Indholdsfortegnelse. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4 Afdæmpet rekruttering...6 Færre afskedigelser...7 Flere pensioneringer...8 Færre bruger seniordeltid...8 Sektoren søger flere unge Beskæftigelsen på forsikrings- og pensionsområdet Kraftigt fald i rekrutteringen på forsikrings- og pensionsområdet Også fald i antallet af afskedigelser Uændret rekrutteringssituation Forventning om rekrutteringsproblemer, når konjunkturerne vender Meget mindre videreuddannelse på Forsikringsakademiet Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter Færre rekrutteringer og færre fusioner Også færre afskedigelser i pengeinstitutterne... 2 Stadig mismatch-problemer Forventninger til fremtiden Om undersøgelsen Side 1

3 Beskæftigelsesundersøgelse Resumé Beskæftigelsen fortsatte nedad i finanssektoren i 21, og finansvirksomhederne forventer, at faldet i beskæftigelsen fortsætter i 211. Virksomhederne har i 21 afskediget langt færre medarbejdere end i 29. Antallet af medarbejdere er primært reduceret gennem naturlig afgang. Denne tilgang til at reducere beskæftigelsen giver færre nyansættelser i sektoren, og rekrutteringsraten faldt derfor mærkbart i 21, både på penge- og realkreditområdet og i forsikrings- og pensionsbranchen. Beskæftigelsesundersøgelse 21 November 21 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forsikring & Pension Der er dog positive takter virksomhederne forventer i 211 at ansætte flere nyuddannede. Dette vil, alt andet lige, give en mere jævn alderssammensætning i sektoren. Sektorens alderssammensætning kan risikere at presse virksomhederne i takt med, at store årgange skal erstattes af mindre. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i finanssektoren for tiden har relativt let ved at rekruttere og fastholde den ønskede type medarbejdere. På sigt forventer de virksomheder, der har en langsigtet rekrutteringsstrategi, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Virksomhederne ser særligt for specialister et problem, blandt andet på grund af de mindre årgange. Hvad angår generalister har virksomhederne ikke helt samme sortsyn, da man mener, at der på sigt vil blive behov for færre generalister. Undersøgelsen viser desuden, at mange af de mindre og mellemstore pengeinstitutter ikke har en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Dette kan skabe problemer, da virksomhederne risikerer at være ude af stand til at rekruttere de ønskede medarbejdere i takt med, at arbejdsmarkedet på sigt kan forventes at stramme til. Beskæftigelsesundersøgelsen 21 er en opfølgning på tidligere års tilsvarende undersøgelser. Undersøgelsen er lavet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikring & Pension og omfatter 85% af medarbejderne i sektoren. Gennem rapporten omtales skadesforsikringsselskaber som forsikringsselskaber, mens tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber omtales som pensionsselskaber. Pengeinstitutterne er enkelte steder i rapporten opdelt efter Finanstilsynets størrelsesgruppering. Side 2

4 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor Færre medarbejdere i sektoren I 21 er der 69.3 medarbejdere i den finansielle sektor. I løbet af 2 år er ca. 4. medarbejdere dermed forsvundet fra sektoren. I 28 var beskæftigelsen historisk høj i sektoren og på niveau med beskæftigelsen i starten af 199'erne. Med Lehman Brothers kollaps i september 28 blev verdensbilledet et andet, og det smittede af på finanssektorens størrelse. Medarbejderantallet faldt i 29, faldet fortsatte i 21, og antallet forventes også at falde i 211. Fra 21 til 211 forventer de finansielle virksomheder, at beskæftigelsen vil falde med 1.2 medarbejdere fra 69.3 til 68.1 medarbejdere forventes at være ansat i penge- og realkreditinstitutter, og de resterende i forsikrings- og pensionsselskaber. Pengeinstitutterne forventer dermed at have næsten 9 færre medarbejdere om et år. Derimod forventer realkreditinstitutterne stort set uændret beskæftigelse. Figur 1. Beskæftigelse på penge- og realkreditområdet Antal beskæftigede 6. Pengeinstitutter Realkreditinstitutter * Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde selskabet pr ? og Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: Danmarks Statistik, FA og F&P. Side 3

5 På forsikrings- og pensionsområdet vil faldet betyde, at der forventes at være ansat 18.3 medarbejdere, hvilket er 4 færre end i 21. Både hos forsikrings- og pensionsselskaber samt pengeinstitutter udgør faldet knap 2% af medarbejderstaben. Figur 2. Beskæftigelse i forsikrings- og pensionsbranchen Antal beskæftigede Pension Forsikring * Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde selskabet pr ? og Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: Danmarks Statistik, FA og F&P. Selvom medarbejderantallet i finanssektoren er faldet, er det værd at bemærke, at faldet sker efter en meget kraftig stigning i antallet af medarbejdere i sektoren. Beskæftigelsen forventes således i 211 fortsat at være på samme niveau som for 3-4 år siden. Lav personaleomsætning i finanssektoren Den faldende beskæftigelse skyldes primært, at der bliver rekrutteret færre medarbejdere til sektoren. FA's løbende måling af personaleomsætningen taler sit tydelige sprog. Side 4

6 Figur 3. Personaleomsætning i finanssektoren % Afgang Tilgang Nov. 5- nov. 6 Nov. 6- nov. 7 Nov. 7- nov. 8 Nov. 8- nov. 9 Maj 9- maj 1 Anm.: Personaleomsætningen er målt på kernemedarbejdere. Kilde: FA. Personaleomsætningen målt på tilgang er faldet markant fra november 27/8 til november 28/9, mens der ikke er sket et tilsvarende fald i personaleomsætningen målt på afgang. Afgangen af medarbejdere er forholdsvis stabil i hele perioden. Faldende personaleomsætning er et fænomen, der har ramt hele den private sektor. DA måler ligeledes løbende personaleomsætningen og rapporterer ligeledes om fald i tilgangen, men stort set uændret afgang. Figur 4. Personaleomsætning for DA-området % Tilgang 35 Afgang Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Arbejdere Funktionærer Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. Side 5

7 Både personaleomsætningen målt på tilgang og afgang er på et væsentligt lavere niveau for medarbejdere i finanssektoren end den øvrige private sektor. DA sondrer mellem arbejdere og funktionærer i deres personaleomsætningsstatistik. Finanssektorens medarbejdere kan bedst sammenlignes med funktionærerne, men selv DA's funktionærer har med en personaleomsætning på 15,2% en næsten dobbelt så høj personaleomsætning som finansmedarbejderne. Afdæmpet rekruttering Ifølge undersøgelsens resultater er der de seneste 12 måneder rekrutteret 4.5 medarbejdere til job i finanssektoren, når der ses bort fra medarbejdere, der som følge af fusioner har skiftet arbejdsgiver. Til sammenligning viste sidste års beskæftigelsesundersøgelser, at der fra 28 til 29 blev rekrutteret henholdsvis 3.8 medarbejdere til banker, realkredit og it-virksomheder, mens der blev rekrutteret 2.65 medarbejdere til forsikrings- og pensionsselskaber, i alt 6.45 medarbejdere. Antallet af rekrutteringer er dermed faldet med 3% fra 28/9 til 29/1. Selvom der er færre rekrutteringer målt på antal på forsikrings- og pensionsområdet, er andelen af rekrutteringer set i forhold til antal medarbejdere højere i forsikrings- og pensionsselskaber end i pengeinstitutterne. Figur 5. Antal rekrutteringer som andel af medarbejderantallet % Forsikring Pension Pengeinstitutter Realkredit IT Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Rekrutteringer som følge af fusioner er ikke inkluderet i figuren. Svarene er opjusteret til brancheniveau Kilde: FA og F&P. I 21 udgør rekrutteringer omkring 9% af medarbejderantallet i forsikringsog pensionsselskaber. Særligt i forsikringsselskaber er antallet af rekrutteringer faldet i forhold til sidste års undersøgelse fra knap 16% til 9%. I 29 var antal rekrutteringer i forhold til medarbejdere ligeledes meget høj i realkreditinstitutter og de deltagende it-virksomheder. I 21 er antallet af re- Side 6

8 krutteringer faldet på begge områder til henholdsvis 8% og 3%. I pengeinstitutterne udgør rekrutteringer 5% mod 6% sidste år. På grund af forskelligt opgørelsestidspunkt, datagrundlag og metode kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes med de foregående tal for personaleomsætning. Begge opgørelser viser dog en klar tendens til faldende rekruttering og dermed faldende personaleomsætning målt på tilgang. Færre afskedigelser Slutningen af 28 og starten af 29 var præget af mange større kollektive afskedigelser. Ifølge FA s opgørelser over kollektive afskedigelser blev ca. 2.6 medarbejdere berørt af kollektive afskedigelser fra efteråret 28 til udgangen af 29. Kollektive afskedigelser forekommer ikke så hyppigt mere. Fra januar til november 21 er omkring 7 medarbejdere blevet afskediget ved kollektive afskedigelser. Figur 6. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantallet % Forsikring Pension Pengeinstitutter Realkredit IT Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har I afskediget i de seneste 12 måneder, opgjort på antal. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Det samlede omfang af afskedigelser i sektoren er også faldet siden 28/9. I efteråret 29 oplyste virksomhederne, at 4% af medarbejderne var blevet afskediget i løbet af de seneste 12 måneder. Et år senere har vi stillet samme spørgsmål og finder, at 3% af medarbejderne er blevet afskediget i løbet af de seneste 12 måneder. Afskedigelser forekommer stadig hyppigere end før Lehman Brothers krak, men de har ændret karakter. Når næsten 3% af medarbejderne det seneste år har mistet jobbet ved en afskedigelse, har det i højere grad været pga. individuelle forhold end som konsekvens af kollektive afskedigelsesrunder. Side 7

9 Når personaleomsætningen målt på afgang ikke er faldet som konsekvens af de færre afskedigelser, skal det ses i sammenhæng med få jobåbninger på arbejdsmarkedet. Færre medarbejdere skifter til andet job af egen drift, da der er dårlige alternative beskæftigelsesmuligheder. Flere pensioneringer I takt med, at personaleomsætningen er gået ned, er medarbejderne i sektoren blevet ældre. Pr. august 21 var gennemsnitsalderen 43½ år i finanssektoren, hvilket er en stigning på knap ½ år i løbet af det seneste år. Langt hovedparten af medarbejderne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er omkring 62 år, hvilket hænger sammen med reglerne om efterløn. 1 Med det nuværende tilbagetrækningsmønster vil sektoren de næste 5 år sige farvel til omkring 15% af medarbejderne, der vil vælge efterløn eller pension frem for jobbet. Figur 7. Alderssammensætningen i finanssektoren 21 % 4 Pengeinstitutter Forsikring og pension Realkredit Anm: Aldersammensætningen er opgjort for FA-medlemmer, maj 21. Kilde: FA. Tilbagetrækningsmønstret er stort set det samme i pengeinstitutter som forsikrings- og pensionsselskaber, men medarbejderne i realkreditinstitutterne er yngre, og færre medarbejdere vil derfor gå på pension i løbet af de næste 5 år. Færre bruger seniordeltid Til gavn for de ældre medarbejdere og for at øge interessen for at udskyde tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet indførte finanssektoren i 23 seniordeltidsordningen i sine overenskomster. Med seniordeltidsordningen kan medarbejderen vælge at gå på deltid, men fortsat modtage uændrede pensionsindbetalinger. 1 FA-analyse nr. 46 "Flere ældre i finanssektoren", september 28 Side 8

10 Figur 8. Anvendelse af seniordeltid andel af medarbejdere over 58 % 12 Penge- og realkreditinsitutter Forsikring og pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har i løbet af de seneste 12 måneder benyttet sig af seniordeltid? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P Der har været stigende tilgang til ordningen frem til 28, hvorefter tilgangen er faldet. Ved overenskomstforhandlingerne i 28 blev indført begrænsninger i ordningen. Medarbejderen skal have 5 års anciennitet, før han/hun kan benytte sig af ordningen, og ordningen kan maksimalt benyttes i 7 år. Langt de fleste medarbejdere på 58 år og derover vil kunne opfylde det kriterium, hvorfor ændringen vurderes at have meget begrænset betydning. En usikker fremtid og beskæftigelsessituation kan have fået nogle medarbejdere til at udskyde eller fravælge at gå ned i tid og løn uafhængig af pensionsindbetalingernes størrelse. Sektoren søger flere unge I 29 og 21 var indtaget af elever historisk lavt i den finansielle sektor. I en periode, hvor virksomhederne generelt reducerede antallet af medarbejdere, gik det også ud over elevindtaget. Forventningerne til 211 er mere optimistiske. Sektoren forventer at rekruttere lidt flere elever og andre nyuddannede. Side 9

11 Figur 9. Elevindtag Antal elever Realkredit Forsikring Pengeinstitutter * Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte i 211? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: - 21 Finansrådet og FA. 211: FA og F&P Især pengeinstitutterne begrænsede indtaget af elever i 29 og 21, men samtidig steg antallet af nyuddannede finansøkonomer, som blev ansat i pengeinstitutterne. Hvor ansættelse af nyuddannede finansøkonomer frem til 28 udgjorde under halvdelen af elevindtaget, blev der i 29 ansat 161 elever og 161 nyuddannede finansøkonomer i pengeinstitutterne. I 21 blev ansat flere nyuddannede finansøkonomer end elever 146 elever og ca nyuddannede finansøkonomer. Forsikrings- og pensionsselskaberne har taget lidt færre elever, men faldet har ikke været så dramatisk som i pengeinstitutterne. Derimod har finansøkonomerne aldrig rigtig vundet indpas i forsikringsselskaberne. Hvor der i 21 blev ansat 83 elever, blev der kun ansat ganske få nyuddannede finansøkonomer. I 211 forventer forsikringsselskaberne at ansætte 18 elever og pengeinstitutterne 17 elever, dermed bliver det samlede elevindtag på 278 elever. 2 Kilde: Finansforbundet, DFL og Finanssektorens Arbejdsgiverforening "Finansøkonomer i den finansielle sektor", september 21 Side 1

12 Figur 1. Forventet antal ansættelser af nyuddannede i 211 Andre Andre Finansøkonomer Finansøkonomer Akademikere Akademikere Elever Elever Forsikring Pension Antal medarbejdere Pengeinstitutter Realkredit Antal medarbejdere It Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange af følgende forventer I at ansætte i 211? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P Samtidig med, at elevindtaget forventes at stige, fortsætter penge- og realkreditinstitutterne med at ansætte flere nyuddannede finansøkonomer. I 211 forventer de at ansætte 225 nyuddannede finansøkonomer. I slutningen af 211 bliver de første finansbachelorer uddannet og kan ansættes i job i den finansielle sektor. Den første årgang på uddannelsen er i praktik i dette efterårssemester. Dermed kan sektoren nu begynde at få de første erfaringer med uddannelsen. 65 finansbachelorstuderende er i praktik i finanssektoren dette efterår, og endnu flere virksomheder forventer at tage finansbachelorstuderende i praktik i Akademikere udgør en stadig stigende andel af finanssektorens medarbejdere. Forsikrings- og pensionsområdet har en længere tradition for at rekruttere akademikere, men forskellen er ved at indsnævre sig. På forsikrings- og pensionsområdet har 15% af medarbejderne en bacheloreller lang videregående uddannelsesbaggrund, tilsvarende er tallet 14% i penge- og realkreditinstitutter. 3 Praktikanter er baseret på oplysninger fra Finansøkonomudvalget, november 21. Forventning til næste år er baseret på Finansforbundet, DFL og Finanssektorens Arbejdsgiverforening "Finansøkonomer i den finansielle sektor", september 21 Side 11

13 3. Beskæftigelsen på forsikrings- og pensionsområdet Forsikrings- og pensionsbranchen er ikke ramt af den finansielle krise i samme grad som penge- og realkreditområdet. Navnlig forsikringsområdet er gået relativt fri af krisen, da forvaltning af kapital er en relativ lille del af deres forretningsområde. Den generelle økonomiske krise og det øgede erstatningsniveau har imidlertid ført til, at også forsikringsområdet kan mærke konsekvenserne af den finansielle krise. Dette afsnit uddyber beskæftigelsesundersøgelsens resultater for forsikringsog pensionsområdet. Kraftigt fald i rekrutteringen på forsikrings- og pensionsområdet Antallet af rekrutterede medarbejdere er faldet kraftigt for forsikrings- og pensionsbranchen i 21. Faldet er drevet af en kraftig reduktion i rekrutteringen i forsikringsselskaberne. Hvor forsikringsselskaberne i 29 rekrutterede ca. 2.3 medarbejdere, var antallet i 21 faldet til knap 1.4, svarende til et fald på ca. 4%. Figur 11. Rekrutteringer de seneste 12 måneder Antal rekrutterede 3. Intern rekruttering Ekstern rekruttering Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Pensionsselskaberne øgede rekrutteringen med 9% til 43 medarbejdere. Den samlede rekruttering i forsikrings- og pensionsbranchen faldt 33%. Faldet i rekrutteringen viser, som personaleomsætningen i afsnit 2, hvordan selskaberne tackler overskuddet af arbejdskraft ved at genbesætte færre ledige stillinger. På den måde bliver beskæftigelsen reduceret med et begrænset antal afskedigelser. Side 12

14 Forsikringsselskaberne rekrutterer primært eksternt, dvs. fra selskaber uden for forsikringsbranchen. I 21 blev 8% af medarbejderne rekrutteret eksternt. For pensionsselskaberne er det langt mere udbredt at benytte sig af intern rekruttering. I 21 blev blot 4% af de rekrutterede i pensionsselskaberne rekrutteret eksternt. Også fald i antallet af afskedigelser 21 bød på et fald i antallet af afskedigelser. I 21 afskedigede Forsikringsog pensionsselskaberne ca. 61 medarbejdere, mod knap 78 i 29. Navnlig pensionsselskaberne reducerede antallet af afskedigelser, og antallet af afskedigelser faldt over 5% på pensionsområdet. På forsikringsområdet var der ca. 1% færre afskedigelser i 21 i forhold til 29. Det lavere antal afskedigelser viser, at forsikrings- og pensionsselskaber i stigende grad reducerer medarbejderantallet gennem naturlig afgang frem for fyringer. Figur 12. Afskedigelser de seneste 12 måneder Antal afskedigelser Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet afskediget over de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Uændret rekrutteringssituation Den finansielle krise ændrede beskæftigelsessituationen fra en situation med fuld beskæftigelse og flaskehalse på arbejdsmarkedet til en situation med ledighed og et begrænset antal opslåede stillinger. Ændringen i beskæftigelsessituationen gjorde det allerede i 29 væsentligt nemmere for selskaberne at rekruttere. Side 13

15 Figur 13. Rekrutteringssituationen i dag % Meget sværere Sværere Det samme Lettere Meget lettere Total Pension Forsikring Anm.: Svar på spørgsmålet: Er det blevet nemmere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden. Kilde: FA og F&P. I 21 er rekrutteringssituationen for ca. 7% af selskaberne uændret. De resterende 3% svarer, at rekrutteringen er blevet lettere eller meget lettere over det sidste år. Resultaterne skal naturligvis ses i forhold til, at rekrutteringssituationen allerede i 29 var relativ gunstig. Derfor indikerer uændret, at man fortsat har en rekrutteringssituation, hvor det er relativt nemt at finde de medarbejdere, selskaberne har behov for. Forventning om rekrutteringsproblemer, når konjunkturerne vender Et år frem i tiden forventer selskaberne også en uændret beskæftigelsessituation. Men på længere sigt svarer de selskaber, der har en rekrutteringsstrategi, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. På forsikrings- og pensionsområdet er der generelt en større andel af selskaberne, der har en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse end blandt pengeinstitutterne, når man ser bort fra de største banker. Blandt de danske forsikrings- og pensionsselskaber har ca. 65% en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Generelt har en lidt større andel forsikringsselskaber en langsigtet rekrutteringsstrategi sammenlignet med pensionsselskaber. Side 14

16 Figur 14. Andel selskaber med en langsigtet rekrutteringsstrategi % Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Har selskabet en langsigtet for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Kilde: FA og F&P. Det er vigtigt, at selskaberne løbende er opmærksomme på, hvilke langsigtede udfordringer de står overfor. Beskæftigelsessituationen er nok gunstig lige nu, men på sigt kan selskaberne få sværere ved at finde de rette medarbejdere i takt med, at konjunkturerne vender, og mindre årgange skal erstatte større. Selskaberne med en langsigtet rekrutteringsstrategi giver i undersøgelsen udtryk for, at de er opmærksomme på dette, idet de fleste selskaber på 2-5 års sigt ser en større udfordring i at rekruttere og fastholde specialister. Figur 15. Forventning til rekruttering og fastholdelse om 2-5 år % Sværere eller meget sværere Det samme Lettere eller meget lettere Specialister Generalister Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvordan ser I den fremtidige rekrutterings- og fastholdelsessituation? Spørgsmålet er kun besvaret af de selskaber, der har en langsigtet rekrutteringsstrategi. Kilde: FA og F&P. Side 15

17 Knap 9% af forsikrings- og pensionsselskaberne forventer, at det bliver sværere eller meget sværere at rekruttere og fastholde specialister i fremtiden. Som årsag hertil nævner selskaberne, at de mener, at konjunkturerne vender, samt at mindre årgange skal erstatte større. Selskaberne mener desuden, at branchens attraktive jobs kan være med til at reducere problemet. For rekruttering og fastholdelse af generalister ser selskaberne generelt ikke ændringer i de næste 2-5 år. Et mindre antal selskaber, ca. 1% af selskaberne, mener dog, at det bliver lettere at rekruttere og fastholde generalister. Som årsag bliver nævnt, at der bliver brug for færre generalister, at branchen har attraktive job, samt at medarbejderne går senere på pension. Meget mindre videreuddannelse på Forsikringsakademiet Den økonomiske lavkonjunktur har medført, at selskaberne sparer omkostninger ved at reducere medarbejderstaben og begrænse lønstigninger. Selskabernes brug af Forsikringsakademiet viser, at selskaberne også her er tilbageholdende sammenlignet med tidligere år. Figur 16. Brugen af forsikringsakademiet Andel af medarbejderne, i % * Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere blev i de seneste 12 måneder sendt på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet og Hvor mange medarbejdere forventer virksomheden at sende på udannelsesforløb på Forsikringsakademiet i 211. Svaret er sat i forhold til medarbejderantallet Kilde: FA og F&P. Hvor de danske forsikrings- og pensionsselskaber i 29 sendte knap 16% af deres medarbejdere på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet, var denne andel faldet til ca. 13% i 21. Pensionsselskaberne har reduceret brugen af Forsikringsakademiet fra 19% til lige over 1%. Pensionsselskaberne indikerede allerede i sidste års beskæftigelsesundersøgelse, at de forventede at reducere brugen af Forsikringsakademiet i 21, men faldet har dog været større end ventet. Side 16

18 Til sammenligning har forsikringsselskaberne blot reduceret brugen af Forsikringsakademiet fra 14,5% til 14%, svarende til uændret brug af Forsikringsakademiet, når man tager højde for statistisk usikkerhed. Både pensions- og forsikringsselskaber forventer samme omfang af videreuddannelse ved Forsikringsakademiet i 211 som i 21. Side 17

19 4. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter I kraft af pengeinstitutternes størrelse fylder deres adfærd og forventninger meget i det samlede resultat for den finansielle sektor. Men pengeinstitutterne er ikke en homogen gruppe af virksomheder. Deres vurdering af nutiden og fremtiden kan afhænge af, om udsigtspunktet er en mindre sparekasse, en stor bank eller, for den sags skyld, et realkreditinstitut. Dette afsnit vil zoome nærmere ind på penge- og realkreditinstitutterne. Færre rekrutteringer og færre fusioner I løbet af det sidste år har realkreditinstitutterne rekrutteret 4 nye medarbejdere, mens pengeinstitutterne har rekrutteret 2.2 medarbejdere. Hertil kommer ca. 6 medarbejdere, som har skiftet job til et pengeinstitut som følge af fusion. Langt flere virksomheder var i 28/9 berørt af fusioner, end det har været tilfældet de seneste 12 måneder. Konsolideringen i sektoren forventes at fortsætte i årerne fremover. Hos it-virksomhederne, der primært servicerer finanssektoren, har fusioner berørt mange medarbejdere. De 7 deltagende it-virksomheder har rekrutteret omkring 1 medarbejdere, men har samtidig ansat ca. 4 nye medarbejdere som konsekvens af fusioner. De forventer også i det kommende år, at fusioner og outsourcing vil fylde på it-siden, og der vil ske flere overflytninger af medarbejdere. Realkreditinstitutterne har i langt overvejende del rekrutteret medarbejdere uden for finanssektoren. Under 1% er rekrutteret fra andre finansielle virksomheder. Pengeinstitutternes rekrutteringskanal afhænger i høj grad af pengeinstituttets størrelse. Side 18

20 Figur 17. Rekrutteringer de seneste 12 måneder i pengeinstitutter Antal Intern rekruttering rekrutterede Ekstern rekruttering Total Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3-5 Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. I forhold til antallet af rekrutteringer i pengeinstitutterne i perioden mellem september 28 og september 29 er antallet af rekrutteringer det seneste år faldet. Hos de mindste pengeinstitutter er rekruttering af medarbejdere uden for sektoren mere end halveret. I 29/1 er 2 ud af 3 medarbejdere rekrutteret fra andre finansielle virksomheder mod 1 ud af 3 i 28/29. For de største og mellemstore pengeinstitutter er det derimod rekruttering af medarbejdere fra andre finansielle virksomheder, der er faldet, hvorimod den eksterne rekruttering er stort set uændret. Pengeinstitutterne finder, at det er blevet en smule sværere at rekruttere medarbejdere, end da de svarede på samme spørgsmål sidste år. Side 19

21 Figur 18. Den aktuelle beskæftigelsessituation sammenlignet med tidligere år % Lettere/meget lettere Det samme Sværere/meget sværere Anm.: Svar på spørgsmålet: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Kilde: 27/28: Finansrådet, 29: FA og Finansrådet, 21: FA og F&P. Når knap 3% af de adspurgte i 21 finder, at det er blevet sværere at rekruttere, skal det ses i forhold til, at hele 9% i 29 fandt, at det var blevet lettere/meget lettere at rekruttere. Udgangspunktet for bedømmelsen af sværhedsgrad var derfor meget lavt i år. Selvom lidt flere virksomheder synes, at det er blevet sværere at rekruttere, har virksomhederne generelt ikke problemer med at rekruttere de rette medarbejdere. Langt hovedparten af virksomhederne tilkendegiver også, at det er ligeså let at rekruttere medarbejdere i dag, som det var sidste år. Også færre afskedigelser i pengeinstitutterne Pengeinstitutterne har afskediget færre medarbejdere i perioden mellem september 29 og september 21 end året forinden. I løbet af 29/1 er 1.25 medarbejdere blevet afskediget, hvilket næsten er en halvering i forhold til 28/9. En af årsagerne til faldet er færre kollektive afskedigelser, der kun til en vis grad er afløst af flere individuelle afskedigelser. Side 2

22 Figur 19. Antal afskedigelser i penge- og realkreditinstitutter Antal afskedigelser Total Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3-5 Realkredit Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har I afskediget? Svarene er opjusteret til brancheniveau Kilde: FA og F&P. Særligt de mindste pengeinstitutter havde forrige år mange afskedigelser i forhold til antallet af ansatte. Dette skal ses i relation til den konsolidering af sektoren, der er affødt af finanskrisen. Stadig mismatch-problemer Beskæftigelsesundersøgelsen i 29 belyste, at der både var overskud af arbejdskraft i de finansielle virksomheder og samtidig mangel på arbejdskraft. Samme mønster genfindes i de seneste tal. Penge- og realkreditinstitutterne samt de 7 it-virksomheder rapporterer om et overskud på 42 medarbejdere. Hovedparten er i dag beskæftiget som kassemedarbejdere/serviceassistenter og indenfor it. Samtidig mangler der 33 medarbejdere. Der er især mangel på erhvervsrådgivere og specialister indenfor fx kredit, investering, handel, pension og bolig. Langt de fleste virksomheder vurderer ikke, at manglen på medarbejdere har haft betydning for virksomhedens aktiviteter. Enkelte siger dog, at det har været nødvendigt at justere ambitionsniveauet, eller at der har været mere overarbejde. Når der er overskud af en type medarbejdere og mangel på andre typer, er det fordi, at den overskydende arbejdskraft ikke umiddelbart kan placeres i de funktioner, hvor der er mangel. Der er med andre ord mismatch mellem de kompetencer, medarbejderne har, og de kompetencer, virksomheden ønsker. Virksomheder, der har konstateret mangel på arbejdskraft, forventer at kunne klare tilpasningen med naturlig afgang. Kun enkelte virksomheder forventer at være nødsaget til at afskedige medarbejdere. Forventninger til fremtiden De virksomheder, der deltager i undersøgelsen, er blevet bedt om at se ind i krystalkuglen omkring fremtidige rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder. IT Side 21

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Overraskende fald i arbejdsløsheden

Overraskende fald i arbejdsløsheden Den registrerede arbejdsløshed faldt overraskende med 2.0 i april måned. Ligeså glædeligt faldt bruttoledigheden med 1. fuldtidspersoner. Tallene skal dog tolkes forsigtigt. Mange er ikke medlem af en

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere