Velkommen til. Holmstrupgård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Holmstrupgård"

Transkript

1 Velkommen til vej 39

2 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for de unge, der bor på en af s døgnafdelinger. s behandlingstilbud er bygget op omkring en miljøterapeutisk grundstruktur med fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og forudsigelig struktur. Herigennem skabes et trygt læringsmiljø med mulighed og grobund for udvikling af den unges kompetencer og ressourcer. Tilbuddet er et helhedstilbud bestående af boafdeling, skole/dagtilbud, efterværn, psykoterapi og medicinsk behandling. Indhold 1. De unge på Personalet på Afdelingerne Behandlingen Økonomi Forsikring Dagligdagen på Fritidsaktiviteter Internt skole- og beskæftigelsestilbud Inddragelse af den unge Samarbejde med forældre Udslusning og efterværn Love og regler På gensyn Adresser udgave, 1. oplag,, marts 2015 Side 1 af 19 vej 39

3 1. De unge på De unge på er mellem ca. 14 og 23 år og har alle psykiatriske vanskeligheder af forskellig karakter. Det kan eksempelvis være: Skizofreni og andre psykotiske lidelser Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Opmærksomhedsforstyrrelser Autismespektrumforstyrrelser Angst, depression, OCD 2. Personalet på På er der ansat ca. 120 personer. På døgnafdelingerne er personalet tværfagligt sammensat og består primært af socialpædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter. Derudover er der ansat skolelærere og faglærere med forskellig håndværksmæssig baggrund, psykologer og socialrådgiver samt administrativt personale. har tilknyttet en psykiatrisk konsulent på alle afdelinger, som følger de unges medicinske behandling, deltager i behandlingskonferencer vedrørende de unge og underviser personalet. Medarbejderne på bliver løbende efteruddannet for at kunne bevare og udvikle institutionens specialiserede tilbud. Når en ung flytter ind på en afdeling på, får den unge tilknyttet to medarbejdere fra afdelingen som faste Side 2 af 19 vej 39

4 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne står for den primære kontakt mellem afdelingen og forældrene. Afdelingspsykolog Afdelingspsykologen står for den overordnede kontakt til kommunen, koordinerer og leder møder vedr. den unge, ligesom han/hun yder faglig vejledning til personalet. Afdelingspsykologen tilbyder samtaler til forældrene ca. 2 gange årligt. 3. Afdelingerne har fem døgnafdelinger; fire er beliggende på vores hovedmatrikel i Brabrand og en i Århus Nord: Kvisten Pilen Engen Lunden Æblevangen, Århus Nord. Døgnafdelingerne er til en vis grad opdelt efter diagnoser, men idet de unge er meget andet end deres diagnoser, kigger vi også på den konkrete unge, når vi visiterer til vores døgnafdelinger. Afdelingerne er indrettet så hjemligt som muligt. De unge har deres eget værelse, som de selv kan indrette og udsmykke. Afdelingerne fungerer selvstændigt, og hver afdeling har eget køkken og hyggelige opholdsrum samt egen spisestue. På alle afdelinger lægger vi stor vægt på at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste rammer. Der er vågen nattevagt på alle afdelinger. Side 3 af 19 vej 39

5 Den unges værelse på Værelset er nymalet og rengjort ved ankomsten. Værelset er tidsmæssigt indrettet, og det er muligt at medbringe egne møbler. Adresse-, læge- og tandlægeskift Når en ung flytter ind på, skal den unge være registreret i folkeregisteret på s adresse. Den unge skifter derfor formelt adresse, får udstedt nyt sygesikringsbevis og skifter som udgangspunkt privatpraktiserende læge, når han/hun indskrives på. Tandlægebehandling varetages for de skolepligtige af skoletandplejen. De øvrige vælger almindelig praktiserende tandlæge. 4. Behandlingen Miljøterapi Miljøterapien udgør den overordnede behandlingstilgang, som bygger på et psykodynamisk og udviklingspsykologisk grundlag. Dagligdagen er bygget op omkring en grundstruktur. Det er tanken, at den miljøterapeutiske struktur, som er synlig, genkendelig og forudsigelig, virker tryghedsskabende for den unge, og at der derved skabes et læringsmiljø med mulighed og grobund for læring og udvikling af den unges kompetencer. Formålet med miljøterapien er, at de unge forbedrer deres evne til at indgå i sociale sammenhænge, at de øger deres selvværd og tilliden til sig selv og til voksne generelt, samt at de udvikler intellektuelle og praktiske færdigheder via skolegang, daglige gøremål og eventuel jobtræning. Side 4 af 19 vej 39

6 Psykologsamtaler Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt samtaleforløb hos en af vores interne psykologer, ligesom vi tilbyder psykoedukation, hvor de unge lærer om deres egne vanskeligheder/diagnoser. Medicin Eventuel medicinsk behandling varetages af egen læge eller tilknyttet psykiater. Vi har medarbejdere, som er uddannet i at håndtere medicin, og som administrerer den medicinske behandling til daglig. følger gældende retningslinjer fra Region Midt vedrørende betaling af de unges medicinudgifter: Unge under 18 år: dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der ikke modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp): dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der modtager enten uddannelseshjælp eller pension eller unge på en voksenplads: Den unge afholder selv alle medicinudgifter 5. Økonomi Når en ung anbringes udenfor hjemmet, overtager den anbringende kommune forsørgelsen af den unge. Det betyder, at kommunen inddrager børnefamilieydelser vedrørende barnet/den unge. Unge under 18 år forsørges under anbringelse af kommunen via lomme- og tøjpenge. Side 5 af 19 vej 39

7 Satser for lomme- og tøjpenge i 2015: Lommepenge kr. 248 pr. uge Tøjpenge kr. 158 pr. uge Unge over 18 år er selvforsørgende og har en indtægt i form af uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp), pension eller i sjældne tilfælde fortsat lomme- og tøjpenge. Her er en oversigt over de forskellige former for indtægt, som unge på kan have: 1. Uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) Unge over 18 år modtager som udgangspunkt uddannelseshjælp, men det er individuelt, hvor meget den enkelte får udbetalt. Visse diagnoser udløser en højere takst. 2. Pension Kun ganske få unge over 18 år vil have pension som forsørgelsesgrundlag, idet der er sket en opstramning af kriterierne for at få tildelt førtidspension de senere år. Egenbetaling til kommunen Unge over 18 år skal bidrage til egen forsørgelse via en egenbetaling til kommunen. Kommunen beregner en egenbetaling og træffer afgørelse om beløbets størrelse. Beboerbetaling til Unge, der er indskrevet på en voksenplads, har en beboerbetaling til. Denne indregnes i egenbetalingsberegningen som en udgift, og der er derfor ikke tale om en ekstra udgift for de unge, der er indskrevet på en voksenplads. Kostpenge For unge under 18 år eller unge på efterværn kan der udbetales kostpenge til forældre fra, når den Side 6 af 19 vej 39

8 unge har været på planlagt hjemrejse/ferie af mindst 3 døgns varighed. Satsen er p.t. på kr. 49,00 pr. døgn. Der udbetales ikke kostpenge vedrørende unge, der er indskrevet på en voksenplads. Udgifter til hjemtransport betaler for hjemtransport for unge under 18 år op til 2 gange om måneden. Der ydes tilskud op til 100 km. hver vej i henhold til Statens lave takster. Unge over 18 år, der får uddannelseshjælp eller pension, eller som er indskrevet på en voksenplads, betaler selv udgifterne til hjemtransport. 6. Forsikring Inden indskrivning anbefales det, at forældre sikrer sig, at de har de forsikringer, de ønsker for den unge. Det er forældrenes ansvar, at den unge er korrekt forsikret. De forsikringer, som er gældende på, er tegnet via regionen og gælder udelukkende, når de unge er på og som et led i opholdet. Ansvarsforsikring og indboforsikring/løsøreforsikring Forsikringen dækker skader, man som ung er kommet til at forvolde på tredjemands ting. Forsikringen dækker også tyveri fra de unges værelser, herunder også uaflåste værelser som f.eks. computer, mobiltelefon m.v. Hvis der sker brand, vandskade m.v., vil indbo kunne anmeldes til bygningsforsikringen. Hvis de unge kommer til skade De unge er under indskrivningen på dækket af Arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade under aktiviteter, som er naturligt forbundet med opholdet på. Sker skaden på grund af rent private aktiviteter uden for Side 7 af 19 vej 39

9 , dækker forsikringen ikke. En skade skal anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem Easy - det gør. Såfremt den unge tilkendes erstatning, vil erstatningen blive udbetalt af Region Midtjylland. Ved praktikophold uden for, skal praktikstedet tegne en arbejdsskadeforsikring for den unge, medmindre der er tale om skolepraktik (8. 9. klasses praktik). Personforsikring i.f.m. transport i eller personalets biler De unge er dækket af bilens forsikring, såfremt der sker skade under kørslen både ved kørsel i s biler eller ved kørsel i personalets biler. Rejseforsikring Der er tegnet en forsikring, som dækker alle de unge og personale, når de rejser med. rekvirerer i den forbindelse forsikringskort hos forsikringsenheden til brug for rejsen. Ulykkesforsikring Der er ikke tegnet en ulykkesforsikring for de unge, og det anbefales familierne at tegne en sådan. Såfremt den unge kommer til skade under aktiviteter, der er naturlig forbundet med opholdet på, vil skaden kunne anmeldes som en arbejdsskade. Det kan være svært at give et fyldestgørende orientering vedrørende forsikringsdækning, og ved behov for yderligere informationer anbefales det, at man retter henvendelse til s administration. Side 8 af 19 vej 39

10 7. Dagligdagen på Dagligdagen på er planlagt efter en fast struktur og rytme med skolegang/beskæftigelse i dagtimerne. Som udgangspunkt vækkes de unge kl på hverdage, så de kan nå at gøre sig færdige og spise morgenmad inden kl. 8.00, hvor dagens program med enten skolegang eller beskæftigelse starter for de fleste. Nogle unge kan grundet deres vanskeligheder i perioder have et begrænset skema og starte deres dag senere. Der er frokostpause mellem kl. 12 og 13, hvor de unge spiser frokost på deres afdelinger. Eksterne dagelever spiser frokost i Daghuset. På hver afdeling er der et eftermiddagsmøde omkring kl. 15 for de unge og personalet i dagligstuen, hvor der er te og kaffe. Her laves aftaler for resten af dagen, så vidt muligt efter de unges ønsker, men også med udgangspunkt i de mål der er aftalt for den unges ophold på. Klokken er der aftensmad. Klokken ca bestræber vi os på, at der er ro på afdelingen på hverdage, og at de unge gør sig klar til at gå i seng. Onsdag er der hjemmeaften på alle afdelinger og derfor ingen besøg udefra. Husmøder En gang om ugen holder afdelingerne husmøder. Her er der mulighed for, at de unge kan komme med ønsker og forslag til forbedringer. Personalet har ligeledes mulighed for at informere de unge om nye tiltag på afdelingen og på generelt. Side 9 af 19 vej 39

11 Praktiske opgaver De unge har forskellige praktiske opgaver på afdelingen, de deltager blandt andet i rengøring og madlavning. De unge får individuel støtte efter behov til deres deltagelse i opgaverne. Weekend har åbent 365 dage om året. Dog er der hjemrejseweekend en gang om måneden samt hjemrejse i forbindelse med helligdage og ferier. De unge, der af en eller anden årsag ikke kan komme hjem, har dog altid mulighed for at blive på. I de øvrige weekender laves der individuelle aftaler for de unge mellem forældre, den unge og og eventuelt kommunen. Gæster Det er op til de enkelte afdelinger at vurdere, om og hvornår de unge kan have besøg på. Aftaler om overnatning skal laves med personalet. Onsdag, hvor der er hjemmeaften, er der ingen besøg udefra, men i stedet fællesskab og hygge for de unge på afdelingerne. Rygning De unge og gæster må ikke ryge indendørs eller på værelserne. De unge må ryge udenfor. Afdelingerne kan anvise bestemte områder, hvor der må ryges. For personalet er det ikke tilladt at ryge hverken i arbejdstiden eller på s matrikel. Stoffer og alkohol De unge må ikke indtage stoffer eller alkohol på. Side 10 af 19 vej 39

12 8. Fritidsaktiviteter På lægger vi vægt på inklusion, og derfor støttes og opfordres de unge til at deltage i fritidsaktiviteter uden for. har selv et tilbud om interne fritidsaktiviteter for de unge, der i perioder ikke har mulighed for at følge en fritidsaktivitet uden for. Disse aktiviteter planlægges af HOF (s Oplysningsforbund). Her har de unge mulighed for at tilmelde sig kurser, som er tilrettelagt på deres egne præmisser. Der udbydes mange forskellige aktiviteter efter konkrete ønsker fra de unge, eksempelvis tekstilværksted, ridning, musik, IT, motocross, fitness mv. Fællesarrangementer Cirka en gang om måneden er der et fælles arrangement for de unge, som er med til at skabe et ungdomsmiljø med fællesskab på tværs af afdelingerne. Temaet for arrangementet kan være musik, kosmetik, teater eller meget andet. Derudover har vi på forskellige traditioner hen over året, som vi oplever, at både de unge og forældrene er glade for og engagerede i eksempelvis: det årlige løb, teater-uge, skoleudflugter, juleafslutning, projektuger, sommerafslutning og sommertur. Forældrene inviteres til flere af arrangementerne. 9. Internt skole- og beskæftigelsestilbud Når man er indskrevet på, går man i skole eller er i beskæftigelse i dagtimerne. De fleste af de unge, der bor på, går i vores interne skole eller er i intern beskæftigelse, men vi har også Side 11 af 19 vej 39

13 unge, der er under uddannelse eller er i beskæftigelse uden for. har både en intern skole og et internt værksted, som samlet set hedder Dagtilbuddet. Dagtilbuddets personale består af lærere og faglærere. I vores interne skole/beskæftigelse er der også elever, der udelukkende får et dagtilbud hos os og ikke bor på en af vores døgnafdelinger. De unge, der går i s skole/beskæftigelses tilbud, får et individuelt tilrettelagt skema sammensat ud fra de unges forudsætninger, ønsker og behov. Hver ung har sin egen kontaktlærer. Der er mulighed for boglige og kreative fag samt værkstedsfag og motion. Boglige fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, geografi, biologi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Fysik/kemi foregår på en nærliggende folkeskole Kreative fag: tekstil, musik, skriveværksted, billedfag og billedkunst/formning Værkstedsfag: træ, metal, auto, elektronik og pedelarbejde Sport: boldspil, fitness, gymnastik, ridning og svømning Undervisningen foregår på små hold med tre til fem elever på hvert hold. En stor del af undervisningen foregår individuelt, da der kan være forskel på de unges faglige niveau. De unge har mulighed for at tage folkeskolens afsluttende prøver på 9. og 10. kl. niveau i vores regi. Prøveanlæggelsen Side 12 af 19 vej 39

14 foregår i samarbejde med den nærliggende folkeskole, eller for unge, der er fyldt 18 år i samarbejde med VUC. Undervisningen i skolen foregår i henhold til Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om Folkeskolens specialundervisning. Daggruppen arrangerer praktikker for de unge, der er klar til at prøve sig af i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge. Det er også muligt at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), mens man bor på. Samarbejde mellem døgnafdeling og daggruppen Daggruppen indgår som en del af behandlingsarbejdet på og har derfor et tæt samarbejde med den døgnafdeling, som den unge bor på. Det fælles mål er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Tovholderen, den unge, kontaktlæreren og den unges kontaktpersoner på afdelingen udgør et team, der jævnligt holder teammøder, hvor emnet er den unges udvikling og trivsel. Udover at deltage i teammøder, deltager kontaktlæreren også i andre møder omkring den unge, herunder statusmøder, opfølgningsmøder og eventuelle andre møder efter behov. Kontaktlæreren varetager tillige Daggruppens samarbejde med den unges forældre. Ridning/rideterapi har egne heste, stald og ridebane. Ridning eller rideterapi kan være et tilbud både på skoleskemaet og i de unges fritid. Formålet med rideterapi er øget velvære, styrket selvværd, kropsbevidsthed, bedre sociale kompetencer og empati. Side 13 af 19 vej 39

15 Pædagogisk massage Pædagogisk massage kan være et tilbud i skoleskemaet. Det er pædagogisk redskab til at arbejde med de unges følesansning, kropsbevidsthed og styrkelse af deres selvopfattelse. 10. Inddragelse af den unge lægger vægt på at inddrage de unge mest muligt i egen behandling samt i fællesskabet med andre unge. Dette foregår blandt andet via de unges deltagelse i: ugesamtaler med deres kontaktperson udarbejdelse og evaluering af den individuelle plan, der udarbejdes på baggrund af den kommunale handleplan statusmøder og opfølgningsmøder med kommunen husmøder på afdelingen Elevråd Vi lægger vægt på at høre de unges forslag til forbedringer eller forandringer af s struktur og dagligdag. Vi har derfor et elevråd, som består af fem unge én fra hver afdeling (Kvisten, Pilen, Engen Lunden og Æblevangen). Elevrådet mødes med s forstander en gang om måneden. Elevrådet forbereder punkter til dagsorden gennem afdelingens husmøde. På møderne drøfter elevrådet og forstanderen eksempelvis: forslag til fritidsaktiviteter og ture, forslag til forbedring af bygninger og udenoms arealer eller normer og regler på. 11. Samarbejde med forældre Samarbejdet med forældre er af stor betydning for barnets/den unges udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på Side 14 af 19 vej 39

16 forældresamarbejdet, og at forældrene er inddraget i de unges liv, under opholdet hos os. Samtidig er vi klar over, at der kan opstå situationer, hvor vi ser forskelligt på tingene. Det er vigtigt for samarbejdet at få skabt en åben dialog, og vi opfordrer derfor forældre til at kontakte os, hvis der er noget, som ønskes drøftet. Unge over 18 år bestemmer selv, i hvilken udstrækning forældre skal inddrages i samarbejdet. Rammerne for samarbejdet fastsættes individuelt i forbindelse med den unges indflytning på. Vi vil gerne komme på et hjemmebesøg, inden den unge flytter ind på. Familien og den unge kommer næsten altid på besøg her på inden indflytning. Efter indflytning laves faste aftaler om kontakt mellem forældrene og den unges kontaktperson, hvor kontaktpersonen fortæller om den unges trivsel og dagligdag, og hvor der eksempelvis laves aftaler om den unges hjemmebesøg i weekender og ferier. Forældreråd har et forældreråd, som består af 5 medlemmer, en fra hver døgnafdeling, der er valgt blandt og af forældrene til de unge på. Valg til forældrerådet sker på et årligt forældremøde. De mødes med forstanderen og souschefen for 4-5 gange om året. På møderne drøftes generelle forhold vedrørende. Side 15 af 19 vej 39

17 Forældreaftener Forældreaftener er for alle forældre til unge på en specifik afdeling. Der er forældreaften ca. 4 gange om året, 2 om foråret og 2 om efteråret. Aftnerne kan have et bestemt tema, med oplæg fra en af s psykologer, socialrådgiver eller andre. Det kan også være en aften, som har til formål, at forældrene lærer hinanden bedre at kende og udveksler erfaringer. Mange forældre oplever at have stor glæde af at dele erfaringer med andre forældre i samme situation. Pårørendeaftener Pårørendeaftener er for alle forældre på tværs af afdelingerne. Forældrerådet arrangerer pårørendeaftener ca. 3-4 gange om året, hvor temaet eksempelvis kan være Hvordan det er at være forælder til en ung med psykiatriske vanskeligheder. Faste møder med den kommunale sagsbehandler Efter 3 måneder afholdes det første møde med den kommunale sagsbehandler, og herefter holdes møderne hver 6. måned. I møderne deltager kommunal sagsbehandler, forældrene, den unge, den unges tovholder, kontaktpersonen samt efter behov kontaktlæreren og andre relevante parter. 17½ års møde - efterværn Som udgangspunkt ophører en anbringelse, når en ung fylder 18 år. Kommunen har en lovmæssig forpligtelse til, i god tid inden den unge fylder 18 år, at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har ret til at blive boende efter det 18. år (efterværn). Der er tale om en skriftlig afgørelse med klagevejledning, så den unge har mulighed for at klage over det, hvis den unge ikke er enig i afgørelsen. Denne afgørelse skal foreligge senest, når den unge fylder 17½ år, og i den forbindelse afholdes oftest et møde. Side 16 af 19 vej 39

18 I forbindelse med at kommunal sagsbehandler træffer afgørelse, er der ligeledes et lovmæssigt krav om, at dette gøres i samarbejde med den unge bl.a. gennem revision af den unges kommunale handleplan. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at selve processen med at træffe afgørelse om efterværn bør den kommunale sagsbehandler starte op i god tid, før den unge fylder 17½ år. 12. Udslusning og efterværn Det er muligt at bo på en af s døgnafdelinger udover det 18. år. har ligeledes et udslusnings og efterværnstilbud, Bogruppen, der består af f.eks. botilbud i form af udslusningslejligheder eller bostøtte i egen bolig. I udslusningslejlighederne kan man bo fra 2 op til 4 unge sammen, og derudover bor der en medbeboer. Derudover er der en del unge, som vælger at bo i egen lejlighed med støtte fra Bogruppen. Bogruppen er et tilbud til unge, der er kommet så langt i deres forløb, at der er behov for et mindre indgribende tilbud end en anbringelse på en døgnafdeling. 13. Love og regler Anbringelse Anbringelsen på s døgnafdelinger sker på foranledning af hjemkommunen i henhold til Servicelovens bestemmelser. Spørgsmål og klager vedrørende afgørelser, anbringelsen og samvær skal rettes til den kommunale sagsbehandler. Side 17 af 19 vej 39

19 Støtteperson For mange forældre er det forbundet med stor følelsesmæssig belastning, når ens barn bliver anbragt. Man kan som forældre føle skyld, skam, lettelse, frustration, usikkerhed og meget andet, som det kan være hensigtsmæssigt at få snakket om. I henhold til 54 i Lov om Social Service, har kommunen pligt til at tilbyde forældremyndighedsindehavere en støtteperson i forbindelse med barnets/den unges anbringelse uden for hjemmet, ligesom man hos sin sagsbehandler kan undersøge muligheden for at få bevilget samtaler hos en psykolog. Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan eventuelt fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støtteperson er et gratis tilbud til forældremyndighedsindehavere. Magtanvendelse arbejder i henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet samt Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Vi henleder opmærksomheden på reglerne i disse bekendtgørelser, herunder forældre/den unges adgang til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og Region Midt, når der har været gennemført en magtanvendelse. Samtykke s medarbejdere er underlagt tavshedspligt og skal indhente den unges og/eller forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis der skal videregives eller indhentes oplysninger om den unge. Et sådant samtykke er gældende, indtil det trækkes tilbage. Side 18 af 19 vej 39

20 14. På gensyn I kan læse mere uddybende om vores tilbud på hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge personalet, hvis I er i tvivl om noget eller ønsker information. Vi glæder os til det kommende samarbejde med jer. 15. Adresser vej 39, Afdeling Æblevangen Abildgade Aarhus N Tel Følg nyheder om og de unges aktiviteter på: og følg os på facebook. Side 19 af 19 vej 39

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012

SØBÆK KOLLEGIET. Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 Redigeret 7 Februar 2011 SØBÆK KOLLEGIET Bo tilbud i Jyderup og Mørkøv for unge På eget værelse med tilsyn. SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450 JYDERUP

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere