Vejledning for pumpestationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for pumpestationer"

Transkript

1 Vejledning for pumpestationer Indhold Indledning Pumpestationer - kategori A, B & C Pumpebrønden Pumpebrøndens placering Pumpebrøndens indretning Vand Brøndbund Pumpesump Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Trækrør Adgang dæksel/låg Pumper Ventilbrønd Ventiler Montering og servicering Renseadgang for rensegris Alarmer El-forsyning El-/styreskab Automatik

2 1.19. Niveaumåling Trykstød og trykledning Udluftning Dokumentation /KS Pumpestationer - kategori D Brønden Brøndens placering Adgangsforhold Pumpesump Gennemføringer Adgang dæksel/låg Pumper Ventiler og trykrør i pumpebrønd Montering og servicering Svovlbrinte + lugtproblemer Alarm El-forsyning Kabler Teknikskab Automatik Niveaumåling Trykstød Udluftning Skelbrønd Anlægsudgifter Rettighedserhvervelse Dokumentation/KS

3 Indledning Holbæk Forsyning A/S indkøber pumpestationer i forbindelse med anlægsprojekter. Efterfølgende varetager driften service og vedligehold af de indkøbte pumpestationer. Pumpestationerne kategorisere på følgende vis: Kategori A o Stationen er et knudepunkt med indpumpning fra flere pumpestationer. Stationer tilses, eventuelt spules om nødvendigt, vedligeholdes for optimal driftssikkerhed og energi besparelse minimum 1 gang om måneden. o Der udføres forebyggende vedligeholdelse/service på pumper, bygværk og øvrige komponenter. Vagten foretager nødvendigt arbejde for at sikrer driften uanset dag og tid. Kategori B o Pumpestationer tilses visuelt hver 3. måned. Pumpesumpen suges hver 6. måned med slamsuger. Sumpen skal ikke manuelt spules af driften. o Vagten underretter driften den først kommende arbejdsdag for at genoprette driften på begge pumper. Ved totalt pumpestop udføres arbejde for at idriftsætte minimum en pumpe. o Der udføres sliddele service på pumper og komponenter 1 gang årligt medmindre der kommer regelmæssige alarmer. Der er overvågning på stationen. Kategori C o Disse pumpestationer har laveste status og tilses en gang årligt. Der udføres ikke vedligehold på pumper og komponenter. Modtages alarm, registrere vagten dette og tilkalder pumpehold først kommende arbejdsdag. o Pumpehold udskifter pumper, komponenter o.lign. iht. kontrolleret haveriplan. Der udføres ikke service på pumper. Kategori D o Mini pumpestationer med max 2 husstande tilkoblet. Der føres ikke tilsyn med pumpestationen. Ved driftsfejl udskiftes fejlbehæftet komponent. Vagt rapporterer til pumpehold først kommende arbejdsdag. Vejledningsmaterialet er udarbejdet af Lars Aksel Hansen, d. 14. juni

4 1 Pumpestationer - kategori A, B & C 1.1. Pumpebrønden Pumpebrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter minimum Ø1250mm. Pumpebrønden leveres med fast bund og forsynet med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af pumpebrønd fastlægges under projektering og pumpebrønden bestilles i henhold til projekt. Pumpebrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Installationsdybde afhænger af terræn og tilløbskote på kloakken. Tilløbskoten placeres som standard ca. 1 m over bundkote. I tilfælde af store pumper (højde på pumpe over 85 cm) hæves tilløbskoten så den altid er ca. 15 cm over pumpens toppunkt. Kravene kan efter aftale med driften vurderes individuelt ved store gravedybder og vanskelige jordbundsforhold samt ved specielle placeringer af pumpebrønden. Dog er det vigtigt at pumperne under normale driftsforhold dækkes af vand 1.2. Pumpebrøndens placering 1.3. Pumpebrøndens indretning Så vidt muligt samles alle tilløb til pumpebrønden i en brønd i nærheden af pumpestationen så der kun er et tilløb til pumpebrønden. Pumpestationen placeres ved kørefast befæstet areal med adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for ladvogn, max. 3500kg. Ved fravigelse af dette krav skal det under projekteringen aftales med driften. Pumper leveres med påmonteret rustfri løftekæder med løfteøje for hver meter, som skal fastgøres med sjækkel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj). Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn dvs. montering med guiderør som føres til dækselkote. Af hensyn til nedgangsforhold, skal der være en afstand på minimum 750mm fra guiderør til brøndens modsatte side. Ventilarrangementet placeres i separat ventilbrønd. Rør og ventiler skal samles med flangesamlinger. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Vand Pumpestationer i kategori A, B & C, forsynes som udgangspunkt altid med vandværksvand, medmindre andet er aftalt med driften. Vandet føres frostfri ind i isoleret vandmålerbrønd. Efter vandmåleren afsluttes i vandmålerbrønden med ¾ hane og ¾ udtag med nitrokobling Brøndbund Brøndbunden skal være dimensioneret så opbuling af brøndbund ikke forekommer og om nødvendigt leveres brønden med dobbeltbund sikret med stålkryds. Brønden skal have bundplade, fod eller lign. som sikring mod opdrift. I opdriftsberegningen regnes altid konservativt med vand til terrænniveau. Yderligere opdriftssikring kan udføres ved dybe brønde (> 3,0 m) eller i 4

5 områder med høj grundvandsstand. Opdriftssikring udføres efter leverandørens anvisninger. Typisk ved udstøbning af et lag beton 15Mpa ovenpå bundpladen. 5

6 1.6. Pumpesump Der skal etableres pumpesump med 60grader banketter som sikring mod aflejringer Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Gennemføringer til tilløbs-, udluftnings- og trækrør leveres som Forsheda påboringstætning, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Trykrør udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrøret afsluttes max. 0,5m udenfor ventilbrønd med trækfast flange. Ved PE-rør mindre end ø110 kan afsluttes med spidsende for svejsesamling Trækrør Der etableres 2 trækrør mellem el-/styreskab og pumpebrønd og 1 trækrør mellem el-/styreskab og ventilbrønd Trækrør for el og styringskabler udføres i vandtætte kabelrør. Trækrørene udføres med bløde bøjninger og med fald mod pumpe- /ventilbrønd. Trækrør føres op i sokkelhøjde inde i el- og styreskab og hvor trækrøret afproppes vand og lugttæt, f.eks. med Hilti Brandprop CP Trækrør sænkes op til 1m dybde ved pumpe og ventilbrønd så der etableres fald fra elskab mod pumpe- og ventilbrønd. Hvis trækrøret ikke kan udføres med fald mod brøndene sikres fald væk fra el-/styreskab og en afdræning af trækrøret så der ikke står vand i trækrøret. Mellem el-/styreskab og pumpebrønd udføres ø160mm trækrør og mellem el-/styreskab og ventlbrønd udføres ø110mm trækrør Adgang dæksel/låg Generelt Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om der er behov for vand- og lugttætte dæksler. Behov for isolering af dæksel af hensyn til kondens og/eller frostsikring vurderes i hvert enkelt tilfælde. Pumpe- og ventilbrønde leveres med: Uden for befæstet areal: Brøndene forsynes med dæksel i dimension som brønden. Ved diameter over Ø1500 skal sikkerhedsgitter og dækslet være todelt. Dækselkote hæves cm i forhold til omgivende terræn. Dæksel leveres som PE, glasfiber eller alu-dørkpladedæksel dimensioneret for personlast. Dækslet skal kunne aflåses med hængelås. Hængslingen placeres så der er nemmest muligt adgang for driftsperso- 6

7 nalet under hensyn til placering af el- og styreskab samt adgang for kran på driftens servicebil. Dæksler leveres med sikkerhedsrist i rustfri syrefast stål AISI316L dimensioneret for min. 400kg punktlast. Sikkerhedsrist og vederlag udføres som kantforstærkede net. Ved brønde over ø1500mm sektionsopdeles sikkerhedsristen. Sikkerhedsristen udformes så slamsugerslange kan nedsænkes i brønden uden at åbne sikkerhedsristen. Hvor åbne/lukkekraften for dækslet overstiger 15kg monteres hjælpeudstyr som reducerer åbne/lukkekraften til max. 15kg. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I befæstet areal Der skal anvendes præfabrikerede vandtætte kørebanedæksler. Dækslerne dimensioneres for trafiklasten på det aktuelle sted og dimensionen på dækslerne fastlægges i hvert enkelt tilfælde under projekteringen. 7

8 1.10. Pumper Inden accept af tilbud på pumper og pumpestationer vurderes tilbuddet i samarbejde med driften, idet det prioriteres højt, at der installeres så få forskellige pumpetyper som muligt. Som udgangspunkt sættes minimum to alternerende pumper i hver pumpestation. Pumperne forsynes normalt ikke med spuleventiler Ventilbrønd Pumpebrønden suges ren, før pumper monteres. Ventilbrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter min. Ø1500mm. Ventilbrønden leveres med fast bund og forsynes med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af ventilbrønd fastlægges under projektering og ventilbrønden bestilles i henhold til projekt. Ventilbrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Ventilbrønden forsynes med fastmonteret lejder. Ventilbrønden forsynes med en pumpesump uden fastmonteret pumpe. Ventilbrønden forsynes med niveauvipper til højtvandsalarm i ventilbrønd Ventiler Ventilarrangementet skal være med kontra- og afspærringsventiler. Kontraventiler skal være kuglekontraventiler med løfteanordning til løft af kugle. Der anvendes ikke klapventiler. Der skal anvendes boltede flangesamlinger til montering af kontra- og afspærringsventilerne. Ventilarrangement, flanger mv. skal kunne af- og genmonteres uden brug af specialværktøj Montering og servicering Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de via guiderør kan trækkes op ad brønden. Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes og der må kun anvendes flangesamlinger. I pumpebrønden umiddelbart indenfor brøndvæg skal der placeres en flangesamling. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Renseadgang for rensegris Der skal etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud. Renseadgang for rensegris placeres i ventilbrønd. Modtagebrønde udføres som nedgangsbrønde i plastmateriale uden fasmonteret modtagekurv for rensegris. Modtagekurv for rensegris monteres i modtagebrønden inden rensegrisen sendes gennem trykledningen. 8

9 9

10 1.15. Alarmer Spændingssvigt, Batterifejl, Højtvandsalarm, Sondefejl, Transient, Termofejl, Klixon, Ude af auto, Højvandsalarm i ventilbrønd El-forsyning Pumpestationer forsynes med 400V. Sikringer i henhold til pumpestørrelse Fællesregulativet skal følges El-/styreskab Pumpestyringen/Automatikken skal placeres i el-/styreskab på terræn. El-/styreskabet placeres med front mod pumpebrønden ca. 1 m fra brønden. Lågen skal kunne åbne uhindret og pumperne skal kunne betjenes samtidig med at man kan kigge ned i brønden. El-/styreskab leveres som bygherreleverence som grå eller grøn Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line. med separat sokkel, montageplade og fugtspærre. Sokkelhøjde skal være i niveau med brøndens dækselkote. Soklen fyldes med lecanødder til soklens overkant inden pumpestationen overtages af driften. Aflåsning: Hængelås Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Typisk indhold i el-/styreskab som Holbæk Forsynings standard, der dog efter aftale kan variere fra projekt til projekt: o MJK Connect o 1 Sektions afbryder, motordel o 2 Hoved jordklemme o 2 40A PFI AC/DC relæ - pumper o 2 Automatsikring - pumpe o 15 Klemmer for pumper o 1 10 A aut. sik. + HPFI-relæ - styrerstrøm o 1 Trancientbeskyttelse styrestrøm o 1 Styrestrømstransformer 24VAC o 1 HPFI 40A o 1 Automatsikring 3+N 16A C o 1 Kombi CEE 400V 16A + 230V stik o 2 Omskifter 3-stillinger o 2 Lampe - drift - grøn o 2 Lampe - termo fejl - rød 10

11 o 1 Lampe - høj vandstand - gul o 1 Trykknap - reset - blå o 2 Hjælperelæ 24VAC o 2 Sokkel f. hjælperelæ o 1 Fibox kasse med målerindsats 11

12 1.18. Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop overføres til SRO. Connect fra MJK Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht. gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer Brug af frekvensomformer vurderes fra gang til gang Niveaumåling Niveaumåling i pumpebrønden etableres med tryktransmitter som. MJK Tryktransmitter måleområde 0-Xm Niveaumåling i ventilbrønden etableres med niveauvippe som MJK Niveauvippe 7030 m/12m kabel Trykstød og trykledning Dimensionering af pumper med tilhørende trykledning udbydes til pumpeleverandøren som dimensionerer trykledningen herunder beregner behovet for tiltag til bekæmpelse af trykstød og placering af eventuelle udluftningsventiler og brønde på trykledningen Udluftning Pumpe- og ventilbrønde forsynes med udluftning. Placeringen af udluftningen vurderes fra projekt til projekt herunder behov for mekanisk udluftning og eventuel lugtrensning. Udluftninger skal placeres så de ikke er til hinder for dækslets fri åbning. Typisk trækkes udluftningen i plastrør til galv. svanehalsrør ½m over terræn ved eller bag el-/styreskab. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I ventilbrønde etableres dobbeltudluftning i top og i bund Dokumentation /KS Som-udført, manual, mærkning Landinspektøropmåling Tinglysningsdokumenter 12

13 2. Pumpestationer - kategori D 2.1 Brønden Præfabrikerede, kompakte brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP) Komplet med fast bund og forsynet med løfteanordning. Brønddiameter fortrinsvis ø600 (op til ø800 accepteres). Opføringsrør-dimension til terræn minimum ø600 mm Installationsdybder: standard 2,0 3,5 m, brøndene leveres i intervaller á 0,5 m. Placering, kote, dybde er bestemt på forhånd og brønd bestilles efter præcist mål. Brønden skal dog kunne tilpasses i højden ved brug af tæt, standard forlængerdel (eller ved hjælp af afkortning på stedet.) Den endelige dybde fastlægges på stedet mellem entreprenør og tilsyn ud fra forholdene på den enkelte ejendom og i dialog med lodsejer. Tilløbskoten i minipumpestationen skal være så den private spildevandsstikledning skal kunne lægges med fald på minimum 20 fra udløb af eksisterende brønd/tank til indløb pumpebrønd. 2.2 Brøndens placering Placering af ledninger og pumpebrønd aftales nærmere med de berørte lodsejere, efter følgende retningslinjer: Minipumpestationen sættes som udgangspunkt udenfor befæstede arealer, ca. 1m over skel mod vej, som ved en almindelig skelbrønd. En anden placering af pumpebrønden på ejendommen kan aftales efter en konkret individuel vurdering af forholdene på ejendommen bl.a. baseret på højdeforhold og afstande til skel samt krav om kørefast adgang. Pumpestationen føres normalt kun længere ind på grunden, såfremt dette medfører behov for en pumpestation dybere end 2,5 m og gravning til gravitationsledning med 20 fald ikke er muligt. Der kan aftales fremføring af pumpestation ved kotelet-lignende grunde. Denne forlængede del af trykledningen ejes også af Forsyningen. I vurderingen af alternative placeringsmuligheder indgår, at forsyningen etablerer, ejer og driver minipumpestation og trykledning. 2.3 Adgangsforhold Det prioriteres højt, at minipumpestationen placeres udenfor befæstet areal men umiddelbart ved kørefast befæstet adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for personbil. En pumpebrønd kan godt placeres langs skel, men bag en hæk. 2.4 Pumpesump Bundkote minimum 0,5 m under tilløbskoten. Dette markeres med spray på ydersiden af pumpestationen, som orientering til kloakmester. Ved ø600 giver det effektiv sumpvolumen ca. 130 l. Ingen yderligere stuvningsvolumen. Cylindriske pumpestationer uden speciel pumpesump foretrækkes af driftsmæssige årsager. 2.5 Gennemføringer Tilløbs-, udluftnings- og elmuffer leveres som Forsheda påboringstætningsring, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Trykrør afsluttes uden for brønden med enten 2" RG rustfrit eller 50 mm PE PN10 påmonteret prop klar til tilslutning med elmuffe. 13

14 Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Tætning ved Ø110/95 kabelrør til teknikskab: Der skal medfølge en Wavin slutmuffe for tæt gennemføring til el-kabler (Der laves en udskæring så kablerne netop kan monteres) Slutmuffen skal monteres i Ø 110 kabelgennemføring i brønden og skal kunne tages af og på uden brug af værktøj. Slutmuffen skal være fastgjort med kæde/nylonsnor eller lignende til brønd, så man ikke taber den ned i brønden. 14

15 2.6 Adgang dæksel/låg Minipumpestationerne leveres med en af to typer dæksler: a) Uden for befæstet areal. På kundens grund er det at foretrække at brønden er uden for indkørslen og med fast karm. Brønden skal kunne leveres med et let, tæt fodgængerdæksel (alu eller PE) for en belastning på 200 kg. Skal være forberedt til at kunne aflåses med hængelås (børnesikret). Dækselkote hæves 10 cm i forhold til omgivende terræn. b) I befæstet areal Kørebanedæksel af støbejern for belastning på 15t. Dækslet leveres med fjederlås til montering i fast eller flydende karm. (På kundens grund skal det være med fast karm) Karmen monteres på betonkegle, der placeres om opføringsrøret uden af hvile på pumpestationen. I toppen af brønden skal en gummipakning eller lignende sikre, at overfladevand ikke skyller grus og sten ned i pumpestationen. Ved placering i befæstet areal skal det sikres at dækselkarmen fastgøres således at dækslet kan afmonteres uden at karmen løsnes. Generelt Dæksler på pumpebrønde for spildevand skal være lugttætte. 2.7 Pumper Pumperne skal være dykkede spildevandspumpe af grinder typen med skæresystem. Der sættes kun én pumpe i hver minipumpestation (ingen reserve) Motorstørrelse 1-4kW effekt alt efter løftehøjde og modtryk Den private stikledning skal være spulet, og pumpebrønden suget ren, før pumper monteres af Forsyningen. 2.8 Ventiler og trykrør i pumpebrønd Ventilarrangement skal være med kuglekontra- og afspærringsventil. Trykafgang udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrør i pumpestationen samles med CamLock-koblinger, unioner o.l. anvendes ikke. 2.9 Montering og servicering Der installeres pumper fra samme fabrikant i alle områdets minipumpestationer. Der indbygges så få varianter som muligt i hvert projekt. Pumpen monters med rustfri løftekæder, som skal fastgøres med sjækel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj), maks. 30 cm under terrænkote. Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes fra terræn, på trykafgangen fra pumpestationen placeres en CamLock-kobling. Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de kan trækkes op ad brønden, uden at rørføringen skal skilles ad (lettest mulig servicering også selvom brønden skulle være fyldt i forbindelse med driftsstop). Brøndenes trykrør skal vende i top så afspærrings-ventilen kan betjenes 15

16 fra terræn. Alle ventiler skal nemt kunne serviceres fra terræn. Hvis der opstår problemer med koblingsfod, guiderør eller kontraventil, skal hele det lodrette trykrørssystem, inkl. ventiler og koblingsfod, kunne løftes op på og genmonteres fra terræn. Alt el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab. 16

17 2.10 Svovlbrinte + lugtproblemer Der vælges så små ledningsdimensioner som muligt og kortest mulige strækninger til tilslutning med afskærende hovedledninger, for at forkorte opholdstiden. Der kan etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud det afgøres fra sag til sag om der er behov for rensebrønde på systemet (til rensegris). Modtagebrønde udføres som plast nedgangsbrønde med modtagekurv for rensegris. Der laves udluftning med Ø600 kørebaneriste 2.11 Alarm Visuel højvandsalarm (rød lampe) gør boligejerne opmærksom på problemer. Ikke akustisk alarm og ingen kommunikation til central 2.12 El-forsyning Som udgangspunkt spænding 400V (kun undtagelsesvis 230V) Pumpestationen tilsluttes grundejerens el-net ved egen målertavle. Ejendommens eksisterende el-tavle suppleres med en ekstra gruppe (uden bimåler). Forsyningen betaler for strømforbruget til driften af pumpebrønden. Dette afregnes samtidig med øvrige forbrugsafgifter som et nedslag i vandafledningsbidraget, og beløbet fastsættes efter det målte vandforbrug og kwh-prisen for at pumpe én m3. Alternativ: Efter konkret forhandling med SEAS-NVE kan der eventuelt opnås dispensation til at de planlagte mini-pumpestationer tilsluttes og afregnes som effekt ( Øvrige installationer ) under 1,0 kva med måler uanset at de enkelte pumper er større. Fællesregulativet skal følges. Holbæk Forsynings egen el-installatør sørger for tilslutning og opsætning af måler Kabler Mellem pumpestation og skab etableres foringsrør ( Ø110/95 korrugeret, men glat indvendigt ) til el-kabel. Bøjninger skal være tilstrækkelig bløde til at CEE stikket kan trækkes igennem, når pumpen skal afmonteres Teknikskab Automatikken placeres i eget pladeskab som Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line, Mål ca. b:30 x h: 70 d:20 cm Inkl. separat sokkel, montageplade, fugtspærre Small boks til 3 faser + Nul Sikkerhedsafbryder Tavle med sikringer samt fejlstrømsrelæ for pumpe 400/230V serviceudtag, CEE stik for pumpe For 1 analog sensor +tryktransmitter Frontrude i skab: Nej Farve: Grå eller grøn Aflåsning: Låge med standard trekantsnøgle Omskifter for: automatisk pumpe - manuel pumpestart pumpestop Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Teknikskabet skal placeres med front mod pumpestationen og så tæt som muligt på pumpestationen, max. 5m fra pumpestationen. Overkant 17

18 sokkel på teknikskabet placeres i niveau med overkant dæksel på pumpestationen. 18

19 2.15 Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop Ingen fjernstyring. Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Alarm i form af rød lampe / grøn lampe for drift. Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer 2.16 Niveaumåling Tryktransmitter (ikke niveauvipper) 2.17 Trykstød Forebyggelse er op til pumpeleverandør. Udluftningsbrønde Udluftning Der etableres udluftning fra pumpesumpen. Typisk som fleksibelt rør, der føres op ved siden af tekniskskabet, medmindre dette er placeret tæt op ad beboelsen: 1½ udluftningshætte i zink, 750 mm Ø50 PE100 PN16 rør, 50 mm bøjning 90 grd. Ø50 mm nedgraves i 0,5m dybde fra udluftningshætten til minipumpestationen, hvor den påbores insitu med Forsheda. Udluftningshætten placeres normalt op ad automatikskabet, men placering skal vurderes under hensyn til placering i forhold til beboelse, terrasser og andre opholdsarealer Skelbrønd Der tilsluttes kun én ejendom på hver pumpebrønd. Brønden fungerer som stikbrønd og er skillelinie mellem offentlig og privat kloak. Der etableres således ikke supplerende brønde på grunden Anlægsudgifter Fordeling. Anlægsudgiften til de offentlige anlæg afholdes af Holbæk Forsyning. Der opkræves reduceret tilslutningsbidrag for spildevand alene. Den enkelte grundejer skal selv foranstalte og betale at en kloakmester etablerer forbindelse mellem minipumpestation og intern kloak, samt foretager eventuel separering. Alle tømmetanke, septiktanke o. lign. skal tømmes og nedlægges Rettighedserhvervelse Som udgangspunkt placeres pumpestationen ved skel og så skal der ikke erhverves særlige rettigheder. I de særlige tilfælde hvor pumpestationen flyttes ind på grunden foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om Holbæk Forsyning skal erhverve rettigheder til anlæg, drift og vedligeholdelse af såvel ledning som pumpestation. Rettighederne skal omfatte et blivende deklarationsareal i en bredde på 2m langs ledningstracé, hvor der ikke må etableres anlæg/bygninger som kan beskadige eller besværliggøre vedligeholdelse af ledningen denne ledningsservitut tinglyses af Forsyningen. Der skal aftales anvendelse af midlertidige arbejdsarealer med lodsejer. Rettigheder til drift og vedligeholdelse for det tryksatte system på ejendommene sikres ved tinglysning af kloakdeklaration, for Forsyningens regning. Der indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår! 19

20 2.22 Dokumentation/KS Pumpeleverandørens manual og driftsvejledning, mærkning og somudført dokumentation. Indmåling x,y,z koordinater på: Pumpebrønd - Dækselkote, bundkote, trykafgang. Teknikskab Elforsyningskabel Ved eventuel tinglysning, landinspektøropmåling, tinglysningsrids og deklaration. 20

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem

Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem Teknisk Håndbog LPS-trykafløbssystem Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk PRÆSENTATION LPS (Low Pressure Sewer) trykafløbssystemet er udviklet i USA og Sverige. Systemet har været anvendt

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vandforsynings katalog

Vandforsynings katalog Vandforsynings katalog - TEKNOLOGI & YDELSER NYE MULIGHEDER & YDELSER De danske vandforsyninger har fået en ny mulighed for at få deres vandværker moderniseret og opdateret. Xylem Water Solutions tilbyder

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere