det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten"

Transkript

1 det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

2 Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile. En pædofil er en person, der føler sig tiltrukket af børn og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest er den pædofile en mand, men der findes også pædofili blandt kvinder. Pædofile findes i alle samfundslag, og deres trang afspejles i deres tanker, fantasier, ønsker og handlinger. Nogle pædofile accepterer deres afsporede seksualitet og ser den som en naturlig del af deres selvopfattelse. Det vil sige, at de finder deres ønsker og handlinger rimelige, og de mener, at resten af samfundet tager fejl i fordømmelsen af den pædofile trang. Andre pædofile skammer sig over deres seksualitet, og føler skyld og angst over trangen. En del udlever af den grund aldrig deres seksualitet aktivt. Overgreb mod børn vækker voldsomme følelser hos os alle. Følelser som afsky, had og afmagt. Samtidig kan den offentlige opmærksomhed omkring overgrebene i idrætslivet rokke ved den tillid, som forældre og børn skal have til os i idrætsverdenen. Konkrete sager kan også rokke ved vor tillid til hinanden som idrætskolleger. Overgreb må ikke finde sted. Men det må heller ikke ske, at klublivet inficeres af mistænksomhed, der forhindrer de mange frivillige i at udføre deres primære opgave, nemlig at organisere idræt og formidle glæde og fællesskabsfølelse til de mange børn og unge, som dyrker idræt. Langt de fleste frivillige trænere, ledere og instruktører er deres opgave voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt. Og fordi de er gode til det! Desværre tiltrækkes pædofile af de miljøer, hvor børn og unge færdes. Det gælder både i idrætsforeningen og på sportspladsen. Vi har alle også frivillige i idrætslivet ansvar for at beskytte børn og unge mod seksuelle overgreb. Og vi har et ansvar for, at idrætsforeningen fortsat er det sted, hvor trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab. Danmarks Idræts-Forbund har lavet denne pjece for at: øge foreninger og klubbers opmærksomhed på seksuelle overgreb i klublivet. opfordre foreninger og klubber til at diskutere, hvordan overgreb kan forebygges. fortælle trænere, instruktører og ledere, hvordan man skal handle, hvis en mistanke om overgreb opstår. oplyse om de lovmæssige forhold, der gælder for seksuel kontakt med børn og unge, herunder de lovpligtige børneattester. Der er udarbejdet særskilt vejledning vedr. indhentning af oplysninger i det centrale kriminalregister. Sejrsknus og kropskontakt Det frivillige foreningsarbejde er guld værd. Det sætter børn og unge i centrum. Giver dem oplevelser med mulighed for udfoldelse, spænding og udfordring. Glæde ved at lykkes og opleve fællesskab til træning, på holdet og i klubben. Foreningsidrætten bygger på frivillighed. Lederne er frivillige ofte også trænere og instruktører. Og børnene kommer frivilligt. Det centrale element i idrætsforeningen eller klubben er det fælles engagement for idræt, for hinanden og den enkelte alt sammen båret af frivillighed. Idræt er at opleve og vise følelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til det barn, som føler nederlag eller har slået sig.

3 Det er også naturligt, at der er kropslig kontakt i andre situationer både mellem børnene og mellem træner og børn. Idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Nogle gange skal barnet have hjælp til at udføre bestemte bevægelser. Andre gange kan der være sikkerhedsmæssige årsager til, at en instruktør griber eller holder om barnet. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren og instruktøren ikke tør røre børnene. Den voksne som forbillede Men selvfølgelig er der grænser for kropskontakten. Berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable. Smækkys på munden bør overlades til forældrene. Og mandlige trænere skal holde sig fra pigernes omklædningsrum. Grænserne kan imidlertid være flydende. Derfor er det en god idé, at klubben diskuterer, hvor grænsen for kropskontakt går og finder frem til en etisk fællesnævner. Må en træner gå i bad sammen med børnene? Hjælpe til med påklædningen? Fortælle frække vittigheder i omklædningsrummet? Kommentere den unges fysiske udvikling osv.? Træneren er rollemodel for børnene. Autoritet og forbillede på samme tid. Det er derfor utrolig vigtigt, at træneren er bevidst om sin rolle. At klubben er opmærksom på de roller, deres trænere og ledere varetager og ikke mindst den måde, de taler og handler på i forhold til børnene. Nogle voksne er desværre ikke egnede som rollemodeller for børn. Derfor kan der opstå situationer, hvor børn og unge udsættes for ubevidste krænkelser eller i værste fald bevidste krænkelser af seksuel karakter.

4 Børneattester? Lov om børneattester blev vedtaget i Folketinget d. 16. juni Loven er gældende fra 1. juli 2005 og indeholder krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. Det spiller ingen rolle om vedkommende træner/instruktør får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. For dansk idræt medfører loven, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, instruktører og ledere m.fl., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Overholdes loven ikke, kan foreningen straffes med bøde, ligesom kommunerne har hjemmel til at inddrage kommunale tilskud og lokaler. Blanketten til brug ved indhentelse af børneattest kan downloades fra DIFs hjemmeside, Her findes også en særskilt vejledning. Kan vi undgå overgreb i vores klub? Svaret er beklageligvis et nej. Men vi kan gøre livet besværligt for krænkeren og minimere risikoen betydeligt. Den bedste forebyggelse af overgreb mod børn og det gælder overgreb af enhver art er et fælles værdigrundlag og et klima, hvor det er naturligt hele tiden at drøfte, om den enkelte eller klubben som helhed lever op til de fælles værdier. Sagt på en anden måde er værdigrundlaget et sæt leveregler for klublivet og dets aktiviteter. Det er naturligt og påkrævet, at disse leveregler også sigter mod at mindske risikoen for overgreb mod børnene. Det kan for eksempel være regler som: Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden. Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe. Nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn, og vi går jævnligt på besøg hos hinanden, når der trænes. På ture er der altid mindst to trænere eller ledere med. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig. Forældrene skal opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt. Bestyrelsen har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt. Der er indhentet børneattest på alle trænere/ instruktører, der har direkte kontakt med børn under 15 år, jfr. Lov om indhentelse af børneattester. Alle klubber har brug for løbende at diskutere, hvilke holdninger og værdier, der skal være bærende for klublivet. Hvordan skal vi omgås hinanden? Hvilke forventninger og krav har vi til trænere og ledere? Hvilket samspil ønsker vi med forældrene? Hvordan skal klubben ledes?

5 Udarbejdelse af leveregler Hvis din klub ønsker at få udarbejdet et sæt leveregler kan følgende fem spørgsmål og fem faser give inspiration hertil. Hvem skal styre forløbet? Hvad ønsker klubben af forløbet? Hvilke og hvor mange ressourcer ønsker I at anvende? Hvem skal involveres i forløbet? Hvem skal have ansvaret for at følge op? Fase 1: Nedsættelse af styregruppe. Fastlæggelse af plan for forløbet. Fase 2: Arbejdsmøde med relevante personer. Involvér mange medlemmer, ledere, trænere, forældre mv. Beskriv klubbens stærke og svage sider samt hvad, I gerne vil stå for. Opstil punkter til klubbens leveregler samt fortolkning af disse. Hvad er de mulige afledte konsekvenser? Fase 3: Redaktion og udformning af oplæg til klubbens leveregler. En lille gruppe bearbejder og udformer et samlet oplæg. Oplægget sættes eventuelt til høring i klubben indkald evt. til et nyt arbejdsmøde. Fase 4: Politisk bearbejdelse og vedtagelse af klubbens leveregler. Fase 5: Implementering af klubbens leveregler De enkelte afdelinger, hold eller udvalg forholder sig til klubbens leveregler. Hvad betyder det for jeres arbejde og adfærd?

6 Har din klub leveregler? Levereglerne tjener to vigtige formål: Det bliver tydeligt for alle, hvilke regler, der gælder. Og den enkelte træner bliver mere opmærksom både på sin egen og andres opførsel. For klubbens ledelse er det en særlig opgave at opfordre til åbenhed. Forstået sådan, at man løbende tager initiativ til, at både levereglerne og den måde, de opfyldes på, bliver diskuteret og eventuelt ændret. Gode leveregler og en åben dialog forhindrer ikke, at overgreb kan forekomme. Men det kan sikre, at overgreb ikke får lov at fortsætte. De klubber, som bruger tid på at blive enige om fælles værdier, løbende forholder sig til dem og ikke mindst efterlever dem i hverdagen, vil opleve, at mange praktiske udfordringer bliver lettere at løse. Kvaliteten øges, de positive sider af klublivet fremmes, og samtidig forebygges der mod uønskede forhold som alkohol, doping, snyd og seksuelle krænkelser. Klubbens og idrættens troværdighed bliver styrket, hvis I som klub tilkendegiver jeres holdninger og værdier i form af et sæt leveregler for hele klubbens virke. Og jævnligt informerer forældre og børn om disse leveregler. Hvis mistanken opstår Det er svært at mistænke en person for seksuelle overgreb mod børn. Erfaringen viser, at kendskab til overgreb i klubsammenhæng oftest fremkommer ved, at barnet eller den unge betror sig til nogen uden for klubben. Som trænerkollega til en mistænkt eller sigtet vil man uvilkårligt forsøge at genkalde sig tegn på, at noget var forkert. Og bebrejde sig selv, at man ikke reagerede. Måske var det sådan, at vedkommende viste lidt for stor interesse for et enkelt barn. Eller at man faktisk vidste, at han eller hun mødtes med barnet uden for klubben. Måske virkede barnet generelt kontaktsøgende over for voksne og fik held til at opnå særlig kontakt til en bestemt træner. Ulykkeligvis tillagde man ikke disse forhold større betydning og fik aldrig talt med andre om det. Hvad gør man som træner, hvis man kommer under vejr med, at en trænerkollega muligvis kikker for interesseret på et barn, etablerer én-til-én kontakt, som også rækker uden for klubben, hører rygter eller som klubleder får henvendelser fra bekymrede forældre? Først og fremmest må man gøre sig klart, at ingen strudsemanøvre bortmaner den meget ubehagelige situation. Man har som voksen selv om man er frivillig og ulønnet pligt til at forholde sig til og reagere på mistanken. Det siger loven Ifølge Servicelovens 36 og Straffelovens 213 har alle personer pligt til at underrette barnets bopælskommune (socialforvaltningen), hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare. Trænere, ledere og instruktører har således pligt til selv eller gennem ledelsen at underrette kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at et barn udsættes for seksuelle overgreb. Straffelovens handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder

7 er her i landet 15 år. Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptable. Danmarks Idræts-Forbunds holdning er, at personer, som er dømt efter ovennævnte paragraffer i straffeloven, ikke længere kan være træner eller leder for børn og unge inden for idrætten. Danmarks Idræts-Forbund har i sine love indført et regelsæt, der giver Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse mulighed for at udelukke personer fra træner-/ ledergerning i foreninger under DIF, såfremt de er dømt for seksuelle krænkelser. Foreninger under DIF har pligt til at underrette DIF, hvis man i foreningens ledelse er vidende om, at en træner/leder er blevet dømt for seksuelle krænkelser. Hvad gør man? Ikke to sager er ens, og der gives ingen enkle opskrifter på, hvordan man skal reagere, hvis mistanken om overgreb opstår. Men nogle generelle råd er: 1. Hold hovedet koldt. Selv om en masse spørgsmål vil melde sig: Hvordan beskytter vi børnene? Hvordan undgår vi, at børn og forældre går i panik? Hvordan undgår vi heksejagt og garanterer den mistænktes retssikkerhed? 2. Dernæst skal mistanken lande på ledelsens bord. Det er ledelsens opgave at vurdere, om den mistænkte skal anmeldes til politiet, afsættes som træner eller ingen af delene. Beslutningen har store konsekvenser for enten barnet eller den mistænkte. Derfor er det naturligt, at den træffes af ledelsen, som har det formelle ansvar for klubben. Foreningens ledelse bør altid i denne fase af en sag kontakte DIFs ekspert på området, som vil bistå foreningens ledelse i vurderingen af sagen og evt. henvendelse til myndighederne. 3. Hvis ledelsen efter grundig overvejelse og gerne i samarbejde med den person, som nærer mistanken mener, at mistanken er ubegrundet, må man beslutte ikke at foretage sig mere. Og forsøge at stoppe eventuel sladder og rygtedannelse. 4. Finder man derimod mistanken begrundet eller stadig er i tvivl, så hører sagen ikke længere hjemme hos klubledelsen. Den kan overgives til kommunens socialforvaltning, som varetager barnets interesser eller der kan indgives en anmeldelse til politiet, som gennem afhøringer og undersøgelser undersøger sagen. Desuden bør forældrene straks orienteres om mistanken og om henvendelsen til myndighederne. 5. Som ansvarlig leder kan man have brug for at tænke sig om, inden beslutningen træffes. Ofte kan man som leder eller i en bestyrelse være usikre på, om der er grund til at nære mistanke til en voksen træner/leder. Brug DIFs ekspert eller en anden relevant sparringspartner til at drøfte sagen med. Vær i øvrigt diskret og undgå at lege detektiv. Det er politiets opgave! Kriseberedskab Der er mange hensyn at tage, hvis en træner bliver anmeldt og eventuelt sigtet for overgreb: Hvem orienterer og hjælper barnets forældre? Hvad med de andre forældre og børn, der er lige så chokerede? Hvad med klubmiljøet og de andre trænere? Klubben har i denne situation brug for hjælp og bør hurtigst muligt kontakte enten DIFs ekspert eller de sociale myndigheder i kommunen. Nogle kommuner har af bitter erfaring gennemtænkt problemerne og har et beredskab for vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, som kan overføres til idrætsklubben.

8 For andre kommuner vil det være nyt land, men de vil alligevel kunne hjælpe med at tackle problemerne, ligesom det altid er socialforvaltningens opgave at drage omsorg for det krænkede barn og dets forældre. Klubben skal også være opmærksom på de reaktioner, som opstår i kølvandet på seksuelle overgreb. Det er en dramatisk hændelse for hele forældregruppen, børnene, de øvrige trænere og eventuelle ansatte. Så dramatisk, at den typisk udløser en krise hos den enkelte. Chokreaktionerne kan være meget forskellige fra person til person. Nogle knokler løs, som om ingenting er sket. Nogle taler og taler om det. Andre bliver handlingslammede og vil forlade stedet. Efter det første chok kommer skyld, skam og selvbebrejdelser væltende. Eller man skubber det fra sig og giver andre skylden. Uanset hvordan reaktionerne er, bør klubledelsen sørge for hjælp til, at oplevelserne bliver bearbejdet i fællesskab. Det er vigtigt for klubbens liv i tiden fremover og en hjælp til at komme videre. Drøft hvordan med kommunen. DIFs og DGI s fælles kollektive forsikring giver også mulighed for krisehjælp i tilfælde af en sag vedr. seksuelle krænkelser i foreningen. Forsikringen giver mulighed for hjælp til såvel den forurettede, som andre børn og ledere i foreningen, som er berørt af sagen. Kontakt DIFs ekspert vedr. pædofili/ seksuelle krænkelser. Hvor stort er problemet? Hvad enten vi vil se det i øjnene eller ej så sker det, at voksne forgriber sig seksuelt på børn. Det sker blandt andet i idrætsforeningerne, hvor idrættens frie, kropslige og ofte følelsesladede omgangsform i enkelte tilfælde bruges som dække over en usund vokseninteresse for et eller flere børn. Overgrebene spænder vidt. Fra voldtægt og sadistisk magtanvendelse til blufærdighedskrænkelse, seksuel chikane med sjofle bemærkninger og nærgående blikke. Det er svært at sætte tal på omfanget. Danmarks Idræts-Forbund behandler årligt 3-6 sager, som omhandler seksuelle overgreb begået af en træner mod et barn i foreningen, og hvor den pgl. træner er dømt ved retten. De nyeste danske tal viser, at de fleste overgreb sker i familien. I en undersøgelse fra 2008 fortalte 7 unge ud af 4000 adspurgte 9. klasses elever, at de havde været udsat for en seksuel situation/seksuelt overgreb med en træner fra deres idrætsforening. Det svarer til ca. 0,2 % af de adspurgte. Det væsentlige er, at overgreb i idrætsforeninger forekommer, de forekommer fortsat og, der er derfor al mulig grund til at søge at forebygge dette uanset, at antallet af overgreb relativt set er lille. Tallene skal dog tages med et stort forbehold, for forskerne taler om et stort mørketal. Mørketallet betyder, at antallet af overgreb mod børn formodes at være langt større end politiets statistikker viser. Simpelthen fordi overgrebene aldrig bliver opdaget og/eller anmeldt.

9 Den bedste forebyggelse Der er næppe nogen, som ønsker at give køb på idrættens særlige fysiske og livsbekræftende omgangsform. Som altid er det bedre at forebygge end at lappe på skaderne. Bedste forebyggelse er som nævnt gode spilleregler for omgangen med hinanden samt åbenhed om, hvad man gør. Det bør være naturligt i enhver klub, at man kan give gensidig vejledning om, hvad der er god skik og brug i klubben. Det kan også være en god idé at se nye trænere an ved følordninger med ældre trænere og ved at tage referencer fra tidligere klubber. Selv om der er tale om frivillighed og ulønnet arbejde, er det en god tommelfingerregel, at det er bedre at mangle en træner end at ansætte en person, man er usikker på. På opslagstavler og lignende, hvor børnene og de unge færdes, bør klubben reklamere for telefonnumre og adresser, hvor børn og unge kan søge hjælp. Du kan ringe gratis og anonymt til BørneTelefonen på

10

11 Rådgivning vedrørende seksuelle krænkelser Opstår mistanken om seksuelle overgreb, føler I jer usikre på, hvordan I skal forholde jer eller har I spørgsmål af enhver art, bør I kontakte Danmarks Idræts-Forbund. Danmarks Idræts-Forbunds ekspert, specialkonsulent Jan Darfelt, har mere end 10 års erfaring i at rådgive foreningsledelser og ledere, som har haft sager om pædofili eller seksuelle krænkelser tæt inde på livet. Danmarks Idræts-Forbund Specialkonsulent Jan Darfelt Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: DIF besvarer også anonyme henvendelser. Rekvirér også hæftet: Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester. Eller download hæftet i pdf-format fra DIFs hjemmeside, Børns Vilkår (www.bornsvilkar.dk) BørneTelefonen For børn og unge Ring gratis og anonymt på Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl BørneChatten For børn og unge Tjek for åbningstider ForældreTelefonen For alle voksne om børn og unge Telefon: Mandag torsdag fra kl og fredag fra kl FagTelefonen For fagpersoner såsom trænere, lærere og pædagoger Telefon: Mandag fredag fra kl Du kan ringe anonymt om alt muligt stort som småt! Rådgiverne er uddannede voksne med viden og erfaring om børn f.eks. socialrådgivere, pædagoger, psykologer og lærere. Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, hvis formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark. Børns Vilkårs arbejde er uafhængigt af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

12 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2010, 3. udgave Grafisk design & produktion: Formegon Aps Tekst & redaktion: Torben Bundgaard Jan Darfelt Helle Carlsen Astrid Skotte Kirsten Juhl Foto: Jeanne Kornum

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten 2 Udgivet af: Danmarks Idræts-Forbund marts 2002, 2. udgave Grafisk design & produktion: Tekst & redaktion: UNITED A/S

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG

SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG SKJOLD SKÆVINGE HÅNDBOLD KLUB HÅNDBOG Skævinge Håndbold ryge-, alkohol-, doping- og pædofilipolitik. Vi mener, at en af primæropgaverne i det frivillige idrætsliv handler om, at vi passer på hinanden på

Læs mere

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget

Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Ethvert seksuelt overgreb på børn og unge er et for meget Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget 1.udgave, 1. oplag 2004 Redaktion: Erik L. Würtzenfeld.

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk

Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Debat om samværsregler og børneattesten af landskonsulent Michael Rasmussen mr@kfum-kfuk.dk Samværspolitik Den nødvendige men svære snak Hvordan vil I reagere hvis Case # 1 Jamen, hun er altså meget moden

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv

Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 529 Offentligt Beskyttelse mod børneporno fra et virksomhedsperspektiv Red Barnet & CBS - CBS Agenda & indlægsholder Tom Engly EXAM. ESL, CRISC, CISM Koncernsikkerhedschef

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave.

dem, man næsten ikke kan vente med at fortælle. Det kan f.eks. være, når man skal give sin veninde eller mor og far en gave. HVORDAN TALER JEG MED BØRN OM SEKSUALITET? Som voksne er vi gode til at vejlede og tale med børn om, hvordan de skal tale pænt til hinanden, sidde ordenligt ved bordet og ikke slå, når de bliver vrede.

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Hvordan ser en pædofil ud?

Hvordan ser en pædofil ud? Hvordan ser en pædofil ud? Psykolog Kuno Sørensen Oplæg ved konferencen DEN STØRSTE FRYGT Januar 2014 Seksuelle overgreb Når børn og unge bliver involveret i seksuelle aktiviteter, som de, på grund af

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Børn på nettet Familien på nettet?

Børn på nettet Familien på nettet? Børn på nettet Familien på nettet? Jon B. Rasmussen Projektleder KMD 3.3.2003 Side 1 Aftenens forløb 19.00 19.45 20.00 20.15 21.00 Indlæg om Børn på nettet v/ Jon B. Rasmussen Skolens it-regler v/ lærer

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

gode råd når skaden er sket

gode råd når skaden er sket En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd når skaden er sket 2 Seksuelle overgreb. Gode råd

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB

BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB BRYD TAVSHEDEN OM SENFØLGER EFTER SEKSUELLE OVERGREB Kontakt CSM Østs anonyme rådgivning på telefon eller chat Hvad er CSM Øst? Hvordan foregår rådgivningen? Hvem taler du med? VOKSNE MED SENFØLGER EFTER

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere