- på børnepasningsområdet Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud"

Transkript

1 Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud

2 Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager (ung i huset)...3 Au pair...3 Godkendelse og tilsyn med de private pasningsordninger (private dagplejere)...4 Godkendelsesprocedure...4 Vikar hos Privat Børnepasser... 4 Godkendelse af børnepassere (ung i huset)...5 Arbejdsgivers forpligtelser ved ansættelse af børnepasser...6 SE-nr./CVR-nr...6 ATP...6 Indbetaling af ATP...7 Barsel...7 Feriereglerne...7 Skatteregler...7 SKAT...7 Arbejdsmiljø...8 Sygedagpenge...8 Arbejdsskadeforsikring...8 Flere forældre kan gå sammen...9 Tilsyn...9 Bortfald af godkendelsen...9 Oplysningspligt Udbetaling af tilskud og søskendetilskud Opsigelse Klage Yderligere oplysninger

3 Private pasningstilbud Reglerne herom findes i dagtilbudslovens 80 Den private pasningsordning betyder, at Silke borg Kommune giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for at benytte et kommunalt dagtilbud. Pasningsordningen indebærer, at forældrene indgår en aftale med en børnepasser eller en privat pasningsordning om pasning af barnet. Tilskuddet kan ikke anvendes til forældres pasning af eget barn. Hvem kan passes? Den private pasningsordning gælder for børn i alderen 24 uger og indtil start i børnehaveklasse. Aftaletyper Pasningsordningen giver mulighed for to forskellige aftaletyper mellem forældre og børnepasser: Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning) En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende/privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelsen. Den private pasningsordning skal være godkendt af Silkeborg Kommune. Arbejdsgiver/lønmodtager (ung i huset) En aftale, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren er lønmodtager. Børnepasser og pasningsaftale skal være godkendt af Silkeborg Kommune. Au pair Der kan ikke gives tilskud til en au pair, der ønskes ansat som børnepasser under fritvalgordningen. Som au pair får personen kun opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse, og må derfor ikke indgå i et egentligt ansættelsesforhold, og må ikke modtage løn udover lommepenge. Unge fra Norden (Norge, Sverige, Finland og Island) skal imidlertid hverken have arbejdseller opholdstilladelse i Danmark. Unge fra de gamle EU-lande (Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, 3

4 Tyskland og Østrig), samt unge fra Cypern, Malta og Schweiz skal søge opholdsbevis i statsforvaltningen. Disse unge kan tage arbejde som børnepassere. Ved ansættelser af udenlandske børnepassere udenfor au pair ordningen henvises til: Skattecenter Horsens Løvenørnsgade 25 Tlf Udlændingestyrelsen Tlf Godkendelse og tilsyn med de private pasningsordninger (private dagplejere) Der skal indgås en skriftlig pasningsaftale mellem den private pasningsordning og forældrene. Silkeborg Kommune skal godkende den private pasningsordning både pasningspersonens kvalifikationer, de fysiske rammer og sikkerheden. Silkeborg Kommune skal også godkende pasningsaftalen. Godkendelsesprocedure Der indhentes en straffeattest og en børneattest på den person som skal passe barnet. Godkendelsen er konkret og tager udgangspunkt i de konkrete forhold, de fysiske rammer, pasningspersonens personlige kvalifikationer, samt hvorvidt forholdene er egnede til privat pasning, herunder sikkerheden. Der kan gives tilladelse til pasning af op til 5 børn. Silkeborg Kommune kan afvise at godkende en privat pasningsordning, hvis det skønnes, at de fysiske rammer, sikkerheden eller den person, som skal passe barnet, ikke er egnede til privat pasning. Vikar hos Privat Børnepasser Den private børnepasser har mulighed for at få godkendt en vikar, som kortvarigt kan passe børnene hos den private børnepasser. Vikaren kan benyttes, hvis den private børnepasser skal til læge eller lignende. 4

5 Vikaren skal godkendes, og der indhentes sociale oplysninger, straffeattest og børneattest. Silkeborg Kommune har ikke derudover nogen godkendelse af vikaren. Du skal som forældre skrive under på, at du accepterer, at den aktuelle vikar passer dit barn, og du skal oplyses om, når børnepasseren benytter vikaren. Godkendelse af børnepassere (ung i huset) Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med børnepasseren. Pasningsaftalen skal indeholde oplysning om løn, ATP, feriepenge, arbejdstid, forsikringsforhold, rettigheder ved sygdom samt opsigelsesvarsel. Silkeborg Kommune skal godkende både børnepasseren og pasningsaftalen. Forud for ansættelse af børnepasseren eller hurtigst muligt derefter, arrangeres et godkendelsesmøde i forældrenes hjem. Børnepasseren skal være fyldt 17 år. Ved mødet deltager forældrene, børnepasseren og en dagplejekonsulent fra Silkeborg Kommune. På mødet informeres om ansvar for sikkerhed, tavshedspligt, om at tilskuddet gives til børnepasning, ligesom pasningsaftalen gennemgås og der informeres om arbejdsgiverforpligtelsen og gældende regler. Samtidig oplyses om, at kommunen kan foretage anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg også når forældrene ikke er til stede. Silkeborg Kommune kan afvise at godkende en børnepasser, hvis det skønnes, at den pågældende børnepasser ikke er egnet. Forinden kommunens godkendelse af børnepasseren kan foreligge, indhenter Silkeborg Kommune en straffeattest og en børneattest på børnepasseren. Godkendelsen kan efter en konkret vurdering trækkes tilbage, hvis den skriftlige aftale med forældrene misligholdes. 5

6 Arbejdsgivers forpligtelser ved ansættelse af børnepasser SE-nr./CVR-nr. Forældrene har arbejdsgiverforpligtelsen, og skal derfor have tildelt et CVR-nr. Dette nummer skal bruges, når der skal indbetales ATP, feriepenge osv. CVR-nr. fås ved henvendelse til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, tlf Når man udfylder CVR-nr. blanketten, er det en god ide at oplyse, at der er tale om et ansættelsesforhold knyttet til den Private Pasningsordning. Pasningsordningen er ikke omfattet af Momsloven, Lønsumsafgiftslovenog Kildeskatteloven. ATP Der skal betales ATP, når en ansat børnepasser er fyldt 17 år, men endnu ikke 67 år. Det er antallet af timer, som børnepasseren er beskæftiget i de enkelte lønperioder, der afgør om der skal betales ATP bidrag, og hvor meget der skal betales. Man skal betale ATP- bidrag, når børnepasseren er beskæftiget i: Mindst 39 timer om måneden Mindst 18 timer i 14-dages perioden (14 dages lønnede) Mindst 9 timer om ugen (ugelønnede) Når man skal beregne, hvor mange timer børnepasseren er beskæftiget, skal man medregne de egentligt præsenterede arbejdstimer. Derudover skal man bl.a. medregne: Ferie og søn- og helligdage. Ferie, der afholdes med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, skal dog ikke medregnes. Udbetales der løn for søgnehelligdage, skal disse perioder medregnes ved opgørelsen af antallet af timer. Fravær som følge af sygdom, barsel, og adoption. De perioder, hvor forældrene udbetaler løn eller dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel eller adoption, indgår også i opgørelsen af antallet af timer. 6

7 Indbetaling af ATP Børnepasserens andel udgør 1/3 af ATP bidraget, og forældrenes andel udgør 2/3. Forældrene hæfter over for ATP for det fulde ATP-bidrag, altså også for børnepasserens andel. Hvis forældrene af den ene eller anden grund har undladt at tilbageholde børnepasserens del, skal forældrene selv betale hele bidraget. Barsel Ved ansættelse af børnepasser skal der indbetales bidrag til en barselsordning. Nærmere oplysninger herom fås på Barsel.dk Feriereglerne Ved ansættelse af en børnepasser, skal forældrene følge reglerne i ferielovgivningen. Ferien udgør 2.08 dag pr. måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Hvis lønmodtageren har været ansat i et helt kalenderår, vil der være optjent 25 feriedage (dvs. 5 ugers ferie). Ferien afholdes i året efter optjeningsåret i følgende periode: 1.maj til 30. april (ferieåret). Af ferien har man ret til mindst 15 dage i sammenhæng, i tiden mellem 1. maj og 30. september (ferieperioden). Resterende feriedage skal gives i sammenhæng, hvis børnepasseren ønsker dette, men kan lægges udenfor ferieperioden. Yderligere oplysninger fås på extern/ferie/boernepassere_mv.htm Eller kontakt: Ferielovkontoret tlf Spørgsmål om feriepenge kan rettes til: Feriekonto Tlf Skatteregler Vejledning om skatteregler, herunder om betaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v. kan fås hos: SKAT Skattecenter Horsens Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens Tlf Der skal altid indbetales AM- bidrag, også når der er frikort. 7

8 Børnepasserens løn udbetales som B-indkomst. Lønkvittering for den udbetalte løn skal indsendes en gang årligt, eller når barnet bliver udmeldt af pasningsordningen, til Dagtilbudsgruppen, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Arbejdsmiljø Oplysning om arbejdsmiljølovgivningen kan fås ved henvendelse til: Direktoratet for Arbejdstilsynet Landskronagade 33, 2100 København Ø Tlf.: Sygedagpenge Normalt ansættes børnepasseren månedsvis med løn under sygdom og på søgnehelligdage. Spørgsmålet om sygedagpenge kommer ikke på tale i disse situationer, fordi der udbetales løn under sygdom. Er der derimod tale om timelønnet ansættelse uden løn under sygdom, skal forældrene betale sygedagpenge til den ansatte. Som privat arbejdsgiver skal forældrene kun udbetale løn/sygedagpenge i de første to uger. Herefter refunderer kommunen løn/sygedagpenge udgiften. For at modtage refusion fra kommunen skal forældrene anmelde fraværet til kommunens ydelseskontor, senest fire uger fra 1. fraværsdag. Som privat arbejdsgiver kan forældrene tegne en frivillig forsikring, som giver mulighed for at få refunderet lønudgiften i de to første uger fra kommunen. Den frivillige forsikringsordning tegnes hos: Den Sociale Ankestyrelse Amaliegade 25, Postboks København K. Tlf.: Arbejdsskadeforsikring Når forældre er arbejdsgiver, skal de tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Den sikrer alle ansatte, eller deres efterladte erstatning for ulykker eller sygdom, der skyldes arbejdet. Forsikringen gælder uanset hvor pasningen skal foregå. 8

9 Nærmere oplysning fås hos: Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø Tlf.: Flere forældre kan gå sammen Flere forældre kan gå sammen om at ansætte en børnepasser eller om at etablere en privat pasningsordning. Forældre kan også vælge at benytte en plads i en allerede etableret privat pasningsordning. Det er vigtigt, at forældrene er afklarede i forhold til, om de påtager sig en arbejdsgiverrolle, eller om de benytter en privat pasningsordning hos en selvstændig erhvervsdrivende. Hvis forældre går sammen om at benytte den samme ansatte børnepasser, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, så der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at et af forældreparrene sørger for de administrative forpligtelser som f.eks. indbetaling af ATP, feriepenge, indberetning til SKAT og forsikringer. Tilsyn Der foretages tilsyn 4 gange årligt. Tilsynet tager udgangspunkt i godkendelsen og sikrer, at de forhold som den private pasningsordning er godkendt under, overholdes. Generelle problemstillinger kan vendes, og der kan gives vejledning vedr. sprog, allergi, motorik og almen trivsel. Bortfald af godkendelsen Godkendelsen kan efter en konkret vurdering trækkes tilbage, såfremt den almindelige generelle trivsel indenfor rammerne af pasningsordningen ikke overholdes pasningsaftalen med forældrene misligholdes eller der sker ændringer i de fysiske rammer, som kræver ny godkendelse. 9

10 Oplysningspligt Forældrene har pligt til at orientere Silkeborg Kommune om ændringer i pasningsaftalen, og kommunen skal godkende ændringen inden denne sættes i værk. Udbetaling af tilskud og søskendetilskud Tilskuddet kan tidligst udbetales, når ansøgningen er modtaget af Silkeborg Kommune, og pasningsaftalen er godkendt. Tilskuddet udbetales forud til forældrene, og indsættes på forældrenes Nem konto. Silkeborg Kommune kan standse udbetalingen af tilskuddet, hvis forældrene ikke overholder den indgåede pasningsaftale. Der kan maksimalt udbetales tilskud for tre børn til den samme husstand. Den måned, hvor barnet bliver 3 år, nedsættes tilskuddet. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge til det samme barn. Tilskuddet til forældre, der er på delvis barsel, reduceres efter en konkret vurdering af forældrenes pasningsbehov. I vurderingen indgår bl.a. det oplyste om forældrenes ugentlige arbejdstid, det antal timer som barnet passes i følge pasningsaftalen m.v. Tilskuddet indgår ikke i beregning af ydelser efter den sociale lovgivning og beregning af SU. Ordningen er omfattet af reglerne om søskendetilskud, men ikke økonomisk og pædagogisk friplads. Hvis en familie har flere børn i kommunalt dagtilbud/privatpasning og/eller SFO, ydes der 85% af 50% søskendetilskud på den billigste plads for Silkeborg Kommune. Søskendetilskuddet vil altid blive udregnet i forhold til det billigste alderssvarende kommunale pasningstilbud. Søskendetilskuddet reduceres forholdsvis ved deltidstilskud. 10

11 Opsigelse Hvis forældrene eller børnepasseren/den private pasningsordning opsiger eller ophæver en pasningsaftale, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/den private pasningsordning, skal det for meget udbetaltetilskud tilbagebetales. Opsigelse sker i forhold til det aftalte i pasningsaftalen. Aftalen kan ophæves straks, hvis en af parterne misligholder aftalen. Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til tilskud ophører. Opsigelsesvarsel er en måned. Klage Forældrene kan klage over kommunens afgørelser (f.eks. afslag på at godkende en pasningsaftale) til Det sociale nævn. Klagen stiles til Det Sociale nævn, men fremsendes til Silkeborg Kommune. Klagen revurderes, og fastholdes afgørelsen, fremsendes klageskrivelsen med Silkeborg Kommunes bemærkninger til nævnet. Klage over fastsættelse af tilskuddets størrelse, f.eks. i tilfælde af, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt i forbindelse med deltidspasning, kan alene indbringes for kommunen. Yderligere oplysninger Gurli Kristoffersen Telefon: Dagtilbudsafdelingen (ansøgninger, økonomi, bevillinger) Lisbeth Larsen Telefon: Dagplejekontoret (godkendelse og tilsyn) 11

12 Dagtilbud Layout og tryk: B&F

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold

Læs mere