VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro. Hold S12"

Transkript

1 VELKOMMEN til VIA University College Pædagoguddannelsen i Holstebro Hold S12 VIA University College, Pædagoguddannelsen I Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro, tlf , 1

2 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Fakta om VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro side 5 Personale side 5 Uddannelsen side 6 Praktik side 7 Udlandsophold side 7 Praktik i udlandet side 8 Double Degree side 8 Udlandsophold i forbindelse med temaer side 8 Studievejledning og Studenterrådgivning side 8 Forhold under uddannelsen side 8 Deltagelsespligt side 8 Vikardækning side 8 Undervisningstiden side 8 Overflytning/orlov side 8 Forsikring side 9 Litteratur side 9 Computer side 9 Brug af værkstederne side 9 Råd og udvalg side 10 DSR (De Studerendes Råd) side 10 Campus - DSR side 10 PLS (Pædagog Studerendes LandsSammenslutning) side 10 2

3 Forord Jeg vil gerne byde dig velkommen til Pædagoguddannelsen i Holstebro og til Campus Holstebro. Jeg håber, at du er blevet optaget på din drømmeuddannelse, og at du glæder dig til at komme i gang med studiet og lære dine medstuderende at kende. Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog er på 3½ år fordelt på 7 semestre. Gennem uddannelsen erhverver du viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at kunne varetage de udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver, der er forbundet med pædagogisk arbejde indenfor et meget bredt arbejdsfelt. Samtidig erhverver du grundlag for videreuddannelse på f. eks Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) eller på landets Professionshøjskoler. Som kommende pædagog skal du kunne indgå i et samspil med barnet, den unge, den voksne, den psykisk/fysisk handicappede, m.fl. med det formål at skabe de bedst mulige betingelser for den enkeltes alsidige personlighedsudvikling. Derfor lægger vi i uddannelsen også stor vægt på, at din personlige udvikling fremmes gennem arbejdet med uddannelsens indhold, gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer, gennem medansvar for undervisningen, herunder deltagelse i studiepolitisk arbejde samt i råd og udvalg. Pædagoguddannelsen i Holstebro er en del af VIA University College. Placeringen på Campus Holstebro betyder, at vi er sammen med fire andre uddannelser nemlig ergoterapeut-, fysioterapeut-, sygeplejerske-, og socialrådgiveruddannelsen. Dertil kommer afdelingen for Videreuddannelse- og Kompetenceudvikling i Holstebro. Du vil således igennem din uddannelse få lejlighed til at møde studerende fra andre uddannelser, ligesom du i løbet af din studietid vil gennemføre tværfaglige aktiviteter/projekter i samarbejde med studerende fra de øvrige uddannelser på Campus Holstebro. Jeg kan også oplyse, at vi har et godt samarbejde med Læreruddannelsen i Nørre Nissum, som vi hver år samarbejder med om et fælles projekt. Den 1. august 2006 tog pædagoguddannelsen og de øvrige uddannelser et nyt uddannelseshus i brug (bygning A). Her finder du vores fælles bibliotek, fælles kantine, studieadministrationen m.m. Pædagoguddannelsen disponerer endvidere over tidssvarende faglokaler og værksteder i tilgrænsende bygninger. Som introduktion til det fælles studiemiljø er der udgivet en pjece for alle studerende på Campus Holstebro: Velkommen til VIA University College, Campus Holstebro med praktiske oplysninger om SU, kopiering, IT, studiekort, butik, brug af lokaler på Campus Holstebro mv. Som studerende på en mellemlang videregående uddannelse vil du opleve, at undervisningen ikke alene er formidling af viden, men at der også er tale om igangsætning og inspiration til dine og din studiegruppes studier herunder læsning af tekster, undersøgelser, opgaver, øvelse i at erhverve handlekompetencer mv. Studiet er et fuldtidsstudium, og en væsentlig studiekompetence er, at du kan planlægge og prioritere din arbejdstid, så du kan skabe balance mellem studie- og fritidsliv. For at opnå et godt læringsudbytte kræves der en del selvstændig studieaktivitet enten individuelt eller i studiegrupper. Det er helt centralt, at du deltager aktivt i undervisningen, gruppestudierne, praktikperioderne mv. og at du udviser initiativ og engagement i forhold til studiet. Af centrale dokumenter til brug i studiet kan jeg nævne: Studieordningen Studieplan vedrørende fagundervisning, temaer, praktikforberedelse, studiedage og praktikefterbehandling Regelsamling: Projektpapir til brug ved udarbejdelse af synopsis, rapport i temaer og bachelorprojekt Regelsamling: Prøver STUdiestøTTende Elementer (STUTTE-papiret) Praktikportalen Alle ovennævnte dokumenter finder du på Studienettet, som du bliver introduceret til ved studiestart. 3

4 Studieordningen giver dig et overblik over studiet, og denne bliver uddybet i en Studieplan, der angiver opbygningen af hvert semester, læringsmål for fagene, undervisningens indhold og organisering. I regelsamlingerne Projektpapir og Prøver finder du alle relevante oplysninger i fht udarbejdelse af synopsis og rapporter samt oplysninger om interne og eksterne prøver og meget mere. I dokumentet STUdiestøTTende Elementer finder du oplysninger vedr. studieteknik, bibliotek, intro til Medieværksted samt videnskabsteori. På praktikportalen er alle relevante oplysninger vedr. praktikuddannelsen samlet. Pædagoguddannelsen står klar med dygtige undervisere, gode fysiske rammer og et godt studiemiljø, så vi sammen kan sikre, at du får et godt studieforløb. Endnu engang hjertelig velkommen til VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro - vi glæder os til at møde dig. Med venlig hilsen Inge Gori Uddannelsesleder 4

5 Fakta om VIA University College, Pædagoguddannelsen i Holstebro Pædagoguddannelsen blev etableret i 1965 i den gamle villa på Struervej. I dag er Pædagoguddannelsen i Holstebro en del af Professionshøjskolen VIA University College, som blev etableret fra januar 2008, og den er i dag Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution kun overgået af universiteterne i Aarhus og København. Pædagoguddannelsen er som nævnt tidligere en del af Campus Holstebro, som også huser socialrådgiver-, sygeplejerske-, ergoterapeut- og fysioterapeutuddannelsen. Som studerende på Pædagoguddannelsen i Holstebro bliver du en del af et spændende tværprofessionelt studiemiljø i nye rammer. På pædagoguddannelsen er der pr indskrevet 578 studerende, og på Campus Holstebro er der ca studerende, hvoraf en del altid er i praktik. Personale Nedenfor følger oplysning om personalet ved Pædagoguddannelsen samt ansatte ved den fælles studieadministrative enhed på Campus Holstebro, som du vil komme i kontakt med: Ledelse Arbejdsområder Mail Inge Gori (INGO) Uddannelsesleder Hvervtagere Anna Lica (ANLI) Britta Hertzum-Larsen (BHL) Undervisere Ann Elsebeth Jakobsen (AEJA) Annika Wiwe (AW) Bitten Trold (BITR) Birgit Tanderup (BTA) Brian Hestbech (BRHN) Christian B. Svendsen (CBS) Charlotte M. Lauritsen (CHLA) Gitte Lauridsen (GILA) Irene Salling Kristensen (ISK) Jens Peter Larsen (JPL) Karen Mølle-Jensen (KMJ) Morten Isaksen (MI) Eksamenskoordinator og Undervisningsplanlægger Studievejleder og Praktikkoordinator Pædagogik og Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Pædagogik, Videnskabsteori samt Medie Værksted, natur og teknik (VNT), Medie samt International koordinator Pædagogik, Sundhed, krop og bevægelse (SKB) samt Individ, institution og samfund (IIS) Pædagogik og Videnskabsteori Pædagogik og Videnskabsteori Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation (DKK), Videnskabsteori samt Medie Pædagogik Pædagogik, Dansk, kultur og kommunikation (DKK) Udtryk, musik og drama (UMD), samt Dansk, kultur og kommunikation (DKK)

6 Mette Schroll Feldmeier (MSF) Preben Nielsen (PRNI) Susanne Grue (SUGR) Trine Holck Grundahl (THG) Ulla Nørtoft Thomsen (UNT) Studieadministrationen Jytte Jensen (JYTJ) Jeannette Leth (LETH) Jytte Overgaard Nielsen (JYON) Ellen Olesen (EO) Individ, institution og samfund (IIS) samt Pædagogik Værksted, natur og teknik (VNT) Individ, institution og samfund (IIS) Pædagogik, Videnskabsteori og koordinator for Double Degree Pædagogik, Videnskabsteori samt Studieteknik Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Studiesekretær Uddannelsen I løbet af de kommende 3½ år vil du møde en række fag og temaforløb, der vil give dig teoretiske perspektiver på den pædagogiske profession. Sammen med disse erfaringer får du også opøvet handlekompetencer i forhold til dit linjefag. Under studiet vil du blive præsenteret for litteratur, udviklingsprojekter samt de nyeste nationale og internationale forskningsresultater. Pædagoguddannelsen i Holstebro ønsker en stærk professionsidentitet ved at give alle studieelementer en klar professionsfaglig retning. Vores mål er, at du som studerende erhverver et højt vidensniveau i forhold til professionsrelevant erfaring, stor viden og teori, og bliver en dygtig og reflekterende praktiker. Undervisningsperioderne er en vekselvirkning mellem fagundervisning, tematiseret projektforløb og praktikuddannelse. På Pædagoguddannelsen i Holstebro er der følgende 5 temaer i uddannelsen: Relation pædagog/bruger 1. semester Institutionsliv 2. semester Det tværprofessionelle element 4. semester Kultur 4. semester Specialisering 5. semester, og det afsluttes på 7. semester Undervisningen organiseres som henholdsvis forelæsninger, holdundervisning, vejledning, gruppestudier og selvstudium. Det forventes, at du som studerende selvstændigt supplerer uddannelsens forskellige elementer, og som nævnt i forordet forventer vi, at du arbejder aktivt og engageret både individuelt og i studiegrupper med læsning af tekster, opgaver, temaerne, undersøgelser samt øvelser i forhold til at erhverve handlekompetencer. I løbet af uddannelsens første år introduceres hovedparten af fagene, og du vil blive præsenteret for de forskellige arbejdsformer. På uddannelsens øvrige 2½ år vil der fortsat være fagundervisning og ovennævnte temaer samt praktikperioder, ligesom der undervejs er fagområder, der afsluttes. På uddannelsens 7. semester er der afsluttende prøver samt et professionsbachelorprojekt på 10 uger, hvor der arbejdes enten individuelt eller i gruppe med en selvvalgt problemstilling. Pædagoguddannelsen er normeret til 3½ studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point (European Credit Transfer System). Et studen-terårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i (ECTSpoint). 6

7 Nedenfor skitseres uddannelsens fag og faglige elementer: Fag og faglige elementer i uddannelsen Pædagogik Dansk, kultur og kommunikation Individ, institution og samfund Ét af følgende linjefag: - Sundhed, krop og bevægelse - Udtryk, musik og drama - Værksted, natur og teknik Praktikuddannelse Specialisering indenfor: - Børn og unge - Mennesker med nedsat funktionsevne - Mennesker med sociale problemer Bachelorprojekt Et tværprofessionelt element ECTS-point 43 ECTS-point, heraf 10 til specialiseringen. 28 ECTS-point. 18-ECTS-point. 30 ECTS-point, heraf 5 til specialiseringen. 74 ECTS-point, heraf 15 til specialiseringen. 5 ECTS-point samt i alt 30 fra andre områder. 12 ECTS-point. Forløbet sammen-sættes af elementer fra de grundlæggende fag og faglige elementer og det udgør 8-ECTS-point Alle uddannelsens fag skal afsluttes enten ved en intern eller en ekstern prøve. Praktik Cirka 15 måneder af uddannelsen foregår som praktikuddannelse fordelt som følgende: 1. praktikperiode er placeret i slutningen af 1. semester. Den er SU-finansieret og tilrettelægges med 52 studiedage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag. 2. praktikperiode er placeret på 3. semester. Det er en lønnet praktik på 6 måneder med et gennemsnitligt timetal på 32½ time om ugen. 3. praktikperiode er placeret på 6. semester. Det er ligeledes en lønnet praktik på 6 måneder med et gennemsnitligt timetal på 32½ time om ugen. Forud for hver praktikperiode arbejder studerende med et temaforløb, der relaterer til praktikken. Der er endvidere studiedage i hver praktikperiode, hvor du deltager i undervisning på uddannelsesinstitutionen. Dine erfaringer fra praktikstedet inddrages og anvendes bl.a. i konkrete analyser på studiedagene. Som studerende skal du forud for hver praktikperiode udarbejde et praktikdokument. Praktikstedet fastlægger i samarbejde med pædagoguddannelsen og den studerende læringsmål for den enkelte praktikperiode. Dit praktikforløb skal godkendes af uddannelsesinstitutionen på baggrund af en skriftlig begrundet indstilling fra praktikstedet. Udenlandsophold Under studiet har du forskellige muligheder for at tage studieophold i udlandet, nedenfor kan du læse om de forskellige muligheder. 7

8 Praktik i udlandet I den 2. eller den 3. praktikperiode er der mulighed for at komme i praktik i udlandet. Vores internationale koordinator orienterer på et tidligt tidspunkt i studiet om disse muligheder og er meget gerne behjælpelig med oplysninger og vejledning. Der er bl.a. mulighed for praktik følgende steder: Kenya, Thailand, Australien Israel, USA, England, Skotland, Rumænien, Grønland, Norge og Færøerne. Double Degree På Pædagoguddannelsen i Holstebro har du mulighed for at tage to uddannelser på én gang. Du kan nemlig blive Double Degree Pædagog i Danmark og Rumænien og dermed få chancen for at udvide dine uddannelsesog jobmuligheder. Du kan som studerende på hold S12 få 1 års studieophold på Bukarest Universitet i Rumænien, hvor du er i din 2. praktikperiode på 3. semester, og på 4. semester er du studerende ved Faculty of Psychology and Learning. Udenlandsophold i forbindelse med temaer I forbindelse med temaerne Kultur på 4. semester og Specialisering på 5. semester er der mulighed for at tage på et udenlandsophold af 2 ugers varighed. De til semestret tilknyttede undervisere og den internationale koordinator skal godkende disse ophold. Studievejledning og Studenterrådgivning Som studerende tilbydes du løbende vejledning om studiemæssige forhold. Uddannelsens studievejleder står til rådighed i forbindelse med enkeltstuderendes specielle forhold og eventuelle afvigelser fra studieforløbet. På Campus Holstebro er der endvidere Studenterrådgivning, og her er åbent hver onsdag. Forhold under uddannelsen Deltagelsespligt På pædagoguddannelsen har du som studerende deltagelsespligt til alle uddannelsens elementer. Deltagelsespligt er dels mødepligt til al skemalagt undervisning dels deltagelse i alle andre af uddannelsesstedet fastlagte aktiviteter. I første praktik-periode gælder mødepligten tilsvarende. Vikardækning I tilfælde af kortvarig sygdom blandt underviserne vil der ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom vil vikardækning på første studieår have højeste prioritet. Undervisningstiden Undervisningen ligger fortrinsvis mandag til fredag mellem kl og kl Overflytning/orlov Ved konkrete ønsker om overflytning eller orlov skal du rette henvendelse til uddannelsens Studievejleder. 8

9 Forsikring Det anbefales, at du er ansvarsforsikret, når du er på uddannelsen, og når du arbejder på praktikstederne. Nærmere information om studerendes forsikring se Litteratur Undervisningen er gratis, men der må påregnes udgifter til litteratur samt evt. kopiering og print. Computer Studerende ved VIA University College medbringer selv en bærbar computer til brug under studiet. Det er vigtigt, at computeren er velfungerende og har installeret evt. studierelevant software. Du vil få nærmere information herom i forbindelse med studiestart. Hvis du er i færd med at købe ny computer, vil vi anbefale, at du venter til efter studiestart for at sikre, at din nye computer som minimum har kapacitet til at afvikle evt. studierelevant software, som anvendes i løbet af studiet. Du har desuden mulighed for at købe udvalgte programmer med studierabat. Du kan derfor med fordel vente med at købe programmer som fx Microsoft Office til efter studiestart. Brug af værkstederne Studerende kan frit benytte uddannelsens åbne værksteder, dog må der træffes aftale med den enkelte fagunderviser om brug af materialer. Du er ligeledes velkommen til at benytte øvrige faciliteter på Campus Holstebro se nærmere herom i pjecen Velkommen til VIA University College, Campus Holstebro. 9

10 Råd og udvalg DSR DSR står for De Studerendes Råd. DSRs hovedopgave er at varetage de studerendes interesser. Hvert hold vælger repræsentanter til DSR. DSR har repræsentanter i flere råd og udvalg, her kan nævnes Studierådet samt evt. repræsentation i råd og udvalg I VIA University College. DSR arrangerer ligeledes faglige oplæg og arrangementer af social karakter fro studerende ved Pædagoguddannelsen i Holstebro. Campus - DSR Der er også et DSR på Campus Holstebro, hvor studerende fra de fem uddannelser er repræsenteret, ligesom studerende kan være repræsenteret i Husrådet på Campus Holstebro. PLS Pædagogstuderendes Studieorganisation Som medlem af PLS vil du blive tilbudt gratis sagsbehandling og vejledning i forbindelse med dit studium på pædagoguddannelsen samt dine praktikker. I løbet af de første uger på dit studium vil der komme en PLS repræsentant og fortælle dig mere om PLS. Juli

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro Gør tanke til handling VIA Kommunikation Velkommen til Campus Holstebro VIA Kommunikation 3 INDHOLD Velkommen til Campus Holstebro... 4 Campusledelsen... 5 Råd og Udvalg... 6 Åbningstider... 7 Praktiske

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE SOCIAL- SPECIALPÆDAGOGIK Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN

24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL. for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN 24 august 2009 J.Nr. 07.14.09 Boe/miaj STUDIEORDNING E2009 GENEREL DEL for PRODUKTIONSTEKNOLOG UDDANNELSEN Indhold 1. FORORD... 3 1.1. FORMÅLET MED STUDIEORDNINGEN... 3 1.2. LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSEN...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen

Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget UNDERVISNINGSMINISTERIET - MARTS 2004 Pædagoguddannelsen og læreruddannelsen Redegørelse til Folketinget Marts 2004 Pædagoguddannelsen

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen ODENSE Socialrådgiveruddannelsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Socialrådgiver uddannelsen SOCIALRÅDGIVERUDDANNELSEN Få en bred vifte af karrieremuligheder Hvad er du interesseret i? Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS

institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS institut for tværkulturelle og regionale studier københavns universitet Ruspjece 2015 Information til nye studerende på Religionsvidenskab på ToRS Kære nye studerende! Velkommen til Institut for Tværkulturelle

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere