INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7"

Transkript

1

2 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING MM PÅ EGMONT... 8 ANSØGNINGER... 8 KOLLEGIETID... 8 OPTAGELSES- OG OPHOLDSREGLER... 8 NØGLER... 9 HUSLEJE - DEPOSITUM HUSLEJE - UDSÆTTELSE STUDIETJEK OMFLYTNING UDVEKSLING FREMLEJE / UDLÅN / FRAVÆR ORLOV PRAKTIK DEPONERING OPSIGELSE FLYTTERAPPORT UDFLYTNING NYINDFLYTTER PÅ EGMONT VÆRELSER OG INVENTAR MV MALING REPARATIONER DEPOTRUM KØKKENBOKSE NYINDFLYTTER PÅ EGMONT AVISER BORGERSERVICE, KØBENHAVNS KOMMUNE COMPUTERNETVÆRK DØRTELEFON FORSIKRING GENBRUGSORDNING PAPIR /GLAS/TØJ MILJØFARLIGT AFFALD INTRANET INTERNET KØKKENER POST TELEFON RENGØRING OG PRIVAT TØJVASK SKYLLERUM VASKERI

3 TV/RADIO REGLER PÅ EGMONT HOVEDDØRENE HUSDYR HÆRVÆRK - UFORSVARLIG OPTRÆDEN NARKOTIKA RYGEREGLER STILLEPERIODE / EKSAMENSLÆSNING / STØJ STØJ EKSAMENSLÆSNING TYVERI VOLD CYKLER MOTORCYKLER, SCOOTERE, KNALLERTER PARKERING ELEKTRICITET & VAND PEJS OPSLAG SALG OG AGITERING VÆRELSER SIKKERHED PÅ EGMONT ALARM FALCK BRAND FACILITETER PÅ EGMONT AKTIVITETSCENTER BIBLIOTEK (læselokale) CAFE IRGENS CTU Central Teknik Udvalg CYKELVÆRKSTED - CYKELPUMPE/VANDSLANGE FÆLLESSKABET GANGAREALERNE GÆSTEVÆRELSER HOBBYRUM/KREA KONFERENCERUM LOUNGE MUSICA NETVÆRKSPRINTER / SCANNER / FOTOKOPIERING PORCELÆNSUDLEJNINGEN SAL, PERRON, SLYNGELSTUE SAUNA TELEFAX/SCANNER VASKERI VUGGESTUEN UDVALG OG FORENINGER PÅ EGMONT KOLLEGIANERFORENINGEN KOLLEGIANERRÅDET VALG TIL FU/JB OG KU FRIVILLIGE FORENINGER OG UDVALG

4 TELEFON- OG MAILLISTE TELEFON- OG MAILLISTE FOR KOLLEGIET YDERLIGERE INFORMATION HJEMMESIDE INTRANET OPSLAGSTAVLER EHP-UPDATE NYHEDSGRUPPER MEDBEBOERE EGMONT-X

5 EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM Dette hæfte er til orientering for beboere på Egmont H. Petersens Kollegium. Heri er samlet en række informationer om kollegiets bestyrelse og udvalg, samt oplysninger om regler vedrørende beboelse af kollegiet. På kollegiet bor 492 mennesker, og det er derfor vigtigt at følge de omtalte regler for at kunne fungere så mange mennesker sammen. Det væsentligste er dog, at man generelt tager hensyn til sine medbeboere. Husorden forventes læst og efterlevet. Med venlig hilsen Eforen Redigeret: maj

6 ADMINISTRATIONEN AF EGMONT BESTYRELSEN Egmont H. Petersens Kollegium er en erhvervsdrivende fond. Som den øverste myndighed har kollegiet en bestyrelse, der består af 8 medlemmer. 4 af medlemmerne er valgt af og blandt kollegianerne ved skriftlig afstemning (JUNIORBESTYRELSEN/MEDLEMMER AF FORRETNINGSUDVALGET)(se afsnittet udvalg og foreninger ), 2 medlemmer udpeges af rektor ved Københavns Universitet og 2 af Bestyrelsen for Egmont Fonden. Kollegianere valgt til Forretningsudvalget indtræder automatisk som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Kollegiets bestyrelse træffer, efter indstilling fra den daglige ledelse (se nedenfor), afgørelse i principielle spørgsmål vedrørende kollegiets indretning og drift. Den tager stilling til de af den daglige ledelse udarbejdede budgetter, regnskaber og husorden og påser, at fundatsen overholdes, herunder at kollegiets standard opretholdes, og at tilstrækkelige henlæggelser til afskrivning og vedligeholdelse foretages. (Fundatsens 17). Hvis du ønsker ar vide mere om kollegiets bestyrelse så læs: Fundats for Egmont H. Petersens Kollegium kan findes på kollegiets intranet. Kollegianerne har adgang til at overvære bestyrelsesmøderne, der normalt afholdes i maj og november måned. Administrationen af kollegiet varetages af KOLLEGIERÅDET, der ifølge fundatsen består af et lige antal medlemmer. Den ene halvdel vælges af og blandt kollegianerne, (i praksis kollegianerrådets FORRETNINGUDVALG (FU)) (Se afsnittet udvalg og foreninger ), og den anden halvdel består af eforen, inspektøren og kontorets personale. I kollegierådet drøftes kollegiets løbende sager, og der træffes afgørelser om de store og små problemer, der opstår på kollegiet. Kollegianerne har adgang til at overvære kollegierådsmøderne, der normalt afholdes én gang om måneden, jf. i øvrigt forretningsordenen for kollegierådet. EFOREN Bestyrelsen ansætter kollegiets efor, der i overensstemmelse med loven om erhvervsdrivende fonde er at sammenligne med en adm.direktør, som varetager den daglige drift på bestyrelsens og kollegierådets vegne. 6

7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT EFOREN Eforen varetager kollegiets interesser overfor eksterne myndigheder, kunder og leverandører. Hertil kommer det overordnede ansvar for kollegiets daglige drift. Endelig løser eforen en række opgaver i relation til udvalg og den enkelte kollegianere. Det kan være vejledning eller i forbindelse med overtrædelse af regler m.v. Sidstnævnte løses i samarbejde med kontaktudvalget. Eforen træffes 2 gange ugentligt på sit kontor i stueetagen eller efter nærmere aftale. Se opslag på døren eller på intranettet. Der kan altid lægges en besked på eller til eforen på hvorefter du snarest vil blive kontaktet. INSPEKTØREN Inspektøren har træffetid dagligt på sit kontor i stueetagen kl På andre tidspunkter kan du træffe inspektøren ved at ringe lokal 134 eller 142 fra evt. værelsestelefon eller sende en til Inspektøren og hans serviceteam står for det daglige vedligeholdelsesarbejde på kollegiet og kollegiets område. Forespørgsler, besked om reparationer m.v. kan afleveres i inspektørens brevkasse. KONTORET Kontorets åbningstider er: Man-, tirs-, tors- og fredag kl samt to ugentlige aften-åbningstider se opslag på døren. Bemærk: Kontoret har ikke aftenåbent i juli og august. Kontoret udfører alt det administrative og regnskabsmæssige arbejde ved kollegiets drift, så som betaling af leverandører, forsikringer, personale mv., samt kontrol med huslejebetaling. Kontoret varetager værelsestildeling, herunder omflytning mv. samt studietjek, referatskrivning, ligesom regnskabsaflæggelse og budgetarbejde udføres på kontoret. Henvendelse til kontoret kan altid ske ved at lægge besked i kontorets brevkasse eller sende en mail til VÆGTERORDNING Kollegiet har ansat 4 kollegianere som vægtere udenfor det faste personales arbejdstid. Skulle du være så uheldig at låse dig ude, eller skulle der gå en sikring eller et vandrør, kan vægteren tilkaldes. I sådanne alvorlige tilfælde kan tilkald ske hele døgnet. For oplåsning af dør i tidsrummet betales dog 100,- kr. Vægterens værelsesnummer er angivet på opslag i glasskabet ved kontoret. Vægteren kan også kontaktes på mobiltelefon Vægteren er også behjælpelig ved problemer med vaskeri, kopimaskine o. lign., dog kun indtil kl. 23. PERSONALEKLAGER Klager over personale skal rettes skriftligt til eforen eller kollegierådet. Personalesager kan ikke behandles i kollegianerrådet uden forudgående behandling i kollegierådet. 7

8 INDFLYTNING og UDFLYTNING MM PÅ EGMONT ANSØGNINGER Ansøgninger indkaldes iht. oplysninger på kollegiets hjemmeside. Ansøgere med studieoptag august/september kan tidligst søge pr. 15. maj samme år. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt, og svar udsendes senest 1½ måned efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgningsfristerne ændres løbende ift. ventelistens størrelse. Kontaktudvalget beskæftiger sig ikke med fordelingen af kollegianere på kollegiet; værelsesfordelingen foregår via administrationen på kontoret. Om optagelse af kollegianere siger fundatsens følgende: 10: Adgang til optagelse på kollegiet har studerende ved alle højere læreanstalter med en normeret studietid på mindst 3 år, hvor der ikke er aflønnet praktik af væsentligt omfang. Ph.d.-studerende er ikke berettiget til at bo på kollegiet. KU kan dispensere fra denne bestemmelse. 11: Adgang til kollegiet har udenlandske studerende, der søger en højere uddannelse i Danmark og hvor opholdet i Danmark som et minimum er ½ år. Studerende, der er indskrevet ved Lund Universitet og Oslo Universitet, men studerer i København, har fortrinsret til fem værelser for hvert universitets vedkommende. 12: Ingen, der er fyldt 30 år, kan optages på kollegiet. Par kan kun optages på kollegiet, såfremt den ene opfylder betingelserne i 10. Den anden part skal være under uddannelse. Økonomisk trang skal ikke være nogen betingelse for optagelse, og kollegiet skal også stå åbent for studerende med hjem i København. Optagelse kan ske umiddelbart efter optagelse på vedkommendes læreanstalt (uddannelsesinstitution). KOLLEGIETID Ved optagelse på kollegiet redegør du overfor kollegiet for din studieplan. Ingen kan blive boende på kollegiet ud over sin afsluttende eksamen. Den maksimale kollegietid beregnes ved indflytning som resterende normeret studietid med tillæg af en i forhold til resterende studietid proportional andel af 1 år fordelt på maks. ½ år på bachelordelen og maks. ½ år på kandidatdelen. Se afsnittet Optagelses- og opholdsregler for nærmere information. Ved beregning af den samlede kollegietid ses bort fra perioder, hvor kollegiepladsen har været deponeret og fra længere dokumenterede sygdomsperioder. Studierne skal passes jvf. studietjek. OPTAGELSES- OG OPHOLDSREGLER 1. For at blive optaget og bo på kollegiet skal man være indskrevet på et studium ved en videregående uddannelsesinstitution i Københavnsområdet. 2. Studiet skal føre til en bachelorgrad, en kandidatgrad eller en professionsbachelorgrad. 3. Kun hvis praktik er en integreret del af et studium, dvs. giver det normale antal ECTS-point, kan man bo på kollegiet i praktikperioden. Der skal søges dispensation for ophold ifm. fx Scholar stipendier, forskningsprojektforberedelse, o.lign. som ikke giver ECTS-point. 8

9 4. Ved indflytning på kollegiet fastsættes opholdstiden som resterende normeret studietid med tillæg af en i forhold til resterende normeret studietid proportional andel af 1 år fordelt på maks. ½ år på bachelordelen og maks. ½ år på kandidatdelen. 5. Ved studieskift, mens man bor på kollegiet, fratrækkes i den reviderede opholdstid det antal år, som under ophold på kollegiet er brugt på det studium eller de studier, som er forladt. Ifm. studieskift eller optagelse på en kandidatuddannelse med basis i en professionsbachelorgrad kan der forekomme krav om faglig supplering, inden optagelsen kan effektueres. I sådanne tilfælde og med basis i dokumenterede krav kan der gives dispensation til fortsat ophold på kollegiet i maksimalt 1 år. Den tid som bruges på supplering, medregnes ved opgørelsen af den samlede opholdstid på kollegiet. 6. I opgørelsen over aktuel opholdstid for den enkelte kollegianer fratrækkes de udvekslingsperioder, hvor værelset ifm. studieophold har været stillet til rådighed for kollegiet i form af deponering. 7. Ingen, der er fyldt 30 år, eller har mindre end ét år tilbage til den afsluttende grad på det pågældende studium, kan optages på kollegiet. 8. Kollegianere skal fraflytte kollegiet senest ved det fyldte 32. år. 9. Par kan kun optages og bo på kollegiet, såfremt den ene opfylder samtlige bestemmelser for optagelse og den anden er under uddannelse og opfylder alderskriterierne (jf. pkt. 7 og 8). 10. Boligmuligheden for studerende på 4+4 ordninger frem mod en ph.d. grad følger pkt. 4, idet man dog skal være på SU eller tilsvarende for at kunne bo på kollegiet. 11. I ganske særlige tilfælde som fx langvarig sygdom eller tilsvarende, kan der dispenseres fra ovenstående regler. NØGLER Ved indflytning får du udleveret 2 værelsesnøgler og en nøglechip. Skulle disse bortkomme, kan du købe nye på kontoret. Ved udflytning tilbagebetales depositum pr. afleveret nøgle/chip. Knækkede nøgler kan erstattes med nye på kontoret til gældende pris. I særlige tilfælde kan du få skiftet låsecylinderen til dit værelse. Dette sker ved henvendelse til inspektøren og koster p.t. 200 kr. Nøgle/låsesystemet er opbygget således, at låsen i mellemgangsdøren og din nabos værelsesdør også skal skiftes, hvis din lås skal skiftes. 9

10 HUSLEJE - DEPOSITUM Den månedlige husleje fastsættes af kollegiets bestyrelse efter indstilling fra kollegierådet. Forhøjelse af huslejen kan ske med 4 ugers varsel til den 1. i en måned. Alle nye kollegianere betaler inden indflytning et depositum. Det indbetalte depositum tilbagebetales ved udflytning, såfremt der ikke er lejerestance eller mangler ved værelset. Kollegiet forbeholder sig ret til at fratrække evt. gæld for ikke-afleverede nøgler, manglende værelsesinventar, manglende rengøring af værelse ved udflytning, køkkenregning m.v. I huslejen er inkluderet varme, varmt vand, elektricitet og internetadgang. Ved indflytning efter 1. januar 2014 opkræves et vedligeholdelsesgebyr. Dette beløb refunderes ikke ved udflytning. Huslejen skal betales senest den 1. hverdag i forfaldsmåneden. Den nemmeste måde at betale huslejen på er ved at tilmelde sig Pengeinstitutternes Betalingsservice (NETS) via sin netbank. Banken sørger derefter automatisk for, at huslejen til kollegiet betales rettidig. Ønsker man ikke at tilmelde sig denne service skal huslejen betales med det girokort, som fremsendes hver måned. Anden betalingsform vil blive pålagt et gebyr. HUSLEJE - UDSÆTTELSE Udsættelse med huslejebetaling skal aftales med kollegiets kontor eller eforen senest den 1. hverdag i forfaldsmåneden. Hvis man betaler husleje for sent uden at have truffet aftale herom, udsendes der en rykker pålagt et gebyr. Hvis huslejen og/eller gebyret ikke er betalt senest 8 dage efter den fremsendte rykker, vil man udover yderligere et gebyr på 250 kr. modtage en opsigelse, og værelset skal fraflyttes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. STUDIETJEK Det er en forudsætning for fortsat ophold på kollegiet, at studiet passes i overensstemmelse med de ved uddannelsesinstitutionen gældende almindelige betingelser for studiet, samt at der er væsentlig fremdrift i dette. Kollegiet afholder et årligt studietjek. Dette indebærer, at man hvert år vil blive anmodet om til kontoret, at aflevere dokumentation for de seneste 2 semestres beståede eksamener. Man er pligtig til at redegøre for sine studieaktiviteter overfor kollegiet. Dette kan være i form af eksamensbevis, antal opnåede ECTS-point eller en studieaktiv-erklæring fra sin uddannelsesinstitution, hvis ingen af de to førnævnte kan fremskaffes. Kommer man ud for vanskeligheder under sit studie, kan det anbefales at henvende sig til kollegiets efor. OMFLYTNING Anmodning om flytning til et andet værelse på kollegiet skal fremsættes på kontoret senest 6 uger forud for den ønskede omflytningsmåned. Privat omflytning er ikke tilladt. Ved omflytning betales et omflytningsgebyr, som trækkes via huslejeopkrævningen. Kontakt kontoret for nærmere orientering. Det præciseres, at opsigelsesvarslet på 6 uger også er gældende for lejlighederne. Dette gælder også, hvis man ønsker to enkeltværelser eller et enkeltværelse + en udflytning i stedet for lejlighederne. UDVEKSLING Udlejer man sit værelse gennem kontoret under et studiemæssigt udvekslingsophold i udlandet (el. provinsen), tilbydes: 1. Forsikring af møbler på værelset mod skader 2. Garanti for huslejebetaling 10

11 3. Personlige ting kan opmagasineres på kollegiet uden omkostninger(max. 4 flyttekasser). Man er selv ansvarlig for opmagasinerede ejendele. 4. Fremleje ifm. udvekslingsophold kan ske i op til 6 mdr. Kontakt kontoret såfremt du er interesseret i dette gerne i god tid før det er aktuelt, normalt min. 6 uger. Se afsnittet Fremleje/Udlån/Fravær for yderligere information. FREMLEJE / UDLÅN / FRAVÆR Oplysning om fremleje/udveksling skal meddeles kontoret SENEST 6 uger før fraflytning. 1. Fremleje op til 2 mdr. sker uden edb-registrering (tilsvarende fremleje i fx en sommerferieperiode). Ansøgning fra fremlejer er ikke nødvendig, men studiedokumentation fra vedkommende skal afleveres på kontoret ved aftalens indgåelse, hvor også fremlejekontrakt skal underskrives. Køkkenet skal orienteres om fremlejen senest ved aftalens indgåelse. Fremleje er ikke tilladt for perioder på mindre end 3 dage. Udlån uden betaling i mere end 3 dage sidestilles med fremleje. Der må ikke oppebæres større vederlag for fremlejen end svarende til den ordinære leje. Udlejer hæfter selv for husleje, evt. vaskeriregninger o.lign. 2. Ved fremleje i 2-4 mdr. edb-registreres fremlejer som almindelig beboer med internetopkobling, vaskeadgang etc. Fraflyttes kollegiet i mere end 4 måneder på et ikke meritgivende ophold, skal værelset deponeres (se nedenfor). 3. Fremleje i 5-6 måneder (1 semester) er kun tilladt ved optagelse på et meritgivende studieophold. Udvekslingsdokumentation skal afleveres på kontoret. 4. Ved et meritgivende studieophold i mere end 6 måneder skal værelset deponeres. Ved fremleje over 2 måneder (pkt. 2 og 3) skal værelset tilbydes til en ansøger fra kollegiets venteliste. Når kontoret har formidlet kontakten om en fremlejer, dækker kollegiets forsikring evt. skader forvoldt på værelsesinventar i fremlejeperioden. Ingen kollegianer kan fremleje sit værelse i mere end én periode inden for et år. Ingen fremlejer kan bo på kollegiet i mere end én periode inden for et år. Det er ikke tilladt at fremleje sit værelse i forbindelse med udflytning eller indflytning. I opgørelsen over aktuel opholdstid på kollegiet for den enkelte kollegianer medregnes fremleje- og udvekslingsperioder. Hvis værelset deponeres, tæller denne periode ikke med i den samlede opholdstid på kollegiet. Fravær Kollegianerne må ikke være bortrejst fra kollegiet i længere perioder i semestrene uden at meddele kontoret dette. Værelset må ikke stå ubenyttet i en længere periode, eksempelvis i forbindelse med en fremleje. Fravær i mere end 4 uger i semestrene, skal meddeles kontoret. Man bør ligeledes orientere sin gangformand. Generelt for udlån, fremleje og udveksling Overtrædelse af reglerne for fremleje og udlån medfører en bøde på den aktuelle husleje, plus 500 kroner til kollegianerforeningen. I særlig grove tilfælde kan overtrædelse af reglerne medføre opsigelse med øjeblikkelig virkning for såvel udlejer som fremlejer. Tvivlsspørgsmål vedrørende fremleje og udlån afgøres af KU. ORLOV Ved orlov fra studiet skal værelset fraflyttes. Der kan dog foretages deponering af værelset. Ved korte orlovsperioder kan KU (se afsnit udvalg og foreninger ) dispensere fra denne regel. 11

12 PRAKTIK Er der i et studium indlagt en praktikperiode, er denne udover 3 måneder samt indebærer den en løn, der er væsentlig højere end SU, skal man fraflytte kollegieværelset i praktikperioden. Man kan i så fald deponere eller fremleje sit værelse efter gældende regler. KU kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne bestemmelse. Af uddannelser med lang praktikperiode kan fx nævnes journalistuddannelsen. DEPONERING Skal man på udlandsophold, i praktik, flytte sammen med sin kæreste etc., kan man deponere sit værelse. Det betyder, at ens værelse tildeles en ny kollegianer, men at man har ret til et andet værelse på kollegiet igen indenfor ét år fra udflytningstidspunktet. Ønsker man at komme tilbage på sin gamle gang, søger kontoret så vidt muligt at efterkomme dette ønske. Ønsker du at deponere, meddeles dette til kontoret senest 6 uger før du fraflytter til den 1. i en måned. Når man igen ønsker et værelse, meddeles dette skriftligt til kontoret min. 6 uger før den 1. i en måned. Deponering kan kun ske for min. 2 og max. 12 måneder. Efter 12 måneder fortabes retten til et værelse. Deponering kan tidligst ske, når en kollegianer har boet 3 måneder på kollegiet, ligesom man skal have mindst 1 år tilbage af sit studium, for at kunne deponere. OPSIGELSE Når man ønsker at fraflytte kollegiet, er opsigelsesvarslet 6 uger til den 1. i en måned. Kontoret kan i helt specielle tilfælde være behjælpelig med hurtigere fraflytning, dog normalt ikke hurtigere end 4 uger. Se yderligere under UDFLYTNING. Det skal præciseres, at opsigelsesvarslet på 6 uger også er gældende for lejligheder, også selvom der kun er tale om interne omflytninger, altså hvis man ønsker to enkeltværelser eller et enkeltværelse + en udflytning. FLYTTERAPPORT En flytterapport lægges i udflytters postboks ca. 14 dage før udflytning. Udflytter udfylder rapporten og lader den ligge på værelset. Indflytter skal straks ved indflytning kontrollere rapporten, underskrive den og aflevere den i kontorets brevkasse. UDFLYTNING Ved udflytning skal man medtage sine personlige ejendele og rydde sit depotrum, også selvom værelset deponeres. Kollegiet bortskaffer, hvad der efterlades. Ved udflytning kontrolleres værelset for fejl og mangler, ligesom det kontrolleres, om værelset er gjort rent til nyindflytning. Samtidig udfærdiges en flytterapport. Udflytter hæfter for evt. mangler, manglende rengøring eller anden gæld, som vil blive fratrukket depositum. Flytterapporten skal blive på værelset, nyindflytter afleverer den. Udflytter skal huske at notere sin nye adresse og bankkontonummer på flytterapporten, så depositum kan eftersendes. Udflytning efter afsluttet studium skal ske ved udgangen af den måned, der følger efter den måned, hvori sidste eksamen afsluttes. Dette gælder også, når den eneste tilbageværende studieaktivitet er specialafhandling eller lign. Eksempel: Ved sidste eksamensdag eller specialeforsvar d. 23. juni, er udflytning d. 1.august. Skulle personlige, helt ekstraordinære forhold gøre sig gældende, kan kontaktudvalget dispensere fra ovenstående. Henvend dig i givet fald til kontaktudvalget eller eforen. 12

13 NYINDFLYTTER PÅ EGMONT VÆRELSER OG INVENTAR MV Værelser er ved indflytning tomme og forsynet med en røgalarm. Man skal selv medbringe møbler og evt. fastnet-telefon (kan fungere som døråbner på hoveddøren når man får venner på besøg). Telefonen kan kun anvendes internt på kollegiet, og ikke med en linje ind eller ud af huset. Det er ikke tilladt at opsætte vandsenge på kollegiet. Kollegiet kan ikke påtage sig at opmagasinere privat bohave. BEMÆRK: Kollegiets møbler og læderhynder må ikke anvendes i haven. Det er ikke tilladt selv at bore huller i vægge eller loft. Særlige kroge til billeder mv. udleveres af inspektøren. Kollegiets tekniske personale kan evt. hjælpe med at opsætte enkelte væghængte emner, svarende til maksimalt 6 borehuller. Kollegiet anbefaler ikke-væghængte reoler/bogkasser. Eventuelle skader på værelser og inventar meldes straks til inspektøren, gerne skriftligt. Reparationer og udførelse af andet håndværksmæssigt arbejde må udelukkende foretages af kollegiets håndværkere eller efter aftale med inspektøren. MALING Værelserne males af kollegiet hver 6. år. Inspektøren kan oplyse, hvornår det er tid for maling. Gulvet kan blive slebet og lakeret i forbindelse med maling af værelset. Såfremt ens værelse ikke umiddelbart står for tur til at blive malet, kan man efter aftale med inspektøren selv få lov til at male værelset. Kollegiet udleverer de nødvendige materialer kun disse må anvendes. Maling af gange, køkkener og baderum udføres efter behov. Kontakt inspektøren. REPARATIONER Reparationer, såsom defekte stikkontakter, håndvaske, toilet, stoppede gulvafløb, vandhaner der løber og løse vindueshåndtag o. lign. repareres af kollegiet. Udfyld en Fejl/Mangel-seddel (fås på kontoret) og læg den i inspektørens brevkasse, eller skriv till hvorefter arbejdet udføres hurtigst muligt. Skriv straks efter at skaden er opdaget, vent ikke til det bliver akut. DEPOTRUM I kælderen findes depotrum. Depotrummene er forsynet med værelsesnummer, således at der til hvert værelse er et fast depotrum. Man skal selv sørge for aflåsning med hængelås. Kollegiets forsikring dækker ikke opbevarede effekter i depotrum. Depotrummene skal ryddes ved flytning fra kollegiet, også hvis værelset deponeres. Såfremt depotrummet ikke er ryddet ved udflytning, vil låsen blive klippet over af vægteren og indholdet bortskaffet. Flytter man internt på kollegiet, skal man huske at skifte depotrum. Man skal ikke rydde sit depotrum ved udvekslingsophold. Kollegiets forsikring dækker ikke for tyveri, vandskade o.lign. på private ejendele. KØKKENBOKSE I forhallen findes en boks til hvert køkken. I denne lægges aviser til det respektive køkken. Ens nøglechip passer til køkkenets boks. 13

14 NYINDFLYTTER PÅ EGMONT AVISER Kollegiet leverer 4 daglige og 2 søndagsaviser pr. køkken. Valg af aviser finder sted hvert år i november måned på de enkelte køkkener. Levering af aviser sker i de aflåste køkkenbokse i forhallen. BORGERSERVICE, KØBENHAVNS KOMMUNE Vi henviser til hjemmesiden for valg af læge og for meddelelse om tilflytning til kommunen. Kollegiet har ingen bestemt læge, hvorfor kollegianerne frit kan vælge sig en læge blandt de i distriktet boende læger. COMPUTERNETVÆRK Egmont kollegiet har et computernetværk, som kollegianerne kan slutte deres computer til og dermed opnå adgang til både Intranettet (information, der kun kan ses indenfor kollegiets mure) og Internettet. Oprettelse som bruger sker via kontoret. Efter oprettelse vil man ligeledes kunne tilkoble sig kollegiets trådløse netværk se instruktion på intranettet under trådløst netværk. Man kan ligeledes registrere sin nøglechip som bruger af kopi- og netværksprinter. Se instruktion på intranettet under netværksprinter og opslag i print-rummet. DØRTELEFON Kollegiets hovedindgang er fra vindfanget forsynet med dørtelefon. Gæster skal på denne trykke B + værelsesnummer til den kollegianer de skal besøge, og denne kan så aktivere døråbning ved at trykke 5 på egen evt. fastnet-telefon. Der er kun adgang til vindfanget med nøglechip eller ved at indtaste den gældende kode. Denne kode er oplyst i det informationsbrev som modtages kort før indflytning. Koden vil blive ændret jævnligt. FORSIKRING Kollegiets forsikring dækker ikke for skader på kollegianernes private ejendele.tegn derfor selv en indboforsikring. (Se i øvrigt under tyveri i afsnittet regler ) GENBRUGSORDNING PAPIR /GLAS/TØJ I kælderen under Gl. bygning ved den store elevator er der opstillet containere til aflevering af hhv. glas og papir. Det er ikke tilladt at smide glas i affaldsskakten. Se på opslag over containere hvorledes sortering af genbrugsaffald skal foregå. Ved vaskeriet er opstillet en beholder til genbrugstøj. MILJØFARLIGT AFFALD Batterier, kemikalier, lavenergipærer, lysstofrør, gamle computere og andet miljøfarligt affald skal anbringes i de tilhørende containere/kasser, som står i gangen efter vaskeriet i kælderen under Gl. bygning. 14

15 INTRANET På kollegiets centrale server ligger en række hjemmesider, hvor man kan læse nyt fra de forskellige udvalg, finde svar på ens computerproblemer, se listen over gangformænd, læse referater fra de forskellige udvalgsmøder mm. Intranettet kan ses på På kollegiets server findes også en nyhedsserver, hvor der findes en række nyhedsgrupper med forskellige indhold. Følg med på Chatten hvor informationer videreformidles og emner debatteres. Nyhedsserveren har adressen: INTERNET Alle kollegianere har adgang til Internettet via kollegiets computernetværk ved tilslutning via Forskningsnettet. For adgang til internettet skal du henvende dig på kontoret for oprettelse. En vejledning i hvordan man sætter sin computer op til at kunne komme på Internettet findes på Intranettet på adressen: Derudover vil der også på de fleste køkkener være beboere, der kan være behjælpelig med at få computeren til at virke. Det er tillige muligt for alle studerende at tilkoble sig sin egen konto på Eduroam, forudsat opkobling og registrering til Eduroam er foretaget på egen uddannelsesinstitution først. KØKKENER På hver gang findes et fælleskøkken forsynet med sædvanligt køkkenudstyr. Hvert køkken sørger selv for supplering af køkkenudstyr. Køkkenets drift er at betragte som en naturlig del af fællesskabet. POST Posten leveres i postboksene i forhallen. Det er vigtigt, at alle postforsendelser er mærket med gældende værelsesnummer. Dette er en del af adressen, og man er pligtig at meddele det til alle, når man skifter værelse, især til postvæsnet, da en del tidsskrifter adresseres af postvæsnet. Værdiforsendelser og anbefalet post skal afhentes på posthuset, hvis man ikke er hjemme, når posten afleveres. Postvæsnet har dog pligt til at undersøge, om modtageren er hjemme ved at ringe fra dørtelefonen. Ved fraflytning fra kollegiet bør adresseændring meddeles posthuset, Øster Alle 1 (ved Trianglen), da returpost går tilbage til dette postkontor ved omadressering. Kollegiet anbefaler at man tilmelder dig Post Danmarks pakkeautomat (tidligere kendt som Døgnposten). Man har to muligheder for selv at adressere sin pakke til pakkeautomaten: 1. Man kan oprette sig som bruger af pakkeautomaten og frit vælge hvilke pakker man vil modtage i pakkeautomaten. 2. Man kan bestille noget fra en webshop, der benytter sig af Post Danmarks pakkeautomat. Den nærmeste pakkeautomat står imellem kollegiet og benzinstationen. TELEFON Der er ikke telefon på værelserne, men man kan medbringe sin egen fastnettelefon og sætte den i telefonstikket. Telefonen kan kun anvendes internt (gratis at ringe til andre værelser, kontor, køkkener o.lign.) En liste over relevante lokalnumre findes sidst i dette hæfte. Se afsnittet Dørtelefon for yderligere information. Dit lokale telefonnummer er dit værelsesnummer. 15

16 RENGØRING OG PRIVAT TØJVASK Kollegiet sørger for rengøring af alle fællesrum. Kollegianerne må selv sørge for rengøring af egne værelser. Rengøringsmateriel (eks. støvsuger) findes på hver gang i skyllerummet. Tæpperystning foregår fra altanerne, ikke på gangen. SKYLLERUM På hver gang findes et skyllerum med udslagsvask samt toiletpapir, køkkenrulle, og støvsuger til fri afbenyttelse. VASKERI Kollegiet har eget vaskeri i kælderen, som betjenes via nøglechippen. Vaskeforbrug opgøres hver måned og opkræves sammen med huslejen. For tørring af tøj henvises til kollegiets tørrerum i kælderen ved vaskeriet eller tørretumblerne i vaskeriet. Det er ikke tilladt at tørre tøj på værelserne, da dette kan medføre dårligt indeklima, eks. skimmelsvamp el.lign. Husk at brandregulativet foreskriver, at tørrestativer ikke må stilles på gangene, som er flugtveje. TV/RADIO Kollegiets licensbetaling dækker ikke kollegianernes private tv-apparater og radioer, heller ikke TV og radio på køkkener. 16

17 REGLER PÅ EGMONT HOVEDDØRENE Luk ikke andres gæster ind. Hoveddøren skal altid være låst for at forebygge tyveri. Medbring altid nøglechip og nøgler når værelset forlades. Gæster til kollegiet må kontakte den, de ønsker at besøge evt. via hustelefonen i vindfanget eller via mobiltelefon. Kollegiet er til tider udsat for tyverier, så luk ikke andres gæster ind. HUSDYR Kollegianerne må ikke have husdyr på kollegiet HÆRVÆRK - UFORSVARLIG OPTRÆDEN Kollegianerne skal behandle kollegiet forsvarligt. En kollegianer er erstatningsansvarlig for skader, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af kollegianeren selv eller andre, som kollegianeren har givet adgang til kollegiet. Såfremt udbedring af hærværk efter omstændighederne er uhensigtsmæssig, vil skadevolder(e) skulle betale et beløb, der ville modsvare reparationen af det ødelagte. Ophold på kollegiets tage er forbudt og medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemål. Bemærk at uforsvarlig adfærd, der giver anledning til falske brandalarmer, sidestilles med ovenstående. Den/de pågældende pålægges at betale opkrævning fra brandvæsnet, niveau kr. 5100,-. Dette beløb er brandvæsenets regning for udrykning til en falsk brandalarm. I tilfælde hvor en skade er forvoldt forsætligt af en kollegianer, kan der ske opsigelse af kollegianerens lejemål med 1 måneds varsel. Ved gentagen forsætlig chikane eller grov forulempelse af medkollegianere eller kollegiets ansatte, eller ved gentagne væsentlige overtrædelser af Husordenens bestemmelser kan opsigelse ske med øjeblikkelig virkning. Dette gælder tillige ved overtrædelse af gældende dansk lovgivning. Beslutning om opsigelse træffes i fællesskab af eforen og kontaktpersonen i KU eller dennes stedfortræder. Såfremt kontaktpersonen for KU eller dennes stedfortræder efter gentagne forsøg ikke kan træffes, kan eforen træffe beslutningen alene. Eforen skal orientere bestyrelsen om beslutningen for opsigelsen samt sagens forløb. Eforen orienterer tillige kollegierådet. NARKOTIKA Narkotika og euforiserende stoffer må ikke dyrkes eller distribueres på eller fra kollegiet. RYGEREGLER Egmont Kollegiet fungerer både som privat hjem for dets beboere og som arbejdsplads for bl.a. kollegiets personale. Der må således ikke i arbejdstiden ryges i lokaler, hvor de ansatte udfører deres arbejde. Der må således som udgangspunkt ikke ryges indenfor på kollegiet udover på den enkelte kollegianers værelse. De enkelte køkkener tager derudover enkeltvis stilling til rygning følgende steder (når der ikke udføres arbejde og under hensyntagen til kollegianere, som er sensitive overfor røg): Gangene mellem køkkenerne og beboernes værelser Køkkenerne Terrasserne for enden af gangene i nye - og gamle bygning. Overtrædelse af rygepolitikken kan påtales af enhver og vil i første omgang medføre påbud om at indstille rygningen. Manglende overholdelse af påbuddet vil resultere i bortvisning fra kollegiets område. Overtrædelse af reglerne fra en kollegianers side kan medføre opsigelse af lejemålet. Overtrædelse af reglerne fra en arbejdstagers side kan sanktioneres efter almindelige ansættelsesretlige regler. 17

18 STILLEPERIODE / EKSAMENSLÆSNING / STØJ STØJ Al støj, der kan genere omkringboende, bør undgås. Tænk særligt på åbenstående vinduer og døre, især skal man også tænke på beboerne i boligblokkene over for kollegiet på Jagtvejssiden, i forhold til hvilke vi er underlagt politivedtægten: Musikafspilning sker så tilpas dæmpet, at det ikke giver anledning til berettigede klager og ophører senest kl (søndag til torsdag) og kl (fredag og lørdag). Kollegianerne har vedtaget følgende: 1. Der må ikke spilles på musikinstrumenter eller afspilles musik på værelserne efter kl. 22 fra søndag til torsdag. Meget lav musik som ikke generer nogen accepteres. 2. Havefester afsluttes kl. 22 fra søndag til torsdag og derefter bør selskabet trække indenfor og holde fest for lukkede vinduer og døre. 3. Der må ikke spilles basket på basketballbanen efter kl. 22 fra søndag til torsdag. 4. Af hensyn til naboer, skal man efter kl. 22 fra søndag til torsdag lukke alle vinduer, såfremt der afspilles høj musik eller støjes i lokalet. Dette gælder efter kl. 24 på fredage og lørdage. Derudover opfordres til at vise hensyn. Tænk også på generelt at dæmpe støjen efter kl. 23 også omkring bordfodboldbordet. Vægterens autoritet samt beskeder skal accepteres. Vægteren kan lukke en fest efter klager fra andre beboere, såfremt der fx ikke skrues ned for musikken efter påbud. I stilleperioden kan der kun afholdes køkkenfester på lørdage, men man bør i forbindelse med musikafspilning tænke på dels de omkringboende dels husets egne beboere, der ikke nødvendigvis er festdeltagere den pågældende aften. Vær særlig opmærksom på, at alt for høje lydniveauer kan give varige høreskader. Dvs.: Der må ikke afholdes arrangementer i Cafeen, Slyngelstuen, Perronen, Salen og haven. I eksamensperioderne maj/juni og december/januar er større håndværksmæssige forbedringer, fester og andre sammenkomster indstillet. Unødigt støjende adfærd og musik skal undgås både på køkkener, gange, værelser og i haven. I december måned er det dog tilladt at afholde interne julefrokoster på lørdage under særlig hensyntagen til medkollegianere. Klager over støj bør i første række rettes til den, der støjer. Hjælper dette ikke, kan man i nævnte rækkefølge henvende sig til vagthavende vægter, kontaktudvalget eller eforen. EKSAMENSLÆSNING I eksamensperioderne maj/juni og december/januar måned, er sal og perron forbeholdt eksamenslæsning og vil fungere som stilleområde. Derudover kan konferencerum ved siden af eforkontoret og kopirummet reserveres for gruppearbejde. Reservationskalender findes i konferencerummene. Såfremt sal og perron skal benyttes til andet formål i eksamensperioden, vil dette blive annonceret ved opslag på døren til lokalet. Ved behov for absolut stilhed, henvises til læsning i kollegiets bibliotek på 9.sal. 18

19 TYVERI Kollegiets forsikring dækker ikke ved tyveri fra værelser eller køkkener. I egen interesse bør værelset altid aflåses, når det forlades. Tyveri sker ofte i situationer, hvor man er i bad eller på køkkenet. Kollegiet er tilgængeligt for alle, og kollegiet kan ikke påtage sig ansvaret for genstande, der uberettiget fjernes fra værelser. Det anbefales at låse værelsesdøren, selv når man blot er på køkkenet i kort tid. Ens egen forsikring dækker sandsynligvis ikke tyveri fra et ulåst værelse. Fast inventar, som er anskaffet af kollegiet, dækkes ved bortkomst kun med 50% af kollegiet. Det påhviler den enkelte/køkkenet at genanskaffe inventar anskaffet af kollegiet og selv betale 50% af omkostningerne herved. Kollegiet står for genanskaffelsen. Brandskader på private bøger, tøj mv. dækkes ikke af kollegiets forsikring.. VOLD Kollegiet ser med stor alvor på vold. Kollegiet skulle gerne være et trygt og rart sted at bo. Tyveri og vold sker undertiden af udefra kommende. Man kan forebygge sådanne tilfælde ved ikke at lukke personer, man ikke kender, ind på kollegiet. Man bør tillige altid lukke vinduer i kælderen, når man forlader et lokale. Ser man mistænkelige personer, eller er der optræk til ballade/voldsomheder, så tilkald politiet med det samme. Hverken den enkelte kollegianer eller vægteren skal løse problemet. Hvis en kollegianer eller dennes gæster udsættes for vold på kollegiet, er det vigtigt, at man politianmelder voldsmanden og hurtigst muligt informerer kollegiets personale (efor, inspektør, kontor) om det hændte. Er kollegianere involveret i vold/voldsomheder gælder følgende regler: Grovere vold. For en kollegianer, der er involveret i grovere vold uanset overfor hvem, vil lejemålet på kollegiet blive ophævet med øjeblikkelig virkning. Beslutningen tages af eforen og kontakt-personen i KU, når de gennem vidner har dannet sig et overblik over hændelsesforløbet. Kontaktpersonen skal, inden en beslutning træffes, rådføre sig med de øvrige medlemmer af KU, såfremt dette er muligt indenfor et passende tidsrum beroende på sagen karakter. Såfremt kontaktpersonen for KU eller dennes stedfortræder ikke efter gentagne forsøg kan træffes, kan eforen alene træffe beslutningen. Er to kollegianere involveret fx ved, at de begge slår løs på hinanden, vil begge blive opsagt. Eforen skal orientere bestyrelsen om sagen. Eforen skal tillige orientere kollegierådet. Mildere former for vold vil udløse en advarsel eller opsigelse med en vis frist afhængig af en vurdering af den konkrete sag. Beslutninger træffes som ovenfor. Beslutninger om opsigelse kan indbringes for bestyrelsen. Dette vil dog ikke have opsættende virkning. Reglerne følger lov om boligbyggeri, og hvor denne ikke specificerer forholdene, gælder lejeloven. CYKLER Cykelparkeringshuset rummer ca. 450 cykler, og cykelstativerne ud for Salen mod Nørre Allé giver plads til ca. 150 cykler. Der findes endvidere cykelstativer ved motorcykelskuret og eforboligen, fortrinsvis beregnet til gæster. Cykler må kun anbringes i cykelparkeringshuset og stativerne. Parkering andre steder på kollegiets område, herunder på gangene, medfører fjernelse af cyklen af en vægter og udleveres først mod betaling af en bøde på p.t. 100 kr. Bøden tilfalder kollegianerforeningen. Kollegiet afholder 2 gange årligt en cykelrazzia. Kollegianerne får udleveret mærkater til egne cykler, hvorved kollegiet får identificeret ukendte cykler. Disse cykler afhentes efterfølgende af politiet. 19

20 MOTORCYKLER, SCOOTERE, KNALLERTER Disse køretøjer må kun parkeres i det særlige parkeringshus for motorcykler, hvortil specialnøgle skal rekvireres. Huset er specielt indrettet for at kunne opfylde brandvæsenets krav. For anden parkering henvises til bestemmelser fra Parkering København. PARKERING Parkeringsforbud angivet med skilte skyldes, at det er nødvendigt for kollegiets leverandører at køre deres last- og varevogne hen til hovedindgangen, og at brandvæsenet stiller krav herom, for at kunne komme frem i tilfælde af brand. Parkerede biler på forpladsen vil blive fjernet af Falck. Der henvises til parkering på offentlig vej. Ved indflytning kan man bakke op mod hovedindgangen (Nørre Allé) langs Perronen lokalet til højre for hovedindgangen. Det er også muligt at indflytte fra Jagtvejssiden. Pladsen omkring kollegiet er brandvej, og køretøjer må derfor ikke parkeres. Af- og pålæsning er dog muligt. 20

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense HUSORDEN Bikuben Kollegiet Odense September 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. ADFÆRD... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Ro og orden... 3 1.3 Fællesarealer og inventar... 3 1.4 Altangange... 4 1.5 Rygning

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder

Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Praktiske oplysninger vedr. værelser og lejligheder Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Værelse- og lejlighedsadministrationen Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler FM-enheden Bygning 30, 1.sal september 2014 Velkommen til dit lejemål på Bispebjerg

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2

Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 Regulativ for Indstillingsudvalget Regulativ nr. 6 af den 19. oktober 2010 Vedtaget i sin nuværende form på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 2. juni 2015 Indhold 1. Formål... 2 1.1... 2 2. Generelt

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. ADFÆRD... 2 1.1 Ro- og orden... 2 1.2 Fælles arealer og inventar... 2 1.3 Benyttelse... 3 2. NETVÆRK... 3 2.1 Netværket... 3 2.2 Netværksudvalget...

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 014 - Elmegaarden Godkendt på afdelingsmøde den 26.09.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 009 Ørstedsgården m.fl. Godkendt på afdelingsmøde den 30.08.2012 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden afdeling 76 - Skansehøj

Husorden afdeling 76 - Skansehøj Vedtaget på beboermøde d. marts 2004 Vedtægterne for Østjysk Bolig foreskriver, at der for hver afdeling skal udarbejdes et husordensreglement, i erkendelse af, at det skaber tryghed og tilfredshed, når

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 210 - Fredbovej Godkendt på afdelingsmøde den 21.11.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Maskiner...

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere