DBI retningslinje 254-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI retningslinje 254-1"

Transkript

1 1. udgave April 2013 Udgivet af DBI Vandtågesystemer i bygninger DBI retningslinje Projektering, installation og vedligeholdelse

2 Om DBI DBI er Danmarks førende videncenter for sikring og brandsikkerhed. Vi er en uafhængig, teknologisk servicevirksomhed med sikring af liv og værdier som vores kernekompetence. Gennem værdiskabende serviceydelser hjælper vi vores kunder med at opnå et sikrings- og sikkerhedsniveau, som både opfylder egne behov og myndighedernes krav. Vi kombinerer næsten 100 års praktisk erfaring med den nyeste teoretiske viden og opbygger vores viden gennem såvel forskning og udvikling som gennem de opgaver, vi løser for vores kunder. DBI er et af 9 GTS institutter (Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed) og beskæftiger mere end 130 højt kvalificerede medarbejdere. Vi har hovedkontor i Hvidovre samt kontorer i Aarhus, Fredericia og Frederikshavn. Vores kompetencer omfatter: Rådgivning om brandsikkerhed og sikring Forebyggende brandtekniske inspektioner Brandtest af produkter Kurser og uddannelse Forskning og udvikling Produktcertificering Brandstedsundersøgelser Efterforskning i forbindelse med svindel i virksomheder Publikationer og skilte vedr. brandsikkerhed og tyverisikring Læs mere på DBI. Eftertryk kun med tilladelse.

3 Vandtågesystemer i bygninger Projektering, installation og vedligeholdelse Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

4 Forord Baggrunden for udarbejdelsen af denne DBI retningslinje 254-1, Vandtågesystemer i bygninger, Projektering, installation og vedligeholdelse, er at udarbejde et grundlag for projektering og installation af vandtågesystemer i bygninger. DBI retningslinje kan anvendes af myndigheder, forsikringsselskaber, rådgivere, systemejere/- brugere og installatører ved installation, godkendelse og vedligeholdelse af systemerne. Systemerne installeres både for beskyttelse af liv og værdier. Grundlaget for retningslinjen er: DBI retningslinje 251/ 4001, Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse med tilhørende tillæg CEN/TS 14972, Fixed firefighting systems Watermist systems Design and installation IMO Resolution A.800(19) Revised guidelines for approval of watermist systems equivalent to that referred to in SOLAS Regulation II-2/12 IMO MSC 265(84) Amendments to the revised guideline for approval of watermist systems equivalent to that referred to in SOLAS Regulation II-2/12 (Resolution A.800(19)) VdS 2344: (07), Procedure for the testing, approval, certification and conformity assessment of products and systems for fire protection and security technologies EN 12845, Fixed firefighting systems Automatic sprinkler systems Design, installation and maintenance FM Global datasheet 3-26, Fire Protection Water Demand for Nonstorage Sprinklered Properties FM Global datasheet 4-2, Water Mist Systems NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection Systems. 2

5 Denne retningslinje Vandtågesystemer i bygninger, Projektering, installation og vedligeholdelse, er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Følgende har deltaget i arbejdet i det tekniske udvalg: Medlem Anders Sindal Kristensen Henning de Lony Hilmer Christensen Gerner Nielsen Anders Brosbøl Lars Aagaard Carsten Palle Alex Palle Diep Ngoc Phan Erik Christensen Jens T. Jepsen Henrik Bygbjerg Carsten Bom Torben Gleie Finn Massesson Udpeget af TEKNIQ, Installatørernes organisation SikkerhedsBranchen (udtrådt) FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, erstattet af: FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og FKB, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer F&P, Forsikring og Pension VID ApS VID Firekill ApS Novenco Fire Fighting A/S Novenco Fire Fighting A/S Danfoss Semco A/S Fire Protection Danfoss Semco A/S Fire Protection Tyco Building and Services Products (Norway) A/S DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 3

6 Retningslinjen har været udsendt til høring hos: Beredskabsstyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forsikring og Pension RMG - Inspektion SikkerhedsBranchen TEKNIQ Installatørernes Organisation Dansk Byggeri Dansk Bygningsinspektørforening DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Alle indkomne høringssvar vil blive behandlet i det tekniske udvalg. Denne retningslinje træder i kraft 1. april 2013 og erstatter DBI folder om vandtågesystemer i bygninger, 1. juli I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan DBI folderen fortsat anvendes. Nye systemer og udvidelser, hvor byggeandragende er indsendt inden udløb af overgangsperioden, kan færdiggøres efter DBI folderen. Når denne retningslinje anvendes ved projektering, installation og vedligeholdelse er det forudsat, at DBI retningslinjer samtidig anvendes. Hvis myndighederne har accepteret anvendelse af et andet grundlag for installationen, bør der foreligge en dokumentation for, at et tilsvarende sikkerhedsniveau er opnået. I øvrigt henvises til myndighedskrav, direktiver og gældende bekendtgørelser (fx fra Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet o.a.). Bestemmelserne i retningslinjen er minimumskrav. Der kan derfor stilles supplerende krav i det enkelte projekt, når dette efter en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Denne publikation er medfinansieret af Rådet for Teknologi og Innovation. 4

7 Indholdsfortegnelse Forord Generelt Anvendelsesområde Formål Beskrivelse System godkendelse Godkendelse af installationsfirmaer Færdigmelding parts inspektion Årlig inspektion Langtids inspektion Rør Dyser Ansvarlig person Referencer Definitioner Kontraktgrundlag og dokumentation Generelt Grundlæggende overvejelser Forberedelses- eller tilbudsstadiet Projekteringsstadiet Generelt Oversigt Oversigtstegninger over systemet Generelt Vandforsyning Tegninger over vandforsyning Hydraulisk beregning Offentlig gadeledning Reservoirer Elektrisk installation for el-drevne pumper Påbegyndelse af installationen Fabrikantens datablad/designmanual Brugermanual Omfang af beskyttelse med vandtåge Bygninger og områder, der skal beskyttes Tilladte undtagelser i bygninger Nødvendige undtagelser

8 4.2 Brandadskillelse Adskillelsen mellem et beskyttet område og et ubeskyttet område skal være udført i overensstemmelse med nationale regler Adskillelse mellem brændbart materiale oplagret i det fri og de beskyttede bygninger skal være i overensstemmelse med nationale regler Klassifikation af anvendelse og risiko Beskyttelse af skjulte rum Hydrauliske projekteringskriterier Generelt Vandforsyning Generelt Tidsrum Beskyttelse mod frost Afgrening til andet forbrug Placering af udstyr til vandforsyninger Generelt Opbygning Adgangsforhold Skiltning Indretning Afløb og indretning Opvarmning Ventilation Belysning Orden mv Særlige bestemmelser Afmærkning Reservedele Orienteringsplaner, betjeningsvejledning mv Ansvarlig person Trykflasker og -beholdere Krav til trykflasker og -beholdere og deres tilbehør Placering af trykflasker og -beholdere Udstyr til prøvning Ved ventilarrangementer Forsyning fra reservoir og trykbeholder Vandforsyning fra offentlig gadeledning, trykforøgerpumpe, højtliggende privat reservoir og højdebeholder Beskyttelse mod forurening

9 8 Valg af vandforsyning Generelt Filtre Offentlige gadeledninger Generelt Forsyningsledninger med pumpe Reservoirer Generelt Minimum vandmængde Genopfyldningshastighed for reservoirer med fuldt rumfang Sugebrøndes dimensioner Sugeledning Filtre Uudtømmelige kilder Bundfældnings- og sugebrønde Tryktanke Generelt Placering Mindste rumfang, vandmængde Tryk Trykflasker og tryk Trykflasker Valg af vandforsyning Enkelte vandforsyninger Pålidelige enkelte vandforsyninger Dobbelte vandforsyninger Kombinerede vandforsyninger Aflukning af vandforsyning Pumper Generelle myndighedsbestemmelser som følge af EU-direktiver Generelt System med flere pumper og pumpeunits Pumperum Generelt Beskyttelse Temperatur Ventilation Højeste vandforsyningstemperatur Ventiler og tilbehør Sugebetingelser Generelt Sugeledning

10 Generelt Positivt tilløbstryk Negativt tilløbstryk Spædearrangement for pumper med negativt tilløbstryk Ydeevneegenskaber Generelt Pumpekurve Tryk og vandmængde i offentlige gadeledninger med trykforøgerpumpe Signalgivere for pumpestart Placering af signalgivere for pumpestart Antal signalgivere Pumpestart Prøvning af signalgivere Elektrisk drevne pumper Generelt El-motorens udførelse og drift El-motor for systempumpe skal: El-forsyningsanlæg El-installation til hovedtavle Hovedtavle Installation mellem hovedtavle og systemtavle Systemtavle (Maskinstyretavlen) Overvågnings- og alarmsystem for el-motorer Diesel-drevne pumper Generelt Motorer Kølesystem Luftfiltrering Udstødningssystem Brændstof, brændstoftank og brændstofrør for brændstof Start/stopanordninger Batterier, alarmer Batteriopladere Placering af batterier og opladere Overvågnings- og alarmsystem for diesel-motorer Værktøj og reservedele Motorprøvning og prøvningsforløb El-pumper der forsynes fra nødstrømsgeneratorer. 85

11 10 Systemtype og størrelse Våde systemer Generelt Frostsikring Generelt Frostsikrede systemer Generelt Frostvæskeopløsning Udstyr til blanding Systemdesign Kontrol og vedligeholdelse Dyse orientering Sektionens størrelse Tørre systemer Generelt Dyse orientering Sektionens størrelse Pre-action systemer Generelt Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Sektionens størrelse Deluge system Atrium Trapperumssystem Forord Definitioner Materialer System og systemdele Vandforsyning Dyser og dyseplacering Dimensionering Elforsyning til sprinklerpumpe Færdigmelding samt drift og vedligeholdelse Afstand mellem og placering af dyser Generelt Beskyttelse af dyser og bygninger med automatisk brandventilation eller røgudluftning Korrosionsbeskyttelse af dyser Bygninger med automatisk brandventilation

12 13 Ventiler Ventilarrangement Afspærringsventiler Drænventiler Prøveventiler System-prøveventil Tilslutning for gennemskylning Manometre Tilslutninger til vandforsyning Ventilarrangement Afmontering Tiltag mod overtryk Alarmer og alarmgivere Elektriske flow switches og pressostater Generelt Flow switch Tørre og pre-action systemer Våde systemer Alarmoverføring til redningsberedskab Overvågning af afspærringsventiler Overvågning og overføring af alarm/fejlsignal Generelt Funktioner, der skal overvåges Generelt Afspærringsventiler, der styrer vandstrømmen til vandtågesystemet Andre afspærringsventiler Væskeniveauer Tryk Strømforsyning Temperatur Overførsel af alarmer Alarmniveauer Rørsystem Generelt Beskyttelse mod brand og mekanisk beskadigelse Tømning Tilslutning af grenrør Rørbæringer Generelt

13 16 Skilte, påskrifter og informationer Orienteringsplaner Skilte og påskrifter Henvisningsskilt Skilte for afspærringsventil Ventilarrangement Generelt Hvert ventilarrangement Tilslutninger for vandforsyning til andet forbrug Suge- og trykforøgerpumper Generelt Datablad El-afbrydere og kontroltavler Alarm overført til brandvæsen Dieselpumpe Prøvnings- og betjeningsanordninger Ibrugtagning samt godkendelsesprøvninger og regelmæssig inspektion Prøvninger ved ibrugtagning Rørsystem Prøvning Vandforsyning Færdigmelding og dokumentation Vedligeholdelse Generelt Vedligeholdelsesprogram Reservedyser Sikkerhedsforanstaltninger og procedurer i tilfælde af, at et system ikke er fuldstændig driftsklart Minimering af virkninger Planlagt nedlukning Ikke-planlagt nedlukning Handling efter udløsning af dyser Generelt Systemer, der beskytter kølelagre (køling med luftcirkulation) Systemejerens inspektions- og kontrolprogram Generelt Ugentlig rutine Generelt Kontroller Prøvning af akustiske alarmer Prøvning af automatisk pumpestart

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Vejledning til Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller til Bekendtgørelse om teknisk 5. oktober 2007 Indledning Den tekniske omfatter krav og procedurer for typegodkendelse såvel som for projektgodkendelse samt krav og procedurer for de virksomheder, der kan

Læs mere

utomatiske brandalarmanlæg

utomatiske brandalarmanlæg SBN 7-961-20-6 SBN 7-961-3-9 1. udgave januar 1996 Udgivet af Dansk Brandteknisk nstitut utomatiske brandalarmanlæg Emne 0 Orienteringsplaner Dansk Brandteknisk nstitut: Jernholmen,2650 Hvidovre TeJ.:

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere