Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirations- og netværksmøde. Onsdag den 10. juni 2015"

Transkript

1 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015

2 Bestyrelsens ansvar og pligter Forsikringer Børneattester Koda-afgift Vedtægter Brug af billeder

3 Forsikringer

4 FDF Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikring Det Danske Spejderkorps Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikring

5 KFUM Spejderne Ansvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesforsikring Sygetransport Krisehjælp

6

7 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Eksempler på ansatte, der er omfattet af den lovpligtige forsikring: Administrativt personale i foreninger Øvrige ansatte fx trænere/instruktører, personale, der passer baneanlæg, kontrollører m.fl. Bemærk! Den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring dækker ikke kontraktansatte sportsudøvere.

8 Frivillig arbejdsskadeforsikring Der er tegnet en frivillig arbejdsskadeforsikring, der stiller frivillige ledere, som var de omfattet af loven. Forsikringen omfatter følgende personkreds: Bestyrelsesmedlemmer Medlemmer af faste udvalg valgt af generalforsamling eller udpeget af bestyrelsen Holdledere udpeget af bestyrelse, afdelings- eller sportsudvalg Trænere og instruktører Personer, der hjælper for en forening med løsning af diverse opgaver udelukkende i foreningens interesse et økonomisk overskud skal tilfalde foreningen generelt. Bemærk: Den frivillige er dækket, hvis foreningen har instruktionspligten

9 Ansvarsforsikring - Dækning Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar foreningen, de ansatte og frivillige kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen -ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil m.v. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skade Eksempler på skader omfattet af forsikringen En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade. En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade. Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er bortforpagtet).

10 Hvornår kan der kræves erstatning? Tingskade For skader på ting betaler ansvarsforsikringen det økonomiske tab. Personskade For personskader er der gennem lovgivningen taget stilling til, hvilke ydelser skadelidte har krav på. Ydelserne er: Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Varigt mén Tab af erhvervsevne Tab af forsørger

11 Idrætsrejseforsikring Idrætsrejseforsikringen omfatter alle, der rejser og opholder sig i udlandet på en idrætsrejse: Idrætsudøvere Ansatte og frivillige ledere, trænere, instruktører og dommere Udenlandske gæster (idrætsudøvere, ledere m.fl.) inviteret til Danmark af en forening eller et forbund Afbestillingsforsikring Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren. Bemærk! Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring.

12 Dækning - rejseforsikring

13 Forud for rejsen På printes et Forsikringskort

14 Psykologisk krisehjælp Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.: En ulykke eller voldsom skade Alvorligt ildebefindende Overfald/overgreb Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen) Dødsfald f.eks. under en kamp Hvilke personer er omfattet af ordningen a) Medlemmer. b) De frivillige hjælpere, ledere, trænere, instruktører og dommere. d) Ægtefæller, børn, forældre og søskende til personer anført under a). Der tilbydes op til 10 timers gratis psykologisk krisehjælp pr. person pr. hændelse. Har I styr på førstehjælpen?

15 Retshjælp Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag. Forsikringen dækker ikke: Straffesager. Sager om skatte- og afgiftsforhold. Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed. Forsikringssum Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på kr. pr. retssag. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på kr. pr. skade.

16 Vejledninger og skadesanmeldelser

17 Børneattester

18 Der skal indhentes børneattester på: Trænere, instruktører, holdledere, som er 15 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis. Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Skærpede regler pr. 1. juni 2012 Der skal nu også indhentes børneattest på personer, som via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Fx halinspektører, livreddere og frivillige, som passer kiosk og fodboldbaner

19 Der skal ikke indhentes børneattester på: Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne Bestyrelsen med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

20 Indhentning af børneattester: En børneattest kan bestilles på to måder: Digitalt med brug af foreningens NemId Skriftligt hos Rigspolitiet En børneattest kan være: Negativ ingen domme for sædelighedsforbrydelser Positiv personen er dømt for sædelighedsforbrydelser

21 Den eller dem, der udpeges som ansvarlig for at indhente og beskytte oplysningerne i børneattesterne skal vide, at de har tavshedspligt Tavshedspligten gælder også, efter at disse personer er udtrådt af fx foreningens bestyrelse. Børneattesten er omfattet af Persondataloven og bør destrueres efter modtagelsen. Foreninger kan straffes med bøde, hvis de undlader at tjekke de berørte trænere, instruktører og holdledere i kriminalregistret. Det er politiet, som fører dette tilsyn.

22 Alle idrætsforeninger har nu pligt til at underskrive en erklæring om indhentelse af børneattester. Det gælder også de foreninger, der udelukkende tilbyder idrætsaktiviteter for voksne. Hvis erklæringen ikke underskrives, skal kommunen undlade at yde tilskud og anvise idrætsfaciliteter til foreningen.

23 Straffeloven 223 (Skolelærer (og træner-) paragraffen) Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn, eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelserne i 223 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til anden kønslig omgængelse end samleje. Uddybning: Betroet til undervisning: Trænere eller leder for personer under 18 år Kønslig omgang: Berøring med seksuelle motiver, hvor en person berører en andens kønsdele med hænder, krop og mund etc.

24 Straffeloven 232 Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år. Uterligt forhold: Foran andre: onani - samlejebevægelser fremvisning af kønsdele Beluring Slag i bagdelen Fremvisning af pornografi/pornobilleder Mails/sms/Chat med seksuelle undertoner krænkende seksuelle udtalelser - etc.

25 Bemærk Arbejdet med børneattester sikrer, at foreningen ikke har trænere, instruktører eller holdledere, som allerede er dømt men Foreningens forebyggende indsats er mindst lige så vigtig fx formulering af samværsregler

26 Koda-afgifter

27 KODA er en nonprofit-medlemsforening KODA's opgave er kort sagt at sørge for, at dem, der har skabt musikken, får betaling, når deres musik spilles offentligt. Hvem skal betale? Alle, der benytter musik på steder, som er offentlige i ophavsretslovens forstand, skal betale vederlag til KODA. Fx Virksomheder, der har musik på kontoret / ventemusik i tlf. Restauranter, der spiller cd, radio eller har en hyggepianist Diskoteker Klubber og foreninger Byfest-arrangører

28 Når der bruges musik til træning i en forening, skal der ikke afregnes med KODA. Forudsætningen er: at træningen er for foreningens medlemmer at der er en fast træningsdag og -tid at der skal være tale om et lukket hold med fast deltagerkreds hele sæsonen Foreningen skal fx betale i forbindelse med: Gymnastik- og danseopvisninger Baggrundsmusik ved sportsarrangementer Fitness- og motionscentre Koncerter, halballer og sportsfester

29 Læs mere på

30 Brug af billeder

31 Brug af billeder Hvilke billeder må vi tage? Fotografering er tilladt på et frit tilgængeligt sted, med mindre fotografen er blevet bedt om at gå. Et idrætsanlæg vil normalt være et frit tilgængeligt sted. Fotografering af børn under 15 år kræver i princippet forældrenes tilladelse. Det er dog tilladt at tage situationsbilleder med børn, der opholder sig på et frit tilgængeligt sted, med mindre man er blevet bedt om at lade være. Hvilke billeder må vi offentliggøre? Den, der vil offentliggøre et billede på tryk eller elektronisk, må overveje; om billedet er lovligt optaget om billedet er ophavsretsligt beskyttet om det vil være krænkende for nogen, at billedet bruges i den sammenhæng, hvor det indgår.

32 Brug af billeder Billeder på internettet Mulighederne for at offentliggøre billeder på internettet er mere restriktive end i f.eks. foreningens blad. På internettet får billedet i princippet en uendelig offentliggørelse, mens et blad har en mere begrænset udbredelse. Offentliggørelse af et foto af en genkendelig person på en hjemmeside betragtes som en elektronisk behandling af personoplysninger, og den slags er omfattet af persondataloven. Datatilsynet har lavet retningslinjer for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i forhold til persondataloven. Der vil dog altid være tale om en vurdering i det enkelte tilfælde. Datatilsynet skelner mellem; Situationsbilleder Portrætbilleder

33 Brug af billeder Situationsbilleder Et billede, der skal vise en situation, kan offentliggøres uden samtykke fra de personer, der er med på billedet, hvis Billedet vurderes som harmløst Billedet er optaget på et frit tilgængeligt sted. Billedet er fra arrangementer f.eks. et fodboldstævne, en badmintonskole, en reception kan normalt frit offentliggøres. Det er den, der vil offentliggøre billedet, der har ansvaret for at vurdere, om der kan være grund til ikke at offentliggøre det.

34 Brug af billeder Portrætbilleder Portrætbilleder må som udgangspunkt kun offentliggøres, hvis der er givet tilladelse samtykke fra personen på billedet. Er personen under 15 år, er det forældrene, der skal give tilladelse. Det gælder f.eks. også holdbilleder, fordi formålet her er at vise personerne på holdet. Man må gerne offentliggøre billedet, men det kræver samtykke fra hver enkelt og fra forældrene, hvis holddeltagerne er under 15 år. Det er ikke nok, at en træner, et bestyrelsesmedlem eller andre fra foreningen giver tilladelse. I princippet er mundtligt samtykke nok, men da det er foreningen, der skal kunne bevise, at den har fået lov at vise billedet, vil det være en god idé med et skriftligt samtykke.

35 Brug af billeder Tilladelse aktiv framelding DGIs Fodboldskoler Til arrangementet kan der blive taget billeder eller video, som bruges til DGIs brochurer, websites og lignende. Hvis du ikke ønsker at være med på optagelserne, skal der sendes en mail til DGI Sydøstjylland inden arrangementets start. Har I styr på ophavsretten til de billeder I benytter?

36

37 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015

38 Den gode nyhed Hver tredje dansker udfører frivilligt arbejde Halvdelen af de ikke-frivillige tilkendegiver, at de godt kunne tænke sig at deltage i frivilligt ulønnet arbejde hvis nogen spurgte dem om det! Kilde: Frivillighedsundersøgelsen

39 Motivering er langt vigtigere end rekrutting - Så skal vi jo ikke finde nye frivillige som erstatning for dem, som aldrig forlod os!

40 Maslow og Herzberg Maslows behovspyramide kombineret med Herzberg teorier. Vækstfaktorer Fremkalder trivsel og arbejdsglæde, når de er til stede (gratis) Mangelfaktorer: Fremkalder utilfredshed, når de ikke er tilstede (ofte forbundet med økonomiske omkostninger) MANGEL VÆSKT Selvrealiseringsbehov Ego-behov Sociale behov Sikkerhedsbehov Fysiologiske behov Opnå resultater Interessante opgaver Anerkendelse og ros Medansvar Medindflydelse Personlig udvikling Faglig udvikling MOTIVATION VEDLIGEHOLD Fysiske rammer og materiel Løn Kollegiale relationer Relationer til bestyrelse og udvalg Frynsegoder

41 Image Minimum af GAB-opgaver; Kørsel, trøjevask Medlemsregistrering Image Image Image

42 Image I er foreningens vigtigste ambassadører for det frivillige arbejde. Image Image Image

43 Rekruttering af frivillige 12 gode råd 1. Husk at spørge 2. Spørg dem, du ikke plejer at spørge 3. Vær konkret, når du spørger 4. Overvej hvordan du præsenterer en opgave 5. Gå efter den bedste til opgaven 6. Spørg også de travle 7. Spørg på det rigtige tidspunkt 8. Lad den rigtige spørge 9. Folk vil gerne være en del af en succes 10.Spørg hele året 11.Ofte er det lettere at finde 3 end 1 12.Sig TAK

44 Hvem kan vi i øvrigt involvere? Forskellige grupper: Efterlønsmodtagere Studerende Arbejdsledige Folk med vigtige forbindelser til kommune eller erhvervsliv Dem, som har været med: Tidligere trænere og bestyrelsesmedlemmer De, som tidligere har løst enkeltopgaver

45 Rekruttering af unge årige årige Deltager i frivilligt arbejde 29 % 40 % Frivilligt arbejde pr måned 20 timer 15 timer Kilde: Frivillighedsundersøgelsen Af de unge, der ikke er engageret i frivilligt arbejde, vil 64 pct. gerne yde en indsats, hvis de bliver bedt om det. For ingen anden aldersgruppe er potentialet så stort som blandt de unge.

46 Rekruttering af unge De unge vil gerne, men deres indgang til frivilligt arbejde er ofte et andet end de voksne frivillige. De unges engagement er i stort omfang et resultat af interesse for den aktivitet eller sag, som de arbejder frivilligt for De unge er typisk ikke interesserede i at binde sig i længere tid De unge deltager, hvor det er spændende og hvor vennerne er De unge passer ikke automatisk ind i foreningens traditionelle organisering de vil selv være med til at sætte rammen

47 Inspirations- og netværksmøde Onsdag den 10. juni 2015

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation)

Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Jura spørgsmål og svar - Hentet fra Idrætsliv (DIF s publikation) Læs om: Klubaktier Klub vil låne penge Udlevering af medlemsliste Bestyrelsens ansvar Bestyrelsesmedlem går af i utide Hvordan stifter

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere