Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning."

Transkript

1

2

3 Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du muligheden for at få en bedsteforældre, en nabo, en ung pige eller en god ven til at passe dit barn. Børnepasseren skal være fyldt 17 år. Du kan også gå sammen med flere forældre, og I kan vælge en børnepasser, der passer jeres fælles børn. Det er dog et krav, at du har sagt Nej tak til et tilbud fra Pladsanvisningen, eller udmelder dit barn af kommunalt dagtilbud, før du bruger én af nedenstående muligheder med tilskud fra Haderslev Kommune. Hvem kan passes i Privat Børnepasning? Børn i alderen fra 24 uger til og med 5 år eller frem til starten i bh. klasse. Der er 3 måder at etablere Privat Børnepasning på: 1. Forældrene er arbejdsgiver og børnepasseren er lønmodtager eller 2. Forældrene køber børnepasningen hos en selvstændigt erhvervsdrivende f.eks. en privat børnepasser. 3. Flere forældre kan gå sammen om at etablere en privat pasningsordning. Når I som forældre er arbejdsgiver skal visse pligter overholdes: Indhentelse af CVR-nr. (tidligere SE-nr.) ved den lokale skatteregion (se tlf. nr. sidste side). Udbetaling af løn. Indbetaling af feriepenge. Indbetaling af ATP-bidrag. Indbetaling af arbejdsskadeforsikring Dokumentation for ovenstående skal kunne forevises. Hjælp til administration. Se takstbrev. Når I som forældre køber børnepasningen hos en selvstændig erhvervsdrivende skal I: Aftale en pris, som I skal betale for børnepasningen. Når du er børnepasser, har du følgende pligter og rettigheder: Du skal være i stand til at kunne stimulere det enkelte barn i samarbejde med forældrene. Det kommer du til at drøfte, når I gennemgår samtaleskemaet. Du får udbetalt løn af arbejdsgiveren (forældrene) hver måned mod en kvittering. Din løn incl. evt. kost og logi er skattepligtig. Du skal henvende dig til Skatteekspeditionen for at få ændret din forskudsregistrering med hensyn til skat og AM-bidrag, da lønnen er B-indkomst. Du har ret til ferie efter ferielovens regler. Feriegodtgørelsen er 12½ % af din fulde løn incl. kost og logi. Din arbejdsgiver indbetaler feriepenge til Ferie-Konto. Dem skal du have udbetalt det efterfølgende ferieår.

4 Hvad kan jeg som forældre få i tilskud pr. måned? Se vedlagte takstblad med de aktuelle satser. Herudover er reglerne: Tilskuddet til det enkelte barn kan højst udgøre 75%. Se takstblad (sats ændres når barnet fylder 3 år). Der udbetales tilskud til Privat Børnepasning fra godkendelsesdatoen. Når den private børnepasser/unge pige er godkendt af kommunen tager sagsbehandlingen 14 dage. Ved godkendelse af børnepasser/unge pige er sagsbehandlingstiden 1 måned. Tilskuddet udbetales månedsvis forud. Tilskuddet reguleres efter barnet er fyldt 3 år. Tilskuddet skal anvendes til dækning af udgifter til den private børnepasning. Ud over at dække løn incl. eventuel kost og logi til børnepasseren, kan tilskuddet anvendes til dækning af andre udgifter i forbindelse med børnepasningen. Tilskuddet ydes ikke, hvis der modtages barselsdagpenge eller orlovsydelse til samme barn. Au-pair personer kan ikke ansættes som børnepassere, idet en au-pair person ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når man som forælder ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, der kræver arbejdstilladelse. Tilskuddet bortfalder Fra den dato, hvor barnet begynder i et andet dagtilbud eller børnehaveklasse. Når aftalen ophører efter den aftalte tid. Når aftalen opsiges eller ophæves. Hvis der er udbetalt for meget tilskud, f.eks. hvis pasningsaftalen brydes, og det udbetalte tilskud ikke er anvendt til børnepasseren, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til Haderslev Kommune. Forældrene og børnepasseren har pligt til at informere Pladsanvisningen ved ændringer, der kan have betydning for udbetaling af tilskud til ordningen. Dette gælder bl.a. ved flytning til anden kommune, opsigelse af aftalen, ændring i prisen m.m. Haderslev Kommune kan stoppe udbetalingen, hvis den godkendte aftale ikke overholdes. Hvor skal ansøgningsskemaet sendes hen? Ansøgningsskemaet sendes til: Dagplejekontoret vest, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens Dagplejekontoret Nord/Syd, Gåskærgade 26-28, bygn. C, 6100 Haderslev. Dagplejekontoret sender godkendt aftale i kopi til: Tilskudsmodtageren. Børnepasseren. Skat. Klageadgang Hvis du er utilfreds med afgørelsen om godkendelse af pasningsaftalen i Privat Børnepasning, kan du klage til Det Sociale Nævn. Klagen skal sendes gennem Pladsanvisningen inden, der er gået 4 uger efter, du har fået kommunens afgørelse. Du kan ikke klage over den generelle takstfastsættelse.

5 Hvordan skal ansøgningsskemaet om tilskud til Privat Børnepasning udfyldes? Skemaet er vedlagt denne vejledning. Vær opmærksom på, at skemaet fungerer både som bevillingsskema og ansættelsesbevis. Udfyld barnets navn og cpr. nr. Bemærk at forældre ikke kan få tilskud til at passe eget/egne børn. Udfyld oplysninger om forældre. CVR-nr. indhentes hos Skat (se tlf. nr. sidste side). Udfyld oplysninger om børnepasser. Ved sygdom er arbejdsgiveren forpligtet til at udbetale løn i de første 2 uger. Nærmere oplysninger kan fås hos Dagpengekontoret. Arbejdsgiverforsikring tegnes i arbejdsgiverens forsikringsselskab og angives ved forsikringsselskabets navn. Opsigelsesvarslet er mindst 1 måned. Såfremt aftalen ikke overholdes kan aftalen ophæves med øjeblikkelig virkning. Oplysninger om den skattemæssige værdi af kost og logi. Bemærk at det er forældrenes opgave selv at skaffe pasning til barnet under børnepasserens ferieafholdelse. Udfyld oplysninger om selvstændig børnepasser. Udfyld den månedlige betaling til den selvstændig erhvervsdrivende. Udfyld pasningsbehovet. Suppler evt. med yderligere oplysninger. Udfyld med oplysninger om pasningsperiode. Udfyld pasningsadressen. Udfyld med dato og underskrift. Hvordan får jeg et CVR-nr.? Når forældrene er arbejdsgivere Registreringsblanket til indhentelse af CVR-nr fås hos Skat (se tlf. nr. bagerst). Når forældrene får tildelt et CVR-nr. fra Skat modtager de automatisk en vejledning fra ATP om indbetaling af arbejdsgiverbidrag og lønmodtagerbidrag. Vejledning i forhold til udfyldelse af skemaet og oplysning om den aktuelle sats kan ligeledes indhentes hos Skat. Det skal dog her bemærkes at: Hvis der er flere forældre, der deles om en børnepasser, skal hvert forældrepar kun betale et forholdsmæssigt ATPbidrag. Når børnepasseren er selvstændig erhvervsdrivende Der er også mulighed for at børnepasseren bliver registreret som selvstændig, så det er denne, der får tildelt CVR-nr. Atp bidrag: Lønmodtagerens andel kr. 81,30 Arbejdsgiverens andel 162,60 Bidrag i alt pr. måned kr. 243,90

6 Tilsyn Haderslev Kommunale Dagpleje fører tilsynet med pasningsordningen ved anmeldte og uanmeldte besøg på pasningsstedet. Retningslinjer for selebrug - Ved godkendelse af private børnepassere, tager vi udgangspunkt i de retningslinjer, vi har for kommunale dagplejere. Seler: Som hovedregel skal alle børn bruge sele efter flg. regler: Barnevognsseler: Alle børn, der sover i barnevogn skal altid være fastspændt i en DVN godkendt barnevognssele. Som hovedregel skal de børn, der sidder i barnevognen/klapvognen på gåture også være fast-spændte i DVN godkendte barnevognsseler eller H-gåseler. Det kan dog accepteres, at børn kortvarigt under gåture, kan sidde i barnevognen/klapvognen uden at være fastspændte, men dette kræver dog, at børnepasseren ikke på noget tidspunkt forlader barnevognen/klapvognen. Gåseler: Gåseler skal anvendes til børn, som går ved siden af barnevognen/klapvognen ved trafikerede veje. Børnene kan løbe frit eksempelvis på stier og lign., hvor der ikke er færdsel af biler og hvor børnepasseren finder det forsvarligt. Der findes to slags gåseler: H-selen og maveselen (walkieselen). Soveseler: Soveselen skal efterses for slitage, mørt stof, løse syninger og ødelagte spænder hver eneste gang, barnet fastspændes. Vær altid opmærksom på hver dag, om forældrene har løsnet barnevognsselerne, i så fald skal de strammes til, så barnet ikke kan løfte sig fra madrassen. En sele skal sidde så stramt, at barnet ikke kan arbejde sig fri. Det kan være en god ide at urolige børn lægges til at sove inden døre på en madras eller i en weekend seng. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn er egnet til at sove i en barnevognssele, så lad barnet sove inde eller drøft det med den pædagogiske dagplejekonsulent. Barnevogne skal altid placeres, så du kan se og høre børnene. Der henvises til sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med brug af seler. Det anbefales, at barnet påføres selen inden det bliver lagt i barnevognen. Rygepolitik Lov om røgfri miljøer blev vedtaget af Folketinget d. 29. maj 2007 og trådte i kraft d. 15. august Ved godkendelse af private børnepassere, tager vi udgangspunkt i de retningslinjer, vi har for kommunale dagplejere. De særlige regler for dagplejen fremgår af lovens 15, der er udformet således: 15. I den kommunale dagpleje og i puljeordninger, jf. 24 og 25 om social service, er det ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. stk. 2. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Det er tilladt børnepassere at ryge udenfor i åbningstiden også på matriklen. Dog har vi en forventning om, at rygerne er meget bevidste om at udvise hensynsfuld rygeadfærd, være bevidste om, at I er rollemodeller for børnene og ikke ryger lige der, hvor børnene er.

7

8 Retningslinjer vedrørende udendørs legeredskaber: Gynger: Der må gerne bruges gynger. Gyngerne må ikke placeres på fliser, men på græs eller sand. Så længe en gynge ikke er placeret højere end 35 cm. over jorden, skal der ikke faldsand under. Gynger af bildæk må gerne benyttes. Godkendte babygynger må gerne placeres i en højde, så I kan skubbe børnene. Gondoler må ikke bruges. Rutschebaner: Til de 0-3 årige børn er det udelukkende de små mobile rutschebaner, der må benyttes. Her er der ingen regler for faldsand. Dog skal I være opmærksomme på, at ingen anoraksnore må kunne sidde fast. Trampoliner: Må ikke benyttes. Vipper: Små transportable vipper kan benyttes. Legehuse: Fingerklemfælder skulle ikke forefindes i de små transportable plasthuse. I selvfabrikerede trælegehuse skal I være opmærksomme på byggereglerne herfor. OBS. Der skal være 1,5 cm plads til fingre i vinduer, døre og lignende åbninger med låger. Er legehuset dybere end 2 m skal der være 2 udgange (f.eks. en dør og et vindue, som er min. 0,5 x 0,5) på grund af brandfare. Jernbanesvæller og brugte telefonpæle må ikke forefindes, hvor der passes børn (grundet giftfare). Der er ingen regler for, at der ikke må bruges trykimprægnerede materialer, dog anbefales lærketræ eller hårdere træsorter. Det anbefales, at der ikke bruges maling på legeredskaber (teknologisk institut). Vi anbefaler, at en legeplads hos en privat børnepasser evt. består af en gynge, en sandkasse, en rutschebane og et legehus. Vigtige telefonnumre / Adresser Dagplejekontoret vest telefontid mandag-torsdag , fredag Rådhuscentret Vojens Dagplejekontoret Nord/Syd telefontid mandag-torsdag , fredag Gåskærgade 26-28, bygn.c 6100 Haderslev Dagpengekontoret Skat Hvis du har spørgsmål om sygedagpenge Hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af registreringsblanketten. ATP Huset Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød (ATP-bidrag) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53, 2100 København Ø (arbejdsforhold) Ferie-Konto Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød (feriepenge) Ferielovkontoret Stormgade 10, 1490 København K (ferieregler) Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds plads 11, 2100 Kbh. Ø (arbejdsskadeforsikring) Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8, 1061 København K (ansættelsesvilkår) Forsikringsoplysningen Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup (forsikringsforhold) Den Sociale Ankestyrelse Amaliegade 25, 1021 København K (sygedagpenge/forsikring) Direktoratet for Arbejdstilsynet Landskronakade 33, 2100 København Ø (arbejdsmiljø)

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning

Privat børnepasning. Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud. Find en privat børnepasser. Køb pasning i en storordning Privat børnepasning Pædagogisk tilsyn og økonomisk tilskud Find en privat børnepasser Køb pasning i en storordning Layout og foto: INFO-team Adresse: INFO-team Postboks 2220 Frederiksborggade 15, 3. sal

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser

Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Hvis du skal ansættes som privat børnepasser Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. Vi vægter, at du giver børnene omsorg og tryghed og at du har lyst

Læs mere

Privat børnepasser Selvstændig

Privat børnepasser Selvstændig Privat børnepasser Selvstændig Som privat børnepasser skal du som minimum leve op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser. For at få komme i betragtning som selvstændig privat børnepasser Skal du sende

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere