Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar"

Transkript

1 Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1

2 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie? 4. Hvem kan anbringe et barn i plejefamilie? 5. Hvem godkender en plejefamilie? 6. Hvem fører tilsyn med plejefamilien? 7. Hvem fører tilsyn med plejebarnet? 8. Hvad skal der til for at blive godkendt som plejefamilie? 9. Skal plejefamilien på kursus for at blive godkendt? 10. Kan plejefamilien få hjælp under plejeforholdet? 11. Hvor mange børn kan en plejefamilie have i pleje? Familieplejekontrakten 12. Hvem indgår aftale/familieplejekontrakt med plejefamilien om plejeforholdet? 13. Hvad er en familieplejekontrakt? 14. Hvad skal være opfyldt inden familieplejekontrakten indgås? 15. Hvem er omfattet familieplejekontrakten? 16. Hvad indeholder familieplejekontrakten? Plejefamiliens honorering 17. Hvordan honoreres en plejefamilie? 18. Hvad er et plejevederlag? 19. Hvor mange plejevederlag kan en plejefamilie få? 20. Hvor stort er et plejevederlag? 21. Er plejevederlaget skattepligtigt? 22. Hvilke udgifter kan plejefamilien få dækket? 23. Hvor meget får plejefamilien i kost og logi, herunder daglige fornødenheder? 24. Hvor meget får plejebarnet til beklædning og lommepenge? 25. Hvor meget kan plejefamilien få til hjælp til i etablering? 26. Er udgifter, der udbetales, skattefrie? Plejefamiliens rettigheder 27. Kan plejefamilien få pension? 28. Har plejefamilien ret til ferie? 29. Er plejefamilien forsikret mod arbejdsskader? 30. Kan plejefamilien klage? 31. Har plejefamilien ret til barns 1. Sygedag? 32. Er kommunerne forpligtet til at betale G-dage til familieplejere? 2

3 Ophør af plejeforholdet 33. Hvornår ophører plejeforholdet? 34. Kan plejeforholdet videreføres selvom formålet med anbringelsen er nået? 35. Hvad sker der, når plejebarnet fylder 18 år? 36. Hvor langt opsigelsesvarsel er der ved ophør af plejeforholdet? Ansatte eller selvstændige 37. Anses plejefamilier af KL som ansatte eller selvstændige? 3

4 Plejefamilien, hvem og hvordan 1.Hvad er en plejefamilie? En plejefamilie kan enten være en familie, der har barnet i døngpleje, dvs. at barnet bor hos plejefamilien og har samvær med sin biologiske familie, eller det kan være en aflastningsfamilie, hvor barnet bor hos sin egen familie og er hos aflastningsfamilien et bestemt antal døgn om måneden, fx hver anden weekend. Plejefamiliebegrebet optræder i servicelovens 142, stk Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? Formålet med at anbringe et barn eller en ung i en plejefamilie er at tilgodese barnets behov for tryghed og omsorg. Det er derfor vigtigt, at barnet eller den unge indgår i plejefamilien på lige fod med de øvrige familiemedlemmer. 3.Hvem kan blive plejefamilie? Alle over 25 år uanset forsørgelsesgrundlag - kan som udgangspunkt blive plejefamilie. Ligeledes bør der som udgangspunkt ikke være mere end 40 år mellem den ældste af plejeforældrene og plejebarnet. Ved barn nr. 2 kan der dispenseres for denne aldersforskel. Kommunen skal dog i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering, idet der i den enkelte sag kan foreligge særlige forhold, der gør, at plejeforældrenes alder ikke har betydning for plejeopgaven. Det er således væsentligere, at familien er sund og stabil, end at den opfylder alle formelle krav. 4.Hvem kan anbringe et barn i plejefamilie? Det er barnets eller den unges kommune (den anbringende kommune) der undersøger og træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en ung i en plejefamilie. 5.Hvem godkender en plejefamilie? Det er et krav ifølge servicelovens 142, stk. 1, at det er den kommune, hvori plejefamilien bor (den stedlige kommune), der godkender plejefamilien som generelt egnet. 6.Hvem fører tilsyn med plejefamilien? Det er den kommune, der har godkendt plejefamilien og som også er den kommune, hvori plejefamilien bor (den stedlige kommune), der fører det generelle tilsyn med plejefamilien. 7.Hvem fører tilsyn med plejebarnet? Den konkrete tilsynsforpligtelse vedrørende det enkelte barn eller den enkelte unge påhviler den anbringende kommune. 4

5 8.Hvad skal der til for at blive godkendt som plejefamilie? For at blive plejefamilie kræves en generel godkendelse fra den kommune, som plejefamilien bor i (den stedlige kommune). Denne godkendelse indebærer en undersøgelse af familiens egnethed som plejefamilie. Dernæst en undersøgelse af plejefamiliens familiemæssige, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forhold. Familiens egne overvejelser omkring et kommende plejeforhold har også en central betydning for vurderingen af familien som potentiel plejefamilie. 9.Skal plejefamilien på kursus for at blive godkendt? Det er et krav ifølge serviceloven, at den kommune, der godkender plejefamilien, skal sørge for, at plejefamilien i forbindelse med godkendelsen deltager i et kursus, som giver den fornødne information og viden om at være plejefamilie. Kurset skal som minimum have en varighed svarede til fire hele kursusdage. Kurset omfatter begge plejeforældre. 10.Kan plejefamilien få hjælp under plejeforholdet? Der findes mange måder at hjælpe plejefamilien på. Den primære hjælp skal gives i kommunens løbende tilsyn og samarbejde med plejefamilien. Herudover kan plejefamilien få supervision, hvis der er behov for det. Og endelig kan kommunen give plejefamilien støtte og inspiration gennem etablering af netværk med andre plejefamilier. 11.Hvor mange børn kan en plejefamilie have i pleje? Som udgangspunkt bør der ikke anbringes mere end fire børn i en plejefamilie. Dette kan dog fraviges ud fra en konkret vurdering. Der kan fx være tilfælde, hvor der allerede eksisterer en aflastningsordning for nogle plejebørn samtidig med, at der kommer fuldtidsplejebørn ind, eller der kan være tale om en søskendeflok. 5

6 Familieplejekontrakten 12.Hvem indgår aftale/familieplejekontrakt med plejefamilien om plejeforholdet? Det er barnets eller den unges kommune (den anbringende kommune) der indgår kontrakten med plejefamilien om det enkelte barns ophold. Selv om det er en hel familie, der indgår i plejeforholdet, omfatter kontrakten rent juridisk kun én person. 13.Hvad er en familieplejekontrakt? Familieplejekontrakten er den skriftlige aftale mellem den anbringende kommune og plejefamilien. Det er kontrakten, der regulerer forholdet mellem de to parter, og dermed er det retslige grundlag for forholdet. Familieplejekontrakten må ikke sammenlignes med en ansættelseskontrakt, idet plejefamilien ikke er lønmodtager. 14.Hvad skal være opfyldt inden familieplejekontrakten indgås? Inden den anbringende kommune indgår en kontrakt om et plejeforhold, skal kommunen sikre sig, at plejefamilien har den fornødne generelle godkendelse og er bekendt med de forudsætninger og begrænsninger, der følger med indgåelse af plejeforholdet. Herunder hører blandt andet at træffe aftale med plejefamilien om anbringelsens forventede varighed og om særlige forhold vedrørende plejebarnets behandling, uddannelse m.v. 15.Hvem er omfattet familieplejekontrakten? Familieplejekontrakten omfatter indsatsen fra hele plejefamilien, hvilket gør forholdet atypisk sammenlignet med et kommunalt ansættelsesforhold. Plejefamilierne er derfor ikke omfattet af de almindelige ansættelsesretlige regler, som gælder for kommunalt ansat personale. 16.Hvad indeholder familieplejekontrakten? I familieplejekontrakten skal fremgå hvilke retningslinier, der er lagt for plejeforholdet, herunder hvilke rettigheder og forpligtelser plejefamilien har, omfanget af plejeforældrenes erhvervsarbejde sideløbende med plejeforholdet og antallet af børn i plejefamilien m.v. samt aftale om plejefamiliens honorering. Kontrakten bør endvidere være afstemt med den fastlagte handleplan for plejebarnet. 6

7 Plejefamiliens honorering 17.Hvordan honoreres en plejefamilie? Honoreringen af plejefamilien består af to dele: 1. Plejevederlag og 2. Ydelser til dækning af plejefamiliens omkostninger. 18.Hvad er et plejevederlag? Et plejevederlag er beregningsgrundlaget for honoreringen af plejefamilier. Et plejevederlag er således det som plejefamilien honoreres med. 19.Hvor mange plejevederlag kan en plejefamilie få? Der findes ikke i lovgivningen anvisninger, der omhandler fastsættelse af antallet af vederlag. I KL s Familieplejehåndbog anbefales det, at der gives mellem 1 og 7 vederlag. Beslutningen om hvor mange plejevederlag en plejefamilie skal have afhænger af en række forhold, herunder - Barnets vanskeligheder og behov for støtte - Krav til samarbejdet med barnets forældre - Plejefamiliens opgaver i forbindelsen med anbringelsen - Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer i forbindelse med at løse opgaverne med plejebarnet - Plejeforholdets betydning for eventuelle erhvervsbegrænsninger 20.Hvor stort er et plejevederlag? 1 gange plejevederlag pr. måned er kr (2010-niveau) En plejefamilie, der honoreres med 7 x plejevederlag får således kr pr. måned. 21.Er plejevederlaget skattepligtigt? Plejevederlaget er skattepligtig A-indkomst for den af plejeforældrene kontrakten er indgået med. Der betales også ATP og arbejdsmarkedsbidrag af plejevederlaget. 22.Hvilke udgifter kan plejefamilien få dækket? Generelt gælder det, at plejefamiliens udgifter i forhold til plejebarnet skal dækkes i et omfang, så plejebarnet, så vidt det er muligt, ligestilles med plejefamiliens egne børn. Dog får plejefamilien hver måned dækket udgifter til kost og logi, herunder daglige fornødenheder. Herudover får barnet eller den unge dækket sine udgifter til beklædning og får samtidig lidt lommepenge. 7

8 Endelig kan plejefamilien i forbindelse med etablering af plejeforholdet få hjælp til etablering af barnets værelse, herunder seng, møbler osv. Dækning af plejefamiliens udgifter i øvrigt afhænger af plejefamiliens sædvanlige adfærd, hvilket ofte kan være vanskeligt at fastlægge i eksakte beløb. Det kan fx være hjælp til gaver, afholdelse af fødselsdag, barnedåb etc., ferietilskud, cykel, befordring osv. osv. 23.Hvor meget får plejefamilien i kost og logi, herunder daglige fornødenheder? Plejefamilien får (2010-niveau) Pr. døgn pr. barn (under 10 år) kr. 159 Pr. døgn pr. barn (over 10 år) kr. 168 For 3. Og evt. 4. barn (uanset alder) dog pr. døgn kr Hvor meget får plejebarnet til beklædning og lommepenge? Lommepenge (2010-niveau) Pr. uge pr. barn (0-10 år) kr. 27 Pr. uge pr. barn (11-13 år) kr. 56 Pr. uge pr. barn/ung (14-15 år) kr. 113 Pr. uge pr. barn/ung (16 og ældre) kr. 229 Beklædning (2010-niveau) Pr. uge pr. barn (0-10 år) kr. 97 Pr. uge pr. barn (11-13 år) kr. 113 Pr. uge pr. barn/ung (14-15 år) kr. 133 Pr. uge pr. barn/ung (16 og ældre) kr Hvor meget kan plejefamilien få til hjælp til etablering? Plejefamilien kan ud fra en konkret vurdering få op til kr (2010-niveau). 26.Er udgifter, der udbetales, skattefrie? Som udgangspunkt er udgifterne, der udbetales skattefrie. Det vil sige udgifter til kost, logi, daglige fornødenheder, hjælp til etablering samt beklædning og lommepenge. For øvrige udgifter gælder det, at skattefrihed kun kan fås, hvis dækningen sker på baggrund af en regning. Det vil sige på baggrund af et eksternt udgiftsbilag, der dokumenterer, at familien har afholdt den konkrete udgift. 8

9 Plejefamiliens rettigheder 27.Kan plejefamilien få pension? Som udgangspunkt optjener plejefamilien ikke pension. Det bør dog drøftes i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, om der skal laves en aftale om pensionsindbetaling for plejefamilien. Det kan konkret aftales, at plejefamiliens eksisterende pensionsopsparing fra tidligere eller nuværende beskæftigelse helt eller delvist suppleres svarende til den nedgang i pensionsindbetaling, som plejefamilien oplever ved indgåelse af kontrakten. 28.Har plejefamilien ret til ferie? Plejefamilien er omfattet af ferieloven, hvilket betyder, at de som hovedregel har samme ferierettigheder og beskyttelse som enhver anden ansat. Hertil gælder dog nogle væsentlige undtagelser: Plejefamilien kan afholde ferie og samtidig have plejebarnet hos sig. Ferieaftalen, som ikke er en lov, men en aftale mellem de kommunale arbejdsgivere og lønmodtagere, omfatter ikke plejefamilier. Det vil bl.a. sige at plejefamilier ikke har ret til 6 ugers ferie, men kun 5 ugers betalt ferie. 29.Er plejefamilien forsikret mod arbejdsskader? Plejefamilien er som udgangspunkt ikke sikret mod arbejdsskade, idet de anses for selvstændige efter arbejdsskadesikringsloven. En plejefamilie kan dog frivilligt vælge at tegne en forsikring for at sikre sig imod arbejdsskader. Dette kræver dog at familien opretter sig som selvstændige erhvervsdrivende. 30.Kan plejefamilien klage? Plejefamilien er ikke part i selve anbringelsessagen og skal derfor ikke høres eller have klageadgang med beslutningen i anbringelsessager Et afslag på en generel godkendelse fra den godkendende kommune (den stedlige kommune) kan familien heller ikke indbringe for anden administrativ myndighed. Tilsvarende gælder for fastsættelsen af honoreringen til plejefamilien, herunder regulering af vederlag ved ændring af plejeopgaven. 31.Har plejefamilien ret til barn 1. Sygedag? Hovedreglen er, at plejeforældre kan holde barnets 1. sygedag, hvis de har samme folkeregisteradresse som barnet. Det er således ikke afgørende, at den som barnet opholder sig hos, er biologisk far eller mor, adoptivforælder, eller at den pågældende er den, som har 9

10 forældremyndigheden over barnet. Det afgørende er hensynet til barnets tarv og tilknytningen til barnet. Selve regelgrundlaget om fravær ved plejebarnets sygdom afhænger af, om plejefamilien ved siden af, at de er plejefamilie, er offentligt eller privat ansat. 32.Er kommunerne forpligtet til at betale G-dage til familieplejere? Kommunerne er forpligtet til at betale dagpengegodtgørelse for den 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) i forbindelse med familieplejerens fratræden som familieplejer. Det har Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg truffet en afgørelse om i maj En familieplejer har således som udgangspunkt krav på G-dage. Krav på G-dage afhænger bl.a. af, om der mellem familieplejeren og kommunen er et lønmodtagerforhold. Hvis familieplejeren har en selvstændig plejevirksomhed registreret i CVR, har familieplejeren ikke krav på G-dage. Se om betingelser for at have krav på G-dage i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 30. juni 2009 om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage). 10

11 Ophør af plejeforholdet 33.Hvornår ophører plejeforholdet? En anbringelse hos en plejefamilie skal som andre anbringelser uden for hjemmet samt andre hjælpeforanstaltninger ophøre, når formålet er nået, eller når den unge fylder 18 år. 34.Kan plejeforholdet videreføres selvom formålet med anbringelsen er nået? Selv om grundlaget for en anbringelse af et barn eller en ung hos en plejefamilie ikke længere er til stede, har børn og unge-udvalget mulighed for at træffe afgørelse om at videreføre plejeforholdet på ubestemt tid. Dette gælder dog kun for de børn og unge, der har været anbragt hos en plejefamilie i mindst 3 år, og hvor det samtidig vurderes, at barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til plejefamilien, at det på såvel kort som lang sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnet eller den unges bedste at forblive hos plejefamilien. 35.Hvad sker der, når plejebarnet fylder 18 år? Når plejebarnet fylder 18 år, skal det vurderes, om plejeforholdet skal forlænges ud over det fyldte 18. år. Plejeforholdet vil kunne opretholdes efter det fyldte 18. år efter reglerne om efterværn, hvis den unge er indforstået med det. 36.Hvor langt opsigelsesvarsel er der ved ophør af plejeforholdet? Det anbefales, at der i kontrakten indføjes en bestemmelse om et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i de første 3 måneder af plejeforholdet og derefter i 30 dage til den 1. eller den 15. i måneden. 11

12 Ansatte eller selvstændige 37.Anses plejefamilier af KL som ansatte eller selvstændige? Udgangspunktet er efter KL s opfattelse, at familieplejere ikke er ansatte men i stedet skal anses som selvstændige. En lønmodtager defineres sædvanligvis som en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. For at tillægge en person lønmodtagerstatus må der således først og fremmest bestå et over-/underordnelsesforhold eller en tjenestestilling, dvs. arbejdsgiveren/kommunen skal have en form for instruktionsbeføjelse over for den pågældende og dermed kunne give anvisninger for, hvorledes arbejdet konkret skal udføres. Det er efter KL s opfattelse som udgangspunkt ikke tilfældet i forholdet mellem en kommune og en familieplejer. (Den tilsynsforpligtelse, som kommune har efter lovgivningen, er ikke det samme som instruktionsbeføjelse.) 12

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere