Velkommen til. Holmstrupgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til. Holmstrupgård"

Transkript

1 Velkommen til vej 39

2 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for de unge, der bor på en af s døgnafdelinger. s behandlingstilbud er bygget op omkring en miljøterapeutisk grundstruktur med fokus på samvær og kontakt i en genkendelig og forudsigelig struktur. Herigennem skabes et trygt læringsmiljø med mulighed og grobund for udvikling af den unges kompetencer og ressourcer. Tilbuddet er et helhedstilbud bestående af boafdeling, skole/dagtilbud, efterværn, psykoterapi og medicinsk behandling. Indhold 1. De unge på Personalet på Afdelingerne Behandlingen Økonomi Forsikring Dagligdagen på Fritidsaktiviteter Internt skole- og beskæftigelsestilbud Inddragelse af den unge Samarbejde med forældre Udslusning og efterværn Love og regler På gensyn Adresser udgave, 1. oplag,, marts 2015 Side 1 af 19 vej 39

3 1. De unge på De unge på er mellem ca. 14 og 23 år og har alle psykiatriske vanskeligheder af forskellig karakter. Det kan eksempelvis være: Skizofreni og andre psykotiske lidelser Personlighedsforstyrrelser Spiseforstyrrelser Opmærksomhedsforstyrrelser Autismespektrumforstyrrelser Angst, depression, OCD 2. Personalet på På er der ansat ca. 120 personer. På døgnafdelingerne er personalet tværfagligt sammensat og består primært af socialpædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter. Derudover er der ansat skolelærere og faglærere med forskellig håndværksmæssig baggrund, psykologer og socialrådgiver samt administrativt personale. har tilknyttet en psykiatrisk konsulent på alle afdelinger, som følger de unges medicinske behandling, deltager i behandlingskonferencer vedrørende de unge og underviser personalet. Medarbejderne på bliver løbende efteruddannet for at kunne bevare og udvikle institutionens specialiserede tilbud. Når en ung flytter ind på en afdeling på, får den unge tilknyttet to medarbejdere fra afdelingen som faste Side 2 af 19 vej 39

4 kontaktpersoner. Kontaktpersonerne står for den primære kontakt mellem afdelingen og forældrene. Afdelingspsykolog Afdelingspsykologen står for den overordnede kontakt til kommunen, koordinerer og leder møder vedr. den unge, ligesom han/hun yder faglig vejledning til personalet. Afdelingspsykologen tilbyder samtaler til forældrene ca. 2 gange årligt. 3. Afdelingerne har fem døgnafdelinger; fire er beliggende på vores hovedmatrikel i Brabrand og en i Århus Nord: Kvisten Pilen Engen Lunden Æblevangen, Århus Nord. Døgnafdelingerne er til en vis grad opdelt efter diagnoser, men idet de unge er meget andet end deres diagnoser, kigger vi også på den konkrete unge, når vi visiterer til vores døgnafdelinger. Afdelingerne er indrettet så hjemligt som muligt. De unge har deres eget værelse, som de selv kan indrette og udsmykke. Afdelingerne fungerer selvstændigt, og hver afdeling har eget køkken og hyggelige opholdsrum samt egen spisestue. På alle afdelinger lægger vi stor vægt på at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag i faste rammer. Der er vågen nattevagt på alle afdelinger. Side 3 af 19 vej 39

5 Den unges værelse på Værelset er nymalet og rengjort ved ankomsten. Værelset er tidsmæssigt indrettet, og det er muligt at medbringe egne møbler. Adresse-, læge- og tandlægeskift Når en ung flytter ind på, skal den unge være registreret i folkeregisteret på s adresse. Den unge skifter derfor formelt adresse, får udstedt nyt sygesikringsbevis og skifter som udgangspunkt privatpraktiserende læge, når han/hun indskrives på. Tandlægebehandling varetages for de skolepligtige af skoletandplejen. De øvrige vælger almindelig praktiserende tandlæge. 4. Behandlingen Miljøterapi Miljøterapien udgør den overordnede behandlingstilgang, som bygger på et psykodynamisk og udviklingspsykologisk grundlag. Dagligdagen er bygget op omkring en grundstruktur. Det er tanken, at den miljøterapeutiske struktur, som er synlig, genkendelig og forudsigelig, virker tryghedsskabende for den unge, og at der derved skabes et læringsmiljø med mulighed og grobund for læring og udvikling af den unges kompetencer. Formålet med miljøterapien er, at de unge forbedrer deres evne til at indgå i sociale sammenhænge, at de øger deres selvværd og tilliden til sig selv og til voksne generelt, samt at de udvikler intellektuelle og praktiske færdigheder via skolegang, daglige gøremål og eventuel jobtræning. Side 4 af 19 vej 39

6 Psykologsamtaler Der er mulighed for at tilrettelægge et individuelt samtaleforløb hos en af vores interne psykologer, ligesom vi tilbyder psykoedukation, hvor de unge lærer om deres egne vanskeligheder/diagnoser. Medicin Eventuel medicinsk behandling varetages af egen læge eller tilknyttet psykiater. Vi har medarbejdere, som er uddannet i at håndtere medicin, og som administrerer den medicinske behandling til daglig. følger gældende retningslinjer fra Region Midt vedrørende betaling af de unges medicinudgifter: Unge under 18 år: dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der ikke modtager uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp): dækker alle medicinudgifter Unge over 18 år, der modtager enten uddannelseshjælp eller pension eller unge på en voksenplads: Den unge afholder selv alle medicinudgifter 5. Økonomi Når en ung anbringes udenfor hjemmet, overtager den anbringende kommune forsørgelsen af den unge. Det betyder, at kommunen inddrager børnefamilieydelser vedrørende barnet/den unge. Unge under 18 år forsørges under anbringelse af kommunen via lomme- og tøjpenge. Side 5 af 19 vej 39

7 Satser for lomme- og tøjpenge i 2015: Lommepenge kr. 248 pr. uge Tøjpenge kr. 158 pr. uge Unge over 18 år er selvforsørgende og har en indtægt i form af uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp), pension eller i sjældne tilfælde fortsat lomme- og tøjpenge. Her er en oversigt over de forskellige former for indtægt, som unge på kan have: 1. Uddannelseshjælp (tidligere kontanthjælp) Unge over 18 år modtager som udgangspunkt uddannelseshjælp, men det er individuelt, hvor meget den enkelte får udbetalt. Visse diagnoser udløser en højere takst. 2. Pension Kun ganske få unge over 18 år vil have pension som forsørgelsesgrundlag, idet der er sket en opstramning af kriterierne for at få tildelt førtidspension de senere år. Egenbetaling til kommunen Unge over 18 år skal bidrage til egen forsørgelse via en egenbetaling til kommunen. Kommunen beregner en egenbetaling og træffer afgørelse om beløbets størrelse. Beboerbetaling til Unge, der er indskrevet på en voksenplads, har en beboerbetaling til. Denne indregnes i egenbetalingsberegningen som en udgift, og der er derfor ikke tale om en ekstra udgift for de unge, der er indskrevet på en voksenplads. Kostpenge For unge under 18 år eller unge på efterværn kan der udbetales kostpenge til forældre fra, når den Side 6 af 19 vej 39

8 unge har været på planlagt hjemrejse/ferie af mindst 3 døgns varighed. Satsen er p.t. på kr. 49,00 pr. døgn. Der udbetales ikke kostpenge vedrørende unge, der er indskrevet på en voksenplads. Udgifter til hjemtransport betaler for hjemtransport for unge under 18 år op til 2 gange om måneden. Der ydes tilskud op til 100 km. hver vej i henhold til Statens lave takster. Unge over 18 år, der får uddannelseshjælp eller pension, eller som er indskrevet på en voksenplads, betaler selv udgifterne til hjemtransport. 6. Forsikring Inden indskrivning anbefales det, at forældre sikrer sig, at de har de forsikringer, de ønsker for den unge. Det er forældrenes ansvar, at den unge er korrekt forsikret. De forsikringer, som er gældende på, er tegnet via regionen og gælder udelukkende, når de unge er på og som et led i opholdet. Ansvarsforsikring og indboforsikring/løsøreforsikring Forsikringen dækker skader, man som ung er kommet til at forvolde på tredjemands ting. Forsikringen dækker også tyveri fra de unges værelser, herunder også uaflåste værelser som f.eks. computer, mobiltelefon m.v. Hvis der sker brand, vandskade m.v., vil indbo kunne anmeldes til bygningsforsikringen. Hvis de unge kommer til skade De unge er under indskrivningen på dækket af Arbejdsskadeloven, hvis de kommer til skade under aktiviteter, som er naturligt forbundet med opholdet på. Sker skaden på grund af rent private aktiviteter uden for Side 7 af 19 vej 39

9 , dækker forsikringen ikke. En skade skal anmeldes i Arbejdsskadestyrelsens elektroniske anmeldelsessystem Easy - det gør. Såfremt den unge tilkendes erstatning, vil erstatningen blive udbetalt af Region Midtjylland. Ved praktikophold uden for, skal praktikstedet tegne en arbejdsskadeforsikring for den unge, medmindre der er tale om skolepraktik (8. 9. klasses praktik). Personforsikring i.f.m. transport i eller personalets biler De unge er dækket af bilens forsikring, såfremt der sker skade under kørslen både ved kørsel i s biler eller ved kørsel i personalets biler. Rejseforsikring Der er tegnet en forsikring, som dækker alle de unge og personale, når de rejser med. rekvirerer i den forbindelse forsikringskort hos forsikringsenheden til brug for rejsen. Ulykkesforsikring Der er ikke tegnet en ulykkesforsikring for de unge, og det anbefales familierne at tegne en sådan. Såfremt den unge kommer til skade under aktiviteter, der er naturlig forbundet med opholdet på, vil skaden kunne anmeldes som en arbejdsskade. Det kan være svært at give et fyldestgørende orientering vedrørende forsikringsdækning, og ved behov for yderligere informationer anbefales det, at man retter henvendelse til s administration. Side 8 af 19 vej 39

10 7. Dagligdagen på Dagligdagen på er planlagt efter en fast struktur og rytme med skolegang/beskæftigelse i dagtimerne. Som udgangspunkt vækkes de unge kl på hverdage, så de kan nå at gøre sig færdige og spise morgenmad inden kl. 8.00, hvor dagens program med enten skolegang eller beskæftigelse starter for de fleste. Nogle unge kan grundet deres vanskeligheder i perioder have et begrænset skema og starte deres dag senere. Der er frokostpause mellem kl. 12 og 13, hvor de unge spiser frokost på deres afdelinger. Eksterne dagelever spiser frokost i Daghuset. På hver afdeling er der et eftermiddagsmøde omkring kl. 15 for de unge og personalet i dagligstuen, hvor der er te og kaffe. Her laves aftaler for resten af dagen, så vidt muligt efter de unges ønsker, men også med udgangspunkt i de mål der er aftalt for den unges ophold på. Klokken er der aftensmad. Klokken ca bestræber vi os på, at der er ro på afdelingen på hverdage, og at de unge gør sig klar til at gå i seng. Onsdag er der hjemmeaften på alle afdelinger og derfor ingen besøg udefra. Husmøder En gang om ugen holder afdelingerne husmøder. Her er der mulighed for, at de unge kan komme med ønsker og forslag til forbedringer. Personalet har ligeledes mulighed for at informere de unge om nye tiltag på afdelingen og på generelt. Side 9 af 19 vej 39

11 Praktiske opgaver De unge har forskellige praktiske opgaver på afdelingen, de deltager blandt andet i rengøring og madlavning. De unge får individuel støtte efter behov til deres deltagelse i opgaverne. Weekend har åbent 365 dage om året. Dog er der hjemrejseweekend en gang om måneden samt hjemrejse i forbindelse med helligdage og ferier. De unge, der af en eller anden årsag ikke kan komme hjem, har dog altid mulighed for at blive på. I de øvrige weekender laves der individuelle aftaler for de unge mellem forældre, den unge og og eventuelt kommunen. Gæster Det er op til de enkelte afdelinger at vurdere, om og hvornår de unge kan have besøg på. Aftaler om overnatning skal laves med personalet. Onsdag, hvor der er hjemmeaften, er der ingen besøg udefra, men i stedet fællesskab og hygge for de unge på afdelingerne. Rygning De unge og gæster må ikke ryge indendørs eller på værelserne. De unge må ryge udenfor. Afdelingerne kan anvise bestemte områder, hvor der må ryges. For personalet er det ikke tilladt at ryge hverken i arbejdstiden eller på s matrikel. Stoffer og alkohol De unge må ikke indtage stoffer eller alkohol på. Side 10 af 19 vej 39

12 8. Fritidsaktiviteter På lægger vi vægt på inklusion, og derfor støttes og opfordres de unge til at deltage i fritidsaktiviteter uden for. har selv et tilbud om interne fritidsaktiviteter for de unge, der i perioder ikke har mulighed for at følge en fritidsaktivitet uden for. Disse aktiviteter planlægges af HOF (s Oplysningsforbund). Her har de unge mulighed for at tilmelde sig kurser, som er tilrettelagt på deres egne præmisser. Der udbydes mange forskellige aktiviteter efter konkrete ønsker fra de unge, eksempelvis tekstilværksted, ridning, musik, IT, motocross, fitness mv. Fællesarrangementer Cirka en gang om måneden er der et fælles arrangement for de unge, som er med til at skabe et ungdomsmiljø med fællesskab på tværs af afdelingerne. Temaet for arrangementet kan være musik, kosmetik, teater eller meget andet. Derudover har vi på forskellige traditioner hen over året, som vi oplever, at både de unge og forældrene er glade for og engagerede i eksempelvis: det årlige løb, teater-uge, skoleudflugter, juleafslutning, projektuger, sommerafslutning og sommertur. Forældrene inviteres til flere af arrangementerne. 9. Internt skole- og beskæftigelsestilbud Når man er indskrevet på, går man i skole eller er i beskæftigelse i dagtimerne. De fleste af de unge, der bor på, går i vores interne skole eller er i intern beskæftigelse, men vi har også Side 11 af 19 vej 39

13 unge, der er under uddannelse eller er i beskæftigelse uden for. har både en intern skole og et internt værksted, som samlet set hedder Dagtilbuddet. Dagtilbuddets personale består af lærere og faglærere. I vores interne skole/beskæftigelse er der også elever, der udelukkende får et dagtilbud hos os og ikke bor på en af vores døgnafdelinger. De unge, der går i s skole/beskæftigelses tilbud, får et individuelt tilrettelagt skema sammensat ud fra de unges forudsætninger, ønsker og behov. Hver ung har sin egen kontaktlærer. Der er mulighed for boglige og kreative fag samt værkstedsfag og motion. Boglige fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, IT, geografi, biologi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Fysik/kemi foregår på en nærliggende folkeskole Kreative fag: tekstil, musik, skriveværksted, billedfag og billedkunst/formning Værkstedsfag: træ, metal, auto, elektronik og pedelarbejde Sport: boldspil, fitness, gymnastik, ridning og svømning Undervisningen foregår på små hold med tre til fem elever på hvert hold. En stor del af undervisningen foregår individuelt, da der kan være forskel på de unges faglige niveau. De unge har mulighed for at tage folkeskolens afsluttende prøver på 9. og 10. kl. niveau i vores regi. Prøveanlæggelsen Side 12 af 19 vej 39

14 foregår i samarbejde med den nærliggende folkeskole, eller for unge, der er fyldt 18 år i samarbejde med VUC. Undervisningen i skolen foregår i henhold til Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om Folkeskolens specialundervisning. Daggruppen arrangerer praktikker for de unge, der er klar til at prøve sig af i forskellige erhvervsmæssige sammenhænge. Det er også muligt at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), mens man bor på. Samarbejde mellem døgnafdeling og daggruppen Daggruppen indgår som en del af behandlingsarbejdet på og har derfor et tæt samarbejde med den døgnafdeling, som den unge bor på. Det fælles mål er at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Tovholderen, den unge, kontaktlæreren og den unges kontaktpersoner på afdelingen udgør et team, der jævnligt holder teammøder, hvor emnet er den unges udvikling og trivsel. Udover at deltage i teammøder, deltager kontaktlæreren også i andre møder omkring den unge, herunder statusmøder, opfølgningsmøder og eventuelle andre møder efter behov. Kontaktlæreren varetager tillige Daggruppens samarbejde med den unges forældre. Ridning/rideterapi har egne heste, stald og ridebane. Ridning eller rideterapi kan være et tilbud både på skoleskemaet og i de unges fritid. Formålet med rideterapi er øget velvære, styrket selvværd, kropsbevidsthed, bedre sociale kompetencer og empati. Side 13 af 19 vej 39

15 Pædagogisk massage Pædagogisk massage kan være et tilbud i skoleskemaet. Det er pædagogisk redskab til at arbejde med de unges følesansning, kropsbevidsthed og styrkelse af deres selvopfattelse. 10. Inddragelse af den unge lægger vægt på at inddrage de unge mest muligt i egen behandling samt i fællesskabet med andre unge. Dette foregår blandt andet via de unges deltagelse i: ugesamtaler med deres kontaktperson udarbejdelse og evaluering af den individuelle plan, der udarbejdes på baggrund af den kommunale handleplan statusmøder og opfølgningsmøder med kommunen husmøder på afdelingen Elevråd Vi lægger vægt på at høre de unges forslag til forbedringer eller forandringer af s struktur og dagligdag. Vi har derfor et elevråd, som består af fem unge én fra hver afdeling (Kvisten, Pilen, Engen Lunden og Æblevangen). Elevrådet mødes med s forstander en gang om måneden. Elevrådet forbereder punkter til dagsorden gennem afdelingens husmøde. På møderne drøfter elevrådet og forstanderen eksempelvis: forslag til fritidsaktiviteter og ture, forslag til forbedring af bygninger og udenoms arealer eller normer og regler på. 11. Samarbejde med forældre Samarbejdet med forældre er af stor betydning for barnets/den unges udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på Side 14 af 19 vej 39

16 forældresamarbejdet, og at forældrene er inddraget i de unges liv, under opholdet hos os. Samtidig er vi klar over, at der kan opstå situationer, hvor vi ser forskelligt på tingene. Det er vigtigt for samarbejdet at få skabt en åben dialog, og vi opfordrer derfor forældre til at kontakte os, hvis der er noget, som ønskes drøftet. Unge over 18 år bestemmer selv, i hvilken udstrækning forældre skal inddrages i samarbejdet. Rammerne for samarbejdet fastsættes individuelt i forbindelse med den unges indflytning på. Vi vil gerne komme på et hjemmebesøg, inden den unge flytter ind på. Familien og den unge kommer næsten altid på besøg her på inden indflytning. Efter indflytning laves faste aftaler om kontakt mellem forældrene og den unges kontaktperson, hvor kontaktpersonen fortæller om den unges trivsel og dagligdag, og hvor der eksempelvis laves aftaler om den unges hjemmebesøg i weekender og ferier. Forældreråd har et forældreråd, som består af 5 medlemmer, en fra hver døgnafdeling, der er valgt blandt og af forældrene til de unge på. Valg til forældrerådet sker på et årligt forældremøde. De mødes med forstanderen og souschefen for 4-5 gange om året. På møderne drøftes generelle forhold vedrørende. Side 15 af 19 vej 39

17 Forældreaftener Forældreaftener er for alle forældre til unge på en specifik afdeling. Der er forældreaften ca. 4 gange om året, 2 om foråret og 2 om efteråret. Aftnerne kan have et bestemt tema, med oplæg fra en af s psykologer, socialrådgiver eller andre. Det kan også være en aften, som har til formål, at forældrene lærer hinanden bedre at kende og udveksler erfaringer. Mange forældre oplever at have stor glæde af at dele erfaringer med andre forældre i samme situation. Pårørendeaftener Pårørendeaftener er for alle forældre på tværs af afdelingerne. Forældrerådet arrangerer pårørendeaftener ca. 3-4 gange om året, hvor temaet eksempelvis kan være Hvordan det er at være forælder til en ung med psykiatriske vanskeligheder. Faste møder med den kommunale sagsbehandler Efter 3 måneder afholdes det første møde med den kommunale sagsbehandler, og herefter holdes møderne hver 6. måned. I møderne deltager kommunal sagsbehandler, forældrene, den unge, den unges tovholder, kontaktpersonen samt efter behov kontaktlæreren og andre relevante parter. 17½ års møde - efterværn Som udgangspunkt ophører en anbringelse, når en ung fylder 18 år. Kommunen har en lovmæssig forpligtelse til, i god tid inden den unge fylder 18 år, at træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har ret til at blive boende efter det 18. år (efterværn). Der er tale om en skriftlig afgørelse med klagevejledning, så den unge har mulighed for at klage over det, hvis den unge ikke er enig i afgørelsen. Denne afgørelse skal foreligge senest, når den unge fylder 17½ år, og i den forbindelse afholdes oftest et møde. Side 16 af 19 vej 39

18 I forbindelse med at kommunal sagsbehandler træffer afgørelse, er der ligeledes et lovmæssigt krav om, at dette gøres i samarbejde med den unge bl.a. gennem revision af den unges kommunale handleplan. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at selve processen med at træffe afgørelse om efterværn bør den kommunale sagsbehandler starte op i god tid, før den unge fylder 17½ år. 12. Udslusning og efterværn Det er muligt at bo på en af s døgnafdelinger udover det 18. år. har ligeledes et udslusnings og efterværnstilbud, Bogruppen, der består af f.eks. botilbud i form af udslusningslejligheder eller bostøtte i egen bolig. I udslusningslejlighederne kan man bo fra 2 op til 4 unge sammen, og derudover bor der en medbeboer. Derudover er der en del unge, som vælger at bo i egen lejlighed med støtte fra Bogruppen. Bogruppen er et tilbud til unge, der er kommet så langt i deres forløb, at der er behov for et mindre indgribende tilbud end en anbringelse på en døgnafdeling. 13. Love og regler Anbringelse Anbringelsen på s døgnafdelinger sker på foranledning af hjemkommunen i henhold til Servicelovens bestemmelser. Spørgsmål og klager vedrørende afgørelser, anbringelsen og samvær skal rettes til den kommunale sagsbehandler. Side 17 af 19 vej 39

19 Støtteperson For mange forældre er det forbundet med stor følelsesmæssig belastning, når ens barn bliver anbragt. Man kan som forældre føle skyld, skam, lettelse, frustration, usikkerhed og meget andet, som det kan være hensigtsmæssigt at få snakket om. I henhold til 54 i Lov om Social Service, har kommunen pligt til at tilbyde forældremyndighedsindehavere en støtteperson i forbindelse med barnets/den unges anbringelse uden for hjemmet, ligesom man hos sin sagsbehandler kan undersøge muligheden for at få bevilget samtaler hos en psykolog. Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en anbringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan eventuelt fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støtteperson er et gratis tilbud til forældremyndighedsindehavere. Magtanvendelse arbejder i henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet samt Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Vi henleder opmærksomheden på reglerne i disse bekendtgørelser, herunder forældre/den unges adgang til at klage til henholdsvis Ankestyrelsen og Region Midt, når der har været gennemført en magtanvendelse. Samtykke s medarbejdere er underlagt tavshedspligt og skal indhente den unges og/eller forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis der skal videregives eller indhentes oplysninger om den unge. Et sådant samtykke er gældende, indtil det trækkes tilbage. Side 18 af 19 vej 39

20 14. På gensyn I kan læse mere uddybende om vores tilbud på hjemmesiden, og I er altid velkomne til at spørge personalet, hvis I er i tvivl om noget eller ønsker information. Vi glæder os til det kommende samarbejde med jer. 15. Adresser vej 39, Afdeling Æblevangen Abildgade Aarhus N Tel Følg nyheder om og de unges aktiviteter på: og følg os på facebook. Side 19 af 19 vej 39

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter:

Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder. Målgruppe omfatter: YDELSESBESKRIVELSE Holmstrupgård Målgruppe: Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand Tel: 7847 8600 holmstrupgaard@ps.rm.dk www.holmstrupgaard.dk

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet

Anbringelse af Børn og Unge. Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse af Børn og Unge Hvad du bør vide, når dit barn skal anbringes udenfor hjemmet Anbringelse At få et barn anbragt er en stor forandring både for barnet, - en stor der nu skal bo et nyt sted og

Læs mere

Information til forældre til børn i Svanehuset

Information til forældre til børn i Svanehuset Information til forældre til børn i Svanehuset Ferie og andet samvær udenfor Svanehuset For at kunne opfylde målsætningen om, at personalet primært er i Svanehuset når børnene er her, ønskes oplysninger

Læs mere

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene

Bilag 2 a. Velkommen til Specialbørnehjemmene Bilag 2 a Velkommen til Specialbørnehjemmene Februar 2010 Ydelsens formål Tilbud om døgnophold efter Lov om Social Service, 67, stk. 2. Målgruppe Specialbørnehjemmene er Region Nordjyllands døgntilbud

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 15-06-2014 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015

Ydelsesbeskrivelse. Revideret 21. juni 2015 Ydelsesbeskrivelse Afdeling Agerbo Målgruppe: Børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Haugevej 25, 7400 Herning Tel. 96284800 handicapcenter@herning.dk www.handicapcenter.herning.dk 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Pjece til elever og pårørende

Pjece til elever og pårørende Pjece til elever og pårørende 1 Indhold Indledning... 4 Kontakt... 4 Hvor kan jeg finde information... 4 Hvem kan man ringe til og hvornår... 4 Opstart og andre praktiske ting... 4 Værelser og flytning...

Læs mere

Velkommen til Viften - et hus med hjerte

Velkommen til Viften - et hus med hjerte Velkommen til Viften - et hus med hjerte Vi er til for børn og unge i alderen 0 18 år med autisme spektrum forstyrrelse og ADHD (botilbud efter lov om social service, 67). Derudover tilbyder Viften efterværn

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger

Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Resultatdokumentationsundersøgelse på Holmstrupgård Udskrivningerne fra de 4 døgnafdelinger Kategorier: På indskrivningstidspunktet beskrives de unges funktionsniveauer indenfor 11 kategorier. I skemaet

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base

Årsrapport for tilsyn 2012. Voksenområdet. En sikker base 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet En sikker base Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn og adresse: En Sikker base, Aller Møllevej 34 6070 Christiansfeld. Tilbudstype: botilbud for voksne i

Læs mere

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom

Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Studentereksamen for unge med Autisme/Aspergers Syndrom Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme/aspergers Syndrom et særligt tilrettelagt forløb, som fører til studentereksamen. Der er for tilflyttere

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap

Når du flytter i bofællesskab. En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Når du flytter i bofællesskab En oversigt over beboerbetaling i almene bofællesskaber i Voksenhandicap Voksenhandicap maj 2017 Indledning I denne pjece finder du en oversigt over, hvad du som borger skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

En informationspjece til unge

En informationspjece til unge Velkommen til Platangårdens Ungdomscenter! At starte på et stort sted som Platangården kan være meget overvældende. Man skal lige finde sig til rette og der er mange nye ting man skal lære. Med denne pjece

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren

Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Kontrakt om døgnophold på 3Kløveren Afdeling Telefon til afdelingen Forstander Mette Brunberg Direkte telefon 3043 8270 Fagligleder Telefon til gruppen Direkte telefon Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer

Læs mere

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber.

Det ungdomsmiljø, kollegiet tilbyder, giver dig mulighed for forskellige interessefællesskaber og venskaber. SORAS-KOLLEGIET SORAS-kollegiet er et midlertidigt botilbud til unge over 18 år med autisme, som brug for ekstra støtte i en periode til at lære at bo i egen bolig. Kollegiet SORAS-kollegiet er et midlertidigt

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Velkommen til Træningscenter Fortunen

Velkommen til Træningscenter Fortunen Velkommen til Træningscenter Fortunen Formål med dit rehabiliteringsophold Målet er at du efter opholdet på Træningscenter Fortunen, igen bliver i stand til at klare dig i eget hjem evt. med forskellige

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Børnepsykiatrisk Afsnit U2

Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Velkommen til Børnepsykiatrisk Afsnit U2 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Afsnit U2 Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Børnepsykiatrisk

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015

Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Servicedeklaration for Glim Refugium 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Oversigt og grundstruktur

Oversigt og grundstruktur Tilbudsbeskrivelse. November 2014 For unge, som har behov for et særlig tilrettelagt behandlingstilbud uden døgnanbringelse, tilbyder Daghuset Enggården et 15 måneders afklarings- og dagbehandlingsforløb.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne.

Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Praktiksteds beskrivelse for pædagogstuderende i 3. Praktikperiode. Socialpsykiatri Næstved kommune. Bo og Netværk Næstved, Døgn boligerne. Organisatoriske forhold for Bo og Netværk. Struktur. Oversigt

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE

STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU-TILBUD SÆRLIG TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE MÅLGRUPPPE? Unge, som ikke er klar til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, kan søge om, at blive optaget på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside og øvrige muligheder for at finde information via internettet Praktikstedets

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011. Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård BH Side 1 TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Intern skole på behandlingshjem Den interne skole på behandlingshjemmet

Læs mere

Behandling under indlæggelse

Behandling under indlæggelse Til unge Behandling under indlæggelse Ungdomspsykiatrisk afsnit, Augustenborg Vælg farve Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa Denne folder beskriver en række forhold omkring døgn- og dagindlæggelse i ungdomspsykiatrisk

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Arrangementer for pårørende Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Døgntilbud til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning erhvervstræning,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk

Servicedeklaration for. Botilbudet Grønnebæk Servicedeklaration for Botilbudet Grønnebæk Praktiske oplysninger Mosevej 1, 6630 Rødding Tlf.: 74 55 29 78, Fax: 74 55 33 09 Centerleder: Las Urban Rasmussen Afdelingsleder Fuglemajgaard: Jørn Hyldtoft

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2014 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Forstander: Jeanette Perri Larsen Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Narvikvej 9 Narvikvej 9 8600 Silkeborg. www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012

Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 Nordkraft Att.: Henning Ludvigsen Ritavej 1 A 9000 Aalborg Godkendelsesgrundlag for opholdsstedet/botilbuddet Pædagogisk Kompetence Center (PKC) 2012 PKC godkendes hermed som privat opholdssted og botilbud

Læs mere

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016

Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Servicedeklaration for Glim Refugium 2016 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1A, 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 90 46 Forstander: Birgitte Knuth Linnet Hjemmeside: www.glim-refugium.dk E-mail: glimrefugium@regionsjaelland.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård.

YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. YDELSESKATALOG for Opholdsstedet Søndertoftegård. Lovgrundlag: Opholdssteder for børn og unge, Servicelovens 49 Opholdsstedets navn: Søndertoftegård. Adresse: Toftevej 33, Postnr. og by: 3250 Gilleleje.

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere