Del 3. Elementer til kontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 3. Elementer til kontrakt"

Transkript

1 Del 3 Elementer til kontrakt 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter Formål med kontrakten Kontraktens omfang og indhold Myndighedsopgaver og ansvar Samarbejdsmodel Samarbejdsmodellen Evaluering af samarbejdsmodellen Værdigrundlag og fælles målsætninger Værdigrundlag Fælles målsætninger Udførelse af opgaven og kvalitetssikring Udførelse af opgaven Kvalitetssikring Behandling af klager Økonomi Prisfastsættelse Nettoprisindeksregulering Betalingsbetingelser m.v Behandling af personoplysninger Videregivelse af oplysninger Aktindsigt Forsikring Misligholdelse og ophævelse Erstatningspligt Underleverandører Overdragelse Force majeure Tavshedspligt Konflikthåndtering Genforhandling Kontraktperiode, opsigelse m.v Ikrafttrædelse og varighed Opsigelse Ophør Underskrifter

3 Bilag 1:...11 Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune, Familie og Børn / Familie og Sundhed[indsættes her]...11 Bilag 2:...11 Virksomhedsplan 2004 Familie og Sundhed [indsættes her]...11 Bilag 3:...11 Ydelseskatalog [indsættes her]...11 Bilag 4: [Her indsættes den endelige samarbejdsmodel i henhold til tilbudsgivers forslag og den efterfølgende dialog mellem parterne]

4 1. Kontraktens parter Kontraktens parter er: Hillerød Kommune Frederiksværksgade Hillerød Familie og Børn i det følgende benævnt Hillerød Kommune og [Navn] [Adresse] [Adresse] i det følgende benævnt partneren. 2. Formål med kontrakten Formålet med denne kontrakt er at regulere forholdet mellem Hillerød Kommune og partneren. Parterne ønsker med nærværende kontrakt at bidrage til at: sikre rette anbringelsessted til rette tid sikre en fortsat bred vifte af anbringelsesmuligheder styrke kvaliteten og udviklingen i arbejdet med anbringelse af børn og unge bidrage til forbedrede muligheder for at placere børn og unge i geografisk nærhed af deres biologiske forældre at sikre så få skift som muligt for det enkelte barn/den enkelte unge 3. Kontraktens omfang og indhold Grundlaget for kontrakten omfatter Hillerød Kommunes udbudsmateriale, leverandørens tilbud og øvrige [elementer fra forhandling]. Kontrakten med bilag regulerer rettigheder og forpligtelser i partnerskabet i forbindelse med etablering af et partnerskab inden for området for anbringelse af børn og unge med henblik på tilvejebringelse af mulige anbringelsessteder, visitation, matchning, iværksættelse, tilsyn med anbragte børn og unge i familieplejer og opholdssteder samt hjemgivelse/ophør af hjælpeforanstaltninger. 4

5 For partneren forventes arbejdet med ovenstående at kræve et tidsforbrug på timer. Anbringelse på døgninstitution er ikke omfattet af partnerskabets samarbejde. Herudover regulerer kontrakten med bilag det overordnede samarbejde mellem parterne vedrørende etablering og videreudvikling af partnerskabet. 4. Myndighedsopgaver og ansvar Det er alene Hillerød Kommune, der kan træffe afgørelse med retsvirkning for børn, unge og familier. I forhold til myndighedsopgaver vil partneren således udelukkende have en vejledende funktion. 5. Samarbejdsmodel 5.1. Samarbejdsmodellen Samarbejdsmodellen skal understøtte de i pkt. 1 beskrevne formål med partnerskabet. På baggrund af partnerens samlede tilbud fastlægges i dialog mellem partnerne i etableringsfasen en samarbejdsmodel for partnerskabet, jf. bilag Evaluering af samarbejdsmodellen I etableringsfasen fastlægges i dialog mellem partnerne evalueringsmetoder, der skal sikre, at kvaliteten i samarbejdet fortsat udvikles og lever op til værdigrundlaget og det fælles målsætninger for partnerskabet. Samarbejdsmodellen evalueres hvert halve år i hele kontraktsperioden. Såfremt evalueringen tilsiger dette, revideres samarbejdsmodellen. 6. Værdigrundlag og fælles målsætninger 6.1 Værdigrundlag Partnerskabet skal baseres på og med respekt for Hillerød Kommunes, Familie og Børns værdigrundlag som anført i Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune (bilag 1) Fælles målsætninger På baggrund af værdigrundlaget, ydelseskataloget og partnerens samlede tilbud fastlægges i dialog mellem parterne fælles målsætninger for partnerskabet. Der fastlægges i etableringsfasen som minimum målsætninger for: Leveringssikkerhed Omkostningsoptimering 5

6 Tidsfrister Samarbejde 7. Udførelse af opgaven og kvalitetssikring 7.1. Udførelse af opgaven Partneren er med denne kontrakt forpligtet til at udføre de i Ydelseskataloget (bilag 3) beskrevne opgaver i samarbejde med Hillerød Kommune. Udførelsen skal ske i overensstemmelse med de beskrevne værdier, politiske målsætninger og fastlagte kvalitetskrav (bilag 1) Kvalitetssikring Hillerød Kommune ønsker, at der sker en løbende evaluering af partnerskabets arbejde for i forlængelse heraf at kunne kvalitetssikre arbejdet. På basis af partnerens forslag til samarbejdsmodel fastsætter partnerskabet i fællesskab egenkontrolprocedurer og/eller andre evalueringsmetoder, der skal sikre, at kvaliteten i arbejdet fortsat forbedres og lever op til værdigrundlaget og de fælles målsætninger for partnerskabet. 8. Behandling af klager Hillerød Kommune alene træffer afgørelse i enhver klagesag. Efterfølgende følges i partnerskabsregi op på den behandlede klage. 9. Økonomi 9.1. Prisfastsættelse Timeprisen er [timepris] kr. inkl. direkte og indirekte omkostninger forbundet med leveringen af de aftalte ydelser. [Øvrige priser fastsat på baggrund af partnerens tilbud vedrørende prisfastsættelse] 9.2. Nettoprisindeksregulering Regulering af de under punkt 8.1. anførte priser kan højst kræves på grundlag af den forholdsmæssige ændring i det i medfør af lovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks. Priserne fastsættes første gang 1. januar 2005 og reguleres 1. januar Reguleringen finder sted pr. 1. februar med tilbagevirkende kraft Betalingsbetingelser m.v. Betaling sker på baggrund af partnerens fremsendelse af faktura. Hillerød Kommunes sædvanlige betalingsbetingelser er løbende måned + 30 dage. 6

7 10. Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger skal ske i henhold til Socialministeriets regler herom i ministeriets vejledning af 4. februar 2004 samt i henhold til reglerne i Persondataloven. 11. Videregivelse af oplysninger Reglerne i Socialministeriets vejledning af 4. februar 2004 skal følges, hvad angår partnerens videregivelse af oplysninger. Partneren skal på anmodning fra Hillerød Kommune videregive enhver oplysning til Hillerød Kommune, som partneren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de af partnerskabet omfattede opgaver, og som Hillerød Kommune finder nødvendig for, at Hillerød Kommune kan varetage sine offentligretlige forpligtelser. Partneren skal videregive de ønskede oplysninger snarest efter, at Hillerød Kommune har anmodet herom. Hillerød Kommune kan fastsætte en frist for partnerens videregivelse af oplysninger, såfremt det er nødvendigt, at Hillerød Kommune med henblik på opfyldelse af kommunens offentligretlige forpligtelser har rådigheder over oplysningerne på et bestemt tidspunkt. Fristen skal fastsættes under fornøden hensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger. 12. Aktindsigt Partnerens varetagelse af de af partnerskabet omfattede opgaver er omfattet af reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. Begæringer om aktindsigt som modtages af partneren skal videresendes til Hillerød Kommune, der forestår behandlingen heraf. Videresendelsen skal ske uden ugrundet ophold efter modtagelsen af hensyn til sikring af overholdelse af 10-dages fristen for kommunens besvarelse af anmodning om aktindsigt. Partneren er forpligtet til at stille de fornødne oplysninger til rådighed for Hillerød Kommune i forbindelse med kommunens behandling af begæringen. Partneren er forpligtet til at notere mundtlige begæringer om aktindsigt i overensstemmelse med reglerne om notatpligt. 13. Forsikring Partneren er forpligtet til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere og Hillerød Kommune mod tings- og personskader og andet tab opstået ved partnerens handlinger og undladelser. Forsikringerne til dækning af sådanne skader skal have en dækning på op til 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed (uanset person- eller tingskade), idet partnerens ansvar dog ikke kan begrænses hertil. Eventuelle skader, som partneren måtte forårsage eller på anden måde være involveret i ved udførelsen af sit arbejde for Hillerød Kommune, er Hillerød Kommune uvedkommende, og ansvaret herfor påhviler alene partneren. Dette gælder ligeledes beskadigelse af kommunens eller tredjemands ejendom. 7

8 Ligeledes er partneren forpligtet til at tegne normal erhvervsansvarsforsikring, såfremt det er muligt at tegne en sådan. Partneren skal forelægge dokumentation for de tegnede forsikringer før kontraktens ikrafttrædelse. 14. Misligholdelse og ophævelse Såfremt en af parterne væsentligt misligholder kontrakten, er den anden part berettiget til omgående at hæve kontrakten helt eller delvist, dog ikke med virkning for ydelser, som partneren allerede har præsteret, og som opfylder samtlige kontraktens krav og beskrivelser. Hillerød Kommune anser følgende som en væsentlig misligholdelse, der berettiger ophævelse af kontrakten: Væsentlige afvigelser fra Ydelseskataloget uden forudgående aftale med Hillerød Kommune Væsentlige afvigelser fra kontrakten og tilhørende bilag 4 vedrørende samarbejdsmodel Andre tilfælde af misligholdelse kan efter misligholdelsens karakter og grovhed konstituere en væsentlig misligholdelse, der berettiger en ophævelse af kontrakten. Ved ophævelse af kontrakten skal den part, hvis misligholdelse er årsag til ophævelsen, erstatte modparten dennes dokumenterede og direkte tab jf. punkt Erstatningspligt Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler, dog er parterne ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andre indirekte tab. 16. Underleverandører Partneren kan ikke i kontraktperioden overlade udførelse af sine forpligtelser til underleverandør(er) uden kommunens forudgående skriftlige accept. Partneren vil være fuldt ansvarlig for enhver underleverandørs arbejde. Ethvert mellemværende mellem partneren og eventuelle underleverandører vil være Hillerød Kommune uvedkommende. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, kan Hillerød Kommune i enhver henseende rette henvendelse til partneren, også vedrørende ydelser fra underleverandøren. 17. Overdragelse Hillerød Kommune har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Partneren kan kun med kommunens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende kontrakt til tredjemand. Hillerød Kommune er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til en tredjemand, mod hvem Hillerød Kommune 8

9 ikke har berettigede indsigelser af økonomisk eller anden karakter, herunder indsigelser til tredjemands evne og vilje til at indgå i et partnerskab. 18. Force majeure Hverken partneren eller Hillerød Kommune skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos partnerens underleverandør(er) anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som partneren ikke burde have forudset, undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situtationen varer. Såfremt en tidsfrist for partneren udskydes på grund af force majeure, udskydes eventuelle betalinger, der måtte knytte sig hertil, tilsvarende. Den part, der ikke er ramt af force majeure-situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt de aftalte opgaver ikke bliver løst i overensstemmelse med det fastlagte kvalitetsniveau i mere end 30 arbejdsdage, og såfremt situationen derefter ikke kan forventes at blive reetableret inden for en frist på 10 arbejdsdage. 19. Tavshedspligt For så vidt angår tavshedspligt om de oplysninger, som måtte tilgå partneren i forbindelse opfyldelse af denne kontrakt, skal bestemmelserne i Socialministeriets vejledning af 4. februar 2004 Vejledning om tavshedspligtsregler, der har betydning for kommunens indsats med at hjælpe børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene nøje iagttages. Partneren skal således sikre, at disse oplysninger behandles fortroligt. Særligt i relation til partnerens adgang til personoplysninger er Hillerød Kommune berettiget til at føre tilsyn med partnerens overholdelse af sin tavshedspligt. Hillerød Kommune er underlagt reglerne om tavshedspligt for personer ansat i offentlig tjeneste, herunder reglerne i straffeloven. Partneren påtager sig herved de samme regler for tavshedspligt, som gælder for Hillerød Kommune og dennes ansatte. Partneren forpligter sig til at pålægge sine ansatte og eventuelle underleverandører tilsvarende tavshedspligt, som gælder for partnerne i øvrigt, og forpligter sig endvidere til at håndhæve disse forpligtelser også efter kontraktens ophør og ophør af de tiltag, der er igangsat som følge af partnerskabet. 20. Konflikthåndtering Kontrakten er underlagt dansk ret, og dansk rets almindelige regler gælder i parternes indbyrdes forhold. Enhver konflikt mellem parterne skal altid først søges løst i partnerskabsregi og gennem dialog. Hvis dette ikke fører til en løsning af konflikten, skal konflikten dernæst forsøges løst ved mediation. Parterne vælger i fællesskab en mediator eller lader vedkommende foreslå en anerkendt institution. Såfremt tvister ikke er bilagt ved dialog eller mediation inden for rimelig tid, 9

10 skal afgørelse træffes ved voldgift efter dansk ret i henhold til de til enhver tid gældende regler om voldgift. 21. Genforhandling Såfremt de grundlæggende forudsætninger for kontrakten ændres væsentligt, og ændringen må tilskrives lov-, behovs-, kommunalpolitiske eller strukturmæssige årsager, skal kontrakten genforhandles. Opnås der ikke enighed om en kontrakt, er begge parter berettiget til at træde tilbage fra kontrakten med et varsel, der ikke kan være kortere end 6 måneder, og som fastsættes i fællesskab mellem parterne under skyldig hensyntagen til den tid, der vil medgå for Hillerød Kommune til at indgå kontrakt med tredjemand eller selv overtage opgaven. 22. Kontraktperiode, opsigelse m.v Ikrafttrædelse og varighed Kontrakten træder i kraft den ved begge parters underskrift og løber til Anbringelsesforhold eller andre foranstaltninger iværksat i forbindelse med partnerskabet ophører først, når målet med foranstaltningen er opfyldt svarende til sædvanligt anbringelsesforløb og sagsgang i henhold til Hillerød Kommunes myndighedsansvar. Såfremt resultater som følge af partnerskabet først realiseres efter kontraktens ophør, er partneren fortsat berettiget til betaling fra Hillerød Kommune med mindre andet udtrykkeligt aftales ved partnerskabets ophør. Parterne kan aftale at forlænge kontraktperioden med 1 år af gangen, dog samlet højst til en 4-årig periode. Aftale om forlængelse skal ske senest 4 måneder før kontraktophør Opsigelse Opsigelsesvarslet er gensidigt 4 måneder dog således, at kontrakten ikke kan opsiges det første driftsår ( ) medmindre, at der er tale om væsentlig misligholdelse, jf. pkt Ophør Ved kontraktens ophør overdrages opgaverne vederlagsfrit til Hillerød Kommune eller til en af denne udpeget tredjemand. Partneren er således forpligtet til at overdrage Hillerød Kommune eller den udpegede tredjemand alt materiale, information og data om borgere, der er nødvendige for kommunens og/eller tredjemands videreførelse af opgaveløsningen. 23. Underskrifter Dato: Dato: 10

11 Bilag 1: For partneren [Navn] [Titel] For Hillerød Kommune [Navn] [Titel] Værdier og aktiviteter i forhold til de udsatte børn og unge i Hillerød Kommune, Familie og Børn / Familie og Sundhed[indsættes her] Bilag 2: Virksomhedsplan 2004 Familie og Sundhed [indsættes her] Bilag 3: Ydelseskatalog [indsættes her] Bilag 4: [Her indsættes den endelige samarbejdsmodel i henhold til tilbudsgivers forslag og den efterfølgende dialog mellem parterne] 11

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere