Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?"

Transkript

1 Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser?

2 Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive, hvilke forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse med ansættelse i huset. Målgruppen er unge, der ansættes som børnepasser med tilskud fra kommunen efter Servicelovens 26 eller som ung i huset. Redaktion: Christina Barfoed-Høj Jeanette Staffeldt Forsidelayout: Joe Anderson Forsidefoto: Michael Anderson (BAM) Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: FOA s trykkeri Redaktionen er afsluttet marts

3 Indholdsfortegnelse UNG I HUSET ELLER BØRNEPASSER... 4 ANSÆTTELSESBREV... 5 MEDHJÆLPERLOVEN... 5 ARBEJDSTID... 6 SKAT... 7 ARBEJDSSKADEFORSIKRING... 7 FERIE... 8 SYGDOM... 9 ARBEJDSMILJØ OPSIGELSE TJEKLISTE HER KAN DU HENTE HJÆLP

4 Ung i huset eller børnepasser Denne pjece er til dig, der overvejer at tage job som ung i huset eller som børnepasser under frit-valg -ordningen. Normalt er et job altid dækket af en overenskomst. Det vil sige, at arbejdstager og arbejdsgiver har nedskrevet en aftale om løn- og ansættelsesvilkår, men lige netop for unge i huset eller børnepassere under frit-valg -ordningen, eksisterer der ingen overenskomst. Denne pjece kan hjælpe dig med at udforme en aftale med den familie, du skal arbejde for. Aftalen kaldes et ansættelsesbrev. Pjecen fortæller også om retningslinier for din ansættelse, og om hvad du selv kan gøre for at opnå så gode løn- og ansættelsesforhold som muligt. Held og lykke med din ansættelse. Med venlig hilsen Poul Winckler Formand for Forbundet af Offentligt Ansatte. 4

5 Ansættelsesbrev Inden du starter på dit arbejde, skal du og din arbejdsgiver udforme et ansættelsesbrev. Det er der lov om, og det er nødvendigt, idet dette område ikke er omfattet af en overenskomst. Hvis du er ansat under frit-valg - ordningen, er det et krav, at der er en skriftlig aftale, som kommunen skal godkende. Et ansættelsesbrev skal blandt andet indeholde en beskrivelse af det arbejde, du skal udføre, dine arbejdstider, opsigelsesvarsler, samt hvad du skal have i løn. Et ansættelsesbrev skal også beskrive, om der ydes fri kost og logi, evt. logi-forhold, løn ved overarbejde og ferie. Det er vigtigt, at dine lønforhold bliver beskrevet i ansættelsesbrevet. Hvor meget du skal have i løn afhænger blandt andet af din arbejdstid. Samtidig med, at du får udbetalt din løn, skal du sørge for at få udleveret en lønseddel. Hvis du er dækket af Medhjælperloven, og du og din arbejdsgiver vælger at aftale en længde på dit arbejdsophold, skal perioden være på mindst en måned og maksimalt 12 måneder. Medhjælperloven Hvis du får kost og logi eller minimum 3 hovedmåltider om dagen som en del af lønnen og udfører husligt arbejde, er du omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. (husligt arbejde) - i populær tale kaldet Medhjælperloven. Du kan skriftligt lave en aftale med din arbejdsgiver, hvis loven ikke skal gælde. I de fleste tilfælde vil Medhjælperloven stille dig bedre, end hvad der ellers er af regler og anden lovgivning. 5

6 Arbejdstid Det er en god idé selv at føre regnskab over din faktiske arbejdstid, for eksempel ved at skrive din arbejdstid og antallet af timer op i en kalender. Hvis du er over 18 år, bør du ikke arbejde længere end 37 timer om ugen. Og da der ikke er nogen overenskomst på dette arbejdsområde, og derfor ikke fastsat nogen regler for arbejdstid, er det vigtigt, at du og din arbejdsgiver på forhånd aftaler den daglige og ugentlige arbejdstid og dine pauser. Der er desværre ikke lovgivningsmæssigt nogen øvre ugentlig arbejdstid, men en rettesnor er et EU-arbejdstidsdirektiv, der angiver en maksimal arbejdsuge på 48 timer. Hvis du er under 18 år, er der nogle specielle regler for arbejdstid og hviletid, der skal overholdes: Arbejdstiden må ikke overstige 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Der er særlige regler, hvis du stadig går i skole. Hvis den daglige arbejdstid overstiger 4½ time, skal du have en pause på mindst 30 minutter. Du må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl og kl og du skal have en samlet hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet og 14 timer, hvis du går i skole. Inden for en periode på 7 døgn skal du have 2 sammenhængende fridøgn, og hvis dette ikke er muligt, skal det ene fridøgn ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af disse fridøgn skal så vidt muligt falde på en søndag. 6

7 Skat Når du har arbejde, skal du betale skat af din løn. Et skattekort fortæller, hvor meget du skal betale i skat. Hvis du ikke i forvejen har et skattekort, kan du henvende dig til skatteforvaltningen i din kommune, så vil de udstede et til dig. Når de ved, hvor meget du får i løn, udregner skatteforvaltningen, hvor meget du skal betale i skat. Det er vigtigt, at du fortæller, om du får fri kost og logi, da det indgår i den skattepligtige indkomst. Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for at trække skat, ATP og arbejdsmarkedsbidrag fra din løn, sådan at de penge, du får udleveret, er din nettoløn. Ofte vil din arbejdsgiver ikke trække skat i din løn, fordi lønnen betragtes som B-indkomst. I det tilfælde skal du hos kommunens skatteforvaltning aftale, hvordan du betaler din skat. Din arbejdsgiver skal i alle tilfælde registreres som arbejdsgiver hos den lokale Told- og Skatteregion. Arbejdsskadeforsikring Hvis du er så uheldig, at du kommer til skade, mens du udfører dit arbejde, er du omfattet af Arbejdsskadeloven. Gennem Arbejdsskadeloven er du sikret erstatning, hvis skaden medfører, at du får varigt mén, eller din erhvervsevne bliver nedsat. Din arbejdsgiver er forpligtet til at tegne en forsikring for arbejdsskader i et anerkendt forsikringsselskab. Eneste undtagelse er, hvis du er ansat under 400 timer om året. Hvis du kommer til skade, skal du sammen med din arbejdsgiver udfylde et anmeldelseskema. Skemaet kan I få hos forsikringsselskabet. Det er meget vigtigt, at anmeldelsesskemaet er udfyldt så præcist som muligt. Derfor kan du foreslå din arbejdsgiver, at I får hjælp til at udfylde skemaet i din lokale FOA-afdeling. 7

8 Ferie Alle har ret til ferie. Du optjener 2,08 feriedage for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår. Så hvis du har været ansat i et helt kalenderår, vil du have optjent 30 feriedage. 30 feriedage svarer til 5 ugers ferie, da lørdage tæller med. Et ferieår går fra 2. maj til 30. april, og din ferie skal afholdes i ferieåret umiddelbart efter året, hvor du har optjent ferien. Hvis du er timelønnet, skal din arbejdsgiver yde feriepenge med 12,5 pct. af lønnen. Hvis du er månedslønnet og er ansat med løn under sygdom og søgnehelligdage, har du ret til ferie med løn samt et ferietillæg på mindst 1 pct. af den løn, du har optjent i det forudgående optjeningsår. Hvis du er dækket af Medhjælperloven, kan du vælge at lade denne lov gælde i stedet for Ferieloven. Fordelen ved Medhjælperloven er, at optjeningsperioden er lig med ferieperioden. Dvs., at du får ferie med løn under det første års ansættelse. Også under denne lov optjener du 2½ feriedag pr. måned. Ferie gives med fuld løn inkl. kostpenge, hvor dette er en del af lønnen. Herudover ydes du et ferietillæg på 1 pct. af den samlede løn. 8

9 Sygdom Det normale er, at du bliver ansat med løn under sygdom. En betingelse er dog, at du har været ansat hos din arbejdsgiver i mindst 13 uger, og du i den periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiveren kan forlange dokumentation for din sygdom. Derfor kan arbejdsgiveren kræve en lægeerklæring af dig. Denne lægeerklæring skal betales af arbejdsgiver. I tilfælde af graviditet, barsel eller adoption vil du få udbetalt dagpenge fra kommunen, når dagpengelovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Hvis du er dækket af Medhjælperloven har arbejdsgiveren pligt til at yde dig løn under sygdom eller tilskadekomst. Hvis du har fået kost og logi, skal arbejdsgiveren vedblive med at yde dette, så længe du bliver boende. Hvis du ikke bliver i arbejdsgivers hus, skal du fortsat ydes kostpenge, indtil dit arbejdsforhold ophører. 9

10 Arbejdsmiljø Det skal sikres, at du ikke udsættes for ulykkesrisiko eller skal arbejde f.eks. med farlige maskiner eller kemiske stoffer og materialer. Både din arbejdsgiver og du selv skal være opmærksom på arbejdsmiljøet. Du har altid krav på en grundig instruktion i, hvordan du skal udføre dine arbejdsopgaver. Der er ligeledes regler om det psykiske arbejdsmiljø, herunder f.eks. forskellige former for chikane. Arbejdsmiljøloven har bestemmelser om arbejde, som indeholder et vist faremoment. Maskiner og tekniske hjælpemidler skal leve op til lovens krav, og også reglerne om brug af farlige stoffer og materialer skal følges. Hvis du bor på arbejdsstedet kan det være en god idé at få en nøgle til dit logi, så du kan have et privat område. Der gælder særlige regler i arbejdsmiljøloven for unge under 18 år. Disse regler gælder også, når arbejdet udføres i private hjem. Der skal ved arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse tages særlige hensyn til din unge alder, din udvikling samt til, hvordan arbejdet kan få indvirkning på skolegang eller anden uddannelse. Hvis du er dækket af Medhjælperloven, har du krav på en varieret og ernæringsrigtig kost. Boligforholdene skal være gode og tidssvarende, og arbejdsgiveren skal sørge for rent sengelinned og håndklæder. Derudover er arbejdsgiveren forpligtet til at betale for forsikring af dine ejendele. 10

11 Opsigelse Hvis du er omfattet af Medhjælperloven, kan du ikke uden videre siges op fra den ene dag til den anden. Her gælder det, at et arbejdsforhold, der ikke er indgået for en bestemt periode, fortsætter, indtil det opsiges af dig eller din arbejdsgiver med en måneds varsel. Hvis du har arbejdet hos arbejdsgiveren i mere end 12 måneder forlænges varslet fra arbejdsgiverens side til 3 måneder. En opsigelse bør altid ske skriftligt. Mens du er i arbejde, er det vigtigt, at du er forsikret mod arbejdsløshed. Er du fyldt 18 år, forsikrer du dig ved at melde dig ind i en arbejdsløshedskasse. Som medlem af FOA hedder din arbejdsløshedskasse Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse (OAA). Efter et års medlemskab og et års arbejde svarende til løntimer for fuldtidsforsikrede er du normalt berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du bliver arbejdsløs, er det vigtigt, at du straks melder dig ledig på den lokale Arbejdsformidling (AF). Du skal også henvende dig så hurtigt som muligt i din lokale a-kasse for at blive vejledt om dine rettigheder og pligter som arbejdsløs. 11

12 Tjekliste Ansættelsesbrevet er din overenskomst. Derfor er det vigtigt, at den indeholder en grundig beskrivelse af de forhold, du arbejder under. Et godt og omfattende ansættelsesbrev forhindrer dumme uoverensstemmelser senere. Arbejdsopgaver Få præcist beskrevet, hvilke arbejdsopgaver du skal udføre. Arbejdstid Få præcist beskrevet din arbejdstid, hvornår og hvor længe. Beskriv eventuelt hver dag i ugen. Beskriv ligeledes hvor lang tid arbejdsforholdet beregnes til at vare. Kost og logi Hvis kost og logi indgår som en del af lønnen, er det en god idé, at antallet af måltider og standarden af logiet nævnes i kontrakten. Løn Hvad er din daglige timeløn, og hvad er den ved aften- eller overarbejde? En lønseddel bør, ud over cpr.nr., navn og adresse på både dig og din arbejdsgiver, indeholde oplysninger om bruttoløn (inkl. værdi af eventuel kost/logi), skatteberegning, arbejdsmarkedsbidrag, nettoløn, samt angive hvor meget du har optjent i feriepenge. Lønsedlerne skal du bruge, hvis du på et tidspunkt får brug for at dokumentere din ansættelse. Det kan være, hvis du søger ind på en uddannelse eller søger andet arbejde, hvor din erfaring er relevant. Lønsedler skal også bruges som dokumentation, hvis du vil melde dig ind i en arbejdsløshedskasse, og hvis du bliver arbejdsløs. 12

13 Ferie Får du ferie med løn eller feriegodtgørelse? Hvis du er omfattet af Medhjælperloven, kan du og din arbejdsgiver vælge, at den gælder i stedet for Ferieloven, og det skal fremgå af ansættelsesbrevet. Opsigelsesvarsel Hvilke opsigelsesvarsler gælder for dig og for din arbejdsgiver? Dækning ved sygdom, barsel m.v. Ydes der løn eller sygedagpenge under sygdom og barsel? Det er en god idé, at gøre det klart, hvordan du er stillet, hvis du af en eller anden grund ikke er i stand til at arbejde. F.eks. hvis du kommer til skade eller bliver gravid. Her kan du hente hjælp Hvis du er ansat som ung i huset eller under frit-valg -ordningen, kan du organisere dig i Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). FOA arbejder blandt andet for at hjælpe og vejlede i alle spørgsmål vedrørende din ansættelse. I FOA s lokalafdelinger kan du hente et standardansættelsesbrev. 13

14 værktøj2001 Denne pjece henvender sig til dig, der overvejer at tage job som ung i huset eller som børnepasser under frit valg-ordningen en ordning, hvor kommunen yder forældre et tilskud til at ansætte en børnepasser. Der eksisterer ingen overenskomst for unge i huset eller børnepassere under frit valg-ordningen. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din arbejdsgiver får lavet et ansættelsesbrev som nøje beskriver løn- og ansættelsesforhold, ferie, sygdom, kost og logi og opsigelsesbetingelser. Det kan denne pjece hjælpe dig med. A F D E L I N G E N S S T E M P E L Forbundet af Offentligt Ansatte

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere