job i Danmark, og at der ikke er oplagte karrieremuligheder i udlandet for dimittenderne. De studerende på uddannelsen bekræftede, at det ikke var muligt at tage på studieophold i udlandet, men også at det ikke var relevant for dem. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag28_Kursus i universitetspædagogik for adjunkter deltagerbrev.pdf Bilag29_Evalueringsskema modul 1 efterår 2010 til AULA.pdf Bilag30_Studiemiljøundersøgelse07.pdf Bilag31_Statusbeskrivelse vedr. UMV på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.pdf 23

27 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Institutionens politik for kvalitetssikring Aarhus Universitets bestyrelse har i slutningen af 2008 vedtaget en kvalitetspolitik med det formål at etablere en fælles ramme for kvalitetsarbejdet på universitetet (Dokumentationsrapport, s. 27). Kvalitetspolitikken danner rammen for det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet, og indeholder - universitetets principper for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet - generelle målsætninger for kvalitetsarbejdet - specifikke målsætninger for kvalitetsarbejdet Nedenstående figur viser kvalitetspolitikkens sammenhæng med det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet. (Dokumentationsrapport, s. 27) Af universitetets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet fremgår, at Delområder og målsætninger er omdrejningspunktet i universitetets samlede kvalitetssystem. Hver delpolitik indeholder overordnede mål for de enkelte delområder, for eksempel 4.3 Udvikling af undervisning Aarhus Universitet har som sit mål at understøtte de studerendes læring gennem udvikling af undervisningen, således at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer og bliver kompetente deltagere i den faglige samtale. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle undervisningen på Aarhus Universitet indebærer at: Sikre forskningsbaserede uddannelser ved at: I. undervisning udbydes med en aktiv forsker som ansvarlig II. undervisningen så vidt muligt forestås af aktive forskere inden for emneområdet III. de studerende gennem studiet får mulighed for at tilegne sig og praktisere videnskabelige arbejdsmetoder, dvs.: a) der arbejdes med fagets primære genstande, kilder og data b) de centrale faglige aktiviteter, teorier og metoder praktiseres i undervisningen c) de studerende føler sig inviteret til at være aktive deltagere i undervisningen 24

28 d) de studerende tilbydes vejledning i at arbejde og skrive videnskabeligt. (Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på Uddannelsesområdet, side 8) hvert mål i kvalitetspolitikken skal beskrives i henhold til kvalitetshjulet, med tilhørende procedurer og retningslinjer, indikatorer og ansvarsfordeling. Målene kan både være kvantitativt eller kvalitativt målbare. ( Denne udfoldelse og implementering af kvalitetssystemet sker i løbet af Udfoldelsen af procedurerne for kvalitetsarbejdet er som nævnt baseret på et kvalitetshjul, der beskriver, hvordan en aktivitet kontinuerligt gennemløber en proces, som omfatter 1. formulering af mål for aktiviteten, herunder planlægning og ressourcetildeling 2. udførelse af aktiviteten i praksis 3. evaluering af aktiviteten samt 4. analyse og opfølgning eksempelvis i form af revision af målsætninger eller ændring af praksis (Dokumentationsrapport, s. 27). Delområderne under kvalitetspolitikken lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring (ESG erne), hvis procedurer og ansvarsfordeling er beskrevet nedenfor. Delområderne Rekruttering og optagelse samt Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet ligger ud over ESG erne. Af sidstnævnte fremgår fire politikområder, nemlig at fremme de studerendes indsigt i og kontakt til et kommende arbejdsmarked og erhvervslivet, at lette vejen fra uddannelse til job for alle studerende fra kandidatuddannelser, at udvikle uddannelsernes relevans og sammenhæng med arbejdsmarkedet samt at udvikle relationerne til såvel aftagere som dimittender og alumner ( Universitetet har procedurer for gennemførelse af beskæftigelsesundersøgelser blandt dimittender, men der er ikke beskrevet procedurer for de øvrige politikområder. I forhold til delområdet Rekruttering og optagelse ønsker universitetet at tiltrække velkvalificerede og dygtige studerende og være attraktiv for nye grupper af danske og internationale studerende ( Dette skal eksempelvis ske ved at fremme et bevidst og kvalificeret studievalg for elever i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser gennem at give dem kendskab til uddannelsernes indhold og krav samt ved at markedsføre universitetets uddannelser nationalt og internationalt ( Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder ifølge dokumentationsrapporten under den kvalitetssikringspolitik, der er vedtaget på AU. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en kvalitetssikringspolitik med definerede delområder og tilhørende målsætninger samt procedurer og ansvarsfordeling. Ansvarsfordeling Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, og det er det relevante ledelsesniveau, der skal tage hånd om, at der er de nødvendige ressourcer samt sikre en velegnet incitamentsstruktur i forhold til udførelse og opfølgning på kvalitetsarbejdet (Supplerende dokumentation den 5. august 2010). Kvalitetssystemet er organiseret således, at det støtter kvalitetsarbejdet der, hvor det foregår. Det er det relevante ledelsesniveau, der skal tage hånd om, at de nødvendige ressourcer samt en velegnet incitamentsstruktur er til stede i forhold til udførelse og opfølgning af kvalitetsarbejdet. (Dokumentationsrapport, s. 28) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en klar ansvarsfordeling mellem dekan, institutleder og studieleder/studienævn i forhold til varetagelsen af de konkrete opgaver i kvalitetssikringssystemet, jf. redegørelserne under de enkelte ESG er nedenfor. 25

29 Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger AU blev i 2009 tildelt EU-Kommissionens ECTS label. I forbindelse hermed er der indført en fælles elektronisk skabelon til udarbejdelse af studieordninger den såkaldte Studieordningsgenerator. Studieordningsgeneratoren er opbygget ud fra de krav, som gældende lovgivning stiller til studieordningers indhold, og den sikrer, at alle studieordninger, der oprettes, lever op til gældende love og bekendtgørelser. AU Studieadministration opdaterer løbende Studieordningsgeneratoren, så den er i tråd med lovgivningen. Studieordninger godkendes af dekanen, og det endelige ansvar for kvaliteten af studieordningen er således dekanens ansvar. Studieordningers kvalitet sikres gennem en løbende dialog mellem dekan og studienævn. Grundlæggende sikres kvaliteten i forbindelse med revision af en given studieordning, hvor fakultetsadministrationen spiller en central rolle (enten som konsulent eller tovholder) og altid skal godkende nye ordninger, inden den reviderede studieordning implementeres (Dokumentationsrapport, s. 28). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at Aarhus Universitetet har procedurer for udarbejdelse af studieordninger, og at der på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er procedurer for monitorering og kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af studieordningerne. Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer Universitetets regler om prøver og eksamen er indarbejdet i afsnit 4 i enhver studieordning hermed sikres at den enkelte studieordning er koblet til de korrekte regler og reguleringer. Studieordninger findes i universitetets online regelsamling. I regelsamlingen findes desuden de fælles eksamensregler for universitetet, (Dokumentationsrapport, s. 28) For så vidt angår prøvens indhold, er der i studieordningen udarbejdet en beskrivelse af, hvad der bliver lagt vægt på i bedømmelsen af prøvepræstationen; de faglige mål for faget. Afvikling af eksamen, herunder afmeldingsfrister og reeksamination, offentliggøres forud for hver eksamenstermin (Dokumentationsrapport, s. 29) Ansvaret for, at reglerne vedrørende eksamen følges, er placeret hos hhv. studienævnet/studieleder og rektor (disciplinære sager). (Dokumentationsrapport, s. 29) Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet har krav, regler og procedurer, der sikrer de studerendes eksamen. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer Pr. 1. april 2005 indførte universitetet krav om, at ansøgere til videnskabelige stillinger på alle niveauer ved siden af deres videnskabelige produktion skal medsende en undervisningsportfolio som grundlag for bedømmelse af ansøgernes undervisningsmæssige kompetencer. På denne måde er der indført en fast procedure for, at videnskabelige medarbejdere i forbindelse med både rekruttering og forfremmelse vurderes på grundlag af både deres forskningsmæssige og undervisningsmæssige meritter. Dekanen har ansvaret for, at de videnskabelige medarbejdere, som ansættes, har de fornødne pædagogiske og didaktiske kompetencer. På institutniveau er det institutlederens ansvar, at de videnskabelige medarbejdere til stadighed har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisningsopgaverne, og der er en løbende dialog med dekanen om behov og prioritering af ressourcer (Dokumentationsrapport, s. 29). Fra centralt hold findes universitetspædagogisk netværk, der er et samarbejde mellem universitetets universitetspædagogiske enheder og medarbejdere, varetager større og mere tværgående undervisningsopgaver som f.eks. kurserne i universitetspædagogik for adjunkter og ph.d.-studerende. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en universitetspædagogisk enhed, Center for Medicinsk Uddannelse (MEDU) oprettet med det overordnede formål at bidrage til en stadig kvalitetsudvikling af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Dette sker blandt andet ved Centrets støtte til nyudvikling af undervisningsaktiviteter, Som det fremgår af rapporten nævnt oven for vedr. ECTS-label har enheden arbejdet meget struktureret med et projekt, der sikrer, at udviklingen af undervisningen sker i overensstemmelse med nogle 26

30 fastlagte principper. Der har været afholdt workshops med deltagelse af alle undervisningsansvarlige for fakultets uddannelser, herunder også masteruddannelsen i klinisk sygepleje. (Dokumentationsrapport, s. 29) Det vurderes af akkrediteringspanelet, at universitetet har dokumenteret procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer. Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter og tutorer/undervisningsassistenter Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer tilstrækkelige ressourcer ud over underviserne på universitetet. AU gennemførte i 2007/08 en omfattende undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske studiemiljø, ud fra en model udviklet af faglige eksperter ved universitetet, som rækker betydeligt ud over den lovpligtige undersøgelse af undervisningsmiljøet (UMV). Dette fokus på studiemiljøet er et af universitetets prioriterede områder. Det er planlagt, at studiemiljøundersøgelsen fremover skal gentages hvert tredje år af hensyn til at skabe tid til at lade effekter af initiativer på baggrund af undersøgelsen slå igennem. Undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2011, vil foruden det psykiske studiemiljø også dække det fysiske og æstetiske studiemiljø. Studerende har endvidere mulighed for at gøre opmærksom på, om de fysiske rammer, instrumenter og undervisningsassistenter er tilstrækkelige i forhold til undervisningen i forbindelse med evalueringen af de enkelte undervisningsforløb. Institut- og studieleder følger op på evalueringerne, og dekanen har det endelige ansvar for opfølgningen. Inden for de økonomiske rammer har dekanen ansvar for, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for undervisningen, herunder undervisningsassistenter, instruktorer, tutorer og lignende. Konkret får institutterne en ramme, inden for hvilken institut- og studieleder kan prioritere ressourcerne, herunder undervisningens organisering og dermed brug af forskellige typer undervisere (Dokumentationsrapport, s. 30). Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne AU Studieadministration sikrer, at ledelsen på både centralt niveau og på de enkelte hovedområder har et beslutningsgrundlag at styre uddannelserne ud fra. Overordnet afspejles dette i kvalitetspolitikken, og mere konkret realiseres det gennem kvalitetssystemet. Hvert år i oktober udarbejder AU Studieadministration nøgletal til både internt og eksternt brug. Nøgletal er eksempelvis antal indskrevne, antal optagne, antal færdiguddannede og antal STÅ. Kvalitetssikringen af nøgletallene sker i AU s Statistiknetværk, hvor medarbejdere kan finde de fastlåste datatræk fra oktober samt definitionerne på nøgletallene. Som led i realiseringen af kvalitetssystemet har AU Studieadministration i 2010 igangsat nedenstående initiativer, der uddrager nøgletal på uddannelsesniveau for at styrke og udbygge analyse- og beslutningsgrundlaget for ledelsen: a. Ledelsesinformation om studerendes eksamensaktivitet består af en mængde aggregerede data, der viser eksamensaktiviteten og studieprogressionen på hovedområdeniveau, fordelt på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelser. Data bliver distribueret 2 gange årligt til dekaner, prodekaner for uddannelse samt studieledere. Projektet blev igangsat medio marts b. Studieledertal er et datagrundlag, der skal muliggøre forbedringen af de studerendes gennemførsel. Ud fra tallene kan studielederne identificere, hvilke studerende der har afmeldt en given eksamen, hvilke studerende der ikke har bestået en given eksamen, samt hvilke studerende der er bagud i forhold til den normerede studietid. Data bliver distribueret to gange årligt til studielederne. Projektet blev igangsat medio marts c. Studielederforum er et nyt forum for samtlige studieledere på universitetet. Formålet med forummet er erfaringsudveksling og diskussioner af alle spørgsmål af interesse i forhold til studieledelse og studieadministration på tværs af hovedområderne. Møderne i forummet er tematisk orienteret og skal således tjene som platform for udvikling af uddannelserne på tværs af hovedområderne. 27

31 Det er, som nævnt ovenfor, hhv. dekaner, prodekaner for uddannelse samt studieledere, der har ansvaret for, at informationerne bliver analyseret og brugt, så uddannelserne udvikles i den ønskede retning (Dokumentationsrapport, s. 31). Det vurderes af akkrediteringspanelet, at universitetet indsamler information om frafald, gennemførselstid, studenterevalueringer og dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt at disse informationer tilgår studieledelsen. Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer Aarhus Universitet har oprettet en samlet indgang til de oplysninger, som Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne foreskriver, at universitetet skal gøre tilgængelig. Siden indeholder såvel kvantitative som kvalitative informationer om universitetet og uddannelserne. Eksempelvis kan man på siden finde karaktergennemsnit for bachelorprojekter og kandidatspecialer samt oplysninger om gennemførelse og frafald. Det er AU Studieadministration, der er ansvarlig for, at informationerne offentliggøres og holdes opdateret. Dette sker som minimum en gang årligt i forlængelse af indberetningen af nøgletal i oktober måned (Dokumentationsrapport, s. 31). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har procedurer i forhold til regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. Institutionens system for kvalitetssikring Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at Aarhus Universitets overordnede kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder en kvalitetspolitik med definerede mål, procedurer og ansvarsfordeling. Der er procedurer og ansvarsfordeling for de kvalitetssikringspraksisser, der omfatter ESG erne. Kvalitetspolitikken omfatter udover ESG erne også andre politikområder med tilhørende procedurer og ansvarsfordeling defineret af universitetet (rekruttering og optagelse og uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet). Der foregår en systematisk indsamling af data om uddannelserne. Kvalitetssikring af uddannelsen Af bilag 42 fremgår det, hvordan fakultetet har implementeret delpolitikkerne på uddannelsen i form af procedurer inden for de enkelte delpolitikområder. Eksempler gives nedenfor: 28

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i rehabilitering. Masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - Intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet

Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet Akkreditering af nye uddannelser på Syddansk Universitet - intern vejledning i dokumentationsvalg og arbejdsdeling ved fremstilling af akkrediteringsansøgninger Introduktion Denne vejledning har til formål

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i konfliktmægling Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere