det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten"

Transkript

1 det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

2 Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile. En pædofil er en person, der føler sig tiltrukket af børn og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest er den pædofile en mand, men der findes også pædofili blandt kvinder. Pædofile findes i alle samfundslag, og deres trang afspejles i deres tanker, fantasier, ønsker og handlinger. Nogle pædofile accepterer deres afsporede seksualitet og ser den som en naturlig del af deres selvopfattelse. Det vil sige, at de finder deres ønsker og handlinger rimelige, og de mener, at resten af samfundet tager fejl i fordømmelsen af den pædofile trang. Andre pædofile skammer sig over deres seksualitet, og føler skyld og angst over trangen. En del udlever af den grund aldrig deres seksualitet aktivt. Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgrebene i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i idrætsverdenen. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til hinanden som idrætskolleger. Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idræt og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som dyrker idræt. Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt. Og fordi de er gode til det! Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Det gælder både i idrætsforeningen og på sportspladsen. Vi har alle også frivillige i idrætslivet ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab. Danmarks Idræts-Forbund har lavet denne pjece for at: øge foreninger og klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb i klublivet. opfordre foreninger og klubber til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges. fortælle trænere, instruktører og ledere, hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge, herunder de lovpligtige børneattester. Der er udarbejdet særskilt vejledning vedr. indhentning af oplysninger i det centrale kriminalregister. Sejrsknus og kropskontakt Det frivillige foreningsarbejde er guld værd. Det sætter børn og unge i centrum. Giver dem oplevelser med mulighed for udfoldelse, spænding og udfordring. Glæde ved at lykkes og opleve fællesskab til træning, på holdet og i klubben. Foreningsidrætten bygger på frivillighed. Lederne er frivillige ofte også trænere og instruktører. Og børnene kommer frivilligt. Det centrale element i idrætsforeningen eller klubben er det fælles engagement for idræt, for hinanden og den enkelte alt sammen båret af frivillighed. Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

3 Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer både mellem børnene og mellem træner og børn. Idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene. Den voksne som forbillede Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden bør overlades til forældrene. Og mandlige trænere skal holde sig fra pigernes omklædningsrum. Grænserne kan imidlertid være flydende. Derfor er det en god idé, at klubben diskuterer, hvor grænsen for kropskontakt går og finder frem til en etisk fællesnævner. Må en træner gå i bad sammen med børnene? Hjælpe til med påklædningen? Fortælle frække vittigheder i omklædningsrummet? Kommentere den unges fysiske udvikling osv.? Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere og ledere varetager og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene. Nogle voksne er desværre ikke egnede som rollemodeller for børn. Derfor kan der opstå situationer, hvor børn og unge udsættes for ubevidste krænkelser eller i værste fald bevidste krænkelser af seksuel karakter.

4 Børneattester? Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget d. 16. juni Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan foreningen straffes med bøde, ligesom kommunerne har hjemmel til at inddrage kommunale tilskud og lokaler. Blanketten til brug ved indhentelse af børneattest kan downloades fra DIFs hjemmeside, Her findes også en særskilt vejledning. Kan vi undgå overgreb i vores klub? Svaret er beklageligvis et nej. Men vi kan gøre livet besværligt for krænkeren og minimere risikoen betydeligt. Den bedste forebyggelse af overgreb mod børn og det gælder overgreb af enhver art er et fælles værdigrundlag og et klima, hvor det er naturligt hele tiden at drøfte, om den enkelte eller klubben som helhed lever op til de fælles værdier. Sagt på en anden måde er værdigrundlaget et sæt leveregler for klublivet og dets aktiviteter. Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler også sigter mod at mindske risikoen for overgreb mod børnene. Det kan for eksempel være regler som: Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes. På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Der er indhentet børneattest på alle trænere/ instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester. Alle klubber har brug for løbende at diskutere, hvilke holdninger og værdier, der skal være bærende for klublivet. Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilke forventninger og krav har vi til trænere og ledere? Hvilket samspil ønsker vi med forældrene? Hvordan skal klubben ledes?

5 Udarbejdelse af leveregler Hvis din klub ønsker at få udarbejdet et sæt leveregler kan følgende fem spørgsmål og fem faser give inspiration hertil. Hvem skal styre forløbet? Hvad ønsker klubben af forløbet? Hvilke og hvor mange ressourcer ønsker I at anvende? Hvem skal involveres i forløbet? Hvem skal have ansvaret for at følge op? Fase 1: Nedsættelse af styregruppe. Fastlæggelse af plan for forløbet. Fase 2: Arbejdsmøde med relevante personer. Involvér mange medlemmer, ledere, trænere, forældre mv. Beskriv klubbens stærke og svage sider samt hvad, I gerne vil stå for. Opstil punkter til klubbens leveregler samt fortolkning af disse. Hvad er de mulige afledte konsekvenser? Fase 3: Redaktion og udformning af oplæg til klubbens leveregler. En lille gruppe bearbejder og udformer et samlet oplæg. Oplægget sættes eventuelt til høring i klubben indkald evt. til et nyt arbejdsmøde. Fase 4: Politisk bearbejdelse og vedtagelse af klubbens leveregler. Fase 5: Implementering af klubbens leveregler De enkelte afdelinger, hold eller udvalg forholder sig til klubbens leveregler. Hvad betyder det for jeres arbejde og adfærd?

6 Har din klub leveregler? Levereglerne tjener to vigtige formål: Det bliver tydeligt for alle, hvilke regler, der gælder. Og den enkelte træner bliver mere opmærksom både på sin egen og andres opførsel. For klubbens ledelse er det en særlig opgave at opfordre til åbenhed. Forstået sådan, at man løbende tager initiativ til, at både levereglerne og den måde, de opfyldes på, bliver diskuteret og eventuelt ændret. Gode leveregler og en åben dialog forhindrer ikke, at overgreb kan forekomme. Men det kan sikre, at overgreb ikke får lov at fortsætte. De klubber, som bruger tid på at blive enige om fælles værdier, løbende forholder sig til dem og ikke mindst efterlever dem i hverdagen, vil opleve, at mange praktiske udfordringer bliver lettere at løse. Kvaliteten øges, de positive sider af klublivet fremmes, og samtidig forebygges der mod uønskede forhold som alkohol, doping, snyd og seksuelle krænkelser. Klubbens og idrættens troværdighed bliver styrket, hvis I som klub tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele klubbens virke. Og jævnligt informerer forældre og børn om disse leveregler. Hvis mistanken opstår Det er svært at mistænke en person for seksuelle overgreb mod børn. Erfaringen viser, at kendskab til overgreb i klubsammenhæng oftest fremkommer ved, at barnet eller den unge betror sig til nogen uden for klubben. Som trænerkollega til en mistænkt eller sigtet vil man uvilkårligt forsøge at genkalde sig tegn på, at noget var forkert. Og bebrejde sig selv, at man ikke reagerede. Måske var det sådan, at vedkommende viste lidt for stor interesse for et enkelt barn. Eller at man faktisk vidste, at han eller hun mødtes med barnet uden for klubben. Måske virkede barnet generelt kontaktsøgende over for voksne og fik held til at opnå særlig kontakt til en bestemt træner. Ulykkeligvis tillagde man ikke disse forhold større betydning og fik aldrig talt med andre om det. Hvad gør man som træner, hvis man kommer under vejr med, at en trænerkollega muligvis kikker for interesseret på et barn, etablerer én-til-én kontakt, som også rækker uden for klubben, hører rygter eller som klubleder får henvendelser fra bekymrede forældre? Først og fremmest må man gøre sig klart, at ingen strudsemanøvre bortmaner den meget ubehagelige situation. Man har som voksen selv om man er frivillig og ulønnet pligt til at forholde sig til og reagere på mistanken. Det siger loven Ifølge Servicelovens 36 og Straffelovens 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. Straffelovens handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder

7 er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. Danmarks Idræts-Forbunds holdning er, at personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten. Danmarks Idræts-Forbund har i sine love indført et regelsæt, der giver Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse mulighed for at udelukke personer fra træner-/ ledergerning i foreninger under DIF, såfremt de er dømt for seksuelle krænkelser. Foreninger under DIF har pligt til at underrette DIF, hvis man i foreningens ledelse er vidende om, at en træner/leder er blevet dømt for seksuelle krænkelser. Hvad gør man? Ikke to sager er ens, og der gives ingen enkle opskrifter på, hvordan man skal reagere, hvis mistanken om overgreb opstår. Men nogle generelle råd er: 1. Hold hovedet koldt. Selv om en masse spørgsmål vil melde sig: Hvordan beskytter vi børnene? Hvordan undgår vi, at børn og forældre går i panik? Hvordan undgår vi heksejagt og garanterer den mistænktes retssikkerhed? 2. Dernæst skal mistanken lande på ledelsens bord. Det er ledelsens opgave at vurdere, om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner eller ingen af delene. Beslutningen har store konsekvenser for enten barnet eller den mistænkte. Derfor er det naturligt, at den træffes af ledelsen, som har det formelle ansvar for klubben. Foreningens ledelse bør altid i denne fase af en sag kontakte DIFs ekspert på området, som vil bistå foreningens ledelse i vurderingen af sagen og evt. henvendelse til myndighederne. 3. Hvis ledelsen efter grundig overvejelse og gerne i samarbejde med den person, som nærer mistanken mener, at mistanken er ubegrundet, må man beslutte ikke at foretage sig mere. Og forsøge at stoppe eventuel sladder og rygtedannelse. 4. Finder man derimod mistanken begrundet eller stadig er i tvivl, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubledelsen. Den kan overgives til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser eller der kan indgives en anmeldelse til politiet, som gennem afhøringer og undersøgelser undersøger sagen. Desuden bør forældrene straks orienteres om mistanken og om henvendelsen til myndighederne. 5. Som ansvarlig leder kan man have brug for at tænke sig om, inden beslutningen træffes. Ofte kan man som leder eller i en bestyrelse være usikre på, om der er grund til at nære mistanke til en voksen træner/leder. Brug DIFs ekspert eller en anden relevant sparringspartner til at drøfte sagen med. Vær i øvrigt diskret og undgå at lege detektiv. Det er politiets opgave! Kriseberedskab Der er mange hensyn at tage, hvis en træner bliver anmeldt og eventuelt sigtet for overgreb: Hvem orienterer og hjælper barnets forældre? Hvad med de andre forældre og børn, der er lige så chokerede? Hvad med klubmiljøet og de andre trænere? Klubben har i denne situation brug for hjælp og bør hurtigst muligt kontakte enten DIFs ekspert eller de sociale myndigheder i kommunen. Nogle kommuner har af bitter erfaring gennemtænkt problemerne og har et beredskab for vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som kan overføres til idrætsklubben.

8 For andre kommuner vil det være nyt land, men de vil alligevel kunne hjælpe med at tackle problemerne, ligesom det altid er socialforvaltningens opgave at drage omsorg for det krænkede barn og dets forældre. Klubben skal også være opmærksom på de reaktioner, som opstår i kølvandet på seksuelle overgreb. Det er en dramatisk hændelse for hele forældregruppen, børnene, de øvrige trænere og eventuelle ansatte. Så dramatisk, at den typisk udløser en krise hos den enkelte. Chokreaktionerne kan være meget forskellige fra person til person. Nogle knokler løs, som om ingenting er sket. Nogle taler og taler om det. Andre bliver handlingslammede og vil forlade stedet. Efter det første chok kommer skyld, skam og selvbebrejdelser væltende. Eller man skubber det fra sig og giver andre skylden. Uanset hvordan reaktionerne er, bør klubledelsen sørge for hjælp til, at oplevelserne bliver bearbejdet i fællesskab. Det er vigtigt for klubbens liv i tiden fremover og en hjælp til at komme videre. Drøft hvordan med kommunen. DIFs og DGI s fælles kollektive forsikring giver også mulighed for krisehjælp i tilfælde af en sag vedr. seksuelle krænkelser i foreningen. Forsikringen giver mulighed for hjælp til såvel den forurettede, som andre børn og ledere i foreningen, som er berørt af sagen. Kontakt DIFs ekspert vedr. pædofili/ seksuelle krænkelser. Hvor stort er problemet? Hvad enten vi vil se det i øjnene eller ej så sker det, at voksne forgriber sig seksuelt på børn. Det sker blandt andet i idrætsforeningerne, hvor idrættens frie, kropslige og ofte følelsesladede omgangsform i enkelte tilfælde bruges som dække over en usund vokseninteresse for et eller flere børn. Overgrebene spænder vidt. Fra voldtægt og sadistisk magtanvendelse til blufærdighedskrænkelse, seksuel chikane med sjofle bemærkninger og nærgående blikke. Det er svært at sætte tal på omfanget. Danmarks Idræts-Forbund behandler årligt 3-6 sager, som omhandler seksuelle overgreb begået af en træner mod et barn i foreningen, og hvor den pgl. træner er dømt ved retten. De nyeste danske tal viser, at de fleste overgreb sker i familien. I en undersøgelse fra 2008 fortalte 7 unge ud af 4000 adspurgte 9. klasses elever, at de havde været udsat for en seksuel situation/seksuelt overgreb med en træner fra deres idrætsforening. Det svarer til ca. 0,2 % af de adspurgte. Det væsentlige er, at overgreb i idrætsforeninger forekommer, de forekommer fortsat og, der er derfor al mulig grund til at søge at forebygge dette uanset, at antallet af overgreb relativt set er lille. Tallene skal dog tages med et stort forbehold, for forskerne taler om et stort mørketal. Mørketallet betyder, at antallet af overgreb mod børn formodes at være langt større end politiets statistikker viser. Simpelthen fordi overgrebene aldrig bliver opdaget og/eller anmeldt.

9 Den bedste forebyggelse Der er næppe nogen, som ønsker at give køb på idrættens særlige fysiske og livsbekræftende omgangsform. Som altid er det bedre at forebygge end at lappe på skaderne. Bedste forebyggelse er som nævnt gode spilleregler for omgangen med hinanden samt åbenhed om, hvad man gør. Det bør være naturligt i enhver klub, at man kan give gensidig vejledning om, hvad der er god skik og brug i klubben. Det kan også være en god idé at se nye trænere an ved følordninger med ældre trænere og ved at tage referencer fra tidligere klubber. Selv om der er tale om frivillighed og ulønnet arbejde, er det en god tommelfingerregel, at det er bedre at mangle en træner end at ansætte en person, man er usikker på. På opslagstavler og lignende, hvor børnene og de unge færdes, bør klubben reklamere for telefonnumre og adresser, hvor børn og unge kan søge hjælp. Du kan ringe gratis og anonymt til BørneTelefonen på

10

11 Rådgivning vedrørende seksuelle krænkelser Opstår mistanken om seksuelle overgreb, føler I jer usikre på, hvordan I skal forholde jer eller har I spørgsmål af enhver art, bør I kontakte Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbunds ekspert, specialkonsulent Jan Darfelt, har mere end 10 års erfaring i at rådgive foreningsledelser og ledere, som har haft sager om pædofili eller seksuelle krænkelser tæt inde på livet. Danmarks Idræts-Forbund Specialkonsulent Jan Darfelt Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: DIF besvarer også anonyme henvendelser. Rekvirér også hæftet: Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester. Eller download hæftet i pdf-format fra DIFs hjemmeside, Børns Vilkår (www.bornsvilkar.dk) BørneTelefonen For børn og unge Ring gratis og anonymt på Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl BørneChatten For børn og unge Tjek for åbningstider ForældreTelefonen For alle voksne om børn og unge Telefon: Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl FagTelefonen For fagpersoner såsom trænere, lærere og pædagoger Telefon: Mandag fredag fra kl Du kan ringe anonymt om alt muligt stort som småt! Rådgiverne er uddannede voksne med viden og erfaring om børn f.eks. socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærere. Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, hvis formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Børns Vilkårs arbejde er uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

12 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2010, 3. udgave Grafisk design & produktion: Formegon Aps Tekst & redaktion: Torben Bundgaard Jan Darfelt Helle Carlsen Astrid Skotte Kirsten Juhl Foto: Jeanne Kornum

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere