KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV"

Transkript

1 KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19

2 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING / BAGGRUND HVAD ER FRIT LEVERANDØRVALG? HVAD ER»PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP«? HVEM ER OMFATTET AF DET FRIE LEVERANDØRVALG? HVAD KAN DEN PRIVATE LEVERANDØR GODKENDES TIL? ÆLDREOMRÅDETS ORGANISERING I VEJEN KOMMUNE Geografiske og demografiske forhold KVALITETSKRAV KVALITETSMÅL OG KVALITETSSTANDARDER LEVERANDØRKRAV GENERELLE KRAV EFTERLEVELSE AF VEJEN KOMMUNES VÆRDIER OVERHOLDELSE AF VISITATION OG TILBAGEMELDING TIL VEJEN KOMMUNE BEREDSKABSKRAV DOKUMENTATION OG KOMMUNIKATION KVALIFIKATIONSKRAV TIL MEDARBEJDERE UDDANNELSESPLIGT I FORHOLD TIL SOSU-UDDANNELSERNE ARBEJDSMILJØ HERUNDER HJÆLPEMIDLER OG ARBEJDSREDSKABER SAMARBEJDSPROCES / DRIFTSAMARBEJDE KLAGER OG BRUGERTILFREDSHED OPFØLGNING OG TILSYN ØKONOMISKE FORHOLD ØVRIGE FORHOLD AFREGNING AF YDELSER TIMEPRISER AFREGNING GODKENDELSESPROCEDURE ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM GODKENDELSE AF LEVERANDØRER OVERDRAGELSE AF OPGAVERNE OG ÆNDRINGER I EJERFORHOLD UNDERLEVERANDØRER OPSIGELSE / OPHÆVELSE ALMINDELIG OPSIGELSE AF KONTRAKTEN MISLIGHOLDELSE FORCE MAJEURE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 2 af 19

3 1. Indledning / baggrund I henhold til lov om social service er der frit leverandørvalg af personlig og praktisk hjælp. Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som private virksomheder skal leve op til for at opnå godkendelse som leverandør af personlig og / eller praktisk hjælp til borgere i Vejen Kommune. Materialet er således udtryk for Vejen Kommunes kvalitetskrav og er rettet mod mulige private leverandører. Vejen Kommune er forpligtet til selv at leve op til de samme vilkår og krav, som stilles til de private leverandører. Lovgrundlaget fremgår af lov om social service kapitel Hvad er frit leverandørvalg? Frit leverandørvalg indebærer, at borgere, som er visiteret til personlig eller praktisk hjælp efter serivcelovens 83, kan vælge at få ydelserne udført af en privat leverandør i stedet for den kommunale hjemmepleje. 1.2 Hvad er»personlig og praktisk hjælp«?»personlig hjælp«omfatter personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Målrettede pædagogiske opgaver Behandling og undersøgelse Ernæring Medicingivning og medicinadministration Træning og mobilisering Aktivitet Forebyggelse og sundhedsfremme»praktisk hjælp«omfatter Rengøring Tøjvask Indkøb 1.3 Hvem er omfattet af det frie leverandørvalg? Alle borgere, som er visiteret til»personlig og praktisk hjælp«, bortset fra beboere på nedennævnte institutioner, er omfattet af det frie leverandørvalg. Beboere på plejehjemmet Egely, Vejen (22 boliger) Beboere i boligerne ved plejehjemmet Egely, Vejen (10 boliger) Beboere på plejecenter Birkely, Askov (23 boliger) Beboere på plejecenter Kærdalen, Vejen (56 boliger) Beboere i boligerne ved Lindecenteret, Bække (10 boliger) Beboere i boligerne ved Center Bøgely, Gesten (6 boliger) Beboerne ved Nørrevænget, Vejen (25 boliger) Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 3 af 19

4 Boliger ved Nørrevang, Skodborg (34 boliger) Beboere i boligerne ved Dixensminde, Jels (31 boliger) Beboere i boligerne ved Enghaven, Rødding (81 boliger) Beboerne i Blomsterengen Ældrecenter, Holsted (28 boliger) Beboerne i Åparken Ældrecenter, Holsted (18 boliger) Beboerne ved Åparken Ældrecenter, Holsted (26 boliger) Beboerne i Åstruplund Ældrecenter, Holsted (18 boliger) Beboere på Plejehjemmet Lundtoft, Brørup (31 boliger) 1.4 Hvad kan den private leverandør godkendes til? En privat leverandør kan godkendes til at levere personlig og / eller praktisk hjælp i dele af eller hele Vejen kommune. Vejen Kommune er opdelt i 3 distrikter, fordelt efter de gamle kommunegrænser. Den hidtidige Vejen Kommune og hidtidige Rødding Kommune udgør således hvert sit distrikt. Den hidtidige Brørup Kommune udgør sammen med den hidtidige Holsted Kommune det tredje distrikt. 1.5 Ældreområdets organisering i Vejen Kommune»Personlig og praktisk hjælp«bevilges i henhold til Serviceloven og hører budgetmæssigt under Ældreområdet. Seniorområdet er organiseret med udgangspunkt i BUM-modellen (Bestiller-Udfører- Modtager modellen), hvilket betyder, at bestillerfunktionen og udførerfunktionen er klart adskilt i Vejen Kommune. Ældreområdet er fysisk placeret i det gamle rådhus i Brørup. Pr. 1. januar 2006 var der visiteret brugere til personlig og / eller praktisk hjælp. Nedenfor fremgår fordelingen på de fire kommuner: Rødding: 269 brugere Vejen: 502 brugere Holsted: 170 brugere Brørup: 220 brugere Geografiske og demografiske forhold Vejen Kommune er centralt beliggende i det sydjyske område mellem Kolding og Esbjerg. Kommunen har ca indbyggere og breder sig over et geografisk areal på ca. 814 km 2. Vejen Rødding Holsted Brørup Antal indbyggere pr. 1/ Andel af ældre over 65 år (2005) 15,0% 17,5% 15,8% 16,1% Areal (km2) 244,19 273,28 189,89 107,00 Befolkningstæthed (indb./km2) Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 4 af 19

5 Modtagere af hjemmehjælp pr årige (2003) Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 5 af 19

6 2. Kvalitetskrav Kvalitetskravene relaterer sig til den enkelte ydelse, som der skal leveres. 2.1 Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder Leverandøren skal arbejde efter de til enhver tid af Byrådet opstillede kvalitetsmål og kvalitetsstandarder. Endvidere har leverandøren pligt til at efterleve lovgivningens krav om fleksibilitet vedr. borgernes mulighed for at bytte ydelser. Kvalitetsmål og kvalitetsstandarder fremgår af Vejen Kommunes kvalitetsmål og kvalitetsstandarder til leverandører af personlig og praktisk hjælp. Ydelsesbeskrivelserne i kvalitetsstandarden opdateres som udgangspunkt én gang årligt, men ændringer i lovgivning og f.eks. byrådsbeslutninger kan medføre hyppigere ændringer. Leverandøren er pligtig til at levere ydelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende visitation. Herunder gælder også levering af erstatningshjælp. Vejen Kommune vil løbende orientere leverandørerne om ændringer i serviceniveau m.v. Den enkelte leverandør er dog forpligtet til selv at holde sig løbene orienteret omkring eventuelle ændringer i serviceniveauet. Ændringer i serviceniveauet undervejs i kontraktperioden samles som udgangspunkt op én gang årligt, hvor kommunen vurderer, om der skal foretages ændringer i kravene til leverandørerne og / eller i timeprisen. Leverandørerne skal implementere ændringer i kravene med de tidsfrister, som fastsættes af byrådet eller som følger af lovgivningen. Leverandøren har pligt til at have kendskab til de til enhver tid gældende standarder i Vejen Kommune. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 6 af 19

7 3. Leverandørkrav Leverandørkravene relaterer sig til leverandørvirksomheden Generelle krav Den private leverandør udfører opgaverne på vegne af Vejen Kommune, og er således forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne for god offentlig forvaltningsskik. Den private leverandør er således underlagt bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Leverandøren er forpligtiget til at sikre, at bestemmelserne i disse love overholdes. Eksempelvis gælder reglerne om tavshedspligt, klageadgang og notatpligt. Tavshedspligt Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere underskriver og efterlever en tavshedserklæring hvoraf det fremgår, at medarbejderen har tavshedspligt omkring alle forhold, som vedkommende måtte blive bekendt med i forbindelse med sit arbejde ved levering af ydelser til borgere i Vejen Kommune, jf. Forvaltningslovens 27, sammenholdt med straffelovens 152. Klageadgang»Personlig og praktisk hjælp«er omfattet af lovgivningens regler for klageadgang. Dette indebærer, at borgere der er visiteret til»personlig og praktisk hjælp«, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over kvalitet m.v. til Klagerådet. I den forbindelse skal leverandøren medvirke til sagens oplysning og behandling, herunder ved aktivt at medvirke til at fremskaffe relevante oplysninger. Notatpligt Leverandøren har pligt til at notere oplysninger om den enkelte bruger ud fra de til enhver tid gældende retningslinier. Leverandøren har således pligt til at gøre brug af kommunens kommunikationssystem efter gældende regler. Leverandøren skal desuden være opmærksom på, at der gælder særlige forvaltningsmæssige love og regler inden for dette område. Borgernes generelle retssikkerhed må således ikke svækkes. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver eller lignende økonomiske fordele fra brugerne Efterlevelse af Vejen Kommunes værdier Vejen Kommune har fastlagt et værdigrundlag, som kommunen gerne vil kendes ved og kendes på. Værdisættet består af 6 overordnede kerneværdier: Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 7 af 19

8 Ordentlighed og åbenhed Respekt og tillid Dialog og engagement Udvikling Effektivitet og forretningssans Decentral udvikling og fælles identitet Indenfor Ældreområdet lægger kommunen vægt på, at sundhed og omsorg altid udføres af et engageret og ansvarligt personale, der respekterer brugerens livsværdier, holdninger og erfaringer. Brugerne skal have tillid til, at den ansatte er nærværende i den enkelte situation, og at den ansatte gennem dialog med brugeren udfører omsorgen med omtanke, så brugerens værdighed, selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. Udgangspunktet for kommunens indsats er sundhedsfremme og forebyggelse. Omsorg, pleje og aktivitet til de svageste brugere prioriteres højt og ressourcerne anvendes, så de svageste brugere altid tilgodeses. Hjælpen skal tilrettelægges, så den bidrager til at holde brugeren aktiv. For alle leverandører af personlig og praktisk hjælp i Vejen Kommune gælder, at de i mødet med brugeren skal efterleve disse værdier. 3.3 Overholdelse af visitation og tilbagemelding til Vejen Kommune Det er et ufravigeligt krav, at leverandøreren overholder den aftale, der er indgået mellem borgeren og Vejen Kommunes centrale visitationskontor. Aftalen fremgår af den senest udarbejdede serviceaftale. Der må således ikke leveres en ydelse, som ikke er visiteret, dog med undtagelse af akutsituation, jf. punkt 3.4. Såfremt der måtte opstå en akutsituation, hvor leverandøreren bliver bekendt med en borgers behov for øjeblikkelig hjælp, er leverandøreren forpligtet til at reagere, således at den pågældende borger kan hjælpes ud af den akutte situation. Den visiterede tidsramme fastsættes individuelt efter en konkret vurdering. Den fastlagte tidsramme er et udtryk for et netto-tidsforbrug hos borgeren. De visiterede opgaver skal løses inden for tidsrammen, som er summen af den visiterede tid. Tidspunktet for gennemførelsen af opgaven skal så vidt muligt aftales mellem borgeren og leverandøren med udgangspunkt i borgerens ønsker. Vejen Kommune gennemfører automatisk revisitation hos personer der modtager personlig og / eller praktisk hjælp. Revisitationerne gennemføres efter behov, dog minimum 1 gang om året. Leverandøren skal overholde de generelle retningslinier, byrådet har fastsat for erstatningshjælp ved aflysninger m.v. (lovens 90). Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 8 af 19

9 Leverandøren skal sikre, at en erfaren vejleder medvirker ved opstart, og at den medarbejder der skal udføre opgaven er kvalificeret til at udføre denne. Leverandøren og dennes medarbejdere er forpligtet til at give visitationskontoret meddelelse såfremt en opgave udvikler sig således, at der er behov for revisitation, eller at der opstår et akut behov for hjælp. Information herom skal gives skriftligt til visitationskontoret. Nærmere herom fremgår af kontrakten mellem leverandøren og kommunen. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at give visitationskontoret meddelelse ved dødsfald samt ved indlægges på Sygehus. Ophør af hjælp kan kun finde sted efter en revisitation, efter dokumenterbar aftale med brugeren eller i forbindelse med ændringer i Vejen Kommunes serviceniveau. For brugere, der alene har modtaget midlertidig hjælp, og hvor der er tydelig angivelse af tidsrammen for hjælpen, stoppes denne umiddelbart efter tidsrammens udløb, såfremt der ikke forinden er sket henvendelse til kommunen. 3.4 Beredskabskrav Da ældreplejen er kendetegnet ved at servicere mere eller mindre svage borgere med varierende behov, skal alle leverandører kunne præstere et vist beredskab. Leverandøren er forpligtet til at kunne løse alle de opgaver, som Vejen Kommune til enhver tid måtte visistere til indenfor serviceydelsen»personlig og praktisk hjælp«. Leverandøren skal kunne betjene alle nye borgere leverandøren kan således ikke fravælge borgere og opgaver. Leverandøren skal kunne betjene aktuelle borgere der er visiteret til personlig hjælp alle døgnets timer og alle ugens dage. Leverandøren er kun forpligtiget til at kunne levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl En visiteret ydelse til Praktisk hjælp skal være igangsat senest 7 dage efter at leverandøren har modtaget serviceaftalen. En visiteret ydelse til Personlig hjælp skal være igangsat senest dagen efter at leverandøren har modtaget serviceaftalen. I særlige situationer, hvor ydelserne skal igangsættes straks, kan en afgørelse om personlig hjælp meddeles til leverandøren pr. tlf. Serviceaftalen fremsendes efterfølgende. Ved pludselige ændringer i borgerens funktionsniveau, hvor behovet for hjælp til personlig pleje øges, skal ydelserne igangsættes straks. Der vil efterfølgende blive foretaget ekstraordinær revisitation såfremt behovet overstiger 2 timer / uge. Ellers sker revisitation Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 9 af 19

10 som planlagt. (betalingen er indeholdt i kommunens timepris - se afsnit om Afregning af ydelser ) Modtageren har mulighed for at skifte til en anden leverandør fra udgangen af den måned, der følger efter at pgl. har anmodet om at skifte leverandør. Hvis særlige forhold gør sig gældende (f.eks. alvorlige uoverensstemmelser mellem modtager og leverandør), skal der kunne afviges fra den generelle frist. Leverandøren skal anskaffe nødvendigt kommunikationsudstyr for at kunne besvare nødkald. Leverandøren skal kunne assistere kommunens sygeplejersker ved nødkald fx i situationer hvor der er behov for to personer. Leverandøren skal på stedet kunne yde nødvendig akut hjælp, eksempelvis til en borger der er faldet eller på anden måde er akut syge, herunder om nødvendigt tilkalde andre læge, hjemmesygeplejerske m.v. (betalingen er indeholdt i kommunens timepris - se afsnit om Afregning af ydelser ). Leverandøren skal i forbindelse med sygefravær, ferie, orlov m.v. kunne tilkalde vikarer eller andre, der sikrer at hjælpen leveres - (betalingen er indeholdt i kommunens timepris se afsnit om Afregning af ydelser ). 3.5 Dokumentation og kommunikation Leverandører af praktisk hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen i tidsrummet kl alle hverdage. Leverandører af personlig hjælp skal kunne træffes telefonisk af brugeren og kommunen 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandøren skal registrere leverede timer i forbindelse med midlertidig Personlig og praktisk hjælp registreringerne skal indsendes til Visitationskontoret. Leverandøren er forpligtiget til at anvende de til en hver tid eksisterende dokumentationsredskaber som anvendes i kommunen. Leverandøren skal kunne imødegå enhver naturlig udvikling af disse redskaber. Leverandøren har pligt til at notere oplysninger om den enkelte bruger ud fra de til enhver tid gældende retningslinier. Leverandøren har således pligt til at gøre brug af kommunens kommunikationssystem efter gældende regler. Leverandøren skal være indstillet på at tilpasse sig i forbindelse med udvikling inden for IT-området i Kommunen, herunder anskaffe de nødvendige arbejdsredskaber hertil. Leverandøren skal deltage i administrative funktioner på samme niveau som kommunens egne leverandører (eksempelvis arkivering i henhold til Lov nr af 17. december 2002 om offentlige arkiver og tilhørende vejledning om kassationsfrist). Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 10 af 19

11 Leverandøren er forpligtiget til at udføre opgaven i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning således at borgerens generelle retssikkerhed ikke svækkes. 3.6 Kvalifikationskrav til medarbejdere Leverandøren skal sikre at kvalitative krav overholdes, herunder at opgaverne til enhver tid varetages af personale, som aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Personale som yder Personlig hjælp kan fx have en uddannelse som sygeplejerske, terapeut, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper - personalet skal som minimum have et uddannelsesbevis som hjemmehjælper. Personale som yder Praktisk hjælp skal kunne yde støtte og praktisk hjælp til brugerens daglige livsførelse kunne yde støtte og hjælp til almindelige omsorgsmæssige behov Leverandøren skal sikre at der ydes en kundevenlig betjening, at personalet optræder velsoigneret og præsentabelt at personalet til hver en tid er vidende og velorienteret i det job de udfører at personalet er dansktalende Leverandøren skal sikre at følgende er gennemgået med alle medarbejdere: Tavshedspligt Oplysnings- og tilbagemeldingspligt Takt og tone Undervisning i ergonomi Varetagelse af medarbejderens personlige hygiejne hos borger, herunder sikring mod multiresistente bakterier Brug af samarbejdsbogen samt notatpligt Gældende kvalitetsstandarder Personalet skal kunne legitimere sig i overensstemmelse med Seniorområdets almindelige regler herom, dette gælder også afløsere. Leverandøren skal ved ansættelsen lægge vægt på indholdet af straffeattester. Visitationskontoret kan kræve indhentelse af børneattest, såfremt det vil være relevant. 3.7 Uddannelsespligt i forhold til SOSU-uddannelserne Leverandøren har pligt til at deltage i uddannelsen af SOSU-elever såfremt leverandøreren har en leverance af visiterede timer på over 250 timer / uge. Der vil blive aftalt afregning herfor. Forpligtigelsen gælder dog ikke, såfremt leverandøreren udelukkende er godkendt til at levere praktisk hjælp. 3.8 Arbejdsmiljø herunder hjælpemidler og arbejdsredskaber Leverandøren skal udføre opgaverne inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 11 af 19

12 Leverandøren har pligt til at foretage en arbejdspladsvurdering i det enkelte hjem inden arbejdet igangsættes dokumentation skal forefindes. Efter aftale med Vejen kommunes Terapeutkontor stilles hjælpemidler gratis til rådighed for leverandøren såfremt der er grundlag for en bevilling. Leverandøren skal være indstillet på, at opfylde de samme krav som til enhver tid måtte stilles til kommunens egne leverandører med hensyn til at fremme formålet i lov om aktiv social politik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Herunder tænkes på forhold om at bevare og udbygge arbejdspladsens rummelighed samt initiativer, der medvirker til forebyggelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet. Leverandøren har pligt til at indgå i et samarbejde med kommunen omkring arbejdsmiljøet. 3.9 Samarbejdsproces / driftsamarbejde For at sikre kvaliteten og kontinuiteten for den enkelte borger, er leverandøren forpligtiget til at sikre, at det altid er muligt at komme i kontakt med leverandøren. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til at deltage i aftalte samarbejdsmøder med henblik på koordinering og gensidig orientering, herunder krav om et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen, samt terapeutgruppen. Ved akut behov er leverandøren forpligtiget til at deltage i samarbejdsmøder den dag behovet opstår. Leverandøren har pligt til at medvirke ved lægeordineret undersøgelse og behandling som kræver det daglige personale involveret f.eks. daglig vægtkontrol, væskeskema, dokumentation af særlige observationer m.m. Leverandøren har pligt til at medvirke ved visitationer / revisitationer efter aftale med visitationskontoret. Leverandøren skal acceptere at pårørende og andre inviteres til at deltage ved visitationer/revisitationer såfremt der er ønske herom. Leverandøren skal være indstillet på at levere diverse statistikker til kommunen Klager og brugertilfredshed Visitation af Personlig og praktisk hjælp er omfattet af lovgivningens regler for klageadgang. Dette indebærer, at borgere der får leveret Personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at indbringe en eventuel klage over kvalitet m.v. til Klagerådet. I den forbindelse skal leverandøren medvirke til sagens behandling med bl.a. videregivelse af relevante oplysninger. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 12 af 19

13 3.11 Opfølgning og tilsyn Det er en grundlæggende forudsætning i det frie leverandørvalg, at ansvaret for opfølgning og tilsyn i forhold til kvalitets- og leverandørkrav påhviler kommunen som myndighed. I forbindelse med revisitationer vil kommunens visitatorer følge op på: om leverandøren har leveret den visiterede hjælp og i overensstemmelse med målsætningen om dokumentationen er fyldestgørende om der er reageret fagligt forsvarligt på funktionsforbedringer og svækkelser hos brugeren. Leverandøren skal være indforstået med, at Visitationskontoret aflægger leverandøren besøg såvel rutinemæssigt som med baggrund i afvigelser fra de indgåede aftaler. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der bl.a. gennemføres ved registrering af klagesager, brugeranalyser m.v. Leverandøren er forpligtet til at medvirke i Vejen Kommunes evaluering af kommunens servicetilbud, herunder blandt andet med oplysninger om efterspørgsel af tilkøbsydelser, herunder hvilke tilkøbsydelser der efterspørges, og hvilke der udføres Økonomiske forhold For at sikre levering af ydelserne i tilfælde af helt uforudsete forhold (konkurs eller lignende) kan der stilles krav om, at leverandøren sætter en form for sikkerhed i forbindelse med kontraktindgåelsen. Sikkerhedsstillelsen skal stå i et rimeligt forhold til den forventede omsætning hos leverandøren. Såfremt leverandøren i kontraktperioden opnår aftale med 25 brugere eller derover, skal leverandøren stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti eller anden tilsvarende sikkerhed svarende til 5 pct. af den forventede årlige omsætning (ekskl. moms). Vejen Kommune udarbejder en obligatorisk garantitekst, som leverandørerne skal anvende. Realiserer Vejen Kommune sikkerhedsstillelsen, orienterer kommunen skriftligt leverandøren og sikkerhedsstilleren om baggrunden for, at garantien er gjort gældende og størrelsen af det hævede beløb. Beløbet udbetales til Vejen Kommune inden 10 hverdage, efter kravet er stillet. Sikkerhedsstillelsen skal indestå med det fulde beløb til tre måneder efter kontraktens udløb, og indtil eventuelle mangler er afhjulpet. Sikkerhedsstillelsen kan således tages i anvendelse efter kontraktperiodens udløb. Leverandøren skal dokumentere at virksomhedens medarbejdere er dækket af en ansvarsforsikring. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 13 af 19

14 Leverandøren skal dokumentere at pågældende ikke har ubetalt gæld til det offentlige Øvrige forhold Den private leverandør kan tilbyde borgerne tilkøbsydelser. Hvis der indgås kontrakt mellem borgeren og den private leverandør om tilkøbsydelser, er afregning og betingelser herfor Vejen Kommune uvedkommende. Tilkøbsydelser kan aldrig dække opgaver der skal udføres inden for den af Visitationskontoret fastlagte tidsramme. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 14 af 19

15 4. Afregning af ydelser 4.1 Timepriser Afregningen mellem leverandør og Vejen Kommune sker som udgangspunkt efter leverede timer. I 2007 vil betalingen dog ske efter visiterede timer. Afregningen sker efter timepriser beregnet af Vejen kommune jf. gældende lovgivning - Timeprisen beregnes og reguleres mindst én gang årligt. Generelt afspejler priserne Vejen Kommunes aktuelle omkostningsniveau. I det følgende er fremhævet nogle af de konkrete opgaver, som er indregnet i priserne listen er ikke udtømmende. I timeprisen er der blandt andet indregnet omkostninger til: Særligt om pleje den fornødne kapacitet til at kunne levere pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage samt kapacitet til en vagthavende medarbejder, der er til stede i alle døgnets 24 timer til bl.a. at træffe akutte faglige beslutninger. at leverandøren ved henvendelser uden for tidsrummet kl , hverdage samt i weekender/helligdage kan iværksætte akutte foranstaltninger som følge af akutte ændringer hos brugerne. at følge op på alle alarmer og nødkald. et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. et beredskab, således at pleje-leverandøren kan undgå aflysninger. I timepriserne er indregnet samtlige omkostninger, der vedrører kommunens leverandørvirksomhed af pleje og praktisk hjælp, herunder både direkte og indirekte omkostninger, eksempelvis: Fast løn, pension, ATP,AER, AES m.m. Særydelser overarbejde/merarbejde, særlig feriegodtgørelse og øvrige ikkearbejdstidsbestemte tillæg (cykel, beklædning m.m.) Ydelser hos vikarbureau Refusion vedr. sygdom m.m. Befordrings- og kørselsgodtgørelse Arbejdsskadeforsikring Udgifter til efteruddannelse Transport (leasing, forsikring, service, skader, vægtafgift m.m.) Inventar og maskiner Hjælpemidler til medarbejdere (handsker o.l.) Husleje, el, varme, vand o.l. Indvendig vedligeholdelse af administrationslokaler Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 15 af 19

16 Administration og driftsudgifter til administration (PC'er, tryksager, telefon, information m.m.) Andel af central administration (sagsbehandling vedr. løn, faglige opgaver og ITbistand m.m.) Forrentning og afskrivning Timepriserne er ligeledes baseret på en BTP tid fastlagt af Vejen kommune. I BTP tiden indgår eksempelvis tid til: Ferie, ferie fridage, omsorgsdage, fri på helligdage, afspadsering på søn- og helligdage Personlig tid til diverse pauser Sygefravær Mødeaktivitet Tid til uddannelse Medarbejdersamtale Administrativt arbejde med tjenestetidsplaner og APV Vejtid Der udregnes timepriser for følgende ydelser: Praktisk hjælp Personlig hjælp i dagtimerne Personlig hjælp på ubekvemme tider 4.2 Afregning Der afregnes som udgangspunkt efter leverede timer. I 2007 vil betalingen dog ske efter visiterede timer. Ved overgangen til betaling efter leverede timer, vil der blive udarbejdet en ændret afregningsmetode. Timerne er BTP timer. Timerne fremgår af den enkelte brugers aktuelle serviceaftale. Afregningen starter fra og med første dato for levering af ydelser. Afregningen stopper fra og med dato for sidste levering af ydelser (eksempelvis i forbindelse med dødsfald og revisitation) Leverandøren kan ikke modtage betaling fra Vejen Kommune for andet end de ydelser, der er indgået aftale om mellem Vejen Kommune og borgeren. Der afregnes ikke for visiterede timer i følgende situationer: Hvis brugeren ikke har behov for pleje eller praktisk hjælp i en periode, eksempelvis i forbindelse med ferie, på besøg, indlæggelse på hospital eller midlertidigt ophold. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 16 af 19

17 5. Godkendelsesprocedure 5.1 Almindelige bestemmelser om godkendelse af leverandører Anmodning om godkendelse skal fremsendes til Ældreafdelingen i 3 eksemplarer Godkendelsesmateriale udleveres fra Visitationskontoret. Alle henvendelser vedrørende spørgsmål til godkendelsesmaterialet og processen skal rettes til afdelingschefen for Ældreafdelingen. Kommunen træffer beslutning om godkendelse på baggrund af det indkomne materiale og evt. supplerende møder med / oplysninger fra leverandøren. I tilfælde af, at leverandøren ikke godkendes, meddeles dette skriftligt med en konkret begrundelse. I tilfælde af, at leverandøren godkendes fremsendes kontrakt til underskrivelse. Leverandørens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesanmodning og efterfølgende dokumentation mv. er Vejen Kommune uvedkommende. Hvis ikke andet er aftalt, løber kontrakten fra den 1.ste efter at kontrakten er modtaget retur i underskrevet stand. Godkendte leverandører indberettes elektronisk til Socialministeriet, der sørger for elektronisk offentliggørelse. 5.2 Overdragelse af opgaverne og ændringer i ejerforhold Godkendelsen af leverandøren og dermed kontrakten kan ikke overdrages uden forudgående samtykke fra kommunen. Såfremt den bestemmende indflydelse i leverandørens virksomhed overgår til en ny ejer, kræves ligeledes forudgående samtykke fra kommunen. 5.3 Underleverandører Der stilles samme betingelser til en eventuel underleverandør, som til den godkendte virksomhed. Den godkendte virksomhed er i alle forhold ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller af leverandøren selv. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til kommunen, som herefter er berettiget til at betragte en sådan ændring som en ansøgning som en ny godkendelse. I givet fald underretter kommunen skriftligt leverandøren herom og iværksætter godkendelsesproceduren. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 17 af 19

18 6. Opsigelse / ophævelse 6.1 Almindelig opsigelse af kontrakten I kontraktperioden kan leverandøren opsige kontrakten når som helst med et varsel på 90 dage regnet til den 1. i en måned. Kommunen kan såfremt der foreligger en situation hvor der er behov for at opsige alle eller en gruppe af leverandørkontrakter foretage sådanne opsigelser med 90 dages varsel til den 1. i en måned. Såfremt en part misligholder sin kontrakt, uden at der dog foreligger væsentlig misligholdelse, vil den anden part være berettiget til - ekstraordinært - at opsige kontrakten med forkortet varsel. Opsigelsesvarslet skal ved sådanne ekstraordinære situationer fastsættes så det er rimeligt for begge parter (opsigelsesgrunden kunne eksempelvis være manglende indberetninger ved ændringer i en brugers behov). 6.2 Misligholdelse Såfremt en part i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan den anden part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning eller - efter eget valg - opsige kontrakten med forkortet varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås enhver misligholdelse, der som følge af sin grovhed, eller fordi flere mindre misligholdelser gentages, må betragtes som grov. Et eksempel på væsentlig misligholdelse kunne være manglende besvarelse af alarm- eller nødopkald. Det betragtes endvidere altid som væsentlig misligholdelse, hvis en leverandør kommer i økonomiske vanskeligheder, herunder etablerer forfalden gæld til det offentlige af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville være blevet godkendt som leverandør, hvis oplysningerne havde foreligget på godkendelsestidspunktet. Ved vurderingen af, om der foreligger misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse samt retsvirkningerne heraf, gælder dansk rets almindelige regler. Leverandøren er således erstatningsansvarlig over for kommunen for dokumenterede økonomiske tab forårsaget af leverandørens misligholdelse af kontrakten, se dog afsnit om force majeure. En ophævelse af kontrakten er ikke til hinder for, at kommunen tillige kræver erstatning. 6.3 Force majeure I det omfang udefra kommende begivenheder, som leverandøren ikke er herre over, såsom krig, naturkatastrofer, strejker, som ikke skyldes leverandørens egne forhold, lockout eller anden force majeure, forhindrer leverandøren i at opfylde de forpligtelser, han i nærværende kontrakt har påtaget sig, foreligger der ikke misligholdelse, og kommunen er ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt sådanne omstændigheder indtræder, påhviler det leverandøren straks at tage effektive skridt til med alle til rådighed stående midler at overvinde den pågældende hindring eller formindske dens virkning. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 18 af 19

19 Leverandøren er endvidere forpligtet til straks at give kommunen meddelelse herom. Det bemærkes, at det ikke betragtes som force majeure, hvis snevejr, glat føre eller lignende vanskeliggør trafikforholdene. Kommunen har dog ret til at lade arbejdet udføre selv eller ved andre, så længe leverandøren er forhindret som følge af force majeure. Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 19 af 19

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure...

Indholdsfortegnelse ... 1 Indledning... 1.1 Baggrund... 1.2 Organisering... 1.3 Materialets opbygning... 3. 2 Godkendelsesprocedure... FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP Godkendelsesmateriale Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale

FRIT LEVERANDØRVALG. TRÆNING Godkendelsesmateriale FRIT LEVERANDØRVALG TRÆNING Godkendelsesmateriale 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Organisering... 3 1.3 Materialets opbygning... 3 2 Godkendelsesprocedure... 4 2.1 Godkendelsesform...

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter praktisk hjælp Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes fritvalgsordning. Mellem

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF MADSERVICE 12. maj 2015 Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende

Kontrakt. Kontrakt for godkendte leverandører i Ikast-Brande Kommunes frit valgsordning. er der dags dato indgået følgende Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): Kontrakt Pleje Praktisk hjælp Pleje og praktisk hjælp Distrikter for ydelse Distrikter Hele Ikast-Brande Kommune Distrikter: Distrikter Distrikt Brande Distrikt Nr.

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Personlig pleje og praktisk hjælp Mellem og Egebjerg Kommune, Hjemmeplejeafdelingen, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig:

Der er således mulighed for at blive godkendt i følgende kategorier, nemlig: 1.0 Indledning 1.1 Baggrund Folketinget har 29.05.02 vedtaget ændring af Lov om social service og herved indført frit leverandørvalg af pleje og praktisk bistand mv., jvf. bilag 1 Den enkelte kommune kan

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2016 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I 2015 Hvem kan få hjælpen?

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter-

Kvalitetskrav Personlig pleje Indkøbsordning Rengøring Tøjvask. bekendt med og efterleve. bekendt med og efter- bekendt med og efter- Kvalitetskrav I nedenstående tabel formuleres de kvalitetskrav Albertslund Kommune stiller til en evt. leverandør og som leverandøren skal kunne indfri for at komme i betragtning som leverandør af praktisk

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2013 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP 12 maj 2015 Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?...

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje)

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 11.10.2011 Adam Permin 1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) Kvalitetskravene til

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25.

1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. 1 of 5 Kvalitetsstandard Afløsning eller aflastning til nærtstående pårørende. Servicelovens 84 Godkendt af byrådet d. 25. juni 2014 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp

Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp Kvalitets- og leverandørkrav vedr. personlig og praktisk hjælp hjemmehjælp 3. november 2002 Forord... 3 Hvilke krav kan man stille til leverandørerne?... 4 Lovgrundlaget... 4 Hovedprincipper i forhold

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr.

3 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune. Handlekommune (Myndighed): Kommunenavn: Forvaltning: Adresse: Postnr.: By: EAN-nr. STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE Kontrakten er først gældende, når begge parter har underskrevet. 1 Borgeren Cpr.nr: 2 Værgemål Værgemålets art: Adresse: Postnr.:

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere