Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken og forsikringsforholdene i Svendborg Kommune. Forsikringspolitikken fastlægger den overordnede ramme og forsikringsadministrationen angiver, hvorledes denne ramme udmøntes i forhold til bl.a. forsikringstyper, rollefordeling, erstatninger og dækningsomfang. Forsikringspolitikken er udarbejdet af Økonomi og Indkøb Team forsikring og Risikostyring og godkendt af Økonomiudvalget. Økonomi og Indkøb Rådhuset 5700 Svendborg 25. april 2012 Afdeling: Økonomi og Indkøb Kommunens forsikringspolitik har til formål At fastlægge rammerne for kommunes forsikringstegning og selvforsikring At sikre at kommunens værdier er forsikret/selvforsikret efter ensartede retningslinjer At sikre at kommunen får de bedste økonomiske løsninger med mulighed for selvforsikring At sikre en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold At skader i kommunen forebygges gennem risikostyringsarbejde og ansvarlighed hos de ansatte Forsikringstegning Der tegnes som udgangspunkt kun forsikringer på områder, hvor dette er lovpligtigt eller hvor enkeltskader vil afføde meget stor udgifter, f.eks. brand eller arbejdsulykker, der involverer flere medarbejdere. På områder, hvor kommunen er selvforsikring, fastlægges retningslinjer for intern selvrisiko og skadedækning. Der opkræves præmier og afsættes puljer til dækning af udgifter hertil. Svendborg Kommune anføres som forsikringstager på samtlige forsikringspolicer. Policerne suppleres med oplysninger om det relevante organisatoriske område. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

2 Ved kommunal overtagelse af værdier, der er forsikret i andre selskaber, overføres disse til kommunens portefølje i henhold til denne politik. Forsikringsaftaler kan kun indgås gennem Økonomi og Indkøb. Forsikringsselskab Svendborg Kommune anvender som hovedregel kun et forsikringsselskab, hvor alle forsikringer samles. Hvis dette fraviges, sker det for bestemte/særlige forsikringstyper. Valg af forsikringsselskab/-selskaber sker ved gennemførelse af EUudbud minimum hvert 4. år. Administrative retningslinier Rollefordeling Indenfor rammerne af forsikringspolitikken tilrettelægges og varetages den daglige drift af Økonomi og Indkøb Team Forsikring & Risikostyring Team Forsikring & Risikostyring varetager som udgangspunkt al kommunikation vedrørende forsikringsforhold såvel udadtil til eksterne samarbejdspartnere som indadtil i organisationen. Herunder bl.a følgende opgaver: Nytegning af policer Ændring, ajourføring eller ophævelse af bestående policer samt bogføring af præmier Indledende sagsbehandling af alle typer af skader samt afgørelse, opgørelse og erstatningsudbetaling af skader, der falder under selvrisiko eller hvor kommunen er selvforsikret. Kontakt til forsikringsselskabet i forbindelse med anmeldelse af skader mv. Kontakt til samarbejdspartnere/rådgivere såvel internt som eksterne på forskellige typer af skader f.eks. administrationsaftale på visse typer af arbejdsskader. Overholdelse af kommunens regler for sikring (jfr. risikostyringspolitik) i relation til forsikringssager og mulighed for erstatning. Side 2 af 8

3 At forsikringsselskabet (jfr. gældende regler) underrettes, såfremt der sker ændringer, der kan forøge selskabets risiko i forhold til, hvad der er aftalt ved policernes indgåelse. At følge gældende forsikringsbetingelser/lovgivning samt erstatningsretlige regler på området ved udbedring af skader/udbetaling af erstatning. Ved betingelser forstås de betingelser, der er gældende for det selskab, hvori der er tegnet ekstern forsikring. På områder, hvor kommunen er selvforsikret anvendes udover gældende lovgivning almindelige anerkendte standard betingelser. Rådgivning og besvarelse af spørgsmål om forsikringsforhold over for alle kommunens områder, afdelinger institutioner mv. Vedligehold af forsikringspolitik, risikostyringspolitik mv. EU-udbud af kommunens forsikringsportefølje. Opbevaring af originalpolicer og forsikringsblanketter. Samarbejde med fagområder/institutioner om forsikringsforhold. Decentrale afdelinger/institutioner medvirker til overholdelse af nærværende politik ved bl.a: Anmeldelse af skader til Team Forsikring & Risikostyring Iværksættelse af skadesforebyggende tiltag og dermed minimere skadens omfang og omkostninger. Medvirken til udbedring af skader i henhold til aftaler og anvisninger Uden ophør og løbende at oplyse om forhold, der kan have betydning for forsikringsforholdene i almindelighed f.eks. indkøb af nyt løsøre i særligt stort omfang eller af særlig værdifuld karakter, opbevaring/leje/lån af særlige genstande/kontanter eller ændringer i institutionens funktioner, ejerforhold mv. Sikring af daglig overholdelse/implementering af bestemmelserne i denne politik samt Risikostyringspolitikken (link) Afskrivning Elektronik, cykler og andre effekter med begrænset levetid afskrives med 10% pr. år og efter 8 år ydes ingen erstatning uanset skadens natur og omfang. Dette gælder for den interne selvforsikringsdel for skader, der er omfattet af genforsikringsdelen (skader over selvrisiko) henvises til de gældende betingelser hos aftalepartneren. Side 3 af 8

4 Intern selvrisiko For autokaskoskader gælder en selvrisiko på kr For alle bygnings- og løsøreskader gælder en selvrisiko på kr For ansvarsskader med navngiven skadevolder gælder en selvrisiko på kr Der opkræves kun en selvrisiko pr. forsikringsbegivenhed uanset omfanget heraf. Forsikringspræmier/intern præmie Der opkræves intern forsikringspræmier til dækning af kommunens eksterne forsikringspræmier mv. Opgørelse af erstatning Løsøre erstattes til dagsværdi, jfr. ovenstående afskrivninger og erstattes under hensyntagen til evt. indkøbsaftaler. Skader på bygninger dækkes til nyværdi d.v.s. de udgifter, der er nødvendige for at bringe bygningen i samme stand som før skaden. Udgifter til evt. forbedringer, der ikke er lovbestemte, afholdes af institutionen/afdelingen selv. Der tages til enhver tid hensyn til særlige forhold mv. der måtte gøre sig gældende og ovenstående opgørelsesform kan i særlige tilfælde fraviges, hvis forholdene taler for det. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis en genstand ikke kan genanskaffes og der således skal findes alternative muligheder. Dette skal i alle tilfælde være aftalt forud med Team Forsikring & Risikostyring. Øvrigt Institutionerne/afdelinger skal som hovedregel selv lægge ud for alle omkostninger i forbindelse med en skade. Herefter indsendes kopi af fakturaer til forsikringsadministrationen, hvorefter erstatning opgøres og udbetales efter fradrag af evt. selvrisiko. Team Forsikring & Risikostyring indgår aftale med uvildig fagperson om at fungere som taksator ved mindre bygningsskader og lign. Taksator udarbejder oversigt over skadens omfang, udbedring og anslået pris. Det vil herefter være op til den enkelte institution/afdeling at få udbedret skaden i overensstemmelse med taksatorens anvisninger, når disse er godkendt af forsikringsadministrationen. Side 4 af 8

5 Selvforsikring oversigt over dækningsomfang Forsikringstype Dækket Ej dækket Ulykkesforsikring for redningsberedskabe ts medarbejdere Forsikringssum følger overenskomsten Ulykkesforsikring for børn og unge Ulykkesforsikring for plejeanbragte børn og unge Ulykkesforsikring for frivillige Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn og unge Autoansvar Autokasko Bygningsforsikring Fuld- og nyværdivilkår som standard Dækker personer, der udfører opgaver, som kommunen er forpligtet til at udføre til efter den sociale lovgivning Afhænger af plejeforholdet om barnet er dækket via kommunen eller egen forsikring tegnet af plejefamilie/opholdsst ed Dækker skader forvoldt på 3. mands ejendom eller person jfr. Færdselsloven 101 og 103 All risk forsikring, der dækker skader på kommunens køretøjer forvoldt af de ansatte selv Brand- og sodskader opstået efter ildsvåde. Stormskade (>17,2 m/s i middelvind) Følger af pludselig opstået vandskade og udstrømning af Tilsynet for Nordjylland har kendt denne type forsikring ulovlig, idet dette ikke kan anses for en kommunal opgave. Tegnes af plejefamilien/opholdssted et Særlige regler for hvornår frivillige er dækket Forsikringssum: kr. Afhænger af plejeforholdet om barnet er dækket via kommunen eller egen forsikring tegnet af plejefamilie/opholdssted Skader forvoldt på andre køretøjer tilhørende Svendborg Kommune Skader forvoldt ved grov uagtsomhed, med fortsæt eller ved grove overtrædelser af Færdselsloven/Straffelov en, såfremt der foreligger direkte årsagssammenhæng mellem forseelsen og skaden. Skader, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, tæring og lign. Bygninger, der ikke er opført på muret/støbt fundament. Drivhuse, plankeværker, stakitter, hegn og Side 5 af 8

6 Insekt, svamp og skadedyr Entrepriseforsikring vædsker med en læk på mere end 20 l. vand. Frostsprængning af indendørs installationer. Indbrudsskade og forsøg herpå. Påkørsel Kortslutning og indirekte lyn. Pludseligt opstået rørskade. Der dækkes udgifter til renovering af bygninger/løsøre efter angreb af skimmelsvamp. Tegnes særskilt for hvert enkelt projekt i forbindelse med nybygning, om- eller tilbygning. Løsøreforsikring Brand- og sodskade opstået efter ildsvåde. Pludseligt opstået vandskade. Indbrud Kortslutning All risk forsikring for kunst og udstillinger haveanlæg. Halvtage, overdækninger, carporte, baldakiner og markiser. Fritstående lamper. Glas eller ruder af andet materiale. Hærværk eller tyveri af udvendige bygningsdele. Fejlfinding og opbrydning af ikke skadet bygningsdel. Der ydes ingen dækning for skader forvoldt af insekter/skadedyr. Rede penge og andre pengerepræsentiver. (se under Generelt) Bærbare PC er, bærbare projektorer, kameraer og lign. der er opbevaret frit tilgængeligt. Simpelt tyveri i øvrigt. Kaffekasser, gavekasser o.lign. der må anses for at være personalets private ejendom. Generelt For alle skader gælder det, at skaden skal være opstået pludseligt og uden forudgående varsel. Altså skal den være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Skader som følge af mangelfuld vedligeholdelse, grov uagtsomhed, fortsæt eller overtrædelse af på området gældende lovgivning er ikke dækket. Skader der må karakteriseres som hændelige uheld er ikke omfattet af forsikringen. Side 6 af 8

7 Ansattes personlige effekter (tøj, smykker, ure, kontanter mv.) er ikke omfattet af nogen forsikringer dog undtaget kropsbårne hjælpemidler, der dækkes jfr. Arbejdsskadelovgivningen Som hovedregel dækkes heller ikke effekter tilhørende børn, unge og andre brugere af kommunens institutioner. I øvrigt dækkes skader i overensstemmelse med gældende lovgivning på området og efter dansk rets almindelige praksis. Det er endvidere en forudsætning, at særligt tyvetækkeligt løsøre (elektronik, designermøbler o.lign.) er tyverimærket (udstyr hertil kan gratis lånes hos Team Forsikring & Risikostyring) og at dette kan sandsynliggøres f.eks. ved optagelse af fotos af det mærkede løsøre. For særligt tyvetækkelige kørende redskaber (havetraktorer) gælder endvidere at de skal forsynes med en GPS-tracker, såfrem værdien af redskabet overstiger kr. I modsat fald ydes kun erstatning på max kr. Desuden skal redskabet være opbevaret på en forsvarlig måde (i aflåst skur, fastgjort med kæde el. lign.) er dette ikke tilfældet ydes ingen erstatning. Kontanter dækkes indtil det tilladte rådighedsbeløb. Ved midleridig opbevaring af større pengebeløb (f.eks. lejrture, skolebio, arrangementer) skal dette meldes til Team Forsikring & Risikostyring. I modsat fald ydes ingen erstatning og alle tilfælde erstattes max kr. Dette forudsætter naturligvis opbevaring efter forskrifterne. Andre kontanter (gavekasser mm.) erstattes ikke. Indbrud, tyveri og lign. dækkes kun såfremt hændelsen er politianmeldt. Institutionerne/afdelingerne hæfter selv for skader der ikke er omfattet af ovenstående. Der henvises i øvrigt til gældende vilkår for hver enkelt forsikring. Særligt vedr. arbejdsskader Svendborg Kommune har i en årrække været selvforsikret på arbejdsskadeområdet men med administrationsaftale ved Gjensidige. Det forventes, at denne ordning vil fortsætte fremover dog måske med ny samarbejdspartner efter endt udbud. Arbejdsskader anmeldes til forsikringsadministrationen, der iværksætter de fornødne tiltag i henhold til lovgivningen på området. Der tilstræbes tæt samarbejde med HR-afdelingens forebyggelsesgruppe med henblik på iværksættelse af forebyggende foranstaltninger og opfølgning på konkrete skader. Der tilstræbes etableret og fastholdt en smidig og let overskuelig sagsgang til gavn for såvel skadelidte, dennes arbejdsplads og Svendborg Kommune som helhed. Derudover har denne struktur en klar Side 7 af 8

8 økonomisk fordel, idet en egentlig arbejdsskadeforsikring vil være uforholdsmæssig dyr i forhold til de konkrete udgifter på området. Ikraftræden Nærværende politik træder i kraft pr. 1. juni Politikken erstatter endvidere alle tidligere politikker på området. Kontaktoplysninger Økonomi og Indkøb Team Forsikring & Risikostyring Ramsherred Svendborg René Sundstrøm Tlf / Mail: Trine Nielsen Tlf / Mail: Side 8 af 8

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7

Indhold. Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3. Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4. Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsguide Indhold Få overblik med Nykredit forsikringsguide... 3 Velkommen hos Nykredit Forsikring... 4 Værd at vide om forsikring... 7 Forsikringsbegreber... 10 Oversigt over Nykredits forsikringer...

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6

Indhold. Få overblik med Nykredit Forsikringsguide. Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4. Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsguide Indhold Velkommen hos Nykredit Forsikring A/S... 4 Værd at vide om forsikring... 6 Forsikringsbegreber... 8 Oversigt over Nykredits forsikringer... 9 Få overblik med Nykredit Forsikringsguide

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere