Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner"

Transkript

1 Standard-model for invitationsskrivelse i forbindelse med udbud af turismekoncessioner Invitation til ansøgning om koncessioner til et afgrænset geografisk område efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Ifølge Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder kan Naalakkersuisut udlægge geografisk afgrænsede områder til turismekoncessioner. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og [relevant kommune] inviterer i samarbejde med Visit Greenland interesserede virksomheder til at ansøge om koncession til [relevant turismeaktivitet] i de geografiske områder nærmere specificeret i afsnit 3. Ansøgningen skal sendes til: Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Imaneq 1A 301 Postboks Nuuk Grønland Telefon: (+299) Telefax: (+299) Ansøgningen kan fremsendes via fax, men skal samtidigt sendes som anbefalet post eller via . Ansøgningen kan fremsendes på grønlandsk, dansk eller engelsk. 1

2 1. Lovgivning Ifølge Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder (herefter kaldet loven) kan Naalakkersuisut meddele en ansøger eneret til at sælge [relevant turismeaktivitet] i et afgrænset område. Koncession til turismevirksomhed kan som udgangspunkt meddeles for en periode på op til 5 år. Perioden kan forlænges op til 20 år, når det må anses for nødvendigt for at kunne gennemføre planen for aktiviteterne og skabe mulighed for økonomisk overskud. Som udgangspunkt forventes der meddelt koncession i 5 år, hvis der etableres telt camps, og op til 20 år, hvis der etableres hytter eller hotel af høj standard til servicering af turisterne. Dokumentation for behov for koncessionsperioder over 5 år skal fremgå af den fremsendte aktivitetsplan og finansieringsplan jf. afsnit 6.6. I området vil der fortsat kunne forgå andre aktiviteter, som f.eks. vandreturisme, adventureturisme, fritidsfiskeri og erhvervsfiskeri mv. som ikke er omfattet af koncessionen efter de til enhver tid gældende regler herfor. Ansøgeren skal således acceptere, at der i området foregår andre aktiviteter og via samarbejde og dialog sikre, at de forskellige aktiviteter kan foregå sideløbende. Naalakkersuisut kan vælge ikke at meddele koncession, såfremt det vurderes, at ingen af de indkommende ansøgninger opfylder kriterierne i invitationsskrivelsen. En koncession efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder fritager ikke rettighedshaver fra at indhente fornødne tilladelser eller godkendelser i henhold til anden lovgivning, herunder: Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, kommunale regulativer og vedtægter mv. 2. Ansøgningsrunden Tidsplan 2.1 Den xx.xx.xxxx - ansøgningsrunden offentligøres på Naalakkersuisut.gl og andre medier 2.2 Den xx.xx.xxxx - sidste frist for modtagelse af spørgsmål til invitationsskrivelsen 2.3 Den xx.xx.xxxx - sidste frist for udsendelse af spørgsmål og svar til invitationsskrivelsen alle svar offentligøres på Naalakkersuisut.gl 2.4 Den xx.xx.xxxx - sidste frist for modtagelse af ansøgninger - kl xx.xx.xxxx - ansøgninger gennemgås af et udvalg bestående af medlemmer fra Naalakkersuisut og Kommunen 2.6 Den xx.xx.xxxx - koncession offentligøres 2.7 Koncessionen er gældende fra den xx.xx.xxxx 2

3 3. Koncessionsområderne Naalakkersuisut og [relevant kommune] tilbyder følgende områder til koncession til [relevant turismeaktivitet]: Område A Område B Område C (kort med koordinater vedlægges) 4. Byggemuligheder Rettighedshaveren får i områderne [xx] - [xx] mulighed for at opføre bygninger såsom hytter, hotel eller lignende, med tilhørende oplagsbygninger. For nærmere betingelser henvises til kommuneplanstillæg nr. [xx]. Ved opførelsen af bygninger skal der søges om arealtildeling hos kommunen. Arealtildelingen til bygningerne vil være bundet op på koncessionen, hvorved disse kun må benyttes i forbindelse med leveringen af turistproduktet, og ikke til private formål. Jf. lovens 19, stilles der endvidere krav til at overdrage eller fjerne bygningerne efter koncessionens ophør. Der kan dog søges om dispensation for at benytte bygningerne til andet formål ved afgivelsen af koncessionen. Delområdets karakter som vildmark skal bevares og der må ikke ske forurening af, eller skade på, vandløb og elve, søer og saltsøer, endemiske plantearter mv. Bemærk at denne liste ikke er udtømmende, og kan variere fra område til område. Transport i og omkring koncessionsområdet kan være reguleret i kommunens kørselsvedtægter. For etablering af infrastruktur så som veje, stier, kørerspor mv. til og fra koncessionsområdet skal rettighedshaver ansøge om arealtildeling efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. 5. Oversigt over koncessionsvilkår og vederlag 5.1 Vederlag til Naalakkersuisut Rettighedshaver skal betale vederlag til Naalakkersuisut i forbindelse med meddelelse af koncessionen, jf. lovens 16. Der vil ske en gradvis optrapning af det årlige vederlag til Naalakkersuisut således, at koncessionshaveren i de første år kan fokusere på etableringen af sit erhverv. Vederlaget fastsættes endeligt i den konkrete invitationsskrivelse. 3

4 Gradvis optrapning Årligt vederlag Uden etablering af faste anlæg Årligt vederlag Med etablering af faste anlæg Første år XX.000 DKK XX.000 DKK Andet år XX.000 DKK XX.000 DKK Tredje år og efterfølgende år XX.000 DKK XX.000 DKK Naalakkersuisut og [relevant kommune] står vederlagsfrit til rådighed mht. rådgivning under ansøgningsrunden (afsnit 6). Rettighedshaver skal betale Naalakkersuisuts udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven. Betalingen kan opkræves som gebyrer eller udgiftsrefusion, jf. 26 Rettighedshaveren kan også i forbindelser med forlængelse af koncessionsperioden blive pålagt at betale et gebyr til Naalakkersuisut i overensstemmelse med lovens 26. Rettighedshaver skal i disse tilfælde betale den til en hver tid gældende timesats for myndighedsbehandling. Beløbet er afsat til at dække Naalakkersuisuts omkostninger i forbindelse med sagsbehandling. 5.2 Tilsyn Naalakkersuisut fører tilsyn med koncessioner, rettighedshavere, aktiviteter og forhold omfattet af lovens 25. Naalakkersuisut sikrer, at afrapporteringspligten overholdes, og at fremgangen beskrevet i afrapporteringerne stemmer overens med den aftale der er indgået med koncessionshaver jf. punkt 5.3. Tilsynet med overholdelse af krav fastsat i kommuneplantillæg samt Kørselsvedtægt for det åbne land for [relevant kommune] varetages af kommunen. Udgifter til transport i forbindelse med tilsyn afholdes af koncessionshaver. 5.3 Rapporteringspligt Ifølge lovens 18 skal rettighedshaveren regelmæssigt sende rapportering vedrørende aktiviteter omfattet af koncessionen til Naalakkersuisut. Rettighedshaveren skal lave en afrapportering én gang om året. Denne skal tage udgangspunkt i og følge aktivitetsplanen. 5.4 Rettighedshavers ansvar Rettighedshaver er forpligtet til at holde koncessionsområdet rent og bygninger m.m. i forsvarlig stand under hele koncessionsperioden. Håndteringen af affald og andre miljøhensyn skal ske efter gældende bestemmelse. De nuværende fremgår af kommuneplantillæg nr. [xx]. 5.5 Forhold til lokale myndigheder Rettighedshaveren skal orientere berørte myndigheder om forhold af betydning for disse myndigheder og skal på relevante områder samarbejde med disse myndigheder efter aftale med Naalakkersuisut. 4

5 5.6 Anden virksomhedsaktivitet i koncessionsområdet Rettighedshaver skal respektere bestående rettigheder indenfor området. Meddelelse af koncession medfører ingen begrænsning i andres lovlige færden og udøvelse af lovlige aktiviteter i området, herunder mulighed for at blive meddelt tilladelse til aktiviteter efter anden lovgivning. Inden for koncessionsområdet kan andre parter end rettighedshaveren f. eks.: a. udføre erhvervs- og [relevant turismeaktivitet]; b. udføre turistaktiviteter, med undtagelse af [relevant turismeaktivitet]; c. blive meddelt tilladelser til forundersøgelser og efterforskning af mineralske råstoffer i henhold til Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (Råstofloven); d. blive meddelt godkendelser af anlæg og drift af rørledninger, installationer, infrastruktur m.m. med henblik på aktiviteter i henhold til råstofloven; e. have bestående tilladelser til vandkraft udnyttelse i henhold til Forordningen om energiforsyning nr. 14 af 6. november og Inatsisartutlov nr. 11 af 8. juni 2014 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Overdragelse af koncession Enhver overdragelse, både direkte og indirekte, af koncessionen skal godkendes af Naalakkersuisut, jf. lovens 20. Naalakkersuisut kan godkende overdragelsen såfremt den nye ansøger opfylder betingelserne i det foreliggende udbudsmateriale. En overdragelse foreligger, hvis tilladelsen direkte overdrages fra rettighedshaveren til en ny rettighedshaver, eller som en indirekte overdragelse, hvor rettighedshaveren selv er genstand for overdragelse. Dette kan f.eks. ske i form af overdragelse af bestemmende aktieposter eller ved ændring af stemmeretten knyttet til aktierne, som kan give bestemmende indflydelse over selskabet, eller ved indgåelse af aftaler, der har samme virkning mv. 5.8 Tilbagekaldelse af koncession Koncessionen kan tilbagekaldes i følgende tilfælde: a. Såfremt rettighedshaveren har handlet svigagtigt ved afvigelse af oplysninger over for Naalakkersuisut eller [relevant kommune]. b. Såfremt rettighedshaveren træder i likvidation, erklæres konkurs, åbner tvangsakkord eller lignende. c. Såfremt rettighedshaver på anden måde i væsentlig grad tilsidesætter vilkår, fastsat i koncessionen, eller bestemmelser, fastsat med hjemmel i loven eller med hjemmel i tilladelsen, eller overskrider fastsatte frister. 5.9 Koncessionens ophør Ophør af koncessionen fritager ikke rettighedshaveren for opfyldelsen af de forpligtigelser, som følger af lovgivningen, koncessionen eller andre fastsatte bestemmelser, vilkår eller påbud. Rettighedshaveren skal således sørge for at overdrage koncessionen inklusive bygningerne og tilhørende servicefaciliteter til en ny rettighedshaver, søge om dispensation for udnyttelse af bygningerne til andet formål, eller fjerne alle bygninger og tilhørende servicefaciliteter for egen regning. 5

6 6. Offentlig indkaldelse af ansøgninger og procedurer 6.1 Invitationsskrivelse Interesserede ansøgere inviteres hermed til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med nærværende invitationsskrivelse. Invitationsskrivelsen består af: Dette dokument, inklusive eventuelle bilag; Kommuneplantillæg nr. [xx]; Fx Kørselsvedtægt for [relevant kommune]. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder (Lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan) Andre regler inden for området [relevant turismeaktivitet] 6.2 Udbyders forbehold I forbindelse med ansøgningsrunden forbeholder Naalakkersuisut sig ret til følgende: At beholde det tilsendte materiale At indhente supplerende oplysninger fra ansøgerne, efter modtagelse af ansøgningen. Sådanne oplysninger vil blive betragtet som en del af den samlede ansøgning. 6.3 Vilkår for afgivelse af ansøgning Hvis flere personer/selskaber indsender en ansøgning i forening (i konsortium), er ansøgningen bindende for alle personer/selskaber og skal undertegnes af alle personer/selskaber. Hvis et konsortium får meddelt koncessionen, skal hvert medlem af konsortiet afgive en erklæring om solidarisk og direkte ansvar/hæftelse for kontrakten. 6.4 Ansøgers forbehold Ansøgers eventuelle forbehold skal eksplicit angives i ansøgningen med en beskrivelse af, hvad forbeholdet vedrører, hvori forbeholdet består og hvad begrundelsen for forbeholdet er. Det præciseres, at forbehold, der strider imod grundlæggende elementer i invitationsskrivelsen, kan medføre, at ansøgningen ikke vil blive behandlet. 6.5 Ejendomsret til invitationsskrivelsen Invitationsskrivelsen og de informationer, der findes heri, er Naalakkersuisut/ Kommunens ejendom. 6.6 Formkrav til ansøgningens indhold og aflevering Formkrav Ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvorledes ansøger vil opfylde kravene til opgavens udførelse. Ansøgningen skal udformes således, at alle relevante oplysninger fremgår af selve ansøgningsmaterialet. Ansøgningen kan affattes på grønlandsk, dansk eller engelsk. 6

7 Der kan kun afgives 1 ansøgning pr. koncessionsområde pr. ansøger, og personer/selskaber kan således ikke deltage i flere forskellige ansøgninger om den samme koncession. Der er mulighed for at byde på flere områder eller at søge om at drive flere områder sammen. Hvis en ansøger får meddelt koncession til flere områder, skal hvert enkelt område stadig anses som separate enheder med hver deres reguleringer af hensyn til byggetilladelser, færdselstilladelser, mm. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger jf. de opstillede krav i invitationsskrivelsen. Ansøgers omkostninger i forbindelse med nærværende ansøgningsrunde er udbyder uvedkommende Aktivitetsplan Ansøgningen skal indeholde en konkret aktivitetsplan, hvor det skal fremgå, hvordan ansøger vil levere de foreslåede turistprodukter. Derudover skal det angives, hvilke bebyggelser (bygninger, hytter og mindre tekniske anlæg m.v.) og transportveje til koncessionsområdet, som projektet vil være baseret på. I denne plan skal der desuden formuleres årlige delmål for de første 5 år og hvordan disse opfyldes. Det skal fremgå af aktivitetsplanen, hvorledes turistproduktet kan markedsføres og udvikles gennem en etablering af effektive salgskanaler og samarbejdspartnere, der kan forøge turistpotentialet mv. Videre skal der indgå et estimat af behovet for lokal forankring for hele koncessionsperioden. Her skal ansøgeren beskrive, hvordan turistprojektet kan skabe lokale arbejdspladser, med tydelig angivelse af forventede lokale (grønlandske) arbejdspladser i forhold til forventede udenlandske arbejdspladser. Videre skal ansøger beskrive hvorledes brug af lokale leverandører ved entrepriser, leverancer og tjenesteydelser forventes anvendt, således at projektet bedst muligt understøtter lokalsamfundet Finansieringsplan Det er en væsentlig forudsætning for meddelelse af en koncession, at ansøgeren har den fornødne økonomiske baggrund til at kunne bære de omkostninger, der er forbundet med at gennemføre udbud og levering af turistproduktet. Ansøger skal derfor beskrive sin plan for finansiering af det foreslåede projekt. Derudover ønskes et overslag over projektets økonomi med fordeling på de poster, der indgår i projektets budget Sagkundskab Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af ansøgerens/ansøgernes tidligere erfaring med udbud, salg og levering af samme type eller lignende typer af turistprodukter, således det kan sandsynliggøres, at ansøgere har de fornødne faglige kvalifikationer til at gennemføre de planlagte turistaktiviteter som beskrevet. 7

8 6.7 Krav til ansøger og dokumentation Ansøger I dette afsnit oplistes en række kriterier som ansøgere skal overholde for at kunne komme i betragtning til at få meddelt koncessionen. Ansøger kan enten være en person eller et selskab. Hvis ansøger er en person, skal følgende krav være opfyldt: 1) Personen der ansøger skal have haft folkeregisteradresse i Grønland i en samlet periode, der mindst omfatter de forudgående 2 år. 2) Personen der ansøger skal have folkeregisteradresse i Grønland. 3) Personen der ansøger skal være fuldt skattepligtig til Grønland. 4) Personen der ansøger skal have fuld rådighed over sin formue og herunder ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed. 1 Hvis ansøger er et selskab, skal følgende krav være opfyldt: 1) Selskaber der ansøger skal være et aktieselskab eller et anpartsselskab med hjemsted i Grønland, og 2) Selskaber der ansøger skal have fuld rådighed over deres formue og herunder ikke være i betalingsstandsning, under konkurs eller i en situation, der kan sidestilles dermed. 2 For både personer og selvskaber som ansøgere, gælder følgende krav: Personen/selskabet må ikke være under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, eller i betalingsstandsning, have indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation. Dokumentation herfor fremsendes i form af: Serviceattest (fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) eller lignende, der er udstedt inden for de seneste 6 måneder. (serviceattester kan hentes på og koster 725 kr.) Revisionsdokumentation Personen/selskabet må ikke ved en retskraftig dom i henhold til lovgivning i Grønland, Danmark eller i et land, hvor vedkommende har virket, være dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om personens/selskabets faglige hæderlighed. Dokumentation herfor fremsendes i form af: Serviceattest (fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) eller lignende, der er udstedt inden for de seneste 6 måneder. (serviceattester kan hentes på og koster 725 kr.) Straffeattest At personen/selskabets aktiviteter er fuldt skattepligtigtig i Grønland. Bevis fra Det Grønlands Erhvervsregister skal fremsendes (GER-nummerbevis) Økonomiske krav: Personen/selskabet skal være i besiddelse af tilstrækkelig økonomisk og finansiel formåen til at udføre den relevante ydelse. Dokumentation herfor fremsendes i form af: Selskabets revisionspåtegnede årsrapporter for de seneste 3 år, eller mindre hvis dette ikke haves. Kopi af ansvarsforsikring og forsikringssum 1 Jf. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder 14 2 Jf. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder 15 8

9 Såfremt selskabet ikke er forpligtet til at udarbejde årsrapporter, fremsendes dokumentation for selskabets økonomiske og finansielle formåen i form af: Revisionspåtegnede regnskaber for de forudgående 3 år, eller mindre hvis dette ikke haves En oversigt over virksomhedens finansielle balance For nystartede virksomheder vedlægges et revisorpåtegnet budget ved ansøgningen Erfaring: Personen/selskabet skal være i besiddelse af tilstrækkelig formåen og erfaring til at udføre den udbudte ydelse Dokumentation herfor fremsendes i form af: Liste over de betydeligste turistprodukter af relevans for nærværende ansøgningsrunde, der er leveret i de seneste 3 år (hvis muligt). Der ønskes oplyst sted, omfang, type af turistprodukt, turistproduktets målgruppe, samt ansøgers egen begrundelse for, hvorfor den pågældende opgave udgør relevant erfaring. Liste over referencer med kontaktoplysninger Oplysninger om involverede medarbejdere Antal beskæftigede i virksomheden Uddannelsesoplysninger for virksomhedens medarbejdere med særligt fokus på de medarbejdere, der indgår i ansøgningen 6.8 Vurderingskriterier I dette afsnit oplistes de kriterier, der vil blive anvendt til at vurdere og udvælge rettidigt indleverede tilbud. Det tilbud, der samlet set er mest fordelagtig, vil blive foretrukket. De rettidigt indleverede tilbud vil blive vurderet ud fra de nedenstående vurderingskriterier, hvor parentesen angiver den vægtning, som det enkelte vurderingskriterier har for den samlede vurdering af ansøgningen. Den endelige vægtning af vurderingskriterierne fastsættes i den endelige, konkrete invitationsskrivelse Aktivitetsplan (XX %) Til vurdering af ansøgerens aktivitetsplan vil der blive lagt vægt på følgende planer (herunder tidsmæssige planer) for: Hvordan ansøger vil levere det foreslåede produkt Hvordan ansøgeren vil markedsføre sit turistprodukt og sikre effektive salgskanaler, så der tiltrækkes turister til koncessionsområdet Hvordan ansøger vil skabe lokale arbejdspladser og anvende lokale leverandører, således lokalsamfundet får et udbytte af den tildelte koncession til turistvirksomhed Hvordan ansøger vil sikre nedlukning af aktiviteten Faglig ekspertise/sagkundskab og erfaring med lignende projekter (XX %) Til vurdering af ansøgerens sagkundskab og faglige ekspertise og erfaring vil der blive lagt vægt på: Den uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund for de personer, som vil indgå i turistprojektet. Derfor ønskes en oversigt over de involverede personer samt deres ansvars- og arbejdsopgaver i forbindelse med tidligere opstart og drift af turistaktiviteter. 9

10 6.8.3 Finansieringsplan (XX %) Til vurderingen af ansøgerens økonomiske baggrund vil der blive lagt vægt på: Projektets økonomiske rammer - herunder størrelsen af de investeringer, der ønskes gennemført, samt om det er sandsynligt, at ansøger kan løfte de planlagte aktiviteter. Ansøgerens evne til at anvise planer, konkrete aftaler eller anden dokumentation for finansiering af de investeringer (i anlæg, markedsføring m.v.), der er tilknyttet ansøgerens projekt. Krav til en ansvarsforsikring Grønlandsk forankring (XX %) Ansøgerens villighed og evne til at skabe lokale arbejdspladser, herunder: o Lokalt ansat ledelse og medarbejdere. o Lokalt ansatte guider og øvrigt servicepersonale. o Opkvalificering af ansatte. o Andet relevant personale. Ansøgers villighed og evne til at anvende lokale leverandører ved entrepriser, leverancer og tjenesteydelser, ved udførsel af: o Transport og øvrig logistik. o Forplejning, overnatning og relaterede serviceopgaver. o Indkøb af udstyr, inventar og lign. o Andet relevant. Om muligt skal den procentvise fordeling mellem lokal (grønlandsk) arbejdskraft og udenlandsk arbejdskraft, samt lokale leverancer og udenlandske leverancer oplyses. Ansøgers villighed til at indgå i samarbejde og joint venture aftaler med lokale/grønlandske virksomheder og personer, jf. definitionen herpå i afsnit Ansøgers villighed til at gennemføre tiltag til styrkelse af lokalsamfunds gavn af turismeprojektet i øvrigt Sekundære vurderingskriterier Hvis vurderingen af de indkomne ansøgninger anført i afsnit fører til ens bedømmelse mellem to eller flere ansøgninger, vil den endelige vurdering og udvælgelse ske på grundlag af følgende sekundære vurderingskriterier: Ansøgers anvendelse af flest mulige grønlandske arbejdstagere i forbindelse med levering af de pågældende turistaktiviteter Ansøgers anvendelse af flest mulige grønlandske virksomheder som leverandører af varer, tjenesteydelser o.lign. i forbindelse med levering af de pågældende turismeaktiviteter. 7. Behandling af ansøgninger De indkomne ansøgninger vil blive vurderet i forhold til vurderingskriterierne angivet i denne koncessionsskrivelse i afsnit 6.8. Naalakkersuisut kan beslutte ikke at meddele en koncession baseret på de indkomne ansøgninger. Således er Naalakkersuisut ikke er forpligtet til at meddele koncession til en turistvirksomhed, såfremt ingen af ansøgerne i tilstrækkelig grad opfylder de opstillede kriterier i invitationsskrivelsen. Naalakkersuisut kan vælge at afvise de indkomne tilbud og undlade at meddele koncession. 10

11 7.1 Gennemgang af ansøgninger Gennemgang af ansøgninger forventes at foregå i [måned] [år] Til gennemgangen af ansøgningerne nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af repræsentanter fra [relevant kommune], Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og evt. yderligere ressortområde fra Selvstyret (fx Departement for Fangst, Fiskeri, Landbrug). 7.2 Koncessionsmeddelelse Efter vurdering af de indkomne ansøgninger meddeles tilladelse til koncession til turistvirksomhed i det udpegede koncessionsområde til den ansøger, der har afgivet den mest fordelagtige ansøgning ud fra de angivne vurderingskriterier jf. afsnit Underretning om valg af ansøger Alle ansøgere vil modtage skriftlig underretning om, hvorvidt de har vundet udbuddet, eller om en anden ansøger er blevet foretrukket. Denne skriftlige underretning vil blive foretaget hurtigst muligt, efter at Naalakkersuisut har truffet beslutning om, hvilken ansøgning, der bedst opfylder vurderingskriterierne. 7.4 Klageadgang Afgørelser truffet efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 11

Koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia

Koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia Koncession til sportsfiskeri i Qeqqata Kommunia Invitation til ansøgninger om koncessioner til et afgrænset geografisk område efter Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed

Læs mere

Udbud af servicekontrakt målrettet inkubatorforløb for iværksættere

Udbud af servicekontrakt målrettet inkubatorforløb for iværksættere Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Udbud af servicekontrakt målrettet inkubatorforløb for iværksættere Baggrund

Læs mere

Udbud af servicekontrakt - særlig målrettet rådgivning rettet mod leverandører til råstof- og storskalasektoren,

Udbud af servicekontrakt - særlig målrettet rådgivning rettet mod leverandører til råstof- og storskalasektoren, Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Udbud af servicekontrakt - særlig målrettet rådgivning rettet mod leverandører til råstof- og

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED

KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED KONCESSION NR. 2013/[xx] TIL TURISTVIRKSOMHED Naalakkersuisut [måned] [år] KONCESSION TIL TURISTVIRKSOMHED I henhold til 7 i lov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

ANSØGNING OM KONCESSION TIL SPORTSFISKERI I QEQQATA KOMMUNIA

ANSØGNING OM KONCESSION TIL SPORTSFISKERI I QEQQATA KOMMUNIA ANSØGNING OM KONCESSION TIL SPORTSFISKERI I QEQQATA KOMMUNIA 1. Ansøgers navn, adresse mv. Ansøger er person / anpartsselskab / aktieselskab Ansøgers navn Evt. virksomhedens navn Adresse Telefon Evt. mobiltelefon

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Specialiseret rådgivning til virksomheder som ønsker at blive leverandører til storskala- og råstofvirksomheder i Grønland

Specialiseret rådgivning til virksomheder som ønsker at blive leverandører til storskala- og råstofvirksomheder i Grønland Udbud af servicekontrakt, rådgivningsydelser Specialiseret rådgivning til virksomheder som ønsker at blive leverandører til storskala- og råstofvirksomheder i Grønland 1 Målsætninger... 3 1.1 Overordnet

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning GEOTERMI SK ENE RG I T IL F JERNVARME FORSYNI NG Oktober 2010 Rev. februar 2013 Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. april 2004 om myndighedsbehandling af ansøgninger i henhold til is og vandeksportloven I medfør af 19 og 27 i landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

20. september 2012 EM 2012/107. Almindelige bemærkninger

20. september 2012 EM 2012/107. Almindelige bemærkninger 20. september 2012 EM 2012/107 Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1. Indledende bemærkninger Forslaget gør det muligt for turismeerhvervet at få en koncession til levering af et eller flere turistprodukter

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333375-2010:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2010/S

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7.

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7. Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen 7. august 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf. 33 92 67 00 Fax 33

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner

Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Cirkulære af 24.09.2010 om indkøb af varer og tjenesteydelser i Selvstyrets centraladmini stration og underliggende institutioner Forniål 1. Formålet med cirkulæret er at sikre alle virksomheder lige adgang

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Informationsmøde OSU 19-01-2011

Informationsmøde OSU 19-01-2011 Informationsmøde 1 Program Velkomst og introduktion Formelle rammer Opgaver og opdeling af udbud Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen Kort information om det elektroniske udbudssystem (ETHICS) Tak for i

Læs mere

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning

Tilladelse. nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Tilladelse nr. G[årstal]-[løbenr.] til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning Oktober 2010 Rev. februar 2013 I henhold til 5 i lov nr. 293 af 10. juni 1981

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp

Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Udbudsbekendtgørelse - Projekt Boot Camp Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling søger såvel offentlige som private udbydere til afholdelse af Projekt Boot Camp i perioden 23. september

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere