Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvejen Ønslev - Sakskøbing"

Transkript

1 Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007

2 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460 m lange Guldborgsundtunnel, der forbinder Lolland og Falster. Den 14 km lange strækning blev i 1988 anlagt som to-sporet motortrafikvej og er nu - knap 20 år senere udvidet til motorvej. Strækningen indgår også i Det store motorvejs H, som altså nu bliver fuldendt - godt 70 år efter de første planer om H et blev lanceret. Den nye motorvej er en del af den vigtige internationale vejforbindelse E47, der under navnet Fugleflugtslinjen indgår i det transeuropæiske vejnet. Anlægget tager højde for en fremtidig fast forbindelse over Femern Bælt. Beslutningen om vejudvidelsen blev taget i 2003, da Folketinget vedtog en anlægslov for en 4-sporet motorvej fra Ønslev til Sakskøbing. Bro-, jord- og belægningsarbejder blev udbudt samlet og påbegyndt i I løbet af 2006 har jordarbejderne stået på og i år har entreprenøren været i fuld gang med at lægge asfalt, sætte skilte op, montere autoværn m.v. Guldborgsundtunnelen blev i sin tid anlagt som en sænketunnel med to rør, hver med plads til et kørespor og nødspor. I forbindelse med udbygningen ændres afstribningen, så der fremover bliver to kørespor i hver retning i tunnelen. I den forbindelse inddrages nødsporene. For at øge trafiksikkerheden i Guldborgsundtunnellen er der opsat et trafikledelsessystem, som følger kravene i EU-direktivet om sikkerhed for tunneller, og som sikrer, at tunnelen i nødstilfælde kan spærres af, og som også hindrer for høje køretøjer i at køre ned i tunnelen. Udbygningen til 4 spor er sket på en vej i drift og dette har naturligvis været en udfordring for såvel trafikanter som for entreprenører. Disse udfordringer er blevet løst på en god måde, og erfaringerne herfra vil blive taget med ved planlægningen af de udvidelsesprojekter, der forudses at skulle udgøre en betydelig del af Vejdirektoratets fremtidige virke på statsvejnettet. Den nye motorvej er takket være et godt samarbejde med de involverede myndigheder og med entreprenørerne blevet færdig til tiden, og med et resultat, der lever op til intentionerne om at skabe en moderne, smuk og sikker motorvej i harmoni med omgivelserne. Henning Christiansen Vejdirektør Vejdirektør Henning Christiansen

3 Fra motortrafikvej til motorvej Den 7. juni 1988 åbnede den to-sporede motortrafikvej fra Ønslev på Falster via en tunnel under Guldborgsund til Sakskøbing på Lolland. Indtil da var Lolland og Falster forbundet med en bro i Guldborg, hvor den gamle E4 forløb og ved Frederik den IX s bro i Nykøbing Falster. To år senere i 1990, da motorvejen mellem Rønnede og Udby blev åbnet, var Sydmotorvejen en realitet med den undtagelse, at Ønslev - Sakskøbing strækningen henlå som motortrafikvej. Oprindelig var det dog meningen, at også Ønslev Sakskøbing strækningen skulle have været anlagt som motorvej. Det ændrede Farøbroerne imidlertid på. Ved licitationen for Farø-

4 broerne i 1979 viste det sig, at anlægsomkostningerne var 150 mio. kr. større end antaget, og Folketinget besluttede på den baggrund, at de kompenserende besparelser skulle findes på Ønslev Sakskøbing strækningen, som derfor blev udført som 2-sporet motortrafikvej, dog på en måde så den blev forberedt for en senere udbygning til 4 spor. 15 år senere, nærmere bestemt den 28. maj 2003, vedtog folketinget den anlægslov (L400), som indebar, at strækningen kunne udvides til 4-sporet motorvej. Natten til den 23. oktober 2007 blev motorvejen åbnet for trafik i alle 4 spor. Den 2. november 2007 indvies strækningen officielt som motorvej. Motorvejen Ønslev Sakskøbing er en del af den vigtige internationale vejforbindelse, E47 der under navnet Fugleflugtslinjen indgår i det transeuropæiske vejnet. Anlægget er dermed også forberedt for en fremtidig fast forbindelse over Femern Bælt.

5 Linjeføring på Falster Den 14 km lange strækning tager mod nord sin begyndelse vest om Ønslev ved tilslutningsanlægget ved Nykøbingvej på Falster, hvorfra E55 fører videre mod syd til Gedser. Vejen føres herfra mod syd i en stor kurve uden om Dronninghave, hvor der er etableret et rasteanlæg. Kort herefter passeres Guldborgsund. Guldborgsundtunnelen Passagen af Guldborgsund var oprindelig tænkt at skulle foregå enten på en højbro eller i en tunnel under sundet. Ved licitationen i 1984 viste det sig, at tunnel-løsningen var billigst og denne løsning blev derfor valgt. Af samme grund er motortrafikvejens linjeføring lagt på et sted hvor sundet er meget smalt tunnelen er lagt retlinet. Tunnelen under Guldborgsund blev anlagt som en sænketunnel ligesom den ved Limfjorden og senere ved Øresund. Selve tunnelen er 460 m lang afsluttet i begge ender med overgangsbygværker. Hertil kommer knap 400 m lange ramper i begge sider, hvilket giver en samlet længde på ca m. Tunnelen er født med et tværsnit bestående af 2 kasseformede rør, hver med en indvendig bredde på 9 m og loftshøjde på 5,80 m, hvilket gav plads til et kørespor og et nødspor a 3,50 m og med en frihøjde på min 4,60 m i hvert tunnelrør. I forbindelse med ombygningen er nødsporet inddraget, således at der nu er to kørespor i hvert tunnelrør. Tunnelvæggene og belægnin- Guldborgsundtunnelen

6 Tværsnit Tunneltværsnit Trafikr gen er blevet renoveret og der er installeret et trafikledelses- og overvågningssystem, som har stjålet 20 cm i toppen, mere herom på siderne Den indvendige frihøjde er derfor reduceret til omkring 4,45 m og derfor skiltes tunnelen for en frihøjde på 4,20 m. Overskridelse af denne højde aktiverer et højdeadvarselssystem, som er etableret med henblik på at undgå skader på tunnelen og dens installationer. Linjeføring på Lolland Fra Guldborgssund føres vejen i en kurve umiddelbart øst om Majbølle. Ved krydsningen af Majbøllevej er der etableret endnu et tilslutningsanlæg. Herfra føres vejen i en modsatrettet kurve igennem Studehave, hvor der også er etableret et rasteanlæg. Lidt længere mod syd føres vejen øst og senere syd om Sakskøbing og krydser endnu engang Nykøbingvej nu på Lolland, hvor der er også er etableret et tilslutningsanlæg. Tilslutningsanlæggene ved Nykøbingvej på Falster samt ved Majbøllevej er blevet ombygget i forbindelse med udvidelsen og der er etableret samkørselsplads ved Majbøllevej. I 2005 blev anlægsarbejderne påbegyndt og 4 tunneler blev ombygget og forlænget. Selve udvidelsen blev i løbet af de følgende par år gennemført på syd-/østsiden af den nuværende motortrafikvej, mens trafikken kørte på de nord-/vestlige kørespor. Broer 4 betonbroer udvides, så de kan overføre den udvidede motorvej. De 4 broer fører motorvejen over 2 kommuneveje og 2 private veje. Det gælder: UF privat fællesvej i km. 118,360. UF kommunevej, Ralsted Langet i km 128,700 UF privat vej i km 129,760 UF kommunevej, Langsvej i km 130,190

7 Alle broer er ensidigt udvidet til syd-/østsiden. 3 af broerne er 1-fags, slapt armerede betonbroer med et spænd på 5,0, 5,5 og 8,5 m, mens den sidste bro er en 3-fags, slapt armeret betonbro med største spænd på 9,4 m. Alle broer er udformet, så de i udseende ligner den eksisterende halve bro både hvad angår bro og fløjvægge. Broerne er direkte funderet på moræneler. Endeunderstøtningerne er vægge i fuld højde, mens mellemunderstøtningerne ved 3-fagsbroen er ottekantede søjler. Broerne er påført fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Den eksisterende del af broerne blev påført ny fugt-isolering og belægning. Derudover blev 3-fagsbroen opgraderet til en større belastning ved forøgelse af brodækkets tykkelse ved påstøbning af et armeret betonlag. Trafikken på den eksisterende motortrafikvej blev opretholdt under hele byggeriet, idet byggegruberne ved broerne blev afstivet af nedrammet spuns. Broerne har fået den ønskede kvalitet og er udført med et design, der er i harmoni med den eksisterende del. Motorvejen mod syd set fra Majbøllevej

8 Trafikafvikling i anlægsperioden Trafikken er i hele anlægsperioden blevet afviklet med ét spor i hver retning - i 2 smalle spor og med en hastighedsbegrænsning på hhv. 50 km og 70 km og overhalingsforbud. Af hensyn til sikkerheden for vejarbejderne har der været opstillet trafikværn mellem vejen og arbejdsområderne. Igennem Guldborgsundtunnelen er trafikken blevet afviklet som dobbeltrettet trafik i hhv. højre og venstre tunnelrør, mens der er blevet udført arbejder i det modsatte rør. Ved nedtagning og opsætning af afmærkning har køresporet mod København været lukket for trafik. Dette er sket ved natlukninger, som har betydet, at trafikken mod København blev ledt af motorvejen ved Sakskøbing og ad skiltet omkørsel via Guldborg, Nørre Alslev og på motorvejen igen ved Gundslev. Der har heldigvis kun været enkelte trafikuheld på strækningen i anlægsperioden, hvoraf de fleste har været påkørsel af afmærkningsmateriel, typisk i enderne af strækningen. Rasteanlæg Begge rasteanlæg, såvel det ved Dronninghave som det ved Studehave har været lukket i anlægsperioden. De genåbnes efter en renovering. Afvanding Afvandingssystemet langs hele strækningen er opgraderet så det opfylder gældende regler med hensyn til opsamling, transport og udledning til recipienter. Blandt andet er der taget hensyn til kraftigere regnskyl forårsaget af klimaforandringer, øget miljøsikkerhed med afspærringsventiler, olieudskillere og vandbremser til at regulere udledningen til recipienter. Regnvand, der falder på motorvejen, modtager forurenende stoffer for eksempel fra bilernes udstødning, fra olietab og fra asfalten, der slides af vejen. Alt vejvand ledes fra vejbanen via trug, grøfter, kantopsamling, nedløbsbrønde, dræn og rørledninger til regnvandsbassiner, hvor vandet opholder sig i kortere eller længere tid. Derefter ledes det i reduceret mængde ud i vandløb og åer. Vandets opholdstid i regnvandsbassinerne har en rensende effekt, så vandet, der ledes ud i recipienten ikke er forurenet i samme grad, som når det kommer direkte fra vejbanen. Ud over rensning af vandet tjener regnvandsbassinerne et andet formål. Ved kraftige regnskyl er der tale om meget store vandmængder, som skal ledes væk fra vejarealet, og det kunne let føre til oversvømmelser og erosion på de marker og vandløb, som skal modtage vandet. Bassinerne løser dette problem ved at opsamle de store vandmængder og stille og roligt lede vandet videre, efterhånden som der er plads i recipienten. Regnvandsbassinerne er udformet som naturlige søer, der er tilpasset landskabet, beplantet og altid vil være vandfyldte til gavn for dyrelivet.

9 Tværsnit og belægning Motorvejen udføres 4-sporet med et 26 m profil. Vejprofilet består af: u 2 kørebaner à 8,0 m inkl. kantbaner à 0,5 m. u 2 belagte nødspor à 2,5 m og 2 yderrabatter à 1,0 m. u 3 m midterrabat. I midterrabatten er der anlagt 1 m brede belagte nødrabatter i hver side Opbygning af belægningen på vejene er beregnet til at kunne holde til den forventede trafik i minimum 20 år. På motorvejen består belægningen af: u 3,5 cm slidlag (SMA) u 6 cm asfaltbetonbindelag (ABB) u 14 cm grusasfaltbeton (GABII) u 20 cm stabilt grus (SGII) u 66 (36) cm bundsand (BS) Skråningerne er så vidt muligt gjort flade, f.eks. med dyrkningsskråninger i afgravningerne og ved brug af anlæg 3-skråninger på motorvejsdæmningerne. På Lolland er der gennemført en kalkstabilisering af råjordsplanum, hvilket har reduceret koblingshøjden med 30 cm til i alt 80 cm Belægningen på eksisterende kørespor er blevet renoveret på hele strækningen og er blevet forsynet med et nyt slidlag. Udstyr Vejtavlerne er ændret til motorvejsstandard Nødtelefonerne er blevet renoveret Tværprofil af motorvejsudvidelse

10 Motorvejen lukker hullet i Det store H Planerne om et motorvejsnet formet som Det store H blev præsenteret helt tilbage i Med indvielsen af motorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing bliver visioner nu til virkelighed. Helt tilbage i 1936 præsenterede en række førende ingeniørfirmaer i Danmark første gang planen om et motorvejsnet over Danmark formet som Det store H. Og skønt et oversigtskort længe har lignet Det store H, har det haltet lidt på højre ben. Ind til nu, hvor udvidelsen af motortrafikvejen mellem Ønslev og Sakskøbing til en egentlig motorvej gør visionerne om Det store H til virkelighed. Tanker om et H Det var en ambitiøs plan, de tre store danske ingeniørfirmaer, Christiani og Nielsen, Højgaard og Schultz A/S og Kampmann, Kiærulff og Saxild A/S præsenterede i Forslag om Etablering af Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund omfattede tre motorveje, som tilsammen dannede Det store H på tværs af landet. u Motorvej I, København-Esbjerg u Motorvej II, Kruså-Hirtshals u Motorvej III, København-Rødby Motorvejsnettet skulle bestå af 4-sporede motorveje og skulle strække sig over 700 kilometer, lød planen. Budgetoverslaget var i alt 628 millioner kroner inklusiv en Storebæltsbro til 257 millioner kroner og en Øresundsbro til 152 millioner kroner. Anlægsperioden blev anslået til at vare 10 år, hvor arbejdere årligt skulle beskæftiges. Planen om Det store H var inspireret af tyskerne, der i 1930 øgede beskæftigelsen blandt andet ved store motorvejsbyggerier i landet. Men selv samme tyskere satte en midlertidig stopper for Det store H. Fugleflugtslinjen Den tyske besættelsesmagt så de største muligheder i en hurtig vejforbindelse fra det nordlige Tyskland gennem Danmark og videre til Sverige kaldet Fugleflugtslinjen. Og allerede i besættelsestidens første år indgik den danske regering og det tyske Rigstrafikministerium en overenskomst om at begynde et motorvejsprojekt på begge sider af Femernn Bælt med nye færgehavne i Rødbyhavn og Puttgarden. I den nordlige ende skulle vejen sluttes til den dengang nye Storstrømsbro. Arbejdet med strækningen blev officielt sat i gang 14. september At minister for offentlige arbejder, Gunnar Larsen, knækkede spaden, da han skulle tage første spadestik, blev modtaget med skadefryd af offentligheden. Den knækkede spade blev et symbol på modstanden mod samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. 10

11 8 Baggrund Fugleflugtslinien Amsterdam Brussels Paris Bergen Strasbourg Sydmotorvejen er en statsvej, som Vejdirektoratet har ansvaret for, og som Trafikministeren og Folketinget træffer de politiske beslutninger om. Vejen indgår i Europavej 47, via færgeforbindelsen Rødbyhavn - Puttgarden, hvorfor man på denne vej må forvente særlig god fremkommelighed og sikkerhed. I nyere planlægningsmæssig sammenhæng benævnes Stockholm - København - Hamburg som Europakorridoren. Strækningen over Lolland-Falster er anlagt som en del af Fugleflugtslinien mellem de skandinaviske lande og det kontinentale Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1941, men først i 1963 Bonn Luxembourg Oslo København Frankfurt Munich Göteborg Rostock Hamburg Berlin Malmö Prague Gävle Stockholm Vienna Gdansk Poznan V isitu Bratislava Den knækkede spade ændrede dog ikke på, at arbejdet med motorvejen gik i gang. Fra 1941 til 1945 byggede entreprenører de nødvendige broer og viadukter mellem Rødbyhavn og Sakskøbing. Ved krigens afslutning gik arbejdet imidlertid i stå, og først i 1958 besluttede man at bygge strækningen fra Rødbyhavn til Sakskøbing færdig med 4 spor af hensyn til færgetrækkene. blev færgetrafikken flyttet fra ruten via Gedser til Rødbyhavn. Syd for Sakskøbing blev der anlagt motorvej, mens man på de ca. 3 km nord for Sakskøbing nøjedes med en ½ motorvej. Projekteringslov for motorvejsstrækningen videre mod nord, over Guldborgsund og Storstrømmen, blev vedtaget i Anlægsloven fra 1976 gav trafikministeren bemyndigelse til at anlægge en midlertidig 2-sporet motortrafikvej på hele den manglende strækning. I 1977 ændrede Folketinget denne beslutning, således at der skulle anlægges en (smal) 4-sporet motorvej. Ved Guldborg, cirka 5 km nord for Sakskøbing blev der kun bygget 2 ud af de planlagte 4 spor, og sådan har det været indtil i dag. Imidlertid måtte man allerede i 1980 finde besparelser, og resultatet blev den nu eksisterende motortrafikvej mellem Ønslev og Sakskøbing (Studehave Skov), der blev åbnet i Strækningen blev forberedt til motorvej med arealerhvervelser, blødbundsudskiftninger, overførte broer og plads til 4 spor i Guldborgsundtunnelen. Fugleflugtslinjen åbnede i I januar 2001 blev der i Folketinget indgået en politisk aftale om at udvide Sydmotorvejen fra 2 til 4 spor på de ca. 14 km mellem Ønslev og Sakskøbing. På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet, i samarbejde med Storstrøms Amt samt Nørre Alslev og Sakskøbing Kommuner, en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for at belyse de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af udvidelsen. Det er resultatet af denne undersøgelse, der nu foreligger. Mange års byggeri på H et Efter krigens afslutning fandt Danmark de gamle planer om et motorvejsnet som Det store H frem igen. Fra midten af 1950 erne blev der arbejdet på det danske motorvejsnet, og det tog især fart i slutningen af 1960 erne. Midt i 1970 erne blev det sparetider, og man planlagde nu kun Det lille h. Det sluttede ved Århus og havde mange midlertidige 2-sporede strækninger. Motorvejene blev dog snart bygget 4-sporede igen, inklusive Sydmotorvejen over Farø. Men af økonomiske grunde blev strækningen omkring Guldborgsund fastholdt som 2-sporet og åbnede i Nord for Århus blev der også bygget motorveje, og i 1994 kunne man fejre, at det store H hang sammen til Aalborg. Motorvejshullet lukkes I 2003 vedtog Folketinget en anlægslov for en 4-sporet motorvej fra Ønslev til Sakskøbing. 2. november 2007 åbner vejen for trafik, og det det store motorvejs-h står altså endelig færdig - godt 70 år efter at de første planer om H et var fremme. Strækningen vil omfatte både nogle af de ældste dele af Det store H og de nyeste. Motorvejen mod nordøst set fra Sakskøbing 11

12 Kalkstabilisering Jorden på Lollandsdelen af strækningen består af ler med højt vandindhold og dårlig bæreevne. Ved vejbyggeri på denne type jord vælger man normalt at grave den øverste del af lerjorden væk og erstatte med sand- og grusmaterialer, der er mere egnede til at bære resten af vejbelægningen. Da der er underskud af gode grusgravsmaterialer i området omkring Lolland-Falster ville denne traditionelle metode betyde, at der skulle køres store mængder af sand og grus over lange afstande. Samtidig skal den lerjord der graves væk også køres bort og placeres andetsteds. Alt i alt var der altså god grund til at overveje om man ved valg af andre metoder kunne bruge den jord, der allerede var i vejlinjen. Våd lerjord med dårlig bæreevne kan ændres til et godt underlag for vejbygning ved at kalkstabilisere, dvs. blande brændt kalk i jorden ved brug af specielle maskiner. Metoden har været kendt helt fra de gamle romeres tid, men er ikke er blevet brugt i de senere årtier i Danmark, da man som regel har haft rigelig tilgang til gode sand- og grusressourcer. Med baggrund i udvikling af nye specialiserede maskiner, og en efterhånden begrænset adgang til råstoffer, har metoden vundet frem i udlandet, og Vejdirektoratet er også i gang med at introducere den i Danmark. Ved at blande brændt kalk i lerjord sker der en permanent ændring af jorden som betyder, at vandindholdet nedsættes og selve strukturen ændres. Resultatet er et materiale, der på kort Spredning af kalk 12

13 2006 blev hele den 9 km lange udvidelsesstrækning kalkstabiliseret. Nedfræsning af kalk i lerjord sigt er langt lettere at arbejde med for entreprenøren og på langt sigt giver en bedre bæreevne af den færdige vej. Arbejdet foregår ved at man først lægger et tyndt lag kalk ud på jordoverfladen med en særlig spreder, der sørger for at der stort set ikke er nogen støvudvikling. Derefter fræses kalken ned i jorden til en dybde af 40 cm med en særlig kraftig maskine. Til slut tromles jorden sammen til en god arbejdsplatform for den øverste del af belægningen. På Lolland blev der i første omgang i efteråret 2005 lavet en prøvestrækning på 400 m for at vurdere om metoden var egnet på dette sted. Erfaringerne var gode, og i efteråret/vinteren En af de store fordele er, at man kan arbejde med jorden på tider af året, hvor traditionelt jordarbejde ellers har måttet ligge stille, da maskinerne simpelthen ville synke ned i den våde lerjord. Med kalkstabilisering kan entreprenøren dermed planlægge sit arbejde langt bedre, og vejprojektet kan færdiggøres hurtigere. På Lolland sparede man som følge af kalkstabiliseringen afgravning og bortskaffelse af de øverste 30 cm lerjord, svarende til m3 eller ca lastbiler. Samtidig blev der sparet indkøb og transport af en tilsvarende mængde grus. Metoden har altså også givet en betragtelig økonomisk besparelse for vejprojektet samtidig med, at miljøet er blevet sparet for mange lastbiltransporter. Det forventes også, at den forbedrede bæreevne af underbunden vil medføre at vejens fremtidige vedligeholdelsesudgifter bliver reducerede. Vejdirektoratet vil i de følgende år følge op med målinger på strækningen for at vurdere kalkstabiliseringens langtidsvirkning. Før og efter kalkstabilisering 13

14 Landskabet og vejens æstetik Det har krævet en særlig æstetisk stillingtagen og indlevelse at kunne udviske springene for et anlæg, som for snart 20 år siden blev født som to-sporet motortrafikvej og som nu er blevet udvidet og ombygget til 4-sporet motorvej. Sammen med en analyse af landskabet har det givet afsæt for en udformning, der forbinder anlæggene og gør det til en hel og kontinuerlig oplevelse uden for mange skift. Rikke Nordmann fra Preben Skaarup, Landskabsarkitekt fortæller her om opgaven. Det motorvejsanlæg, som Ønslev Sakskøbing strækningen støder op til mod syd, er tegnet af C. Th. Sørensen. Strækningen er opbygget med få og enkle virkemidler og fremstår som et fint eksempel på motorvejs æstetik. Midterrabatten er grøn, og beplantningerne er homogene og plantet i relation til landskabet. Langs med vejen er der plantet Robinier, og dæmningerne på tværs er beplantet med monokulturer. C. Th. Sørensen har ved hjælp af disse enkle virkemidler skabt et harmonisk og logisk vejudtryk, der er forbilledligt. Det er med dette forbillede, vi har bearbejdet den nye strækning. Rikke Nordmann Oplevelsen af landskabet For at fremme de landskabelige træk er det vigtigt at tydeliggøre og fremhæve de fine nuancer og overgange, der er i landskabet - og herigennem fortælle den rejsende om Lolland og Falster. Strækningen Ønslev Sakskøbing løber igennem et fladt og åbent landbrugsland med kun få højdepunkter, hvorfra det er muligt at danne sig et bedre overblik. Herfra har man udsynet over Guldborgsund, de flade marker og skovene. 14

15 Guldborgsund er eneste anledning til dramatik på strækningen. Her ledes trafikken under vandet via to tunnelrør, hvor en tæt beplantning af hvidtjørn omkring ned- og opkørselsramper om foråret opleves som et brus af hvide blomster. Et flor som giver associationer til tusinde solbeskinnede vandråber opstået ved gennembruddet af vandfladen. Vejens store kurver understreger det flade landskabs karakter, der opleves som små udsving omkring den lave horisont. Det at horisonten er lav, og landskabet er åbent, betyder, at det man ser og oplever af landskabet, udspænder sig fra bilistens øje og ned til vejfladen - en højde på omkring 1,5 m. Derfor brydes vejens profil af en græsklædt midterrabat, så asfaltfladen syner mindre massiv. Landskabet forbindes på tværs af kørebanerne, og der er opnået et kontinuerligt forløb med en grøn midterrabat på hele den samlede strækning. Plads til hvil Undervejs er der mulighed for at tage et hvil på et af de to rasteanlæg, som begge er beplantet med lunde af træer, og som ligger godt beskyttede mod vejstøj bag voldanlæg - Studehave med frugttræer og Dronninghave med større landskabstræer. Lundene giver en variation af sol, skygge og bladformer og farver til glæde for den besøgende. Rasteanlæggene vil efter at have været lukket i anlægsperioden blive renoveret og genåbnet. Beplantninger Beplantningen bruges som rumligt element. Den både skaber og strammer op på vejens profil. Langs vejen fortæller den om vejens bevægelser, skærmer for udsyn til forstyrrende elementer og er med til at danne et kontinuerligt og harmonisk vejforløb. Det mest markante beplantningselement på den nye strækning er de to punkter, hvor vejen hæver sig over landskabet. Her plantes opstammede Robinier med bunddække af snebær symmetrisk omkring vejen. Det understreger vejens svage krumning, og visuelt leder det trafikanterne uden at hindre udsyn til det omgivende landskab. Rasteanlægget ved Studehave 15

16 Ved Nykøbingvejs tilslutningsanlæg plantes en stor cirkulær egeplantning med en lysning i midten, som med tiden vil fremstå som en kontrastfuld form af skygge og lys, der leder trafikanterne til og fra motorvejen. Stil bilen og kør flere sammen Samkørselspladsen ved tilslutningsanlægget ved Majbøllevej giver blandt andet pendlere mulighed for at køre sammen. I første omgang er der gjort plads til ca. 20 biler - pladsen vil senere kunne udvides til det dobbelte. En rektangulær ø udgør ankomstsituationen. Øen fungerer som et Kys og kør anlæg, hvorpå der med tiden kan opstilles faciliteter som toilet, læskur, cykelstativer og bænke. Parkeringen foregår ind mod en lavning med græs og blomstrende urter, hvori der står opstammede solitære egetræer. Her opsamles vandet fra pladsen til gavn for træernes vækstvilkår. Træer og biler vil fremstå som en enhed, der får pladsen til at virke overskuelig og visuel rolig. At pladsen ikke virker forstyrrende i landskabet har været vigtig i bearbejdningen, da den ligger hævet i forhold til motorvejens forløb, så bilerne nærmest udstilles. Det er løst ved præcise terrænformer, der skærmer for bilerne og angiver overgangen til det omkringliggende landskab uden at hindre indblik til pladsen fra Majbøllevej. Gule øer Til afledning af overfladevand er der langs strækningen anlagt flere nye regnvandsbassiner. De ligger som klare geometriske former med store flader af gul iris plantet på en halvø ud i bassinet. Iris virker vandrensende og står i forsommeren og lyser med deres gule blomster. Udsigt til fuglebeskyttelsesområde ved Majbølle Nor 16

17 Hegnet der ikke skal ses For at passe på dyr og mennesker er der på flere strækninger opstillet vildthegn. Her er der anvendt kløvede egestolper med galvaniseret tråd. De uregelmæssige stolper har en variation i både form og overflade, som gør hegnet mindre iøjnefaldende. Det falder bedre i med omgivelserne, så man har oplevelsen af at være tæt på det omkringliggende landskab. Er det lykkedes? Nu ligger den nye strækning der. Stadig noget nøgen, da de grønne elementer først kommer på plads i løbet af vinterhalvåret. Men allerede nu oplever man den sammenhæng og kontinuitet, der er tilstræbt imellem de gamle strækninger og den nye, som netop var udgangspunktet for den æstetiske bearbejdning. Om få år vil man næppe opleve forskydningen i anlægsfasen, og så er målet nået. Solnedgang over Lolland 17

18 Guldborgsundtunnelen Automatisk overvågning af trafik og uheld i tunnelen øger sikkerheden Automatisk overvågning og elektroniske vejtavler bliver fremover en naturlig del af Guldborgsundtunnelen. Installationen af overvågningssystemerne sker for at opretholde et højt sikkerhedsniveau i tunnellen, når den tosporede motortrafikvej med nødspor opgraderes til en firesporet motorvej uden nødspor. Erfaringer fra andre tunneler viser nemlig, at køretøjer standser i tunneler. Enten på grund af alvorlige hændelser eller mere almindelige småuheld så som et punkteret dæk eller benzinmangel. Når tunnelen ikke har nødspor vil standsede kørekøjer i tunnelen udgøre en stor risiko både for selve det standsede køretøj og for den øvrige trafik. 18

19 Med overvågning bliver langsomme og standsede køretøjer hurtigt opdaget, og det bliver muligt at advare og lede trafikken således, at risikoen for bagendekollisioner reduceres. vognbanesignaler og bomme og er placeret fra ca. 6 km før tunnelmundingen og hele vejen gennem tunnelen. På kørebanen adskilles de to vognbaner med dobbelte varslingslinier. Betydningen er dels en enkelt punkteret stribe, som må overskrides, og dels en fuldt optrukken linie, som ikke må overskrides. Hvis der er rødt kryds i vognbanesignalerne over nabovognbanen er betydningen, en fuldt optrukken linje. Special systemer Systemet, der opfanger langsomme eller standsede køretøjer, er et såkaldet AID-system (Automatic Incident Detection). Det er speciel udviklet til vejtunneller og fungerer både under normale forhold med ensrettet trafik og de mere usædvanlige situationer med dobbeltrettet trafik gennem ét af tunnelrørene. Udover den automatiske detektering af standsede køretøjer, sikrer et udvidet trafikledelsessystem, at trafikken bliver advaret eller standset ved uheld eller andre hændelser i tunnelen. Trafikledelsessystemet giver mulighed for at informere trafikken, sætte hastighedsbegrænsning, afspærre en vognbane, lukke for færdsel i et tunnelrør eller omlægge trafikken fra et rør til det andet alt sammen fjernstyret uden at det kræver manuel indgriben på stedet. Udstyret til trafikledelse består af blandt andet af informationstavler, variable færdselstavler, Trafikledelse Vejdirektoratet har udviklet en standard for det sprog, der bruges til at bestemme, hvad de variable tavler skal vise. Guldborgsundtunnellen er det tredje sted i landet, hvor dette system bruges. Kommunikationen til tavlerne sker ved standard TCP/IP over Ethernet, som kendes fra internettet. Fordelen er, at man kan blande udstyr fra flere forskellige producenter i det samme system, når blot udstyret bruger Vejdirektoratets standard sprog. Internt TV-anlæg Der er installeret et internt TV-anlæg (ITV), som består af 20 faste kameraer i tunnelen samt 12 kameraer uden for heraf 8 bevægelige kameraer, som kan panorere op/ned og zoome. Ved alvorlige uheld i tunnelen kan beredskabet sikre sig, at der er fri passage til ulykkesstedet ved at se på billederne fra de bevægelige kameraer. 19

20 er der ved Guldborgsundtunnelen etableret et advarselssystem med højdekontrol. På tavlerne angives Max. 4,2 m og gule opmærksomhedsblink aktiveres i tilfælde af højt læs. Kameraerne gør det muligt, at overvåge tunnelen og de strækninger på hver side af tunnelen, hvor der er installeret tavler til trafikledelse. Enkelte af kameraerne bruges til at vurdere alarm for høje læs. Højde-kontrol Erfaringen fra andre tunneler i Danmark og udlandet viser, at køretøjer med for høje læs lejlighedsvis kører ind i en tunnel. For at beskytte tunnelinstallationer mod påkørsel og imødegå risici for den øvrige trafik I tilfælde af særtransporter vil politiet fjernbetjent kunne afstille højdekontrolanlægget. Køretøjernes højde måles i to positioner: - før den sidste afkørsel fra motorvejen, ca. 4 km før tunnelen i begge retninger. - en position tættere på tunnelen Hvis den anden måling bliver aktiveret, lukkes tunnelen automatisk for trafik ved hjælp af trafikledelsessystemet. Ved Guldborgsundtunnel er første sæt højdemålere på motorvejen placeret, så der er god tid til at reagere på advarslen og forlade motorvejen ved førstkommende afkørsel.. 20

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999

Motorvejen Vodskov Jyske Ås. Oktober 1999 Motorvejen Vodskov Jyske Ås Oktober 1999 Motorvejen Vodskov - Jyske Ås Forord Motorvejen fra Vodskov til Jyske Ås åbnes for trafik den 17. oktober 1999. Motorvejen er et led i forbindelsen fra Vodskov

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes

Svendborgmotorvejen. færdiggøres og åbnes MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Svendborgmotorvejen færdiggøres og åbnes Svendborg er nu forbundet med det øvrige motorvejsnet anlæg af 35 km motorvej fra Odense til Svendborg er afsluttet. Trafikanterne

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER

Motortrafikvejen. mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 44 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 OKTOBER Motortrafikvejen mellem Snejbjerg og Vardevej åbnede 15. september 2008 Mandag den 15. september 2008 åbnede transportminister Lars Barfoed en ny motortrafikvej mellem Snejbjerg og Vardevej ved Herning.

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Modernisering og funktionstilpasning - tunneler

Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Peter Bäcker Hansen, Hansen & Henneberg Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Dias nr. 1 Modernisering og funktionstilpasning - tunneler Disposition:

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET

AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.11.2012 13/19328-2 JN jn@vd.dk 7244 2372 AFVANDING I BASISTVÆRPROFILET VURDERING AF HVILKE AFVANDINGSELEMENTER DER SKAL INDGÅ I BASISTVÆRPROFILET, SAMT DIMENSIONER

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde

E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde E45 Skærup - Vejle Nord Borgermøde Program Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Leif Skov, Vejle Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder Niels Fejer Christiansen,

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2

VVm-undersøgelse. Borgermøde 30. september 2013. Se Side 2 VVm-undersøgelse OMFARTSVEJ VEST OM RIBE DEBATOPLÆG >>> Udbygning af rute 11 Borgermøde 30. september 2013 Se Side 2 UDGIVET September 2013 Vejdirektoratet REDAKTION / FOTOS / LAYOUT / TRYK Vejdirektoratet

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Motorvejen. mellem Herning (Høgild) og Brande

Motorvejen. mellem Herning (Høgild) og Brande K Motorvejen MOTORVEJSÅBNING mellem Herning (Høgild) og Brande Den 8. oktober 2007 åbner Vejdirektoratet 14 km motorvej fra Høgild syd for Herning til Brande, næsten præcist et år efter vi åbnede de 25

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje

Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje Artikel Vejforum 20 Spar råstoffer og penge og få mere holdbare veje I store dele af landet har man været forvænt med at have gode og billige råstoffer i form af grus- og sandmaterialer lige ved døren.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt

Motorvejen Kliplev Sønderborg. et OPP-projekt Motorvejen Kliplev Sønderborg et OPP-projekt Maj 2008 Et særligt projekt Fakta om motorvejsprojektet I februar 2006 overtog Vejdirektoratet et anlægsprojekt fra Sønderjyllands Amt en 25 km lang motorvej

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget.

ALTERNATIV 2. På strækningen fra Aulum til Herning anvendes samme løsning som beskrevet i hovedforslaget. HOVEDFORSLAGET Hovedforslaget omfatter motorvej fra Holstebro syd til Herning nord (Sundsvej) og en 2-sporet landevej vest om Herning mellem rute 18 og rute 15. Desuden udbygges Herningvej i Holstebro

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel Fax Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME

VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. november 2014 14/10726-2 Jørgen Nielsen jn@vd.dk 7244 2372 VEJLEDNING: AFVANDING VED STØJSKÆRME OVERVEJELSER OG ANBEFALINGER VEDRØRENDE AFVANDING I FORBINDELSE

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej

Projektet. Hver dag. Næstved Nordlig Omfartsvej Projektet Vejdirektoratet er i fuld gang med at bygge en omfartsvej nord om Næstved fra Vestre Ringvej/Slagelsevej til Køgevej. Omfartsvejen skal forbedre forholdene for den regionale trafik og det lokale

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg"

Artikel om Kalkstabilisering til vejanlæg Artikel om "Kalkstabilisering til vejanlæg" Forfatter: Specialkonsulent Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet tka@vd.dk Projektchef Arne Blaabjerg Jensen, COWI A/S anj@cowi.dk Resumé Ved stabilisering

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 87 Offentligt Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Dette notat behandler to temaer relateret til sikkerheden på en Femern Bælt-bro. Først redegøres for det

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Vejdirektoratet Broafdelingen

Vejdirektoratet Broafdelingen Vejdirektoratet Broafdelingen Incident Detection System, Limfjordstunnelen Teknisk Beskrivelse Viking Rev 0, 26.02.2000 HANSEN & HENNEBERG Rådgivende Ingeniører, F.R.I. Vejdirektoratet Broafdelingen Incident

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Vejvand- når regn giver oversvømmelse

Vejvand- når regn giver oversvømmelse Vejvand- når regn giver oversvømmelse hvad kan og skal du gøre Læs mere om, hvordan vejvand fra private fællesveje skal håndteres, dine rettigheder og dine pligter Juni 2012 HVAD ER VEJVAND Når det regner,

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ

OMBYGNING AF DRONNING MARGRETHES VEJ OMBYGNING F DRONNING MRGRETHES VEJ Evaluering Helle Frederiksen Vejkontoret i Århus UGUST `96 INDLEDNING. I 1995 er der med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført en radikal ombygning af Dronning Margrethes

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen.

Udskrift af Bro over Grenåbanen. Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Side 1 af 7 Bro over Grenåbanen Ombygning af skæringen mellem Grenåvej og Grenåbanen Vejdirektoratet etablerer en vejbro over Grenåbanen og nedlægger dermed jernbaneoverskæringen. Jernbaneskæringen Trafikstyrelsen

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 33,50 34,74 Løven Å til Romvigvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør (projekt)

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE

FORUNDERSØGELSE. Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE FORUNDERSØGELSE Rute 54 Næstved-Rønnede ORIENTERINGSMØDE Projektleder Ulrik Larsen Dagsorden: Politiske aftaler Hvad er en forundersøgelse Trafikale problemstillinger Løsningsforslag Konsekvenser Trafik,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Debatoplæg November 2007 Borgermøde Mandag den 26. november 2007 kl. 19.00 Festsalen på Frederikssund Gymnasium, Odinsvej 6, Frederikssund Ny fjordforbindelse ved

Læs mere

Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerødmotorvejens forlængelse Hillerødmotorvejens forlængelse Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelsen Informationspjece - juni 2017 VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse I denne pjece kan du læse om baggrund,

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere