Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III"

Transkript

1 Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner Opbygning Kommunikation af beredskabsplanens indhold Uddannelse Oversigt over flugtveje og brandslukningsudstyr Oversigt over førstehjælpsudstyr Risici og hændelser Opbygning af organisation (Krisestab) Indsatskort Brand- og evakueringsinstruks Skader på Kommunal ejendom Håndtering af bombetrussel Mistænkelige breve eller pakker Vold og trusler om vold Krisehjælp Tilskadekomst på arbejdspladsen Forurening Information og kommunikation i forbindelse med særlige hændelser Evaluering Bilagsoversigt Side 2 af 34

3 1. Indledning 1.1 Formål Beredskabsplanen Niveau III skal sikre, at Kulturværftets institutioner kan opretholde sine funktioner, i tilfælde af at der indtræffer en ekstraordinær hændelse. Planen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som de enkelte institutioner skal kunne håndtere. Derudover kan planen anvendes som et værktøj og hjælpe: Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser. Under hændelsen ved at være instruks i hvem der gør hvad i tilfælde af hændelser. Efter hændelsen ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af centerets beredskab. Beredskabsplanen omhandler ikke arbejdsmiljøproblemer, hvorfor der henvises til arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser. 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og IIIberedskabsplaner Beredskabsplanen for Kulturværftet - Niveau III-planen understøttes af: Niveau I beredskabsplan, der er den overordnede beredskabsplan for Helsingør Kommune. Planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab herunder kommunaldirektøren. Niveau II beredskabsplaner, der er beredskabsplaner for de enkelte centre under Center for Kultur, Plan og Erhverv. Side 3 af 34

4 1.3 Opbygning Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Den indeholder en beskrivelse af: 1. Risici og hændelser 2. Institutionernes krisestab, herunder oversigt over hvem, der er ansvarlig for hvilke opgaveområder i tilfælde af større hændelser 3. Indsatskort med beskrivelse af roller og ansvar ved udvalgte hændelser 4. Vejledninger i forhold til generelle trusler Kulturværftets brandansvarlige iht. DKV-planen 1 (se afsnit 3) har ansvaret for, at brand- og evakueringsprocedurer afprøves gennem minimum en årlig øvelse. Planen evalueres minimum 1 gang om året, så vidt muligt i årets første kvartal og opdateres løbende. 1.4 Kommunikation af beredskabsplanens indhold Institutionernes beredskabsplan godkendes i ledergrupperne og gennemgås på personalemøder i hver institution. Beredskabsplanen gøres tilgængelig for alle via medarbejderportalen Kilden og i printet form. 1.5 Uddannelse Institutionernes arbejdsmiljøgrupper/sikkerhedsgrupper har kursus i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Denne viden ajourføres og opdateres løbende. Desuden har en stor del af institutionernes personale med størst gæstekontakt kursus i førstehjælp. 1.6 Oversigt over flugtveje og brandslukningsudstyr Oversigt over Kulturværftets Bygninger og flugtvejsplaner med brandslukningsudstyr kan ses i bilag C (kulsyreslukkere, vandslukkere, slangevinder, brandtæpper o.a.). Flugtvejsplanerne er ligeledes ophængt centrale steder i alle bygninger. 1 Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanen for Kulturværftets brandinstallationer. Side 4 af 34

5 1.7 Førstehjælpsudstyr Førstehjælpskasser Der er placeret førstehjælpskasser følgende steder på Kulturværftet: Bygning 10: 4.sal i personalegarderoben Bygning 12: Kælder v/fjernlånshylderne Bygning 13: Kælder i gæstegarderoben Bygning 13: Stuen på bagscenen ved Store Scene Bygning 13: 2. sal (mødeetagen) i køkkenet Bygning 13: 3. sal (sekretariatet) i køkkenet Hjertestartere Der forefindes hjertestarter ved receptionen og ved indgangen til Store Scene. Hjertestarterne er tilmeldt De medarbejdere, der har førstehjælp er ligeledes uddannet i brugen af disse. Kurserne opdateres løbende iht. gældende krav for dette. Side 5 af 34

6 2. Risici og hændelser Risikoområde Konkrete risici/hændelser Yderligere information Bygninger Brand i eller udenfor åbningstid, samt under arrangementer på Scenerne. Indbrud, hærværk m.m. Indsatskort 4.1 & 4.2, samt bilag E Trusler Bombetrusler modtaget telefonisk, miltbrand Indsatskort 4.3 & 4.4 Personale Vold og trusler om vold mod medarbejdere, tilskadekomst, sygdom, pandemi Indsatskort 4.5, 4.6 & 4.7 Miljø Forurening af luft og vand fx udslip af giftstoffer Indsatskort 4.8 & bilag D Ekstremt vejrlig Snestorm, hedebølge, skybrud El, vand, varme, kloak Forsyningssvigt IT/telefoni Kulturværdier Vandskader, brand, hærværk Mediesager Politiske sager, håndtering af store hændelser Indsatskort 4.9 Anvendelse af lokaler Sikre anvendelse af institutionens lokaliteter ved behov ifm. Opståede kriser Side 6 af 34

7 3. Opbygning af organisation (Krisestab) Kulturværftet ledelsesgruppe samt nøglemedarbejdere, er krisestab og fungerer som operativ organisation i tilfælde af hændelser indenfor institutionernes område. I en krisesituation kan krisestaben aktiveres ved henvendelse til følgende udvalgte kontaktpersoner den der modtager alarmeringen, sørger for at give resten af krisestaben besked, så det kan vurderes om flere områders/niveauers beredskab skal aktiveres: Kulturværftets Sekretariat: Chef og kunstnerisk leder Mikael Fock mobil Souschef Vibeke Dalskov mobil Teknisk Servicechef Sebastian Ekelund arbejde (Brandansvarlig for Kulturværftet) mobil privat Biblioteket Kulturværftet: Bibliotekschef Margrete Haugen arbejde mobil privat Udviklingschef Søren Roth arbejde mobil privat Chef for InfoService Helle Pedersen arbejde mobil privat Værftsmuseet: Museumschef Maibritt Bager arbejde mobil privat Side 7 af 34

8 Aktivering af overliggende Niveau-beredskaber (gøres udelukkende af Krisestaben): Aktivering af Niveau II: Centerchef Stella Hansen arbejde mobil Områdeleder Jørgen Sprogøe Petersen arbejde mobil Aktivering af Niveau I: Direktør Laila Kildesgaard arbejde mobil Direktør Anders Mørk Hansen arbejde mobil Indsatskort Følgende indsatskort kan anvendes ved en mindre eller større hændelse: Side 8 af 34

9 4.1 Brand- og evakueringsinstruks Ved brand varetager sikkerhedsgrupperne indsatsen ift. evakuering af personale og gæster, samt tilkaldelse af assistance. Er en repræsentant fra sikkerhedsgrupperne ikke tilstede varetages opgaverne, af den person, der opdager branden. Se endvidere bilag E, der indeholder generel information om brandanlægget på Kulturværftet. ALARMÉR BRANDVÆSENET: og gør følgende: Meld: Brand Oplys sted, lokale, etage og evt. antal tilskadekomne, hvad der brænder og hvilket nummer der ringes fra. Informér Receptionen lokal , / om at det brænder og hvor. Receptionen informerer Sebastian eller Jan S Ilden forsøges slukket med nærmeste brandslukningsmateriel, hvis muligt uden fare for egen sikkerhed. o Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer. o Brug vandslukker/slangevinde mod fast stof. RED: BEGRÆNS: Mennesker i fare EVAKUERING: Luk døre og vinduer/ventilation så vidt muligt Optræd roligt og behersket. Forlad kontorene og sørg for at få nærmeste kollegaer med ud. Få ligeledes personer ud fra toiletter og kontorer på vejen. Søg mod nærmeste udgang. Ved kraftig røgudvikling: Kryb langs gulvet. Vinduer og døre lukkes så vidt muligt, så ilden begrænses. Kontroller at alle er ude. Orientér brandvæsenet. Side 9 af 34

10 4.2 Skader på Kommunal ejendom I tilfælde hvor medarbejdere i Kulturværftet opdager indbrud, hærværk eller lignende kontaktes Kontrolcentralen på Kontrolcentralen kontakter herefter relevant personale iht. Deres forholdsordrer. Side 10 af 34

11 4.3 Håndtering af bombetrussel Enhver ansat kan komme ud for en telefonbombetrussel. Bombetrusler er heldigvis meget sjældne, men kan forekomme og der er derfor udarbejdet et skema (Bilag A). Dette skema kan anvendes som huskeliste. Det er væsentligt, at huskelisten udfyldes bedst muligt, for at give politiet det bedste grundlag at arbejde ud fra. Opgaver, som skal udføres i tilfælde af bombetrussel Notér tidspunkt for modtagelse af bombetruslen. Skema (huskeliste) forsøges udfyldt mens samtalen står på (se bilag A). Vurder truslens rigtighed, ved den mindste tvivl gennemgå følgende opgaver. Politiet alarmeres og orienteres om situationen. Brug aldrig mobiltelefon. Receptionen alarmeres / og orienteres om situationen. Receptionen informerer Krisestaben. Eventuelle fund røres ikke, men meddeles omgående til nærmeste leder/stedfortræder og politiet. Evakuér hurtigst muligt bygningen. Der forefindes kaldeanlæg i receptionen til udkald om, at alle skal forlade bygningerne. Hold afstand til dørpartier, vinduer m.v. med glas. Receptionens personale hjælper med udkaldet. Sørg for at ingen går ind i bygningen før sagen er nærmere undersøgt. Side 11 af 34

12 4.4 Mistænkelige breve eller pakker Uåbnet, mistænkeligt brev eller pakke Hvis pakken/brevet er mistænkeligt, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere. Alarmér på følg politiets instrukser. Se ligeledes 4.1 Brand- og evakueringsinstruks. Åbnet brev/pakke indeholdende pulver, som drysser ud i omgivelserne Forsøg ikke at fjerne pulveret. Tildæk pulveret/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern ikke tildækningen. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk dette. Hvis der er ventilationsanlæg i lokalet, skal dette afbrydes. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, for at hindre spredning til ansigtet Alarmér på og følg politiets instrukser. Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plasticpose eller lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger. Tag hurtigst muligt et brusebad. Brug sæbe og vask hele kroppen grundigt (også håret). Brug ikke desinficerende midler på huden. Afvent i øvrigt beredskabets ankomst og følg deres instruktioner. Alle personer, der har været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, registreres ved politiets foranstaltning med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. De skal blive på stedet og afvente politiets instrukser. Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe. Miltbrand smitter ikke mellem mennesker og kan effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen iværksættes tilstrækkeligt tidligt. Side 12 af 34

13 4.5 Vold og trusler om vold Vold / trusler om vold Vold på arbejdspladsen kan være både fysisk og psykisk. Hvis du føler dig truet, så er det vigtigt at bede om assistance. Det er vigtigt, at kolleger støtter hinanden, træder til og evt. tager over, hvis situationen spidser til. Hvis det ikke er nok, kontakt politiet, tlf Ledelsen skal have besked om episoden. Vold / trusler om vold anmeldes altid til politiet. Se endvidere de overordnede forholdsregler i bilag F. Gæster med afvigende adfærd Hvis en gæst generer andre, må du bede om at personen forlader bygningen. Hvis vedkommende modsætter sig, skal du kontakte politiet på 112. Panikknap Alle etager i bygning 12 er udstyret med 1 stk. "Panikknap " - ligger på bibliotekarbord og Masterstationen er placeret i Receptionen i Foyeren. Systemet er sat til lydløst, dvs. sirene er frakoblet. Bibliotekets pedeller varsles ved tryk på knappen. Side 13 af 34

14 4.6 Krisehjælp Alle hændelser kan have uforudsigelig effekt på en medarbejder og det bør derfor vurderes om medarbejderen kan have behov for krisehjælp. Nærmeste leder bør derfor, efter en hændelse, have en samtale med den enkelte medarbejder for at afdække eventuelle behov bemærk, at reaktioner på en hændelse godt kan være forsinkede og lad derfor ikke medarbejderen være alene, hverken hjemme eller på kontoret. Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte. Lad en medarbejder være der for den ramte og lad ikke den kriseramte medarbejder være alene Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, tlf / , hvor der er døgnvagt. Bistand ydes så vidt det er muligt inden 24 timer efter henvendelsen. Adresse: Tagensvej 18 B, 2. sal, 2200 København N. Arranger hjemtransport til den kriseramte og underret dennes pårørende således at denne ikke er alene ved hjemkomsten Side 14 af 34

15 4.7 Tilskadekomst på arbejdspladsen Yd førstehjælp ved behov herfor (se bilag B) Tilkald ambulance Meld: sygdom/tilskadekomst Oplys: sted En medarbejder sendes til indgangen for at hjælpe ambulancefolkene frem til den tilskadekomne Kontakt pårørende (oplysninger findes i sekretariatet under den institution, hvor medarbejderen er ansat kontakt evt. nærmeste leder ) Orienter ledelse og kollegaer om situationen Vurder behovet for krisehjælp hos den enkelte. Side 15 af 34

16 4.8 Forurening FORURENING Funktion: Arbejdsmiljøgrupper Ved alarm fra sirene, højttalervogn eller direkte henvendelse iværksættes foranstaltninger afhængig af alarmeringen. Arbejdsmiljøgrupperne varetager indsatsen afhængig af alarmens karakter. Er disse ikke til stede, varetages opgaverne af nærmeste leder eller kollega Instruks: A. Sirenesignal Gå inde døre Tonen stiger hurtigt og falder langsomt igen. Signalet varer 45 sekunder. I områder uden sirener, vil alarmen blive afgivet med mobile sirener, påsat politiets vogne. Handling: Alt personale og besøgende forbliver inden døre Luk døre, vinduer og ventilationsanlæg. Lyt til Danmarks Radio. Her vil du få at vide hvad du skal gøre. Følg instrukserne som gives i radioen. Vigtigt: Ved radioaktiv eller kemisk forurening skal du opholde dig så langt fra ydervægge som muligt for at opnå den bedste beskyttelse! B. Sirenesignal Faren er forbi Én lang tone, der varer 45 sekunder. Handling: Du kan nu forlade den indendørs beskyttelse. Side 16 af 34

17 4.9 Information og kommunikation i forbindelse med særlige hændelser Lederne er overordnet ansvarlige for information til medarbejdere, enheder og borgere på baggrund af krisestabens beslutninger. Krisekommunikation er relevant, når en uforudset hændelse eller sag, der forventes at have betydelig politisk eller mediemæssig interesse truer kommunens forretning og image. Her er en hurtig og gennemtænkt kommunikation afgørende. Det er i sådanne situationer lederne, der udtaler sig. På den måde kan den øverste ledelse have det fulde overblik over, hvad der bliver meldt ud til pressen. Lederne er ansvarlige for at koordinere kommunikationsindsatsen og kan kontaktes døgnets 24 timer, hvis der opstår en krisesituation. Chef/kunstnerisk leder for Kulturværftet Bibliotekschef Mikael Fock Margrete Haugen Souschef Udviklingschef Vibeke Dalskov Søren Roth Museumschef Maibritt Bager Side 17 af 34

18 5. Evaluering Efter en ikke dagligdags, ekstraordinær hændelse, hvor beredskabsplanen har været anvendt, skal indsatsen evalueres for at klarlægge eventuelle nye læringspunkter i planen eller indsatsen. I forbindelse med en gennemgang af hændelsen, kan det blandt andet være relevant at belyse og justere: Opstartsfasen. Aktiveringen af krisestaben. Kommunikationen. Såfremt evalueringskonklusioner giver anledning til ændringer, bør beredskabsplanen tilpasses så lignende komplikationer ikke opstår ved fremtidige hændelser. Ved større hændelser skal Nordsjællands Brandvæsen efterfølgende inddrages i evalueringsfasen. Ved større ændringer i brugen af Kulturværftet eller omkringliggende arealer skal beredskabsplanen revurderes. Institutionernes arbejdsmiljøgrupper/sikkerhedsgrupper er ansvarlige for at denne evaluering foretages og beredskabsplanen opdateres iht. denne, såfremt der er et behov for dette. Side 18 af 34

19 6. Bilagsoversigt A. Registreringsskema ved bombetrussel B. Livreddende førstehjælp C. Oversigtstegning og flugtvejsplaner D. Sirenevarsling E. Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg F. Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold Side 19 af 34

20 BILAG A: Registreringsskema ved bombetrussel VÆR ROLIG VÆR VENLIG HOLD FORBINDELSEN Stil mange spørgsmål for eventuelt at konstatere truslens troværdighed Bed vedkommende gentage så mange gange som muligt (du kan evt. undskylde dig med dårlig forbindelse). Dato: Klokkeslæt: Modtaget af: Ordret ordlyd af truslen: Hvornår skal den sprænge? Hvordan ser den ud? Hvem er du? Hvor er den anbragt? (etage) Hvorfor gør du det? Noter eventuel baggrundsstøj Musik Børn Tale Trafik PC er Maskinstøj Flystøj Anden støj: Hvordan er stemmen i telefonen? Mand Kvinde Barn Aggressiv Rolig Accent Speciel stemme Diffus Beruset Ung Gammel Side 20 af 34

21 BILAG B: Side 21 af 34

22 BILAG C: Oversigt over Kulturværftets Bygninger Side 22 af 34

23 Flugtvejsplaner Side 23 af 34

24 Side 24 af 34

25 Side 25 af 34

26 Side 26 af 34

27 Side 27 af 34

28 Side 28 af 34

29 Side 29 af 34

30 Side 30 af 34

31 Side 31 af 34

32 BILAG D: Sirenevarsling Når der ved større ulykker og katastrofer er en akut fare for skader på mennesker eller ejendom, kan befolkningen blive varslet om faren ved hjælp af det landsdækkende, elektroniske sirenevarslingssystem. Sirenevarslingssystemet drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen. Der er over sirener fordelt over hele landet, og de kan høres af omkring 80% af befolkningen. Sirenerne har egen nødstrømforsyning, så de ligeledes virker under strømafbrydelser. Sirenerne er opsat på bygninger eller master i byområder og byer med flere end indbyggere. Uden for disse områder kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener. Ved varsling med sirenerne skal følgende gøres: Gå inden døre. Det er ligeledes en god idé at advisere andre personer i nærheden. Luk døre og vinduer og sluk for ventilationsanlæg. Lyt til DR eller TV2 for mere information, som i en varslingssituation vil bringe information om hvad der sker og hvad man skal gøre. Signalet om fare består af én lyd, som stiger hurtigt, og derefter falder langsomt. Lyden kommer i alt fire (4) gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Farsignalet illustreres således: Signalet om at faren er forbi er én (1) lang, ensartet tone, som ligeledes varer i 45 sekunder. Når signalet om faren er forbi har lydt, kan man igen gå udendørs. Signalet om at faren er forbi illustreres således: Side 32 af 34

33 BILAG E: Beskrivelse af Kulturværftets Brandanlæg Kulturværftet er udstyret med et automatisk brandmeldeanlæg (ABA). Ved varme, røg eller ildløs bliver brandalarmen automatisk udløst og brandvæsenet tilkaldt. Der er 2 betjeningsskabe til anlægget; ved indgangen til bygning 10 og ved indgangen til arkaden mellem bygning 12 og 13. I publikumsafsnit Bygning 11, 12 & 13 - er der placeret talevarsling, der i tilfælde af brand fortæller, at bygningen skal forlades. I disse 3 bygninger er desuden installeret sprinkleranlæg for at kontrollere og begrænse en eventuel brands størrelse og udbredelse, samt sikre røgfrie flugtveje i den tid, der er nødvendig for evakuering. I administrationsafsnit - bygning 10 - lyder der en hyletone ved alarm. Når denne lyder skal bygningen straks forlades via nærmeste nødudgang. Brandanlægget er meget følsomt og kan gå i en funktion der kaldes forvarsling. Dette indikerer at systemet har målt en forandring. En forandring der godt kan gå i sig selv igen uden, at brandvæsenet bliver tilkaldt. I en sådan situation skal personalets anvisninger følges. I tilfælde af en såkaldt blind alarm, hvor det bliver konstateret, at brandalarmen er gået i gang ved en fejl (f.eks. en håndværker, der har glemt at få personalet til at frakoble evt. meldere, der kan blive berørt af arbejdet eller Betjeningsfejl o.l.) og der derfor IKKE er brand, er det vigtigt at en medarbejder meddeler dette over enten det normale kaldeanlæg, der styres fra receptionen eller via talevarslingsanlægget (Talevarslingsanlægget er placeret i kælderen i bygning 12 (enden mod bygning 13), således at gæster og medarbejdere ikke evakueres unødigt. Det skal blot meddeles, at der ikke er brand og bygningen derfor ikke skal evakueres. Årsagen skal ikke meldes over anlægget. Side 33 af 34

34 BILAG F: Overordnede forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold Kontakt straks kollega Alle kolleger har pligt til at sikre, at der straks bliver ydet krisehjælp til den pågældende medarbejder. Vær hos den kriseramte, lyt og sørg evt. for at indhente anden hjælp. Kontakt leder med oplysning om hændelsesforløbet Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. Lederens ansvar: Der udfærdiges et notat om hændelsesforløbet. Kopi sendes til sikkerhedsudvalget og til Personaleafdelingen til personalesagen. Sikkerhedsudvalget eller repræsentanten orienteres mundtligt. Som hovedregel skal der ske anmeldelse til politiet. Anmeldelse skal ske samme dag på tlf. 112 eller Hvis det skønnes, at den pågældende borger skal have forbud mod at komme i afdelingen skal dette fremgå af politianmeldelsen. Anmeldelse til Arbejdsskadeforsikringen/Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage efter hændelsen Orientering af det samlede personale om hændelsesforløbet Tage stilling til yderligere beskyttelsestiltag Kollegial krisehjælp Lad ikke den kriseramte være alene hverken på kontor eller privat. Sørg for at den kriseramte får hjælp til hjemtransport og underret familiemedlemmer eller andre om hændelsen. Professionel krisehjælp Hvis professionel krisehjælp skønnes nødvendigt kontaktes Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, tlf / , hvor der er døgnvagt. Bistand ydes så vidt det er muligt inden 24 timer efter henvendelsen. Adresse: Tagensvej 18 B, 2. sal, 2200 København N. Hvis der er behov skal der decentralt udarbejdes uddybende forholdsregler. Side 34 af 34

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub

Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan for Aalborg Svømmeklub Beredskabsplan efteråret 2011. Side 1 December 2011 INDHOLD Alarmerings instruks ved drukneulykke 3 Alarmerings instruks ved personskade 4 Indledning definition og

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste?

Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? Kan du tage vare på dig selv og dine nærmeste? - det kan du som Robust Borger www.robustborger.dk Som Robust Borger lærer du at håndtere forskellige kritiske situationer. Gennem uddannelsen får du viden

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Beredskabsplan for MCI

Beredskabsplan for MCI Beredskabsplan for MCI 16. april 2012 Dette dokument beskriver beredskabsplanen for kontorer og almindelige laboratorier og værksteder for Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet, Alsion 2, 6400

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold

Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold Vejledning om håndtering af konflikter der kan medføre trusler og vold INDHOLD Indledning...3 Forebyggende foranstaltninger...4 Low arousal konflikt uden konfrontation...5 Håndtering af aggressive personer...6

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen

Håndbog for arbejdsmiljøgrupper. Hoved-MEDudvalget for Administrationen Håndbog for arbejdsmiljøgrupper Hoved-MEDudvalget for Administrationen Indhold fordelt på afsnit 1. Indledning 2. Overblik og informationer om MED-strukturen etc. 3. Arbejdsmiljøgruppens opgaver, herunder

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S

Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Integreret ledelsessystem for Reno Djurs I/S Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet Instruks for eksterne entreprenører og håndværkere Reno Djurs I/S September Marts 2009 2003 Integreret Instruks for miljøledelsessystem

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm!

Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Pas på familien og hjemmet med Europas mest populære privatalarm! Velkommen til det opkoblede smarte hjem. Smarte tjenester til familien og hjemmet. Forestil dig et alarmsystem, der kan slukke for kaffemaskinen,

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Afprøvning af beredskab i praksis

Afprøvning af beredskab i praksis Afprøvning af beredskab i praksis - Hvordan reagerer ledelse og medarbejdere, når brandalarmen lyder, og er de i stand til at vurdere og træffe de rigtige beslutninger og yde førstehjælp og reagere hensigtsmæssigt

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Udkast til Beredskabsplan for XXX skole

Udkast til Beredskabsplan for XXX skole Udkast til Beredskabsplan for XXX skole Indhold Indledning Organisation Krisesituationer Brand Instruks ved bombetrussel Instruks ved vold/trusler Instruks ved ulykke/akut sygdom Signalements blanket Indledning

Læs mere