Vejledning for pumpestationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for pumpestationer"

Transkript

1 Vejledning for pumpestationer Indhold Indledning Pumpestationer - kategori A, B & C Pumpebrønden Pumpebrøndens placering Pumpebrøndens indretning Vand Brøndbund Pumpesump Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Trækrør Adgang dæksel/låg Pumper Ventilbrønd Ventiler Montering og servicering Renseadgang for rensegris Alarmer El-forsyning El-/styreskab Automatik

2 1.19. Niveaumåling Trykstød og trykledning Udluftning Dokumentation /KS Pumpestationer - kategori D Brønden Brøndens placering Adgangsforhold Pumpesump Gennemføringer Adgang dæksel/låg Pumper Ventiler og trykrør i pumpebrønd Montering og servicering Svovlbrinte + lugtproblemer Alarm El-forsyning Kabler Teknikskab Automatik Niveaumåling Trykstød Udluftning Skelbrønd Anlægsudgifter Rettighedserhvervelse Dokumentation/KS

3 Indledning Holbæk Forsyning A/S indkøber pumpestationer i forbindelse med anlægsprojekter. Efterfølgende varetager driften service og vedligehold af de indkøbte pumpestationer. Pumpestationerne kategorisere på følgende vis: Kategori A o Stationen er et knudepunkt med indpumpning fra flere pumpestationer. Stationer tilses, eventuelt spules om nødvendigt, vedligeholdes for optimal driftssikkerhed og energi besparelse minimum 1 gang om måneden. o Der udføres forebyggende vedligeholdelse/service på pumper, bygværk og øvrige komponenter. Vagten foretager nødvendigt arbejde for at sikrer driften uanset dag og tid. Kategori B o Pumpestationer tilses visuelt hver 3. måned. Pumpesumpen suges hver 6. måned med slamsuger. Sumpen skal ikke manuelt spules af driften. o Vagten underretter driften den først kommende arbejdsdag for at genoprette driften på begge pumper. Ved totalt pumpestop udføres arbejde for at idriftsætte minimum en pumpe. o Der udføres sliddele service på pumper og komponenter 1 gang årligt medmindre der kommer regelmæssige alarmer. Der er overvågning på stationen. Kategori C o Disse pumpestationer har laveste status og tilses en gang årligt. Der udføres ikke vedligehold på pumper og komponenter. Modtages alarm, registrere vagten dette og tilkalder pumpehold først kommende arbejdsdag. o Pumpehold udskifter pumper, komponenter o.lign. iht. kontrolleret haveriplan. Der udføres ikke service på pumper. Kategori D o Mini pumpestationer med max 2 husstande tilkoblet. Der føres ikke tilsyn med pumpestationen. Ved driftsfejl udskiftes fejlbehæftet komponent. Vagt rapporterer til pumpehold først kommende arbejdsdag. Vejledningsmaterialet er udarbejdet af Lars Aksel Hansen, d. 14. juni

4 1 Pumpestationer - kategori A, B & C 1.1. Pumpebrønden Pumpebrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter minimum Ø1250mm. Pumpebrønden leveres med fast bund og forsynet med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af pumpebrønd fastlægges under projektering og pumpebrønden bestilles i henhold til projekt. Pumpebrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Installationsdybde afhænger af terræn og tilløbskote på kloakken. Tilløbskoten placeres som standard ca. 1 m over bundkote. I tilfælde af store pumper (højde på pumpe over 85 cm) hæves tilløbskoten så den altid er ca. 15 cm over pumpens toppunkt. Kravene kan efter aftale med driften vurderes individuelt ved store gravedybder og vanskelige jordbundsforhold samt ved specielle placeringer af pumpebrønden. Dog er det vigtigt at pumperne under normale driftsforhold dækkes af vand 1.2. Pumpebrøndens placering 1.3. Pumpebrøndens indretning Så vidt muligt samles alle tilløb til pumpebrønden i en brønd i nærheden af pumpestationen så der kun er et tilløb til pumpebrønden. Pumpestationen placeres ved kørefast befæstet areal med adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for ladvogn, max. 3500kg. Ved fravigelse af dette krav skal det under projekteringen aftales med driften. Pumper leveres med påmonteret rustfri løftekæder med løfteøje for hver meter, som skal fastgøres med sjækkel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj). Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn dvs. montering med guiderør som føres til dækselkote. Af hensyn til nedgangsforhold, skal der være en afstand på minimum 750mm fra guiderør til brøndens modsatte side. Ventilarrangementet placeres i separat ventilbrønd. Rør og ventiler skal samles med flangesamlinger. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Vand Pumpestationer i kategori A, B & C, forsynes som udgangspunkt altid med vandværksvand, medmindre andet er aftalt med driften. Vandet føres frostfri ind i isoleret vandmålerbrønd. Efter vandmåleren afsluttes i vandmålerbrønden med ¾ hane og ¾ udtag med nitrokobling Brøndbund Brøndbunden skal være dimensioneret så opbuling af brøndbund ikke forekommer og om nødvendigt leveres brønden med dobbeltbund sikret med stålkryds. Brønden skal have bundplade, fod eller lign. som sikring mod opdrift. I opdriftsberegningen regnes altid konservativt med vand til terrænniveau. Yderligere opdriftssikring kan udføres ved dybe brønde (> 3,0 m) eller i 4

5 områder med høj grundvandsstand. Opdriftssikring udføres efter leverandørens anvisninger. Typisk ved udstøbning af et lag beton 15Mpa ovenpå bundpladen. 5

6 1.6. Pumpesump Der skal etableres pumpesump med 60grader banketter som sikring mod aflejringer Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Gennemføringer til tilløbs-, udluftnings- og trækrør leveres som Forsheda påboringstætning, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Trykrør udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrøret afsluttes max. 0,5m udenfor ventilbrønd med trækfast flange. Ved PE-rør mindre end ø110 kan afsluttes med spidsende for svejsesamling Trækrør Der etableres 2 trækrør mellem el-/styreskab og pumpebrønd og 1 trækrør mellem el-/styreskab og ventilbrønd Trækrør for el og styringskabler udføres i vandtætte kabelrør. Trækrørene udføres med bløde bøjninger og med fald mod pumpe- /ventilbrønd. Trækrør føres op i sokkelhøjde inde i el- og styreskab og hvor trækrøret afproppes vand og lugttæt, f.eks. med Hilti Brandprop CP Trækrør sænkes op til 1m dybde ved pumpe og ventilbrønd så der etableres fald fra elskab mod pumpe- og ventilbrønd. Hvis trækrøret ikke kan udføres med fald mod brøndene sikres fald væk fra el-/styreskab og en afdræning af trækrøret så der ikke står vand i trækrøret. Mellem el-/styreskab og pumpebrønd udføres ø160mm trækrør og mellem el-/styreskab og ventlbrønd udføres ø110mm trækrør Adgang dæksel/låg Generelt Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om der er behov for vand- og lugttætte dæksler. Behov for isolering af dæksel af hensyn til kondens og/eller frostsikring vurderes i hvert enkelt tilfælde. Pumpe- og ventilbrønde leveres med: Uden for befæstet areal: Brøndene forsynes med dæksel i dimension som brønden. Ved diameter over Ø1500 skal sikkerhedsgitter og dækslet være todelt. Dækselkote hæves cm i forhold til omgivende terræn. Dæksel leveres som PE, glasfiber eller alu-dørkpladedæksel dimensioneret for personlast. Dækslet skal kunne aflåses med hængelås. Hængslingen placeres så der er nemmest muligt adgang for driftsperso- 6

7 nalet under hensyn til placering af el- og styreskab samt adgang for kran på driftens servicebil. Dæksler leveres med sikkerhedsrist i rustfri syrefast stål AISI316L dimensioneret for min. 400kg punktlast. Sikkerhedsrist og vederlag udføres som kantforstærkede net. Ved brønde over ø1500mm sektionsopdeles sikkerhedsristen. Sikkerhedsristen udformes så slamsugerslange kan nedsænkes i brønden uden at åbne sikkerhedsristen. Hvor åbne/lukkekraften for dækslet overstiger 15kg monteres hjælpeudstyr som reducerer åbne/lukkekraften til max. 15kg. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I befæstet areal Der skal anvendes præfabrikerede vandtætte kørebanedæksler. Dækslerne dimensioneres for trafiklasten på det aktuelle sted og dimensionen på dækslerne fastlægges i hvert enkelt tilfælde under projekteringen. 7

8 1.10. Pumper Inden accept af tilbud på pumper og pumpestationer vurderes tilbuddet i samarbejde med driften, idet det prioriteres højt, at der installeres så få forskellige pumpetyper som muligt. Som udgangspunkt sættes minimum to alternerende pumper i hver pumpestation. Pumperne forsynes normalt ikke med spuleventiler Ventilbrønd Pumpebrønden suges ren, før pumper monteres. Ventilbrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter min. Ø1500mm. Ventilbrønden leveres med fast bund og forsynes med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af ventilbrønd fastlægges under projektering og ventilbrønden bestilles i henhold til projekt. Ventilbrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Ventilbrønden forsynes med fastmonteret lejder. Ventilbrønden forsynes med en pumpesump uden fastmonteret pumpe. Ventilbrønden forsynes med niveauvipper til højtvandsalarm i ventilbrønd Ventiler Ventilarrangementet skal være med kontra- og afspærringsventiler. Kontraventiler skal være kuglekontraventiler med løfteanordning til løft af kugle. Der anvendes ikke klapventiler. Der skal anvendes boltede flangesamlinger til montering af kontra- og afspærringsventilerne. Ventilarrangement, flanger mv. skal kunne af- og genmonteres uden brug af specialværktøj Montering og servicering Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de via guiderør kan trækkes op ad brønden. Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes og der må kun anvendes flangesamlinger. I pumpebrønden umiddelbart indenfor brøndvæg skal der placeres en flangesamling. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Renseadgang for rensegris Der skal etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud. Renseadgang for rensegris placeres i ventilbrønd. Modtagebrønde udføres som nedgangsbrønde i plastmateriale uden fasmonteret modtagekurv for rensegris. Modtagekurv for rensegris monteres i modtagebrønden inden rensegrisen sendes gennem trykledningen. 8

9 9

10 1.15. Alarmer Spændingssvigt, Batterifejl, Højtvandsalarm, Sondefejl, Transient, Termofejl, Klixon, Ude af auto, Højvandsalarm i ventilbrønd El-forsyning Pumpestationer forsynes med 400V. Sikringer i henhold til pumpestørrelse Fællesregulativet skal følges El-/styreskab Pumpestyringen/Automatikken skal placeres i el-/styreskab på terræn. El-/styreskabet placeres med front mod pumpebrønden ca. 1 m fra brønden. Lågen skal kunne åbne uhindret og pumperne skal kunne betjenes samtidig med at man kan kigge ned i brønden. El-/styreskab leveres som bygherreleverence som grå eller grøn Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line. med separat sokkel, montageplade og fugtspærre. Sokkelhøjde skal være i niveau med brøndens dækselkote. Soklen fyldes med lecanødder til soklens overkant inden pumpestationen overtages af driften. Aflåsning: Hængelås Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Typisk indhold i el-/styreskab som Holbæk Forsynings standard, der dog efter aftale kan variere fra projekt til projekt: o MJK Connect o 1 Sektions afbryder, motordel o 2 Hoved jordklemme o 2 40A PFI AC/DC relæ - pumper o 2 Automatsikring - pumpe o 15 Klemmer for pumper o 1 10 A aut. sik. + HPFI-relæ - styrerstrøm o 1 Trancientbeskyttelse styrestrøm o 1 Styrestrømstransformer 24VAC o 1 HPFI 40A o 1 Automatsikring 3+N 16A C o 1 Kombi CEE 400V 16A + 230V stik o 2 Omskifter 3-stillinger o 2 Lampe - drift - grøn o 2 Lampe - termo fejl - rød 10

11 o 1 Lampe - høj vandstand - gul o 1 Trykknap - reset - blå o 2 Hjælperelæ 24VAC o 2 Sokkel f. hjælperelæ o 1 Fibox kasse med målerindsats 11

12 1.18. Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop overføres til SRO. Connect fra MJK Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht. gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer Brug af frekvensomformer vurderes fra gang til gang Niveaumåling Niveaumåling i pumpebrønden etableres med tryktransmitter som. MJK Tryktransmitter måleområde 0-Xm Niveaumåling i ventilbrønden etableres med niveauvippe som MJK Niveauvippe 7030 m/12m kabel Trykstød og trykledning Dimensionering af pumper med tilhørende trykledning udbydes til pumpeleverandøren som dimensionerer trykledningen herunder beregner behovet for tiltag til bekæmpelse af trykstød og placering af eventuelle udluftningsventiler og brønde på trykledningen Udluftning Pumpe- og ventilbrønde forsynes med udluftning. Placeringen af udluftningen vurderes fra projekt til projekt herunder behov for mekanisk udluftning og eventuel lugtrensning. Udluftninger skal placeres så de ikke er til hinder for dækslets fri åbning. Typisk trækkes udluftningen i plastrør til galv. svanehalsrør ½m over terræn ved eller bag el-/styreskab. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I ventilbrønde etableres dobbeltudluftning i top og i bund Dokumentation /KS Som-udført, manual, mærkning Landinspektøropmåling Tinglysningsdokumenter 12

13 2. Pumpestationer - kategori D 2.1 Brønden Præfabrikerede, kompakte brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP) Komplet med fast bund og forsynet med løfteanordning. Brønddiameter fortrinsvis ø600 (op til ø800 accepteres). Opføringsrør-dimension til terræn minimum ø600 mm Installationsdybder: standard 2,0 3,5 m, brøndene leveres i intervaller á 0,5 m. Placering, kote, dybde er bestemt på forhånd og brønd bestilles efter præcist mål. Brønden skal dog kunne tilpasses i højden ved brug af tæt, standard forlængerdel (eller ved hjælp af afkortning på stedet.) Den endelige dybde fastlægges på stedet mellem entreprenør og tilsyn ud fra forholdene på den enkelte ejendom og i dialog med lodsejer. Tilløbskoten i minipumpestationen skal være så den private spildevandsstikledning skal kunne lægges med fald på minimum 20 fra udløb af eksisterende brønd/tank til indløb pumpebrønd. 2.2 Brøndens placering Placering af ledninger og pumpebrønd aftales nærmere med de berørte lodsejere, efter følgende retningslinjer: Minipumpestationen sættes som udgangspunkt udenfor befæstede arealer, ca. 1m over skel mod vej, som ved en almindelig skelbrønd. En anden placering af pumpebrønden på ejendommen kan aftales efter en konkret individuel vurdering af forholdene på ejendommen bl.a. baseret på højdeforhold og afstande til skel samt krav om kørefast adgang. Pumpestationen føres normalt kun længere ind på grunden, såfremt dette medfører behov for en pumpestation dybere end 2,5 m og gravning til gravitationsledning med 20 fald ikke er muligt. Der kan aftales fremføring af pumpestation ved kotelet-lignende grunde. Denne forlængede del af trykledningen ejes også af Forsyningen. I vurderingen af alternative placeringsmuligheder indgår, at forsyningen etablerer, ejer og driver minipumpestation og trykledning. 2.3 Adgangsforhold Det prioriteres højt, at minipumpestationen placeres udenfor befæstet areal men umiddelbart ved kørefast befæstet adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for personbil. En pumpebrønd kan godt placeres langs skel, men bag en hæk. 2.4 Pumpesump Bundkote minimum 0,5 m under tilløbskoten. Dette markeres med spray på ydersiden af pumpestationen, som orientering til kloakmester. Ved ø600 giver det effektiv sumpvolumen ca. 130 l. Ingen yderligere stuvningsvolumen. Cylindriske pumpestationer uden speciel pumpesump foretrækkes af driftsmæssige årsager. 2.5 Gennemføringer Tilløbs-, udluftnings- og elmuffer leveres som Forsheda påboringstætningsring, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Trykrør afsluttes uden for brønden med enten 2" RG rustfrit eller 50 mm PE PN10 påmonteret prop klar til tilslutning med elmuffe. 13

14 Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Tætning ved Ø110/95 kabelrør til teknikskab: Der skal medfølge en Wavin slutmuffe for tæt gennemføring til el-kabler (Der laves en udskæring så kablerne netop kan monteres) Slutmuffen skal monteres i Ø 110 kabelgennemføring i brønden og skal kunne tages af og på uden brug af værktøj. Slutmuffen skal være fastgjort med kæde/nylonsnor eller lignende til brønd, så man ikke taber den ned i brønden. 14

15 2.6 Adgang dæksel/låg Minipumpestationerne leveres med en af to typer dæksler: a) Uden for befæstet areal. På kundens grund er det at foretrække at brønden er uden for indkørslen og med fast karm. Brønden skal kunne leveres med et let, tæt fodgængerdæksel (alu eller PE) for en belastning på 200 kg. Skal være forberedt til at kunne aflåses med hængelås (børnesikret). Dækselkote hæves 10 cm i forhold til omgivende terræn. b) I befæstet areal Kørebanedæksel af støbejern for belastning på 15t. Dækslet leveres med fjederlås til montering i fast eller flydende karm. (På kundens grund skal det være med fast karm) Karmen monteres på betonkegle, der placeres om opføringsrøret uden af hvile på pumpestationen. I toppen af brønden skal en gummipakning eller lignende sikre, at overfladevand ikke skyller grus og sten ned i pumpestationen. Ved placering i befæstet areal skal det sikres at dækselkarmen fastgøres således at dækslet kan afmonteres uden at karmen løsnes. Generelt Dæksler på pumpebrønde for spildevand skal være lugttætte. 2.7 Pumper Pumperne skal være dykkede spildevandspumpe af grinder typen med skæresystem. Der sættes kun én pumpe i hver minipumpestation (ingen reserve) Motorstørrelse 1-4kW effekt alt efter løftehøjde og modtryk Den private stikledning skal være spulet, og pumpebrønden suget ren, før pumper monteres af Forsyningen. 2.8 Ventiler og trykrør i pumpebrønd Ventilarrangement skal være med kuglekontra- og afspærringsventil. Trykafgang udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrør i pumpestationen samles med CamLock-koblinger, unioner o.l. anvendes ikke. 2.9 Montering og servicering Der installeres pumper fra samme fabrikant i alle områdets minipumpestationer. Der indbygges så få varianter som muligt i hvert projekt. Pumpen monters med rustfri løftekæder, som skal fastgøres med sjækel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj), maks. 30 cm under terrænkote. Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes fra terræn, på trykafgangen fra pumpestationen placeres en CamLock-kobling. Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de kan trækkes op ad brønden, uden at rørføringen skal skilles ad (lettest mulig servicering også selvom brønden skulle være fyldt i forbindelse med driftsstop). Brøndenes trykrør skal vende i top så afspærrings-ventilen kan betjenes 15

16 fra terræn. Alle ventiler skal nemt kunne serviceres fra terræn. Hvis der opstår problemer med koblingsfod, guiderør eller kontraventil, skal hele det lodrette trykrørssystem, inkl. ventiler og koblingsfod, kunne løftes op på og genmonteres fra terræn. Alt el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab. 16

17 2.10 Svovlbrinte + lugtproblemer Der vælges så små ledningsdimensioner som muligt og kortest mulige strækninger til tilslutning med afskærende hovedledninger, for at forkorte opholdstiden. Der kan etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud det afgøres fra sag til sag om der er behov for rensebrønde på systemet (til rensegris). Modtagebrønde udføres som plast nedgangsbrønde med modtagekurv for rensegris. Der laves udluftning med Ø600 kørebaneriste 2.11 Alarm Visuel højvandsalarm (rød lampe) gør boligejerne opmærksom på problemer. Ikke akustisk alarm og ingen kommunikation til central 2.12 El-forsyning Som udgangspunkt spænding 400V (kun undtagelsesvis 230V) Pumpestationen tilsluttes grundejerens el-net ved egen målertavle. Ejendommens eksisterende el-tavle suppleres med en ekstra gruppe (uden bimåler). Forsyningen betaler for strømforbruget til driften af pumpebrønden. Dette afregnes samtidig med øvrige forbrugsafgifter som et nedslag i vandafledningsbidraget, og beløbet fastsættes efter det målte vandforbrug og kwh-prisen for at pumpe én m3. Alternativ: Efter konkret forhandling med SEAS-NVE kan der eventuelt opnås dispensation til at de planlagte mini-pumpestationer tilsluttes og afregnes som effekt ( Øvrige installationer ) under 1,0 kva med måler uanset at de enkelte pumper er større. Fællesregulativet skal følges. Holbæk Forsynings egen el-installatør sørger for tilslutning og opsætning af måler Kabler Mellem pumpestation og skab etableres foringsrør ( Ø110/95 korrugeret, men glat indvendigt ) til el-kabel. Bøjninger skal være tilstrækkelig bløde til at CEE stikket kan trækkes igennem, når pumpen skal afmonteres Teknikskab Automatikken placeres i eget pladeskab som Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line, Mål ca. b:30 x h: 70 d:20 cm Inkl. separat sokkel, montageplade, fugtspærre Small boks til 3 faser + Nul Sikkerhedsafbryder Tavle med sikringer samt fejlstrømsrelæ for pumpe 400/230V serviceudtag, CEE stik for pumpe For 1 analog sensor +tryktransmitter Frontrude i skab: Nej Farve: Grå eller grøn Aflåsning: Låge med standard trekantsnøgle Omskifter for: automatisk pumpe - manuel pumpestart pumpestop Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Teknikskabet skal placeres med front mod pumpestationen og så tæt som muligt på pumpestationen, max. 5m fra pumpestationen. Overkant 17

18 sokkel på teknikskabet placeres i niveau med overkant dæksel på pumpestationen. 18

19 2.15 Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop Ingen fjernstyring. Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Alarm i form af rød lampe / grøn lampe for drift. Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer 2.16 Niveaumåling Tryktransmitter (ikke niveauvipper) 2.17 Trykstød Forebyggelse er op til pumpeleverandør. Udluftningsbrønde Udluftning Der etableres udluftning fra pumpesumpen. Typisk som fleksibelt rør, der føres op ved siden af tekniskskabet, medmindre dette er placeret tæt op ad beboelsen: 1½ udluftningshætte i zink, 750 mm Ø50 PE100 PN16 rør, 50 mm bøjning 90 grd. Ø50 mm nedgraves i 0,5m dybde fra udluftningshætten til minipumpestationen, hvor den påbores insitu med Forsheda. Udluftningshætten placeres normalt op ad automatikskabet, men placering skal vurderes under hensyn til placering i forhold til beboelse, terrasser og andre opholdsarealer Skelbrønd Der tilsluttes kun én ejendom på hver pumpebrønd. Brønden fungerer som stikbrønd og er skillelinie mellem offentlig og privat kloak. Der etableres således ikke supplerende brønde på grunden Anlægsudgifter Fordeling. Anlægsudgiften til de offentlige anlæg afholdes af Holbæk Forsyning. Der opkræves reduceret tilslutningsbidrag for spildevand alene. Den enkelte grundejer skal selv foranstalte og betale at en kloakmester etablerer forbindelse mellem minipumpestation og intern kloak, samt foretager eventuel separering. Alle tømmetanke, septiktanke o. lign. skal tømmes og nedlægges Rettighedserhvervelse Som udgangspunkt placeres pumpestationen ved skel og så skal der ikke erhverves særlige rettigheder. I de særlige tilfælde hvor pumpestationen flyttes ind på grunden foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om Holbæk Forsyning skal erhverve rettigheder til anlæg, drift og vedligeholdelse af såvel ledning som pumpestation. Rettighederne skal omfatte et blivende deklarationsareal i en bredde på 2m langs ledningstracé, hvor der ikke må etableres anlæg/bygninger som kan beskadige eller besværliggøre vedligeholdelse af ledningen denne ledningsservitut tinglyses af Forsyningen. Der skal aftales anvendelse af midlertidige arbejdsarealer med lodsejer. Rettigheder til drift og vedligeholdelse for det tryksatte system på ejendommene sikres ved tinglysning af kloakdeklaration, for Forsyningens regning. Der indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår! 19

20 2.22 Dokumentation/KS Pumpeleverandørens manual og driftsvejledning, mærkning og somudført dokumentation. Indmåling x,y,z koordinater på: Pumpebrønd - Dækselkote, bundkote, trykafgang. Teknikskab Elforsyningskabel Ved eventuel tinglysning, landinspektøropmåling, tinglysningsrids og deklaration. 20

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x Standard skabe 1 Oversigt FGC 211 FGC 313 FGC 323 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer op til 4,5 kw op til 5,5 kw op til 4,5 kw Display x x x 1 stk. alarm relæ udgang x x x Strøm måling x x

Læs mere

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION

MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO STATIONER TIL OVER- OG UNDERJORDISK INSTALLATION MICRO PUMPESTATIONER Flygt Micro Pumpestationer til dræning og spildevand Flygt Micro pumpestationer findes i flere forskellige størrelser og udførelser,

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! 1.1 Konstruktion Watercares pumpebrønde er rotationsstøbte i middelsvært langliniært

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. nov. 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. nov. 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. nov. 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune og

Læs mere

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR

WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR WehoMini 5 PE INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL KLOAKMESTER / ENTREPRENØR 2 Generel information - før installation af WehoMini Funktion af WehoMini: WehoMini er konstrueret til at rense spildevandet fra almindelige

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Bilag. Opmåling af Kloak

Bilag. Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Bilag Opmåling af Kloak Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Version 03.05.2016 Side 1 af 6 1 Indledning De leverede data har en stor værdig for Kalundborg Forsyning, da de dagligt

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

Referat af informationsmøde d. 10. april 2015

Referat af informationsmøde d. 10. april 2015 Referat af informationsmøde d. 10. april 2015 Powerpoints fra mødet ligger på Langeland Forsynings hjemmeside www.langeland-forsyning.dk under spildevand/aktuelle projekter/projekt: kloakering af Stenbæk

Læs mere

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand

Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Krav til DanDas xml-filer for levering af filer til Vejle Spildevand Vejle Spildevand A/S Drift og anlæg Dato: 29.april 2014 Revision: 4 Indledning Vejle Spildevand har mange forskellige samarbejdspartnere,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

Opgaver til Pumpeanlæg.

Opgaver til Pumpeanlæg. Opgaver til Pumpeanlæg. 1) Hvad er en Arkimedes snegl? 2) Hvilken pumpetype anvendes normalt til spildevand? 3) Hvad kaldes den særlige pumpetype, hvor trykledningen ved husspildevand kan have en dimension

Læs mere

Outdoor OUTDOOR CABINETS

Outdoor OUTDOOR CABINETS Teknikskabe Vejskabe Denne serie teknikskabe er skabt til alle former for udendørs installationer. Teknikskabet kan eksempelvis anvendes til styringer, byggestrøm, målere og pumpestationer. Skabet er særdeles

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Septiktanke 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Konstruktion

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarme Sav Dæksler / Brønde Vojens Fjernvarme A.m.b.a. SAV Dæksler SAV dæksler / brønde 3 SAV dæksler INTRO 4 SAV dæksel med pe opføring 5 SAV dæksel mål 6 SAV dæksel / brønde DEN KOMPLETTE LØSNING

Læs mere

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line

Pris- og produktkatalog, december Kapslinger Teknikskabe Flexi-Line - og produktkatalog, december 2016 Kapslinger Teknikskabe en letvægter med mange muligheder Teknikskabe er et robust og fleksibelt kapslingssystem, der er udviklet på basis af mange års erfaring og know-how.

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

X-STRONG. Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke. Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning X-STRONG Septiktanke, 3-kammertanke Bundfældningstanke Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!

Læs mere

GRUNDFOS PE STANDARD. komplette pumpestationer PE STANDARD PRISOPTIMERET BRØNDPROGRAM

GRUNDFOS PE STANDARD. komplette pumpestationer PE STANDARD PRISOPTIMERET BRØNDPROGRAM GRUNDFOS PE STANDARD komplette pumpestationer PE STANDARD PRISOPTIMERET BRØNDPROGRAM FÆRDIGMONTERET OG KLAR TIL INSTALLATION Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Små Flygt brønde OVERSIGT

Små Flygt brønde OVERSIGT Små Flygt brønde OVERSIGT Flygt Sekamatik Pumpestationer til dræning og spildevand H m 32 28 24 25T 20 16 15M 13T Sekamatik 100 E 12 40T 8 4 17M 15T 30T 23M / 23T 37T 0 200 3,3 400 6,6 600 10 800 13,3

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

Odsherred Spildevand A/S

Odsherred Spildevand A/S Odsherred Spildevand A/S Etablering af havledning fra Tengslemark renseanlæg Skitseforslag 20-10-2015 (revision 2) 5167rpAMR_Skitseforslag_Rev1_10-02-2015.docx Udarbejdet til: Odsherred Spildevand A/S

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

GRUNDFOS PE-standard. PE standard. Nyt prisoptimeret brøndprogram

GRUNDFOS PE-standard. PE standard. Nyt prisoptimeret brøndprogram GRUNDFOS PE-standard PE standard Nyt prisoptimeret brøndprogram Ny generation af Grundfos pumpebrønde Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at introducere den nye generation af små pumpebrønde

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg

VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle Viborg Udarbejdet 2003 af Viborg Amt rev. september 2015 af Viborg Kommune VIBORG KOMMUNE Teknik og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Email: naturogvand@viborg.dk SLØJFNING AF BORINGER Sløjfning af boringer skal

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 52.11 Afløb under bygninger... 3 52.12 Dræn under bygninger... 4 52.13 Faldstammer, afløbsskåle...

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op.

Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Træpille transportsystem fra EKOPO- WER er den nemmeste måde at holde pillemagasinet fyldt op. Ekosupply transportsystem, flytter automatisk dine træpiller fra din eksterne beholder og til dit forbrugsmagasin.

Læs mere

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017

Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata. Ver April 2017 Registreringsvejledning for nyanlæg Opmålingsdata Ver. 3.0 - April 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning... 3 1.1 Spildevand... 3 1.2 Vand... 3 1.3 Kontaktoplysninger... 3 2 Spildevand... 4 2.1

Læs mere

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune

Kloakering. Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Kloakering Informationsmøde 18. Februar 2015 Det åbne land 2015 Hedensted Kommune Aftenens program Velkomst og præsentation Hvorfor skal spildevand renses Gennemgang af projektet Udførelsen Aftaler og

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flygt tryksatte kloaksystemer

Flygt tryksatte kloaksystemer Flygt tryksatte kloaksystemer Indhold Tryksatte kloaksystemer...3 Grundpakke...6 Udvidet pakke...8 Fleksibel brønd...10 Pumper...12 Overvågning & kontrol...13 Plug & Play...14 Service...15 2 Tryksatte

Læs mere

Kører vi på pumperne??

Kører vi på pumperne?? Kører vi på pumperne?? Hvilke krav skal vi som forsyningsselskaber stille til vores anlæg - og får vi altid det vi forventer? Aksel Kirkeby Driftsleder Vand og Affald, Svendborg Team Transport Spildevand

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKo

AluLet Elevatorlift HC325PVKo AluLet Elevatorlift HC325PVKo Udendørs monteret Elevatorlift 4 personer! AluLet HC325PVKo kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Vedr.: Pipeline 3 Ansøgning om etablering af pumpestation og spildevandsledning. Sagsnummer 12/13676 Notat Side 1 af 6 30. januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Til: Rudersdal Kommune Fra: Krüger A/S Kopi til

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 A01 NEDLØBSBRØNDE Nedløbsbrønde er brønde med rist, for nedløb af overfladevand. En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Pumpestationer i det åbne land 2013 Pumpeleverance, Udbudsbeskrivelse

Pumpestationer i det åbne land 2013 Pumpeleverance, Udbudsbeskrivelse Udbyder Svendborg Forsyning A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Projektleder: Lone Riis Vinther Telefon: 63 21 55 52 E-mail: LRV@vandogaffald.dk Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260 Odense S Projektleder:

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42

Scanregn A/S Thorsvej 105 DK-7200 Grindsted Tlf 75 32 52 22 Fax 75 32 52 42 VAREGRUPPE INDEKS 305 HYDRANTER Hydranter, komplet Side 305-1 Hydranter, alene Side 305-2 310 HYDRANTVENTILER Scanregn, Irriserra, ABC og Perrot Side 310-1 315 HYDRANTHANER Scanregn, Irriserra, ABC og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere