skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende"

Transkript

1 Visionen Danmark skal være scenen for store verdensbegivenheder inden for idræt. Internationale idrætsbegivenheder vækker begejstring og interesse for idræt i det danske samfund og kan virke som løftestang for fællesskab, sundhed, beskæftigelse, integration og for den nationale stolthed. Samtidig kan store begivenheder medføre flere turismeindtægter, styrke landets internationale synlighed og øge kendskabet til Danmark.

2 Baggrunden for denne handlingsplan er regeringsgrundlaget fra februar Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen i indeværende regeringsperiode vil fremlægge en handlingsplan for at trække flere store idrætsbegivenheder til Danmark. Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark skal bl.a. ses i sammenhæng med handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark, herunder at intentionen om at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark skal bidrage til og understøtte indsatsen for global markedsføring af Danmark. Som led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen har regeringen fremlagt et oplæg til handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Der iværksættes en tværgående indsats, der skal bidrage til at øge kendskabet til Danmark og skabe mere sammenhæng i de budskaber, der bruges i markedsføringen. Indsatsen skal desuden styrke markedsføringen af Danmark som kreativ nation, turistmål, uddannelsesland, investeringsland samt en modernisering af eksportfremmeindsatsen. Det fremgår desuden af regeringens redegørelse om dansk turisme fra januar 2006, at regeringen ønsker at styrke rammerne for udvikling og tiltrækning af kulturelle, sportslige og andre typer events. Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark indeholder 14 initiativer, som regeringen vil tage de kommende år for at medvirke til, at Danmark i fremtiden vil kunne tiltrække flere internationale idrætsbegivenheder.

3 Idrætten er unik. Interessen for idræt er en grænsenedbrydende fællesnævner, hvad enten grænsen skiller ung fra gammel, dansker fra indvandrer eller syd fra nord. Værtskaber for store internationale idrætsbegivenheder er så attraktive, at byer og lande over hele kloden ofrer betydelige ressourcer på at få tildelt dem. Dette bunder i en erkendelse af, at international idræt om noget er i stand til at sætte verdensomspændende fokus på et land, en by, en kultur, en idræt. En opmærksomhed, der er vigtig i det globale verdensbillede, hvor tiltrækning af gæster, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft udgør vitale elementer. Internationale idrætsbegivenheder i Danmark sætter fokus på topidrætsudøverne og kan medvirke til en øget interesse for idræt i befolkningen. En interesse, som ud over at styrke idrætslivet i Danmark kan stimulere den enkelte borger til at deltage aktivt i idrætslivet. Dermed kan idrættens store begivenheder være med til at skabe grundlaget for en idrætsbevidst og sundhedsfremmende levevis i Danmark. En dansk medalje vundet i Danmark skaber større motivation for dansk idræt end en tilsvarende medalje vundet i udlandet. Internationale idrætsbegivenheder kan bibringe en række værdifulde gevinster, bl.a. inden for områder som globalisering, branding af landet, sundhedsfremmende levevis og integration. Alle områder, der står højt på den politiske dagsorden. Gennem store idrætsbegivenheder kan man nå dem alle på én gang. Herudover er øget indtjening og beskæftigelse som følge af turisme nogle af de fordele, der er forbundet med afvikling af internationale idrætsbegivenheder. Der kommer flere gæster til landet på grund af idrætsbegivenhederne. International idræt skaber store oplevelser for landets borgere og gæster. Oplevelser, der efterspørges som aldrig før.

4 Et øget kendskab til landet og en styrkelse af Danmarks brand i udlandet er nogle af de markedsføringsmæssige fordele, der er forbundet med værtskab for internationale idrætsbegivenheder. Heri ligger også en værdi i de mange tilrejsendes møde med Danmark og danskerne. Et møde som kan være med til at skabe venskaber og udvikling på tværs af nationer og åbne folks øjne for de danske værdier. Grundlaget for en vellykket integration kan også skabes via idrætten. Inden for visse idrætsgrene er en stor del af udøverne nydanskere, og disses familier og venner kan med fordel involveres i planlægningen af store mesterskaber i Danmark. På den måde vil familierne blive inddraget i det frivillige foreningsliv i Danmark. Endelig kan værtskab for store internationale idrætsbegivenheder i Danmark øge fællesskabsfølelsen og skabe sammenhold i den danske befolkning. Danmark som stedet hvor det sker, og hvor danskerne får muligheden for at fremvise nationens organisatoriske talent. Internationale idrætsbegivenheder skaber således mange vindere ikke bare dem på medaljeskamlen. Det kræver en samlet dansk indsats at virkeliggøre denne vision. Der skal være opbakning fra alle offentlige myndigheder, idrætsbevægelsen, det private erhvervsliv og befolkningen. Samtidig kræver det, at danske idrætsledere får en mere markant indflydelse i de internationale specialforbund. Når Danmark vil gå efter at få store internationale idrætsbegivenheder til landet, skal en række vigtige forudsætninger være på plads. Regeringens handlingsplan udpeger derfor nogle centrale indsatsområder med særlig betydning for Danmarks evne til at trække internationale idrætsbegivenheder til landet i de kommende år samt en række konkrete initiativer inden for hvert indsatsområde.

5 Tiltrækningen af store idrætsbegivenheder kræver en stor samtidig indsats på flere områder. Handlingsplanen fokuserer på fire områder, hvor det er afgørende, at Danmark styrker indsatsen markant. Grundlaget for at tiltrække store idrætsbegivenheder skal være på plads Idrætsfaciliteter på internationalt niveau skal være til stede Idrætsledernes internationale kompetencer skal være i top De danske idrætsudøvere skal være på internationalt niveau De fire forudsætninger skal forstås som både mål og midler. Det er et mål i sig selv, med værdi for idrætten i Danmark, at nå disse målsætninger, men samtidig vil en opfyldelse også være midlet til at tiltrække flere internationale idrætsbegivenheder.

6

7 Der er en stigende international konkurrence om at tiltrække store idrætsbegivenheder. Stadigt flere byer og lande satser på dette område som en del af en satsning på oplevelsesøkonomien. Den øgede konkurrence medfører, at der stilles større og større krav bl.a. i økonomisk henseende til arrangørerne. Der er en tydelig tendens til, at det bliver dyrere at afholde store internationale idrætsbegivenheder. Dette skyldes ikke mindst de licenser, der skal betales til de internationale specialforbund for at få tildelt afholdelsen af f.eks. et EM eller VM. De stigende økonomiske omkostninger har sammenhæng med den eksponering og de afledte økonomiske fordele, arrangørerne opnår, når idrætsbegivenheden finder sted. Idrætsfonden Danmark varetager i dag opgaven med at yde økonomisk støtte såvel som rådgivning til de specialforbund, som ønsker at afholde store internationale idrætsbegivenheder i Danmark. Det er værtsbyen og det pågældende specialforbund, der tager initiativet til en ansøgning om afholdelse af en begivenhed. Idrætsfonden råder over 10 mio. kr. årligt. Staten (Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet) finansierer halvdelen af beløbet den anden halvdel betales af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark. Første skridt i jagten på de internationale idrætsarrangementer er allerede taget med Den Internationale Olympiske Komité s (IOC) tildeling af den olympiske kongres og session i 2009, som skal afholdes i København. Dette bliver den største internationale event på idrætsområdet på dansk grund til dato. Her vil verdens førende idrætsledere samles i København, og den samlede idrætspresse vil have blikket fast rettet mod København i de ni dage, seancen varer. Idrætsfondens nuværende bevilling kan ikke opfylde de behov, der i fremtiden vil være forbundet med ønsket om at trække flere store begivenheder til Danmark. De internationale idrætsbegivenheder er blevet en forretning, og de sidste års udvikling betyder, at Danmark uden en forøgelse af den økonomiske ramme for ansøgning og afholdelse af internationale idrætsbegivenheder ikke vil være i stand til at fastholde det niveau, vi har i dag. Det vil fortsat være værtsbyen og idrætten, det tager initiativet til at ansøge om afholdelse af en begivenhed. KONKRETE INITIATIVER: Styrkelse af budprocessen At ansøge om en international idrætsbegivenhed er i sig selv finansieringskrævende. For at komme i betragtning som vært for de fleste internationale idrætsbegivenheder i dag skal der investeres i et skriftligt bud, som både lever op til udbydernes krav, og som optimalt understøtter processen frem mod en afgørelse. Alene budprocessen er i dag et kapløb, som man skal investere i, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at vinde værtskabet. Der skal ske en styrkelse inden for to hovedområder: 1. Der skal tilføres midler, som kan supplere de ansøgende kommuners og idrætsorganisationers investeringer i budprocessen. 2. Der skal tilføres kompetencer inden for budprocesser, herunder kampagnetilrettelæggelse og kommunikationsstrategier. Formålet med disse to hovedområder er at styrke tilrettelæggelsen af professionelle kampagner og forbedre især den sidste fase af budproces-

8 sen, hvor undersøgelser har vist, at danske bud klarer sig dårligst. En styrket indsats indebærer også øget involvering af de politiske led i form af ministre, budbyens borgmester og det danske medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC). alle involverede parter. Initiativet til at ansøge om en konkret begivenhed ligger fortsat hos værtskommunen og specialforbundet. Det aktivt opsøgende arbejde styrkes bl.a. gennem en tilførsel af kompetencer på området. Støtte til afholdelsen af begivenheden Afholdelse af internationale idrætsbegivenheder er i dag blevet en forretning, der rækker langt ud over selve idrætsudøvelsen. Bl.a. stilles der ofte krav om, at værtsbyen skal stå for tv-produktionen af begivenheden, også selv om det er det internationale specialforbund, som står for salget at tv-rettighederne. Derfor er behovet for kapital i forbindelse med selve afholdelsen også blevet mere udtalt. Muligheden for, at kommuner og idrætsorganisationer kan søge finansiel støtte til afviklingen af internationale idrætsbegivenheder, skal derfor styrkes. Der skal være mulighed for rådgivning af bl.a. kommuner om indtægtsmuligheder i forbindelse med afholdelse af idrætsbegivenheder, herunder også det internationale perspektiv som f.eks. internationalt salg af sponsorater. Der åbnes også mulighed for, at der kan indgås længerevarende aftaler på markedsvilkår med facilitetsudbydere/operatører om brug af idrætsfaciliteter til store idrætsbegivenheder i et givent antal dage om året over en årrække. Aktivt opsøgende arbejde Tiltrækningen af store idrætsbegivenheder til Danmark starter med opsøgende arbejde og deltagelse i relevante internationale netværk for Udvikling af forskellige finansieringsmodeller Idrætsfondens involvering i store idrætsbegivenheder kan i dag antage flere forskellige former efter arrangementets karakter og økonomi. Der skal udarbejdes forskellige koncepter for finansieringsmodeller. Modellerne bør udarbejdes efter følgende tre finansieringsprincipper: 1. Direkte tilskud/indskud (gives uden betingelser) 2. Risikovillig kapital/investering (en investering, hvor pengene betales tilbage, hvis det giver overskud) 3. Underskudsgaranti (garanti for at ville betale et evt. underskud) Udvikling af finansiel fordelingsnøgle Finansieringen af både budproces og selve afholdelsen af begivenheden forestås normalt i et samspil mellem Idrætsfonden Danmark/staten, værtskommune(rne) og det pågældende specialforbund. Der findes i dag ikke noget fast mønster for, hvor meget hver af de involverede parter skal bidrage med. Der skal derfor søges udarbejdet en fordelingsnøgle for, hvad de forskellige aktører skal bidrage med, for at der kan gives statslig støtte til arrangementet.

9 Systematisk evaluering af ansøgningsproces og afholdelse Der skal iværksættes en systematisk evaluering af de tilskud og den rådgivning, der ydes på området for idrætsbegivenheder. Evalueringerne skal danne grundlag for en samlet vurdering af arbejdet med store begivenheder og effekten af den ekstra finansiering fra statens side. Støtte til afholdelsen af internationale konferencer på idrætsområdet Oprettelse af et transportabelt sportsevent-kontor Idrætsorganisationerne har ofte ikke de fornødne tekniske faciliteter, der skal til for at afholde internationale idrætsbegivenheder. Som et supplement til de mobile faciliteter (se facilitetsafsnittet nedenfor) udvikles et transportabelt sportseventkontor med al teknik osv., som kan lånes ud til specialforbund m.v. i forbindelse med afholdelse af internationale idrætsbegivenheder af mindre målestok. Afholdelse af internationale konferencer, generalforsamlinger og bestyrelsesmøder på idrætsområdet er en god måde at skabe internationale kontakter og opbygge vigtige netværk på. Det er ofte enten generalforsamlingen eller de internationale forbunds bestyrelse, der træffer beslutningerne om, hvor deres idrætsbegivenheder skal afholdes. Afholdelse af internationale idrætskonferencer er derfor en enestående mulighed for de danske specialforbund til at mødes personligt med beslutningstagerne og dermed forbedre Danmarks muligheder for at tiltrække store idrætsbegivenheder. Der afsættes midler til yderligere støtte til bud på og afholdelse af større internationale konferencer på idrætsområdet.

10

11 En vigtig forudsætning for at kunne tiltrække internationale idrætsbegivenheder er, at de rette faciliteter er til stede. Udgangspunktet i Danmark er fortsat, at opførelse og drift af idrætsfaciliteter er et kommunalt anliggende. Regeringen har tiltro til, at kommunerne fortsat vil kunne løfte denne opgave, ikke mindst i lyset af de større kommuner som følge af kommunalreformen. I december 2005 offentliggjorde Team Danmark en facilitetsundersøgelse, som kortlægger de danske idrætsfaciliteter. Af undersøgelsen fremgår det, at afholdelsen af internationale idrætsbegivenheder har gennemgået en markant udvikling de senere år, og at den økonomiske omsætning, der knytter sig til visse begivenheder, er vokset markant. På den baggrund er kravene til de idrætsfaciliteter, der skal rumme begivenhederne, steget markant. Undersøgelsen klassificerer de danske idrætsfaciliteter i tre kategorier i forhold til, hvilke muligheder der er for at anvende anlæggene til internationale mesterskaber. Undersøgelsen viser, at Danmark i dag kun har faciliteter, der kan rumme internationale begivenheder inden for ganske få og små idrætsgrene, herunder f.eks. judo, taekwondo, brydning og boksning. Derudover er badminton den eneste store idrætsgren, hvor der i dag kan afholdes internationale mesterskaber. Især de indendørs idrætsgrene som f.eks. håndbold og ishockey mangler faciliteter til at kunne afholde store mesterskaber på dansk grund. For udendørsaktiviteterne er det kun rugby, moderne femkamp og orientering, hvor de eksisterende anlæg lever op til de krav, der stilles i forbindelse med internationale mesterskaber. For at kunne afholde internationale idrætsbegivenheder stilles der ikke kun krav til banearealet og omklædningsforhold, men også til en række andre forhold. F.eks. er der altid et krav om egnede opvarmningsfaciliteter. Samtidig er antallet af tilskuerpladser, antallet af parkeringspladser, adgangsforhold, offentlige transportmuligheder og VIP-faciliteter noget, der stilles krav til i forbindelse med afholdelse af store idrætsbegivenheder. Det betyder, at de fleste af de eksisterende idrætsanlæg i Danmark ikke kan bruges til afholdelse af internationale konkurrencer. Der er derfor behov for en opgradering af de eksisterende idrætsanlæg samt mulighed for at tage opgradering til internationale standarder med i overvejelserne i forbindelse med nybyggerier. Team Danmarks facilitetsundersøgelse peger på, at der er et behov for både modernisering og opgradering af eksisterende idrætsanlæg samt opførelse af helt nye anlæg. Regeringen ønsker imidlertid ikke at bidrage til, at der bygges idrætsfaciliteter til internationale begivenheder, som efterfølgende står tomme, de såkaldte White Elephants. De faciliteter, der nybygges, skal være rentable og til gavn for danskerne før og efter afholdelsen af en stor international begivenhed. Multifunktionalitet skal derfor være et nøgleord. Det primære fokus skal være på fleksible og mobile anlæg. For en lille nation som Danmark er det vigtigt at tænke i kreative baner og udnytte de eksisterende anlæg på bedst mulig måde. Man kunne f.eks. forestille sig at overdække et eksisterende fodboldstadion midlertidigt og anvende det som en multiarena. Internationalt ville dette være nytænkning på facilitetsområdet, og det kunne blive Danmarks varemærke at specialisere sig i kreative løsninger inden for midlertidige idrætsfaciliteter. Opgradering af idrætsfaciliteter til internationale standarder har imidlertid ikke alene betydning lokalt og regionalt, men også nationalt.

12 KONKRETE INITIATIVER: Støtte til idrætsfaciliteternes opgradering til internationale standarder Der afsættes midler til opgradering af eksisterende og nybyggede faciliteter til at kunne huse internationale idrætsbegivenheder. Midlerne kan søges af kommuner til medfinansiering af de merudgifter, der følger af, at et idrætsanlæg skal leve op til internationale standarder. Midlerne administreres af et facilitetsudvalg, hvis formål bliver at give økonomisk støtte til opgradering til internationale standarder af såvel eksisterende som nybyggede idrætsfaciliteter, der herefter kan bruges til afholdelse af internationale idrætsbegivenheder, herunder særligt EM og VM. Støtte til mobile anlæg som f.eks. tribuner og VIP-faciliteter I forbindelse med afholdelse af store idrætsbegivenheder er der behov for en del andre faciliteter end blot den bane eller arena, hvor idrætten udspiller sig. Det kan f.eks. være behov for ekstra, midlertidig tilskuerkapacitet, en hal til opvarmning, VIP-faciliteter og sekretariatsfunktion. For at undgå urentable investeringer kan nogle af disse med fordel konstrueres som mobile anlæg, således at de kan anvendes i forbindelse med forskellige stationære idrætsanlæg. Handicapfaciliteter, så anlæggene også kan bruges til internationale mesterskaber i handicapidræt Danmark vil også tiltrække store idrætsbegivenheder inden for handicapidræt. Derfor er det vigtigt, at idrætsfaciliteterne også tager højde for tilgængelighed og anvendelighed til discipliner for handicappede idrætsudøvere. Facilitetsudvalget kan også yde tilskud til forbedring af tilgængelighed og faciliteter for handicapidrætten. Rådgivning i forbindelse med opførelse af idrætsanlæg, som også kan bruges til internationale idrætsbegivenheder I forbindelse med opførelse af idrætsfaciliteter kan kommuner og bygherrer have behov for rådgivning om, hvad det vil kræve, hvis idrætsfaciliteten også skal kunne huse internationale idrætsbegivenheder. Ekspertviden skal kunne tilbydes via facilitetsudvalget. Kompetencerne på dette område opbygges bl.a. med hjælp fra udlandet. Facilitetsudvalget kan også yde støtte til sådanne mobile anlæg.

13

14 En forudsætning for, at Danmark kan tiltrække internationale idrætsbegivenheder, er, at de danske idrætsledere har indflydelse i de internationale idrætsforbund. Det er en forudsætning, at de danske idrætsledere har viden om og kompetencer inden for internationale idrætspolitiske problemstillinger, herunder direkte indflydelse i form af bestyrelsesposter m.v. inden for de internationale idrætsforbund. Af Danmarks Idræts-Forbunds opgørelse af idrættens internationale repræsentationer i 2006 fremgår det, at specialforbundene og Danmarks Idræts-Forbund i dag har 135 poster i europæiske og internationale specialforbund samt Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og den Europæiske Olympiske Komité (EOC). Langt de fleste af disse poster er af teknisk karakter, og antallet af politiske bestyrelsesposter begrænser sig til 24, hvoraf tre er internationale formandsposter (europæisk badminton, europæisk petanque og International Masters Games Association). International tilstedeværelse kræver internationale kompetencer og en målrettet og strategisk indsats for at få danskere valgt ind i de internationale specialforbunds bestyrelser. Derfor skal der være fokus på dette område fra idrættens verden. Ansvaret for at sikre grundlaget for bedre kompetencer hos ledere i den danske idrætsverden ligger i dag hos Danmarks Idræts-Forbund. KONKRETE INITIATIVER: Internationalt kompetenceløft til danske idrætsledere Danmarks Idræts-Forbund har på sit årsmøde i 2006 vedtaget, at der skal fokus på de danske idrætslederes deltagelse på internationalt plan. Danmarks Idræts-Forbund har bl.a. nedsat et internationalt lobbyudvalg, der skal være med til at skabe rammerne for, at dansk idræts internationale indflydelse kan blive endnu større. Der skal ske en fortsat udvikling af indsatsen for at styrke kompetenceudvikling, herunder valgkampagneaktiviteter for danske idrætsledere, som stiller op til internationale specialforbundsposter af væsentlig karakter. Konkrete initiativer på dette område aftales mellem Kulturministeriet, Danmarks Idræts- Forbund og øvrige relevante parter.

15

16 Hvis Danmark skal være en troværdig vært for store internationale idrætsbegivenheder, er det nødvendigt, at vi også selv kan stille med eliteidrætsudøvere, og helst udøvere, der kan gøre sig gældende i medaljekampen. Undersøgelser fra bl.a. OL (Sydney og Athen), EM og VM i fodbold og EM i atletik (Göteborg) viser, at der er en klar sammenhæng mellem at være værtsland og vinde medaljer. Den større chance for at vinde medaljer ved internationale mesterskaber afholdt på hjemmebane hænger bl.a. sammen med udøvernes bedre muligheder for at forberede sig og konkurrere i vante omgivelser; det er en motivationsfaktor for udøverne, at mesterskaber holdes i Danmark, der er større tilskueropbakning, og det vil være lettere for de aktive at skaffe sponsorer, når der konkurreres på hjemmebane. Ved at tiltrække flere internationale idrætsbegivenheder og samtidig tilføre flere ressourcer til styrkelse af elitearbejdet inden for netop disse idrætsgrene skabes der sammenhæng og synergi mellem områderne og større sandsynlighed for succes. Derfor er der et behov for at styrke udviklingen af dansk eliteidræt. Team Danmark får i dag 84 mio. kr. om året af tipsmidlerne til at varetage opgaven omkring eliteudviklingen i Danmark. Team Danmark har indgået en resultatkontrakt med Kulturministeriet, som fastslår, at Team Danmark over en fireårig periode skal skaffe flere medaljer til Danmark ved EM, VM og OL end i den forudgående periode. Dette krav vil blive endnu mere udtalt i forbindelse med en satsning på at tiltrække flere store idrætsbegivenheder. Dygtige idrætsudøvere og især medaljevindere er med til at understrege Danmarks profil som et land, der prioriterer idrætten højt. Derudover kan kendte atleter med fordel benyttes i budprocessen som ambassadører for buddene, og deres netværk kan være værdifuldt i forhold til lobbyarbejdet. KONKRETE INITIATIVER: Styrkelse af elitearbejdet i Danmark Muligheden for at skabe endnu flere eliteidrætsudøvere på højt plan styrkes. Den ekstra indsats målrettes i forhold til de idrætsgrene, hvor Danmark især satser på at tiltrække idrætsbegivenheder. Den ekstra økonomiske støtte til udøvere og forbund tildeles afhængig af specialforbundets indsats for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder til landet. Et internationalt mesterskab på dansk grund vil i høj grad være med til at motivere eliteidrætsudøverne og højne deres muligheder for at vinde, samtidig med at en styrket dansk idrætselite vil have positiv effekt på Danmarks muligheder for at tiltrække internationale idrætsbegivenheder. Nærmere initiativer på dette område fastsættes i samarbejde med Team Danmark.

17 Der er afsat 65 mio. kr. årligt i en fire-årig periode fra 2008 til 2011 til handlingsplanens fire indsatsområder. Økonomisk ramme for og finansiering af handlingsplan Mio. kr Merudgifter til handlingsplan 65,0 65,0 65,0 65,0 - organisatorisk og økonomisk grundlag 35,0 35,0 35,0 35,0 - idrætsfaciliteter på internationalt niveau 20,0 20,0 20,0 20,0 - idrætsudøvere på internationalt niveau 10,0 10,0 10,0 10,0 - idrætsledere på internationalt niveau Finansiering af handlingsplan 65,0 65,0 65,0 65,0 Kulturministeriet 50,0 45,0 45,0 45,0 DIF og Lokale- og Anlægsfonden 15,0 20,0 20,0 20,0 Effekten af handlingsplanen evalueres i slutningen af aftaleperioden.

18

19

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 4824

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015

World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 World Tunnel Conference og ITA Generalforsamling i København i 2015 Resumé Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes, i første omgang, at arbejde for at blive værtsnation for World

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer

Eliteidræt i Rudersdal. Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Udvikling af elitemiljøer Eliteidræt i Rudersdal Idé og formål I 2012 indgik Team Rudersdal og Rudersdal Kommune et partnerskab for elitestøtten i Rudersdal og omegn. Idéen med partnerskabet

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan

Byggeboom i Danmark. Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Tegning: Årstiderne Arkitekter Investeringer i opvisningsanlæg 1995-2007 ved Søren Bang, Idan Byggeboom i Danmark Et overblik over investeringer i superligaklubber og håndboldligaklubbers

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforums eventpulje om tilskud til forberedelse, udvikling og gennemførelse af europamesterskaberne

Læs mere

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark

Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Revideret oktober 2015 Retningslinjer for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark Dette dokument beskriver retningslinjerne for økonomisk støtte fra Sport Event Denmark til internationale idrætsbegivenheder,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr.

EMK 2017 har et budget på godt 24 mio. kr. Det samlede offentlige tilskudsbehov er på 17 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune ansøges om 6 mio. kr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering EM Svømning Kortbane 2017 i Royal Arena Dansk Svømmeunion ønsker i samarbejde med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen at afvikle EM Svømning Kortbane /LEN

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere