-J. L. j (J.oktober Teleklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet"

Transkript

1 ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit Fax Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og Teiestyreisens afgørelse vedrørende TDCs manglende imødekommelse af anmodning om ændringer i samhusningsaftale med GlobalConnect A/S, jf. 101, stk. 1, nr. 7, i lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) TDC har ved brev af 22. november 2004 klaget til Teleklagenævnet over ITog Telestyrelsens afgørelse af 26. oktober I denne afgørelse pålagde styrelsen med hjemmel i telelovens 65, stk. l, TDC at imødekomme GlobalConnects anmodning om at lade to nærmere angivne afsnit samt et bilag udgå af TDC og GlobalConnects aftale om samhusning. j (J.oktober 2005 J.nr J. L Deres ret.: m.fl. I forbindelse med klagen har TDC blandt andet anført, at de omtvistede formuleringer i samhusningsaftalen er i fuld overensstemmelse med den afgrænsning af adgang til samhusning, som følger af teleloven, og endog giver GlobalConnect en videre adgang til samhusning, end hvad TDC reelt er forpligtet til. Af TDCs oplysninger fremgår endvidere, at det overordnet er TDCs opfattelse, at en samtrafikpart efter telereglerne ikke har ret til at opsætte udstyr m.v. uden, at det bliver benyttet i tilknytning til en eller flere af den pågældende parts samtrafikaftaler med TDC, og at intern kabling mellem to samtrafikparter alene kan kræves etableret, når den anvendes til begges samtrafik med TDc. Teleklagenævnet har behandlet TDCs klage på et møde i nævnet den 23. september I. Teleklagenævnet traf herefter på grundlag af det i sagen foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling, afgørelse om at give TDC medhold i klagen..

2 .J> 2 Teleklagenævnet skal indledningsvis bemærke, at TDCs klage vedrørende samhusningsaftalen med GlobalConnect er indbragt for nævnet sammen med to andre og lignende sager, herunder en sag vedrørende TDCs standardaftale om samhusning (j.nr ). Teleklagenævnet traf afgørelse i sidstnævnte sag på nævnets møde i maj 2005 (afgørelsen dateret 26. maj 2005). Nævnet har noteret sig, at alle tre sager i hovedsagen vedrører den samme problematik - dvs. spørgsmål om, hvorvidt udvalgte passager af TDCs samhusningsaftaler med andre teleselskaber kan anses som værende i overensstemmelse med telelovgivningens bestemmelser. For så vidt angår TDCs samhusningsaftale med GlobalConnect har IT- og Telestyrelsen truffet afgørelse om, at følgende afsnit skal udgå af aftalens punkt 6: "Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tredjeparten har aftale herom og samtykkerfor det enkelte anlæg." Hertil skal Teleklagenævnet bemærke, at et identisk afsnit var omfattet af TDCs klage vedrørende TDCs standardaftale om samhusning (j.nr ). I denne forbindelse fremgik det af Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005, at det ud fra de af henholdsvis IT- og Telestyrelsen og TDC afgivne udtalelser under høringsfasen måtte lægges til grund, at styrelsen havde frafaldet sit krav om, at dette afsnit skulle udgå af samhusningsaftalen. Teleklagenævnet noterede sig således i afgørelsen vedrørende TDCs standardaftale, at der under sagens forberedelse for nævnet ikke længere syntes at være uenighed mellem parterne om på den ene side TDCs ret til at kræve dokumentation for tredjepartens samtykke til den interne kabling og på den anden side styrelsens behov for at få klargjort, at indhentelse af dokumentationen fra tredjemand kunne ske ved operatørens mellemkomst. Tilsvarende må efter Teleklagenævnets vurdering gælde for nærværende sag, da problemstillingen er identisk, og da sagerne i øvrigt er behandlet samlet under høringsfasen i Teleklagenævnet. Også for så vidt angår denne sag må nævnet således lægge til grund, at der ikke længere synes at være uenighed mellem TDC og IT- og Telestyrelsen om dette spørgsmål, hvilket i praksis indebærer, at det omtvistede afsnit kan forblive i TDCs samhusningsaftale med GlobalConnect. Herudover har IT- og Telestyrelsen truffet afgørelse om, at følgende afsnit ligeledes skal udgå af afsnit 6 i TDCs samhusningsaftale med GlobalConnect: "Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt erklæring 0111overholdelse af betingelserne i denne aftales punkt 6. Erklæringen afgives herefter for hver samhusning hver den l. januar. Ved afgivelse af erklæring anvendes en deklarationsformular, som fremgår af aftalens bilag 8." ~

3 3 Hertil kommer ifølge IT- og Telestyrelsens afgørelse, at aftalens bilag 8 (deklarationsformularen) skal udgå i sin nuværende udformning. Teleklagenævnet skal bemærke, at også dette afsnit var omfattet af TDCs klage vedrørende TDCs standardaftale om samhusning (j.nr ), i hvilken forbindelse Teleklagenævnet i sin afgørelse af 26. maj 2005 traf beslutning om at hjemvise spørgsmålet til fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen. Styrelsen har efterfølgende i brev til TDC af 15.juli 2005 meddelt, at styrelsen ikke agter at foretage sig videre i sagen. Teleklagenævnet forstår denne tilkendegivelse fra IT- og Telestyrelsen således, at styrelsen har frafaldet sit krav om, at det omtvistede afsnit og det tilhørende bilag skal udgå af TDCs standardaftale om samhusning. Teleklagenævnet går ud fra, at styreisens ændrede holdning tilsvarende må gælde for så vidt angår TDCs konkrete samhusningsaftale med GlobalConnect, da det omtvistede afsnit og det tilhørende bilag er identisk i de to sager, og da sagerne som allerede nævnt er behandlet samlet under høringsfasen i Teleklagenævnet. Teleklagenævnet har yderligere noteret sig, at IT- og Telestyrelsens afgørelse i nærværende sag er truffet under henvisning til telelovens 65, stk. 1. Nævnet skal i den forbindelse henvise til, at nævnet på sit møde i marts 2005 ved behandlingen af en anden klagesag (j.nr vedrørende ændring af varslingsfrist for prisændringer i gensalgsaftaie mellem TDC og et andet teleselskab) foretog en generel vurdering af rækkevidden af telelovens 65. I denne afgørelse udtalte nævnet således, at te1elovens 65 efter nævnets opfattelse alene finder anvendelse i forbindelse med anmodninger om aftaler om selve adgangen til samtrafik, medens bestemmelsen ikke finder anvendelse på de kontraktvilkår, der er knyttet til aftalen. Det er Teleklagenævnets vurdering, at denne sondring for så vidt angår telelovens 65 tilsvarende har betydning for nærværende sag, idet tvisten vedrørende det ovennævnte afsnit i TDCs samhusningsaftale med GlobalConnect må anses som en konflikt vedrørende kontraktvilkår. Følgelig kan ITog Telestyrelsen efter Teleklagenævnets opfattelse ikke træffe afgørelse under henvisning til telelovens 65 for så vidt angår afsnittet vedrørende deklarering. - Sammenfattende er det således Teleklagenævnets vurdering, at TDC bør have medhold i den fremsatte klage. Te1eklagenævnets afgørelse er i henhold til 102, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet endelig og kan derfor ikke påklages til anden administrativ myndighed, herunder til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

4 4 Denne afgørelse kan indbringes for domstolene senest otte uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren, jf. 102, stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. Kopi af denne afgørelse er tilsendt IT- og Telestyrelsen og GlobalConnect AlS. P.N.Y. ~Palle Bo Madsen Formand i!! f{!t1:~ Sekretær -

5 5 Sagsfremstilling. Klage fra TDC A/S over IT-og Telestyrelsens afgørelse af 26. oktober 2004 vedrørende TDCs manglende imødekommelse af anmodning om ændringer i samhusningsaftale med GlobalConnect A/S, jf. 101, stk. 1, nr. 7, i lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 om konkurrence - og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven). 23. august 2005 J.nr Nærværende sag er en klage fra TDC over IT- og TelestyreIsens afgørelse af 26. oktober 2004, i hvilken styrelsen med hjemmel i telelovens 65 pålagde TDC at imødekomme GlobalConnects anmodning om at lade to afsnit samt et bilag udgå af TDC og GlobalConnects aftale om samhusning. En samhusningsaftale med TDC giver den pågældende operatør mulighed for at placere udstyr og/eller centraler m.v. i TDCs centralbygninger i overensstemmelse med telelovgivningens regler om samtrafik, jf. nærmere reglerne i telelovens afsnit IV og i samtrafikbekendtgørelsen!. IT- og Telestyrelsen traf den 26. oktober 2004 afgørelse om at give Global- Connect delvist medhold for så vidt angik selskabets forudgående anmodning af 8. juni 2004 om styreisens stillingtagen til selskabets ønske om visse nærmere angivne ændringer i selskabets samhusningsaftale med TDC Af IT- og Telestyrelsens redegørelse for sagsforløbet i den påklagede afgørelse fremgik blandt andet (på side to), at sagen under behandlingen var blevet beskåret fra i alt at vedrøre seks punkter til alene at vedrøre tre punkter i den omtvistede samhusningsaftale. Denne beskæring var sket i henhold til styrelsens mulighed for under henvisning til telelovens 65, stk. 5, at kunne afstå fra at træffe afgørelse, men i stedet henvise en sag til behandling ved brug af andre hensigtsmæssige løsningsmekanismer til bilæggelse af tvisten. GlobalConnect og TDC havde således på IT- og Telestyrelsens opfordring indvilget i at søge visse dele af de omtvistede spørgsmål afklaret ved en forhandling parterne imellem. For så vidt angik de resterende tre omtvistede punkter i samhusningsaftalen traf IT- og Telestyrelsen på GlobalConnects anmodning afgørelse i henhold til telelovens 65, stk. l, dvs. at styrelsen foretog en vurdering af, hvorvidt de af GlobalConnect ønskede ændringer af samhusningsaftalen var at regne for en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik. l Bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2003 om samtrafik m.v., der er udstedt i medfør af teleloven fra 2000, er fortsat gældende, indtil den ændres eller ophæves af videnskabsministeren, jf. 7, stk. l, nr. l, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af teleloven.

6 6 Under henvisning til telelovens 65, stk. 1, traf IT - og Telestyrelsen således afgørelse om de nedenfor nævnte ændringer i TDCs samhusningsaftale med Global Connect: - at følgende afsnit skulle udgå af aftalens punkt 6 : "Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tredjeparten har aftale herom og san1tykkerfor det enkelte anlæg." - at følgende afsnit ligeledes skuiie udgå af aftalens punkt 6: "Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales punkt 6. Erklæringen afgives herefterfor hver samhusning hver den l. januar. Ved afgivelse af erklæring anvendes en deklarationsformular, somfremgår af aftalens bilag 8." Hertil kom ifølge IT- og Telestyrelsens afgørelse, at aftalens bilag 8 (deklarationsformularen) skuiie udgå i sin nuværende udformning. StyreIsens begrundelse for at pålægge TDC disse ændringer fremgik af den påklagede afgøreises side 7-8 og For så vidt angik det omtvistede afsnit "Det er en forudsætning for etablering af intern kabling " anførte IT- og Telestyrelsen blandt andet, at denne formulering efter styreisens opfattelse kunne give anledning til tvivl om, hvorvidt der heri kunne indfortolkes en mere vidtgående kontrolmulighed for TDC i forhold til udbydere med samhusningsaftaler, end telelovgivningen gav mulighed for. For så vidt angik afsnittet "Operatøren G:fgiverved bestilling af samhusning " og den hertil hørende deklarationsformular begrundede ITog Telestyrelsen blandt andet sin afgørelse med, at omfanget og indholdet af denne deklarationsbestemmelse efter styreisens opfattelse blev benyttet af TDC til at praktisere en forhåndskontrol, der baserede sig på en for vidtgående fortolkning af de i telelovgivningen om samtrafik indeholdte afvisningsgrunde. Hertil kom, at deklarationskravet - som det var udformet af TDC - kunne indikere en adgang for TDC til at afbryde samtrafikken uden berettiget hensyntagen til de i telelovgivningen anførte vilkår og procedurer. GlobalConnect fik til gengæld ikke medhold i sin klage for så vidt angik selskabets ønske om, at følgende nye afsnit skuiie medtages under punkt 7 i parternes samhusningsaftale: "Operatøren kan anmode intern kabling. TDC har pligt til at give tilladelse til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten til hvem den anmodede interne kabling ønskes udført til, samtykker for det på-

7 ~ 7 gældende anlæg. Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at tillade intern kabling, herunder ej heller krav om deklarering trafik." IT- og Telestyrelsen fandt således ikke, at dette forslag til nyt afsnit under punkt 7 i samhusningsaftalen kunne anses for at udgøre en rimelig anmodning. StyreIsens synspunkt var nærmere begrundet på side 9 i afgørelsen2. Sagen blev sammen med to lignende sager af TDC indbragt samlet for Teleklagenævnet ved brev af 22. november Klagen blev efterfølgende uddybet i supplerende klageskrift af 15. december TDC anførte, at alle tre påklagede afgørelser var udtryk for en udvidelse af TDCs forpligtelse til samhusning, hvilket der ikke var hjemmel til i henhold til tele1oven. TDC redegjorde i denne forbindelse udførligt for sine synspunkter vedrørende rækkevidden af den samhusningsforpligtelse, som fulgte af telelovgivningen. TDCs fastholdelse af de omtvistede punkter i samhusningsaftalerne skulle ses på baggrund af, at det overordnet var TDCs opfattelse, at en samtrafikpart efter telereglerne ikke havde ret til at opsætte udstyr m.v. uden, at det blev benyttet i tilknytning til en el1er flere af den pågældende parts samtrafikaftaler med TDC, og at intern kabling mel1em to samtrafikparter alene kunne kræves etableret, når den blev anvendt til begges samtrafik med TDC. Derfor var det TDCs opfattelse, at de omtvistede formuleringer i samhusningsaftalerne var i fuld overensstemmelse med den afgrænsning af adgang til samhusning, som fulgte af teleloven, og endog gaven operatør en videre adgang til samhusning, end hvad TDC reelt var forpligtet til (if. udtaleisens side 8). TDCs fandt således, at IT- og Telestyrelsens fortolkning af TDCs samhusningsforpligtelse var udtryk for en udvidelse, som måtte forudsætte klar hjemmel i telelovgivningen. IT- og Telestyrelsen kommenterede herefter sagen i udtalelse af 24. januar Indledningsvis fandt styrelsen anledning til at bemærke, at selvom TDC havde valgt at påklage og begrunde sin klage over de tre afgørelser under et, måtte der ifølge styrelsen skelnes mellem på den ene side IT- og Telestyrelsens kontrol med standardtilbud på samtrafik i henhold til telelovens 72 og 733 og på den anden side konkrete anmodninger med konkrete begrundelser fra udbydere om ændring af samtrafikaftaler i henhold til telelovens Det skal bemærkes, at GlobalConnect ikke har påklaget IT- og Telestyrelsens afgørelse, hvorfor alene de dele af afgørelsen, som går TDC imod, er omfattet af klagen til Teleklagenævnet. 3 Dvs. sagen j.ni , der blev afgjort af Teleklagenævnet i maj Dvs. nærværende sag og sagenj.ni vedrørende Telia, der ligeledes er sat til behandling på Teleklagenævnets møde i september 2005.

8 8 Modsat TDC var det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de i telelovgivningen indeholdte bestemmelser vedrørende en SMP-udbyders5 adgang til at afvise (og eventuelt at afbryde) anmodninger om samtrafik var udtømmende angivet. Heraf fulgte ifølge styrelsen blandt andet, at TDC ikke kunne betinge etablering af intern kabling af, at yderligere vilkår blev opfyldt, herunder eksempelvis deklarering. Endvidere var det styreisens vurdering, at TDCs krav om en sådan forlods deklarering i forbindelse med en samtrafikparts ønske om intern kabling var udtryk for, at TDC opstillede krav, som vedrørte anvendelsen og ikke etableringen af den interne kabling. Således opstillede TDC ifølge IT- og Telestyrelsen vilkår for samtrafikken, som teleloven ikke indeholdt mulighed for. Styrelsen anerkendte dog, at TDC kunne have et behov for at kontrollere, at den faktiske anvendelse af en etableret intern kabling ikke overskred rammerne for de internt kablede udbyderes ret ifølge samhusningsaftalerne/de konkrete aftaler om intern kabling. Styrelsen fandt dog, at den måde, hvorpå TDC praktiserede en sådan kontrol, var i strid med telelovgivningens regler. TDCkommenteredeIT- og Telestyrelsensbemærkningeri udtalelsetil sekretariatet af 10. februar TDC henviste til sine tidligere anbringender i sagen og noterede sig, at det gennemgående fremgik af styreisens bemærkninger, at styrelsen for så vidt angik afgrænsningen af TDCs forpligtelse til samhusning skelnede mellem anvendelse af en samhusningslokalitet og etablering af intern kabling. TDC stillede sig uforstående overfor denne sondring, hvilket selskabet begrundede nærmere. For så vidt angik de to påklagede afgørelser afgjort i henhold til telelovens 65 (dvs. nærværende sag og sagenj.nr ) anførte TDC, at selskabet ikke kunne tilslutte sig IT- og Telestyrelsens fortolkning af retsvirkningerne af en 65-afgørelse. Således var det TDCs opfattelse, at de af ITog Telestyrelsen trufne afgørelser ikke umiddelbart indebar, at de omtvistede vilkår var ugyldige, men at TDC blev pålagt at indlede forhandlinger med henblik på at imødekomme de pågældende anmodninger og dermed efterkomme afgørelserne. Forelagt TDCs seneste bemærkninger oplyste IT- og Telestyrelsen i brev til sekretariatet af 23. februar 2005, at styrelsen i det hele kunne henholde sig til det af styrelsen anførte i såvel de påklagede afgørelser som i styrelsen s efterfølgende udtalelse i forbindelse med Teleklagenævnets behandling af sagen. IT- og Telestyrelsen fandt dog anledning til herudover at fremkomme ved visse supplerende bemærkninger til spørgsmålene vedrørende etablering vs. anvendelse af intern kabling og til retsvirkningerne af styreisens afgørelser truffet i henhold til telelovens Significant Market Power - dvs. her TDc.

9 -i ~ 9 Afslutningsvis bemærkede TDC i af 15. marts 2005, at selskabet fuldt ud opretholdt tidligere fremsatte påstande og anbringender. TDC fastholdt endvidere sit synspunkt vedrørende retsvirkningerne af en 65- afgørelse og påpegede, at TDC i modsat fald ville være uforholdsmæssigt dårligt stillet i tilfælde, hvor IT - og Telestyrelsen alene traf afgørelse om, at visse afsnit i en samtrafikaftale skulle udgå, uden samtidig at tage stilling til, hvad de pågældende afsnit skulle erstattes med. På Teleklagenævnets møde den 12. maj 2005 traf nævnet afgørelse i sagen j.nr dvs. i sagen vedrørende TDCs standardaftale om samhusning. For så vidt angik det også i denne sag omtvistede afsnit "Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tredjeparten har aftale herom og samjykker for det enkelte anlæg" noterede nævnet sig indledningsvis, at IT- og Telestyrelsen havde frafaldet kravet om, at dette afsnit skulle udgå af samhusningsaftalen, idet der under sagens forberedelse for nævnet ikke længere syntes at være uenighed mellem parterne om på den ene side TDCs ret til at kræve dokumentation for tredjepartens samtykke til den interne kabling og på den anden side styreisens behov for at få klargjort, at indhentelse af dokumentationen fra tredjemand kunne ske ved operatørens mellemkomst. I Teleklagenævnets afgørelse om TDCs standardaftale blev også følgende afsnit behandlet, som ligeledes er omfattet af nærværende sag: "Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales punkt 6. Erklæringen afgives herefter for hver samhusning hver den l. januar. Ved afgivelse af erklæring anvendes en deklarationsformular, som fremgår af aftalens bilag 8." Om dette afsnit udtalte Teleklagenævnet i sin afgørelse, at det var nævnets opfattelse, at IT - og Telestyrelsens afgørelse vedrørende spørgsmålet om deklarationsformularen led af betydelige sagsbehandlingsmangler. Nævnet traf derfor afgørelse om at hjem vise dette spørgsmål til IT- og Telestyrelsen til fornyet behandling. I afgørelsen forholdt Teleklagenævnet sig endvidere til, at IT- og Telestyrelsen havde krævet, at TDC fra standardaftalen fjernede en bestemmelse om, at det var en forudsætning for samhusning af udstyr og centraler på TDCs lokaliteter, at der ikke i operatørens samhusning optrådte udstyr og centraler eller dele heraf, som ikke hovedsagelig blev benyttet i tilknytning til en eller flere samtrafikaftaler mellem operatøren og TDc. - 6 Afgørelsen dateret 26. maj 2005, hvor den blev fremsendt til sagens parter.

10 .f 10 For så vidt angik dette principielle spørgsmål henviste Teleklagenævnet til, at det af samtrafikbekendtgørelsens ~ 1, stk. 1, nr. 4, udtrykkeligt fremgik, at adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraler m.v. (samhusning) forudsatte tilstedeværelsen af en aftale mellem parterne om samtrafikprodukter som nævnt i nr. 1-3 i samme bestemmelse. På den baggrund var nævnet enig med TDC i, at selskabet ved at stille krav om, at det samhuste udstyr hovedsagelig blev benyttet i tilknytning til den pågældende operatørs samtrafikaftale med TDC, alene tillagde operatørerne flere rettigheder, end de allerede var indrømmet i medfør af samtrafikbekendtgørelsen. Teleklagenævnet gav derfor TDC medhold i, at dette "hovedsagelighedskrav" for så vidt angik operatørernes anvendelse af samhusningslokaliteten ikke var i modstrid med telelovgivningens bestemmelser og følgelig ikke skulle udgå af TDCs standardaftale om samhusning. På baggrund af udfaldet af Teleklagenævnets afgørelse i sagen j.nr vedrørende TDCs standardaftale om samhusning besluttede nævnet på mødet den 12. maj 2005, at nærværende sag og sagen j.nr indtil videre blev stillet i bero. Nævnet fandt det således hensigtsmæssigt at afvente en eventuel efterfølgende afklaring af det videre forløb for så vidt angik problematikken vedrørende TDCs standardaftale om samhusning, førend nævnet tog stilling til tvisterne vedrørende konkrete samhusningsaftaler. IT- og Telestyrelsen fremsendte ved brev til Teleklagenævnet af IS. juli 2005 kopi af brev til TDC, i hvilket styrelsen redegjorde nærmere for, hvorledes styrelsen havde besluttet at reagere på baggrund af nævnets afgørelse om at hjem vise spørgsmålet om TDCs deklarationskrav til fornyet behandling (i sagen vedrørende j.nr ). Af brevet til TDC fremgik, at IT- og Telestyrelsen havde besluttet ikke at foretage sig yderligere i denne sag - dvs. at styrelsen frafaldt sit krav om, at TDC's krav om deklarering af samtrafik skulle udgå af selskabets standardaftale om samhusning. IT- og Telestyrelsen begrundede blandt andet sin beslutning med, at styrelsen på baggrund af et nyt lovgrundlag var ved at træffe en række afgørelser baseret på markedsundersøgelser, i hvilke blandt andet eventuelle forpligtelser vedrørende samhusning ville blive adresseret. Ved breve til henholdsvis GlobalConnect, TDC og IT- og Telestyrelsen af 3. august 2005 oplyste Teleklagenævnets sekretariat, at IT- og Telestyrelsens tilkendegivelse i brevet til TDC af 15. juli 2005 efter sekretariatets vurdering indebar, at nærværende sag vedrørende GlobalConnects samhusningsaftale med TDC (samt den lignende sag vedrørende Telia,j.nr ) herefter kunne forelægges Teleklagenævnet med henblik på en afgørelse.

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale

Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S Hørskætten 3 2630 Taastrup Afgørelse vedrørende klage over TDC s manglende imødekommelse af anmodning om ændring af samhusningsaftale GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning s iværksættelse af høring omkring TDC s praktisering af aftaler om samhusning Med brev af 28. april 2004

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Teleklagenævnet. 31 marts 2003

Teleklagenævnet. 31 marts 2003 Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktieselskabet Lindh Staben Horten Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998

Teleklagenævnet. ~~. maj 1998 Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 ~~. maj 1998 Teleklagenævnets afgørelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 1997 om radio- og fjernsynsvirksomhed 5d,

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0116. CVRnummer: 29896569. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere