Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af vederlag til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Vejledende retningslinier for vilkår og fastsættelse af til plejefamilier kontraktansat af Vordingborg Kommune En plejefamilie kan både være en fuldtids plejefamilie, en aflastningsfamilie eller en netværksfamilie. En netværksfamilie er som udgangspunkt en plejefamilie, der tager sig af et barn, de er i familie med eller har en særlig tilknytning til barnet eller den unge. Aflastningsfamilier er plejefamilier, der fungerer som aflastning og derfor har et barn eller en ung i familien i for eksempel weekender, hverdage eller feriedage. Godkendelse som plejefamilie For at blive plejefamilie, skal familien godkendes som plejefamilie af Vordingborg Kommune. Det gælder både for almindelige plejefamilier, aflastningsfamilier og netværksfamilier. Netværksfamilien godkendes dog kun til det konkrete barn, mens plejefamilien og aflastningsfamilien som udgangspunkt får en generel godkendelse. For at blive godkendt vurderer familieplejekonsulenterne hele familien ud fra blandt andet: familieforhold sociale forhold straffeattest børneattest helbredsoplysninger. Økonomiske forhold For at blive godkendt som plejefamilie eller netværksfamilie skal man som pleje- eller netværksforældre deltage i et grundkursus. Kurset strækker sig typisk over flere dage i enten weekenden eller om aftenen. Det er Vordingborg Kommune, som afgør, om plejefamilien kan godkendes. Denne afgørelse kan der klages over i det sociale nævn. Klagen sendes til Vordingborg Kommune, der ved fastholdelse af beslutning, videresender klagen til Det Sociale Nævn. Det samme gælder netværksfamilier, men her er godkendelsen kun for det konkrete barn og gives af anbringende kommune. 1

2 Fastlæggelse af plejeets størrelse Familieplejere har ikke en kollektiv overenskomst, og Vordingborg Kommune aftaler derfor honorar med den enkelte. Honoraret angives i per døgn og reguleres efter, opgavens belastningsgrad, dvs. hvilket arbejde plejefamilien forventes at have med barnet og den biologiske familie. Plejeene er skattepligtige. Vordingborg Kommune baserer fastlæggelsen af på KL s vejledning for tildeling af. Barnets støttebehov Som børn er flest på samme alder: Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse. Uproblematisk kontakt til biologiske forældre. Har behov for ekstra støtte og stimulering, skal opretholde jævnlig kontakt med biologiske forældre, eller kontakten er problematisk. En eller få almindelige belastningsindikatorer. Flere almindelige belastningsindikatorer, der medfører omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov Krav til plejefamilien Ingen specielle krav ud over, at barnet skal indgå på linje med egne børn. Ikke nødvendigt at lægge familiens dagligdag om, hverken erhvervsmæssigt eller socialt. Kræver større indsats end ovenfor, enten i forhold til barnets behov eller samarbejdet med barnets forældre. Krav om en pædagogisk indsats i et omfang, der vil kunne udfordre plejefamilien både familiemæssigt og socialt Opgavens art gør det nødvendigt at indrette plejeforældrenes arbejde uden for hjemmet efter barnets behov. Vejledende honorering 1 x normalt 2 x normalt 3 x normalt 4 x normalt Mange af de almindelige Opgavens art kræver socialpædagogisk forekommende belastningsindikatorer, indsats, der dels kræver en vis erfaring, dels der fordrer socialpædagogisk indsats at plejeforældrenes samlede beskæftigelse af adfærdsregulerende karakter. højst må udgøre 1½ fuldtidsstilling. 5 x normalt En eller få alvorlige Opgavens art kræver behandling og 6 x normalt 2

3 belastningsindikatorer. Flere alvorlige belastningsindikatorer eller af større sværhedsgrad. Der er tale om svære følelsesmæssige, adfærds- og/eller sociale problemer, der kræver behandling nødvendiggør, at en af plejeforældrene skal have opgaven som hovedbeskæftigelse. Der kan stilles krav om erfaring på området og/eller en faglig relevant baggrund. Opgaven kræver relevant faglig baggrund og er så omfattende, at plejeforældrenes samlede beskæftigelse ud over plejearbejdet højst må udgøre én fuldtidsstilling 7 x normalt Belastningsindikatorer Almindelige belastningsindikatorer er for eksempel: faglige eller sociale problemer i skolen ikke social alderssvarende udvikling søvnproblemer eller mareridt motorisk udvikling, der ikke er alderssvarende angstsymptomer manglende tillid til voksne vådligger eller lignende urenlighed behov for bistand af psykologisk art diverse psykosomatiske reaktioner lettere fysisk eller psykiske handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning træning og ledsagefunktioner Alvorlige belastningsindikatorer er for eksempel: spiseforstyrrelser psykiatriske symptomer 3

4 flere tidligere anbringelsesforløb følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt misbrugsproblemer sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau fysisk eller psykisk handicap med omfattende plejebehov fysisk eller psykisk handicap med behov for konstant opsyn Pleje udbetales som skattepligtig indkomst til den af plejeforældrene, som står på kontrakten. Som udgangspunkt: Kan den person, som har en plejetilladelse/kontrakt, kun få udbetalt mellem 1 og 7 pr. mdr. Hvis ene pr. plejetilladelse i familieplejen overstiger 4 gange normalet, skal omfanget af plejefamiliernes eventuelle arbejde uden for hjemmet, som ikke kan henføres til plejebørnene aftales nærmere. Skal den ene af plejeforældrene stå til rådighed på fuld tid, hvis der ydes 6 eller 7. Vurderes plejeets størrelse ved faseskift. Dvs. ved overgangene fra vuggestue/dagpleje til børnehave, fra børnehave til skole, fra indskoling til mellemtrinnet, fra mellemtrinnet til udskoling og ved afslutning af folkeskolen. Honoreres en søskendeanbringelse, uanset antallet af børn, maksimalt med 11. I særlige tilfælde, hvor kommunen forventer, at begge plejeforældre er fuldtidsbeskæftiget med plejeopgaven, kan der honoreres med maksimalt 14. Vil kommunen ved fastsættelse af vurdere plejefamiliens samlede situation og den samlede opgave med andre anbragte børn i familien. I den forbindelse vil Vordingborg Kommune se på plejefamiliens generelle godkendelse og sammenholde den med opgavens tyngde udtrykt i. Omkostningsbeløbet For hvert døgnanbragt barn i plejefamilie får plejefamilien dækket kost og logi, herunder daglige fornødenheder også kaldet omkostningsbeløbet. Omkostningsbeløbet er skattefrit, takstreguleret og fastsættes af KL. 4

5 Alle økonomiske tilskud søges hos sagsbehandler. Kost og logi til barnet Dækkes af omkostningsbeløbet. Værelse stilles til rådighed og forventes møbleret med nødvendigt inventar. (logi dækker udgifter til opvarmning, samt udgifter på grund af forøget slid på møbler, inventar og bygninger) Almindelige daglige fornødenheder Dækkes af omkostningsbeløbet. Blandt andet vask m.v. omkring plejebarnet. Frisør Dækkes af fomkostningsbeløbet. Almindelig daglig kørsel Udgiften til denne daglige kørsel er dækket af omkostningsbeløbet. Kommunen yder ikke kørselsgodtgørelse til almindelig daglig kørsel som for eksempel indkøb til plejebarnet eller transport til og fra: skole daginstitution læge fritidsaktiviteter tandbehandling og lignende deltagelse i familiebesøg, ferie eller lign. Pålagt kørsel eller aftalt anden kørsel, f.eks. kørsel til speciallæge, betales særskilt efter statens lave takst f.eks. kørsel til samvær med biologiske forældre og netværket. Fritidsaktiviteter i normalt omfang Dækkes af omkostningsbeløbet. For eksempel fodbold, svømning, badminton, gymnastik, musikskole m.m. Ved flere end 1 fritidsaktivitet og ved særligt dyre fritidsaktiviteter betales når VK vurderer, at aktiviteten har en særlig pædagogisk betydning for barnet/den unge. Lejre Lejre i forbindelse med fritidsaktiviteter, lejrskoler og udflugter dækkes af omkostningsbeløbet. I tilfælde ved handicappede børn kan søges om dækning af ekstraordinære udgifter. Aktiviteter Besøg i Legoland, dyrepark, cirkus afholdes af omkostningsbeløbet. Cykler 5

6 Hvis barnet ikke har en cykel ved anbringelsen vil udgifter til en cykel blive dækket af indskrivningsbeløbet. Dvs. det beløb, der skal dække udgifter ved indskrivning hvis f.eks. barnet ikke har tilstrækkelig med tøj eller andet med sig. Der ydes tilskud til cykel efter en konkret vurdering med maksimum kroner. Computer Efter en konkret vurdering ydes tilskud til computer når barnet begynder i 1. klasse og derefter kan der søges ca. hvert 3. år. Tilskuddet er maksimum kroner. Særlige hjælpemidler Efter en konkret vurdering kan der ydes tilskud til særlige hjælpemidler såsom kugledyne. Det forudsættes at dette ikke kan bevilges i henhold til anden lovgivning. Evt. gaver Gaver til forældre, søskende og kammerater skal dækkes af omkostningsbeløbet. Supplerende udstyr ved indskrivning Der kan efter en konkret vurdering ansøges om tilskud til beklædning og supplerende udstyr ved indskrivning som f.eks. en cykel. Tøj og lommepenge Beløb til tøj og lommepenge udbetales til barnet, men administreres af plejefamilien. Afholdelse af fødselsdage og andre mærkedage Der kan ansøges om dækning af gaver til plejebarnet, samt dækning af gaver ved eksamen, konfirmation og ved svendeprøve. Medicin Vurderes som hjælp til børn med kroniske lidelser og handicap jf. servicelovens 41. Barnepige Afholdes af omkostningsbeløbet, medmindre der er tale om specielt kvalificeret barnepige på grund af barnets særlige behov/funktionsnedsættelse. Skole Kommunen dækker ikke skolerelaterede udgifter såsom skolefoto m.m. Udgifter i forbindelse med plejebarnets ferie 6

7 Vordingborg Kommune yder tilskud til ferie med 3400 kroner om året. Tilskuddet dækker også evt. omkostninger i forbindelse med pas. Vordingborg Kommune forventer at plejefamilien altid har plejebarnet med på familiens ferier. Konfirmationsfest Plejefamilien kan søge om tilskud til tkonfirmations fest, hvis barnet har været anbragt i plejefamilien under 3 år. Det vil typisk være en fest for både biologiske familie og plejefamilie. Til dette vil der max. kunne ydes kr. 200,00 pr. kuvert til max. 20 personer. Bevilling sker efter konkret ansøgning. Beklædning i forbindelse med konfirmation ydes efter gældende takst fra socialministeriets cirkulære. Skader Skader forvoldt af plejebarnet på plejefamiliens ejendom og som ikke dækkes af plejefamiliens forsikring og som overstiger 300,00 kroner forhandles med Vordingborg Kommune. Særligt for netværksplejefamilier Netværksfamilier får ikke udbetalt pleje, men kan få dækket omkostninger til barnets forsørgelse, så anbringelsen ikke giver netværksfamilien ekstra udgifter. Beløbet svarer til omkostningsbeløbet. Særligt for aflastningsfamilier Som udgangspunkt honoreres aflastning med maksimum 5, idet der ikke forventes behandling som en del af opgaven. Aflastningen omfatter det antal døgn, der fremgår af kontrakten Et døgn er altid fra et tidspunkt den ene dag til samme tidspunkt næste dag. En weekend er som udgangspunkt 2 døgn medmindre andet er aftalt med sagsbehandler Som udgangspunkt honoreres rådighedsaflastning med 1 og yderligere maksimum 5 i de døgn barnet er i aflastning. Denne form for rådighedsaflastning er i de tilfælde barnet er i en anden anbringelse, men skal bevare kontakten til plejefamilien eller når barnet har en syg forældre, der er i perioder f.eks. er indlagt. I særlige tilfælde kan rådighedsaflastning honoreres med 3. Ved denne form for honorering skal barnet være i aflastning i et omfang, der rækker ud over almindelig aflastning, dvs. mere end 2 weekender om måneden og også i ferier efter nærmere aftale. 7

8 Der honoreres ikke yderligere når barnet er i aflastning. Denne form for rådighedsaflastning er f.eks. når den unge er ved at blive udsluset af anbringelsen og.f.eks. er på efterskole. Afbud fra aflastningsfamilien skal meddeles senest 2 døgn forud for aflastningen. Afbuddet meldes til familieplejekonsulenten. Der udbetales ikke løn ved afbud. Ved afbud fra biologiske forældre udbetales løn hvis afbuddet sker mindre end 2 døgn før den planlagte aflastning. Skader forvoldt af børn i aflastning på aflastningsfamiliens ejendom og som ikke dækkes af aflastningsfamiliens forsikring, skal dækkes af biologiske forældres forsikring. Skader, der overstiger 300,00 kroner og som ikke dækkes af aflastningsfamiliens eller bilogiske forældres forsikring forhandles med Vordingborg Kommune. Aflastningsfamilien forventes at deltage i de kurser Vordingborg Kommune mener er relevante. Aflastningsfamilien skal i den udstrækning Vordingborg Kommune skønner det nødvendigt, deltage i samarbejde med forældre og relevante samarbejdspartnere fra Vordingborg Kommune Der ydes dækning af aftalt kørsel i form af statens laveste takst Der kan ikke træffes aftale med anden kommune om anbringelse eller aflastning medmindre dette forlægges Vordingborg Kommune til godkendelse Annika Hermansen Præstø d

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse Børne- og Familierådgivningen Ungeenheden Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse 2 Beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse

Læs mere

Nuværende model for honorering af plejefamilier.

Nuværende model for honorering af plejefamilier. Notat Modeller for honorering af plejefamilier Nedenfor præsenteres to modeller for honorering af plejefamilier. De to modeller tager udgangspunkt i KL s vederlags takster, og fastsættes med udgangspunkt

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FULDTIDSANBRAGTE BØRN I FAMILIEPLEJE OG BØRN I AFLASTNING Omkostningsdelen Tilskud til særlige udgifter Kørselsgodtgørelse Fritidsjob Kostpenge

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt. Fælles fynsk praksis. vedr. tillægsydelser til plejefamilier Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 196 Offentligt Fælles fynsk praksis vedr. tillægsydelser til plejefamilier Forord Foranlediget af initiativ fra Odense kommune har der i et samarbejde mellem de

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Maj 2017 Generelt vedrørende døgnpleje / indskrivningsbeløb Ved døgnpleje forventes det, at plejefamilien kan stille et almindeligt

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer.

- anbringelsens forventede varighed - barnets vanskeligheder - forældresamarbejde - krav til plejefamilien - plejefamiliens ressourcer. Økonomi Gennemsnitsmodellen Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen gennemsnitsmodellen. Familieplejen vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave

Læs mere

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer:

Niveauets størrelse vurderes i forbindelse med anbringelsen af et barn. I vurderingen indgår følgende elementer: Økonomi Gennemsnitsmodellen: Siden 2010 har Aarhus Kommune arbejdet med aflønningsformen ny honoreringsmodel. Familieplejecenteret vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

Tillægsydelser til plejefamilier

Tillægsydelser til plejefamilier Tillægsydelser til plejefamilier Godkendt af Socialudvalget den 3. april 2019 Indhold Økonomiske forhold under plejeanbringelsen...3 Aflønning...3 Omkostningsbeløbet...3 Etablering...3 Plejebarnets besøg

Læs mere

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune. Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie.

Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune. Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie. Vilkår for pleje - og aflastningsfamilier der benyttes af Billund Kommune Om kontraktforhold, aflønning, øvrige udgifter, sygdom og ferie. November 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Kontrakt...

Læs mere

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser

Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser Familieplejeområdet Standarder for honorering og bevilling af ydelser 1 Plejekontrakten Generelt om kontrakten Plejekontrakten indgås mellem Frederikssund kommune og den person i plejefamilien, der juridisk

Læs mere

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver

Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Model for aflønning i forbindelse med pleje- og aflastningsopgaver Viborg Kommune har ønsket en forenklet model af vederlagssatserne, sådan at der fremover, i udgangspunktet opereres med 3 niveauer. Med

Læs mere

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER

HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER HÅNDBOG FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER Familie og Ungecentret Familieplejeområdet, Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa Familie og Ungecentret, juni 2016 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger vedr. netværksfamilier....3

Læs mere

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning

Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Århus Kommune Socialforvaltningen Gennemsnitsmodellen Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning Den 28. maj 2008 Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Århus Kommune og

Læs mere

At være plejefamilie i Silkeborg Kommune. En vejledning i forhold til ansættelse

At være plejefamilie i Silkeborg Kommune. En vejledning i forhold til ansættelse At være plejefamilie i Silkeborg Kommune En vejledning i forhold til ansættelse Revideret marts 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Plejevederlag, ansættelse og kontrakt... 3 Plejevederlag og supplerende

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aflastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret august 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Tillæg til familieplejekontrakten

Tillæg til familieplejekontrakten Tillæg til familieplejekontrakten Målgruppe: Socialrådgivere, familieplejekonsulenter og plejefamilier Indskrivningsbeløb Der skal foretages en konkret vurdering af barnets behov for udstyr, og det forventes

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2016 1 Indledning... 4 Vederlagsfastsættelse... 4 Omkostningsbeløbet... 7 Etableringsudgifter...

Læs mere

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie

Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Retningslinjer for arbejdet som pleje- og/eller aftastningsfamilie Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret januar 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION...

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Udvidet vejledning til Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel for plejefamilier. Opvækst og Læring

Udvidet vejledning til Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel for plejefamilier. Opvækst og Læring Udvidet vejledning til Faaborg-Midtfyn Kommunes gennemsnitsmodel for plejefamilier Opvækst og Læring 1. januar 2019 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Kapitel 1 Principper 3 Kapitel 2 Formål 3 Kapitel

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune

Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Egedal Kommune Håndbog for plejefamilier Center for Social Service Indholdsfortegnelse Kære plejefamilier!... 3 Indledning... 3 Sagsforløb... 3 Aflastning... 3 Anbringelse... 4 Forskellige former for aflastning og familiepleje...

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om plejefamilier I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 6, og 42, stk. 7, i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, fastsættes:

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2017 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 5 Etableringsudgifter...

Læs mere

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold

Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold 1 Håndbog for plejefamilier i Rudersdal kommune Januar 2015. Indhold Indledning... 2 Sagsforløb... 2 Aflastning... 2 Døgnanbringelse... 3 Forskellige former for aflastning og familiepleje... 3 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, revideret juni 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om

Læs mere

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser

Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Retningslinjer for vederlag, enkeltydelser mv. ved plejefamilieanbringelser Center for Børn og Familie januar 2019 1 Indledning... 3 Vederlagsfastsættelse... 3 Omkostningsbeløbet... 6 Etableringsudgifter...

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Taksttabel gældende for 2020

Taksttabel gældende for 2020 Taksttabel gældende for 2020 VEDERLAG/SATSER Serviceloven VEDERLAG M.V. SAMT VEJLEDENDE SATSER FOR LOMMEPENGE, ARBEJDSVEDERLAG, ØVRIGE UDGIFTER M.V. TIL BØRN OG UNGE I FORMIDLET DØGNOPHOLD OG I DØGNINSTITUTIONER

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn

Information for Pleje- & Aflastnings- familier. Familieplejen. Familieplejen. Børnecenter Døgn Familieplejen Information for Pleje- & Børnecenter Døgn Familieplejen Telefon: 76 16 08 10 Mail: chg@esbjergkommune.dk Hjemmeside: www.esbjergkommune.dk Aflastnings- familier H vorfor være pleje-/aflastningsfamilie?

Læs mere

Håndbog for døgnplejefamilier

Håndbog for døgnplejefamilier Håndbog for døgnplejefamilier 1. Godkendelse til familiepleje For at kunne modtage barn/børn i døgnpleje for Holbæk kommune, skal der foreligge en godkendelse fra Socialtilsyn Hovedstaden, Frederiksberg

Læs mere

Ny model for aflønning af plejefamilier. Hvorfor skabe en ny vederlagsmodel?

Ny model for aflønning af plejefamilier. Hvorfor skabe en ny vederlagsmodel? Ny model for aflønning af plejefamilier Hvorfor skabe en ny vederlagsmodel? Formålet med at skabe en ny model for aflønning af plejefamilier er, at vi i Guldborgsund Kommune gerne vil skabe stabile rammer

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Taksttabel gældende for 2015

Taksttabel gældende for 2015 Taksttabel gældende for 2015 VEDERLAG/SATSER VEDERLAG M.V. JVF. 142 SAMT VEJLEDENDE SATSER FOR LOMMEPENGE, ARBEJDSVEDERLAG M.V. TIL BØRN OG UNGE I FORMIDLET DØGNOPHOLD OG I DØGN-INSTITUTION EFTER 142 OG

Læs mere

Følgeudgifter/særlige udgifter

Følgeudgifter/særlige udgifter Følgeudgifter/særlige udgifter Plejefamilier kan ansøge rådgiver om hel eller delvis dækning af særlige udgifter, som ikke forventes afholdt af kost og logibeløbet. Rådgiver skal ved hver ansøgning om

Læs mere

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune

Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Håndbog til plejefamilier, Rebild Kommune Center Familie og Handicap, Marts 2014 Kære plejefamilier Hensigten med denne håndbog er at give jer plejefamilier og andre aktører på området viden om de regler

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810

Information. for Plejefamilier & Aflastningsfamilier. Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Information for Plejefamilier & Aflastningsfamilier Familieplejen Fyrparken 11, 1. sal, 6710 Esbjerg V. Tlf. 76160810 Indholdsfortegnelse: Hvorfor være plejefamilie/aflastningsfamilie?... Side 3 Betingelser

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Retningslinjer for 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig

Retningslinjer for 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig Sagsnr. 27.45.04-P35-6-17 Cpr. Nr. Dato 07-01-2019 Navn Sagsbehandler Trine Witt Volsgaard Retningslinjer for 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig Dette dokument giver en introduktion til rammerne

Læs mere

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser

Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser SocialAnalyse Nr. 4 08.2017 Plejefamilier i Danmark udbredelse og godkendelser Plejefamilier kommer ofte i spil, når et barn eller en ung skal anbringes. De tilbyder barnet nogle rammer, der adskiller

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Servicestandard for merudgifter

Servicestandard for merudgifter Servicestandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om Social Service 41 Mål med ydelsen Målet er at medvirke til, at Familier lever så normalt som muligt på trods af et barns eller en ungs nedsatte funktionsevne

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Ringsted kommune januar 2008 redigeret januar 2015 Indledning Denne håndbog henvender sig til alle aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Ringsted Kommune

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Privatansat hjælper Lov om Social Service 41 / 84 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning

Læs mere

Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn.

Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn. Beskrivelse af retningslinjer for netværksplejefamilier ansat af Varde Kommune, herunder procedurer for godkendelse, ansættelsesvilkår og tilsyn. Netværksplejefamilie Overordnet kan en netværksplejefamilie

Læs mere

Velkommen til kursusdag 4

Velkommen til kursusdag 4 Velkommen til kursusdag 4 Dagens program Kursusdag 4 08.30 08.45 Opsamling fra sidst. Dagens program. Dagens læringsmål. 08.45 11.30 Samvær og forældresamarbejde. 11.30 12.00 Handleplan. 12.00 12.45 Frokost.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Godkendelsesrammen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Socialtilsyn Hovedstaden, Øst, Midt og Nord. Formålet med arbejdsgruppen har

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune

At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune At være plejefamilie i Ringkøbing-Skjern Kommune En vejledning i forhold til ansættelse, omkostningsbeløb og vederlagsfastsættelse Retningslinjer i denne pjece er gældende for plejefamilier godkendt efter

Læs mere

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet

Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet Punkt 2. Godkendelse af Indførsel af ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet 2017-001542 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at der indføres

Læs mere

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune

Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for plejefamilier, der samarbejder med Gentofte kommune 01-01-2017 Sociale Institutioner og Familiepleje Gentofte kommune Håndbog for Plejefamilier Indhold Kontaktoplysninger... 3 Hvordan bliver

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge I medfør af 11, stk. 3, 16, stk. 3, 17, stk. 5, 21, stk. 2, 35, stk. 3, og 38, stk. 4, i landstingsforordning nr. 1 af

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

Generelle retningslinjer for plejefamilier

Generelle retningslinjer for plejefamilier Generelle retningslinjer for plejefamilier Servicelovens 52 giver mulighed for at børn og unge i alderen fra 0-18 år, der har behov for særlig støtte, kan tilbydes en aflastningsordning eller et døgnophold

Læs mere

Håndbog. Til aflastnings- og plejefamilier

Håndbog. Til aflastnings- og plejefamilier Håndbog Til aflastnings- og plejefamilier Allerød kommune januar 2019 Indledning. Intentionen med denne håndbog er at give kommende og allerede godkendte, plejefamilier og aflastningsfamilier et overblik

Læs mere

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få?

Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE

AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE AFLASTNINGS ABC FAMILIEPLEJEN VEJLE KOMMUNE 01 Velkommen som aflastningsfamilie hos Vejle Kommune. Kære aflastningsfamilie! Der kan opstå små og store spørgsmål undervejs i jeres arbejde som aflastningsfamilie.

Læs mere

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune

Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Sagsnr. 27.00.00-A00-4-16 Cpr. Nr. Dato 11-10-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Retningslinjer for Familiepleje i Næstved Kommune Vederlag Næstved Kommune bruger KLs vejledning som udgangspunkt for

Læs mere

Hjælp til alvorligt syge og handicappede

Hjælp til alvorligt syge og handicappede Hjælp til alvorligt syge og handicappede xx 91 91 Hjælp til alvorligt syge og handicappede Når kommunen bevilger handicapkompenserende ydelser, sker det på baggrund af en vurdering af funktionsevnen. I

Læs mere

Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune

Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune Håndbog til plejefamilier i Slagelse Kommune En håndbog der giver overblik til jer som allerede samarbejder med os og jer som overvejer det. Juni 2019 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 SAGSFORLØB...

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1

Socialpædagogerne vil dog understrege, at KL s anbefaling af et loft over antallet af vederlag i praksis 1 I det følgende vil vi gennemgå alle de elementer, som bør behandles i din individuelle kontrakt. Husk, at denne gennemgang ikke kan erstatte den støtte, du som medlem af Socialpædagogerne kan få på dit

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud (Serviceloven 107) social@svendborg.dk www.svendborg.dk Indhold 1. Indledning... 1 2. Sagsbehandling...

Læs mere

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsaften At I bliver mere sikre på, at træffe en vigtig beslutningen om at blive plejefamilie Hvad godkendelsesprocessen vil indeholde og hvilke opgavetyper

Læs mere

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42

Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Forslag til serviceniveau Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste Lov om Social Service 42 Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er dækning af indtægtstab for forældre, der ikke kan passe deres arbejde

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Særlige situationer A. Plejefamilier med aflastningsopgave B. Plejefamilier uden børn C. Plejefamilier med spædbørn 1 A Plejefamilie

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren

Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Kontrakt om aflastningsophold på 3Kløveren Afdeling Margueritten Telefon 49 35 28 28 Leder Mette Brunberg Telefon 30 43 82 70 Vedrørende Barnets navn Cpr. nummer Forældremyndighedsindehaverens navn Cpr.:

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet

Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Servicestandard for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet Lovgrundlag Lov om Social Service 52, stk. 3, nr. 2 Mål med indsats Målet er at understøtte forældrene til at tage vare på og ansvar for barnet

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for børn og unge med særlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Afløsning/aflastning til familien

Afløsning/aflastning til familien Afløsning/aflastning til familien Lov om Social Service 84, stk. 1, jf. 44 Afløsning/aflastning til forældre, der passer et barn med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en forudsætning,

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

HÅNDBOG FOR PLEJEFAMILIER

HÅNDBOG FOR PLEJEFAMILIER HÅNDBOG FOR PLEJEFAMILIER Håndbogen beskriver hvilke tilbud man som plejefamilie kan få fra både Myndighedscentret og fra familieplejekonsulenterne. VERSION 2 Myndighedscentret RANDERS KOMMUNE 1 Kære plejeforælder

Læs mere

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje

Kontrakt om formidlet døgnophold i familiepleje Børne- og Undervisningsforvaltningen Familieafdelingen Springvandspladsen 5!Uventet afslutning på formel 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Hjørring Kommune Hjørring den Indsæt dato Sagsnr.: Indsæt sagsnr.

Læs mere