Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Slotsholmsgade København K Telefon Sagsnr Doknr Dato Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer I brev af 2. marts 2017 har Statsrevisorerne anmodet om en redegørelse for, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretning nr. 12/2016 om regionernes forvaltning af løn til chefer giver anledning til. Jeg finder ligesom Statsrevisorerne, at det ikke er helt tilfredsstillende, at regionerne i flere tilfælde ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg samt merarbejde korrekt og sparsommeligt. Samtidig finder jeg anledning til at fremhæve, at regionerne er selvstændige myndigheder, som indgår i den offentlige forvaltning. Regionerne står ikke i over- /underordnelsesforhold til nogen andre myndigheder, hvorfor regionernes forhold og styringen af regionerne ordnes ved lov. At regionerne er selvstændige myndigheder, der ikke står i over-/underordnelsesforhold til andre myndigheder, indebærer også, at regionsrådet selvstændigt har ansvaret for, at regionens interne regler, retningslinjer, procedurer og administration er i overensstemmelse med lovgivningen. Regionerne er underlagt det almindelige kommunale og regionale tilsyn, der varetages af Ankestyrelsen med Økonomi-og Indenrigsministeriet som øverste tilsynsmyndighed. Ankestyrelsen er uafhængig i udøvelsen af tilsynet. Jeg har ansvaret for den generelle lovgivning vedrørende regionernes styrelse og deres økonomi. Beretningen giver mig ikke anledning til at foreslå ændring af eksisterende lovgivning, da problemet i denne sag først og fremmest ses at vedrøre regionernes interne kontroller og forretningsgange i forbindelse med administrationen af kontrakt- og åremålstillæg og merarbejde. De lovgivningsmæssige rammer er der således ikke rejst kritik af. Jeg har i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 3, indhentet en udtalelse fra de fem regionsråd om, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningens indhold og konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til. Udtalelserne fra regionerne er gengivet i bilag I. Det er mit indtryk, at regionerne på tilfredsstillende måde har fulgt op på Statsrevisorernes og Rigsrevisionens bemærkninger. Kopi af redegørelsen og bilag er sendt til Rigsrevisionen. Med venlig hilsen Simon Emil Ammitzbøll

2 Bilag I. Udtalelser fra regionerne 1. Udtalelse fra Region Hovedstaden Regionsrådet har med tilfredshed noteret sig, at Statsrevisorerne udtaler tilfredshed med, at regionerne generelt har forvaltet de administrative og lægelige chefers løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Regionsrådet har ligeledes noteret sig, at Statsrevisorerne i flere tilfælde finder, at regionerne ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg helt tilfredsstillende samt merarbejde korrekt og sparsommeligt. Regionsrådet i Region Hovedstaden finder overordnet, at Rigsrevisionens beretning giver en udmærket beskrivelse af Region Hovedstadens forvaltning af løn til chefer. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Region Hovedstaden generelt forvalter chefernes løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Dog finder Rigsrevisionen det utilfredsstillende, at stikprøver i kontraktansættelser viste, at der ikke var foretaget reduktion i kontrakttillægget for forbedrede vilkår i 8 ud af 9 tilfælde. Siden juli 2016 har Region Hovedstaden anvendt fradrag i tillægsprocenten ved de kontraktansættelser, hvor der er aftalt forbedret opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Det fremgår derudover af beretningen: - at åremålsansættelser er mest udbredt i Region Hovedstaden, - at det findes tilfredsstillende, at regionen i 2013 har ændret praksis og ikke længere anvender den omkostningstunge ansættelsesform med åremål uden tilbagegangsstilling. Region Hovedstaden er opmærksom på, at antallet af åremålsansatte chefer er højere i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Region Hovedstaden finder, at åremål med tilbagegangsstilling kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med det lægelige karrieremønster. Ansættelse på åremål med tilbagegang medfører samme omkostningsniveau som kontraktansættelse. Region Hovedstadens tidligere praksis med ansættelse på åremålsvilkår uden tilbagegangsstilling blev begrænset ved Regionsrådsbeslutning i Regionsrådet har med tilfredshed noteret sig, at Rigsrevisionen finder dette tilfredsstillende. 2. Udtalelse fra Region Sjælland Med henvisning til ministeriets henvendelse af 24. februar 2017, kan det oplyses at Regionsrådet i Region Sjælland på deres møde 23. marts 2017, fik forelagt Rigsrevisions beretning og følgende redegørelse, som ikke gav anledning til bemærkninger fra Regionsrådet: Orientering om Rigsrevisionens rapport vedr. løn Rigsrevisionen har den 22. februar 2017 afgivet beretning til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af løn til chefer. Den overordnede konklusion i beretningen er, at regionerne administrerer løn til administrative og lægelige chefer i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Der er konstateret nogle tilfælde, hvor forvaltningen af kontrakt- og åremålstillæg og merarbejde ikke er administreret efter aftalegrundlaget. Rigsrevisionen finder generelt Region Sjællands administration tilfredsstillende. Administrationen har noteret sig de få kommentarer til den administrative praksis og har foretaget de nødvendige justeringer. Beretningen vedlægges til orientering. Administrationen i Region Sjælland oplyser endvidere, at Region Sjælland inden Rigsrevisionens besøg har foretaget de nødvendige justeringer for at bringe fremtidige kontraktansættelser i overensstemmelse med gældende regler på området. For så vidt angår administrative og lægelige chefers merarbejde, har Region Sjælland udarbejdet nyt skema til indberetning, der understøtter kravet om dokumentation og 2

3 muligheden for ledelsens kontrol af merarbejdet. Ny procedure for indgåelse, honorering og godkendelse af merarbejde, er under udarbejdelse og forventes taget i brug inden sommeren Statsrevisorernes og Rigsrevisionens øvrige konklusioner giver ikke anledning til bemærkninger fra Region Sjælland. 3. Udtalelse fra Region Syddanmark Regionsrådet i Region Syddanmark skal hermed afgive udtalelse vedrørende Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. Region Syddanmark noterer sig Rigsrevisionens tilkendegivelse om, at Rigsrevisionen vurderer, at regionerne generelt har forvaltet de administrative og lægelige chefers faste løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Derudover udtaler Rigsrevisionen kritik af regionernes håndtering af en række konkrete forhold. I hovedtræk omhandler Rigsrevisionens kritikpunkter i forhold til Region Syddanmark følgende: Vedr. kontraktansatte chefer: Rigsrevisionen bemærker, at der i nogle kontrakter ikke er reduceret i chefernes kontrakttillæg for alle forbedrede vilkår, der er aftalt. Vedr. åremålsansatte chefer: Rigsrevisionen bemærker, at der i enkelte tilfælde er aftalt gunstigere vilkår for åremålsansatte chefer uden at regionsrådet har uddelegeret den fornødne kompetence hertil. Rigsrevisionen bemærker endvidere, at regionen i nogle tilfælde har ansat chefer på åremål uden at ansættelse på åremålsvilkår fremgik af stillingsopslaget. Vedr. chefers merarbejde: Rigsrevisionen bemærker, at nogle tilfælde af udbetaling af merarbejde ikke har været i overensstemmelse med aftalegrundlaget, idet Rigsrevisionen påpeger mangelfuld dokumentation samt at merarbejdet ikke i alle tilfælde har været af midlertidig karakter. Vedr. chefers resultatløn: Rigsrevisionen bemærker, at regionens forvaltning af resultatløn er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, idet de dog samtidig påpeger, at den høje målopfyldelse kan indikere, at målene ikke er tilstrækkeligt ambitiøse. Kontraktansatte chefer Danske Regioner har i forlængelse af Rigsrevisionens besøg hos regionerne udarbejdet en vejledning til regionerne omkring kontraktansættelse og beregning af løn i kontrakterne. Region Syddanmark har gennemgået kontraktansættelser og udbedret eventuelle mangler. Åremålsansatte chefer Region Syddanmark har allerede inden rapporten igangsat initiativer omkring f.eks. åremålsansættelser, hvor kompetencen til at beslutte åremålsansættelse med virkning fra september 2014 blev placeret hos Koncerndirektionen. Derudover har regionen generelt begrænset nyansættelser på åremålsvilkår til et absolut minimum. Derudover behandler regionsrådet i april 2017 et samlet papir omkring regionens overordnede kompetenceregler herunder blandt andet adgangen til ansættelse, afskedigelse og lønforhandling. Merarbejde På baggrund af Rigsrevisionens rapport omkring Region Syddanmark, har administrationen i gangsat en række afklaringer omkring rammer og regler for bl.a. omfanget af merarbejde og har bragt aftaler, der ikke var i overensstemmelse med reglerne til ophør. Resultatløn I forhold til Rigsrevisionens bemærkninger til chefers resultatløn bemærkes det, at regionen har igangsat en afvikling af resultatløn til chefer, således at resultatlønsafta- 3

4 ler for sygehusdirektioner og administrative chefer er bragt til ophør med udgangen af Denne proces er igangsat uafhængigt af Rigsrevisionens rapport. Generelt Region Syddanmark har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse gennemgået forretningsgange og interne kontroller for at sikre, at regionen også forvalter den del af lønnen, der er til lokal forhandling, i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Region Syddanmark har med ovenstående taget Rigsrevisionens kritik af regionen meget alvorligt og har med det samme igangsat en gennemgang af de påtalte forhold samt foretaget de nødvendige tiltag i de enkelte situationer. 4. Udtalelse fra Region Midtjylland Økonomi- og Indenrigsministeriet har i brev af 24. februar 2017 bedt Regionsrådet forholde sig til Statsrevisorernes beretning fsva. indhold, konklusioner og bemærkninger herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Region Midtjylland noterer sig med tilfredshed at Rigsrevisionen finder, at Region Midtjylland har forvaltet området i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Region Midtjylland er desuden tilfredse med, at Rigsrevisionen har taget en stor del af Region Midtjyllands høringssvar til efterretning og tilrettet afrapporteringen i Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. Eneste punkt i Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer hvor Rigsrevisionen er forbeholdne i forhold til Region Midtjylland, er omkring regionens anvendelse af resultatløn. Rigsrevisionen konstaterer, at Region Midtjyllands forvaltning af resultatløn er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, men finder at regionen bør overveje, om resultatlønsaftalerne er tilstrækkeligt ambitiøse. Bemærkningerne fremgik også af afrapporteringen vedr. Region Midtjylland i juni 2016 og Region Midtjyllands direktion har på den baggrund allerede iværksat et arbejde med revision af regionens resultatlønsaftale og det således, at den involverer arbejdet med at leve op til det politisk vedtagne målbillede for Region Midtjylland. 5. Udtalelse fra Region Nordjylland Rigsrevisionen har på baggrund af lønrevisioner i de 5 regioner i 2016 udarbejdet beretning til statsrevisorerne om regionernes forvaltning af løn til chefer. Statsrevisorerne har afgivet beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer d. 22. februar På baggrund heraf har Økonomi- og Indenrigsministeriet udbedt sig en udtalelse fra de respektive regionsråd om hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningen giver anledning til. Regionsdirektøren i Region Nordjylland har på møde d. 6. marts 2017 orienteret regionens Forretningsudvalg om Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne samt hvilke opfølgende initiativer, der er igangsat i regionen på baggrund heraf. Beretningen har peget på flere væsentlige forhold, som Region Nordjylland finder relevante og som har afstedkommet, at regionen allerede på nuværende tidspunkt har iværksat initiativer til at rette op på uhensigtsmæssigheder i personale- og lønforvaltningen. Konkret drejer det sig om følgende forhold og iværksatte initiativer: 1. Kontraktsansættelser. Region Nordjylland har ved de seneste kontraktansættelser fulgt Danske Regioners vejledning omkring fastansættelse af fradragets størrelse og denne sagsgang er indarbejdet i regionens forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger på løn- og personaleområdet. 2. Åremålsansættelser. Region Nordjylland er opmærksom på, at bemyndigelsen fra Regionsrådet til HR ikke er tilstrækkelig tydelig, hvorfor Regionen er i gang med at revidere regionens kompetence-plan for det løn- og administrati- 4

5 ve område og dermed tydeliggøre delegerings- og kompetencefordelingsreglerne. 3. Merarbejde. Region Nordjylland har strammet op på såvel anvendelsen af merarbejde jf. aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid samt efterlevelsen af den skriftlige dokumentation i henhold til regionens eget administrationsgrundlag for indgåelse af merarbejdsaftaler. Herudover er der iværksat det tiltag, at det nu udelukkende er regionsdirektøren, som kan godkende eventuelle merarbejdsaftaler. 4. Disponering. Region Nordjylland er i gang med at skabe mere tydelighed og eksplicitet i såvel kompetenceplan på det løn- og personaleadministrative område i Region Nordjylland samt i regionens forretningsgangsbeskrivelser og kontrolforanstaltninger på løn- og personaleområdet. Disse to centrale dokumenter er således ved at blive revideret. Indeværende skrivelse er ligeledes sendt til regionsrådet i Region Nordjylland. 5

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2016

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016

Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden. December 2016 Rapport om lønrevision af Region Hovedstaden December 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION HOVEDSTADEN 1 Lønrevision i september-november 2016 12. kontor J.nr.: 31899 Revisionsområder Ved revisionen

Læs mere

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

/2016. Februar Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer 12/2016 Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Februar 2017 114.6 22.480 908 12 / 2016 Beretning

Læs mere

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016

Rapport om lønrevision af Region Syddanmark. Juni 2016 Rapport om lønrevision af Region Syddanmark Juni 2016 RAPPORT OM LØNREVISION AF REGION SYDDANMARK 1 Lønrevision i april-juni 2016 12. kontor J.nr.: 10567 Revisionsområder Ved revisionen har vi gennemgået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse

Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04

RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 RIGSREVISIONEN København, den 19. marts 2004 RN C501/04 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/03 om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-0284-0164 Dok.: 1378944 Kære statsrevisorer Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg

Sundhedsministeren. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 1. maj 2017 Enhed: SUNDOK Sagsbeh.:

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs

Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Arbejdsformidlingens (AF) administration af løntilskudsordningen BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Beskæftigelsesministeriets (BM) og Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) tilsyn med AFs Orienteringen af Folketinget

Læs mere

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Dispensation fra lov om kommunernes styrelse Københavns Kommune Borgerrepræsentationens Sekretariat Att.: Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen FDH@okf.kk.dk Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-4111

Læs mere

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR

Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af løn- og fratrædelsesforhold mv. i DR November 2017 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune

Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Ansættelsesvilkår for ny direktør, Egedal Kommune Kommunaldirektør Lars Wilms har anmodet om et notat fra Jura 6 EU om de ansættelsesformer, som Egedal Kommune kan vælge imellem ved den direktøransættelse,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier

Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Rigsrevisionens notat om beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier Juni 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Oktober 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2014

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid.

Jeg noterer med tilfredshed, at beretningen konkluderer, at regionerne formår at holde området i økonomisk balance set over tid. Statsrevisorernes sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Dato: 31. marts 2014 Redegørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

For så vidt angår Rigsrevisionens konkrete bemærkninger i beretningen, skal jeg bemærke følgende:

For så vidt angår Rigsrevisionens konkrete bemærkninger i beretningen, skal jeg bemærke følgende: Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Justitsministeren Dato: 22. maj 2015 Sagsnr.: 2014-0289-0037 Dok.: 1600104 Kære statsrevisorer Ved brev af 19. januar 2015 har Statsrevisorernes

Læs mere

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale

Vejledning om ansættelse, aflønning og forhold ved afskedigelse af direktører og andre chefer for fælleskommunale Vejledning, Chefer i fælleskommunale selskaber, 2017 Til Fælleskommunale selskaber, att.: Formanden for bestyrelsen og kommuner, att.: Personalechefen Dato: 24. marts 2017 Sags ID: SAG-2015-03442 Dok.

Læs mere

Børne- og socialministerens redegørelse vedrørende beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet

Børne- og socialministerens redegørelse vedrørende beretning nr. 6/2017 om viden fra puljer på socialområdet Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00 sm@sm.dk www.socialministeriet.dk Sagsnr. 2017-1341 Doknr. 535279 Dato 19-01-2018

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. December 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten December 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06)

Læs mere

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse

November Rigsrevisionens notat om beretning om. hospitalslægers bibeskæftigelse November 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om hospitalslægers bibeskæftigelse (beretning nr. 3/2016) 29.

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets indkøb af større materiel Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsministeren. Statsrevisorerne Sekretariatet Folketinget Christiansborg 1240 København K

Sundhedsministeren. Statsrevisorerne Sekretariatet Folketinget Christiansborg 1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorerne Sekretariatet Folketinget Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. TV 2-regionernes virksomhed Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om TV 2-regionernes virksomhed Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om TV 2-regionernes virksomhed (beretning nr. 1/2016) 25. april 2019 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337

Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337 Statsrevisoratet Christiansborg DK-1240 København K MINISTEREN Kopi er sendt til rigsrevisor Den: 28. februar 2007 J.nr.: 4337 Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om fødevarekontrollen (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A307/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A307/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A307/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om selskabsligningen (beretning nr. 16/01) 1. I mit notat til statsrevisorerne af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen

Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen Rigsrevisionens notat om beretning om energispareordningen December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2016 om energispareordningen

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten

Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten Rigsrevisionens notat om beretning om energibesparelser i staten November 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2015 om energibesparelser i staten Uddannelses-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2005 RN A308/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om forsvarets forvaltning af lønbevilling og årsværk (beretning nr. 17/02) 1. I

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner Rigsrevisionens notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner April 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2017 om

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2013 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K Finansministeren 11. december 2014 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkninger til Rigsrevisionens beretning

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K. Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeren Ved Stranden 8 1061 København K ministersvar@ft.dk T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016

Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Notat om revisionsberetning nr. 38 vedrørende revisionen af Region Midtjyllands regnskab for 2016 8800 Vibrog Tel. +45 87285000 koncernoekonomi@stab.rm.dk

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II

Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Rigsrevisionens notat om beretning om sygehusbyggerier II Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusbyggerier II (beretning nr. 2/2013) 8. februar 2017 RN 1501/17 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne

Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne Rigsrevisionens notat om beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne August 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk

KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN BROLÆGGERSTRÆDE 14, ST. 1211 KØBENHAVN K TELEFON 3388 8050 E-MAIL: kln@lnaevn.dk www.lnaevn.dk DATO : 1. maj 2009 Statsforvaltningen Sjælland KLN.NR. : 04002, 84700 - KLN146/ Dronningensgade

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester

REVISIONSRAPPORT Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Børneattester 9. februar 2017 REVISIONSRAPPORT 2016 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen MODTAGER Bjarne Winge Michael Baunsgaard Schreiber INTERN REVISION Jesper Andersen Solveig Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters

og Vækstministeriet og Ministerium for By, Bolig og Landdistrikters Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Ministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 25/2015 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04

RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04 RIGSREVISIONEN København, den 24. november 2004 RN B108/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om barmarksværkerne (beretning nr. 17/01) 1. I mit notat i henhold til rigsrevisorlovens

Læs mere

Kl til på Rønnegården, Strøvej 93, 3330 Gørløse

Kl til på Rønnegården, Strøvej 93, 3330 Gørløse K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Torsdag den 10. november 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Rønnegården, Strøvej 93, 3330 Gørløse Møde nr. 7 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere