Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie. En netværksfamilie er som udgangspunkt en plejefamilie, der tager sig af et barn, de er i familie med eller har en særlig tilknytning til barnet eller den unge. Aflastningsfamilier er plejefamilier, der fungerer som aflastning og derfor har et barn eller en ung i familien i for eksempel weekender, hverdage eller feriedage. Godkendelse som plejefamilie For at blive plejefamilie, skal familien godkendes som plejefamilie af Vordingborg Kommune. Det gælder både for almindelige plejefamilier, aflastningsfamilier og netværksfamilier. Netværksfamilien godkendes dog kun til det konkrete barn, mens plejefamilien og aflastningsfamilien som udgangspunkt får en generel godkendelse. For at blive godkendt vurderer familieplejekonsulenterne hele familien ud fra blandt andet: familieforhold sociale forhold straffeattest børneattest helbredsoplysninger. Økonomiske forhold For at blive godkendt som plejefamilie eller netværksfamilie skal man som pleje- eller netværksforældre deltage i et grundkursus. Kurset strækker sig typisk over flere dage i enten weekenden eller om aftenen. Det er Vordingborg Kommune, som afgør, om plejefamilien kan godkendes. Denne afgørelse kan der klages over i det sociale nævn. Klagen sendes til Vordingborg Kommune, der ved fastholdelse af beslutning, videresender klagen til Det Sociale Nævn. Det samme gælder netværksfamilier, men her er godkendelsen kun for det konkrete barn og gives af anbringende kommune. 1

2 Fastlæggelse af plejeets størrelse Familieplejere har ikke en kollektiv overenskomst, og Vordingborg Kommune aftaler derfor honorar med den enkelte. Honoraret angives i per døgn og reguleres efter, opgavens belastningsgrad, dvs. hvilket arbejde plejefamilien forventes at have med barnet og den biologiske familie. Plejeene er skattepligtige. Vordingborg Kommune baserer fastlæggelsen af på KL s vejledning for tildeling af. Barnets støttebehov Som børn er flest på samme alder: Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre. Har behov for ekstra støtte og stimulering, skal opretholde jævnlig kontakt med biologiske forældre, eller kontakten er problematisk. En eller få almindelige belastningsindikatorer. Flere almindelige belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov Krav til plejefamilien Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt. Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov eller samarbejdet med barnets forældre. Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov. Vejledende honorering 1 x normalt 2 x normalt 3 x normalt 4 x normalt Mange af de almindelige Opgavens art kræver socialpædagogisk forekommende belastningsindikatorer, indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels der fordrer socialpædagogisk indsats at plejeforældrenes samlede beskæftigelse af adfærdsregulerende karakter. højst må udgøre 1½ fuldtidsstilling. 5 x normalt En eller få alvorlige Opgavens art kræver behandling og 6 x normalt 2

3 belastningsindikatorer. Flere alvorlige belastningsindikatorer eller af større sværhedsgrad. Der er tale om svære følelsesmæssige, adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund. Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling 7 x normalt Belastningsindikatorer Almindelige belastningsindikatorer er for eksempel: faglige eller sociale problemer i skolen ikke social alderssvarende udvikling søvnproblemer eller mareridt motorisk udvikling, der ikke er alderssvarende angstsymptomer manglende tillid til voksne vådligger eller lignende urenlighed behov for bistand af psykologisk art diverse psykosomatiske reaktioner lettere fysisk eller psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning træning og ledsagefunktioner Alvorlige belastningsindikatorer er for eksempel: spiseforstyrrelser psykiatriske symptomer 3

4 flere tidligere anbringelsesforløb følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt misbrugsproblemer sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau fysisk eller psykisk handicap med omfattende plejebehov fysisk eller psykisk handicap med behov for konstant opsyn Pleje udbetales som skattepligtig indkomst til den af plejeforældrene, som står på kontrakten. Som udgangspunkt: Kan den person, som har en plejetilladelse/kontrakt, kun få udbetalt mellem 1 og 7 pr. mdr. Hvis ene pr. plejetilladelse i familieplejen overstiger 4 gange normalet, skal omfanget af plejefamiliernes eventuelle arbejde uden for hjemmet, som ikke kan henføres til plejebørnene aftales nærmere. Skal den ene af plejeforældrene stå til rådighed på fuld tid, hvis der ydes 6 eller 7. Vurderes plejeets størrelse ved faseskift. Dvs. ved overgangene fra vuggestue/dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole, fra indskoling til mellemtrinnet, fra mellemtrinnet til udskoling og ved afslutning af folkeskolen. Honoreres en søskendeanbringelse, uanset antallet af børn, maksimalt med 11. I særlige tilfælde, hvor kommunen forventer, at begge plejeforældre er fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven, kan der honoreres med maksimalt 14. Vil kommunen ved fastsættelse af vurdere plejefamiliens samlede situation og den samlede opgave med andre anbragte børn i familien. I den forbindelse vil Vordingborg Kommune se på plejefamiliens generelle godkendelse og sammenholde den med opgavens tyngde udtrykt i. Omkostningsbeløbet For hvert døgnanbragt barn i plejefamilie får plejefamilien dækket kost og logi, herunder daglige fornødenheder også kaldet omkostningsbeløbet. Omkostningsbeløbet er skattefrit, takstreguleret og fastsættes af KL. 4

5 Alle økonomiske tilskud søges hos sagsbehandler. Kost og logi til barnet Dækkes af omkostningsbeløbet. Værelse stilles til rådighed og forventes møbleret med nødvendigt inventar. (logi dækker udgifter til opvarmning, samt udgifter på grund af forøget slid på møbler, inventar og bygninger) Almindelige daglige fornødenheder Dækkes af omkostningsbeløbet. Blandt andet vask m.v. omkring plejebarnet. Frisør Dækkes af fomkostningsbeløbet. Almindelig daglig kørsel Udgiften til denne daglige kørsel er dækket af omkostningsbeløbet. Kommunen yder ikke kørselsgodtgørelse til almindelig daglig kørsel som for eksempel indkøb til plejebarnet eller transport til og fra: skole daginstitution læge fritidsaktiviteter tandbehandling og lignende deltagelse i familiebesøg, ferie eller lign. Pålagt kørsel eller aftalt anden kørsel, f.eks. kørsel til speciallæge, betales særskilt efter statens lave takst f.eks. kørsel til samvær med biologiske forældre og netværket. Fritidsaktiviteter i normalt omfang Dækkes af omkostningsbeløbet. For eksempel fodbold, svømning, badminton, gymnastik, musikskole m.m. Ved flere end 1 fritidsaktivitet og ved særligt dyre fritidsaktiviteter betales når VK vurderer, at aktiviteten har en særlig pædagogisk betydning for barnet/den unge. Lejre Lejre i forbindelse med fritidsaktiviteter, lejrskoler og udflugter dækkes af omkostningsbeløbet. I tilfælde ved handicappede børn kan søges om dækning af ekstraordinære udgifter. Aktiviteter Besøg i Legoland, dyrepark, cirkus afholdes af omkostningsbeløbet. Cykler 5

6 Hvis barnet ikke har en cykel ved anbringelsen vil udgifter til en cykel blive dækket af indskrivningsbeløbet. Dvs. det beløb, der skal dække udgifter ved indskrivning hvis f.eks. barnet ikke har tilstrækkelig med tøj eller andet med sig. Der ydes tilskud til cykel efter en konkret vurdering med maksimum kroner. Computer Efter en konkret vurdering ydes tilskud til computer når barnet begynder i 1. klasse og derefter kan der søges ca. hvert 3. år. Tilskuddet er maksimum kroner. Særlige hjælpemidler Efter en konkret vurdering kan der ydes tilskud til særlige hjælpemidler såsom kugledyne. Det forudsættes at dette ikke kan bevilges i henhold til anden lovgivning. Evt. gaver Gaver til forældre, søskende og kammerater skal dækkes af omkostningsbeløbet. Supplerende udstyr ved indskrivning Der kan efter en konkret vurdering ansøges om tilskud til beklædning og supplerende udstyr ved indskrivning som f.eks. en cykel. Tøj og lommepenge Beløb til tøj og lommepenge udbetales til barnet, men administreres af plejefamilien. Afholdelse af fødselsdage og andre mærkedage Der kan ansøges om dækning af gaver til plejebarnet, samt dækning af gaver ved eksamen, konfirmation og ved svendeprøve. Medicin Vurderes som hjælp til børn med kroniske lidelser og handicap jf. servicelovens 41. Barnepige Afholdes af omkostningsbeløbet, medmindre der er tale om specielt kvalificeret barnepige på grund af barnets særlige behov/funktionsnedsættelse. Skole Kommunen dækker ikke skolerelaterede udgifter såsom skolefoto m.m. Udgifter i forbindelse med plejebarnets ferie 6

7 Vordingborg Kommune yder tilskud til ferie med 3400 kroner om året. Tilskuddet dækker også evt. omkostninger i forbindelse med pas. Vordingborg Kommune forventer at plejefamilien altid har plejebarnet med på familiens ferier. Konfirmationsfest Plejefamilien kan søge om tilskud til tkonfirmations fest, hvis barnet har været anbragt i plejefamilien under 3 år. Det vil typisk være en fest for både biologiske familie og plejefamilie. Til dette vil der max. kunne ydes kr. 200,00 pr. kuvert til max. 20 personer. Bevilling sker efter konkret ansøgning. Beklædning i forbindelse med konfirmation ydes efter gældende takst fra socialministeriets cirkulære. Skader Skader forvoldt af plejebarnet på plejefamiliens ejendom og som ikke dækkes af plejefamiliens forsikring og som overstiger 300,00 kroner forhandles med Vordingborg Kommune. Særligt for netværksplejefamilier Netværksfamilier får ikke udbetalt pleje, men kan få dækket omkostninger til barnets forsørgelse, så anbringelsen ikke giver netværksfamilien ekstra udgifter. Beløbet svarer til omkostningsbeløbet. Særligt for aflastningsfamilier Som udgangspunkt honoreres aflastning med maksimum 5, idet der ikke forventes behandling som en del af opgaven. Aflastningen omfatter det antal døgn, der fremgår af kontrakten Et døgn er altid fra et tidspunkt den ene dag til samme tidspunkt næste dag. En weekend er som udgangspunkt 2 døgn medmindre andet er aftalt med sagsbehandler Som udgangspunkt honoreres rådighedsaflastning med 1 og yderligere maksimum 5 i de døgn barnet er i aflastning. Denne form for rådighedsaflastning er i de tilfælde barnet er i en anden anbringelse, men skal bevare kontakten til plejefamilien eller når barnet har en syg forældre, der er i perioder f.eks. er indlagt. I særlige tilfælde kan rådighedsaflastning honoreres med 3. Ved denne form for honorering skal barnet være i aflastning i et omfang, der rækker ud over almindelig aflastning, dvs. mere end 2 weekender om måneden og også i ferier efter nærmere aftale. 7

8 Der honoreres ikke yderligere når barnet er i aflastning. Denne form for rådighedsaflastning er f.eks. når den unge er ved at blive udsluset af anbringelsen og.f.eks. er på efterskole. Afbud fra aflastningsfamilien skal meddeles senest 2 døgn forud for aflastningen. Afbuddet meldes til familieplejekonsulenten. Der udbetales ikke løn ved afbud. Ved afbud fra biologiske forældre udbetales løn hvis afbuddet sker mindre end 2 døgn før den planlagte aflastning. Skader forvoldt af børn i aflastning på aflastningsfamiliens ejendom og som ikke dækkes af aflastningsfamiliens forsikring, skal dækkes af biologiske forældres forsikring. Skader, der overstiger 300,00 kroner og som ikke dækkes af aflastningsfamiliens eller bilogiske forældres forsikring forhandles med Vordingborg Kommune. Aflastningsfamilien forventes at deltage i de kurser Vordingborg Kommune mener er relevante. Aflastningsfamilien skal i den udstrækning Vordingborg Kommune skønner det nødvendigt, deltage i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere fra Vordingborg Kommune Der ydes dækning af aftalt kørsel i form af statens laveste takst Der kan ikke træffes aftale med anden kommune om anbringelse eller aflastning medmindre dette forlægges Vordingborg Kommune til godkendelse Annika Hermansen Præstø d

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE

SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE 9-9-2014 SLAGELSE KOMMUNE SERVICENIVEAU FOR CENTER FOR BØRN, UNGE OG FAMILIE HANDICAPOMRÅDET SEPTEMBER 2014 Indhold Indledning... 3 Merudgifter 41... 3 Formålet (166)... 3 Målgruppe (168)... 3 Omfang og

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om særlig støtte til voksne. Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne Vejledning nr. 5 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialministeriets vejledning

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere