Velkommen til. Holmstrupgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Holmstrupgård"

Transkript

1 Velkommen til vej 39

2 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for de unge, der bor på en af s døgnafdelinger. s behandlingstilbud er bygget op omkring en miljøterapeutisk grundstruktur med fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og forudsigelig struktur. Herigennem skabes et trygt læringsmiljø med mulighed og grobund for udvikling af den unges kompetencer og ressourcer. Tilbuddet er et helhedstilbud bestående af boafdeling, skole/dagtilbud, efterværn, psykoterapi og medicinsk behandling. Indhold 1. De unge på Personalet på Afdelingerne Behandlingen Økonomi Forsikring Dagligdagen på Fritidsaktiviteter Internt skole- og beskæftigelsestilbud Inddragelse af den unge Samarbejde med forældre Udslusning og efterværn Love og regler På gensyn Adresser udgave, 1. oplag,, marts 2015 Side 1 af 19 vej 39

3 1. De unge på De unge på er mellem ca. 14 og 23 år og har alle psykiatriske vanskeligheder af forskellig karakter. Det kan eksempelvis være: Skizofreni og andre psykotiske lidelser Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Opmærksomhedsforstyrrelser Autismespektrumforstyrrelser Angst, depression, OCD 2. Personalet på På er der ansat ca. 120 personer. På døgnafdelingerne er personalet tværfagligt sammensat og består primært af socialpædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter. Derudover er der ansat skolelærere og faglærere med forskellig håndværksmæssig baggrund, psykologer og socialrådgiver samt administrativt personale. har tilknyttet en psykiatrisk konsulent på alle afdelinger, som følger de unges medicinske behandling, deltager i behandlingskonferencer vedrørende de unge og underviser personalet. Medarbejderne på bliver løbende efteruddannet for at kunne bevare og udvikle institutionens specialiserede tilbud. Når en ung flytter ind på en afdeling på, får den unge tilknyttet to medarbejdere fra afdelingen som faste Side 2 af 19 vej 39

4 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne står for den primære kontakt mellem afdelingen og forældrene. Afdelingspsykolog Afdelingspsykologen står for den overordnede kontakt til kommunen, koordinerer og leder møder vedr. den unge, ligesom han/hun yder faglig vejledning til personalet. Afdelingspsykologen tilbyder samtaler til forældrene ca. 2 gange årligt. 3. Afdelingerne har fem døgnafdelinger; fire er beliggende på vores hovedmatrikel i Brabrand og en i Århus Nord: Kvisten Pilen Engen Lunden Æblevangen, Århus Nord. Døgnafdelingerne er til en vis grad opdelt efter diagnoser, men idet de unge er meget andet end deres diagnoser, kigger vi også på den konkrete unge, når vi visiterer til vores døgnafdelinger. Afdelingerne er indrettet så hjemligt som muligt. De unge har deres eget værelse, som de selv kan indrette og udsmykke. Afdelingerne fungerer selvstændigt, og hver afdeling har eget køkken og hyggelige opholdsrum samt egen spisestue. På alle afdelinger lægger vi stor vægt på at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste rammer. Der er vågen nattevagt på alle afdelinger. Side 3 af 19 vej 39

5 Den unges værelse på Værelset er nymalet og rengjort ved ankomsten. Værelset er tidsmæssigt indrettet, og det er muligt at medbringe egne møbler. Adresse-, læge- og tandlægeskift Når en ung flytter ind på, skal den unge være registreret i folkeregisteret på s adresse. Den unge skifter derfor formelt adresse, får udstedt nyt sygesikringsbevis og skifter som udgangspunkt privatpraktiserende læge, når han/hun indskrives på. Tandlægebehandling varetages for de skolepligtige af skoletandplejen. De øvrige vælger almindelig praktiserende tandlæge. 4. Behandlingen Miljøterapi Miljøterapien udgør den overordnede behandlingstilgang, som bygger på et psykodynamisk og udviklingspsykologisk grundlag. Dagligdagen er bygget op omkring en grundstruktur. Det er tanken, at den miljøterapeutiske struktur, som er synlig, genkendelig og forudsigelig, virker tryghedsskabende for den unge, og at der derved skabes et læringsmiljø med mulighed og grobund for læring og udvikling af den unges kompetencer. Formålet med miljøterapien er, at de unge forbedrer deres evne til at indgå i sociale sammenhænge, at de øger deres selvværd og tilliden til sig selv og til voksne generelt, samt at de udvikler intellektuelle og praktiske færdigheder via skolegang, daglige gøremål og eventuel jobtræning. Side 4 af 19 vej 39

6 Psykologsamtaler Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt samtaleforløb hos en af vores interne psykologer, ligesom vi tilbyder psykoedukation, hvor de unge lærer om deres egne vanskeligheder/diagnoser. Medicin Eventuel medicinsk behandling varetages af egen læge eller tilknyttet psykiater. Vi har medarbejdere, som er uddannet i at håndtere medicin, og som administrerer den medicinske behandling til daglig. følger gældende retningslinjer fra Region Midt vedrørende betaling af de unges medicinudgifter: Unge under 18 år: dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der ikke modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp): dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der modtager enten uddannelseshjælp eller pension eller unge på en voksenplads: Den unge afholder selv alle medicinudgifter 5. Økonomi Når en ung anbringes udenfor hjemmet, overtager den anbringende kommune forsørgelsen af den unge. Det betyder, at kommunen inddrager børnefamilieydelser vedrørende barnet/den unge. Unge under 18 år forsørges under anbringelse af kommunen via lomme- og tøjpenge. Side 5 af 19 vej 39

7 Satser for lomme- og tøjpenge i 2015: Lommepenge kr. 248 pr. uge Tøjpenge kr. 158 pr. uge Unge over 18 år er selvforsørgende og har en indtægt i form af uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp), pension eller i sjældne tilfælde fortsat lomme- og tøjpenge. Her er en oversigt over de forskellige former for indtægt, som unge på kan have: 1. Uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) Unge over 18 år modtager som udgangspunkt uddannelseshjælp, men det er individuelt, hvor meget den enkelte får udbetalt. Visse diagnoser udløser en højere takst. 2. Pension Kun ganske få unge over 18 år vil have pension som forsørgelsesgrundlag, idet der er sket en opstramning af kriterierne for at få tildelt førtidspension de senere år. Egenbetaling til kommunen Unge over 18 år skal bidrage til egen forsørgelse via en egenbetaling til kommunen. Kommunen beregner en egenbetaling og træffer afgørelse om beløbets størrelse. Beboerbetaling til Unge, der er indskrevet på en voksenplads, har en beboerbetaling til. Denne indregnes i egenbetalingsberegningen som en udgift, og der er derfor ikke tale om en ekstra udgift for de unge, der er indskrevet på en voksenplads. Kostpenge For unge under 18 år eller unge på efterværn kan der udbetales kostpenge til forældre fra, når den Side 6 af 19 vej 39

8 unge har været på planlagt hjemrejse/ferie af mindst 3 døgns varighed. Satsen er p.t. på kr. 49,00 pr. døgn. Der udbetales ikke kostpenge vedrørende unge, der er indskrevet på en voksenplads. Udgifter til hjemtransport betaler for hjemtransport for unge under 18 år op til 2 gange om måneden. Der ydes tilskud op til 100 km. hver vej i henhold til Statens lave takster. Unge over 18 år, der får uddannelseshjælp eller pension, eller som er indskrevet på en voksenplads, betaler selv udgifterne til hjemtransport. 6. Forsikring Inden indskrivning anbefales det, at forældre sikrer sig, at de har de forsikringer, de ønsker for den unge. Det er forældrenes ansvar, at den unge er korrekt forsikret. De forsikringer, som er gældende på, er tegnet via regionen og gælder udelukkende, når de unge er på og som et led i opholdet. Ansvarsforsikring og indboforsikring/løsøreforsikring Forsikringen dækker skader, man som ung er kommet til at forvolde på tredjemands ting. Forsikringen dækker også tyveri fra de unges værelser, herunder også uaflåste værelser som f.eks. computer, mobiltelefon m.v. Hvis der sker brand, vandskade m.v., vil indbo kunne anmeldes til bygningsforsikringen. Hvis de unge kommer til skade De unge er under indskrivningen på dækket af Arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade under aktiviteter, som er naturligt forbundet med opholdet på. Sker skaden på grund af rent private aktiviteter uden for Side 7 af 19 vej 39

9 , dækker forsikringen ikke. En skade skal anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem Easy - det gør. Såfremt den unge tilkendes erstatning, vil erstatningen blive udbetalt af Region Midtjylland. Ved praktikophold uden for, skal praktikstedet tegne en arbejdsskadeforsikring for den unge, medmindre der er tale om skolepraktik (8. 9. klasses praktik). Personforsikring i.f.m. transport i eller personalets biler De unge er dækket af bilens forsikring, såfremt der sker skade under kørslen både ved kørsel i s biler eller ved kørsel i personalets biler. Rejseforsikring Der er tegnet en forsikring, som dækker alle de unge og personale, når de rejser med. rekvirerer i den forbindelse forsikringskort hos forsikringsenheden til brug for rejsen. Ulykkesforsikring Der er ikke tegnet en ulykkesforsikring for de unge, og det anbefales familierne at tegne en sådan. Såfremt den unge kommer til skade under aktiviteter, der er naturlig forbundet med opholdet på, vil skaden kunne anmeldes som en arbejdsskade. Det kan være svært at give et fyldestgørende orientering vedrørende forsikringsdækning, og ved behov for yderligere informationer anbefales det, at man retter henvendelse til s administration. Side 8 af 19 vej 39

10 7. Dagligdagen på Dagligdagen på er planlagt efter en fast struktur og rytme med skolegang/beskæftigelse i dagtimerne. Som udgangspunkt vækkes de unge kl på hverdage, så de kan nå at gøre sig færdige og spise morgenmad inden kl. 8.00, hvor dagens program med enten skolegang eller beskæftigelse starter for de fleste. Nogle unge kan grundet deres vanskeligheder i perioder have et begrænset skema og starte deres dag senere. Der er frokostpause mellem kl. 12 og 13, hvor de unge spiser frokost på deres afdelinger. Eksterne dagelever spiser frokost i Daghuset. På hver afdeling er der et eftermiddagsmøde omkring kl. 15 for de unge og personalet i dagligstuen, hvor der er te og kaffe. Her laves aftaler for resten af dagen, så vidt muligt efter de unges ønsker, men også med udgangspunkt i de mål der er aftalt for den unges ophold på. Klokken er der aftensmad. Klokken ca bestræber vi os på, at der er ro på afdelingen på hverdage, og at de unge gør sig klar til at gå i seng. Onsdag er der hjemmeaften på alle afdelinger og derfor ingen besøg udefra. Husmøder En gang om ugen holder afdelingerne husmøder. Her er der mulighed for, at de unge kan komme med ønsker og forslag til forbedringer. Personalet har ligeledes mulighed for at informere de unge om nye tiltag på afdelingen og på generelt. Side 9 af 19 vej 39

11 Praktiske opgaver De unge har forskellige praktiske opgaver på afdelingen, de deltager blandt andet i rengøring og madlavning. De unge får individuel støtte efter behov til deres deltagelse i opgaverne. Weekend har åbent 365 dage om året. Dog er der hjemrejseweekend en gang om måneden samt hjemrejse i forbindelse med helligdage og ferier. De unge, der af en eller anden årsag ikke kan komme hjem, har dog altid mulighed for at blive på. I de øvrige weekender laves der individuelle aftaler for de unge mellem forældre, den unge og og eventuelt kommunen. Gæster Det er op til de enkelte afdelinger at vurdere, om og hvornår de unge kan have besøg på. Aftaler om overnatning skal laves med personalet. Onsdag, hvor der er hjemmeaften, er der ingen besøg udefra, men i stedet fællesskab og hygge for de unge på afdelingerne. Rygning De unge og gæster må ikke ryge indendørs eller på værelserne. De unge må ryge udenfor. Afdelingerne kan anvise bestemte områder, hvor der må ryges. For personalet er det ikke tilladt at ryge hverken i arbejdstiden eller på s matrikel. Stoffer og alkohol De unge må ikke indtage stoffer eller alkohol på. Side 10 af 19 vej 39

12 8. Fritidsaktiviteter På lægger vi vægt på inklusion, og derfor støttes og opfordres de unge til at deltage i fritidsaktiviteter uden for. har selv et tilbud om interne fritidsaktiviteter for de unge, der i perioder ikke har mulighed for at følge en fritidsaktivitet uden for. Disse aktiviteter planlægges af HOF (s Oplysningsforbund). Her har de unge mulighed for at tilmelde sig kurser, som er tilrettelagt på deres egne præmisser. Der udbydes mange forskellige aktiviteter efter konkrete ønsker fra de unge, eksempelvis tekstilværksted, ridning, musik, IT, motocross, fitness mv. Fællesarrangementer Cirka en gang om måneden er der et fælles arrangement for de unge, som er med til at skabe et ungdomsmiljø med fællesskab på tværs af afdelingerne. Temaet for arrangementet kan være musik, kosmetik, teater eller meget andet. Derudover har vi på forskellige traditioner hen over året, som vi oplever, at både de unge og forældrene er glade for og engagerede i eksempelvis: det årlige løb, teater-uge, skoleudflugter, juleafslutning, projektuger, sommerafslutning og sommertur. Forældrene inviteres til flere af arrangementerne. 9. Internt skole- og beskæftigelsestilbud Når man er indskrevet på, går man i skole eller er i beskæftigelse i dagtimerne. De fleste af de unge, der bor på, går i vores interne skole eller er i intern beskæftigelse, men vi har også Side 11 af 19 vej 39

13 unge, der er under uddannelse eller er i beskæftigelse uden for. har både en intern skole og et internt værksted, som samlet set hedder Dagtilbuddet. Dagtilbuddets personale består af lærere og faglærere. I vores interne skole/beskæftigelse er der også elever, der udelukkende får et dagtilbud hos os og ikke bor på en af vores døgnafdelinger. De unge, der går i s skole/beskæftigelses tilbud, får et individuelt tilrettelagt skema sammensat ud fra de unges forudsætninger, ønsker og behov. Hver ung har sin egen kontaktlærer. Der er mulighed for boglige og kreative fag samt værkstedsfag og motion. Boglige fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, geografi, biologi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Fysik/kemi foregår på en nærliggende folkeskole Kreative fag: tekstil, musik, skriveværksted, billedfag og billedkunst/formning Værkstedsfag: træ, metal, auto, elektronik og pedelarbejde Sport: boldspil, fitness, gymnastik, ridning og svømning Undervisningen foregår på små hold med tre til fem elever på hvert hold. En stor del af undervisningen foregår individuelt, da der kan være forskel på de unges faglige niveau. De unge har mulighed for at tage folkeskolens afsluttende prøver på 9. og 10. kl. niveau i vores regi. Prøveanlæggelsen Side 12 af 19 vej 39

14 foregår i samarbejde med den nærliggende folkeskole, eller for unge, der er fyldt 18 år i samarbejde med VUC. Undervisningen i skolen foregår i henhold til Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om Folkeskolens specialundervisning. Daggruppen arrangerer praktikker for de unge, der er klar til at prøve sig af i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge. Det er også muligt at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), mens man bor på. Samarbejde mellem døgnafdeling og daggruppen Daggruppen indgår som en del af behandlingsarbejdet på og har derfor et tæt samarbejde med den døgnafdeling, som den unge bor på. Det fælles mål er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Tovholderen, den unge, kontaktlæreren og den unges kontaktpersoner på afdelingen udgør et team, der jævnligt holder teammøder, hvor emnet er den unges udvikling og trivsel. Udover at deltage i teammøder, deltager kontaktlæreren også i andre møder omkring den unge, herunder statusmøder, opfølgningsmøder og eventuelle andre møder efter behov. Kontaktlæreren varetager tillige Daggruppens samarbejde med den unges forældre. Ridning/rideterapi har egne heste, stald og ridebane. Ridning eller rideterapi kan være et tilbud både på skoleskemaet og i de unges fritid. Formålet med rideterapi er øget velvære, styrket selvværd, kropsbevidsthed, bedre sociale kompetencer og empati. Side 13 af 19 vej 39

15 Pædagogisk massage Pædagogisk massage kan være et tilbud i skoleskemaet. Det er pædagogisk redskab til at arbejde med de unges følesansning, kropsbevidsthed og styrkelse af deres selvopfattelse. 10. Inddragelse af den unge lægger vægt på at inddrage de unge mest muligt i egen behandling samt i fællesskabet med andre unge. Dette foregår blandt andet via de unges deltagelse i: ugesamtaler med deres kontaktperson udarbejdelse og evaluering af den individuelle plan, der udarbejdes på baggrund af den kommunale handleplan statusmøder og opfølgningsmøder med kommunen husmøder på afdelingen Elevråd Vi lægger vægt på at høre de unges forslag til forbedringer eller forandringer af s struktur og dagligdag. Vi har derfor et elevråd, som består af fem unge én fra hver afdeling (Kvisten, Pilen, Engen Lunden og Æblevangen). Elevrådet mødes med s forstander en gang om måneden. Elevrådet forbereder punkter til dagsorden gennem afdelingens husmøde. På møderne drøfter elevrådet og forstanderen eksempelvis: forslag til fritidsaktiviteter og ture, forslag til forbedring af bygninger og udenoms arealer eller normer og regler på. 11. Samarbejde med forældre Samarbejdet med forældre er af stor betydning for barnets/den unges udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på Side 14 af 19 vej 39

16 forældresamarbejdet, og at forældrene er inddraget i de unges liv, under opholdet hos os. Samtidig er vi klar over, at der kan opstå situationer, hvor vi ser forskelligt på tingene. Det er vigtigt for samarbejdet at få skabt en åben dialog, og vi opfordrer derfor forældre til at kontakte os, hvis der er noget, som ønskes drøftet. Unge over 18 år bestemmer selv, i hvilken udstrækning forældre skal inddrages i samarbejdet. Rammerne for samarbejdet fastsættes individuelt i forbindelse med den unges indflytning på. Vi vil gerne komme på et hjemmebesøg, inden den unge flytter ind på. Familien og den unge kommer næsten altid på besøg her på inden indflytning. Efter indflytning laves faste aftaler om kontakt mellem forældrene og den unges kontaktperson, hvor kontaktpersonen fortæller om den unges trivsel og dagligdag, og hvor der eksempelvis laves aftaler om den unges hjemmebesøg i weekender og ferier. Forældreråd har et forældreråd, som består af 5 medlemmer, en fra hver døgnafdeling, der er valgt blandt og af forældrene til de unge på. Valg til forældrerådet sker på et årligt forældremøde. De mødes med forstanderen og souschefen for 4-5 gange om året. På møderne drøftes generelle forhold vedrørende. Side 15 af 19 vej 39

17 Forældreaftener Forældreaftener er for alle forældre til unge på en specifik afdeling. Der er forældreaften ca. 4 gange om året, 2 om foråret og 2 om efteråret. Aftnerne kan have et bestemt tema, med oplæg fra en af s psykologer, socialrådgiver eller andre. Det kan også være en aften, som har til formål, at forældrene lærer hinanden bedre at kende og udveksler erfaringer. Mange forældre oplever at have stor glæde af at dele erfaringer med andre forældre i samme situation. Pårørendeaftener Pårørendeaftener er for alle forældre på tværs af afdelingerne. Forældrerådet arrangerer pårørendeaftener ca. 3-4 gange om året, hvor temaet eksempelvis kan være Hvordan det er at være forælder til en ung med psykiatriske vanskeligheder. Faste møder med den kommunale sagsbehandler Efter 3 måneder afholdes det første møde med den kommunale sagsbehandler, og herefter holdes møderne hver 6. måned. I møderne deltager kommunal sagsbehandler, forældrene, den unge, den unges tovholder, kontaktpersonen samt efter behov kontaktlæreren og andre relevante parter. 17½ års møde - efterværn Som udgangspunkt ophører en anbringelse, når en ung fylder 18 år. Kommunen har en lovmæssig forpligtelse til, i god tid inden den unge fylder 18 år, at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har ret til at blive boende efter det 18. år (efterværn). Der er tale om en skriftlig afgørelse med klagevejledning, så den unge har mulighed for at klage over det, hvis den unge ikke er enig i afgørelsen. Denne afgørelse skal foreligge senest, når den unge fylder 17½ år, og i den forbindelse afholdes oftest et møde. Side 16 af 19 vej 39

18 I forbindelse med at kommunal sagsbehandler træffer afgørelse, er der ligeledes et lovmæssigt krav om, at dette gøres i samarbejde med den unge bl.a. gennem revision af den unges kommunale handleplan. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at selve processen med at træffe afgørelse om efterværn bør den kommunale sagsbehandler starte op i god tid, før den unge fylder 17½ år. 12. Udslusning og efterværn Det er muligt at bo på en af s døgnafdelinger udover det 18. år. har ligeledes et udslusnings og efterværnstilbud, Bogruppen, der består af f.eks. botilbud i form af udslusningslejligheder eller bostøtte i egen bolig. I udslusningslejlighederne kan man bo fra 2 op til 4 unge sammen, og derudover bor der en medbeboer. Derudover er der en del unge, som vælger at bo i egen lejlighed med støtte fra Bogruppen. Bogruppen er et tilbud til unge, der er kommet så langt i deres forløb, at der er behov for et mindre indgribende tilbud end en anbringelse på en døgnafdeling. 13. Love og regler Anbringelse Anbringelsen på s døgnafdelinger sker på foranledning af hjemkommunen i henhold til Servicelovens bestemmelser. Spørgsmål og klager vedrørende afgørelser, anbringelsen og samvær skal rettes til den kommunale sagsbehandler. Side 17 af 19 vej 39

19 Støtteperson For mange forældre er det forbundet med stor følelsesmæssig belastning, når ens barn bliver anbragt. Man kan som forældre føle skyld, skam, lettelse, frustration, usikkerhed og meget andet, som det kan være hensigtsmæssigt at få snakket om. I henhold til 54 i Lov om Social Service, har kommunen pligt til at tilbyde forældremyndighedsindehavere en støtteperson i forbindelse med barnets/den unges anbringelse uden for hjemmet, ligesom man hos sin sagsbehandler kan undersøge muligheden for at få bevilget samtaler hos en psykolog. Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan eventuelt fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støtteperson er et gratis tilbud til forældremyndighedsindehavere. Magtanvendelse arbejder i henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet samt Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Vi henleder opmærksomheden på reglerne i disse bekendtgørelser, herunder forældre/den unges adgang til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og Region Midt, når der har været gennemført en magtanvendelse. Samtykke s medarbejdere er underlagt tavshedspligt og skal indhente den unges og/eller forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis der skal videregives eller indhentes oplysninger om den unge. Et sådant samtykke er gældende, indtil det trækkes tilbage. Side 18 af 19 vej 39

20 14. På gensyn I kan læse mere uddybende om vores tilbud på hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge personalet, hvis I er i tvivl om noget eller ønsker information. Vi glæder os til det kommende samarbejde med jer. 15. Adresser vej 39, Afdeling Æblevangen Abildgade Aarhus N Tel Følg nyheder om og de unges aktiviteter på: og følg os på facebook. Side 19 af 19 vej 39

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Hus 18, Botilbuddet Åge Holmsvej ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Botilbuddet Åge Holmsvej 8 18 9800 Hjørring 72335577 bodil.bjerring.jacobsen@hjoerring.dk

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015

Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Servicedeklaration for Platangårdens Ungdomscenter 2015 Praktiske oplysninger Præstegårdsvej 8, 4760 Vordingborg Tlf. 55 35 03 00 Centerleder Charlotte Hejlsted Ishøy Hjemmeside: www.platangaarden.dk E-Mail:

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration

Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Børnehjemmet Uummannaq Servicedeklaration Kontaktinformationer: Børnehjemmet Uummannaq Postboks 99 3961 Uummannaq Mail: bhjumq@greennet.gl Telefoner: 951539 / 951238 / 951236 Fax: 951639 Forstander: Souschef:

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen

Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Den danske kvalitetsmodel den sikrede institution Koglen Retningsgivende dokument Retningslinje for individuelle planer: Overordnet Udarbejdelse af den individuelle plan skal som minimum omfatte: 1. Udredning

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie.

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Handicap Center Herning. Information til forældre og pårørende. Afdeling Agerbo. Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail: aboguli@herning.

Handicap Center Herning. Information til forældre og pårørende. Afdeling Agerbo. Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail: aboguli@herning. Vi Telefon Agerbo: 9628 4800 - agerbo@herning.dk Telefon kontor: 9628 4804 Telefon forstander: 9628 4838 Handicap Center Herning Afdeling AGERBO Afdelingens fælles mail: aboguli@herning.dk Telefon afdelingsleder:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62

Servicedeklaration for. Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 Servicedeklaration for Støttecenteret Egeparken 2 Bofællesskabet Egeparken 62 BO & AKTIV Sekretariatet Pugesøvej 22 5600 Faaborg Telefon: 72530682 Mail: boaktiv@faaborgmidtfyn.dk Hjemmeside: www.bo-og-aktiv.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø?

Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Har din kommune brug for: - at kunne anbringe børn og unge i et professionelt miljø? Kender du Farvergården? - hvor vi har særlig erfaring i at modtage børn og unge akut. Hvad og til hvem? Farvergården

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere