Indholdsfortegnelse. Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1"

Transkript

1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4 Afdæmpet rekruttering...6 Færre afskedigelser...7 Flere pensioneringer...8 Færre bruger seniordeltid...8 Sektoren søger flere unge Beskæftigelsen på forsikrings- og pensionsområdet Kraftigt fald i rekrutteringen på forsikrings- og pensionsområdet Også fald i antallet af afskedigelser Uændret rekrutteringssituation Forventning om rekrutteringsproblemer, når konjunkturerne vender Meget mindre videreuddannelse på Forsikringsakademiet Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter Færre rekrutteringer og færre fusioner Også færre afskedigelser i pengeinstitutterne... 2 Stadig mismatch-problemer Forventninger til fremtiden Om undersøgelsen Side 1

3 Beskæftigelsesundersøgelse Resumé Beskæftigelsen fortsatte nedad i finanssektoren i 21, og finansvirksomhederne forventer, at faldet i beskæftigelsen fortsætter i 211. Virksomhederne har i 21 afskediget langt færre medarbejdere end i 29. Antallet af medarbejdere er primært reduceret gennem naturlig afgang. Denne tilgang til at reducere beskæftigelsen giver færre nyansættelser i sektoren, og rekrutteringsraten faldt derfor mærkbart i 21, både på penge- og realkreditområdet og i forsikrings- og pensionsbranchen. Beskæftigelsesundersøgelse 21 November 21 Finanssektorens Arbejdsgiverforening Forsikring & Pension Der er dog positive takter virksomhederne forventer i 211 at ansætte flere nyuddannede. Dette vil, alt andet lige, give en mere jævn alderssammensætning i sektoren. Sektorens alderssammensætning kan risikere at presse virksomhederne i takt med, at store årgange skal erstattes af mindre. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i finanssektoren for tiden har relativt let ved at rekruttere og fastholde den ønskede type medarbejdere. På sigt forventer de virksomheder, der har en langsigtet rekrutteringsstrategi, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. Virksomhederne ser særligt for specialister et problem, blandt andet på grund af de mindre årgange. Hvad angår generalister har virksomhederne ikke helt samme sortsyn, da man mener, at der på sigt vil blive behov for færre generalister. Undersøgelsen viser desuden, at mange af de mindre og mellemstore pengeinstitutter ikke har en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Dette kan skabe problemer, da virksomhederne risikerer at være ude af stand til at rekruttere de ønskede medarbejdere i takt med, at arbejdsmarkedet på sigt kan forventes at stramme til. Beskæftigelsesundersøgelsen 21 er en opfølgning på tidligere års tilsvarende undersøgelser. Undersøgelsen er lavet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikring & Pension og omfatter 85% af medarbejderne i sektoren. Gennem rapporten omtales skadesforsikringsselskaber som forsikringsselskaber, mens tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber omtales som pensionsselskaber. Pengeinstitutterne er enkelte steder i rapporten opdelt efter Finanstilsynets størrelsesgruppering. Side 2

4 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor Færre medarbejdere i sektoren I 21 er der 69.3 medarbejdere i den finansielle sektor. I løbet af 2 år er ca. 4. medarbejdere dermed forsvundet fra sektoren. I 28 var beskæftigelsen historisk høj i sektoren og på niveau med beskæftigelsen i starten af 199'erne. Med Lehman Brothers kollaps i september 28 blev verdensbilledet et andet, og det smittede af på finanssektorens størrelse. Medarbejderantallet faldt i 29, faldet fortsatte i 21, og antallet forventes også at falde i 211. Fra 21 til 211 forventer de finansielle virksomheder, at beskæftigelsen vil falde med 1.2 medarbejdere fra 69.3 til 68.1 medarbejdere forventes at være ansat i penge- og realkreditinstitutter, og de resterende i forsikrings- og pensionsselskaber. Pengeinstitutterne forventer dermed at have næsten 9 færre medarbejdere om et år. Derimod forventer realkreditinstitutterne stort set uændret beskæftigelse. Figur 1. Beskæftigelse på penge- og realkreditområdet Antal beskæftigede 6. Pengeinstitutter Realkreditinstitutter * Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde selskabet pr ? og Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: Danmarks Statistik, FA og F&P. Side 3

5 På forsikrings- og pensionsområdet vil faldet betyde, at der forventes at være ansat 18.3 medarbejdere, hvilket er 4 færre end i 21. Både hos forsikrings- og pensionsselskaber samt pengeinstitutter udgør faldet knap 2% af medarbejderstaben. Figur 2. Beskæftigelse i forsikrings- og pensionsbranchen Antal beskæftigede Pension Forsikring * Anm.: Svar på spørgsmålene: Hvor mange medarbejdere havde selskabet pr ? og Hvor mange medarbejdere skønner virksomheden at have ansat pr ? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: Danmarks Statistik, FA og F&P. Selvom medarbejderantallet i finanssektoren er faldet, er det værd at bemærke, at faldet sker efter en meget kraftig stigning i antallet af medarbejdere i sektoren. Beskæftigelsen forventes således i 211 fortsat at være på samme niveau som for 3-4 år siden. Lav personaleomsætning i finanssektoren Den faldende beskæftigelse skyldes primært, at der bliver rekrutteret færre medarbejdere til sektoren. FA's løbende måling af personaleomsætningen taler sit tydelige sprog. Side 4

6 Figur 3. Personaleomsætning i finanssektoren % Afgang Tilgang Nov. 5- nov. 6 Nov. 6- nov. 7 Nov. 7- nov. 8 Nov. 8- nov. 9 Maj 9- maj 1 Anm.: Personaleomsætningen er målt på kernemedarbejdere. Kilde: FA. Personaleomsætningen målt på tilgang er faldet markant fra november 27/8 til november 28/9, mens der ikke er sket et tilsvarende fald i personaleomsætningen målt på afgang. Afgangen af medarbejdere er forholdsvis stabil i hele perioden. Faldende personaleomsætning er et fænomen, der har ramt hele den private sektor. DA måler ligeledes løbende personaleomsætningen og rapporterer ligeledes om fald i tilgangen, men stort set uændret afgang. Figur 4. Personaleomsætning for DA-området % Tilgang 35 Afgang Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Nov. 7 - nov. 8 Nov. 8 - nov. 9 Arbejdere Funktionærer Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening. Side 5

7 Både personaleomsætningen målt på tilgang og afgang er på et væsentligt lavere niveau for medarbejdere i finanssektoren end den øvrige private sektor. DA sondrer mellem arbejdere og funktionærer i deres personaleomsætningsstatistik. Finanssektorens medarbejdere kan bedst sammenlignes med funktionærerne, men selv DA's funktionærer har med en personaleomsætning på 15,2% en næsten dobbelt så høj personaleomsætning som finansmedarbejderne. Afdæmpet rekruttering Ifølge undersøgelsens resultater er der de seneste 12 måneder rekrutteret 4.5 medarbejdere til job i finanssektoren, når der ses bort fra medarbejdere, der som følge af fusioner har skiftet arbejdsgiver. Til sammenligning viste sidste års beskæftigelsesundersøgelser, at der fra 28 til 29 blev rekrutteret henholdsvis 3.8 medarbejdere til banker, realkredit og it-virksomheder, mens der blev rekrutteret 2.65 medarbejdere til forsikrings- og pensionsselskaber, i alt 6.45 medarbejdere. Antallet af rekrutteringer er dermed faldet med 3% fra 28/9 til 29/1. Selvom der er færre rekrutteringer målt på antal på forsikrings- og pensionsområdet, er andelen af rekrutteringer set i forhold til antal medarbejdere højere i forsikrings- og pensionsselskaber end i pengeinstitutterne. Figur 5. Antal rekrutteringer som andel af medarbejderantallet % Forsikring Pension Pengeinstitutter Realkredit IT Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har virksomheden i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Rekrutteringer som følge af fusioner er ikke inkluderet i figuren. Svarene er opjusteret til brancheniveau Kilde: FA og F&P. I 21 udgør rekrutteringer omkring 9% af medarbejderantallet i forsikringsog pensionsselskaber. Særligt i forsikringsselskaber er antallet af rekrutteringer faldet i forhold til sidste års undersøgelse fra knap 16% til 9%. I 29 var antal rekrutteringer i forhold til medarbejdere ligeledes meget høj i realkreditinstitutter og de deltagende it-virksomheder. I 21 er antallet af re- Side 6

8 krutteringer faldet på begge områder til henholdsvis 8% og 3%. I pengeinstitutterne udgør rekrutteringer 5% mod 6% sidste år. På grund af forskelligt opgørelsestidspunkt, datagrundlag og metode kan tallene ikke umiddelbart sammenlignes med de foregående tal for personaleomsætning. Begge opgørelser viser dog en klar tendens til faldende rekruttering og dermed faldende personaleomsætning målt på tilgang. Færre afskedigelser Slutningen af 28 og starten af 29 var præget af mange større kollektive afskedigelser. Ifølge FA s opgørelser over kollektive afskedigelser blev ca. 2.6 medarbejdere berørt af kollektive afskedigelser fra efteråret 28 til udgangen af 29. Kollektive afskedigelser forekommer ikke så hyppigt mere. Fra januar til november 21 er omkring 7 medarbejdere blevet afskediget ved kollektive afskedigelser. Figur 6. Antal afskedigelser som andel af medarbejderantallet % Forsikring Pension Pengeinstitutter Realkredit IT Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har I afskediget i de seneste 12 måneder, opgjort på antal. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Det samlede omfang af afskedigelser i sektoren er også faldet siden 28/9. I efteråret 29 oplyste virksomhederne, at 4% af medarbejderne var blevet afskediget i løbet af de seneste 12 måneder. Et år senere har vi stillet samme spørgsmål og finder, at 3% af medarbejderne er blevet afskediget i løbet af de seneste 12 måneder. Afskedigelser forekommer stadig hyppigere end før Lehman Brothers krak, men de har ændret karakter. Når næsten 3% af medarbejderne det seneste år har mistet jobbet ved en afskedigelse, har det i højere grad været pga. individuelle forhold end som konsekvens af kollektive afskedigelsesrunder. Side 7

9 Når personaleomsætningen målt på afgang ikke er faldet som konsekvens af de færre afskedigelser, skal det ses i sammenhæng med få jobåbninger på arbejdsmarkedet. Færre medarbejdere skifter til andet job af egen drift, da der er dårlige alternative beskæftigelsesmuligheder. Flere pensioneringer I takt med, at personaleomsætningen er gået ned, er medarbejderne i sektoren blevet ældre. Pr. august 21 var gennemsnitsalderen 43½ år i finanssektoren, hvilket er en stigning på knap ½ år i løbet af det seneste år. Langt hovedparten af medarbejderne trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når de er omkring 62 år, hvilket hænger sammen med reglerne om efterløn. 1 Med det nuværende tilbagetrækningsmønster vil sektoren de næste 5 år sige farvel til omkring 15% af medarbejderne, der vil vælge efterløn eller pension frem for jobbet. Figur 7. Alderssammensætningen i finanssektoren 21 % 4 Pengeinstitutter Forsikring og pension Realkredit Anm: Aldersammensætningen er opgjort for FA-medlemmer, maj 21. Kilde: FA. Tilbagetrækningsmønstret er stort set det samme i pengeinstitutter som forsikrings- og pensionsselskaber, men medarbejderne i realkreditinstitutterne er yngre, og færre medarbejdere vil derfor gå på pension i løbet af de næste 5 år. Færre bruger seniordeltid Til gavn for de ældre medarbejdere og for at øge interessen for at udskyde tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet indførte finanssektoren i 23 seniordeltidsordningen i sine overenskomster. Med seniordeltidsordningen kan medarbejderen vælge at gå på deltid, men fortsat modtage uændrede pensionsindbetalinger. 1 FA-analyse nr. 46 "Flere ældre i finanssektoren", september 28 Side 8

10 Figur 8. Anvendelse af seniordeltid andel af medarbejdere over 58 % 12 Penge- og realkreditinsitutter Forsikring og pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har i løbet af de seneste 12 måneder benyttet sig af seniordeltid? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P Der har været stigende tilgang til ordningen frem til 28, hvorefter tilgangen er faldet. Ved overenskomstforhandlingerne i 28 blev indført begrænsninger i ordningen. Medarbejderen skal have 5 års anciennitet, før han/hun kan benytte sig af ordningen, og ordningen kan maksimalt benyttes i 7 år. Langt de fleste medarbejdere på 58 år og derover vil kunne opfylde det kriterium, hvorfor ændringen vurderes at have meget begrænset betydning. En usikker fremtid og beskæftigelsessituation kan have fået nogle medarbejdere til at udskyde eller fravælge at gå ned i tid og løn uafhængig af pensionsindbetalingernes størrelse. Sektoren søger flere unge I 29 og 21 var indtaget af elever historisk lavt i den finansielle sektor. I en periode, hvor virksomhederne generelt reducerede antallet af medarbejdere, gik det også ud over elevindtaget. Forventningerne til 211 er mere optimistiske. Sektoren forventer at rekruttere lidt flere elever og andre nyuddannede. Side 9

11 Figur 9. Elevindtag Antal elever Realkredit Forsikring Pengeinstitutter * Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange nye finanselever forventer I at ansætte i 211? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: - 21 Finansrådet og FA. 211: FA og F&P Især pengeinstitutterne begrænsede indtaget af elever i 29 og 21, men samtidig steg antallet af nyuddannede finansøkonomer, som blev ansat i pengeinstitutterne. Hvor ansættelse af nyuddannede finansøkonomer frem til 28 udgjorde under halvdelen af elevindtaget, blev der i 29 ansat 161 elever og 161 nyuddannede finansøkonomer i pengeinstitutterne. I 21 blev ansat flere nyuddannede finansøkonomer end elever 146 elever og ca nyuddannede finansøkonomer. Forsikrings- og pensionsselskaberne har taget lidt færre elever, men faldet har ikke været så dramatisk som i pengeinstitutterne. Derimod har finansøkonomerne aldrig rigtig vundet indpas i forsikringsselskaberne. Hvor der i 21 blev ansat 83 elever, blev der kun ansat ganske få nyuddannede finansøkonomer. I 211 forventer forsikringsselskaberne at ansætte 18 elever og pengeinstitutterne 17 elever, dermed bliver det samlede elevindtag på 278 elever. 2 Kilde: Finansforbundet, DFL og Finanssektorens Arbejdsgiverforening "Finansøkonomer i den finansielle sektor", september 21 Side 1

12 Figur 1. Forventet antal ansættelser af nyuddannede i 211 Andre Andre Finansøkonomer Finansøkonomer Akademikere Akademikere Elever Elever Forsikring Pension Antal medarbejdere Pengeinstitutter Realkredit Antal medarbejdere It Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange af følgende forventer I at ansætte i 211? Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P Samtidig med, at elevindtaget forventes at stige, fortsætter penge- og realkreditinstitutterne med at ansætte flere nyuddannede finansøkonomer. I 211 forventer de at ansætte 225 nyuddannede finansøkonomer. I slutningen af 211 bliver de første finansbachelorer uddannet og kan ansættes i job i den finansielle sektor. Den første årgang på uddannelsen er i praktik i dette efterårssemester. Dermed kan sektoren nu begynde at få de første erfaringer med uddannelsen. 65 finansbachelorstuderende er i praktik i finanssektoren dette efterår, og endnu flere virksomheder forventer at tage finansbachelorstuderende i praktik i Akademikere udgør en stadig stigende andel af finanssektorens medarbejdere. Forsikrings- og pensionsområdet har en længere tradition for at rekruttere akademikere, men forskellen er ved at indsnævre sig. På forsikrings- og pensionsområdet har 15% af medarbejderne en bacheloreller lang videregående uddannelsesbaggrund, tilsvarende er tallet 14% i penge- og realkreditinstitutter. 3 Praktikanter er baseret på oplysninger fra Finansøkonomudvalget, november 21. Forventning til næste år er baseret på Finansforbundet, DFL og Finanssektorens Arbejdsgiverforening "Finansøkonomer i den finansielle sektor", september 21 Side 11

13 3. Beskæftigelsen på forsikrings- og pensionsområdet Forsikrings- og pensionsbranchen er ikke ramt af den finansielle krise i samme grad som penge- og realkreditområdet. Navnlig forsikringsområdet er gået relativt fri af krisen, da forvaltning af kapital er en relativ lille del af deres forretningsområde. Den generelle økonomiske krise og det øgede erstatningsniveau har imidlertid ført til, at også forsikringsområdet kan mærke konsekvenserne af den finansielle krise. Dette afsnit uddyber beskæftigelsesundersøgelsens resultater for forsikringsog pensionsområdet. Kraftigt fald i rekrutteringen på forsikrings- og pensionsområdet Antallet af rekrutterede medarbejdere er faldet kraftigt for forsikrings- og pensionsbranchen i 21. Faldet er drevet af en kraftig reduktion i rekrutteringen i forsikringsselskaberne. Hvor forsikringsselskaberne i 29 rekrutterede ca. 2.3 medarbejdere, var antallet i 21 faldet til knap 1.4, svarende til et fald på ca. 4%. Figur 11. Rekrutteringer de seneste 12 måneder Antal rekrutterede 3. Intern rekruttering Ekstern rekruttering Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Pensionsselskaberne øgede rekrutteringen med 9% til 43 medarbejdere. Den samlede rekruttering i forsikrings- og pensionsbranchen faldt 33%. Faldet i rekrutteringen viser, som personaleomsætningen i afsnit 2, hvordan selskaberne tackler overskuddet af arbejdskraft ved at genbesætte færre ledige stillinger. På den måde bliver beskæftigelsen reduceret med et begrænset antal afskedigelser. Side 12

14 Forsikringsselskaberne rekrutterer primært eksternt, dvs. fra selskaber uden for forsikringsbranchen. I 21 blev 8% af medarbejderne rekrutteret eksternt. For pensionsselskaberne er det langt mere udbredt at benytte sig af intern rekruttering. I 21 blev blot 4% af de rekrutterede i pensionsselskaberne rekrutteret eksternt. Også fald i antallet af afskedigelser 21 bød på et fald i antallet af afskedigelser. I 21 afskedigede Forsikringsog pensionsselskaberne ca. 61 medarbejdere, mod knap 78 i 29. Navnlig pensionsselskaberne reducerede antallet af afskedigelser, og antallet af afskedigelser faldt over 5% på pensionsområdet. På forsikringsområdet var der ca. 1% færre afskedigelser i 21 i forhold til 29. Det lavere antal afskedigelser viser, at forsikrings- og pensionsselskaber i stigende grad reducerer medarbejderantallet gennem naturlig afgang frem for fyringer. Figur 12. Afskedigelser de seneste 12 måneder Antal afskedigelser Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet afskediget over de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. Uændret rekrutteringssituation Den finansielle krise ændrede beskæftigelsessituationen fra en situation med fuld beskæftigelse og flaskehalse på arbejdsmarkedet til en situation med ledighed og et begrænset antal opslåede stillinger. Ændringen i beskæftigelsessituationen gjorde det allerede i 29 væsentligt nemmere for selskaberne at rekruttere. Side 13

15 Figur 13. Rekrutteringssituationen i dag % Meget sværere Sværere Det samme Lettere Meget lettere Total Pension Forsikring Anm.: Svar på spørgsmålet: Er det blevet nemmere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden. Kilde: FA og F&P. I 21 er rekrutteringssituationen for ca. 7% af selskaberne uændret. De resterende 3% svarer, at rekrutteringen er blevet lettere eller meget lettere over det sidste år. Resultaterne skal naturligvis ses i forhold til, at rekrutteringssituationen allerede i 29 var relativ gunstig. Derfor indikerer uændret, at man fortsat har en rekrutteringssituation, hvor det er relativt nemt at finde de medarbejdere, selskaberne har behov for. Forventning om rekrutteringsproblemer, når konjunkturerne vender Et år frem i tiden forventer selskaberne også en uændret beskæftigelsessituation. Men på længere sigt svarer de selskaber, der har en rekrutteringsstrategi, at det bliver sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere. På forsikrings- og pensionsområdet er der generelt en større andel af selskaberne, der har en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse end blandt pengeinstitutterne, når man ser bort fra de største banker. Blandt de danske forsikrings- og pensionsselskaber har ca. 65% en langsigtet strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Generelt har en lidt større andel forsikringsselskaber en langsigtet rekrutteringsstrategi sammenlignet med pensionsselskaber. Side 14

16 Figur 14. Andel selskaber med en langsigtet rekrutteringsstrategi % Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Har selskabet en langsigtet for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere? Kilde: FA og F&P. Det er vigtigt, at selskaberne løbende er opmærksomme på, hvilke langsigtede udfordringer de står overfor. Beskæftigelsessituationen er nok gunstig lige nu, men på sigt kan selskaberne få sværere ved at finde de rette medarbejdere i takt med, at konjunkturerne vender, og mindre årgange skal erstatte større. Selskaberne med en langsigtet rekrutteringsstrategi giver i undersøgelsen udtryk for, at de er opmærksomme på dette, idet de fleste selskaber på 2-5 års sigt ser en større udfordring i at rekruttere og fastholde specialister. Figur 15. Forventning til rekruttering og fastholdelse om 2-5 år % Sværere eller meget sværere Det samme Lettere eller meget lettere Specialister Generalister Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvordan ser I den fremtidige rekrutterings- og fastholdelsessituation? Spørgsmålet er kun besvaret af de selskaber, der har en langsigtet rekrutteringsstrategi. Kilde: FA og F&P. Side 15

17 Knap 9% af forsikrings- og pensionsselskaberne forventer, at det bliver sværere eller meget sværere at rekruttere og fastholde specialister i fremtiden. Som årsag hertil nævner selskaberne, at de mener, at konjunkturerne vender, samt at mindre årgange skal erstatte større. Selskaberne mener desuden, at branchens attraktive jobs kan være med til at reducere problemet. For rekruttering og fastholdelse af generalister ser selskaberne generelt ikke ændringer i de næste 2-5 år. Et mindre antal selskaber, ca. 1% af selskaberne, mener dog, at det bliver lettere at rekruttere og fastholde generalister. Som årsag bliver nævnt, at der bliver brug for færre generalister, at branchen har attraktive job, samt at medarbejderne går senere på pension. Meget mindre videreuddannelse på Forsikringsakademiet Den økonomiske lavkonjunktur har medført, at selskaberne sparer omkostninger ved at reducere medarbejderstaben og begrænse lønstigninger. Selskabernes brug af Forsikringsakademiet viser, at selskaberne også her er tilbageholdende sammenlignet med tidligere år. Figur 16. Brugen af forsikringsakademiet Andel af medarbejderne, i % * Total Forsikring Pension Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere blev i de seneste 12 måneder sendt på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet og Hvor mange medarbejdere forventer virksomheden at sende på udannelsesforløb på Forsikringsakademiet i 211. Svaret er sat i forhold til medarbejderantallet Kilde: FA og F&P. Hvor de danske forsikrings- og pensionsselskaber i 29 sendte knap 16% af deres medarbejdere på uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet, var denne andel faldet til ca. 13% i 21. Pensionsselskaberne har reduceret brugen af Forsikringsakademiet fra 19% til lige over 1%. Pensionsselskaberne indikerede allerede i sidste års beskæftigelsesundersøgelse, at de forventede at reducere brugen af Forsikringsakademiet i 21, men faldet har dog været større end ventet. Side 16

18 Til sammenligning har forsikringsselskaberne blot reduceret brugen af Forsikringsakademiet fra 14,5% til 14%, svarende til uændret brug af Forsikringsakademiet, når man tager højde for statistisk usikkerhed. Både pensions- og forsikringsselskaber forventer samme omfang af videreuddannelse ved Forsikringsakademiet i 211 som i 21. Side 17

19 4. Beskæftigelsen i penge- og realkreditinstitutter I kraft af pengeinstitutternes størrelse fylder deres adfærd og forventninger meget i det samlede resultat for den finansielle sektor. Men pengeinstitutterne er ikke en homogen gruppe af virksomheder. Deres vurdering af nutiden og fremtiden kan afhænge af, om udsigtspunktet er en mindre sparekasse, en stor bank eller, for den sags skyld, et realkreditinstitut. Dette afsnit vil zoome nærmere ind på penge- og realkreditinstitutterne. Færre rekrutteringer og færre fusioner I løbet af det sidste år har realkreditinstitutterne rekrutteret 4 nye medarbejdere, mens pengeinstitutterne har rekrutteret 2.2 medarbejdere. Hertil kommer ca. 6 medarbejdere, som har skiftet job til et pengeinstitut som følge af fusion. Langt flere virksomheder var i 28/9 berørt af fusioner, end det har været tilfældet de seneste 12 måneder. Konsolideringen i sektoren forventes at fortsætte i årerne fremover. Hos it-virksomhederne, der primært servicerer finanssektoren, har fusioner berørt mange medarbejdere. De 7 deltagende it-virksomheder har rekrutteret omkring 1 medarbejdere, men har samtidig ansat ca. 4 nye medarbejdere som konsekvens af fusioner. De forventer også i det kommende år, at fusioner og outsourcing vil fylde på it-siden, og der vil ske flere overflytninger af medarbejdere. Realkreditinstitutterne har i langt overvejende del rekrutteret medarbejdere uden for finanssektoren. Under 1% er rekrutteret fra andre finansielle virksomheder. Pengeinstitutternes rekrutteringskanal afhænger i høj grad af pengeinstituttets størrelse. Side 18

20 Figur 17. Rekrutteringer de seneste 12 måneder i pengeinstitutter Antal Intern rekruttering rekrutterede Ekstern rekruttering Total Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3-5 Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har selskabet i alt rekrutteret i de seneste 12 måneder. Svarene er opjusteret til brancheniveau. Kilde: FA og F&P. I forhold til antallet af rekrutteringer i pengeinstitutterne i perioden mellem september 28 og september 29 er antallet af rekrutteringer det seneste år faldet. Hos de mindste pengeinstitutter er rekruttering af medarbejdere uden for sektoren mere end halveret. I 29/1 er 2 ud af 3 medarbejdere rekrutteret fra andre finansielle virksomheder mod 1 ud af 3 i 28/29. For de største og mellemstore pengeinstitutter er det derimod rekruttering af medarbejdere fra andre finansielle virksomheder, der er faldet, hvorimod den eksterne rekruttering er stort set uændret. Pengeinstitutterne finder, at det er blevet en smule sværere at rekruttere medarbejdere, end da de svarede på samme spørgsmål sidste år. Side 19

21 Figur 18. Den aktuelle beskæftigelsessituation sammenlignet med tidligere år % Lettere/meget lettere Det samme Sværere/meget sværere Anm.: Svar på spørgsmålet: Er det blevet lettere eller sværere at besætte ledige stillinger i dag i forhold til for et år siden? Kilde: 27/28: Finansrådet, 29: FA og Finansrådet, 21: FA og F&P. Når knap 3% af de adspurgte i 21 finder, at det er blevet sværere at rekruttere, skal det ses i forhold til, at hele 9% i 29 fandt, at det var blevet lettere/meget lettere at rekruttere. Udgangspunktet for bedømmelsen af sværhedsgrad var derfor meget lavt i år. Selvom lidt flere virksomheder synes, at det er blevet sværere at rekruttere, har virksomhederne generelt ikke problemer med at rekruttere de rette medarbejdere. Langt hovedparten af virksomhederne tilkendegiver også, at det er ligeså let at rekruttere medarbejdere i dag, som det var sidste år. Også færre afskedigelser i pengeinstitutterne Pengeinstitutterne har afskediget færre medarbejdere i perioden mellem september 29 og september 21 end året forinden. I løbet af 29/1 er 1.25 medarbejdere blevet afskediget, hvilket næsten er en halvering i forhold til 28/9. En af årsagerne til faldet er færre kollektive afskedigelser, der kun til en vis grad er afløst af flere individuelle afskedigelser. Side 2

22 Figur 19. Antal afskedigelser i penge- og realkreditinstitutter Antal afskedigelser Total Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3-5 Realkredit Anm.: Svar på spørgsmålet: Hvor mange medarbejdere har I afskediget? Svarene er opjusteret til brancheniveau Kilde: FA og F&P. Særligt de mindste pengeinstitutter havde forrige år mange afskedigelser i forhold til antallet af ansatte. Dette skal ses i relation til den konsolidering af sektoren, der er affødt af finanskrisen. Stadig mismatch-problemer Beskæftigelsesundersøgelsen i 29 belyste, at der både var overskud af arbejdskraft i de finansielle virksomheder og samtidig mangel på arbejdskraft. Samme mønster genfindes i de seneste tal. Penge- og realkreditinstitutterne samt de 7 it-virksomheder rapporterer om et overskud på 42 medarbejdere. Hovedparten er i dag beskæftiget som kassemedarbejdere/serviceassistenter og indenfor it. Samtidig mangler der 33 medarbejdere. Der er især mangel på erhvervsrådgivere og specialister indenfor fx kredit, investering, handel, pension og bolig. Langt de fleste virksomheder vurderer ikke, at manglen på medarbejdere har haft betydning for virksomhedens aktiviteter. Enkelte siger dog, at det har været nødvendigt at justere ambitionsniveauet, eller at der har været mere overarbejde. Når der er overskud af en type medarbejdere og mangel på andre typer, er det fordi, at den overskydende arbejdskraft ikke umiddelbart kan placeres i de funktioner, hvor der er mangel. Der er med andre ord mismatch mellem de kompetencer, medarbejderne har, og de kompetencer, virksomheden ønsker. Virksomheder, der har konstateret mangel på arbejdskraft, forventer at kunne klare tilpasningen med naturlig afgang. Kun enkelte virksomheder forventer at være nødsaget til at afskedige medarbejdere. Forventninger til fremtiden De virksomheder, der deltager i undersøgelsen, er blevet bedt om at se ind i krystalkuglen omkring fremtidige rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder. IT Side 21

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år

Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 2012 end i de to foregående år Økonomisk kommentar: Varslede fyringer og ledige stillinger, december 212 Flere fyringer på det private arbejdsmarked i 212 end i de to foregående år Året 212 har været præget af flere fyringer på det

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012

BORGER- PANEL. Hver tredje ramt af den økonomiske krise. 6. februar 2012 BORGER- PANEL 6. februar 2012 Hver tredje ramt af den økonomiske krise Den økonomiske krise påvirker hver tredje borgers hverdag. Krisen sætter sine tydelige spor. bl.a. i form af færre penge til forbrug,

Læs mere

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse

Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse December 2013 Beskæftigelse, forbrug og jobadfærd en befolkningsundersøgelse I dette faktaark præsenteres resultaterne af en undersøgelse gennemført af Epinion for DeFacto i oktober 2013. Der er 1.070,

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK FEBRUAR 2012 Marts 2012 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 3 1.1 Resultaterne af undersøgelsen september

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011

VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 VIRKSOMHEDERNES BESKÆFTIGELSES- VURDERINGER SYDDANMARK SEPTEMBER 2011 Ver01 27. oktober 2011 INDHOLD Indledning 1 1. Udviklingen i antal medarbejdere indeks og faktiske tal 5 1.1 Resultaterne af undersøgelsen

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft.

For det første svarer virksomhederne kun på, om de har rekrutteret forgæves ikke om de har fået stillingen besat med en anden type arbejdskraft. 27. november 2008 Af Jes Vilhelmsen (tlf. 3355 7721) Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) MYTER OG REALITETER OM UBESATTE STILLINGER Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af rekrutteringsproblemerne på

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere