KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV"

Transkript

1 KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19

2 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING / BAGGRUND HVAD ER FRIT LEVERANDØRVALG? HVAD ER»PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP«? HVEM ER OMFATTET AF DET FRIE LEVERANDØRVALG? HVAD KAN DEN PRIVATE LEVERANDØR GODKENDES TIL? ÆLDREOMRÅDETS ORGANISERING I VEJEN KOMMUNE Geografiske og demografiske forhold KVALITETSKRAV KVALITETSMÅL OG KVALITETSSTANDARDER LEVERANDØRKRAV GENERELLE KRAV EFTERLEVELSE AF VEJEN KOMMUNES VÆRDIER OVERHOLDELSE AF VISITATION OG TILBAGEMELDING TIL VEJEN KOMMUNE BEREDSKABSKRAV DOKUMENTATION OG KOMMUNIKATION KVALIFIKATIONSKRAV TIL MEDARBEJDERE UDDANNELSESPLIGT I FORHOLD TIL SOSU-UDDANNELSERNE ARBEJDSMILJØ HERUNDER HJÆLPEMIDLER OG ARBEJDSREDSKABER SAMARBEJDSPROCES / DRIFTSAMARBEJDE KLAGER OG BRUGERTILFREDSHED OPFØLGNING OG TILSYN ØKONOMISKE FORHOLD ØVRIGE FORHOLD AFREGNING AF YDELSER TIMEPRISER AFREGNING GODKENDELSESPROCEDURE ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM GODKENDELSE AF LEVERANDØRER OVERDRAGELSE AF OPGAVERNE OG ÆNDRINGER I EJERFORHOLD UNDERLEVERANDØRER OPSIGELSE / OPHÆVELSE ALMINDELIG OPSIGELSE AF KONTRAKTEN MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 2 af 19

3 1. Indledning / baggrund I henhold til lov om social service er der frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp. Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som private virksomheder skal leve op til for at opnå godkendelse som leverandør af personlig og / eller praktisk hjælp til borgere i Vejen Kommune. Materialet er således udtryk for Vejen Kommunes kvalitetskrav og er rettet mod mulige private leverandører. Vejen Kommune er forpligtet til selv at leve op til de samme vilkår og krav, som stilles til de private leverandører. Lovgrundlaget fremgår af lov om social service kapitel Hvad er frit leverandørvalg? Frit leverandørvalg indebærer, at borgere, som er visiteret til personlig eller praktisk hjælp efter serivcelovens 83, kan vælge at få ydelserne udført af en privat leverandør i stedet for den kommunale hjemmepleje. 1.2 Hvad er»personlig og praktisk hjælp«?»personlig hjælp«omfatter personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Behandling og undersøgelse Ernæring Medicingivning og medicinadministration Træning og mobilisering Aktivitet Forebyggelse og sundhedsfremme»praktisk hjælp«omfatter Rengøring Tøjvask Indkøb 1.3 Hvem er omfattet af det frie leverandørvalg? Alle borgere, som er visiteret til»personlig og praktisk hjælp«, bortset fra beboere på nedennævnte institutioner, er omfattet af det frie leverandørvalg. Beboere på plejehjemmet Egely, Vejen (22 boliger) Beboere i boligerne ved plejehjemmet Egely, Vejen (10 boliger) Beboere på plejecenter Birkely, Askov (23 boliger) Beboere på plejecenter Kærdalen, Vejen (56 boliger) Beboere i boligerne ved Lindecenteret, Bække (10 boliger) Beboere i boligerne ved Center Bøgely, Gesten (6 boliger) Beboerne ved Nørrevænget, Vejen (25 boliger) Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 3 af 19

4 Boliger ved Nørrevang, Skodborg (34 boliger) Beboere i boligerne ved Dixensminde, Jels (31 boliger) Beboere i boligerne ved Enghaven, Rødding (81 boliger) Beboerne i Blomsterengen Ældrecenter, Holsted (28 boliger) Beboerne i Åparken Ældrecenter, Holsted (18 boliger) Beboerne ved Åparken Ældrecenter, Holsted (26 boliger) Beboerne i Åstruplund Ældrecenter, Holsted (18 boliger) Beboere på Plejehjemmet Lundtoft, Brørup (31 boliger) 1.4 Hvad kan den private leverandør godkendes til? En privat leverandør kan godkendes til at levere personlig og / eller praktisk hjælp i dele af eller hele Vejen kommune. Vejen Kommune er opdelt i 3 distrikter, fordelt efter de gamle kommunegrænser. Den hidtidige Vejen Kommune og hidtidige Rødding Kommune udgør således hvert sit distrikt. Den hidtidige Brørup Kommune udgør sammen med den hidtidige Holsted Kommune det tredje distrikt. 1.5 Ældreområdets organisering i Vejen Kommune»Personlig og praktisk hjælp«bevilges i henhold til Serviceloven og hører budgetmæssigt under Ældreområdet. Seniorområdet er organiseret med udgangspunkt i BUM-modellen (Bestiller-Udfører- Modtager modellen), hvilket betyder, at bestillerfunktionen og udførerfunktionen er klart adskilt i Vejen Kommune. Ældreområdet er fysisk placeret i det gamle rådhus i Brørup. Pr. 1. januar 2006 var der visiteret brugere til personlig og / eller praktisk hjælp. Nedenfor fremgår fordelingen på de fire kommuner: Rødding: 269 brugere Vejen: 502 brugere Holsted: 170 brugere Brørup: 220 brugere Geografiske og demografiske forhold Vejen Kommune er centralt beliggende i det sydjyske område mellem Kolding og Esbjerg. Kommunen har ca indbyggere og breder sig over et geografisk areal på ca. 814 km 2. Vejen Rødding Holsted Brørup Antal indbyggere pr. 1/ Andel af ældre over 65 år (2005) 15,0% 17,5% 15,8% 16,1% Areal (km2) 244,19 273,28 189,89 107,00 Befolkningstæthed (indb./km2) Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 4 af 19

5 Modtagere af hjemmehjælp pr årige (2003) Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 5 af 19

6 2. Kvalitetskrav Kvalitetskravene relaterer sig til den enkelte ydelse, som der skal leveres. 2.1 Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder Leverandøren skal arbejde efter de til enhver tid af Byrådet opstillede kvalitetsmål og kvalitetsstandarder. Endvidere har leverandøren pligt til at efterleve lovgivningens krav om fleksibilitet vedr. borgernes mulighed for at bytte ydelser. Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder fremgår af Vejen Kommunes kvalitetsmål og kvalitetsstandarder til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Ydelsesbeskrivelserne i kvalitetsstandarden opdateres som udgangspunkt én gang årligt, men ændringer i lovgivning og f.eks. byrådsbeslutninger kan medføre hyppigere ændringer. Leverandøren er pligtig til at levere ydelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende visitation. Herunder gælder også levering af erstatningshjælp. Vejen Kommune vil løbende orientere leverandørerne om ændringer i serviceniveau m.v. Den enkelte leverandør er dog forpligtet til selv at holde sig løbene orienteret omkring eventuelle ændringer i serviceniveauet. Ændringer i serviceniveauet undervejs i kontraktperioden samles som udgangspunkt op én gang årligt, hvor kommunen vurderer, om der skal foretages ændringer i kravene til leverandørerne og / eller i timeprisen. Leverandørerne skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af byrådet eller som følger af lovgivningen. Leverandøren har pligt til at have kendskab til de til enhver tid gældende standarder i Vejen Kommune. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 6 af 19

7 3. Leverandørkrav Leverandørkravene relaterer sig til leverandørvirksomheden Generelle krav Den private leverandør udfører opgaverne på vegne af Vejen Kommune, og er således forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne for god offentlig forvaltningsskik. Den private leverandør er således underlagt bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at bestemmelserne i disse love overholdes. Eksempelvis gælder reglerne om tavshedspligt, klageadgang og notatpligt. Tavshedspligt Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere underskriver og efterlever en tavshedserklæring hvoraf det fremgår, at medarbejderen har tavshedspligt omkring alle forhold, som vedkommende måtte blive bekendt med i forbindelse med sit arbejde ved levering af ydelser til borgere i Vejen Kommune, jf. Forvaltningslovens 27, sammenholdt med straffelovens 152. Klageadgang»Personlig og praktisk hjælp«er omfattet af lovgivningens regler for klageadgang. Dette indebærer, at borgere der er visiteret til»personlig og praktisk hjælp«, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over kvalitet m.v. til Klagerådet. I den forbindelse skal leverandøren medvirke til sagens oplysning og behandling, herunder ved aktivt at medvirke til at fremskaffe relevante oplysninger. Notatpligt Leverandøren har pligt til at notere oplysninger om den enkelte bruger ud fra de til enhver tid gældende retningslinier. Leverandøren har således pligt til at gøre brug af kommunens kommunikationssystem efter gældende regler. Leverandøren skal desuden være opmærksom på, at der gælder særlige forvaltningsmæssige love og regler inden for dette område. Borgernes generelle retssikkerhed må således ikke svækkes. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver eller lignende økonomiske fordele fra brugerne Efterlevelse af Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fastlagt et værdigrundlag, som kommunen gerne vil kendes ved og kendes på. Værdisættet består af 6 overordnede kerneværdier: Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 7 af 19

8 Ordentlighed og åbenhed Respekt og tillid Dialog og engagement Udvikling Effektivitet og forretningssans Decentral udvikling og fælles identitet Indenfor Ældreområdet lægger kommunen vægt på, at sundhed og omsorg altid udføres af et engageret og ansvarligt personale, der respekterer brugerens livsværdier, holdninger og erfaringer. Brugerne skal have tillid til, at den ansatte er nærværende i den enkelte situation, og at den ansatte gennem dialog med brugeren udfører omsorgen med omtanke, så brugerens værdighed, selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. Udgangspunktet for kommunens indsats er sundhedsfremme og forebyggelse. Omsorg, pleje og aktivitet til de svageste brugere prioriteres højt og ressourcerne anvendes, så de svageste brugere altid tilgodeses. Hjælpen skal tilrettelægges, så den bidrager til at holde brugeren aktiv. For alle leverandører af personlig og praktisk hjælp i Vejen Kommune gælder, at de i mødet med brugeren skal efterleve disse værdier. 3.3 Overholdelse af visitation og tilbagemelding til Vejen Kommune Det er et ufravigeligt krav, at leverandøreren overholder den aftale, der er indgået mellem borgeren og Vejen Kommunes centrale visitationskontor. Aftalen fremgår af den senest udarbejdede serviceaftale. Der må således ikke leveres en ydelse, som ikke er visiteret, dog med undtagelse af akutsituation, jf. punkt 3.4. Såfremt der måtte opstå en akutsituation, hvor leverandøreren bliver bekendt med en borgers behov for øjeblikkelig hjælp, er leverandøreren forpligtet til at reagere, således at den pågældende borger kan hjælpes ud af den akutte situation. Den visiterede tidsramme fastsættes individuelt efter en konkret vurdering. Den fastlagte tidsramme er et udtryk for et netto-tidsforbrug hos borgeren. De visiterede opgaver skal løses inden for tidsrammen, som er summen af den visiterede tid. Tidspunktet for gennemførelsen af opgaven skal så vidt muligt aftales mellem borgeren og leverandøren med udgangspunkt i borgerens ønsker. Vejen Kommune gennemfører automatisk revisitation hos personer der modtager personlig og / eller praktisk hjælp. Revisitationerne gennemføres efter behov, dog minimum 1 gang om året. Leverandøren skal overholde de generelle retningslinier, byrådet har fastsat for erstatningshjælp ved aflysninger m.v. (lovens 90). Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 8 af 19

9 Leverandøren skal sikre, at en erfaren vejleder medvirker ved opstart, og at den medarbejder der skal udføre opgaven er kvalificeret til at udføre denne. Leverandøren og dennes medarbejdere er forpligtet til at give visitationskontoret meddelelse såfremt en opgave udvikler sig således, at der er behov for revisitation, eller at der opstår et akut behov for hjælp. Information herom skal gives skriftligt til visitationskontoret. Nærmere herom fremgår af kontrakten mellem leverandøren og kommunen. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at give visitationskontoret meddelelse ved dødsfald samt ved indlægges på Sygehus. Ophør af hjælp kan kun finde sted efter en revisitation, efter dokumenterbar aftale med brugeren eller i forbindelse med ændringer i Vejen Kommunes serviceniveau. For brugere, der alene har modtaget midlertidig hjælp, og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for hjælpen, stoppes denne umiddelbart efter tidsrammens udløb, såfremt der ikke forinden er sket henvendelse til kommunen. 3.4 Beredskabskrav Da ældreplejen er kendetegnet ved at servicere mere eller mindre svage borgere med varierende behov, skal alle leverandører kunne præstere et vist beredskab. Leverandøren er forpligtet til at kunne løse alle de opgaver, som Vejen Kommune til enhver tid måtte visistere til indenfor serviceydelsen»personlig og praktisk hjælp«. Leverandøren skal kunne betjene alle nye borgere leverandøren kan således ikke fravælge borgere og opgaver. Leverandøren skal kunne betjene aktuelle borgere der er visiteret til personlig hjælp alle døgnets timer og alle ugens dage. Leverandøren er kun forpligtiget til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl En visiteret ydelse til Praktisk hjælp skal være igangsat senest 7 dage efter at leverandøren har modtaget serviceaftalen. En visiteret ydelse til Personlig hjælp skal være igangsat senest dagen efter at leverandøren har modtaget serviceaftalen. I særlige situationer, hvor ydelserne skal igangsættes straks, kan en afgørelse om personlig hjælp meddeles til leverandøren pr. tlf. Serviceaftalen fremsendes efterfølgende. Ved pludselige ændringer i borgerens funktionsniveau, hvor behovet for hjælp til personlig pleje øges, skal ydelserne igangsættes straks. Der vil efterfølgende blive foretaget ekstraordinær revisitation såfremt behovet overstiger 2 timer / uge. Ellers sker revisitation Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 9 af 19

10 som planlagt. (betalingen er indeholdt i kommunens timepris - se afsnit om Afregning af ydelser ) Modtageren har mulighed for at skifte til en anden leverandør fra udgangen af den måned, der følger efter at pgl. har anmodet om at skifte leverandør. Hvis særlige forhold gør sig gældende (f.eks. alvorlige uoverensstemmelser mellem modtager og leverandør), skal der kunne afviges fra den generelle frist. Leverandøren skal anskaffe nødvendigt kommunikationsudstyr for at kunne besvare nødkald. Leverandøren skal kunne assistere kommunens sygeplejersker ved nødkald fx i situationer hvor der er behov for to personer. Leverandøren skal på stedet kunne yde nødvendig akut hjælp, eksempelvis til en borger der er faldet eller på anden måde er akut syge, herunder om nødvendigt tilkalde andre læge, hjemmesygeplejerske m.v. (betalingen er indeholdt i kommunens timepris - se afsnit om Afregning af ydelser ). Leverandøren skal i forbindelse med sygefravær, ferie, orlov m.v. kunne tilkalde vikarer eller andre, der sikrer at hjælpen leveres - (betalingen er indeholdt i kommunens timepris se afsnit om Afregning af ydelser ). 3.5 Dokumentation og kommunikation Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage. Leverandører af personlig hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandøren skal registrere leverede timer i forbindelse med midlertidig Personlig og praktisk hjælp registreringerne skal indsendes til Visitationskontoret. Leverandøren er forpligtiget til at anvende de til en hver tid eksisterende dokumentationsredskaber som anvendes i kommunen. Leverandøren skal kunne imødegå enhver naturlig udvikling af disse redskaber. Leverandøren har pligt til at notere oplysninger om den enkelte bruger ud fra de til enhver tid gældende retningslinier. Leverandøren har således pligt til at gøre brug af kommunens kommunikationssystem efter gældende regler. Leverandøren skal være indstillet på at tilpasse sig i forbindelse med udvikling inden for IT-området i Kommunen, herunder anskaffe de nødvendige arbejdsredskaber hertil. Leverandøren skal deltage i administrative funktioner på samme niveau som kommunens egne leverandører (eksempelvis arkivering i henhold til Lov nr af 17. december 2002 om offentlige arkiver og tilhørende vejledning om kassationsfrist). Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 10 af 19

11 Leverandøren er forpligtiget til at udføre opgaven i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning således at borgerens generelle retssikkerhed ikke svækkes. 3.6 Kvalifikationskrav til medarbejdere Leverandøren skal sikre at kvalitative krav overholdes, herunder at opgaverne til enhver tid varetages af personale, som aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Personale som yder Personlig hjælp kan fx have en uddannelse som sygeplejerske, terapeut, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper - personalet skal som minimum have et uddannelsesbevis som hjemmehjælper. Personale som yder Praktisk hjælp skal kunne yde støtte og praktisk hjælp til brugerens daglige livsførelse kunne yde støtte og hjælp til almindelige omsorgsmæssige behov Leverandøren skal sikre at der ydes en kundevenlig betjening, at personalet optræder velsoigneret og præsentabelt at personalet til hver en tid er vidende og velorienteret i det job de udfører at personalet er dansktalende Leverandøren skal sikre at følgende er gennemgået med alle medarbejdere: Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Takt og tone Undervisning i ergonomi Varetagelse af medarbejderens personlige hygiejne hos borger, herunder sikring mod multiresistente bakterier Brug af samarbejdsbogen samt notatpligt Gældende kvalitetsstandarder Personalet skal kunne legitimere sig i overensstemmelse med Seniorområdets almindelige regler herom, dette gælder også afløsere. Leverandøren skal ved ansættelsen lægge vægt på indholdet af straffeattester. Visitationskontoret kan kræve indhentelse af børneattest, såfremt det vil være relevant. 3.7 Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Leverandøren har pligt til at deltage i uddannelsen af SOSU-elever såfremt leverandøreren har en leverance af visiterede timer på over 250 timer / uge. Der vil blive aftalt afregning herfor. Forpligtigelsen gælder dog ikke, såfremt leverandøreren udelukkende er godkendt til at levere praktisk hjælp. 3.8 Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Leverandøren skal udføre opgaverne inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 11 af 19

12 Leverandøren har pligt til at foretage en arbejdspladsvurdering i det enkelte hjem inden arbejdet igangsættes dokumentation skal forefindes. Efter aftale med Vejen kommunes Terapeutkontor stilles hjælpemidler gratis til rådighed for leverandøren såfremt der er grundlag for en bevilling. Leverandøren skal være indstillet på, at opfylde de samme krav som til enhver tid måtte stilles til kommunens egne leverandører med hensyn til at fremme formålet i lov om aktiv social politik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Herunder tænkes på forhold om at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed samt initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Leverandøren har pligt til at indgå i et samarbejde med kommunen omkring arbejdsmiljøet. 3.9 Samarbejdsproces / driftsamarbejde For at sikre kvaliteten og kontinuiteten for den enkelte borger, er leverandøren forpligtiget til at sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til at deltage i aftalte samarbejdsmøder med henblik på koordinering og gensidig orientering, herunder krav om et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, samt terapeutgruppen. Ved akut behov er leverandøren forpligtiget til at deltage i samarbejdsmøder den dag behovet opstår. Leverandøren har pligt til at medvirke ved lægeordineret undersøgelse og behandling som kræver det daglige personale involveret f.eks. daglig vægtkontrol, væskeskema, dokumentation af særlige observationer m.m. Leverandøren har pligt til at medvirke ved visitationer / revisitationer efter aftale med visitationskontoret. Leverandøren skal acceptere at pårørende og andre inviteres til at deltage ved visitationer/revisitationer såfremt der er ønske herom. Leverandøren skal være indstillet på at levere diverse statistikker til kommunen Klager og brugertilfredshed Visitation af Personlig og praktisk hjælp er omfattet af lovgivningens regler for klageadgang. Dette indebærer, at borgere der får leveret Personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over kvalitet m.v. til Klagerådet. I den forbindelse skal leverandøren medvirke til sagens behandling med bl.a. videregivelse af relevante oplysninger. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 12 af 19

13 3.11 Opfølgning og tilsyn Det er en grundlæggende forudsætning i det frie leverandørvalg, at ansvaret for opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- og leverandørkrav påhviler kommunen som myndighed. I forbindelse med revisitationer vil kommunens visitatorer følge op på: om leverandøren har leveret den visiterede hjælp og i overensstemmelse med målsætningen om dokumentationen er fyldestgørende om der er reageret fagligt forsvarligt på funktionsforbedringer og svækkelser hos brugeren. Leverandøren skal være indforstået med, at Visitationskontoret aflægger leverandøren besøg såvel rutinemæssigt som med baggrund i afvigelser fra de indgåede aftaler. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der bl.a. gennemføres ved registrering af klagesager, brugeranalyser m.v. Leverandøren er forpligtet til at medvirke i Vejen Kommunes evaluering af kommunens servicetilbud, herunder blandt andet med oplysninger om efterspørgsel af tilkøbsydelser, herunder hvilke tilkøbsydelser der efterspørges, og hvilke der udføres Økonomiske forhold For at sikre levering af ydelserne i tilfælde af helt uforudsete forhold (konkurs eller lignende) kan der stilles krav om, at leverandøren sætter en form for sikkerhed i forbindelse med kontraktindgåelsen. Sikkerhedsstillelsen skal stå i et rimeligt forhold til den forventede omsætning hos leverandøren. Såfremt leverandøren i kontraktperioden opnår aftale med 25 brugere eller derover, skal leverandøren stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed svarende til 5 pct. af den forventede årlige omsætning (ekskl. moms). Vejen Kommune udarbejder en obligatorisk garantitekst, som leverandørerne skal anvende. Realiserer Vejen Kommune sikkerhedsstillelsen, orienterer kommunen skriftligt leverandøren og sikkerhedsstilleren om baggrunden for, at garantien er gjort gældende og størrelsen af det hævede beløb. Beløbet udbetales til Vejen Kommune inden 10 hverdage, efter kravet er stillet. Sikkerhedsstillelsen skal indestå med det fulde beløb til tre måneder efter kontraktens udløb, og indtil eventuelle mangler er afhjulpet. Sikkerhedsstillelsen kan således tages i anvendelse efter kontraktperiodens udløb. Leverandøren skal dokumentere at virksomhedens medarbejdere er dækket af en ansvarsforsikring. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 13 af 19

14 Leverandøren skal dokumentere at pågældende ikke har ubetalt gæld til det offentlige Øvrige forhold Den private leverandør kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser. Hvis der indgås kontrakt mellem borgeren og den private leverandør om tilkøbsydelser, er afregning og betingelser herfor Vejen Kommune uvedkommende. Tilkøbsydelser kan aldrig dække opgaver der skal udføres inden for den af Visitationskontoret fastlagte tidsramme. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 14 af 19

15 4. Afregning af ydelser 4.1 Timepriser Afregningen mellem leverandør og Vejen Kommune sker som udgangspunkt efter leverede timer. I 2007 vil betalingen dog ske efter visiterede timer. Afregningen sker efter timepriser beregnet af Vejen kommune jf. gældende lovgivning - Timeprisen beregnes og reguleres mindst én gang årligt. Generelt afspejler priserne Vejen Kommunes aktuelle omkostningsniveau. I det følgende er fremhævet nogle af de konkrete opgaver, som er indregnet i priserne listen er ikke udtømmende. I timeprisen er der blandt andet indregnet omkostninger til: Særligt om pleje den fornødne kapacitet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage samt kapacitet til en vagthavende medarbejder, der er til stede i alle døgnets 24 timer til bl.a. at træffe akutte faglige beslutninger. at leverandøren ved henvendelser uden for tidsrummet kl , hverdage samt i weekender/helligdage kan iværksætte akutte foranstaltninger som følge af akutte ændringer hos brugerne. at følge op på alle alarmer og nødkald. et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. et beredskab, således at pleje-leverandøren kan undgå aflysninger. I timepriserne er indregnet samtlige omkostninger, der vedrører kommunens leverandørvirksomhed af pleje og praktisk hjælp, herunder både direkte og indirekte omkostninger, eksempelvis: Fast løn, pension, ATP,AER, AES m.m. Særydelser overarbejde/merarbejde, særlig feriegodtgørelse og øvrige ikkearbejdstidsbestemte tillæg (cykel, beklædning m.m.) Ydelser hos vikarbureau Refusion vedr. sygdom m.m. Befordrings- og kørselsgodtgørelse Arbejdsskadeforsikring Udgifter til efteruddannelse Transport (leasing, forsikring, service, skader, vægtafgift m.m.) Inventar og maskiner Hjælpemidler til medarbejdere (handsker o.l.) Husleje, el, varme, vand o.l. Indvendig vedligeholdelse af administrationslokaler Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 15 af 19

16 Administration og driftsudgifter til administration (PC'er, tryksager, telefon, information m.m.) Andel af central administration (sagsbehandling vedr. løn, faglige opgaver og ITbistand m.m.) Forrentning og afskrivning Timepriserne er ligeledes baseret på en BTP tid fastlagt af Vejen kommune. I BTP tiden indgår eksempelvis tid til: Ferie, ferie fridage, omsorgsdage, fri på helligdage, afspadsering på søn- og helligdage Personlig tid til diverse pauser Sygefravær Mødeaktivitet Tid til uddannelse Medarbejdersamtale Administrativt arbejde med tjenestetidsplaner og APV Vejtid Der udregnes timepriser for følgende ydelser: Praktisk hjælp Personlig hjælp i dagtimerne Personlig hjælp på ubekvemme tider 4.2 Afregning Der afregnes som udgangspunkt efter leverede timer. I 2007 vil betalingen dog ske efter visiterede timer. Ved overgangen til betaling efter leverede timer, vil der blive udarbejdet en ændret afregningsmetode. Timerne er BTP timer. Timerne fremgår af den enkelte brugers aktuelle serviceaftale. Afregningen starter fra og med første dato for levering af ydelser. Afregningen stopper fra og med dato for sidste levering af ydelser (eksempelvis i forbindelse med dødsfald og revisitation) Leverandøren kan ikke modtage betaling fra Vejen Kommune for andet end de ydelser, der er indgået aftale om mellem Vejen Kommune og borgeren. Der afregnes ikke for visiterede timer i følgende situationer: Hvis brugeren ikke har behov for pleje eller praktisk hjælp i en periode, eksempelvis i forbindelse med ferie, på besøg, indlæggelse på hospital eller midlertidigt ophold. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 16 af 19

17 5. Godkendelsesprocedure 5.1 Almindelige bestemmelser om godkendelse af leverandører Anmodning om godkendelse skal fremsendes til Ældreafdelingen i 3 eksemplarer Godkendelsesmateriale udleveres fra Visitationskontoret. Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til godkendelsesmaterialet og processen skal rettes til afdelingschefen for Ældreafdelingen. Kommunen træffer beslutning om godkendelse på baggrund af det indkomne materiale og evt. supplerende møder med / oplysninger fra leverandøren. I tilfælde af, at leverandøren ikke godkendes, meddeles dette skriftligt med en konkret begrundelse. I tilfælde af, at leverandøren godkendes fremsendes kontrakt til underskrivelse. Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Vejen Kommune uvedkommende. Hvis ikke andet er aftalt, løber kontrakten fra den 1.ste efter at kontrakten er modtaget retur i underskrevet stand. Godkendte leverandører indberettes elektronisk til Socialministeriet, der sørger for elektronisk offentliggørelse. 5.2 Overdragelse af opgaverne og ændringer i ejerforhold Godkendelsen af leverandøren og dermed kontrakten kan ikke overdrages uden forudgående samtykke fra kommunen. Såfremt den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, kræves ligeledes forudgående samtykke fra kommunen. 5.3 Underleverandører Der stilles samme betingelser til en eventuel underleverandør, som til den godkendte virksomhed. Den godkendte virksomhed er i alle forhold ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller af leverandøren selv. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til kommunen, som herefter er berettiget til at betragte en sådan ændring som en ansøgning som en ny godkendelse. I givet fald underretter kommunen skriftligt leverandøren herom og iværksætter godkendelsesproceduren. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 17 af 19

18 6. Opsigelse / ophævelse 6.1 Almindelig opsigelse af kontrakten I kontraktperioden kan leverandøren opsige kontrakten når som helst med et varsel på 90 dage regnet til den 1. i en måned. Kommunen kan såfremt der foreligger en situation hvor der er behov for at opsige alle eller en gruppe af leverandørkontrakter foretage sådanne opsigelser med 90 dages varsel til den 1. i en måned. Såfremt en part misligholder sin kontrakt, uden at der dog foreligger væsentlig misligholdelse, vil den anden part være berettiget til - ekstraordinært - at opsige kontrakten med forkortet varsel. Opsigelsesvarslet skal ved sådanne ekstraordinære situationer fastsættes så det er rimeligt for begge parter (opsigelsesgrunden kunne eksempelvis være manglende indberetninger ved ændringer i en brugers behov). 6.2 Misligholdelse Såfremt en part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan den anden part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning eller - efter eget valg - opsige kontrakten med forkortet varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås enhver misligholdelse, der som følge af sin grovhed, eller fordi flere mindre misligholdelser gentages, må betragtes som grov. Et eksempel på væsentlig misligholdelse kunne være manglende besvarelse af alarm- eller nødopkald. Det betragtes endvidere altid som væsentlig misligholdelse, hvis en leverandør kommer i økonomiske vanskeligheder, herunder etablerer forfalden gæld til det offentlige af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville være blevet godkendt som leverandør, hvis oplysningerne havde foreligget på godkendelsestidspunktet. Ved vurderingen af, om der foreligger misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse samt retsvirkningerne heraf, gælder dansk rets almindelige regler. Leverandøren er således erstatningsansvarlig over for kommunen for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af leverandørens misligholdelse af kontrakten, se dog afsnit om force majeure. En ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at kommunen tillige kræver erstatning. 6.3 Force majeure I det omfang udefra kommende begivenheder, som leverandøren ikke er herre over, såsom krig, naturkatastrofer, strejker, som ikke skyldes leverandørens egne forhold, lockout eller anden force majeure, forhindrer leverandøren i at opfylde de forpligtelser, han i nærværende kontrakt har påtaget sig, foreligger der ikke misligholdelse, og kommunen er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt sådanne omstændigheder indtræder, påhviler det leverandøren straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende hindring eller formindske dens virkning. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 18 af 19

19 Leverandøren er endvidere forpligtet til straks at give kommunen meddelelse herom. Det bemærkes, at det ikke betragtes som force majeure, hvis snevejr, glat føre eller lignende vanskeliggør trafikforholdene. Kommunen har dog ret til at lade arbejdet udføre selv eller ved andre, så længe leverandøren er forhindret som følge af force majeure. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 19 af 19

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere