Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorvejen Ønslev - Sakskøbing"

Transkript

1 Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007

2 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460 m lange Guldborgsundtunnel, der forbinder Lolland og Falster. Den 14 km lange strækning blev i 1988 anlagt som to-sporet motortrafikvej og er nu - knap 20 år senere udvidet til motorvej. Strækningen indgår også i Det store motorvejs H, som altså nu bliver fuldendt - godt 70 år efter de første planer om H et blev lanceret. Den nye motorvej er en del af den vigtige internationale vejforbindelse E47, der under navnet Fugleflugtslinjen indgår i det transeuropæiske vejnet. Anlægget tager højde for en fremtidig fast forbindelse over Femern Bælt. Beslutningen om vejudvidelsen blev taget i 2003, da Folketinget vedtog en anlægslov for en 4-sporet motorvej fra Ønslev til Sakskøbing. Bro-, jord- og belægningsarbejder blev udbudt samlet og påbegyndt i I løbet af 2006 har jordarbejderne stået på og i år har entreprenøren været i fuld gang med at lægge asfalt, sætte skilte op, montere autoværn m.v. Guldborgsundtunnelen blev i sin tid anlagt som en sænketunnel med to rør, hver med plads til et kørespor og nødspor. I forbindelse med udbygningen ændres afstribningen, så der fremover bliver to kørespor i hver retning i tunnelen. I den forbindelse inddrages nødsporene. For at øge trafiksikkerheden i Guldborgsundtunnellen er der opsat et trafikledelsessystem, som følger kravene i EU-direktivet om sikkerhed for tunneller, og som sikrer, at tunnelen i nødstilfælde kan spærres af, og som også hindrer for høje køretøjer i at køre ned i tunnelen. Udbygningen til 4 spor er sket på en vej i drift og dette har naturligvis været en udfordring for såvel trafikanter som for entreprenører. Disse udfordringer er blevet løst på en god måde, og erfaringerne herfra vil blive taget med ved planlægningen af de udvidelsesprojekter, der forudses at skulle udgøre en betydelig del af Vejdirektoratets fremtidige virke på statsvejnettet. Den nye motorvej er takket være et godt samarbejde med de involverede myndigheder og med entreprenørerne blevet færdig til tiden, og med et resultat, der lever op til intentionerne om at skabe en moderne, smuk og sikker motorvej i harmoni med omgivelserne. Henning Christiansen Vejdirektør Vejdirektør Henning Christiansen

3 Fra motortrafikvej til motorvej Den 7. juni 1988 åbnede den to-sporede motortrafikvej fra Ønslev på Falster via en tunnel under Guldborgsund til Sakskøbing på Lolland. Indtil da var Lolland og Falster forbundet med en bro i Guldborg, hvor den gamle E4 forløb og ved Frederik den IX s bro i Nykøbing Falster. To år senere i 1990, da motorvejen mellem Rønnede og Udby blev åbnet, var Sydmotorvejen en realitet med den undtagelse, at Ønslev - Sakskøbing strækningen henlå som motortrafikvej. Oprindelig var det dog meningen, at også Ønslev Sakskøbing strækningen skulle have været anlagt som motorvej. Det ændrede Farøbroerne imidlertid på. Ved licitationen for Farø-

4 broerne i 1979 viste det sig, at anlægsomkostningerne var 150 mio. kr. større end antaget, og Folketinget besluttede på den baggrund, at de kompenserende besparelser skulle findes på Ønslev Sakskøbing strækningen, som derfor blev udført som 2-sporet motortrafikvej, dog på en måde så den blev forberedt for en senere udbygning til 4 spor. 15 år senere, nærmere bestemt den 28. maj 2003, vedtog folketinget den anlægslov (L400), som indebar, at strækningen kunne udvides til 4-sporet motorvej. Natten til den 23. oktober 2007 blev motorvejen åbnet for trafik i alle 4 spor. Den 2. november 2007 indvies strækningen officielt som motorvej. Motorvejen Ønslev Sakskøbing er en del af den vigtige internationale vejforbindelse, E47 der under navnet Fugleflugtslinjen indgår i det transeuropæiske vejnet. Anlægget er dermed også forberedt for en fremtidig fast forbindelse over Femern Bælt.

5 Linjeføring på Falster Den 14 km lange strækning tager mod nord sin begyndelse vest om Ønslev ved tilslutningsanlægget ved Nykøbingvej på Falster, hvorfra E55 fører videre mod syd til Gedser. Vejen føres herfra mod syd i en stor kurve uden om Dronninghave, hvor der er etableret et rasteanlæg. Kort herefter passeres Guldborgsund. Guldborgsundtunnelen Passagen af Guldborgsund var oprindelig tænkt at skulle foregå enten på en højbro eller i en tunnel under sundet. Ved licitationen i 1984 viste det sig, at tunnel-løsningen var billigst og denne løsning blev derfor valgt. Af samme grund er motortrafikvejens linjeføring lagt på et sted hvor sundet er meget smalt tunnelen er lagt retlinet. Tunnelen under Guldborgsund blev anlagt som en sænketunnel ligesom den ved Limfjorden og senere ved Øresund. Selve tunnelen er 460 m lang afsluttet i begge ender med overgangsbygværker. Hertil kommer knap 400 m lange ramper i begge sider, hvilket giver en samlet længde på ca m. Tunnelen er født med et tværsnit bestående af 2 kasseformede rør, hver med en indvendig bredde på 9 m og loftshøjde på 5,80 m, hvilket gav plads til et kørespor og et nødspor a 3,50 m og med en frihøjde på min 4,60 m i hvert tunnelrør. I forbindelse med ombygningen er nødsporet inddraget, således at der nu er to kørespor i hvert tunnelrør. Tunnelvæggene og belægnin- Guldborgsundtunnelen

6 Tværsnit Tunneltværsnit Trafikr gen er blevet renoveret og der er installeret et trafikledelses- og overvågningssystem, som har stjålet 20 cm i toppen, mere herom på siderne Den indvendige frihøjde er derfor reduceret til omkring 4,45 m og derfor skiltes tunnelen for en frihøjde på 4,20 m. Overskridelse af denne højde aktiverer et højdeadvarselssystem, som er etableret med henblik på at undgå skader på tunnelen og dens installationer. Linjeføring på Lolland Fra Guldborgssund føres vejen i en kurve umiddelbart øst om Majbølle. Ved krydsningen af Majbøllevej er der etableret endnu et tilslutningsanlæg. Herfra føres vejen i en modsatrettet kurve igennem Studehave, hvor der også er etableret et rasteanlæg. Lidt længere mod syd føres vejen øst og senere syd om Sakskøbing og krydser endnu engang Nykøbingvej nu på Lolland, hvor der er også er etableret et tilslutningsanlæg. Tilslutningsanlæggene ved Nykøbingvej på Falster samt ved Majbøllevej er blevet ombygget i forbindelse med udvidelsen og der er etableret samkørselsplads ved Majbøllevej. I 2005 blev anlægsarbejderne påbegyndt og 4 tunneler blev ombygget og forlænget. Selve udvidelsen blev i løbet af de følgende par år gennemført på syd-/østsiden af den nuværende motortrafikvej, mens trafikken kørte på de nord-/vestlige kørespor. Broer 4 betonbroer udvides, så de kan overføre den udvidede motorvej. De 4 broer fører motorvejen over 2 kommuneveje og 2 private veje. Det gælder: UF privat fællesvej i km. 118,360. UF kommunevej, Ralsted Langet i km 128,700 UF privat vej i km 129,760 UF kommunevej, Langsvej i km 130,190

7 Alle broer er ensidigt udvidet til syd-/østsiden. 3 af broerne er 1-fags, slapt armerede betonbroer med et spænd på 5,0, 5,5 og 8,5 m, mens den sidste bro er en 3-fags, slapt armeret betonbro med største spænd på 9,4 m. Alle broer er udformet, så de i udseende ligner den eksisterende halve bro både hvad angår bro og fløjvægge. Broerne er direkte funderet på moræneler. Endeunderstøtningerne er vægge i fuld højde, mens mellemunderstøtningerne ved 3-fagsbroen er ottekantede søjler. Broerne er påført fugtisolering type IVa og asfaltbelægning. Den eksisterende del af broerne blev påført ny fugt-isolering og belægning. Derudover blev 3-fagsbroen opgraderet til en større belastning ved forøgelse af brodækkets tykkelse ved påstøbning af et armeret betonlag. Trafikken på den eksisterende motortrafikvej blev opretholdt under hele byggeriet, idet byggegruberne ved broerne blev afstivet af nedrammet spuns. Broerne har fået den ønskede kvalitet og er udført med et design, der er i harmoni med den eksisterende del. Motorvejen mod syd set fra Majbøllevej

8 Trafikafvikling i anlægsperioden Trafikken er i hele anlægsperioden blevet afviklet med ét spor i hver retning - i 2 smalle spor og med en hastighedsbegrænsning på hhv. 50 km og 70 km og overhalingsforbud. Af hensyn til sikkerheden for vejarbejderne har der været opstillet trafikværn mellem vejen og arbejdsområderne. Igennem Guldborgsundtunnelen er trafikken blevet afviklet som dobbeltrettet trafik i hhv. højre og venstre tunnelrør, mens der er blevet udført arbejder i det modsatte rør. Ved nedtagning og opsætning af afmærkning har køresporet mod København været lukket for trafik. Dette er sket ved natlukninger, som har betydet, at trafikken mod København blev ledt af motorvejen ved Sakskøbing og ad skiltet omkørsel via Guldborg, Nørre Alslev og på motorvejen igen ved Gundslev. Der har heldigvis kun været enkelte trafikuheld på strækningen i anlægsperioden, hvoraf de fleste har været påkørsel af afmærkningsmateriel, typisk i enderne af strækningen. Rasteanlæg Begge rasteanlæg, såvel det ved Dronninghave som det ved Studehave har været lukket i anlægsperioden. De genåbnes efter en renovering. Afvanding Afvandingssystemet langs hele strækningen er opgraderet så det opfylder gældende regler med hensyn til opsamling, transport og udledning til recipienter. Blandt andet er der taget hensyn til kraftigere regnskyl forårsaget af klimaforandringer, øget miljøsikkerhed med afspærringsventiler, olieudskillere og vandbremser til at regulere udledningen til recipienter. Regnvand, der falder på motorvejen, modtager forurenende stoffer for eksempel fra bilernes udstødning, fra olietab og fra asfalten, der slides af vejen. Alt vejvand ledes fra vejbanen via trug, grøfter, kantopsamling, nedløbsbrønde, dræn og rørledninger til regnvandsbassiner, hvor vandet opholder sig i kortere eller længere tid. Derefter ledes det i reduceret mængde ud i vandløb og åer. Vandets opholdstid i regnvandsbassinerne har en rensende effekt, så vandet, der ledes ud i recipienten ikke er forurenet i samme grad, som når det kommer direkte fra vejbanen. Ud over rensning af vandet tjener regnvandsbassinerne et andet formål. Ved kraftige regnskyl er der tale om meget store vandmængder, som skal ledes væk fra vejarealet, og det kunne let føre til oversvømmelser og erosion på de marker og vandløb, som skal modtage vandet. Bassinerne løser dette problem ved at opsamle de store vandmængder og stille og roligt lede vandet videre, efterhånden som der er plads i recipienten. Regnvandsbassinerne er udformet som naturlige søer, der er tilpasset landskabet, beplantet og altid vil være vandfyldte til gavn for dyrelivet.

9 Tværsnit og belægning Motorvejen udføres 4-sporet med et 26 m profil. Vejprofilet består af: u 2 kørebaner à 8,0 m inkl. kantbaner à 0,5 m. u 2 belagte nødspor à 2,5 m og 2 yderrabatter à 1,0 m. u 3 m midterrabat. I midterrabatten er der anlagt 1 m brede belagte nødrabatter i hver side Opbygning af belægningen på vejene er beregnet til at kunne holde til den forventede trafik i minimum 20 år. På motorvejen består belægningen af: u 3,5 cm slidlag (SMA) u 6 cm asfaltbetonbindelag (ABB) u 14 cm grusasfaltbeton (GABII) u 20 cm stabilt grus (SGII) u 66 (36) cm bundsand (BS) Skråningerne er så vidt muligt gjort flade, f.eks. med dyrkningsskråninger i afgravningerne og ved brug af anlæg 3-skråninger på motorvejsdæmningerne. På Lolland er der gennemført en kalkstabilisering af råjordsplanum, hvilket har reduceret koblingshøjden med 30 cm til i alt 80 cm Belægningen på eksisterende kørespor er blevet renoveret på hele strækningen og er blevet forsynet med et nyt slidlag. Udstyr Vejtavlerne er ændret til motorvejsstandard Nødtelefonerne er blevet renoveret Tværprofil af motorvejsudvidelse

10 Motorvejen lukker hullet i Det store H Planerne om et motorvejsnet formet som Det store H blev præsenteret helt tilbage i Med indvielsen af motorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing bliver visioner nu til virkelighed. Helt tilbage i 1936 præsenterede en række førende ingeniørfirmaer i Danmark første gang planen om et motorvejsnet over Danmark formet som Det store H. Og skønt et oversigtskort længe har lignet Det store H, har det haltet lidt på højre ben. Ind til nu, hvor udvidelsen af motortrafikvejen mellem Ønslev og Sakskøbing til en egentlig motorvej gør visionerne om Det store H til virkelighed. Tanker om et H Det var en ambitiøs plan, de tre store danske ingeniørfirmaer, Christiani og Nielsen, Højgaard og Schultz A/S og Kampmann, Kiærulff og Saxild A/S præsenterede i Forslag om Etablering af Motorveje med Broer over Storebælt og Øresund omfattede tre motorveje, som tilsammen dannede Det store H på tværs af landet. u Motorvej I, København-Esbjerg u Motorvej II, Kruså-Hirtshals u Motorvej III, København-Rødby Motorvejsnettet skulle bestå af 4-sporede motorveje og skulle strække sig over 700 kilometer, lød planen. Budgetoverslaget var i alt 628 millioner kroner inklusiv en Storebæltsbro til 257 millioner kroner og en Øresundsbro til 152 millioner kroner. Anlægsperioden blev anslået til at vare 10 år, hvor arbejdere årligt skulle beskæftiges. Planen om Det store H var inspireret af tyskerne, der i 1930 øgede beskæftigelsen blandt andet ved store motorvejsbyggerier i landet. Men selv samme tyskere satte en midlertidig stopper for Det store H. Fugleflugtslinjen Den tyske besættelsesmagt så de største muligheder i en hurtig vejforbindelse fra det nordlige Tyskland gennem Danmark og videre til Sverige kaldet Fugleflugtslinjen. Og allerede i besættelsestidens første år indgik den danske regering og det tyske Rigstrafikministerium en overenskomst om at begynde et motorvejsprojekt på begge sider af Femernn Bælt med nye færgehavne i Rødbyhavn og Puttgarden. I den nordlige ende skulle vejen sluttes til den dengang nye Storstrømsbro. Arbejdet med strækningen blev officielt sat i gang 14. september At minister for offentlige arbejder, Gunnar Larsen, knækkede spaden, da han skulle tage første spadestik, blev modtaget med skadefryd af offentligheden. Den knækkede spade blev et symbol på modstanden mod samarbejdet med den tyske besættelsesmagt. 10

11 8 Baggrund Fugleflugtslinien Amsterdam Brussels Paris Bergen Strasbourg Sydmotorvejen er en statsvej, som Vejdirektoratet har ansvaret for, og som Trafikministeren og Folketinget træffer de politiske beslutninger om. Vejen indgår i Europavej 47, via færgeforbindelsen Rødbyhavn - Puttgarden, hvorfor man på denne vej må forvente særlig god fremkommelighed og sikkerhed. I nyere planlægningsmæssig sammenhæng benævnes Stockholm - København - Hamburg som Europakorridoren. Strækningen over Lolland-Falster er anlagt som en del af Fugleflugtslinien mellem de skandinaviske lande og det kontinentale Europa. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i 1941, men først i 1963 Bonn Luxembourg Oslo København Frankfurt Munich Göteborg Rostock Hamburg Berlin Malmö Prague Gävle Stockholm Vienna Gdansk Poznan V isitu Bratislava Den knækkede spade ændrede dog ikke på, at arbejdet med motorvejen gik i gang. Fra 1941 til 1945 byggede entreprenører de nødvendige broer og viadukter mellem Rødbyhavn og Sakskøbing. Ved krigens afslutning gik arbejdet imidlertid i stå, og først i 1958 besluttede man at bygge strækningen fra Rødbyhavn til Sakskøbing færdig med 4 spor af hensyn til færgetrækkene. blev færgetrafikken flyttet fra ruten via Gedser til Rødbyhavn. Syd for Sakskøbing blev der anlagt motorvej, mens man på de ca. 3 km nord for Sakskøbing nøjedes med en ½ motorvej. Projekteringslov for motorvejsstrækningen videre mod nord, over Guldborgsund og Storstrømmen, blev vedtaget i Anlægsloven fra 1976 gav trafikministeren bemyndigelse til at anlægge en midlertidig 2-sporet motortrafikvej på hele den manglende strækning. I 1977 ændrede Folketinget denne beslutning, således at der skulle anlægges en (smal) 4-sporet motorvej. Ved Guldborg, cirka 5 km nord for Sakskøbing blev der kun bygget 2 ud af de planlagte 4 spor, og sådan har det været indtil i dag. Imidlertid måtte man allerede i 1980 finde besparelser, og resultatet blev den nu eksisterende motortrafikvej mellem Ønslev og Sakskøbing (Studehave Skov), der blev åbnet i Strækningen blev forberedt til motorvej med arealerhvervelser, blødbundsudskiftninger, overførte broer og plads til 4 spor i Guldborgsundtunnelen. Fugleflugtslinjen åbnede i I januar 2001 blev der i Folketinget indgået en politisk aftale om at udvide Sydmotorvejen fra 2 til 4 spor på de ca. 14 km mellem Ønslev og Sakskøbing. På den baggrund gennemfører Vejdirektoratet, i samarbejde med Storstrøms Amt samt Nørre Alslev og Sakskøbing Kommuner, en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for at belyse de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af udvidelsen. Det er resultatet af denne undersøgelse, der nu foreligger. Mange års byggeri på H et Efter krigens afslutning fandt Danmark de gamle planer om et motorvejsnet som Det store H frem igen. Fra midten af 1950 erne blev der arbejdet på det danske motorvejsnet, og det tog især fart i slutningen af 1960 erne. Midt i 1970 erne blev det sparetider, og man planlagde nu kun Det lille h. Det sluttede ved Århus og havde mange midlertidige 2-sporede strækninger. Motorvejene blev dog snart bygget 4-sporede igen, inklusive Sydmotorvejen over Farø. Men af økonomiske grunde blev strækningen omkring Guldborgsund fastholdt som 2-sporet og åbnede i Nord for Århus blev der også bygget motorveje, og i 1994 kunne man fejre, at det store H hang sammen til Aalborg. Motorvejshullet lukkes I 2003 vedtog Folketinget en anlægslov for en 4-sporet motorvej fra Ønslev til Sakskøbing. 2. november 2007 åbner vejen for trafik, og det det store motorvejs-h står altså endelig færdig - godt 70 år efter at de første planer om H et var fremme. Strækningen vil omfatte både nogle af de ældste dele af Det store H og de nyeste. Motorvejen mod nordøst set fra Sakskøbing 11

12 Kalkstabilisering Jorden på Lollandsdelen af strækningen består af ler med højt vandindhold og dårlig bæreevne. Ved vejbyggeri på denne type jord vælger man normalt at grave den øverste del af lerjorden væk og erstatte med sand- og grusmaterialer, der er mere egnede til at bære resten af vejbelægningen. Da der er underskud af gode grusgravsmaterialer i området omkring Lolland-Falster ville denne traditionelle metode betyde, at der skulle køres store mængder af sand og grus over lange afstande. Samtidig skal den lerjord der graves væk også køres bort og placeres andetsteds. Alt i alt var der altså god grund til at overveje om man ved valg af andre metoder kunne bruge den jord, der allerede var i vejlinjen. Våd lerjord med dårlig bæreevne kan ændres til et godt underlag for vejbygning ved at kalkstabilisere, dvs. blande brændt kalk i jorden ved brug af specielle maskiner. Metoden har været kendt helt fra de gamle romeres tid, men er ikke er blevet brugt i de senere årtier i Danmark, da man som regel har haft rigelig tilgang til gode sand- og grusressourcer. Med baggrund i udvikling af nye specialiserede maskiner, og en efterhånden begrænset adgang til råstoffer, har metoden vundet frem i udlandet, og Vejdirektoratet er også i gang med at introducere den i Danmark. Ved at blande brændt kalk i lerjord sker der en permanent ændring af jorden som betyder, at vandindholdet nedsættes og selve strukturen ændres. Resultatet er et materiale, der på kort Spredning af kalk 12

13 2006 blev hele den 9 km lange udvidelsesstrækning kalkstabiliseret. Nedfræsning af kalk i lerjord sigt er langt lettere at arbejde med for entreprenøren og på langt sigt giver en bedre bæreevne af den færdige vej. Arbejdet foregår ved at man først lægger et tyndt lag kalk ud på jordoverfladen med en særlig spreder, der sørger for at der stort set ikke er nogen støvudvikling. Derefter fræses kalken ned i jorden til en dybde af 40 cm med en særlig kraftig maskine. Til slut tromles jorden sammen til en god arbejdsplatform for den øverste del af belægningen. På Lolland blev der i første omgang i efteråret 2005 lavet en prøvestrækning på 400 m for at vurdere om metoden var egnet på dette sted. Erfaringerne var gode, og i efteråret/vinteren En af de store fordele er, at man kan arbejde med jorden på tider af året, hvor traditionelt jordarbejde ellers har måttet ligge stille, da maskinerne simpelthen ville synke ned i den våde lerjord. Med kalkstabilisering kan entreprenøren dermed planlægge sit arbejde langt bedre, og vejprojektet kan færdiggøres hurtigere. På Lolland sparede man som følge af kalkstabiliseringen afgravning og bortskaffelse af de øverste 30 cm lerjord, svarende til m3 eller ca lastbiler. Samtidig blev der sparet indkøb og transport af en tilsvarende mængde grus. Metoden har altså også givet en betragtelig økonomisk besparelse for vejprojektet samtidig med, at miljøet er blevet sparet for mange lastbiltransporter. Det forventes også, at den forbedrede bæreevne af underbunden vil medføre at vejens fremtidige vedligeholdelsesudgifter bliver reducerede. Vejdirektoratet vil i de følgende år følge op med målinger på strækningen for at vurdere kalkstabiliseringens langtidsvirkning. Før og efter kalkstabilisering 13

14 Landskabet og vejens æstetik Det har krævet en særlig æstetisk stillingtagen og indlevelse at kunne udviske springene for et anlæg, som for snart 20 år siden blev født som to-sporet motortrafikvej og som nu er blevet udvidet og ombygget til 4-sporet motorvej. Sammen med en analyse af landskabet har det givet afsæt for en udformning, der forbinder anlæggene og gør det til en hel og kontinuerlig oplevelse uden for mange skift. Rikke Nordmann fra Preben Skaarup, Landskabsarkitekt fortæller her om opgaven. Det motorvejsanlæg, som Ønslev Sakskøbing strækningen støder op til mod syd, er tegnet af C. Th. Sørensen. Strækningen er opbygget med få og enkle virkemidler og fremstår som et fint eksempel på motorvejs æstetik. Midterrabatten er grøn, og beplantningerne er homogene og plantet i relation til landskabet. Langs med vejen er der plantet Robinier, og dæmningerne på tværs er beplantet med monokulturer. C. Th. Sørensen har ved hjælp af disse enkle virkemidler skabt et harmonisk og logisk vejudtryk, der er forbilledligt. Det er med dette forbillede, vi har bearbejdet den nye strækning. Rikke Nordmann Oplevelsen af landskabet For at fremme de landskabelige træk er det vigtigt at tydeliggøre og fremhæve de fine nuancer og overgange, der er i landskabet - og herigennem fortælle den rejsende om Lolland og Falster. Strækningen Ønslev Sakskøbing løber igennem et fladt og åbent landbrugsland med kun få højdepunkter, hvorfra det er muligt at danne sig et bedre overblik. Herfra har man udsynet over Guldborgsund, de flade marker og skovene. 14

15 Guldborgsund er eneste anledning til dramatik på strækningen. Her ledes trafikken under vandet via to tunnelrør, hvor en tæt beplantning af hvidtjørn omkring ned- og opkørselsramper om foråret opleves som et brus af hvide blomster. Et flor som giver associationer til tusinde solbeskinnede vandråber opstået ved gennembruddet af vandfladen. Vejens store kurver understreger det flade landskabs karakter, der opleves som små udsving omkring den lave horisont. Det at horisonten er lav, og landskabet er åbent, betyder, at det man ser og oplever af landskabet, udspænder sig fra bilistens øje og ned til vejfladen - en højde på omkring 1,5 m. Derfor brydes vejens profil af en græsklædt midterrabat, så asfaltfladen syner mindre massiv. Landskabet forbindes på tværs af kørebanerne, og der er opnået et kontinuerligt forløb med en grøn midterrabat på hele den samlede strækning. Plads til hvil Undervejs er der mulighed for at tage et hvil på et af de to rasteanlæg, som begge er beplantet med lunde af træer, og som ligger godt beskyttede mod vejstøj bag voldanlæg - Studehave med frugttræer og Dronninghave med større landskabstræer. Lundene giver en variation af sol, skygge og bladformer og farver til glæde for den besøgende. Rasteanlæggene vil efter at have været lukket i anlægsperioden blive renoveret og genåbnet. Beplantninger Beplantningen bruges som rumligt element. Den både skaber og strammer op på vejens profil. Langs vejen fortæller den om vejens bevægelser, skærmer for udsyn til forstyrrende elementer og er med til at danne et kontinuerligt og harmonisk vejforløb. Det mest markante beplantningselement på den nye strækning er de to punkter, hvor vejen hæver sig over landskabet. Her plantes opstammede Robinier med bunddække af snebær symmetrisk omkring vejen. Det understreger vejens svage krumning, og visuelt leder det trafikanterne uden at hindre udsyn til det omgivende landskab. Rasteanlægget ved Studehave 15

16 Ved Nykøbingvejs tilslutningsanlæg plantes en stor cirkulær egeplantning med en lysning i midten, som med tiden vil fremstå som en kontrastfuld form af skygge og lys, der leder trafikanterne til og fra motorvejen. Stil bilen og kør flere sammen Samkørselspladsen ved tilslutningsanlægget ved Majbøllevej giver blandt andet pendlere mulighed for at køre sammen. I første omgang er der gjort plads til ca. 20 biler - pladsen vil senere kunne udvides til det dobbelte. En rektangulær ø udgør ankomstsituationen. Øen fungerer som et Kys og kør anlæg, hvorpå der med tiden kan opstilles faciliteter som toilet, læskur, cykelstativer og bænke. Parkeringen foregår ind mod en lavning med græs og blomstrende urter, hvori der står opstammede solitære egetræer. Her opsamles vandet fra pladsen til gavn for træernes vækstvilkår. Træer og biler vil fremstå som en enhed, der får pladsen til at virke overskuelig og visuel rolig. At pladsen ikke virker forstyrrende i landskabet har været vigtig i bearbejdningen, da den ligger hævet i forhold til motorvejens forløb, så bilerne nærmest udstilles. Det er løst ved præcise terrænformer, der skærmer for bilerne og angiver overgangen til det omkringliggende landskab uden at hindre indblik til pladsen fra Majbøllevej. Gule øer Til afledning af overfladevand er der langs strækningen anlagt flere nye regnvandsbassiner. De ligger som klare geometriske former med store flader af gul iris plantet på en halvø ud i bassinet. Iris virker vandrensende og står i forsommeren og lyser med deres gule blomster. Udsigt til fuglebeskyttelsesområde ved Majbølle Nor 16

17 Hegnet der ikke skal ses For at passe på dyr og mennesker er der på flere strækninger opstillet vildthegn. Her er der anvendt kløvede egestolper med galvaniseret tråd. De uregelmæssige stolper har en variation i både form og overflade, som gør hegnet mindre iøjnefaldende. Det falder bedre i med omgivelserne, så man har oplevelsen af at være tæt på det omkringliggende landskab. Er det lykkedes? Nu ligger den nye strækning der. Stadig noget nøgen, da de grønne elementer først kommer på plads i løbet af vinterhalvåret. Men allerede nu oplever man den sammenhæng og kontinuitet, der er tilstræbt imellem de gamle strækninger og den nye, som netop var udgangspunktet for den æstetiske bearbejdning. Om få år vil man næppe opleve forskydningen i anlægsfasen, og så er målet nået. Solnedgang over Lolland 17

18 Guldborgsundtunnelen Automatisk overvågning af trafik og uheld i tunnelen øger sikkerheden Automatisk overvågning og elektroniske vejtavler bliver fremover en naturlig del af Guldborgsundtunnelen. Installationen af overvågningssystemerne sker for at opretholde et højt sikkerhedsniveau i tunnellen, når den tosporede motortrafikvej med nødspor opgraderes til en firesporet motorvej uden nødspor. Erfaringer fra andre tunneler viser nemlig, at køretøjer standser i tunneler. Enten på grund af alvorlige hændelser eller mere almindelige småuheld så som et punkteret dæk eller benzinmangel. Når tunnelen ikke har nødspor vil standsede kørekøjer i tunnelen udgøre en stor risiko både for selve det standsede køretøj og for den øvrige trafik. 18

19 Med overvågning bliver langsomme og standsede køretøjer hurtigt opdaget, og det bliver muligt at advare og lede trafikken således, at risikoen for bagendekollisioner reduceres. vognbanesignaler og bomme og er placeret fra ca. 6 km før tunnelmundingen og hele vejen gennem tunnelen. På kørebanen adskilles de to vognbaner med dobbelte varslingslinier. Betydningen er dels en enkelt punkteret stribe, som må overskrides, og dels en fuldt optrukken linie, som ikke må overskrides. Hvis der er rødt kryds i vognbanesignalerne over nabovognbanen er betydningen, en fuldt optrukken linje. Special systemer Systemet, der opfanger langsomme eller standsede køretøjer, er et såkaldet AID-system (Automatic Incident Detection). Det er speciel udviklet til vejtunneller og fungerer både under normale forhold med ensrettet trafik og de mere usædvanlige situationer med dobbeltrettet trafik gennem ét af tunnelrørene. Udover den automatiske detektering af standsede køretøjer, sikrer et udvidet trafikledelsessystem, at trafikken bliver advaret eller standset ved uheld eller andre hændelser i tunnelen. Trafikledelsessystemet giver mulighed for at informere trafikken, sætte hastighedsbegrænsning, afspærre en vognbane, lukke for færdsel i et tunnelrør eller omlægge trafikken fra et rør til det andet alt sammen fjernstyret uden at det kræver manuel indgriben på stedet. Udstyret til trafikledelse består af blandt andet af informationstavler, variable færdselstavler, Trafikledelse Vejdirektoratet har udviklet en standard for det sprog, der bruges til at bestemme, hvad de variable tavler skal vise. Guldborgsundtunnellen er det tredje sted i landet, hvor dette system bruges. Kommunikationen til tavlerne sker ved standard TCP/IP over Ethernet, som kendes fra internettet. Fordelen er, at man kan blande udstyr fra flere forskellige producenter i det samme system, når blot udstyret bruger Vejdirektoratets standard sprog. Internt TV-anlæg Der er installeret et internt TV-anlæg (ITV), som består af 20 faste kameraer i tunnelen samt 12 kameraer uden for heraf 8 bevægelige kameraer, som kan panorere op/ned og zoome. Ved alvorlige uheld i tunnelen kan beredskabet sikre sig, at der er fri passage til ulykkesstedet ved at se på billederne fra de bevægelige kameraer. 19

20 er der ved Guldborgsundtunnelen etableret et advarselssystem med højdekontrol. På tavlerne angives Max. 4,2 m og gule opmærksomhedsblink aktiveres i tilfælde af højt læs. Kameraerne gør det muligt, at overvåge tunnelen og de strækninger på hver side af tunnelen, hvor der er installeret tavler til trafikledelse. Enkelte af kameraerne bruges til at vurdere alarm for høje læs. Højde-kontrol Erfaringen fra andre tunneler i Danmark og udlandet viser, at køretøjer med for høje læs lejlighedsvis kører ind i en tunnel. For at beskytte tunnelinstallationer mod påkørsel og imødegå risici for den øvrige trafik I tilfælde af særtransporter vil politiet fjernbetjent kunne afstille højdekontrolanlægget. Køretøjernes højde måles i to positioner: - før den sidste afkørsel fra motorvejen, ca. 4 km før tunnelen i begge retninger. - en position tættere på tunnelen Hvis den anden måling bliver aktiveret, lukkes tunnelen automatisk for trafik ved hjælp af trafikledelsessystemet. Ved Guldborgsundtunnel er første sæt højdemålere på motorvejen placeret, så der er god tid til at reagere på advarslen og forlade motorvejen ved førstkommende afkørsel.. 20

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater

RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG. Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater RAPPORT 364-20 10 RUTE 26 ÅRHUS-VIBORG Økonomiundersøgelse >>> Afrapportering af resultater Rapport 364-2010 REDAKTION: Lene Nøhr

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Internationalt kundemagasin maj 2004 nr. 9 COWI-ekspert: Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Danskere tester huset uden radiator Kemiske vagthunde Mange kinesere kan glæde sig til mindre forurenet luft.

Læs mere

Bylaug bliver ved til der er hul igennem

Bylaug bliver ved til der er hul igennem Artikelserie om Tambohus Bylaugs arbejde for at få etableret en bro i stedet for dæmningen mellem Thyholm og Jegindø. 18. juli 2005-10. februar 2007. Bylaug bliver ved til der er hul igennem Tambohus Bylaug

Læs mere

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser

Rastepladser langs motorveje. Strækningsanalyser Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser Notat 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 P0stboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax. 3315 6335 Rastepladser langs motorveje Strækningsanalyser

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere