DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Ankenævnets lovgrundlag 4 Ankenævnets sammensætning.. 4 Særligt om sekretariatets virke. 5 Ankenævnets virksomhed..6 Modtagne klager i 2007 i forhold til kommuner... 7 Afsagte kendelser.. 7 Principielle kendelser 9 2

3 Forord I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation 10 stk. 5 afgiver Det Sociale Ankenævn en årlig beretning til Landstingets om sin virksomhed. Beretningen følger kalenderåret og indeholder ud over en statistik over modtagne klager og afsagte kendelser også et optryk af principielle kendelser i anonymiseret form. Beretningen fremsendes til kommunerne, Kanukoka, Landstingets Ombudsmand, Rigsombudsmanden og Socialrådgiveruddannelsen. Beretningen kan hentes på ankenævnets hjemmeside og udleveres endvidere ved henvendelse til Det Sociale Ankenævn. XXXXX 2009 Naja Joelsen Formand 3

4 I henhold til 10 stk. 5 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation afgiver Det Sociale Ankenævn hermed sin beretning om nævnets virksomhed i året Ankenævnets lovgrundlag. Det Sociale Ankenævns virke påbegyndtes den 1. januar Ifølge Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation forordningens 8, stk. 1 og 2 er Det Sociale Ankenævn klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller af Landsstyret. Ankenævnets virke er nærmere reguleret i forordningens Ankenævnet består af en formand og fire øvrige medlemmer. Landsstyret udpeger formanden og dennes suppleant samt de fire medlemmer og deres suppleanter for en 2-årig periode. Formanden skal have bestået en juridisk kandidateksamen og/eller på anden måde have indgående kendskab til socialretlige forhold i Grønland. To medlemmer skal have socialretlig indsigt, og to medlemmer skal have socialpolitisk indsigt. Landsstyret stiller sekretariatsbistand til rådighed for Det Sociale Ankenævn. Ankenævnets sammensætning Det Sociale Ankenævn har i beretningsåret haft følgende sammensætning: Bendt Frederiksen, Upernavik Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk Tukkumeq Qaavigaq, Nuuk Stine Egede Nørbæk, Qaqortoq. Naja Joelsen, Nuuk Landsstyret udpegede suppleanterne, som for tiden er: Kaali Olsen, Nuuk Frederikke Zeeb, Nuuk Bertha Kreutzmann, Nuuk Naja Joelsen afløste Ole Rud som formand for Det Sociale Ankenævn den 15. juni Samtidig indtrådte Stine Egede Nørbæk som medlem af nævnet. Landsstyrets sekretariat varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Ankenævnet har i 2007 afholdt 5 møder. 4

5 Særligt om sekretariatets virke Sekretariatsfunktionen for ankenævnet varetages af Landsstyrets sekretariat. Sekretariatsfunktionen kan opdeles i på den ene side de egentlige sekretariatsopgaver for nævnet (modtagelse af klager, indhentning af relevant sagsmateriale, styring og tilrettelæggelse af sager, arrangement af ankenævnets møder, m.v.) og på den anden side den konkrete juridiske sagsbehandling af klagesagerne. Landsstyret besluttede den 13. november 2003, at Det Sociale Ankenævn fik dets egen bevilling. Landsstyret foreslog en bevilling på 1,0 mio. kr. Dette blev godkendt af Landstinget i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2004 og stadfæstet den 11. december Bevillingen er fortsat i 2004 og I 2006 har Landsstyret besluttet at forhøje bevillingen til 1,35 mio. kr. for at tilføre yderligere ressourcer til ansættelse af endnu en juridisk fuldmægtig. For finansåret 2007 bevilgede Landsstyret mio. kr. til driften af Det Sociale Ankenævn. I henhold til lovgivningen kan alle beslutninger på socialområdet (med visse mindre undtagelser) påklages til Det Sociale Ankenævn. Dette indebærer en adgang for borgerne til at påklage stort set alle afgørelser indenfor socialområdet, gående fra klager over særdeles indgribende beslutninger om f.eks. tvangsfjernelse af børn, til klager over relativt mindre alvorlige forhold som f.eks. et kommunalt afslag på personligt tillæg i henhold til pensionsreglerne, offentlig hjælp til forsørgelse, hjælpemidler til handicappede etc. Ankenævnets sagsbehandlere ansættes som A/C fuldmægtige i Landsstyrets sekretariat og indgik til og med finansåret 2003 i Landsstyrets sekretariats samlede personalenormering. Der ansættes normalt jurister til arbejdet. Der har siden 1988, alt efter arbejdsbyrde og mulighederne for rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, været ansat 1-2 fuldmægtige på fuld tid til at varetage arbejdet. I 2007 har ankenævnet beskæftiget 2 jurister og 1 kontorassistent. Det har i den periode, hvor Landsstyrets sekretariat har varetaget sekretariatsopgaven for nævnet, været vanskeligt at rekruttere og fastholde juridisk personale til at varetage sagsområdet. Den typiske ansættelsesvarighed har tidligere været ca. 1 år, men er nu mindre. Den hyppige udskiftning af personale, kombineret med at ankenævnet på et møde normalt kan behandle omkring 40 sager, har bevirket, at ankenævnet nu har et større antal til behandling, som er omkring 2 år gamle. Dette anser ankenævnet som meget utilfredsstillende. Det er ankenævnets vurdering, at der grundet den kraftigt stigende sagsmængde vil være behov for at tilføre ankenævnet yderligere ressourcer. (Ankenævnet noterer sig herunder, at ankenævnets bevilling er væsentlig mindre end tilsvarende klagenævns bevillinger, mens sagsmængden er betydeligt højere end de øvrige klagenævns sagsmængde). Det er vurderingen, at ankenævnets opgaver kan udføres af 3 jurister samt en kontorfuldmægtig, alt efter på hvilken måde arbejdet tilrettelægges. Hertil kommer eksterne tolkeopgaver for ankenævnet. 5

6 Ankenævnets virksomhed 2007 Ankenævnet har i beretningsåret modtaget i alt 430 sager. Det kan konstateres, at der tilgår nævnet et kraftigt stigende antal sager. Ved udgangen af 2005 var der modtaget 352 sager, og ved udgangen af 2006 var der modtaget 356 sager. Der tilgår normalt nævnet mellem 30 og 40 sager månedligt. Modtagne klager i 2007 i forhold til kommuner Nanortalik 39 Qaqortoq 25 Narssaq 7 Paamiut 11 Nuuk 50 Maniitsoq 22 Sisimiut 20 Ilulissat 9 Qeqertarsuaq 5 Uummannaq 27 Upernavik 20 Qaanaaq 15 Ammassalik 10 Ittoqqortoormiit 0 Herudover er der indkommet klager over afgørelser, truffet af Departementet for Familie og Sundhed. Disse indgår ikke i denne opgørelse. 6

7 Afsagte kendelser Der har i 2007 været afholdt 5 møder, heraf 1 møde afholdt over 2 dage i Det Sociale Ankenævn. Ankenævnet har på disse møder behandlet 200 sager. Hertil kommer 31 sager, som er afgjort af formanden - eller i alt sager. Det bemærkes, at antallet af behandlede klager i 2007 ikke er i overensstemmelse med antallet af modtagne klager i Baggrunden for dette er, at ikke alle sager, som blev modtaget i forudgående år, var færdigbehandlede, og at der i 2007 således er behandlet sager som vedrører tidligere år. Mødebehandlede sager fordeler sig på følgende sagsområder: Landstingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v. Ankenævnet har behandlet 39 sager Landstingsforordning om barsel m.v. Ankenævnet har behandlet 3 sager Landstingsforordning om hjælp fra det offentlige m.v. Ankenævnet har behandlet 45 sager Landstingsforordning om takstmæssig hjælp Ankenævnet har behandlet i 2 sager Landstingsforordning om hjælp til børn og unge Ankenævnet har behandlet 19 sager Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap Ankenævnet har behandlet 72 sager Landstingsforordning om børnetilskud Ankenævnet har behandlet 7 sager 7

8 Landstingsforordning om boligsikring Ankenævnet har behandlet 6 sager Landstingsforordning om underholdsbidrag til børn Ankenævnet har behandlet 9 sager Under kategorien, institutioner mv. Ankenævnet har behandlet en enkelt sag. 8

9 Principielle kendelser Ankenævnet har i beretningsåret afsagt 2 principielle kendelser: Kendelse 1 Det Sociale Ankenævns formand har behandlet jeres klage over XX Kommunes afgørelse af 12. december 2006 om afslag på plejetilladelse, og har afsagt følgende K E N D E L S E XX kommunes afgørelse, om afslag på plejetilladelse, hjemsendes til fornyet behandling. Sagen afgøres i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2003 om hjælp til børn og unge, jf. 17 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, med tilhørende bemærkninger. Af bekendtgørelsen fremgår blandt andet: 9. Før kommunalbestyrelsen kan anbringe et barn eller ung i familiepleje, skal plejefamilien godkendes af kommunalbestyrelsen, og der skal foreligge en skriftlig plejetilladelse for hvert barn, der ønskes anbragt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal afkræve samtlige medlemmer af plejefamilien en udskrift fra kriminalregistret, og der kan ikke ske godkendelse, hvis nogen i plejefamilien er dømt for personfarlig kriminalitet. Stk. 5. Er nogen i plejefamilien dømt for andre former for kriminalitet skal der være forløbet mindst fem år fra dommen inden familien kan godkendes som plejefamilie. 11. Anbringes et barn eller ung i privat arrangeret familiepleje ud over 3 måneder skal der søges plejetilladelse. Stk. 2. Forældremyndighedsindehaveren har ansvaret for, at der foreligger gyldig plejetilladelse. og Kriminallov for Grønland, hvori bl.a. fremgår: 60. For vold dømmes den, som forsætlig beskadiger eller krænker en andens legeme. Det samme gælder den, som uagtsomt tilføjer en anden betydelig skade på legeme eller helbred. I forordningen fremgår blandt andet: 17 [stk.1] Stk.2. Ved ansøgning om plejetilladelse skal ansøgeren og dennes ægtefælle eller samlever forevise udskrift fra kriminalregisteret. Kommunalbestyrelsen vurderer, om forholdene i plejefamiliens hjem er opdragelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. [Stk. 2,3 og 4] Stk.5. Landsstyret fastsætter nærmere bestemmelser om godkendelse af plejefamilier. XX kommune har i meddelelse af 12. december 2006 givet afslag på plejetilladelse. Afgørelsen er begrundet med, at ansøger den 22. august 1999 vedtog forlæg for overtrædelse af kriminallovens 60. 9

10 Det følger af forordningen om børn og unge, at der skal søges gyldig plejetilladelse, dersom et barn anbringes i privat pleje udover 3 måneder, jf. 17. Ankenævnets formand lægger til grund, at I har haft barnet i privat arrangeret pleje siden begyndelsen af oktober Det Sociale Ankenævns formand henviser i denne forbindelse til XX kommunes journalnotat, dateret 1. december 2006, hvor følgende fremgår: har parret indgivet ansøgning om godkendelse som plejefamilie. De har siden begyndelsen af måneden haft barnet i pleje. Det er økonomisk belastende for dem at have drengen, især da hans vintertøj er blevet væk under transport. De ønsker økonomisk hjælp. I henhold til 17 skal der derfor foreligge plejetilladelse i december måned, for at barnet skal kunne være anbragt i pleje hos jer. XX kommune har begrundet afslaget på plejetilladelse udelukkende med henvisning til udskrift fra Det Centrale Politiregister, hvoraf det fremgår at, at ansøgeren vedtog forlæg for overtrædelse af kriminallovens 60. Kommunen anfører, at der i henhold til bekendtgørelsens 9, stk.4, ikke kan ske godkendelse under sådanne omstændigheder. Almindeligt retsprincip om magtfordelingen mellem lovgivende og udøvende magt tilsiger, at forvaltningen kun kan udstede regler, der er hjemlet i lov, dvs. regler svarende til den kompetence lovgiver gennem den aktuelle bemyndigelsesbestemmelse har givet forvaltningen. I henhold til forordningens 17, stk. 2 er det afgørende for vurderingen om der skal gives plejetilladelse, om forholdene i plejefamiliens hjem er opdragelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige. I forordningens 17, stk.5 fremgår imidlertid, at Landsstyret fastsætter nærmere regler om godkendelse af plejefamilier. Bemærkningerne til forordningens 17 slår fast, at der i almindelighed ikke bør gives plejetilladelse, hvis det af straffeattesten fremgår, at ansøgeren har udøvet vold mod personer eller fremsat trusler om vold mod personer, seksuelt misbrug el.lign. relevante forhold. I henhold til 9, stk. 4 i bekendtgørelsen om børn og unge, kan der derimod ikke ske godkendelse som plejefamilie, hvis nogen i plejefamilien er dømt for personfarlig kriminalitet, jf. 9, stk. 4. Det Sociale Ankenævn vurderer, at bekendtgørelsens 9, stk. 4 ikke har hjemmel i forordningens 17, stk.2, da man ud fra forordningsteksten og dens bemærkninger ikke kan drage den slutning, at det har været lovgivers vilje, kategorisk at udelukke alle, der er dømt for personfarlig kriminalitet fra at få plejetilladelse. Det Sociale Ankenævn vurderer, at lovgivers vilje har været at sikre, at der i almindelighed ikke kan gives plejetilladelse, hvor ansøgeren er dømt for personfarlig kriminalitet. Bekendtgørelsens 9, stk.4, som fastslår at godkendelse ikke kan ske, giver dermed et kategorisk forbud, mens hjemmelsbestemmelsen ikke gør det. Bekendtgørelsens 9 stk.4 er således mere indgribende overfor borgeren end hjemmelsbestemmelsen 17, stk.5 jf. stk. 2, åbner op for. XX kommune har givet afslag udelukkende med hjemmel i bekendtgørelsens 9, stk

11 Det Sociale Ankenævn finder på denne baggrund, at kommunen har truffet afgørelse med hjemmel i en bestemmelse, som der ikke er tilstrækkelig lovlig hjemmel for. Det Sociale Ankenævn finder på denne baggrund, at sagen skal returneres til kommunen til fornyet behandling. Kendelse 2 Det Sociale Ankenævn har den 26. januar 2007 behandlet XX Kommunes klage over to afgørelser - (1) og (2) - truffet af Familiedirektoratet den 8. marts 2005, om afslag på henholdsvis refusion af udgifter til forsikring af ansøgers kørestol (1) og refusion af udgifter til reparation til kørestolen (2), og har afsagt følgende kendelse K E N D E L S E (1) Familiedirektoratets afgørelse, om afslag på refusion af udgiften til forsikring af ansøgers kørestol ændres, således at Familiedirektoratet afholder udgiften. (2) Familiedirektoratets afgørelse, om afslag på refusion af udgift til reparation af kørestol. opretholdes. Klagen over afslag på refusion af udgiften til forsikring (1) af ansøgers kørestol, afgøres i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap, hvori blandt andet fremgår: 24. Motordrevne køretøjer forsikres af Socialdirektoratets regionalkontorer. Personen med vidtgående handicap registreres som fast bruger af køretøjet. Det fremgår af bekendtgørelsens 24, at motordrevne køretøjer, der er blevet bevilget som hjælpemiddel efter handicapforordningen skal forsikres af Socialdirektoratets regionalkontorer [Familiedirektoratet]. Det Sociale Ankenævn finder, at en elektrisk kørestol omfattes af ordlyden motordrevne køretøjer, jf. 24, og således skal forsikres af Familiedirektoratet. Det Sociale Ankenævn finder, at den naturlige sproglige forståelse af ordet motordrev[et] køretøj omfatter køretøjer der kræver en eller anden form for motor for at kunne fungere. En elektrisk kørestol har en lille batteridrevet motor. El-kørestole er således omfattet af den naturlige sproglige forståelse af forordningsteksten. Endvidere hentes der støtte for denne fortolkning i forordningens 23, hvor det direkte fremgår, at et motordrevet køretøj kan være andre køretøjer end en bil. Det Sociale Ankenævn lægger ved fortolkningen af bestemmelsen også vægt på, at elektriske kørestole er af en sådan fysisk størrelsesorden og økonomisk værdi, at det vil være hensigtsmæssigt, at Familiedirektoratet, som ejer køretøjet, rent praktisk varetager forsikringen i forbindelse med at køretøjet bevilges, og senere den årlige fornyelse af forsikringen. 11

12 Ansøgningen om bevilling til afholdelse af udgiften til forsikring blev i vores tilfælde fremsendt til Familiedirektoratet den 7. marts Forsikringsaftalen mellem XX Kommune og Kommune Forsikring blev indgået med virkning fra 1.januar Familiedirektoratet anfører, at udgiften til forsikringen var afholdt inden bevillingen blev fremsendt, jf. 57. Kommunen anfører, at forsikringen under alle omstændigheder skal afholdes af Familiedirektoratet, jf. 24. Det Sociale Ankenævn finder, at 57 ikke er anvendelig i denne sag, idet 24 giver en særlig bestemmelse om, at motordrevne køretøjer forsikres af Familiedirektoratet. Det Sociale Ankenævn finder hermed, at Familiedirektoratets afgørelse (1), om afslag på refusion af udgiften til forsikring af ansøgers kørestol ændres, således at Familiedirektoratet afholder udgiften. Klagen over afslag på refusion af udgift til reparation af kørestol (2), afgøres i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse af nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap, hvori blandt andet fremgår: 57. Hjemkommunerne afholder forskudsvis alle udgifter til hjælpeforanstaltninger, som er bevilget af Socialdirektoratet. [ ] Stk. 5. Der kan kun refunderes udgifter, der er afholdt efter forudgående bevilling. Udgiften til reparation af kørestolen er en udgift, som er omfattet af bekendtgørelsens 57. Kommunen anfører, at forsikringen på kørestolen ikke dækker skaden, da skaden er opstået på grund af slitage. Det Sociale Ankenævn lægger dette forhold til grund for kendelsen. XX kommune ansøgte om refusion for udgiften den 7. marts Reparationen var på dette tidspunkt allerede foretaget. Det er således klart, at kommunen ansøgte om refusion af reparationsudgiften efter at den var afholdt, jf. 57. Kommunen anfører dog, at el-kørestolen pludselig gik i stykker og at kommunen så sig nødt til at få reparationen udført, fordi borgeren ikke kan færdes på anden vis. Det Sociale Ankenævn finder, at det også i tilfælde hvor en omgående afholdelse af udgiften er nødsaget, at udgiften som hovedregel kun kan kræves refunderet, når der foreligger en forudgående bevilling til udgiften. Det Sociale Ankenævn skal dog bemærke, at det af hensyn til borgeren ved anvendelsen af 57, må indgå et krav om at ansøgninger om bevilling til uopsættelige udgifter, skal afgøres af Familiedirektoratet indenfor et forsvarligt tidsrum, for at sikre kommunens mulighed til at imødekomme borgerens behov og samtidigt bevare muligheden for at få udgiften refunderet i medhold af 57. Hvad angår udgift til reparation af kørestolen, lægger Det Sociale Ankenævn vægt på, at Familiedirektoratet ifølge de fremlagte oplysninger ikke blev givet muligheden til, indenfor et rimelig tidsrum at vurdere, hvorvidt det skulle gives bevilling eller ikke. 12

13 Det Sociale Ankenævn finder på denne baggrund, at Familiedirektoratets afgørelse om afslag på refusion af udgifter til reparation af kørestol (2), opretholdes. Denne kendelse opsummeres med følgende to punkter: (1) Familiedirektoratets afgørelse, om afslag på refusion af udgiften til forsikring af Ludvigsens kørestol ændres, således at Familiedirektoratet afholder udgiften. (2) Familiedirektoratets afgørelse, om afslag på refusion af udgift til reparation af kørestolen opretholdes. Beretningen er herved afsluttet for beretningsåret

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012

Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Det Sociale Ankenævns Årsberetning 2012 Forord Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere