det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten"

Transkript

1 det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

2 Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile. En pædofil er en person, der føler sig tiltrukket af børn og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest er den pædofile en mand, men der findes også pædofili blandt kvinder. Pædofile findes i alle samfundslag, og deres trang afspejles i deres tanker, fantasier, ønsker og handlinger. Nogle pædofile accepterer deres afsporede seksualitet og ser den som en naturlig del af deres selvopfattelse. Det vil sige, at de finder deres ønsker og handlinger rimelige, og de mener, at resten af samfundet tager fejl i fordømmelsen af den pædofile trang. Andre pædofile skammer sig over deres seksualitet, og føler skyld og angst over trangen. En del udlever af den grund aldrig deres seksualitet aktivt. Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgrebene i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i idrætsverdenen. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til hinanden som idrætskolleger. Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idræt og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som dyrker idræt. Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt. Og fordi de er gode til det! Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Det gælder både i idrætsforeningen og på sportspladsen. Vi har alle også frivillige i idrætslivet ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab. Danmarks Idræts-Forbund har lavet denne pjece for at: øge foreninger og klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb i klublivet. opfordre foreninger og klubber til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges. fortælle trænere, instruktører og ledere, hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge, herunder de lovpligtige børneattester. Der er udarbejdet særskilt vejledning vedr. indhentning af oplysninger i det centrale kriminalregister. Sejrsknus og kropskontakt Det frivillige foreningsarbejde er guld værd. Det sætter børn og unge i centrum. Giver dem oplevelser med mulighed for udfoldelse, spænding og udfordring. Glæde ved at lykkes og opleve fællesskab til træning, på holdet og i klubben. Foreningsidrætten bygger på frivillighed. Lederne er frivillige ofte også trænere og instruktører. Og børnene kommer frivilligt. Det centrale element i idrætsforeningen eller klubben er det fælles engagement for idræt, for hinanden og den enkelte alt sammen båret af frivillighed. Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

3 Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer både mellem børnene og mellem træner og børn. Idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene. Den voksne som forbillede Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden bør overlades til forældrene. Og mandlige trænere skal holde sig fra pigernes omklædningsrum. Grænserne kan imidlertid være flydende. Derfor er det en god idé, at klubben diskuterer, hvor grænsen for kropskontakt går og finder frem til en etisk fællesnævner. Må en træner gå i bad sammen med børnene? Hjælpe til med påklædningen? Fortælle frække vittigheder i omklædningsrummet? Kommentere den unges fysiske udvikling osv.? Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere og ledere varetager og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene. Nogle voksne er desværre ikke egnede som rollemodeller for børn. Derfor kan der opstå situationer, hvor børn og unge udsættes for ubevidste krænkelser eller i værste fald bevidste krænkelser af seksuel karakter.

4 Børneattester? Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget d. 16. juni Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan foreningen straffes med bøde, ligesom kommunerne har hjemmel til at inddrage kommunale tilskud og lokaler. Blanketten til brug ved indhentelse af børneattest kan downloades fra DIFs hjemmeside, Her findes også en særskilt vejledning. Kan vi undgå overgreb i vores klub? Svaret er beklageligvis et nej. Men vi kan gøre livet besværligt for krænkeren og minimere risikoen betydeligt. Den bedste forebyggelse af overgreb mod børn og det gælder overgreb af enhver art er et fælles værdigrundlag og et klima, hvor det er naturligt hele tiden at drøfte, om den enkelte eller klubben som helhed lever op til de fælles værdier. Sagt på en anden måde er værdigrundlaget et sæt leveregler for klublivet og dets aktiviteter. Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler også sigter mod at mindske risikoen for overgreb mod børnene. Det kan for eksempel være regler som: Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes. På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Der er indhentet børneattest på alle trænere/ instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester. Alle klubber har brug for løbende at diskutere, hvilke holdninger og værdier, der skal være bærende for klublivet. Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilke forventninger og krav har vi til trænere og ledere? Hvilket samspil ønsker vi med forældrene? Hvordan skal klubben ledes?

5 Udarbejdelse af leveregler Hvis din klub ønsker at få udarbejdet et sæt leveregler kan følgende fem spørgsmål og fem faser give inspiration hertil. Hvem skal styre forløbet? Hvad ønsker klubben af forløbet? Hvilke og hvor mange ressourcer ønsker I at anvende? Hvem skal involveres i forløbet? Hvem skal have ansvaret for at følge op? Fase 1: Nedsættelse af styregruppe. Fastlæggelse af plan for forløbet. Fase 2: Arbejdsmøde med relevante personer. Involvér mange medlemmer, ledere, trænere, forældre mv. Beskriv klubbens stærke og svage sider samt hvad, I gerne vil stå for. Opstil punkter til klubbens leveregler samt fortolkning af disse. Hvad er de mulige afledte konsekvenser? Fase 3: Redaktion og udformning af oplæg til klubbens leveregler. En lille gruppe bearbejder og udformer et samlet oplæg. Oplægget sættes eventuelt til høring i klubben indkald evt. til et nyt arbejdsmøde. Fase 4: Politisk bearbejdelse og vedtagelse af klubbens leveregler. Fase 5: Implementering af klubbens leveregler De enkelte afdelinger, hold eller udvalg forholder sig til klubbens leveregler. Hvad betyder det for jeres arbejde og adfærd?

6 Har din klub leveregler? Levereglerne tjener to vigtige formål: Det bliver tydeligt for alle, hvilke regler, der gælder. Og den enkelte træner bliver mere opmærksom både på sin egen og andres opførsel. For klubbens ledelse er det en særlig opgave at opfordre til åbenhed. Forstået sådan, at man løbende tager initiativ til, at både levereglerne og den måde, de opfyldes på, bliver diskuteret og eventuelt ændret. Gode leveregler og en åben dialog forhindrer ikke, at overgreb kan forekomme. Men det kan sikre, at overgreb ikke får lov at fortsætte. De klubber, som bruger tid på at blive enige om fælles værdier, løbende forholder sig til dem og ikke mindst efterlever dem i hverdagen, vil opleve, at mange praktiske udfordringer bliver lettere at løse. Kvaliteten øges, de positive sider af klublivet fremmes, og samtidig forebygges der mod uønskede forhold som alkohol, doping, snyd og seksuelle krænkelser. Klubbens og idrættens troværdighed bliver styrket, hvis I som klub tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele klubbens virke. Og jævnligt informerer forældre og børn om disse leveregler. Hvis mistanken opstår Det er svært at mistænke en person for seksuelle overgreb mod børn. Erfaringen viser, at kendskab til overgreb i klubsammenhæng oftest fremkommer ved, at barnet eller den unge betror sig til nogen uden for klubben. Som trænerkollega til en mistænkt eller sigtet vil man uvilkårligt forsøge at genkalde sig tegn på, at noget var forkert. Og bebrejde sig selv, at man ikke reagerede. Måske var det sådan, at vedkommende viste lidt for stor interesse for et enkelt barn. Eller at man faktisk vidste, at han eller hun mødtes med barnet uden for klubben. Måske virkede barnet generelt kontaktsøgende over for voksne og fik held til at opnå særlig kontakt til en bestemt træner. Ulykkeligvis tillagde man ikke disse forhold større betydning og fik aldrig talt med andre om det. Hvad gør man som træner, hvis man kommer under vejr med, at en trænerkollega muligvis kikker for interesseret på et barn, etablerer én-til-én kontakt, som også rækker uden for klubben, hører rygter eller som klubleder får henvendelser fra bekymrede forældre? Først og fremmest må man gøre sig klart, at ingen strudsemanøvre bortmaner den meget ubehagelige situation. Man har som voksen selv om man er frivillig og ulønnet pligt til at forholde sig til og reagere på mistanken. Det siger loven Ifølge Servicelovens 36 og Straffelovens 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. Straffelovens handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder

7 er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. Danmarks Idræts-Forbunds holdning er, at personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten. Danmarks Idræts-Forbund har i sine love indført et regelsæt, der giver Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse mulighed for at udelukke personer fra træner-/ ledergerning i foreninger under DIF, såfremt de er dømt for seksuelle krænkelser. Foreninger under DIF har pligt til at underrette DIF, hvis man i foreningens ledelse er vidende om, at en træner/leder er blevet dømt for seksuelle krænkelser. Hvad gør man? Ikke to sager er ens, og der gives ingen enkle opskrifter på, hvordan man skal reagere, hvis mistanken om overgreb opstår. Men nogle generelle råd er: 1. Hold hovedet koldt. Selv om en masse spørgsmål vil melde sig: Hvordan beskytter vi børnene? Hvordan undgår vi, at børn og forældre går i panik? Hvordan undgår vi heksejagt og garanterer den mistænktes retssikkerhed? 2. Dernæst skal mistanken lande på ledelsens bord. Det er ledelsens opgave at vurdere, om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner eller ingen af delene. Beslutningen har store konsekvenser for enten barnet eller den mistænkte. Derfor er det naturligt, at den træffes af ledelsen, som har det formelle ansvar for klubben. Foreningens ledelse bør altid i denne fase af en sag kontakte DIFs ekspert på området, som vil bistå foreningens ledelse i vurderingen af sagen og evt. henvendelse til myndighederne. 3. Hvis ledelsen efter grundig overvejelse og gerne i samarbejde med den person, som nærer mistanken mener, at mistanken er ubegrundet, må man beslutte ikke at foretage sig mere. Og forsøge at stoppe eventuel sladder og rygtedannelse. 4. Finder man derimod mistanken begrundet eller stadig er i tvivl, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubledelsen. Den kan overgives til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser eller der kan indgives en anmeldelse til politiet, som gennem afhøringer og undersøgelser undersøger sagen. Desuden bør forældrene straks orienteres om mistanken og om henvendelsen til myndighederne. 5. Som ansvarlig leder kan man have brug for at tænke sig om, inden beslutningen træffes. Ofte kan man som leder eller i en bestyrelse være usikre på, om der er grund til at nære mistanke til en voksen træner/leder. Brug DIFs ekspert eller en anden relevant sparringspartner til at drøfte sagen med. Vær i øvrigt diskret og undgå at lege detektiv. Det er politiets opgave! Kriseberedskab Der er mange hensyn at tage, hvis en træner bliver anmeldt og eventuelt sigtet for overgreb: Hvem orienterer og hjælper barnets forældre? Hvad med de andre forældre og børn, der er lige så chokerede? Hvad med klubmiljøet og de andre trænere? Klubben har i denne situation brug for hjælp og bør hurtigst muligt kontakte enten DIFs ekspert eller de sociale myndigheder i kommunen. Nogle kommuner har af bitter erfaring gennemtænkt problemerne og har et beredskab for vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som kan overføres til idrætsklubben.

8 For andre kommuner vil det være nyt land, men de vil alligevel kunne hjælpe med at tackle problemerne, ligesom det altid er socialforvaltningens opgave at drage omsorg for det krænkede barn og dets forældre. Klubben skal også være opmærksom på de reaktioner, som opstår i kølvandet på seksuelle overgreb. Det er en dramatisk hændelse for hele forældregruppen, børnene, de øvrige trænere og eventuelle ansatte. Så dramatisk, at den typisk udløser en krise hos den enkelte. Chokreaktionerne kan være meget forskellige fra person til person. Nogle knokler løs, som om ingenting er sket. Nogle taler og taler om det. Andre bliver handlingslammede og vil forlade stedet. Efter det første chok kommer skyld, skam og selvbebrejdelser væltende. Eller man skubber det fra sig og giver andre skylden. Uanset hvordan reaktionerne er, bør klubledelsen sørge for hjælp til, at oplevelserne bliver bearbejdet i fællesskab. Det er vigtigt for klubbens liv i tiden fremover og en hjælp til at komme videre. Drøft hvordan med kommunen. DIFs og DGI s fælles kollektive forsikring giver også mulighed for krisehjælp i tilfælde af en sag vedr. seksuelle krænkelser i foreningen. Forsikringen giver mulighed for hjælp til såvel den forurettede, som andre børn og ledere i foreningen, som er berørt af sagen. Kontakt DIFs ekspert vedr. pædofili/ seksuelle krænkelser. Hvor stort er problemet? Hvad enten vi vil se det i øjnene eller ej så sker det, at voksne forgriber sig seksuelt på børn. Det sker blandt andet i idrætsforeningerne, hvor idrættens frie, kropslige og ofte følelsesladede omgangsform i enkelte tilfælde bruges som dække over en usund vokseninteresse for et eller flere børn. Overgrebene spænder vidt. Fra voldtægt og sadistisk magtanvendelse til blufærdighedskrænkelse, seksuel chikane med sjofle bemærkninger og nærgående blikke. Det er svært at sætte tal på omfanget. Danmarks Idræts-Forbund behandler årligt 3-6 sager, som omhandler seksuelle overgreb begået af en træner mod et barn i foreningen, og hvor den pgl. træner er dømt ved retten. De nyeste danske tal viser, at de fleste overgreb sker i familien. I en undersøgelse fra 2008 fortalte 7 unge ud af 4000 adspurgte 9. klasses elever, at de havde været udsat for en seksuel situation/seksuelt overgreb med en træner fra deres idrætsforening. Det svarer til ca. 0,2 % af de adspurgte. Det væsentlige er, at overgreb i idrætsforeninger forekommer, de forekommer fortsat og, der er derfor al mulig grund til at søge at forebygge dette uanset, at antallet af overgreb relativt set er lille. Tallene skal dog tages med et stort forbehold, for forskerne taler om et stort mørketal. Mørketallet betyder, at antallet af overgreb mod børn formodes at være langt større end politiets statistikker viser. Simpelthen fordi overgrebene aldrig bliver opdaget og/eller anmeldt.

9 Den bedste forebyggelse Der er næppe nogen, som ønsker at give køb på idrættens særlige fysiske og livsbekræftende omgangsform. Som altid er det bedre at forebygge end at lappe på skaderne. Bedste forebyggelse er som nævnt gode spilleregler for omgangen med hinanden samt åbenhed om, hvad man gør. Det bør være naturligt i enhver klub, at man kan give gensidig vejledning om, hvad der er god skik og brug i klubben. Det kan også være en god idé at se nye trænere an ved følordninger med ældre trænere og ved at tage referencer fra tidligere klubber. Selv om der er tale om frivillighed og ulønnet arbejde, er det en god tommelfingerregel, at det er bedre at mangle en træner end at ansætte en person, man er usikker på. På opslagstavler og lignende, hvor børnene og de unge færdes, bør klubben reklamere for telefonnumre og adresser, hvor børn og unge kan søge hjælp. Du kan ringe gratis og anonymt til BørneTelefonen på

10

11 Rådgivning vedrørende seksuelle krænkelser Opstår mistanken om seksuelle overgreb, føler I jer usikre på, hvordan I skal forholde jer eller har I spørgsmål af enhver art, bør I kontakte Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbunds ekspert, specialkonsulent Jan Darfelt, har mere end 10 års erfaring i at rådgive foreningsledelser og ledere, som har haft sager om pædofili eller seksuelle krænkelser tæt inde på livet. Danmarks Idræts-Forbund Specialkonsulent Jan Darfelt Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: DIF besvarer også anonyme henvendelser. Rekvirér også hæftet: Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester. Eller download hæftet i pdf-format fra DIFs hjemmeside, Børns Vilkår ( BørneTelefonen For børn og unge Ring gratis og anonymt på Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl BørneChatten For børn og unge Tjek for åbningstider ForældreTelefonen For alle voksne om børn og unge Telefon: Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl FagTelefonen For fagpersoner såsom trænere, lærere og pædagoger Telefon: Mandag fredag fra kl Du kan ringe anonymt om alt muligt stort som småt! Rådgiverne er uddannede voksne med viden og erfaring om børn f.eks. socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærere. Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, hvis formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Børns Vilkårs arbejde er uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

12 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2010, 3. udgave Grafisk design & produktion: Formegon Aps Tekst & redaktion: Torben Bundgaard Jan Darfelt Helle Carlsen Astrid Skotte Kirsten Juhl Foto: Jeanne Kornum

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT

BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT BALLERUP KYOKUSHIN KARATE VÆRDISÆT Værdisæt for Ballerup Kyokushin Karate Ballerup Kyokushin er en klub, hvor almen respekt, anerkendelse og anstændighed er naturlige og selvfølgelige værdier. Klubben

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Samværspolitik i FC GOG:

Samværspolitik i FC GOG: Samværspolitik i FC GOG: Folketinget har vedtaget en ny lov, som medfører at alle idrætsforeninger per 1. august 2005 at indhente en børneattest før ansættelse af trænere og holdledere, som skal have vedvarende

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer?

ETISK KODEKS. Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? ETISK KODEKS Har I klare holdninger til hvordan der skabes de bedste og mest trygge rammer for instruktører, frivillige og medlemmer? 1 2 3 ETISK KODEKS Formålet med et etisk kodeks er at sætte etik og

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening

Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Børnepolitik i Solrød Gymnastikforening Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt både

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning

Politik for håndtering af Pædofili / børneattest i Vorbasse KFUM Idræt. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Foreningens holdning til Pædofili... 2 3. Samværspolitik... 2 4. Hvordan bør du reagere ved mistanke om overgreb?... 3 4.1 Når voksnes adfærd giver anledning til

Læs mere

Børneattester i foreningslivet

Børneattester i foreningslivet gladsaxe.dk Børneattester i foreningslivet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge 1 Kontakt ved generelle spørgsmål: Idrætskonsulent Pia Bagger Telefon 39 57 53 38 Mobil: 23 60 94 44 bkfpba@gladsaxe.dk

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012

Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Børne- og samværspolitik opdateret august 2012 Det primære mål for børnepolitikken i SGF er børnenes trivsel og udvikling, både motorisk, socialt og personligt. Fællesskab i foreningen er umådelig vigtigt

Læs mere

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb

Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Foranstaltninger mod det uhørte overgreb Indhold: FORÆLDRE... 2 TRÆNERE OG LEDERE FOR BØRN OG UNGE UNDER 18 ÅR... 3 A: TRÆNER OG LEDERE FOR BØRN/UNGE UNDER 15 ÅR... 3 B: TRÆNER OG LEDERE FOR UNGE MELLEM

Læs mere

Etiske retningsliner

Etiske retningsliner Etiske retningsliner 1. Indhold...2 2. Formål...2 3. Samarbejdspartner...2 4. Generelle retningslinier...2 5. Etik, moral og fairplay...3 6. Doping...3 7. Leveregler...3 8. Seksuelle krænkelser over for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013

Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Glostrup Kommune Center for Kultur og Idræt 2013 Indledning Glostrup Kommune lægger stor vægt på, at børn trygt kan færdes i institutioner og foreninger. Derfor vil kommunen med denne folder give foreninger

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Vedtaget på hovedbestyrelsens møde den 28. januar 2004 redaktionelle rettelser 11. maj 2008.

Vedtaget på hovedbestyrelsens møde den 28. januar 2004 redaktionelle rettelser 11. maj 2008. Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s samværspolitik Vedtaget på hovedbestyrelsens møde den 28. januar 2004 redaktionelle rettelser 11. maj 2008. Dansk Orienterings-Forbund (DOF) har vedtaget

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

VI BESKYTTER VORES BØRN

VI BESKYTTER VORES BØRN VI BESKYTTER VORES BØRN En vejledning til voksne, der arbejder med børn og unge En vejledning i forbindelse med mistanke om seksuelle overgreb INTRODUKTION Syvende dags Adventistkirken i Danmark har som

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps

En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Trygge rammer for børn og unge En tryghedsvejledning til ledere i Det Danske Spejderkorps Introduktion Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med spejder. Denne vejledning er derfor

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Rindum SU din fritid, vor styrke

Rindum SU din fritid, vor styrke Rindum SU din fritid, vor styrke Det står vi for Indholdsfortegnelse Rindum SU overordnet. 3 Aktiviteter....3 Formålsparagraf 4 Holdninger. 4 Værdier.. 4 Pædofili og seksuelle krænkelser.. 5 2 Rindum SU

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB

RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB Retningslinier for medarbejderes samvær med børn samt forholdsregler og procedure såfremt en medarbejder mistænkes for et seksuelt

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning

Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning Undervisning og dialog om seksuelle overgreb i grundskolens seksualundervisning National Konference for seksuel sundhed 2015 Nyborg Strand Lone Smidt National projektleder Sex & Samfund ls@sexogsamfund.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb

SAMVÆRSPOLITIK. Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb SAMVÆRSPOLITIK Del I retningslinjer til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn/unge i Ungdommens Røde Kors. Del II retningslinjer til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn/unge i Ungdommens

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

DIALOG ANBRINGELSESSTED

DIALOG ANBRINGELSESSTED DIALOG ANBRINGELSESSTED ANBRINGELSESSTED: Seksuelle overgreb Børn har ofte en god og livlig fantasi. De fortæller ofte i brudstykker om det, de har oplevet, set eller hørt. Børn tester de voksne, bl.a.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Små børns seksualitet

Små børns seksualitet Små børns seksualitet Information til forældre om små børns seksualitet Små børns seksualitet Denne pjece er udarbejdet, fordi mange forældre efterspørger viden om børns almindelige seksuelle udvikling

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Samværspolitik. Retningslinjer for omgang mellem ledere og deltagere på Danmark Unge Katolikkers arrangementer

Samværspolitik. Retningslinjer for omgang mellem ledere og deltagere på Danmark Unge Katolikkers arrangementer Retningslinjer for omgang mellem ledere og deltagere på Danmark Unge Katolikkers arrangementer Senest revideret af hovedbestyrelsen d. 18. juni 2011 Danmarks Unge Katolikker Skt. Kjelds Gade 3 2100 København

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening

Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening Samværspolitik for Højen Gymnastik- og Ungdomsforening Hvorfor overhovedet en samværspolitik? Foreningen ønsker at indføre en samværspolitik af flere årsager. 1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker

Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Børn bliver også påvirket, når forældrene drikker Til personalet på skoler, daginstitutioner og dagpleje DENNE FOLDER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERE I KOMMUNEN MEDVIRKER TIL At borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog SKOLE Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De kan

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere