Vejledning for pumpestationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for pumpestationer"

Transkript

1 Vejledning for pumpestationer Indhold Indledning Pumpestationer - kategori A, B & C Pumpebrønden Pumpebrøndens placering Pumpebrøndens indretning Vand Brøndbund Pumpesump Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Trækrør Adgang dæksel/låg Pumper Ventilbrønd Ventiler Montering og servicering Renseadgang for rensegris Alarmer El-forsyning El-/styreskab Automatik

2 1.19. Niveaumåling Trykstød og trykledning Udluftning Dokumentation /KS Pumpestationer - kategori D Brønden Brøndens placering Adgangsforhold Pumpesump Gennemføringer Adgang dæksel/låg Pumper Ventiler og trykrør i pumpebrønd Montering og servicering Svovlbrinte + lugtproblemer Alarm El-forsyning Kabler Teknikskab Automatik Niveaumåling Trykstød Udluftning Skelbrønd Anlægsudgifter Rettighedserhvervelse Dokumentation/KS

3 Indledning Holbæk Forsyning A/S indkøber pumpestationer i forbindelse med anlægsprojekter. Efterfølgende varetager driften service og vedligehold af de indkøbte pumpestationer. Pumpestationerne kategorisere på følgende vis: Kategori A o Stationen er et knudepunkt med indpumpning fra flere pumpestationer. Stationer tilses, eventuelt spules om nødvendigt, vedligeholdes for optimal driftssikkerhed og energi besparelse minimum 1 gang om måneden. o Der udføres forebyggende vedligeholdelse/service på pumper, bygværk og øvrige komponenter. Vagten foretager nødvendigt arbejde for at sikrer driften uanset dag og tid. Kategori B o Pumpestationer tilses visuelt hver 3. måned. Pumpesumpen suges hver 6. måned med slamsuger. Sumpen skal ikke manuelt spules af driften. o Vagten underretter driften den først kommende arbejdsdag for at genoprette driften på begge pumper. Ved totalt pumpestop udføres arbejde for at idriftsætte minimum en pumpe. o Der udføres sliddele service på pumper og komponenter 1 gang årligt medmindre der kommer regelmæssige alarmer. Der er overvågning på stationen. Kategori C o Disse pumpestationer har laveste status og tilses en gang årligt. Der udføres ikke vedligehold på pumper og komponenter. Modtages alarm, registrere vagten dette og tilkalder pumpehold først kommende arbejdsdag. o Pumpehold udskifter pumper, komponenter o.lign. iht. kontrolleret haveriplan. Der udføres ikke service på pumper. Kategori D o Mini pumpestationer med max 2 husstande tilkoblet. Der føres ikke tilsyn med pumpestationen. Ved driftsfejl udskiftes fejlbehæftet komponent. Vagt rapporterer til pumpehold først kommende arbejdsdag. Vejledningsmaterialet er udarbejdet af Lars Aksel Hansen, d. 14. juni

4 1 Pumpestationer - kategori A, B & C 1.1. Pumpebrønden Pumpebrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter minimum Ø1250mm. Pumpebrønden leveres med fast bund og forsynet med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af pumpebrønd fastlægges under projektering og pumpebrønden bestilles i henhold til projekt. Pumpebrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Installationsdybde afhænger af terræn og tilløbskote på kloakken. Tilløbskoten placeres som standard ca. 1 m over bundkote. I tilfælde af store pumper (højde på pumpe over 85 cm) hæves tilløbskoten så den altid er ca. 15 cm over pumpens toppunkt. Kravene kan efter aftale med driften vurderes individuelt ved store gravedybder og vanskelige jordbundsforhold samt ved specielle placeringer af pumpebrønden. Dog er det vigtigt at pumperne under normale driftsforhold dækkes af vand 1.2. Pumpebrøndens placering 1.3. Pumpebrøndens indretning Så vidt muligt samles alle tilløb til pumpebrønden i en brønd i nærheden af pumpestationen så der kun er et tilløb til pumpebrønden. Pumpestationen placeres ved kørefast befæstet areal med adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for ladvogn, max. 3500kg. Ved fravigelse af dette krav skal det under projekteringen aftales med driften. Pumper leveres med påmonteret rustfri løftekæder med løfteøje for hver meter, som skal fastgøres med sjækkel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj). Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn dvs. montering med guiderør som føres til dækselkote. Af hensyn til nedgangsforhold, skal der være en afstand på minimum 750mm fra guiderør til brøndens modsatte side. Ventilarrangementet placeres i separat ventilbrønd. Rør og ventiler skal samles med flangesamlinger. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Vand Pumpestationer i kategori A, B & C, forsynes som udgangspunkt altid med vandværksvand, medmindre andet er aftalt med driften. Vandet føres frostfri ind i isoleret vandmålerbrønd. Efter vandmåleren afsluttes i vandmålerbrønden med ¾ hane og ¾ udtag med nitrokobling Brøndbund Brøndbunden skal være dimensioneret så opbuling af brøndbund ikke forekommer og om nødvendigt leveres brønden med dobbeltbund sikret med stålkryds. Brønden skal have bundplade, fod eller lign. som sikring mod opdrift. I opdriftsberegningen regnes altid konservativt med vand til terrænniveau. Yderligere opdriftssikring kan udføres ved dybe brønde (> 3,0 m) eller i 4

5 områder med høj grundvandsstand. Opdriftssikring udføres efter leverandørens anvisninger. Typisk ved udstøbning af et lag beton 15Mpa ovenpå bundpladen. 5

6 1.6. Pumpesump Der skal etableres pumpesump med 60grader banketter som sikring mod aflejringer Gennemføringer til pumpe- eller ventilbrønd Gennemføringer til tilløbs-, udluftnings- og trækrør leveres som Forsheda påboringstætning, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Trykrør udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrøret afsluttes max. 0,5m udenfor ventilbrønd med trækfast flange. Ved PE-rør mindre end ø110 kan afsluttes med spidsende for svejsesamling Trækrør Der etableres 2 trækrør mellem el-/styreskab og pumpebrønd og 1 trækrør mellem el-/styreskab og ventilbrønd Trækrør for el og styringskabler udføres i vandtætte kabelrør. Trækrørene udføres med bløde bøjninger og med fald mod pumpe- /ventilbrønd. Trækrør føres op i sokkelhøjde inde i el- og styreskab og hvor trækrøret afproppes vand og lugttæt, f.eks. med Hilti Brandprop CP Trækrør sænkes op til 1m dybde ved pumpe og ventilbrønd så der etableres fald fra elskab mod pumpe- og ventilbrønd. Hvis trækrøret ikke kan udføres med fald mod brøndene sikres fald væk fra el-/styreskab og en afdræning af trækrøret så der ikke står vand i trækrøret. Mellem el-/styreskab og pumpebrønd udføres ø160mm trækrør og mellem el-/styreskab og ventlbrønd udføres ø110mm trækrør Adgang dæksel/låg Generelt Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om der er behov for vand- og lugttætte dæksler. Behov for isolering af dæksel af hensyn til kondens og/eller frostsikring vurderes i hvert enkelt tilfælde. Pumpe- og ventilbrønde leveres med: Uden for befæstet areal: Brøndene forsynes med dæksel i dimension som brønden. Ved diameter over Ø1500 skal sikkerhedsgitter og dækslet være todelt. Dækselkote hæves cm i forhold til omgivende terræn. Dæksel leveres som PE, glasfiber eller alu-dørkpladedæksel dimensioneret for personlast. Dækslet skal kunne aflåses med hængelås. Hængslingen placeres så der er nemmest muligt adgang for driftsperso- 6

7 nalet under hensyn til placering af el- og styreskab samt adgang for kran på driftens servicebil. Dæksler leveres med sikkerhedsrist i rustfri syrefast stål AISI316L dimensioneret for min. 400kg punktlast. Sikkerhedsrist og vederlag udføres som kantforstærkede net. Ved brønde over ø1500mm sektionsopdeles sikkerhedsristen. Sikkerhedsristen udformes så slamsugerslange kan nedsænkes i brønden uden at åbne sikkerhedsristen. Hvor åbne/lukkekraften for dækslet overstiger 15kg monteres hjælpeudstyr som reducerer åbne/lukkekraften til max. 15kg. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I befæstet areal Der skal anvendes præfabrikerede vandtætte kørebanedæksler. Dækslerne dimensioneres for trafiklasten på det aktuelle sted og dimensionen på dækslerne fastlægges i hvert enkelt tilfælde under projekteringen. 7

8 1.10. Pumper Inden accept af tilbud på pumper og pumpestationer vurderes tilbuddet i samarbejde med driften, idet det prioriteres højt, at der installeres så få forskellige pumpetyper som muligt. Som udgangspunkt sættes minimum to alternerende pumper i hver pumpestation. Pumperne forsynes normalt ikke med spuleventiler Ventilbrønd Pumpebrønden suges ren, før pumper monteres. Ventilbrønd etableres af præfabrikerede brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP). Brønddiameter min. Ø1500mm. Ventilbrønden leveres med fast bund og forsynes med løfteanordning. Placering, kote, dybde mv. af ventilbrønd fastlægges under projektering og ventilbrønden bestilles i henhold til projekt. Ventilbrønden søges så vidt placeret uden for kørebanearealer. Ventilbrønden forsynes med fastmonteret lejder. Ventilbrønden forsynes med en pumpesump uden fastmonteret pumpe. Ventilbrønden forsynes med niveauvipper til højtvandsalarm i ventilbrønd Ventiler Ventilarrangementet skal være med kontra- og afspærringsventiler. Kontraventiler skal være kuglekontraventiler med løfteanordning til løft af kugle. Der anvendes ikke klapventiler. Der skal anvendes boltede flangesamlinger til montering af kontra- og afspærringsventilerne. Ventilarrangement, flanger mv. skal kunne af- og genmonteres uden brug af specialværktøj Montering og servicering Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de via guiderør kan trækkes op ad brønden. Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes og der må kun anvendes flangesamlinger. I pumpebrønden umiddelbart indenfor brøndvæg skal der placeres en flangesamling. Al el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab Renseadgang for rensegris Der skal etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud. Renseadgang for rensegris placeres i ventilbrønd. Modtagebrønde udføres som nedgangsbrønde i plastmateriale uden fasmonteret modtagekurv for rensegris. Modtagekurv for rensegris monteres i modtagebrønden inden rensegrisen sendes gennem trykledningen. 8

9 9

10 1.15. Alarmer Spændingssvigt, Batterifejl, Højtvandsalarm, Sondefejl, Transient, Termofejl, Klixon, Ude af auto, Højvandsalarm i ventilbrønd El-forsyning Pumpestationer forsynes med 400V. Sikringer i henhold til pumpestørrelse Fællesregulativet skal følges El-/styreskab Pumpestyringen/Automatikken skal placeres i el-/styreskab på terræn. El-/styreskabet placeres med front mod pumpebrønden ca. 1 m fra brønden. Lågen skal kunne åbne uhindret og pumperne skal kunne betjenes samtidig med at man kan kigge ned i brønden. El-/styreskab leveres som bygherreleverence som grå eller grøn Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line. med separat sokkel, montageplade og fugtspærre. Sokkelhøjde skal være i niveau med brøndens dækselkote. Soklen fyldes med lecanødder til soklens overkant inden pumpestationen overtages af driften. Aflåsning: Hængelås Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Typisk indhold i el-/styreskab som Holbæk Forsynings standard, der dog efter aftale kan variere fra projekt til projekt: o MJK Connect o 1 Sektions afbryder, motordel o 2 Hoved jordklemme o 2 40A PFI AC/DC relæ - pumper o 2 Automatsikring - pumpe o 15 Klemmer for pumper o 1 10 A aut. sik. + HPFI-relæ - styrerstrøm o 1 Trancientbeskyttelse styrestrøm o 1 Styrestrømstransformer 24VAC o 1 HPFI 40A o 1 Automatsikring 3+N 16A C o 1 Kombi CEE 400V 16A + 230V stik o 2 Omskifter 3-stillinger o 2 Lampe - drift - grøn o 2 Lampe - termo fejl - rød 10

11 o 1 Lampe - høj vandstand - gul o 1 Trykknap - reset - blå o 2 Hjælperelæ 24VAC o 2 Sokkel f. hjælperelæ o 1 Fibox kasse med målerindsats 11

12 1.18. Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop overføres til SRO. Connect fra MJK Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht. gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer Brug af frekvensomformer vurderes fra gang til gang Niveaumåling Niveaumåling i pumpebrønden etableres med tryktransmitter som. MJK Tryktransmitter måleområde 0-Xm Niveaumåling i ventilbrønden etableres med niveauvippe som MJK Niveauvippe 7030 m/12m kabel Trykstød og trykledning Dimensionering af pumper med tilhørende trykledning udbydes til pumpeleverandøren som dimensionerer trykledningen herunder beregner behovet for tiltag til bekæmpelse af trykstød og placering af eventuelle udluftningsventiler og brønde på trykledningen Udluftning Pumpe- og ventilbrønde forsynes med udluftning. Placeringen af udluftningen vurderes fra projekt til projekt herunder behov for mekanisk udluftning og eventuel lugtrensning. Udluftninger skal placeres så de ikke er til hinder for dækslets fri åbning. Typisk trækkes udluftningen i plastrør til galv. svanehalsrør ½m over terræn ved eller bag el-/styreskab. Udenfor befæstet areal kan dækslet monteres med mellemrum mellem overkant brønd og dæksel for udluftning af pumpe- og/eller ventilbrønd. I ventilbrønde etableres dobbeltudluftning i top og i bund Dokumentation /KS Som-udført, manual, mærkning Landinspektøropmåling Tinglysningsdokumenter 12

13 2. Pumpestationer - kategori D 2.1 Brønden Præfabrikerede, kompakte brønde af polyethylen (PE-HD) eller glasfiber (GRP) Komplet med fast bund og forsynet med løfteanordning. Brønddiameter fortrinsvis ø600 (op til ø800 accepteres). Opføringsrør-dimension til terræn minimum ø600 mm Installationsdybder: standard 2,0 3,5 m, brøndene leveres i intervaller á 0,5 m. Placering, kote, dybde er bestemt på forhånd og brønd bestilles efter præcist mål. Brønden skal dog kunne tilpasses i højden ved brug af tæt, standard forlængerdel (eller ved hjælp af afkortning på stedet.) Den endelige dybde fastlægges på stedet mellem entreprenør og tilsyn ud fra forholdene på den enkelte ejendom og i dialog med lodsejer. Tilløbskoten i minipumpestationen skal være så den private spildevandsstikledning skal kunne lægges med fald på minimum 20 fra udløb af eksisterende brønd/tank til indløb pumpebrønd. 2.2 Brøndens placering Placering af ledninger og pumpebrønd aftales nærmere med de berørte lodsejere, efter følgende retningslinjer: Minipumpestationen sættes som udgangspunkt udenfor befæstede arealer, ca. 1m over skel mod vej, som ved en almindelig skelbrønd. En anden placering af pumpebrønden på ejendommen kan aftales efter en konkret individuel vurdering af forholdene på ejendommen bl.a. baseret på højdeforhold og afstande til skel samt krav om kørefast adgang. Pumpestationen føres normalt kun længere ind på grunden, såfremt dette medfører behov for en pumpestation dybere end 2,5 m og gravning til gravitationsledning med 20 fald ikke er muligt. Der kan aftales fremføring af pumpestation ved kotelet-lignende grunde. Denne forlængede del af trykledningen ejes også af Forsyningen. I vurderingen af alternative placeringsmuligheder indgår, at forsyningen etablerer, ejer og driver minipumpestation og trykledning. 2.3 Adgangsforhold Det prioriteres højt, at minipumpestationen placeres udenfor befæstet areal men umiddelbart ved kørefast befæstet adgang for ladvogn. Minimum befæstet i bredde som for personbil. En pumpebrønd kan godt placeres langs skel, men bag en hæk. 2.4 Pumpesump Bundkote minimum 0,5 m under tilløbskoten. Dette markeres med spray på ydersiden af pumpestationen, som orientering til kloakmester. Ved ø600 giver det effektiv sumpvolumen ca. 130 l. Ingen yderligere stuvningsvolumen. Cylindriske pumpestationer uden speciel pumpesump foretrækkes af driftsmæssige årsager. 2.5 Gennemføringer Tilløbs-, udluftnings- og elmuffer leveres som Forsheda påboringstætningsring, der kan monteres i hele brøndens dybde, diameteren rundt. Trykrør afsluttes uden for brønden med enten 2" RG rustfrit eller 50 mm PE PN10 påmonteret prop klar til tilslutning med elmuffe. 13

14 Alle rørgennemføringer skal kunne påbores efter forholdene på stedet (af kloakmester eller anlægsentreprenøren). Tætning ved Ø110/95 kabelrør til teknikskab: Der skal medfølge en Wavin slutmuffe for tæt gennemføring til el-kabler (Der laves en udskæring så kablerne netop kan monteres) Slutmuffen skal monteres i Ø 110 kabelgennemføring i brønden og skal kunne tages af og på uden brug af værktøj. Slutmuffen skal være fastgjort med kæde/nylonsnor eller lignende til brønd, så man ikke taber den ned i brønden. 14

15 2.6 Adgang dæksel/låg Minipumpestationerne leveres med en af to typer dæksler: a) Uden for befæstet areal. På kundens grund er det at foretrække at brønden er uden for indkørslen og med fast karm. Brønden skal kunne leveres med et let, tæt fodgængerdæksel (alu eller PE) for en belastning på 200 kg. Skal være forberedt til at kunne aflåses med hængelås (børnesikret). Dækselkote hæves 10 cm i forhold til omgivende terræn. b) I befæstet areal Kørebanedæksel af støbejern for belastning på 15t. Dækslet leveres med fjederlås til montering i fast eller flydende karm. (På kundens grund skal det være med fast karm) Karmen monteres på betonkegle, der placeres om opføringsrøret uden af hvile på pumpestationen. I toppen af brønden skal en gummipakning eller lignende sikre, at overfladevand ikke skyller grus og sten ned i pumpestationen. Ved placering i befæstet areal skal det sikres at dækselkarmen fastgøres således at dækslet kan afmonteres uden at karmen løsnes. Generelt Dæksler på pumpebrønde for spildevand skal være lugttætte. 2.7 Pumper Pumperne skal være dykkede spildevandspumpe af grinder typen med skæresystem. Der sættes kun én pumpe i hver minipumpestation (ingen reserve) Motorstørrelse 1-4kW effekt alt efter løftehøjde og modtryk Den private stikledning skal være spulet, og pumpebrønden suget ren, før pumper monteres af Forsyningen. 2.8 Ventiler og trykrør i pumpebrønd Ventilarrangement skal være med kuglekontra- og afspærringsventil. Trykafgang udføres i PE eller rustfri syrefast stål. Trykrør i pumpestationen samles med CamLock-koblinger, unioner o.l. anvendes ikke. 2.9 Montering og servicering Der installeres pumper fra samme fabrikant i alle områdets minipumpestationer. Der indbygges så få varianter som muligt i hvert projekt. Pumpen monters med rustfri løftekæder, som skal fastgøres med sjækel til tværgående travers i toppen eller i karmen (ingen brug af værktøj), maks. 30 cm under terrænkote. Pumpen skal nemt kunne serviceres fra terræn montering med guiderør Rørarrangementer skal nemt kunne udskiftes fra terræn, på trykafgangen fra pumpestationen placeres en CamLock-kobling. Pumperne monteres på koblingsfødder eller lignende så de kan trækkes op ad brønden, uden at rørføringen skal skilles ad (lettest mulig servicering også selvom brønden skulle være fyldt i forbindelse med driftsstop). Brøndenes trykrør skal vende i top så afspærrings-ventilen kan betjenes 15

16 fra terræn. Alle ventiler skal nemt kunne serviceres fra terræn. Hvis der opstår problemer med koblingsfod, guiderør eller kontraventil, skal hele det lodrette trykrørssystem, inkl. ventiler og koblingsfod, kunne løftes op på og genmonteres fra terræn. Alt el og automatik placeres ovenfor brønd i selvstændig, aflåst skab. 16

17 2.10 Svovlbrinte + lugtproblemer Der vælges så små ledningsdimensioner som muligt og kortest mulige strækninger til tilslutning med afskærende hovedledninger, for at forkorte opholdstiden. Der kan etableres rensemulighed for at kunne fjerne kloakhud det afgøres fra sag til sag om der er behov for rensebrønde på systemet (til rensegris). Modtagebrønde udføres som plast nedgangsbrønde med modtagekurv for rensegris. Der laves udluftning med Ø600 kørebaneriste 2.11 Alarm Visuel højvandsalarm (rød lampe) gør boligejerne opmærksom på problemer. Ikke akustisk alarm og ingen kommunikation til central 2.12 El-forsyning Som udgangspunkt spænding 400V (kun undtagelsesvis 230V) Pumpestationen tilsluttes grundejerens el-net ved egen målertavle. Ejendommens eksisterende el-tavle suppleres med en ekstra gruppe (uden bimåler). Forsyningen betaler for strømforbruget til driften af pumpebrønden. Dette afregnes samtidig med øvrige forbrugsafgifter som et nedslag i vandafledningsbidraget, og beløbet fastsættes efter det målte vandforbrug og kwh-prisen for at pumpe én m3. Alternativ: Efter konkret forhandling med SEAS-NVE kan der eventuelt opnås dispensation til at de planlagte mini-pumpestationer tilsluttes og afregnes som effekt ( Øvrige installationer ) under 1,0 kva med måler uanset at de enkelte pumper er større. Fællesregulativet skal følges. Holbæk Forsynings egen el-installatør sørger for tilslutning og opsætning af måler Kabler Mellem pumpestation og skab etableres foringsrør ( Ø110/95 korrugeret, men glat indvendigt ) til el-kabel. Bøjninger skal være tilstrækkelig bløde til at CEE stikket kan trækkes igennem, når pumpen skal afmonteres Teknikskab Automatikken placeres i eget pladeskab som Triax KSE 15 metalskab eller AAB TS-line, Mål ca. b:30 x h: 70 d:20 cm Inkl. separat sokkel, montageplade, fugtspærre Small boks til 3 faser + Nul Sikkerhedsafbryder Tavle med sikringer samt fejlstrømsrelæ for pumpe 400/230V serviceudtag, CEE stik for pumpe For 1 analog sensor +tryktransmitter Frontrude i skab: Nej Farve: Grå eller grøn Aflåsning: Låge med standard trekantsnøgle Omskifter for: automatisk pumpe - manuel pumpestart pumpestop Der skal være min. 30% uudnyttet reserveplads i skabet Teknikskabet skal placeres med front mod pumpestationen og så tæt som muligt på pumpestationen, max. 5m fra pumpestationen. Overkant 17

18 sokkel på teknikskabet placeres i niveau med overkant dæksel på pumpestationen. 18

19 2.15 Automatik Alle komponenter indbygges i et stænktæt plastkabinet Log over driftsdata: Vandstandsinfo, alarmlog, driftstimer, antal starter/stop Ingen fjernstyring. Hovedafbryder Fejlstrømsafbryder PFI Automatsikring 230 VAC for styrestrøm Motorværn og kontaktor Alarm i form af rød lampe / grøn lampe for drift. Skilteklemmer, hjælperelæer samt interne ledninger CE mærkning Potentialudligning iht gældende regler Dokumentation komplet i 2 eksemplarer 2.16 Niveaumåling Tryktransmitter (ikke niveauvipper) 2.17 Trykstød Forebyggelse er op til pumpeleverandør. Udluftningsbrønde Udluftning Der etableres udluftning fra pumpesumpen. Typisk som fleksibelt rør, der føres op ved siden af tekniskskabet, medmindre dette er placeret tæt op ad beboelsen: 1½ udluftningshætte i zink, 750 mm Ø50 PE100 PN16 rør, 50 mm bøjning 90 grd. Ø50 mm nedgraves i 0,5m dybde fra udluftningshætten til minipumpestationen, hvor den påbores insitu med Forsheda. Udluftningshætten placeres normalt op ad automatikskabet, men placering skal vurderes under hensyn til placering i forhold til beboelse, terrasser og andre opholdsarealer Skelbrønd Der tilsluttes kun én ejendom på hver pumpebrønd. Brønden fungerer som stikbrønd og er skillelinie mellem offentlig og privat kloak. Der etableres således ikke supplerende brønde på grunden Anlægsudgifter Fordeling. Anlægsudgiften til de offentlige anlæg afholdes af Holbæk Forsyning. Der opkræves reduceret tilslutningsbidrag for spildevand alene. Den enkelte grundejer skal selv foranstalte og betale at en kloakmester etablerer forbindelse mellem minipumpestation og intern kloak, samt foretager eventuel separering. Alle tømmetanke, septiktanke o. lign. skal tømmes og nedlægges Rettighedserhvervelse Som udgangspunkt placeres pumpestationen ved skel og så skal der ikke erhverves særlige rettigheder. I de særlige tilfælde hvor pumpestationen flyttes ind på grunden foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde om Holbæk Forsyning skal erhverve rettigheder til anlæg, drift og vedligeholdelse af såvel ledning som pumpestation. Rettighederne skal omfatte et blivende deklarationsareal i en bredde på 2m langs ledningstracé, hvor der ikke må etableres anlæg/bygninger som kan beskadige eller besværliggøre vedligeholdelse af ledningen denne ledningsservitut tinglyses af Forsyningen. Der skal aftales anvendelse af midlertidige arbejdsarealer med lodsejer. Rettigheder til drift og vedligeholdelse for det tryksatte system på ejendommene sikres ved tinglysning af kloakdeklaration, for Forsyningens regning. Der indgås frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår! 19

20 2.22 Dokumentation/KS Pumpeleverandørens manual og driftsvejledning, mærkning og somudført dokumentation. Indmåling x,y,z koordinater på: Pumpebrønd - Dækselkote, bundkote, trykafgang. Teknikskab Elforsyningskabel Ved eventuel tinglysning, landinspektøropmåling, tinglysningsrids og deklaration. 20

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6

Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Om spildevandspumper i Ringsted Side 1 af 6 Indledning Rigtig mange opgaver til afledning af spildevand fra ejendomme, kan løses med en minipumpestation eller grinderpumpestation. I Ringsted har firmaerne

Læs mere

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi.

Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER. MyConnect. 1-8 pumper 0 - XXX kw. Alternering af pumper DI 6 DO 2 AI 3 AO 0. WiFi. Oversigt - STYRINGER TIL TRANSPORT PUMPESTATIONER MyConnect 1-8 pumper 0 - XXX kw Niveaumåler Alternering af pumper Analog sensor DI 6 DO 2 AI 3 AO 0 Display WiFi I/O udvidelse Alarm log Høj Vand Lav Vand

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram

grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram grundfos PE Standard komplette pumpestationer Pe standard prisoptimeret brøndprogram Få det komplette sæt hos Grundfos Standardisering er midlet, der har gjort det muligt at producere denne generation

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015

Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Velkommen til borgermøde Bringstrup-forsamlingshus den 27. august 2015 Dagsorden: Kl. 19.00 Præsentation og baggrund for projektet Projektbeskrivelse Projektets udførelse Økonomi Kl. 19.30 Pause øl/vand

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Flygt tryksatte kloaksystemer

Flygt tryksatte kloaksystemer Flygt tryksatte kloaksystemer Indhold Tryksatte kloaksystemer...3 Grundpakke...6 Udvidet pakke...8 Fleksibel brønd...10 Pumper...12 Overvågning & kontrol...13 Plug & Play...14 Service...15 2 Tryksatte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000

Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 2000 Monterings- og driftsinstruktion for LPS-enhed 000 trykafløbssystem LPS-trykafløbssystem fra Munck Forsyningsledninger a/s www.munck-forsyning.dk LPS enhed generelt LPS trykafløbssystemet adskiller sig

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarme Sav Dæksler / Brønde Vojens Fjernvarme A.m.b.a. SAV Dæksler SAV dæksler / brønde 3 SAV dæksler INTRO 4 SAV dæksel med pe opføring 5 SAV dæksel mål 6 SAV dæksel / brønde DEN KOMPLETTE LØSNING

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Pumpestationer i det åbne land 2013 Pumpeleverance, Udbudsbeskrivelse

Pumpestationer i det åbne land 2013 Pumpeleverance, Udbudsbeskrivelse Udbyder Svendborg Forsyning A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Projektleder: Lone Riis Vinther Telefon: 63 21 55 52 E-mail: LRV@vandogaffald.dk Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260 Odense S Projektleder:

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand

Praktiske erfaringer med Svovlbrinte. Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Praktiske erfaringer med Svovlbrinte Aksel Kirkeby Driftsleder Transport Spildevand Hvad er svovlbrinte? Hvordan opstår Svovlbrinte? Hvad gør vi ved det? Omgivelserne Praktiske erfaringer Personsikkerhed

Læs mere

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014

Greve Solrød Forsyning A/S. Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Greve Solrød Forsyning A/S Kloakering af det åbne land i Greve i 2014 Borgermøde den 29-04-2014 & 30-04-2014 Greve Solrød Forsyning Kloakering af det åbne land Forsyning: Rådgiver: Landinspektør: Entreprenør:

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne

Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... ... til marinaer og havne Aluminium-søjle i smukt design og topkvalitet... T6... til marinaer og havne www.tallykey.com Elegant design og lang holdbarhed i ét produkt... TallyKey T6-søjlen er udviklet til forsyning af el og vand

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Produktkatalog. Januar

Produktkatalog. Januar Produktkatalog 2015 Januar Kontakt Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.15 Fredag fra kl. 6.30 til kl. 15.00 Telefonbetjening: Telefonerne er åbne fra kl. 6.00 til kl. 16.15 Fredag

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere