AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SUNDHEDSKARTELLET (SHK) O M G R U P P E L I V S F O R S I K R I N G PR. DEN 1. APRIL 2002 FOR TJENESTEMÆND OG VISSE ANDRE ANSATTE 2002

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMFANG FORSIKRINGSYDELSEN UDBETALING PRÆMIEBETALING BONUS IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 11

3 **NYT** 1. AFTALENS OMFANG SHK Side 3 Stk. 1. Denne aftale omfatter følgende grupper af ansatte, der er fyldt 18 år og som har mindst 8 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse, samt tidligere tjenestemænd, bortset fra tidligere tjenestemandsansatte lærere, der er fratrådt med aktuel egenpension den 1. juli 1969 eller senere: A. a) De i kommunerne/amterne ansatte tjenestemænd - bortset fra lærere i folkeskolen m.v. - der oppebærer løn, rådighedsløn eller ventepenge. b) De ansatte tidligere sygekassefunktionærer. B. Reglementsansatte ved dag- og døgninstitutioner for børn og unge. C. a) Øvrige ansatte, hvis ansættelsesgrundlag er enten en overenskomst eller en anden af Kommunernes Lønningsnævn godkendt ordning, og hvortil de kommunale/amtslige arbejdsgivere ikke indbetaler bidrag til en pensionsordning. b) Øvrige ansatte, hvortil de kommunale/amtslige arbejdsgivere indbetaler bidrag til en ikke fuldt udbygget pensionsordning, forudsat det samlede bidrag er under 8,22 pct. af den pensionsgivende løn. **NYT** BEMÆRKNINGER: Personer, der jf. Rammeaftale om socialt kapitel (se ) er ansat i fleksjob og jobtræning, er omfattet af gruppelivsaftalen. Personer i individuel jobtræning, skånejob eller andre aktiveringsforløb er derimod ikke omfattet af gruppelivsaftalen.

4 Side 4 18 års- aldersgrænsen Først fra det fyldte 18. år kan medarbejdere blive omfattet af aftalen i dækningsmæssig henseende. Karenstiden kan derimod påbegyndes forud for det fyldte 18. år med den virkning, at medarbejderen kan opnå dækning fra det fyldte 18. år. Beskæftigelseskravet Medarbejderne skal have en væsentlig tilknytning til kommunen/amtet for at være omfattet af aftalen, og beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. Derfor vil uger, hvor der efter aftale ikke skal præsteres arbejdstimer, også kunne indgå i ansættelsesperioden (f.eks. for medarbejdere, der er ansat med tjeneste hver anden uge med mindst 16 timers beskæftigelse. Det understreges, at der skal foreligge et uafbrudt ansættelsesforhold (jf. stk. 2 og stk. 3). En permanent ændring af arbejdstiden til under 8 timer pr. uge vil medføre, at medarbejderen ikke længere vil være omfattet af gruppelivsaftalen. Hvis beskæftigelsen i en periode under ansættelsen kortvarigt - er under 8 timer pr. uge, indebærer det ikke en udtræden af aftalen, hvis det i øvrigt er hensigten, at medarbejderen skal have en beskæftigelse på mindst 8 timer pr. uge i gennemsnit. Månedslønnet rengøringsassistenter og erhvervsuddannede serviceassistenter, der er beskæftiget mindst 8 timer pr. uge i skoleuger (40 uger pr. år), er omfattet af gruppelivsaftalen efter 6 måneders uafbrudt ansættelse, uanset at visse uger i ansættelsesperioden er arbejdsfri. Hvilke personalegrupper omfattes Tjenestemænd i Amtsrådsforeningen, KL og tilsluttede institutioner, i Københavns og Frederiksberg kommuner samt i Hovedstadsområdets Trafikselskab, Naturgasselskaber og I/S Vestforbrænding er omfattet. Tjenestemænd i fælleskommunale virksomheder, der har ret til tjene-

5 Side 5 stemandspension, er tillige omfattet, forudsat der betales præmie for de pågældende. Aftalen omfatter også personale beskæftiget med billetsalg og kontorpersonale ved teatre drevet af Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab, Odense Teater, Aalborg Teater og Århus Teater. Da afgrænsningen følger Kommunernes Lønningsnævns tilsynsområde, er medarbejdere i selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge direkte omfattet af aftalen. For øvrige selvejende institutioner (der ikke direkte er under Kommunernes Lønningsnævns tilsyn) gælder, at det er frivilligt for disse institutioner, om man vil tilmelde sig aftalen. Hvis institutionerne ønsker dette, bedes henvendelse herom foretaget fra den selvejende institution til Forenede Gruppeliv med opgivelse af institutionens navn, adresse og SE-nr. For de selvejende institutioner, der får foretaget lønberegningen af amtet/kommunen, bør henvendelsen til Forenede Gruppeliv ske gennem amtet/kommunen. Personer, der får udbetalt løn eller honorar fra amtet/kommunen, men hvis ansættelsesgrundlag ikke er godkendt af Kommunernes Lønningsnævn, er ikke omfattet af aftalen. Stk. 2. Retten til at blive omfattet af aftalen indtræder efter 6 måneders uafbrudt ansættelse i en af amterne/kommunerne, jf. dog stk. 3. Ved direkte stillingsskift til anden regional eller kommunal ansættelse, bortfalder kravet om 6 måneders ansættelse, forudsat gruppelivsrettigheder er opnået inden stillingsskiftet. Tjenestemænd er dog omfattet straks fra ansættelsen. **NYT** Stk. 3. Indtil indtræder ansatte ved midlertidig beskæftigelse af indtil 9 måneders varighed i et amt/kommune ikke i retten til at blive omfattet af gruppelivsaftalen. Ved direkte stilllingsskift inden den til anden regional eller

6 Side 6 kommunal ansættelse, bortfalder bestemmelsen i 1. punktum, forudsat gruppelivsrettigheder er opnået inden stillingsskiftet. BEMÆRKNINGER: Kravet om en 6 måneders karenstid er begrundet i, at medarbejderen skal have en mere varig tilknytning til amtet/ kommunen. Karensperioden betyder, at medarbejderen skal have en uafbrudt ansættelsestid på 6 måneder, før vedkommende bliver omfattet af aftalen. Ved umiddelbart stillingsskifte mellem regionale og kommunale ansættelsesområder, der finder sted efter at dækning er opnået, videreføres dækningen uden ny karenstid. Egentlige "sæsonarbejdere" f.eks. medarbejdere, der ansættes om foråret og afskediges ved vinterens begyndelse, skal ved genansættelse året efter ikke gennemgå en ny karenstid. Herudover skal uafbrudt ansættelse forstås bogstaveligt, og ethvert ophør eller "slip i ansættelsesperioden" bevirker, at der skal gennemføres en ny karenstid. For så vidt angår timelønnede, og om der er tale om slip i ansættelsesperioden henvises til administrationsgrundlaget i Personaleadministrativ Information PI nr udsendt ultimo 2002 eller tilsvarende administrationsgrundlag til Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. Stk. 4. Aftalen administreres gennem Kommunernes Pensionsforsikring A/S af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv og Forsikringsaktieselskabet ALKA LIV i henhold til særlig gruppelivsaftale indgået mellem Amtsrådsforeningen, KL, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og selskaberne.

7 Side 7 2. FORSIKRINGSYDELSEN Stk. 1. Forsikringsydelsen består af en hovedforsikringssum samt tillæg for eventuelle børn under 21 år. Stk. 2. Forsikringssummen, der udbetales ved et gruppemedlems død før udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 67 år, fastsættes efter medlemmets alder ved dødsfald efter følgende skala: Forsikringssum inkl. bonusforhøjelse pr fyldt alder under 62 år kr. fyldt alder 62 år kr. fyldt alder 63 år kr. fyldt alder 64 år kr. fyldt alder 65 år kr. fyldt alder 66 år kr. fyldt alder 67 år 0 kr. Stk. 3. Ved dødsfald blandt følgende medarbejdergrupper: Tandteknikere - overenskomst med KL. Månedslønnede tandklinikassistenter - overenskomst med KL eller Frederiksberg Kommune. Laborantelever, laboranter - overenskomst med KL eller Frederiksberg Kommune. Laboratorieteknikere og miljøteknikere - overenskomst med KL eller Frederiksberg Kommune. Månedslønnede defektricer - overenskomst med Frederiksberg Kommune. Tandplejere - overenskomst med Amtsrådsforeningen, KL eller Frederiksberg Kommune. udbetales mindst kr inkl. eventuelle børnesummer, jf. stk. 6.

8 Side 8 BEMÆRKNINGER: Minimumsydelsen kan få betydning, hvor gruppelivsmedlemmet dør som 66 årig, hvor dækningssummen er kr. Stk. 4. Hovedforsikringssummen til egenpensionister, jf. 1, stk. 1, udbetales med 50 pct. af den i stk. 2 nævnte skala. **NYT** Stk. 5. Med virkning fra den udbetales en invalidesum på kr., dersom et gruppemedlem før det 60. år fratræder sin stilling, og det efter en lægelig vurdering konstateres, at den ansattes erhvervsevne på afskedigelsestidspunktet er nedsat med mindst 2/3. En udbetalt invalidesum fratrækkes en eventuel senere udbetaling af dødsfaldssummen. **NYT** Stk. 6. Indtil udbetales en invalidesum på kr , dersom et gruppemedlem før det 60. år fratræder sin stilling og i den forbindelse tilkendes pension fra det offentlige på grundlag af mindst 2/3 varig invaliditet i henhold til lov om social pension. En udbetalt invalidesum fratrækkes en eventuel senere udbetaling af dødsfaldssummen. Stk. 7 Efterlader et gruppemedlem ved sin død børn under fyldt alder 21 år, udbetales yderligere for hvert sådant barn inkl. bonusforhøjelse kr **NYT** Stk. 8. Hvis et gruppemedlem bortset fra tidligere tjenestemænd, der er fratrådt med aktuel egenpension, jf. 1, stk. 1 pådrager sig en kritisk sygdom, som omhandlet i forsikringsbetingelserne fra Forenede Gruppeliv, udbetales en forsikringssum på kr Dækningen ved kritisk sygdom kan dog ikke overstige dødsfaldssummen. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom bortfalder dækning ved kritisk sygdom for det pågældende gruppemedlem. Hvis forsikrede dør inden 3 måneder efter, at

9 Side 9 diagnosen er stillet, modregnes den udbetalte sum ved kritisk sygdom i dødsfaldssummen. Stk. 9 Ved fratræden ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvori fratrædelsen sker. Forsikringen ophører endvidere, hvis et gruppemedlem indtræder i en fuldt udbygget pensionsordning, hvortil amtet/kommunen yder tilskud. Desuden ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvori gruppemedlemmet fylder 67 år, uanset den pågældende fortsat er ansat eller på dette tidspunkt er pensioneret. 3. UDBETALING Stk. 1. Ved et gruppemedlems død udbetales forsikringssummen, jf. dog 2, stk. 5 og 6, til den pågældendes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem gruppemedlemmet og Forenede Gruppeliv eller ALKA. BEMÆRKNINGER: Dødsfald skal anmeldes af amtet/kommunen til Forenede Gruppeliv eller ALKA. Stk. 2. Børnesummer for umyndige fællesbørn, som har ophold i afdødes hjem hos dennes ægtefælle, udbetales til ægtefællen. I andre tilfælde tilfalder summen det pågældende barn. Stk. 3. Efterlades ingen ægtefælle, børn eller børnebørn, særligt begunstiget, testaments- eller legal arving, sker der ingen udbetalingen. Stk. 4. Invalidesummen udbetales til gruppemedlemmet.

10 Side PRÆMIEBETALING Stk. 1. Til dækning af de med ordningen forbundne omkostninger afkortes i de pågældendes løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension en forsikringspræmie, hvis størrelse fastsættes efter gruppelivsordning nr i Forenede Gruppeliv og gruppelivsordning nr. 114 i ALKA på grundlag af oplysninger om antallet af forsikrede og disses aldersfordeling. Amterne/kommunerne indbetaler præmierne til Forenede Gruppeliv eller ALKA efter nærmere aftalte regler. Til udligning yder amterne/kommunerne de pågældende et tillæg til løn, pension, rådighedsløn eller ventepenge af samme størrelse som forsikringspræmien, benævnt gruppelivstillæg. BEMÆRKNINGER: Præmiebeløbet udgør 106,39 kr. pr. måned. For månedslønnede medarbejdere fradrages/tillægges beløbet hver måned i forbindelse med lønberegningen. Præmien for den pågældende måned skal afregnes månedsvis til Forenede Gruppeliv eller ALKA. For 14-dages-lønnede udgør fradraget/gruppelivstillægget kr. 49,10 pr. lønperiode. Afregning sker ligeledes månedsvis. For medarbejdere, der har karenstid, beregnes fradrag og gruppelivstillæg i den første lønperiode, hvori 6 måneders dagen for ansættelsen falder. Forsikringssummer er fritaget for indkomstbeskatning og særlig afgift, men der skal eventuelt betales boafgift. Der er ingen boafgift mellem ægtefæller/registrerede partnere. Stk. 2. Gruppelivstillægget indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse.

11 BEMÆRKNINGER: SHK Side 11 Det bemærkes, at gruppelivstillægget er skattepligtig indkomst. Stk. 3. Under lovligt fravær uden løn i forbindelse med sygdom, barsel og adoptionsorlov, bevilget tjenestefrihed uden løn i henhold til lov om børnepasningsorlov, varetagelse af ombud og medlemskab af Folketinget eller Europa-Parlamentet, værnepligt og ferie opretholdes dækningen uden præmiebetaling, forudsat ansættelsesforholdet består. Ved andet godkendt fravær i indtil 3 måneder uden løn opretholdes dækningen ligeledes uden præmiebetaling, forudsat ansættelsesforholdet består. Stk. 4. Tjenestemænd, der indrømmes tjenestefrihed for en nærmere fastsat periode, herunder i forbindelse med aftjening af værnepligt, forbliver omfattet af gruppelivsforsikringen. Det er dog en forudsætning, at pågældende ikke i tjenestefrihedsperioden omfattes af en gruppelivsaftale i en anden af amterne/kommunerne. Der indbetales ikke præmie i tjenestefrihedsperioden. 5. BONUS Bonus, som måtte tilkomme gruppelivsordningen, indbetales til Gruppelivsforsikringens Bonusreguleringskonto. **NYT** 6. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Stk. 1. Denne aftale, der afløser aftale om gruppelivsforsikring af den , er gældende fra den og indtil videre, dog længst indtil det tidspunkt, hvor gruppelivsordning nr mellem amterne/kommunerne og Forenede Gruppeliv respektivt gruppelivsordning nr. 114 mellem Københavns Kommune og ALKA måtte være opsagt.

12 Side 12 Stk. 2. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den København, den 19. april 2007 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Tine Holst For SUNDHEDSKARTELLET: Connie Kruckow / Helle Varming

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære af 1. november 2011 Perst.nr. 056-11 J.nr. 11-866-43 Cirkulære om Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2011 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Erhvervsuddannede serviceassistenter rengøringsteknikere og -elever 1. april 2013-31. marts 2015 2 Side 1 for erhvervsuddannede

Læs mere

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen

39 16 78 01 Forenede Gruppeliv Strandboulevarden 122. 39 16 78 00 - Økonomiafdelingen Frie Grundskolers Fællesråd Sankt Kjelds Gade 3, 2 2100 København ø att.: Christian Steffensen 29. januar 2004 Aftale nr. 26001 Etablering af FællesGruppelivsaftale Hermed fremsendes udkast til FællesGruppelivsaftale

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv.

5.64.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale døgninstitutioner mv. KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere