VELKOMMEN I BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I BESTYRELSEN"

Transkript

1 VELKOMMEN I BESTYRELSEN

2 Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt samarbejde 18 Netværk 19 Spejdere i hele verden 19 Information fra Det Danske Spejderkorps 20 Forkortelser 21 Spejder Sport 22 Uniformen 23 2

3 Velkommen i bestyrelsen Kære bestyrelsesmedlem Velkommen som bestyrelsesmedlem i din spejdergruppe. Som medlem af en bestyrelse har du valgt at engagere dig i børn og unges spejderliv. Du har dermed også valgt at tage et ansvar for at løse en række opgaver i spejdergruppens bestyrelse og i dit lokale foreningsliv. Det skal du have et stort tak for. En bestyrelse for en gruppe i Det Danske Spejderkorps har et overordnet ansvar for gruppens virke og for, at gruppen overholder korpsets love. En god og levende dialog mellem ledere og bestyrelsens medlemmer er med til at gøre gruppen stærk og levedygtig, så bestyrelsen spiller en væsentlig rolle og er en vigtig støtte for lederne i deres arbejde. Det glæder mig, at du har taget det valg. Denne folder skulle gerne give dig et indblik i de opgaver, som du møder som medlem af bestyrelsen. Jeg ønsker dig velkommen i Det Danske Spejderkorps og ser frem til et godt samarbejde. Mads Kolte-Olsen Generalsekretær i Det Danske Spejderkorps 3

4 Formål Det Danske Spejderkorps formål er at udvikle børn og unge til at være vågne og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer om at udvikle børn og unge fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Korpset er åbent for alle drenge og piger uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning. Vi opfylder formålet ved at tage på ture og lejre, hvor spejderne er ude i naturen at spejderne arbejder sammen om opgaver, og lærer hvilke muligheder samarbejde giver at spejderne lærer færdigheder, og hvordan de kan bruge deres viden at tage forskellige emner op i leg, opgaver og diskussioner, så spejderne lærer deres egen mening at kender, og hvordan de selv og deres omgivelser reagerer i forskellige situationer Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for at fi nde sin egen tro og have respekt for andres at værne om naturen at være en god kammerat at være hensynsfuld og hjælpe andre at være til at stole på at høre andres mening og danne sin egen at tage medansvar i familie og samfund 4

5 De Blå værdier kammeratskab i gruppen og ude i verden. Spejdere tager på ture, lejre og kurser, hvor vi møder 30, 200 eller måske fl ere tusinde andre spejdere fra hele landet og hele verden. Det giver venskaber for livet. ansvar, fordi spejdere selv bestemmer, udvikler og udfører de aktiviteter, ture og lejre, som vi deltager i sammen med vores spejderkammerater. at naturen kan bruges til mere og andet end en gåtur. Spejdere er til friluftsliv, og vi bruger meget tid udendørs på løb med poster, sms og gps, går på opdagelse i naturen, laver bål, lærer førstehjælp og sover i shelter eller i en hængekøje, som vi selv laver. det er sjovt og udfordrende at være spejder, både når du er 6, 10, 16 og 23 år, er leder eller på anden måde hjælper til i en spejdergruppe, fordi der altid er andre at dele oplevelserne og de utallige muligheder med. 5

6 Organisationen Det Danske Spejderkorps har over medlemmer. Af dem er cirka børn og unge mellem 6-18 år, resten er voksne fra år, der fungerer som ledere, assistenter, undervisere på kurser, hjælpere på løb og centre eller i bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper. De fl este spejderaktiviteter foregår i spejdergrupperne til faste møder og i løbet af året med forskellige arrangementer, ture og løb. Divisionen Der er cirka 450 blå spejdergrupper fordelt over hele landet. De er samlet i 36 divisioner, som holder spejderarrangementer, som turneringer og løb, og ofte laver de også tilbud om uddannelse til unge og ledere. Divisionsrådet Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed, som mødes hvert år i marts eller april. Divisionsrådet består af 5 repræsentanter fra hver gruppe samt divisionsledelsen. Gruppen kan vælge 5 medlemmer til divisionsrådet, disse vælges af grupperådet. Mindst to medlemmer af divisionsrådet vælges blandt medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, medmindre der ikke er sådanne i gruppen. Valget gælder for 1 år. Korpsrådet Korpsrådet er korpsets øverste myndighed, som mødes til korpsrådsmøde hvert år i efteråret. Korpsrådet består af to repræsentanter fra hver gruppe, to repræsentanter fra hver division og korpsledelsen. Hver spejdergruppe vælger 2 medlemmer til korpsrådet, disse vælges af grupperådet. Mindst det ene medlem af korpsrådet skal vælges blandt medlemmer, som er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, medmindre der ikke er sådanne i gruppen. Mindst den ene repræsentant skal være myndig. Valget gælder et år. 6

7 Udvalg og arbejdsgrupper En række aktiviteter og projekter i korpset er rettet mod brede grupper af blå spejdere. De bliver udført af en række udvalg og arbejdsgrupper, som er forankret centralt i korpset. De udvikler blandt andet bøger og hæfter om spejderfærdigheder, magasiner og websider til børn, unge og voksne, kurser til unge og voksne. Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps (de gule drenge) blev startet i 1909 af rektor Hartvig Møller med en gruppe drenge fra Gammel Hellerup Gymnasium. Det Danske Pigespejderkorps (de blå piger) blev i 1910 startet med en pigespejderpatrulje optaget i en drengetrop. De to spejderkorps blev i 1973 slået sammen til det nuværende Det Danske Spejderkorps, som er for både piger og drenge. Uniformen er blå. Korpset er i dag et ud af fem danske spejderkorps. 7

8 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen Hver spejdergruppe organiserer sine spejdere og ledere i afdelinger og efter de alderstrin, som passer den enkelte gruppe. Regler for bestyrelsens sammensætning Grupperådet vælger på ordinært grupperådsmøde medlemmer til bestyrelsen. Forældre vælges til bestyrelsen fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år. Enkelte andre interesserede kan også vælges. Lederne, herunder mindst en gruppeleder, vælges blandt ledergruppens medlemmer. Når bestyrelsen sammensættes, skal man være opmærksom på principperne om lige muligheder og skift af funktion hvert 6 år, og det skal tilstræbes, at såvel forældre, unge som ledere er repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen bør sammensættes så den afspejler gruppens medlemmer og det lokalsamfund, gruppen er en del af. Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder samt et antal medlemmer (mindst tre). Antallet fastsættes af grupperådet.hvis en gruppeleder ikke er medlem af bestyrelsen, har den pågældende møderet uden stemmeret. Læs mere i Lovhæftet 14. Grupperådsmødet (generalforsamling) bliver afholdt hvert år inden den 1. marts. Grupperådet består af forældre til medlemmer under 18 år, medlemmer der er fyldt 15 år og medlemmer af bestyrelsen. Andre kan deltage i grupperådsmødet, dog uden stemmeret. De unge spejdere Ifølge Det Danske Spejderkorps love har de unge medlemmer indfl ydelse både på gruppe-, divisions- og korpsplan. Et ungt medlem er på valgtidspunktet fyldt 15 år, men ikke 24 år. Har gruppen ikke medlemmer i denne aldersgruppe, kan der undtagelsesvis vælges andre til bestyrelse, divisions- og korpsråd. 8

9 Bestyrelsens bør fi nde en form på sit arbejde, som tilgodeser, at både unge og voksne medlemmer kan deltage i arbejdet. Der bør også vises hensyn til de unges erfaring, viden, studier, arbejde m.m., så de kommer godt fra start. 9

10 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier at gruppen overholder korpsets love gruppens økonomi opfølgning på grupperådets beslutninger koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt indstilling af voksne medlemmer til godkendelse udvikling af gruppen Bestyrelsen skal minimum mødes 1. Straks efter grupperådsmødet (evt. i forlængelse af dette): Fastsætte møder og forberede deltagelse i divisionsrådsmødet 2. Hen på foråret: Lægge planer for sommerlejr, oprykning og ledersituationen efter sommerferien 3. Sommeren: Forberede ansøgning/budget til kommunalt tilskud (Folkeoplysningstilskud) 4. Midt i efteråret: Forberede deltagelse i korpsrådsmøde, julearrangementer, budgetønsker 5. Årsskiftet: Regnskab, budget og grupperådsmøde, herunder at fi nde repræsentanter til bestyrelsen blandt unge, ledere og forældre) Bestyrelsen vil som oftest mødes fl ere gange for at sikre gruppens udvikling og den administrative planlægning. 10

11 Programmet for bestyrelsens møder vil som regel indeholde flere af disse punkter: 1. Siden sidst - beretning fra formanden: møder, breve, kontakter siden sidst 2. Spejderarbejdet - beretning fra lederne: lederne fortæller i hovedtræk om gruppens aktiviteter og en status på medlemmerne 3. Ledere og ledertræning: Orientering om ledersituationen på kort og længere sigt, og om ledernes deltagelse i kurser og lignende 4. Økonomien - beretning fra kassereren: Regnskabet i forhold til budgettet og gruppens økonomi generelt 5. Bestyrelsens aktiviteter: Beretning fra enkeltpersoner eller udvalg, som har ansvar for blad, materiel eller andre bestyrelsesopgaver 6. Større enkeltsager: Hytte, lokale, grund, deltagelse i divisionsrådsmøde og korpsrådsmøde, spejderfest, budgetlægning, grupperådsmøde, forældretur og så videre Referater fra møderne bliver sendt ud til alle medlemmer, så alle ved, hvad der blev aftalt og fordelt af opgaver 11

12 Opgavefordeling i bestyrelsen Bestyrelsens arbejde handler både om gruppens trivsel og praktiske opgaver. Bestyrelsen kan med fordel uddelegere opgaver på de enkelte medlemmer, så alle er engagerede, og ansvaret for opgaverne er fordelt. Man kan lave arbejdsgrupper, som løser opgaver mellem bestyrelsesmøderne. Her kan man supplere med forældre, ledere og andre, som gerne vil deltage i arbejdet. Bestyrelsesformanden bliver valgt på grupperådsmødet for 2 år af gangen og bør følge 6-års princippet. Formandens opgaver at lede bestyrelsens arbejde og indkalde til bestyrelsesmøder at lede bestyrelsesmøderne at holde tæt kontakt med gruppelederen og afdelingslederne at være forbindelsesled til forældrerepræsentanterne mellem bestyrelsesmøderne at repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg at repræsentere bestyrelsen ved forhandlinger med offentlige myndigheder og lignende at afholde ledersamtaler med gruppelederne at indsende ledererklæringer til korpskontoret at indsende gruppeindberetningen lige efter grupperådsmødet via Blåt Medlem Gruppelederen vælges af lederne, formanden står for at gennemføre valget. Blandt gruppelederens opgaver at have tæt kontakt med bestyrelsesformanden udvikling af gruppen at koordinere børnearbejdet og afholde ledermøder at sikre, at nye ledere modtages godt i ledergruppen at motivere gruppens ledere og bestyrelsesmedlemmer til at blive uddannet bedst muligt i relation til deres funktion at være kontaktled til andre grupper i korpset og andre korps/forbund at have nær kontakt til divisionen 12

13 Gruppens kasserer bliver valgt på grupperådsmødet. Kassererens vigtigste opgaver er modtage kontingentopkrævning fra spejdere og ledere (min. 75 kr. i 2012) sørge for betaling af kontingent til division og korps styre mellemregnskab med lederne for de løbende udgifter udarbejde regnskab og kontrollere, at budgettet holdes orientere den øvrige bestyrelse om gruppens økonomi løbende sørge for udarbejdelse af ansøgninger om tilskud bl.a. hos kommunen vedligeholde gruppens medlemsdata i Blåt Medlem 13

14 Gruppens økonomi Indtægter Grupperådet fastsætter kontingentet sammen med årets budget. Kontingentets størrelse afhænger af lokale forhold, men sættes ofte i forhold til de faste udgifter. I hæftet Gruppens liv og behov (Find hæftet her: dk/gruppeliv/gruppeledelse) kan I se andre gruppers kontingent og eksempler på, hvordan grupper kan tjene penge. Folkeoplysningsloven har en række bestemmelser om støtte til bl.a. spejderarbejde. I de fl este kommuner er der et folkeoplysningsudvalg, som fastsætter de lokale regler. I dette udvalg bør spejderne være repræsenteret. Hver kommune fastlægger sine egne ordninger, som typisk har bestemmelser om kontant tilskud per medlem, tilskud til ledertræning, anlæg eller særlige aktiviteter som arrangementer med venskabsbyer og start af nye afdelinger. Spejdergrupper kan ofte søge forskellige tilskud og sponsorater fra private fonde m.m. Det kan være lokale pengeinstitutter, lokale forretninger, foreninger og loger som Lions Club eller Sct. Georgs Gilderne. Ofte foretrækker de at støtte større materielanskaffelser eller særlige ture frem for daglig drift. Du kan læse mere om penge til spejd og muligheder for at søge fonde og tipsmidler til hytter og lejrpladser mm. på dds.dk. 14

15 Gruppens udgifter Faste udgifter kontingent til division og korps lokale/hytte/grund/forsikring lys og varme/vand/renovation Variable udgifter materialer til aktiviteter ture og møder materiel (telte, økser med videre) lederuddannelse Lederudgifter Det koster altid noget at være engageret i en hobby - også når man er spejderleder. I Det Danske spejderkorps skal enhver kunne være leder uanset økonomisk baggrund. Det er den enkelte gruppes bestyrelses opgave at fi nde en balance mellem disse to standpunkter. Forsikringer Spejdere er aktive og har en del udstyr. Derfor skal spejdergruppens ledere og bestyrelse være klar over, hvordan spejderne, lederne og udstyret er forsikret. Nogle skader bliver som hovedregel dækket af spejderens egen ansvarsforsikring, andre skader kan det være, spejdergruppen er forsikret imod. Korpset har også nogle forsikringer, som kan dække spejdere, ledere og udstyr i bestemte tilfælde. Bestyrelsen og ledergruppen bør sætte sig ind i, hvordan spejdergruppen og dens medlemmer er dækket i tilfælde af skader på personer eller genstande. 15

16 Uddannelse I spejdergruppen har bestyrelsen ansvar for at sikre, at gruppen og dens medlemmer udvikler sig. Det gælder også bestyrelsen selv, der skal udvikle de kompetencer, den har brug for til at kunne udføre sit arbejde. Bestyrelsen og gruppelederen bør derfor i samarbejde prioritere at sætte midler af til at uddanne gruppens medlemmer. Uddannelse betyder udvikling af enkeltpersoner og gruppen som helhed, og det giver inspiration til spejderarbejdet, nye erfaringer og vigtige netværk til andre ledere og andre grupper. Ledere, spejdere og forældrerepræsentanter kan deltage i den uddannelse, som Det Danske Spejderkorps tilbyder.... af unge spejdere De unge i spejdergruppen er en vigtig ressource, og de er på vej til at blive ledere. Bestyrelsen har ansvar for at sætte penge af til de unges uddannelse, når budgettet for årets lederuddannelse bliver lagt. Uddannelse til især patruljeledere og seniorspejdere kan godt koste en del penge, for mange af kurserne er ugekurser. Omvendt der tale om kerneoplevelser, der vil motivere og udvikle de unge i spejderarbejdet. Korpset tilbyder både kurser for nye og rutinerede patruljeledere og kurser for seniorspejdere og klanledere.... af ledere Korpset udbyder kurser, som ledere kan deltage i for at udvikle deres spejderarbejde og sig selv. Korpsets kurser for ledere omfatter blandt andet praktisk spejderarbejde - både for nye og erfarne ledere - kurser i spejderideen og spejdermetoden, udvikling af lederroller og lederevner og kurser i personlig udvikling.... af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer kan også have gavn af kurser. Har du ansvar for medlemssystemet Blåt Medlem, så udbyder korpset kurset heri med jævne mellemrum. Nogle divisioner udbyder desuden kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og for kasserer, som det kan være en fordel at følge. På sådanne kurser kan du få overblik over, hvilke opgaver en bestyrelse har og viden om lokale forhold og traditioner. Se mere på: eller kontakt din division for mere information. 16

17 Tilskud fra kommunen De fl este kommuner giver tilskud til uddannelse af frivillige i foreningslivet. Der er forskellige regler og frister i kommunerne for at søge tilskud til uddannelse, så det er en fordel at sætte sig ind i de lokale forhold i god tid. Vil du vide, hvilke kurser I kan tage på, så klik ind på dds.dk/uddannelse eller snak om mulighederne med jeres lokale udviklingskonsulent. Udvikling af gruppen Korpset har en række tilbud, som jeres gruppe endelig må gøre brug af: Inspirationsholdet Hos Inspirationsholdet kan I fx få inspiration til at blive en endnu mere attraktiv spejdergruppe, få fl ere ledere eller lave en Spejd 2020 handlingsplan specifi kt til jeres gruppe. I kan vælge mellem 10 oplæg. Inspirationsholdet kommer ud til gruppen, og oplægget varer 1-2 timer, så det kan nemt fl ettes ind i et almindeligt leder- eller bestyrelsesmøde. Rejseholdet Vil I gerne være fl ere spejdere og ledere i gruppen, kan I få hjælp af Rejseholdet. Erfarne ledere og korpsets decentrale konsulenter kommer til jer og hjælper med at skaffe fl ere spejdere. Et forløb med rejseholdet giver fl ere medlemmer i ni ud af 10 tilfælde. Konsulentstøtte Det Danske Spejderkorps har nogle udviklingskonsulenter, som arbejder lokalt og regionalt med at skabe udvikling og støtte spejdergrupper og divisioner. Seniorudviklingsholdet En aktiv klan er en stor resurse for gruppen. Trænger gruppens klan til inspiration eller hjælp til at strukturere møder og planlægning, kan I kontakte Seniorudviklingsholdet, som er erfarne seniorspejdere, der kører klanen gennem et både sjovt og sundt udviklingsforløb. Læs mere på dds.dk/gruppeliv om, hvordan I kan udvikle jeres gruppe.. 17

18 Lokalt samarbejde En spejdergruppe kan godt få indfl ydelse på, hvordan det lokale foreningsliv har det. Gruppen kan i samarbejde med andre grupper og børne- og ungdomsorganisationer sikre, at de får indfl ydelse ved at være repræsenteret i kommunens folkeoplysningsudvalg. Samrådet (BUS) Samrådet er et samarbejde mellem en række organisationer: Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, DUI-LEG og VIRKE, FDF og KFUM og KFUK i Danmark. Samrådet følger udviklingen på det lovgivnings- og samfundsmæssige område og repræsenterer organisationerne i andre bestyrelser, komiteer, udvalg o. lign. Samrådet består af to repræsentanter fra hver organisation. Formandsposten er toårig og går på skift mellem organisationerne. Samrådet nedsætter udvalg og arbejdsgrupper til at løse fælles opgaver. Samrådet opfordrer til at danne lokale samråd med repræsentanter fra samrådsorganisationernes lokale afdelinger. På den måde kan man koordinere et samarbejde, så lokalafdelingerne danner en fælles repræsentation over for blandt andet kommunerne og i udvalg for folkeoplysning. Lokale samråd kan også medvirke til fælles aktiviteter i kommunen. 18

19 Netværk En spejdergruppes netværk er stort, og det er en fordel at have et overblik over, hvordan det ser ud. Som bestyrelsesmedlem er du med til at opbygge og vedligeholde netværket. Netværket kan gruppen og bestyrelsen bruge til at få information, viden, inspiration eller løsninger på opgaver. Netværket består af familie, arbejdskollegaer, naboer og spejdervenner, men også af divisionen og dens andre spejdergrupper, andre børne- og ungdomsorganisationer i kommunen, tidligere ledere, gruppens samarbejdspartnere og spejdernes forældre. Forældrene Spejdernes forældre er en stor ressource. Bestyrelsen kan også have gavn af forældrene til de små og større opgaver, som spejdergruppen har i løbet af året. For forældrene er det en god oplevelse at blive en del af deres barns spejderliv. Det giver indsigt i, hvilke oplevelser en spejder har, når man hjælper til på besøgsdage, lejre eller til et arrangement i gruppen. Spejdere i hele verden Spejderbevægelsen er verdensomspændende. Den tæller 36 millioner drenge og piger i over 160 lande. Spejderbevægelsen blev startet i 1903 af Robert Baden-Powell (BP), senere blev hans søster Agnes og hustruen Olave Soames også involveret især i pigespejderbevægelsen. Der er to internationale spejderorganisationer, WAGGGS og WOSM. Det Danske Spejderkorps er medlem af begge organisationer. 19

20 Information fra korpset Som bestyrelsesmedlem kan du få viden om, hvad der sker i Det Danske Spejderkorps og foreningslivet generelt. De fl este grupper og divisioner har også deres egne blade eller websider med nyheder og information. dds.dk giver dig nyheder fra og informationer, politikker og vejleninger om korpset, du kan bruge debatten til dialog med andre spejdere, fi nde uddannelse og inspiration. Du kan vælge at modtage nyhedsbreve fra Det Danske Spejderkorps, hvis du tilmelder dig i Blåt Medlem. Broen Magasin er korpset blad for spejdere over 16 år, som udkommer 4 gange årligt plus to uddannelsesmagasiner. Spejdergrupperne får desuden tilsendt en bladpakke 6 gange om året, heri er medlemsbladene Spejdersnus og Track til børnene og de unge. Der kan også blive sendt andre materialer ud til grupperne med bladpakken. Følg med i foreningslivet generelt på samraadet.dk og Find udgivelser og deadlines på dds.dk Vil du vide mere? Lovhæftet Find det på dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-ogvejledninger Rådhuset Få information om tilskudsregler, udlån af kommunale lokaler, adgang til kommunale faciliteter som trykkeri, lokaler med særligt udstyr og andre lokale forhold. Korpskontoret Er blå spejderes kontor, som yder service til spejderkorpset. Find korpskontoret eller en medarbejder på dds.dk/kontakt-korpskontoret 20

21 Forkortelser I Det Danske Spejderkorps kan du møde en del forkortelser, som især er betegnelser for funktioner og udvalg. Vi har en ambition om at undgå forkortelser i fremtiden, men indtil det er lykkedes, har du her en liste over de mest brugte. Gruppen Bestyrelsesformand Gruppekasserer Bestyrelsesmedlem Ung i bestyrelsen Leder i bestyrelsen Søkyndigt medlem Korpsrådsmedlem/-ung Gruppeleder Gruppeassistent Gruppehjælper Afdelingsleder Afdelingsassistent Patruljeleder, -assistent BSF GK BSM BSMU BSML SØK KRMB/KRMU GL GA GH AFDL AFDA PL/PA Divisionen Divisionskasserer Divisionschef Divisionsledelsesmedlem Divisionens korpsrådsmedlem Divisionsrådsmedlem/-ung DK DC DLM DKRM DRM/DRMU Korpset Korpsledelsen Korpsledelsens forretningsudvalg KOL KOLFU 21

22 Spejder Sport Det Danske Spejderkorps ejer butikskæden Spejder Sport. Her kan spejdere og andre medlemmer af Det Danske Spejderkorps købe det, de skal bruge til deres spejderliv. Spejder Sport forhandler derfor både uniformer og logovarer, samt telte, soveposer, beklædning og andet udstyr til friluftsliv af mange slags. Den indtjening, som Det Danske Spejderkorps opnår i Spejder Sport, er en del af korpsets økonomiske grundlag. Spejder Sport har 15 butikker i Danmark samt en postbutik, hvor du kan købe via internettet. Rabat Medlemmer af Det Danske Spejderkorps få 10 procent i rabat på deres køb i Spejder Sport. Gruppen udleverer et rabatkort til hvert medlem. Gruppen får udleveret rabatkort efter behov hos korpskontoret eller Spejder Sport. Kortet er bevis for medlemskabet af Det Danske Spejderkorps ved køb i Spejder Sports forretninger. Rabatten gælder ikke for udsalgsvarer, tilbudsvarer og enkelte særlige varer som kajakker og GPS er. Spejder Sport har en generel kvantumsrabat for alle kunder på 10 procent ved køb på minimum 5000 kroner, der kan kun bruges en rabatordning per køb. Ved køb over kroner anbefales det at bede om et tilbud. Køb til gruppen Når du køber udstyr til spejdergruppen i Spejder Sport, er der fl ere mulige ordninger for betaling. En mulighed er en debiteringsordning, hvor betalingen sker via gruppens konto på korpskontoret. Kontakt Spejder Sport for at høre nærmere om de forskellige ordninger. Find Spejder Sport på spejdersport.dk 22

23 Uniformen I Det Danske Spejderkorps bærer spejderne uniform. Uniformen gør spejderne synlige, den viser ud ad til, at spejdere udgør en helhed, og den styrker fællesskabsfølelsen. Blå spejdere bærer en mørkeblå uniform med tørklæde. Uniformen kan bestå af forskellige dele, og spejderne vælger deres beklædning ud fra, hvad der er praktisk i forhold til vejret og den aktivitet, de udfører. Find uniformsvejledningen på dds.dk 23

24 SPEJDER.DK DDS.DK Velkommen i bestyrelsen Udgivet af Det Danske Spejderkorps 2010 Tryk: Det Danske Spejderkorps Redaktion: Jeanette Hedegaard, Keld Andreassen, Mads Kolte-Olsen Foto: Mads Danquah Mikael Lind Vestergaard Rasmus GV DDS-fotoarkiv

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER Delegeretmøde 2014 PRAKTISKE OPLYSNINGER Gudstjeneste: Delegeretmødet starter med udendørs gudstjeneste på plænen ned mod auditoriet på Nyborg Strand Hotel. Det er en god ide at medbringe siddeunderlag,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e

Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e Christian Kirkegaard Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e En analyse af Det Danske Spejderkorps, med henblik på strategiske forslag til styrkelse af ledelserne i de lokale spejdergrupper. Hovedopgave

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv...

LEDER-ORDBOGEN. 1. Helsingør Gruppe er delt i flere afdelinger, fx.mikro-afdelingen, mini-afdelingen osv... LEDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1.HELSINGOR.DK 1.HELSINGØR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division under Det Danske

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere